LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮVAIKINIMO ORGANIZAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2021 m. sausio 25 d. Nr. A1-76

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ 1.6.9 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 892 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 7.9 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Įvaikinimo organizavimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 1 d. įsakymą Nr. A1-32 „Dėl Galimų įvaikinti vaikų su specialiaisiais poreikiais įvaikinimo ikiteisminės procedūros aprašo patvirtinimo“;

2.2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymą Nr. A1-154 „Dėl Įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                 Monika Navickienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro

2021 m. sausio 25  d. įsakymu Nr. A1-76

 

 

ĮVAIKINIMO ORGANIZAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Įvaikinimo organizavimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos piliečių, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, pasirengimo įvaikinti vaiką, ikiteismines vaikų, įtrauktų į galimų įvaikinti vaikų apskaitą, nacionalinio ir tarptautinio įvaikinimo procedūras.

2. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) organizuoja galimų įvaikinti vaikų, įtrauktų į galimų įvaikinti vaikų apskaitą (toliau – galimas įvaikinti vaikas), įvaikinimą, vadovaudamasi 1993 m. gegužės 29 d. Konvencija dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje (toliau – Hagos konvencija), kitomis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, reguliuojančiomis teisinius santykius civilinėse ir šeimos bylose, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas; toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, ir galimų įvaikinti vaikų apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1422 „Dėl Asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, ir galimų įvaikinti vaikų apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Apskaitos aprašas).

 

II SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ, UŽSIENIO VALSTYBĖS PILIEČIŲ IR ASMENŲ BE PILIETYBĖS, KURIŲ NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA YRA LIETUVOS RESPUBLIKOJE, PASIRENGIMAS ĮVAIKINTI VAIKĄ

 

3. Lietuvos Respublikos piliečių, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, pasirengimą įvaikinti vaiką sudaro fizinio (‑ių) asmens (-enų), norinčio (-ių) įvaikinti vaiką (-us) (toliau – asmuo, norintis įvaikinti vaiką), pradinis įvertinimas, mokymų pagal Tarnybos direktoriaus įsakymu tvirtinamą Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą, skirtų pasirengti įvaikinti vaiką (toliau – Mokymai), organizavimas ir išvados dėl pasirengimo įvaikinti vaiką (toliau – Išvada) parengimas.

4. Asmens, norinčio įvaikinti vaiką, pradinį įvertinimą atlieka Tarnyba, o globos centrai užtikrina asmens, norinčio įvaikinti vaiką, Mokymų organizavimą, vykdymą ir Išvados parengimą.

5. Asmens, norinčio įvaikinti vaiką, pasirengimo įvaikinti vaiką vertinimas atliekamas Apskaitos aprašo IV skyriaus pirmojo skirsnio nustatyta tvarka per kiek galima trumpesnį laikotarpį, bet ne ilgesnį kaip 5 mėnesiai nuo Apskaitos aprašo 17 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos.

6. Globos centras, gavęs Apskaitos aprašo 23 punkte nurodytą kreipimąsi, organizuoja Mokymus, kurie turi įvykti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Tikslią Mokymų datą ir tikslų laiką globos centras ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Apskaitos aprašo 23 punkte nurodyto kreipimosi gavimo dienos praneša asmeniui, norinčiam įvaikinti vaiką.

7. Pasibaigus Mokymams, juos vedę Tarnybos atestuoti asmenys, kuriems suteikta teisė vykdyti asmenų, siekiančių globoti (rūpinti) ar įvaikinti vaiką, pasirengimo patikrinimą, vesti mokymus, rengti išvadą dėl pasirengimo globoti (rūpinti) ar įvaikinti vaiką ir teikti tęstines paslaugas vaiką įvaikinus ar jam nustačius globą (rūpybą) šeimoje (toliau – Tarnybos atestuoti asmenys):

7.1. per kuo trumpesnį laikotarpį, ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų nuo Mokymų pabaigos, parengia Išvadą;

7.2. per 5 darbo dienas nuo Išvados parengimo dienos pasirašytinai su ja supažindina asmenį, norintį įvaikinti vaiką;

7.3. Išvadą per 3 darbo dienas nuo jos pasirašymo dienos pateikia Tarnybai.

8. Išvadoje turi būti nurodyta:

8.1. asmens, norinčio įvaikinti vaiką, vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė, tautybė, faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris;

8.2. informacija apie asmens, norinčio įvaikinti vaiką, išsilavinimą (įgyto išsilavinimo ir (ar) kvalifikacijos pavadinimas, kvalifikacinis laipsnis), darbovietę (darbdavio juridinio asmens pavadinimas ar savarankiškos darbinės veiklos pavadinimas), einamas pareigas (pareigų pavadinimas);

8.3. asmens, norinčio įvaikinti vaiką, nepilnamečių vaikų ir faktiškai kartu gyvenančių suaugusių asmenų duomenys (vardai, pavardės, gimimo datos), jų ryšiai su asmeniu, norinčiu įvaikinti vaiką;

8.4. asmens, norinčio įvaikinti vaiką, įvaikinimo motyvai, jų įvertinimas bei informacija apie pageidaujamą (-us) įvaikinti vaiką (-us) (vaikų skaičius, lytis, amžius, sveikata);

8.5. veiksniai, susiję su asmens, norinčio įvaikinti vaiką, gebėjimais užtikrinti:

8.5.1. saugią įvaikinamo vaiko aplinką bei fizinių jo poreikių tenkinimą (būsto pritaikymas pagal vaiko amžių ir poreikius, pavojingų daiktų, esančių namuose, nepasiekiamumas ir kita; finansinė asmens, norinčio įvaikinti vaiką, padėtis (gaunamas darbo užmokestis, kitos pajamos, periodinės išlaidos (pvz., paskola kredito įstaigai)); asmens, norinčio įvaikinti vaiką, sveikata, jei tai gali turėti įtakos rūpinantis vaiku (-ais) (diagnozė (-ės), gydymo būdai, specifiniai asmens poreikiai));

8.5.2. įvaikinamo vaiko raidos poreikių tenkinimą bei raidos sutrikimų kompensavimą (asmens, norinčio įvaikinti vaiką, gyvenimo būdas, įpročiai, išgyventos netektys, planuojamas vaiko ugdymas);

8.5.3. vaiko identiteto išsaugojimą bei saugių tarpusavio ryšių sukūrimą;

8.5.4. vaiko socialinių įgūdžių ir savarankiškumo ugdymą;

8.6. Tarnybos atestuotų asmenų sprendimas dėl asmens, norinčio įvaikinti vaiką, pasirengimo įvaikinti vaiką.

 

III SKYRIUS

IKITEISMINĖ GALIMO ĮVAIKINTI VAIKO ĮVAIKINimo PROCEDŪRA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

9. Galimam įvaikinti vaikui ieškoma fizinio (-ių) asmens (-enų), kuris (kurie) yra pasirengęs (‑ę) įvaikinti vaiką, turi išduotą kompetentingos institucijos nustatytos formos teigiamą Išvadą, Apskaitos aprašo nustatyta tvarka yra įtrauktas (‑i) į asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, apskaitą (toliau – asmuo, pasirengęs įvaikinti vaiką) ir atitinka geriausius galimo įvaikinti vaiko interesus.

10. Siekiant užtikrinti vaiko teisę augti kartu su savo broliu (-iais) ir (ar) seserimi (-erimis), galimas įvaikinti vaikas pirmiausia siūlomas įvaikinti jo brolį (-ius) ir (ar) seserį (-eris) įvaikinusiems asmenims Aprašo 20–26 punktuose nustatyta tvarka.

11. Galimo įvaikinti vaiko interesus ir poreikius atitinkantį asmenį, pasirengusį įvaikinti vaiką, parenka Įvaikintojų parinkimo komisija.

ANTRASIS SKIRSNIS

ĮVAIKINTOJŲ PARINKIMO KOMISIJA

          

12. Įvaikintojų parinkimo komisiją sudaro 7 nariai, iš kurių keturis deleguoja Tarnyba, du – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija) ir vieną – Nacionalinė globėjų, įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistų asociacija. Iš Ministerijos atstovų paskiriamas Įvaikintojų parinkimo komisijos pirmininkas, o iš Tarnybos astovų – pirmininko pavaduotojas. Įvaikintojų parinkimo komisijos sekretoriumi, kuris nėra Įvaikintojų parinkimo komisijos narys, paskiriamas Tarnybos atstovas.

13. Įvaikintojų parinkimo komisijos personalinę sudėtį, nurodydamas jos narių vardus, pavardes, pareigas, ir jos darbo reglamentą tvirtina Tarnybos direktorius.

14. Įvaikintojų parinkimo komisija sudaroma vieniems metams.

15. Įvaikintojų parinkimo komisija:

15.1. iš asmenų, kurie yra įvaikinę galimo įvaikinti vaiko brolį (-ius) ir (ar) seserį (-eris), parenka galimo įvaikinti vaiko interesus ir poreikius labiausiai atitinkantį asmenį, pasirengusį įvaikinti vaiką;

15.2. iš asmenų, įrašytų į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą, parenka galimo įvaikinti vaiko interesus ir poreikius labiausiai atitinkantį asmenį, pasirengusį įvaikinti vaiką;            

15.3. iš asmenų, įrašytų į Norinčių įvaikinti asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą, parenka galimo įvaikinti vaiko, kurio atstovas pagal įstatymą ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka sudaryta ir veikianti Tarpinstitucinė įvaikinimo komisija pritarė tarptautiniam įvaikinimui, interesus ir poreikius labiausiai atitinkantį asmenį, pasirengusį įvaikinti vaiką;

15.4. parenka vaiko, įrašyto į Galimų įvaikinti vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, sąrašą (toliau – galimas įvaikinti vaikas, atitinkantis specialiuosius kriterijus), interesus ir poreikius labiausiai atitinkantį asmenį, jei priimančiosios (-iųjų) valstybės (-ių) kompetentinga (-os) institucija (-os), akredituota (-os) ne pelno siekianti (-ios) institucija (-os), įgaliota (-os) veikti Lietuvos Respublikoje pagal Hagos konvencijos 12 straipsnį (toliau – įgaliota institucija), randa asmenį, pasirengusį įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus.

16. Įvaikintojų parinkimo komisija, atsižvelgdama į galimo įvaikinti vaiko interesus, parenka asmenį, pasirengusį įvaikinti vaiką, vadovaudamasi Civilinio kodekso 3.223 straipsniu, kuriame nustatyta pirmenybės įvaikinti suteikimo eilė, ir įvertinusi:

16.1. Aprašo 8.5 papunktyje nurodytus asmens, pasirengusio įvaikinti vaiką, gebėjimus, atsižvelgdama į galimo įvaikinti vaiko sveikatos būklę, socialinę kilmę, temperamentą, asmenybės savybes, fizinius, psichologinius poreikius, išsiauklėjimą, etninę kilmę, religinę ir kultūrinę priklausomybę, gimtąją kalbą bei kitą aktualią Tarnybos įgalioto teritorinio skyriaus pateiktą informaciją, nurodytą Aprašo 17 punkte, apie jos veiklos teritorijoje galimą įvaikinti vaiką;

16.2. Išvadoje pateiktą informaciją apie asmens, pasirengusio įvaikinti vaiką, lūkesčius dėl vaiko lyties, amžiaus, sveikatos būklės ir kitų asmens, pasirengusio įvaikinti vaiką, nurodytų svarbių aplinkybių, susijusių su vaiku;

16.3. Įgaliotos institucijos pateiktą informaciją apie tai, kaip asmuo, pasirengęs įvaikinti vaiką, galės patenkinti galimo įvaikinti vaiko, atitinkančio specialiuosius kriterijus, poreikius, ir apie numatomas taikyti priemones, padėsiančias galimam įvaikinti vaikui, atitinkančiam specialiuosius kriterijus, lengviau adaptuotis naujoje aplinkoje, jei Įvaikintojų parinkimo komisija sprendžia dėl asmens, nurodyto Aprašo 15.4 papunktyje, parinkimo įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus.

17. Įvaikintojų parinkimo komisija, priimdama sprendimą dėl galimo įvaikinti vaiko interesus ir poreikius labiausiai atitinkančio asmens, pasirengusio įvaikinti vaiką, parinkimo, nagrinėja šią Tarnybos pateiktą informaciją (gautą iš Tarnybos įgalioto teritorinio skyriaus) apie jos veiklos teritorijoje galimą įvaikinti vaiką: 

17.1. galimo įvaikinti vaiko vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, tautybę, kalbą, kuria kalba vaikas, faktinės gyvenamosios vietos adresą;  

17.2. galimo įvaikinti vaiko gyvenimo istoriją chronologine tvarka (iki kada (data) gyveno tėvų šeimoje, kokios jo paėmimo iš tėvų priežastys, dabartinio atstovo (-ų) pagal įstatymą vardas (‑ai), pavardė (-ės), globos pradžios data ir jos pabaigos data, informacija apie vaiko palikimą sveikatos priežiūros įstaigoje, įstaigoje, kurioje įsteigtas gyvybės langelis, ar kitoje vietoje (palikimo data ir įstaigos ar kitos vietos, kurioje buvo paliktas vaikas, pavadinimas);

17.3. duomenis apie galimo įvaikinti vaiko tėvus (vardas, pavardė, gimimo data, tautybė, tėvų valdžios apribojimo priežastys, sveikatos sutrikimai (pateikiama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimo (forma Nr. 046/a) kopija, jeigu turima), žalingi įpročiai, priklausomybės, tėvų ir galimo įvaikinti vaiko tarpusavio santykiai, tėvų susitikimų su vaiku dažnumas), jeigu šie duomenys yra žinomi;

17.4. duomenis apie galimo įvaikinti vaiko brolį (-ius) ir (ar) seserį (-eris), jei tokių yra (įskaitant globojamus (rūpinamus) (vardas, pavardė, gimimo data, nepilnamečių brolių ir (ar) seserų atstovas pagal įstatymą (jei vaikas (-ai) yra globojamas (-i) (rūpinamas (-i)) (fizinio asmens vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas), gyvenamoji vieta (savivaldybė), sveikatos būklė (pateikiama informacija apie sveikatos sutrikimus, nurodytus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjime (forma Nr. 046/a), jeigu jie yra žinomi), emociniai ryšiai, pagrįsta informacija apie tai, ar yra galimybė siūlyti įvaikinti vaikus atskirai (jei brolis (-iai) ir (ar) sesuo (-erys) įvaikintas (-i), nurodomas tik įvaikinimo faktas), jeigu šie duomenys yra žinomi;

17.5. duomenis apie galimo įvaikinti vaiko giminaičius (vardas, pavardė, giminystės ryšys, emociniai ryšiai);

17.6. duomenis apie galimą įvaikinti vaiką lankančius asmenis (vardas, pavardė, giminystės ir (ar) emociniai ryšiai), jeigu jie pateikti;

17.7. informaciją apie galimo įvaikinti vaiko sveikatą (pateikiama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimo (forma Nr. 046/a) kopija);

17.8. informaciją apie specifinius galimo įvaikinti vaiko poreikius ir (ar) specialiuosius ugdymo poreikius (duomenys apie vaiko gydymo režimą, priežiūros rekomendacijas, ugdymo poreikius, pagalbos vaikui poreikius);

17.9. informaciją apie galimo įvaikinti vaiko raidą ir vaiko atstovų pagal įstatymą laisva forma pateiktą galimo įvaikinti vaiko charakteristiką (charakteristikoje nurodomi vaiko asmenybės bruožai, jo pomėgiai, bendravimo gebėjimai ir kita vaiko atstovo pagal įstatymą pateikiama, jo nuomone, svarbi informacija, apibūdinanti vaiką);

17.10. galimo įvaikinti vaiko, gebančio išreikšti savo nuomonę, nuomonės išklausymo aktą, kurio forma tvirtinama Tarnybos direktoriaus įsakymu.

18. Įvaikintojų parinkimo komisija sprendimą dėl asmens, nurodyto Aprašo 15.1–15.3 papunkčiuose, parinkimo galimam įvaikinti vaikui įformina Sprendime dėl asmens (‑enų), pasirengusio (-ių) įvaikinti vaiką, parinkimo įvaikinti galimą įvaikinti vaiką (toliau – sprendimas dėl asmens parinkimo įvaikinti vaiką) (Aprašo 1 priedas).

19. Įvaikintojų parinkimo komisija sprendimą dėl asmens, nurodyto Aprašo 15.4 papunktyje, parinkimo galimam įvaikinti vaikui, atitinkančiam specialiuosius kriterijus, įformina Sprendime dėl asmens (-enų), pasirengusio (-ių) įvaikinti vaiką, parinkimo įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus (toliau – sprendimas dėl asmens parinkimo įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus) (Aprašo 2 priedas).

 

TREČIASIS SKIRSNIS

IKITEISMINĖ GALIMO ĮVAIKINTI VAIKO NACIONALINIO ĮVAIKINIMO PROCEDŪRA

 

20. Tarnyba, įrašiusi vaiką, kurio brolis (-iai) ir (ar) sesuo (‑erys) yra įvaikinti, į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įrašymo į šiame punkte nurodytą sąrašą dienos parengia informacinį raštą asmeniui (-enims), įvaikinusiam (-iems) galimo įvaikinti vaiko brolį (-ius) ir (ar) seserį (-eris), kuriame nurodo:

20.1. Aprašo 33 punkte nurodytą informaciją apie galimą įvaikinti vaiką;

20.2. informaciją apie tai, kad, norėdamas (-i) įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodyto informacinio rašto gavimo dienos jis (jie) turi savo faktinės gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai arba Tarnybos įgaliotam teritoriniam skyriui pateikti Apskaitos aprašo 17 punkte nurodytus dokumentus, kad Apskaitos aprašo nustatyta tvarka galėtų būti įrašytas (-i) į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą.

21. Jei yra Aprašo 20 punkte nurodyto (-ų) asmens (-enų) motyvuotas prašymas, kuriame nurodomas jo (jų) vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data (-os) bei objektyvios aplinkybės, dėl kurių nebuvo galima atlikti Aprašo 20.2 papunktyje nurodytų veiksmų per minėtame papunktyje numatytą terminą, Tarnyba gali priimti sprendimą šį terminą pratęsti vieną kartą, bet ne ilgesniam nei 10 darbo dienų laikotarpiui.

