LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. BIRŽELIO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-1478 „DĖL 2020 M. KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ KAINYNO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 11 d. Nr. V-2024

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų rinkos stebėsenos tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių prekybos antkainių sąrašo ir jų taikymo reikalavimų patvirtinimo“:

1. P a k e i č i u 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-1478 „Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“:

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. rugsėjo 17 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga