BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS AdministraCIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Birštono SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS AKREDITAVIMO IR KOKYBĖS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. spalio 20 d. Nr. AV-373

Birštonas

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  29 straipsnio 8 dalies

2 punktu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimais ir rekomendacijomis, pavirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1-658 „Dėl akredituotos vaiko dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų patvirtinimo“, Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1Tvirtinu Birštono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės  kontrolės tvarkos aprašą (pridedama).

2.  Į g a l i o j u Birštono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių organizuoti Birštono savivaldybės teritorijoje socialinę priežiūrą vykdančių įstaigų akreditavimą.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorė

     

 

 

 

 

Parengė

Vilma Burbienė

2020-10-15

 

 

birštono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės vertinimo tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

bENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Birštono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 10 dalyje nurodytų socialinių paslaugų įstaigų (toliau – įstaiga), pageidaujančių teikti akredituotą socialinę priežiūrą Birštono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje, atitikties nustatytiems akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimams vertinimo ir sprendimų priėmimo procedūras, akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolę.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Įstatymu, Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio
30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Akreditavimo tvarkos aprašas), ir Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimais ir rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1-658 „Dėl
akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų patvirtinimo“.

3. Socialinės priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų akreditavimo tikslas – įvertinti socialines paslaugas teikiančios įstaigos, pageidaujančios teikti akredituotą socialinę priežiūrą (toliau – įstaiga), pasirengimą teikti šias paslaugas ir užtikrinti Savivaldybėje teikiamų socialinės priežiūros paslaugų kokybę.

4Apraše vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ IR DOKUMENTŲ PATEIKIMAS, JŲ VERTINIMAS

 

5. Įstaiga, pageidaujanti teikti akredituotą socialinę priežiūrą ir vykdyti veiklą Savivaldybės teritorijoje, pateikia Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (toliau – Skyrius) Akreditavimo tvarkos aprašo 1 priede nustatytos formos prašymą leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą (toliau – Prašymas). Prašymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, pasirašytas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens.

6. Kartu su Prašymu įstaiga pateikia šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimus, patvirtintus vertėjo, pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) ar jų kopijas:

6.1. įstaigos steigimo dokumentus (pvz.: įstatus, nuostatus, steigimo sutartį ar kitus steigimo dokumentus);

6.2. jei įstaigai atstovauja ne jos vadovas – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

6.3. asmens, turinčio teisę veikti įstaigos vardu, pasirašytą deklaraciją (Akreditavimo tvarkos aprašo 2 priedas);

6.4. dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis, kurios atitinka akredituotos socialinės priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus (jei paslaugoms teikti jos būtinos);

6.5. įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę priežiūrą, pareigybių ir darbuotojų skaičiaus sąrašą;

6.6. įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę priežiūrą, darbuotojų išsilavinimą, nurodytą Įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje, pagrindžiančius dokumentus;

6.7. informaciją apie paslaugų gavėjų skaičių;

6.8. kitus dokumentus, pagrindžiančius įstaigos atitiktį akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimams.

7. Įstaigos, kurių steigėja yra Savivaldybė, Aprašo 6.1, 6.4–6.6 papunkčiuose nurodytų dokumentų neteikia, jei Skyrius šią informaciją turi ar gali gauti pats.

8. Aprašo 5 ir 6 punktuose nurodyti dokumentai gali būti pateikiami:

8.1. vienu elektroniniu laišku Skyriui elektroniniu paštu parama@birstonas.lt. Šie dokumentai vienu laišku gali būti pateikiami, naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete.

8.2. paštu, per pašto kurjerį arba pristatomi Birštono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui adresu Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas.

9. Skyriaus specialistas, atsakingas už socialinių paslaugų savivaldybėje organizavimą (toliau – Skyriaus specialistas), gautą Prašymą užregistruoja, vertina pateiktus dokumentus, užpildydamas Atitikimo nustatytiems akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimams formą (1 priedas) ją pasirašo bei suderina su Skyriaus vedėju. 

10. Įstaiga gali teikti kelis Aprašo 5 punkte nurodytus prašymus dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo.

11. Skyriaus specialistas, nustatęs, kad įstaiga Prašyme nenurodė visos reikalingos informacijos, pateikė ne visus nurodytus dokumentus, dokumentai netinkamai įforminti, apie tai per 3 darbo dienas raštu informuoja juos pateikusią įstaigą ir nustato terminą reikalingiems dokumentams ir (ar) informacijai pateikti. Jei per nustatytą terminą įstaiga trūkstamų dokumentų nepateikia, Skyriaus specialisto siūlymu Skyriaus vedėjo įsakymu priimamas sprendimas pateikto Prašymo ir dokumentų vertinimo procedūrą nutraukti. Apie tai įstaiga informuojama raštu, nurodant jos nutraukimo priežastį.

12. Aprašo 9 ir 11 punktuose nurodyta procedūra atliekama ne ilgiau nei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Aprašo 5 punkte nurodyto prašymo ir visų dokumentų, nurodytų 6 punkte, gavimo dienos.

 

III SKYRIUS

TEISĖS TEIKTI AKREDITUOTĄ SOCIALINĘ PRIEŽIŪRĄ SUTEIKIMAS

 

13. Nustačius, kad įstaiga Prašyme nurodė visą reikalingą informaciją, pateikė visus reikalingus ir tinkamai įformintus dokumentus, Skyriaus siūlymu Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu priimamas sprendimas dėl teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikimo. Apie priimtą sprendimą įstaiga per 3 (tris) darbo dienas informuojama raštu.

14. Skyriaus specialistas įveda informaciją apie įstaigą, kuriai suteikta teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą (įstaigos rekvizitus, paslaugos teikėjo kontaktus, sprendimo priėmimo datą, paslaugos rūšį, paslaugos gavėjų skaičių / vietų skaičių), į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (toliau – SPIS).

15. Įstaiga, kuriai suteikta teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą, kreipiasi į Savivaldybės administraciją dėl asmeniui (šeimai) teikiamų socialinių paslaugų išlaidų finansavimo sutarties sudarymo (toliau – Sutartis) (išskyrus biudžetines įstaigas, kurių steigėja – Savivaldybė). Sutarties projektą parengia Skyrius, Sutartį pasirašo Administracijos direktorius.

16. Įstaigai teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikiama 3 (trims) metams nuo sprendimo priėmimo dienos. Pasibaigus šiam terminui, įstaigos iš naujo kreipiasi į Skyrių Apraše nustatyta tvarka dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo. Jei įstaigos teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą buvo laikinai sustabdyta, 3 (trijų) metų laikotarpis skaičiuojamas susumavus akredituotos socialinės priežiūros teikimo laikotarpius.

 

IV SKYRIUS

TEISĖS TEIKTI AKREDITUOTĄ SOCIALINĘ PRIEŽIŪRĄ SUSTABDYMAS AR PANAIKINIMAS

 

17. Įstaigos teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą gali būti sustabdoma ne ilgiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams šiais atvejais:

17.1. gavus socialinių paslaugų įstaigos prašymą;

17.2. Skyriui gavus informaciją apie netinkamą ir nekokybišką paslaugų teikimą ir įsitikinus, jog ši informacija teisinga.

18. Įstaigos teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą panaikinama šiais atvejais:

18.1. gavus socialinių paslaugų įstaigos prašymą;

18.2. pasibaigus įstaigos, kaip juridinio asmens, veiklai;

18.3. pasibaigus teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą galiojimo terminui;

18.4. socialinių paslaugų įstaigai per Savivaldybės nustatytą terminą nepašalinus akredituotos socialinės priežiūros teikimo pažeidimų ar neatitikimų.

19. Sprendimas dėl teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikimo, pratęsimo, sustabdymo ar panaikinimo priimamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Įsakymo projektą rengia bei įstaigą apie priimtą sprendimą raštu per 3 (tris) darbo dienas informuoja Skyriaus specialistas.

 

V SKYRIUS

AKREDITUOTOS VAIKŲ DIENOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

IR KOKYBĖS KONTROLĖ

 

20. Akredituota vaikų dienos socialinės priežiūra įstaigose organizuojama vadovaujantis Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimais ir rekomendacijomis, pavirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1-658 „Dėl akredituotos vaiko dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų patvirtinimo“. 

21. Dėl akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos vaiko tėvai ar jo atstovai pagal įstatymą kreipiasi į įstaigą, teikiančią akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas  ir pateikia laisvos formos prašymą (toliau – tėvų prašymas), kuriame nurodo vaiko vardą, pavardę, gimimo datą bei kitą informaciją būtiną paslaugos suteikimui.

22. Jei akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos poreikis nustatytas atvejo vadybos proceso metu, kartu su  tėvų prašymu pateikiama atvejo vadybininko rekomendacija.

23. Įstaiga su vaiko tėvais ar jo atstovais pagal įstatymą pasirašo Akredituotos vaikų dienos  socialinės priežiūros paslaugų teikimo sutartį.

24. Įstaiga informaciją apie vaiką, kuriam bus teikiamos akredituotos socialinės priežiūros paslaugos įrašo į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (toliau – SPIS).

25. Jeigu įstaigoje nėra laisvų vietų akredituotai priežiūrai teikti, vaikas įrašomas į laukiančiųjų eilę. Laukiančiųjų eilė sudaroma pagal prašymo pateikimo datą. Eilę sudaro įstaiga.

 

VI SKYRIUS

AKREDITUOTOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS KOKYBĖS KONTROLĖ

 

26. Akredituotos socialinės priežiūros kokybės vertinimo uždavinys – išsiaiškinti paslaugų gavėjų poreikių patenkinimą, nuomonę apie teikiamų socialinės priežiūros paslaugų kokybę iš kliento bei darbuotojo pusės bei identifikuoti kylančias su paslaugų teikimu susijusias problemas.

27. Vertinimas atliekamas stebėjimo, anketinės apklausos ir atitikties norminiams reikalavimams vertinimo metodais.

28. Skyrius ne rečiau kaip kartą per metus :

28.1. apsilanko įstaigoje, susipažįsta su įstaigos dokumentais, organizuojamomis veiklomis, užpildo apsilankymo aktą;

28.2. atlieka anketinę apklausą, apklausiant paslaugų gavėjus telefonu ar betarpiškai bendraujant su socialinių paslaugų gavėju, jo šeimos nariais (artimaisiais) ar kitais suinteresuotais asmenimis;

28.3. vertina įstaigos dokumentų atitiktį norminiams reikalavimams pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintus tvarkos aprašus akredituotai priežiūrai teikti ir šį Aprašą.

29. Nustatęs įstaigoje socialinės priežiūros kokybės trūkumus ar gavęs kitą informaciją apie nekokybiškai teikiamas paslaugas, Skyrius išsiaiškina realią situaciją ir atsižvelgdamas į faktus teikia įstaigai rekomendacijas dėl paslaugų kokybės tobulinimo.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Šis Aprašas keičiamas, pildomas ir naikinamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

31. Ginčai dėl įstaigos teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą sustabdymo ar panaikinimo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

32. Skyrius skelbia Aprašą ir informaciją apie įstaigas, teikiančias akredituotas socialinės priežiūros paslaugas  Savivaldybės teritorijoje tinklapyje www.birstonas.lt.

33. Įstaiga pateikusi informaciją ir dokumentus, reikalingus akredituotai socialinei priežiūrai teikti, atsako už pateiktos informacijos teisingumą.

34. Visi, su akredituotos priežiūros paslaugos teikimu, susiję dokumentai saugomi ir tvarkomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

35. Šio Aprašo vykdymą kontroliuoja Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyrius.

______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Birštono savivaldybės socialinės priežiūros

akreditavimo ir kokybės vertinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

ATITIKIMO AKREDITUOTOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS TEIKIMO REIKALAVIMAMS VERTINIMO FORMA

 

____________________________________________________________________

(įstaigos, pateikusios prašymą dėl teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikimo, pavadinimas)

 

________________ Nr. _______

(registracijos data ir numeris)            

 

___________________

(sudarymo vieta)

 

Vertinimo pradžia:  _____________________

 

(data)

 

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijus

Kriterijaus rodiklis

Kriterijaus įvertinimas

(pažymėti x)

Apibūdinimas

(pildoma, jeigu neatitinka arba atitinka iš dalies; išvardyti trūkumus)

Terminas trūkumams pašalinti

(pildoma, jeigu nustatyti)

Trūkumas

pašalintas/

nepašalintas

(pildoma, jeigu buvo nustatytas)

(pažymėti x)

1.

Prašymas užpildytas Aprašo 5 punkte nustatyta tvarka ir jame pateikta reikalinga informacija

□ pateiktas nustatytos formos

□ atitinka

□ neatitinka

 

 

□ pašalintas

□ nepašalintas

 

□ užpildytas lietuvių kalba

□ atitinka

□ neatitinka

 

 

□ pašalintas

□ nepašalintas

□ pateikta visa reikalinga informacija

□ atitinka

□ neatitinka

 

 

□ pašalintas

□ nepašalintas

□ pasirašytas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens

□ atitinka

□ neatitinka

 

 

□ pašalintas

□ nepašalintas

 

2.

Pateikti visi Aprašo 6 punkte nurodyti dokumentai

□ įstaigos steigimo dokumentas

 

 

 

□ pateiktas

□ nepateiktas

□ netaikoma (savivaldybė dokumentą turi)

 

 

□ pašalintas

□ nepašalintas

 

□ dokumentas, patvirtinantis asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu

□ pateiktas

□ nepateiktas

 

 

 

□ pašalintas

□ nepašalintas

 

□ deklaracija, pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu

□ pateikta

□ nepateikta

 

 

 

□ pašalintas

□ nepašalintas

 

□ dokumentai, patvirtinantys teisę naudotis

patalpomis, kuriose planuojama vykdyti (vykdoma) veiklą (veikla)

□ pateikti

□ nepateikti

□ netaikoma (savivaldybė dokumentus turi)

 

 

 

□ pašalintas

□ nepašalintas

 

□ įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę priežiūrą, pareigybių ir darbuotojų skaičiaus sąrašas

□ pateiktas

□ nepateiktas

□ netaikoma (savivaldybė dokumentus turi)

 

 

 

□ pašalintas

□ nepašalintas

 

□ įstaigos, kuri teiks akredituotą socialinę priežiūrą, darbuotojų išsilavinimą, nurodytą Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje, pagrindžiantys dokumentai

□ pateiktas

□ nepateiktas

□ netaikoma (savivaldybė dokumentus turi)

 

 

□ pašalintas

□ nepašalintas

 

3.

Įstaiga atitinka Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu nustatytus akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimus įstaigoms, pageidaujančioms teikti akredituotą socialinę priežiūrą*

 

 

□ įstaigos, kuri teiks akredituotą socialinę priežiūrą, pareigybės

□ atitinka

□ neatitinka

 

 

 

□ pašalintas

□ nepašalintas

 

□ įstaigos, kuri teiks akredituotą socialinę priežiūrą, darbuotojų ir jų etatų skaičius

□ atitinka

□ neatitinka

 

 

 

□ pašalintas

□ nepašalintas

 

□ įstaigos, kuri teiks akredituotą socialinę priežiūrą, socialinį darbą dirbantys darbuotojai yra įgiję Socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nurodytą išsilavinimą

□ atitinka

□ neatitinka

 

 

 

□ pašalintas

□ nepašalintas

 

□ patalpos atitinka akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimus (vertinamas rodiklis, jeigu paslaugoms teikti patalpos būtinos)

□ atitinka

□ neatitinka

 

 

 

□ pašalintas

□ nepašalintas

 

*.

*Kriterijus vertinamas pagal pateiktus įstaigos dokumentus. Trūkstant informacijos dėl patalpų atitikimo akredituotos socialinės priežiūros paslaugų teikimo reikalavimams (jei paslaugoms teikti jos būtinos), darbuotojas gali apžiūrėti patalpas socialinės priežiūros paslaugų teikimo vietoje

 

Darbuotojo išvada įvertinus įstaigos, pageidaujančios teikti akredituotą socialinę priežiūrą, atitiktį nustatytiems akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimams:  

 

□ įstaiga atitinka akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimus.

□ įstaiga neatitinka  akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų.

 

Darbuotojo siūlymas savivaldybės administracijos direktoriui:

 

□ priimti sprendimą dėl prašymo ir dokumentų vertinimo procedūros nutraukimo.

□ priimti sprendimą dėl teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikimo.

 

 

Vertinimo pabaiga:  _____________________

(data)

 

______________________________              ________________     ________________________________

(pareigos)                                                                   (parašas)                         (vertinimą atlikusio darbuotojo vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

 

Teisės akto projekto pavadinimas:Dėl Birštono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarka).

Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas: Vilma Burbienė.

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos (nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių)[1]:-

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos, nustatytos atliekant antikorupcinį vertinimą po tarpinstitucinio derinimo (nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių)[2]: -

Eil. Nr.

Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos konkrečios teisės akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos, pagrindžiančios teigiamą atsakymą, arba pateikiamos antikorupcinį teisės akto projekto vertinimą atliekančio specialisto pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos rizikos mažinimo)

Teisės akto projekto pakeitimas, mažinantis korupcijos riziką, arba teisės akto projekto tiesioginio rengėjo argumentai, kodėl neatsižvelgta į pastabą

Išvada dėl teisės akto projekto pakeitimų arba argumentų, kodėl neatsižvelgta į pastabą

pildo teisės akto projekto vertintojas

pildo teisės akto projekto tiesioginis rengėjas

pildo teisės akto projekto vertintojas

1.

Teisės akto projektas nesudaro išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas

Nesudaro

 

x tenkina

□ netenkina

2.

Teisės akto projekte nėra spragų ar nuostatų, leisiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą

Nėra

 

x tenkina

□netenkina

3.

Teisės akto projekte nustatyta, kad sprendimą dėl teisių suteikimo, apribojimų nustatymo, sankcijų taikymo ir panašiai priimantis subjektas atskirtas nuo šių sprendimų teisėtumą ir įgyvendinimą kontroliuojančio (prižiūrinčio) subjekto

9, 11, 13, 19 punktai

 

x tenkina

□ netenkina

4.

Teisės akto projekte nustatyti subjekto įgaliojimai (teisės) atitinka subjekto atliekamas funkcijas (pareigas)

Atitinka

 

x tenkina

□ netenkina

5.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sprendimo priėmimo kriterijų (atvejų) sąrašas

Atitinka

 

x tenkina

□ netenkina

6.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai priimant sprendimus taikomos išimtys

Kriterijus netaikomas

 

x tenkina

□ netenkina

7.

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų priėmimo, įforminimo tvarka ir priimtų sprendimų viešinimas

11, 13, 19 punktai

 

x tenkina

□ netenkina

8.

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų dėl mažareikšmiškumo priėmimo tvarka

Kriterijus netaikomas

 

□ tenkina

□ netenkina

9.

Jeigu pagal numatomą reguliavimą sprendimus priima kolegialus subjektas, teisės akto projekte nustatyta kolegialaus sprendimus priimančio subjekto:

9.1. konkretus narių skaičius, užtikrinantis kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą;

9.2. jeigu narius skiria keli subjektai, proporcinga kiekvieno subjekto skiriamų narių dalis, užtikrinanti tinkamą atstovavimą valstybės interesams ir kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą ir skaidrumą;

9.3. narių skyrimo mechanizmas;

9.4. narių rotacija ir kadencijų skaičius ir trukmė;

9.5. veiklos pobūdis laiko atžvilgiu;

9.6. individuali narių atsakomybė

Kriterijus netaikomas

 

□  tenkina

□ netenkina

10.

Teisės akto projekto nuostatoms įgyvendinti numatytos administracinės procedūros yra būtinos, nustatyta išsami jų taikymo tvarka

Procedūros būtinos, nustatyta tvarka

 

x tenkina

□ netenkina

11.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai administracinė procedūra netaikoma

Nenumatyta

 

x tenkina

□ netenkina

12.

Teisės akto projektas nustato jo nuostatoms įgyvendinti numatytų administracinių procedūrų ir sprendimo priėmimo konkrečius terminus

11, 12, 13, 19 punktai

 

x tenkina

□ netenkina

13.

Teisės akto projektas nustato motyvuotas terminų sustabdymo ir pratęsimo galimybes

17, 18 punktai

 

x tenkina

□ netenkina

14.

Teisės akto projektas nustato administracinių procedūrų viešinimo tvarką

14, 32 punktai

 

x tenkina

□ netenkina

15.

Teisės akto projektas nustato kontrolės (priežiūros) procedūrą ir aiškius jos atlikimo kriterijus (atvejus, dažnį, fiksavimą, kontrolės rezultatų viešinimą ir panašiai)

V skyrius

 

□ tenkina

□ netenkina

16.

Teisės akto projekte nustatytos kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir objektyvumo užtikrinimo priemonės[3]

V skyrius

 

□ tenkina

□ netenkina

17.

Teisės akto projekte nustatyta subjektų, su kuriais susijęs teisės akto projekto nuostatų įgyvendinimas, atsakomybės rūšis (tarnybinė, administracinė, baudžiamoji ir panašiai)

Kriterijus netaikomas

 

□ tenkina

□ netenkina

18.

Teisės aktų projekte numatytas baigtinis sąrašas kriterijų, pagal kuriuos skiriama nuobauda (sankcija) už teisės akto projekte nustatytų nurodymų nevykdymą, ir nustatyta aiški jos skyrimo procedūra

IV skyrius

 

□ tenkina

□ netenkina

19.

Kiti svarbūs kriterijai

Nėra

 

□ tenkina

□ netenkina

 

Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas:

Socialinės paramos skyriaus

vedėjo pavaduotoja

Vilma Burbienė

Teisės akto projekto vertintojas:

Teisės ir personalo skyriaus vedėja Aušra Slavinskienė

(pareigos) (vardas ir pavardė)

(pareigos) (vardas ir pavardė)

2020-10-15

2020-10-

(parašas) (data)

(parašas) (data)

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]Jeigu tas pats kriterijus taikomas kelioms teisės akto projekto nuostatoms, nurodyti ir konkrečias teisės akto projekto nuostatas, dėl kurių galima korupcijos rizika nepašalinta ar kuriai valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių.

[2] Tas pat.