22. Aprašo 20 punkte nurodytas (-i) asmuo (-enys), pateikęs (-ę) prašymą, nurodytą Aprašo 20.2 papunktyje, įgyja teisę prašyti Tarnybos leidimo susipažinti su galimu įvaikinti vaiku, iš anksto suderinęs (-ę) laiką ir datą su galimo įvaikinti vaiko atstovu pagal įstatymą, Tarnybai pateikdamas (‑i) laisvos formos prašymą, kuriame nurodo prašymą teikiančio (-ų) asmens (-enų) vardą (‑us), pavardę (-es), vaiko, su kuriuo norima susipažinti, vardą, pavardę ir prašymą suteikti leidimą susipažinti su galimu įvaikinti vaiku, apie kurį jam (jiems) buvo pateikta Aprašo 33 punkte nurodyta informacija. Galimo įvaikinti vaiko atstovas pagal įstatymą privalo sudaryti sąlygas Aprašo 20 punkte nurodytiems asmenims susipažinti su galimu įvaikinti vaiku. Dėl galimo įvaikinti vaiko supažindinimo procedūros ir jos vykdymo tvarkos, kad būtų užtikrinti geriausi galimo įvaikinti vaiko interesai, sprendžia jo atstovas pagal įstatymą.

23. Aprašo 20 punkte nurodytą (-us) asmenį (-enis) Apskaitos aprašo nustatyta tvarka įtraukusi į asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, apskaitą, Tarnyba nedelsdama, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną kreipiasi į Įvaikintojų parinkimo komisiją (nurodomas galimo įvaikinti vaiko vardas, pavardė, gimimo data) ir jai perduoda Aprašo 17 punkte nurodytą informaciją. Įvaikintojų parinkimo komisija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šiame punkte nurodytos informacijos gavimo dienos organizuoja posėdį dėl asmens (-enų), kuris (kurie) yra pasirengęs (-ę) įvaikinti vaiką ir kuris (kurie) yra įvaikinęs (-ę) galimo įvaikinti vaiko brolį (-ius) ir (ar) seserį (-eris), parinkimo galimam įvaikinti vaikui.

24. Įvaikintojų parinkimo komisija posėdžio metu įvertina, ar asmuo (-enys), kuris (kurie) yra įvaikinęs (-ę) galimo įvaikinti vaiko brolį (-ius) ir (ar) seserį (-eris), gali užtikrinti geriausius vaiko interesus, ir, jei yra keli asmenys, kurie yra įvaikinę galimo įvaikinti vaiko brolį (-ius) ir (ar) seserį (‑eris), parenka galimam įvaikinti vaikui jo interesus ir poreikius labiausiai atitinkantį asmenį (‑enis), kuris (-ie) yra įvaikinęs (-ę) galimo įvaikinti vaiko brolį (-ius) ir (ar) seserį (-eris), Aprašo III skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka.

25. Tarnyba, gavusi Įvaikintojų parinkimo komisijos sprendimą dėl asmens (-enų), nurodyto (-ų) Aprašo 15.1 papunktyje, parinkimo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos raštu kreipiasi į asmenį (-enis), kuris (kurie) yra įvaikinęs (-ę) galimo įvaikinti vaiko brolį (-ius) ir (ar) seserį (‑eris), pasiūlydama jam įvaikinti galimą įvaikinti vaiką (nurodomas vaiko vardas, pavardė, lytis, gimimo data).

26. Aprašo 20 punkte nurodytas (-i) asmuo (-enys) savo sutikimą ar atsisakymą įvaikinti galimą įvaikinti vaiką Tarnybai pateikia raštu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 22 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos.

27. Gavus Aprašo 20 punkte nurodyto (-ų) asmens (-enų) sutikimą įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, toliau vykdoma teisminė įvaikinimo procedūra Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.  

28. Jei savivaldybės administracijoje arba Tarnybos įgaliotame teritoriniame skyriuje nebuvo gautas Aprašo 20 punkte nurodyto (-ų) asmens (-enų) prašymas įvaikinti galimą įvaikinti vaiką arba Aprašo 20 punkte nurodyto (-ų) asmens (-enų) atsisakymas įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, Tarnyba nedelsdama, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoda šią informaciją (nurodomas asmens vardas, pavardė ir faktas, kad asmuo atsisakė įvaikinti galimą įvaikinti vaiką) ir Aprašo 17 punkte nurodytą informaciją Įvaikintojų parinkimo komisijai, kuri ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šiame punkte nurodytos informacijos gavimo dienos organizuoja Įvaikintojų parinkimo komisijos posėdį.

29. Tarnyba, įrašiusi vaiką, neturintį brolio (-ių) ir (ar) sesers (-erų), kurie yra įvaikinti, į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą, nedelsdama, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną kreipiasi į Įvaikintojų parinkimo komisiją (nurodomas galimo įvaikinti vaiko vardas, pavardė, gimimo data), kad būtų organizuojamas jos posėdis dėl asmens, pasirengusio įvaikinti vaiką, parinkimo galimam įvaikinti vaikui, ir perduoda jai Aprašo 17 punkte nurodytą informaciją.

30. Įvaikintojų parinkimo komisija posėdžio metu parenka galimam įvaikinti vaikui jo interesus ir poreikius labiausiai atitinkantį asmenį, pasirengusį įvaikinti vaiką, Aprašo III skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka.

31. Įvaikintojų parinkimo komisija sprendimą dėl asmens parinkimo įvaikinti vaiką persiunčia Tarnybai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos.

32. Tarnyba ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo dėl asmens parinkimo įvaikinti vaiką gavimo dienos parengia informacinį raštą, nurodytą Aprašo 33 punkte, ir jį pateikia Tarnybos įgaliotam teritoriniam skyriui, kuris yra Įvaikintojų parinkimo komisisijos parinkto asmens, pasirengusio įvaikinti vaiką (toliau – parinktas asmuo), faktinėje gyvenamojoje vietoje.

33. Rašte, kuriuo informuojamas parinktas asmuo, turi būti nurodyta ši informacija apie vaiką:

33.1. vardas;

33.2. gimimo metai ir mėnuo;

33.3. įrašymo į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą pagrindas;

33.4. vaiko faktinės gyvenamosios vietos savivaldybė;

33.5. nuasmeninti duomenys apie vaiko kilmę, socialinę aplinką, šeimos istoriją, jei žinoma, informacija apie vaiko brolių / seserų ir tėvų sveikatos sutrikimus, žalingus įpročius, priklausomybes (nuasmeninant informaciją, nenurodomi duomenys, pagal kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai galima nustatyti asmens tapatybę: vardas, pavardė, gimimo data ar asmens kodas, deklaruotos ir / ar faktinės gyvenamosios vietos adresas, lankytų ar lankomų ugdymo, sveikatos priežiūros įstaigų pavadinimai);

33.6. duomenys apie vaiko sveikatos sutrikimus, įrašytus į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 046/a);

33.7. duomenys apie specifinius vaiko poreikius ir (ar) specialiuosius ugdymo poreikius (duomenys apie vaiko gydymo režimą, priežiūros rekomendacijas, ugdymo poreikius, pagalbos vaikui poreikius);

33.8. duomenys apie vaiko atstovą pagal įstatymą (vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas).

34. Tarnybos įgaliotas teritorinis skyrius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 32 punkte nurodyto informacinio rašto gavimo dienos organizuoja susitikimą su parinktu asmeniu ir jį supažindina su informaciniu raštu apie galimą įvaikinti vaiką. Tarnybos įgaliotas teritorinis skyrius turi teisę į susitikimą pakviesti Tarnybos atestuotus asmenis, vertinusius parinkto asmens pasirengimą įvaikinti vaiką.

35. Parinktas asmuo, susipažinęs su Aprašo 32 punkte nurodytu Tarnybos informaciniu raštu, įgyja teisę prašyti Tarnybos leidimo susipažinti su galimu įvaikinti vaiku, iš anksto suderinęs laiką ir datą su galimo įvaikinti vaiko atstovu pagal įstatymą, Tarnybai pateikdamas laisvos formos prašymą, kuriame nurodo prašymą teikiančio asmens vardą, pavardę, vaiko, su kuriuo norima susipažinti, vardą, pavardę ir prašymą suteikti leidimą susipažinti su galimu įvaikinti vaiku, apie kurį jam buvo pateikta Aprašo 33 punkte nurodyta informacija. Tarnyba ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo prašymo gavimo dienos išduoda leidimą susipažinti su galimu įvaikinti vaiku ir jo kopiją raštu pateikia galimo įvaikinti vaiko atstovui pagal įstatymą. Galimo įvaikinti vaiko atstovas pagal įstatymą privalo sudaryti sąlygas parinktam asmeniui susipažinti su galimu įvaikinti vaiku. Dėl galimo įvaikinti vaiko supažindinimo su parinktu asmeniu procedūros ir jos vykdymo tvarkos, kad būtų užtikrinti geriausi galimo įvaikinti vaiko interesai, sprendžia jo atstovas pagal įstatymą.

36. Sprendimą sutikti ar atsisakyti įvaikinti galimą įvaikinti vaiką parinktas asmuo turi pateikti raštu Tarnybai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo supažindinimo su informaciniu raštu, nurodytu Aprašo 32 punkte, dienos.

37. Tarnyba apie parinkto asmens sprendimą sutikti ar atsisakyti įvaikinti galimą įvaikinti vaiką ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo gavimo dienos raštu informuoja galimo įvaikinti vaiko atstovą pagal įstatymą (nurodomas vaiko vardas, pavardė, parinkto asmens vardas ir pavardė, jo sprendimas sutikti ar atsisakyti įvaikinti galimą įvaikinti vaiką).

38. Tarnyba, gavusi parinkto asmens sprendimą sutikti įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos aplanko vaiką, išklauso jo nuomonę dėl šio asmens parinkimo ir ją pateikia vaiko nuomonės išklausymo akte, kurio forma tvirtinama Tarnybos direktoriaus įsakymu. Tarnyba susitikimo metu galimą įvaikinti vaiką, kuris geba suformuluoti savo nuomonę, informuoja, kad jis gali prašyti papildomos informacijos apie jam parinktą asmenį, taip pat prašyti leisti svečiuotis pas jį (jei galimo įvaikinti vaiko atstovas pagal įstatymą yra vaikų globos institucija ar šeimyna) ir (ar) susitikti arba susitikti dar kartą, jei jau buvo įvykęs susitikimas su parinktu asmeniu, Aprašo 35 punkte nustatyta tvarka.

39. Galimo įvaikinti vaiko atstovas pagal įstatymą, gavęs Aprašo 37 punkte nurodytą informaciją apie parinkto asmens sutikimą įvaikinti vaiką:

39.1. atsižvelgdamas į vaiko amžių, brandą, sąmoningumą, jam suprantamu būdu pateikia informaciją apie tai, kad yra parinktas jį norintis įvaikinti asmuo, aptaria su juo tolimesnius įvaikinimo procesus, įvaikinimo procedūrų trukmę, galimybę svečiuotis pas parinktą asmenį (jei galimo įvaikinti vaiko atstovas pagal įstatymą yra vaikų globos institucija ar šeimyna) ir (ar) su juo susitikti, padeda bendrauti, užmegzti ryšį su parinktu asmeniu;

39.2. parinktam asmeniui suteikia išsamią informaciją, kuri galėtų padėti vaikui lengviau adaptuotis šeimoje (pvz., informaciją apie buvusią dienos rutiną, kasdienius pomėgius, mėgstamą maistą, baimes, vaiko emocijas ir kt.);

39.3. parinkto asmens prašymu padeda vaikui adaptuotis šeimoje (pvz.: dalyvauja vaiko ir parinkto asmens susitikimuose, informuoja asmenį apie veiksmingus vaiko raminimo būdus, prireikus nuvyksta į parinkto asmens gyvenamąją vietą, perduoda vaiko asmeninius daiktus ir kt.).    

40. Gavus parinkto asmens sutikimą įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, toliau vykdoma teisminė įvaikinimo procedūra Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

41. Gavus parinkto asmens atsisakymą įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, galimam įvaikinti vaikui parenkamas kitas asmuo, pasirengęs įvaikinti vaiką, Aprašo III skyriaus trečiojo skirsnio nustatyta tvarka.

42. Pradėjus ikiteisminę galimo įvaikinti vaiko tarptautinio įvaikinimo procedūrą, ikiteisminė nacionalinio įvaikinimo procedūra nenutraukiama ir galimam įvaikinti vaikui toliau ieškomas asmuo, pasirengęs jį įvaikinti, Aprašo III skyriaus trečiojo skirsnio nustatyta tvarka. Ikiteisminė tarptautinio įvaikinimo procedūra bet kuriuo metu gali būti sustabdyta, jei Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, pateikia prašymą įvaikinti ar globoti galimą įvaikinti vaiką.

 

 

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

IKITEISMINĖ GALIMO ĮVAIKINTI VAIKO TARPTAUTINIO ĮVAIKINIMO PROCEDŪRA

 

43. Tarnyba, ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo vaiko įrašymo į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą dienos negavusi Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, prašymų įvaikinti ar globoti galimą įvaikinti vaiką, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas kreipiasi į galimo įvaikinti vaiko atstovą pagal įstatymą dėl pritarimo tarptautiniam įvaikinimui. Tarnyba, gavusi šiame punkte nurodytą galimo įvaikinti vaiko atstovo pagal įstatymą pritarimą tarptautiniam įvaikinimui, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas kreipiasi į Tarpinstitucinę įvaikinimo komisiją dėl jos posėdžio, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo galimo įvaikinti vaiko atstovo pagal įstatymą pritarimo tarptautiniam įvaikinimui gavimo Tarnyboje dienos, organizavimo (nurodomas vaiko vardas, pavardė, gimimo data).

44. Tarnybos direktorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Tarpinstitucinės įvaikinimo komisijos rekomendacijos, kurioje nurodoma, kad tarptautinis įvaikinimas atitinka geriausius galimo įvaikinti vaiko interesus, gavimo dienos priima vieną iš šių sprendimų:

44.1. jei yra asmuo (-enys), pasirengęs (-ę) įvaikinti vaiką, kuris įrašytas (-i) į Norinčių įvaikinti asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą ir kuris (kurie) atitinka galimo įvaikinti vaiko interesus bei poreikius, siūlyti jį įvaikinti šiam (šiems) asmeniui (‑enims);

44.2. jei nėra asmens (-enų), nurodyto (-ų) Aprašo 44.1 papunktyje, ir galimas įvaikinti vaikas atitinka nors vieną Apskaitos aprašo 12 punkte numatytą specialųjį kriterijų, įrašyti jį į Galimų įvaikinti vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, sąrašą;

44.3. jei nėra asmens (-enų), nurodyto (-ų) Aprašo 44.1 papunktyje, ir galimas įvaikinti vaikas neatitinka nė vieno Apskaitos aprašo 12 punkte nurodyto specialiojo kriterijaus, dėl kurio jį būtų galima įrašyti į Galimų įvaikinti vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, sąrašą, užbaigti ikiteisminę galimo įvaikinti vaiko tarptautinio įvaikinimo procedūrą.

45. Ikiteisminė galimo įvaikinti vaiko, nurodyto Aprašo 44.3 papunktyje, tarptautinio įvaikinimo procedūra vėl gali būti vykdoma, jei atsiranda asmuo (-enys), pasirengęs (-ę) įvaikinti vaiką, kuris įrašytas (-i) į Norinčių įvaikinti asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą ir kuris (kurie) atitinka šio konkretaus vaiko interesus ir poreikius, arba vaikas, vadovaujantis Apskaitos aprašo 13 punktu, įrašomas į Galimų įvaikinti vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, sąrašą.

46. Tarnybos direktoriui priėmus Aprašo 44.1 papunktyje nurodytą sprendimą, Tarnyba nedelsdama, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną tiesiogiai ar raštu kreipiasi į Įvaikintojų parinkimo komisiją dėl jos posėdžio, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Tarnybos direktoriaus sprendimo priėmimo dienos, organizavimo ir pateikia informaciją, nurodytą Aprašo 17 punkte.

47. Jei, Tarnybos direktoriui priėmus Aprašo 44.1 papunktyje nurodytą sprendimą, galimas įvaikinti vaikas, vadovaujantis Įvaikintojų parinkimo komisijos sprendimu dėl asmens parinkimo įvaikinti vaiką, pasiūlomas įvaikinti užsienio valstybės piliečiui (-ams) ar asmeniui (-enims) be pilietybės, kurio (kurių) nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje ir kuris (kurie) įrašytas (-i) į Norinčių įvaikinti asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą, ikiteisminė įvaikinimo procedūra vykdoma Aprašo 31–40 punktuose nustatyta tvarka. Jei, Tarnybos direktoriui priėmus Aprašo 44.1 papunktyje nurodytą sprendimą, galimas įvaikinti vaikas, vadovaujantis Įvaikintojų parinkimo komisijos sprendimu dėl asmens parinkimo įvaikinti vaiką, pasiūlomas įvaikinti asmeniui (-enims), kurio (kurių) nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje ir kuris (kurie) įrašytas (-i) į Norinčių įvaikinti asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą, ikiteisminė įvaikinimo procedūra vykdoma Aprašo 52–66 punktuose nustatyta tvarka.

48. Tarnybos direktoriui priėmus Aprašo 44.2 papunktyje nurodytą sprendimą ir vaiką įrašius į Galimų įvaikinti vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, sąrašą, Tarnyba apie naujai į Galimų įvaikinti vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, sąrašą įrašytą (-us) vaiką (-us) raštu informuoja įgaliotos institucijos atstovus (nurodomi pseudoniminiai duomenys apie vaiką: vaiko identifikacinis kodas, informacija apie vaiko kilmę, socialinę aplinką, šeimos istoriją, jei žinoma, informacija apie vaiko brolių / seserų ir tėvų sveikatos sutrikimus, žalingus įpročius, priklausomybes; nuasmeninti duomenys apie vaiką (lytis, gimimo metai), vaiko sveikatos sutrikimus ir reikalingą specialią priežiūrą; įrašymo į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą pagrindas (nuasmeninant informaciją, nenurodomi duomenys, pagal kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai galima nustatyti asmens tapatybę: vardas, pavardė, gimimo data ar asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, lankytų ar lankomų ugdymo, sveikatos priežiūros įstaigų pavadinimai); taip pat, vaiko atstovui pagal įstatymą leidus ir jam pateikus, pridedama vaiko nuotrauka), nurodydama ne ilgesnį nei 30 darbo dienų nuo minėtos informacijos išsiuntimo iš Tarnybos dienos terminą, per kurį turi būti pateikta Aprašo 49 punkte nurodyta informacija apie asmenį (-enis), pasirengusį (-ius) įvaikinti galimą įvaikinti vaiką.

