Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2015 M. BIRŽELIO 17 D. NUTARIMO NR. 648 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINĖS KOVOS SU KORUPCIJA 2015–2025 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2015–2019 METŲ TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. lapkričio 8 d. Nr. 905

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 648 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“:

1. Pakeisti II skyriaus 2 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

 

„Tikslo, užda-vinio, prie-monės kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

2015 metų asignavimai, eurais

2016 metų asignavimai, eurais

2017 metų asignavimai, eurais

2018 metų asignavimai, eurais

2019 metų asignavimai, eurais

Atsakingi vykdytojai

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

2.

Tikslas: užtikrinti atsakomybės neišvengiamumo principo taikymą

115 847

115 847

0

0

115 847

115 847

0

0

173 771

173 771

0

0

280 847

280 847

0

0

280 847

280 847

0

0“.

 

2. Pakeisti II skyriaus 2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.2.

Uždavinys: stiprinti teisėsaugos gebėjimus atskleidžiant korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

115 847

115 847

0

0

115 847

 

115 847

 

0

0

115 847

 

115 847

 

0

0

280 847

280 847

0

0

280 847

 

280 847

 

0

0

 

2.2.1.

Priemonė: organizuoti ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokurorų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atskleidimo, tyrimo ir valstybinio kaltinimo palaikymo šios kategorijos bylose mokymus*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

165 000

165 000

0

0

165 000

165 000

0

0

Generalinė prokuratūra (Specialiųjų tyrimų tarnyba)

2.2.2.

Priemonė: nustatyti prievolę deklaruoti turtą, apie kurį mokesčių administratorius neturi galimybės gauti informacijos iš kitų šaltinių, Lietuvos gyventojams, kurie neturi pareigos deklaruoti turtą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finansų ministerija

2.2.2.1.

Priemonės veikla: teisės aktų, reglamentuojančių turto, apie kurį mokesčių administratorius neturi informacijos iš kitų šaltinių, deklaravimą Lietuvos Respublikos gyventojams, kurie neturi pareigos deklaruoti turtą, parengimas iki 2015-12-31

2.2.3.

Priemonė: atlyginti pranešėjams už vertingą informaciją apie nusikalstamas veikas[1]

 

21 142

21 142

0

0

21 142

21 142

0

0

21 142

21 142

0

0

21 142

21 142

0

0

21 142

21 142

0

0

Specialiųjų tyrimų tarnyba

10 571

10 571

0

0

10 571

10 571

0

0

10 571

10 571

0

0

10 571

10 571

0

0

10 571

10 571

0

0

Vidaus reikalų ministerija (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba)

10 426

10 426

0

0

10 426

10 426

0

0

10 426

10 426

0

0

10 426

10 426

0

0

10 426

10 426

0

0

Finansų ministerija (Muitinės departamen-tas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos)

63 137

63 137

0

0

63 137

63 137

0

0

63 137

63 137

0

0

63 137

63 137

0

0

63 137

63 137

0

0

Vidaus reikalų ministerija (Policijos departamen-tas)

 

 

10 571

10 571

0

0

10 571

10 571

0

0

10 571

10 571

0

0

10 571

10 571

0

0

10 571

10 571

0

0

Vidaus reikalų ministerija (Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos)

2.2.3.1.

Priemonės veikla: atlyginimas pranešėjams už vertingą informaciją apie nusikalstamas veikas iki 2019-12-31

2.2.4.

Priemonė: vykdyti korupcijos ir sukčiavimo prevencijos priemones ir veiksmus Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimo srityje

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finansų ministerija (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Generalinė prokuratūra, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba)

2.2.4.1.

Priemonės veiklos: 1) korupcijos ir sukčiavimo priežasčių, rizikos veiksnių ir problemų nustatymas Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimo srityje iki 2015-06-31; 2) korupcijos ir sukčiavimo prevencijos priemonių ir veiksmų Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimo srityje sukūrimas iki 2015-08-31 ir jų vykdymas kiekvienais metais iki 2019-12-31; 3) korupcijos ir sukčiavimo prevencijos priemonių ir veiksmų koordinavimas ir kontroliavimas Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimo srityje kiekvienais metais iki 2019-12-31“.

 

3.  Pakeisti II skyriaus 1 punkto pirmąją pastraipą (einančią po 6.1.4.1 papunkčio) ir ją išdėstyti taip:

„1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

124 847

124 847

0

0

139 847

139 847

0

0

189 847

189 847

38 170

0

124 847

124 847

0

0

124 847

124 847

0

0“.

 

4.  Pakeisti II skyriaus 2 punktą (einantį po 6.1.4.1 papunkčio) ir jį išdėstyti taip:

„2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

2 000

2 000

0

0

3 233 646

2 377 646

241 200

856 000

8 775 865

3 373 382

241 400

5 402 483

9 967 949

3 696 962

228 288

6 270 987

2 261 550

2 061 550

178 100

200 000“.

 

5.  Pakeisti II skyriaus pastraipą „Iš viso Planui finansuoti (1 + 2)“ (einančią po 6.1.4.1 papunkčio) ir ją išdėstyti taip:

 

„Iš viso Planui finansuoti (1+2)

126 847

126 847

0

0

3 634 993

2 778 993

241 200

856 000

9 197 212

3 794 729

279 570

5 402 483

 

10 441 296

 

4 170 309

228 288

6 270 987

 

2 789 897

2 589 897

178 100

200 000“.

 

 

6.  Pakeisti III skyriaus pastraipą, kurios vertinimo kriterijaus kodas – „P-2-2-1“, ir ją išdėstyti taip:

„P-2-2-1

Asmenų, dalyvavusių ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokurorų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atskleidimo, tyrimo ir valstybinio kaltinimo palaikymo šios kategorijos bylose 40 akademinių valandų (5 dienų) trukmės mokymuose, skaičius (vienetais)

165

165

Generalinė prokuratūra“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                                                                                                                                                                                          Saulius Skvernelis

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                                                                                                                                                                                                            Milda Vainiutė[1] Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme šiai priemonei įgyvendinti numatytas 115,848 tūkst. eurų tikslinis finansavimas šioms institucijoms: Specialiųjų tyrimų tarnybai – 21,142 tūkst. eurų, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai – 10,571 tūkst. eurų, Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – 10,426 tūkst. eurų, Policijos departamentui – 63,137 tūkst. eurų, Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – 10,571 tūkst. eurų.