49. Įgaliota institucija, radusi asmenį (-enis), pasirengusį (-ius) įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus (toliau – asmuo, pasirengęs įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus), raštu pateikia Tarnybai informaciją, nurodytą Apskaitos aprašo 37 punkte, bei informaciją apie tai, kaip asmuo (-enys) yra pasirengęs (-ę) patenkinti specialiuosius vaiko poreikius, ir apie numatomas taikyti priemones, padėsiančias jam lengviau adaptuotis naujoje aplinkoje. Įgaliota institucija Tarnybai taip pat pateikia užsienio kompetentingos institucijos nustatytos formos išvadą dėl pasirengimo įvaikinti vaiką ir užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduoto leidimo įvaikinti vaiką kopiją.

50. Suėjus Aprašo 48 punkte nustatytam terminui, Tarnyba, gavusi Aprašo 49 punkte nurodytą informaciją, nedelsdama, bet ne vėliau nei kitą darbo dieną kreipiasi į Įvaikintojų parinkimo komisiją dėl jos posėdžio, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 48 punkte nustatyto termino pabaigos, organizavimo ir pateikia Aprašo 17 punkte nurodytą informaciją apie galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, taip pat gautą Aprašo 49 punkte nurodytą informaciją apie asmenį, pasirengusį įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus.

51. Įvaikintojų parinkimo komisija, atsižvelgdama į įgaliotos institucijos pateiktą Aprašo 49 punkte nurodytą informaciją apie asmenį, pasirengusį įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, bei įgaliotos institucijos pateiktoje išvadoje dėl pasirengimo įvaikinti vaiką nurodytus lūkesčius dėl vaiko, priima sprendimą dėl asmens parinkimo įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus.

52. Įvaikintojų parinkimo komisija sprendimą dėl asmens parinkimo įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, persiunčia Tarnybai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos.

53. Tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl asmens parinkimo įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, gavimo dienos raštu informuoja apie šį sprendimą įgaliotą instituciją, kuri pateikė informaciją apie asmenį, pasirengusį įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus (nurodoma asmens, pasirengusio įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, vardas, pavardė ir galimo įvaikinti vaiko, atitinkančio specialiuosius kriterijus, identifikacinis kodas).

54. Tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo, nurodyto Aprašo 47 punkte, priėmimo dienos raštu informuoja įgaliotas institucijas, kad yra stabdoma galimo įvaikinti vaiko, atitinkančio specialiuosius kriterijus, siūlymo įvaikinti procedūra (nurodomas galimo įvaikinti vaiko identifikacinis kodas).

55. Tarnyba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo, nurodyto Aprašo 51 punkte, gavimo dienos raštu informuoja įgaliotas institucijas, pateikusias informaciją apie asmenį, pasirengusį įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, apie Įvaikintojų parinkimo komisijos sprendimą, kuriuo galimam įvaikinti vaikui, atitinkančiam specialiuosius kriterijus, parinktas ne jos siūlytas asmuo, pasirengęs įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, jo motyvus (nurodoma asmens, apie kurį įgaliota institucija teikė informaciją, nurodytą Aprašo 49 punkte, vardas, pavardė ir nuasmeninta informacija, paaiškinanti, dėl kokių priežasčių buvo parinktas kitas asmuo, pasirengęs įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus (nuasmeninant informaciją, nenurodomi duomenys, pagal kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai galima nustatyti asmens tapatybę: vardas, pavardė, gimimo data ar asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, darbo vieta, sveikatos priežiūros įstaigų pavadinimai ar bet kokia kita informacija, pagal kurią tiesiogiai ar netiesiogiai būtų galima nustatyti asmens tapatybę).

56. Jei parinktas asmuo, pasirengęs įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, neįrašytas į Norinčių įvaikinti asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą, įgaliota institucija ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Aprašo 53 punkte nurodytos informacijos išsiuntimo dienos turi pateikti Tarnybai Apskaitos aprašo 38 punkte nurodytus dokumentus, kad ji įrašytų tokį asmenį į Norinčių įvaikinti asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą. Jei yra užsienio valstybės, kurios pilietis yra parinktas asmuo, pasirengęs įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, kompetentingos institucijos, vykdančios funkcijas, numatytas Hagos konvencijoje (toliau – užsienio centrinė valdžios institucija), arba įgaliotos institucijos, atstovaujančios parinktam asmeniui, motyvuotas prašymas, kuriame nurodomos objektyvios aplinkybės, dėl kurių nebuvo galima pateikti visų Apskaitos aprašo 38 punkte nurodytų dokumentų, Tarnyba gali priimti sprendimą šį terminą pratęsti vieną kartą, bet ne ilgesniam nei 10 darbo dienų laikotarpiui.

57. Tarnyba, gavusi Apskaitos aprašo 38 punkte nurodytą informaciją ir dokumentus, parinktą asmenį, pasirengusį įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, įrašo į Norinčių įvaikinti asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą Apskaitos aprašo nustatyta tvarka.

58. Jei per Aprašo 56 punkte nustatytą terminą įgaliota institucija Tarnybai nepateikia visų Apskaitos aprašo 38 punkte nurodytų dokumentų arba pateikia parinkto asmens, pasirengusio įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, atsisakymą jį įvaikinti, Tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Aprašo 56 punkte nurodyto termino pabaigos arba nuo parinkto asmens, pasirengusio įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, atsisakymo gavimo dienos informuoja įgaliotas institucijas, kad galimo įvaikinti vaiko, atitinkančio specialiuosius kriterijus, siūlymo įvaikinti procedūra atnaujinama (nurodomas vaiko identifikacinis kodas), ir nurodo ne ilgesnį nei 20 darbo dienų nuo rašto išsiuntimo iš Tarnybos dienos terminą, per kurį turi būti pateikta Aprašo 49 punkte nurodyta informacija apie asmenį, pasirengusį įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus.

59. Tarnyba, gavusi Aprašo 49 punkte nurodytą informaciją apie asmenį, pasirengusį įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, toliau ikiteisminę tarptautinio įvaikinimo procedūrą vykdo Aprašo 50–66 punktuose nustatyta tvarka.

60. Tarnyba Aprašo 33 punkte nurodytą informaciją parinktam asmeniui, pasirengusiam įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, atstovaujančiai įgaliotai institucijai raštu pateikia:

60.1. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo asmens parinkimo dienos, jeigu jis buvo įrašytas į Norinčių įvaikinti asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą iki jo parinkimo dienos;

60.2. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo parinkto asmens, pasirengusio įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, įrašymo į Norinčių įvaikinti asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą dienos, jei jis į minėtą sąrašą įrašomas dėl konkretaus vaiko.     

61. Apie Aprašo 60 punkte nurodyto informacinio rašto išsiuntimą Tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo išsiuntimo dienos raštu informuoja galimo įvaikinti vaiko, atitinkančio specialiuosius kriterijus, atstovą pagal įstatymą ir Tarnybos įgaliotą teritorinį skyrių, pateikusį Tarnybai informaciją apie galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus (nurodoma parinkto asmens, pasirengusio įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos šalis).

62. Parinktas asmuo, pasirengęs įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, arba užsienio centrinės valdžios institucija, arba įgaliota institucija, atstovaujanti parinktam asmeniui, pasirengusiam įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, pateikęs (-usi) Tarnybai Apskaitos aprašo 38 punkte nurodytus dokumentus, įgyja teisę prašyti Tarnybos leidimo susipažinti su galimu įvaikinti vaiku, atitinkančiu specialiuosius kriterijus, iš anksto suderinęs (-usi) laiką ir datą su galimo įvaikinti vaiko atstovu pagal įstatymą, Tarnybai raštu pateikdamas (-a) laisvos formos prašymą, kuriame nurodo prašymą teikiančio asmens vardą, pavardę, vaiko, su kuriuo norima susipažinti, vardą, pavardę ir prašymą suteikti leidimą susipažinti su galimu įvaikinti vaiku, apie kurį jam (jai) buvo pateikta Aprašo 33 punkte nurodyta informacija. Tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išduoda leidimą susipažinti su galimu įvaikinti vaiku, atitinkančiu specialiuosius kriterijus, ir jo kopiją raštu pateikia galimo įvaikinti vaiko, atitinkančio specialiuosius kriterijus, atstovui pagal įstatymą. Galimo įvaikinti vaiko atstovas pagal įstatymą privalo sudaryti sąlygas parinktam asmeniui, pasirengusiam įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, susipažinti su galimu įvaikinti vaiku. Dėl galimo įvaikinti vaiko supažindinimo su parinktu asmeniu procedūros ir jos vykdymo tvarkos, kad būtų užtikrinti geriausi galimo įvaikinti vaiko interesai, sprendžia jo atstovas pagal įstatymą. 

63. Užsienio centrinė valdžios institucija arba įgaliota institucija, atstovaujanti parinktam asmeniui, pasirengusiam įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, raštu pateikia Tarnybai šio asmens sutikimą ar atsisakymą įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo Aprašo 60 punkte nurodyto informacinio rašto apie galimą įvaikinti vaiką gavimo dienos. Jei yra užsienio centrinės valdžios institucijos arba įgaliotos institucijos, atstovaujančios parinktam asmeniui, pasirengusiam įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, motyvuotas prašymas, kuriame nurodomos objektyvios aplinkybės, dėl kurių per šiame punkte nustatytą terminą nebuvo pateiktas sutikimas įvaikinti, Tarnyba gali priimti sprendimą pratęsti šį terminą vieną kartą, bet ne ilgesniam nei 10 darbo dienų laikotarpiui.

64. Tarnyba, gavusi Aprašo 63 punkte nurodytą parinkto asmens, pasirengusio įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, sutikimą įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos aplanko vaiką ir išklauso jo nuomonę dėl šio asmens parinkimo, ją pateikdama vaiko nuomonės išklausymo akte, kurio forma tvirtinama Tarnybos direktoriaus įsakymu. Tarnyba susitikimo metu galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, kuris geba išreikšti savo nuomonę, informuoja, kad jis gali prašyti papildomos informacijos apie jam parinktą asmenį, pasirengusį įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, taip pat prašyti leisti svečiuotis pas jį (jei galimo įvaikinti vaiko atstovas pagal įstatymą yra vaikų globos institucija ar šeimyna) ir (ar) susitikti arba susitikti dar kartą, jei jau buvo įvykęs susitikimas su parinktu asmeniu, Aprašo 62 punkte nustatyta tvarka.

65. Tarnyba, gavusi parinkto asmens, pasirengusio įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, sutikimą ar atsisakymą įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos raštu apie tai informuoja galimo įvaikinti vaiko, atitinkančio specialiuosius kriterijus, atstovą pagal įstatymą (nurodomas vaiko vardas, pavardė, parinktų asmenų vardai, pavardės, gyvenamosios vietos šalis ir asmenų sprendimas sutikti ar atsisakyti įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus).

66. Galimo įvaikinti vaiko atstovas pagal įstatymą, gavęs Aprašo 65 punkte nurodytą informaciją apie parinkto asmens, pasirengusio įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, sutikimą įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus:

66.1. atsižvelgdamas į vaiko amžių, brandą, sąmoningumą, jam suprantamu būdu pateikia informaciją apie tai, kad yra parinktas jį norintis įvaikinti asmuo, apie šalį, kurioje jis gyvena, aptaria su juo tolimesnius įvaikinimo procesus, įvaikinimo procedūrų trukmę, galimybę svečiuotis pas parinktą asmenį, pasirengusį įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus (jei galimo įvaikinti vaiko atstovas pagal įstatymą yra vaikų globos institucija ar šeimyna), ir (ar) susitikti su juo, padeda su juo bendrauti, užmegzti ryšį;

66.2. parinktam asmeniui, pasirengusiam įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, suteikia išsamią informaciją, kuri galėtų padėti vaikui lengviau adaptuotis šeimoje (pvz., informaciją apie buvusią dienos rutiną, kasdienius pomėgius, mėgstamą maistą, baimes, vaiko emocijas ir kt.);

66.3. parinkto asmens, pasirengusio įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, prašymu padeda vaikui adaptuotis šeimoje (pvz., dalyvauja vaiko ir parinkto asmens susitikimuose, informuoja asmenį apie veiksmingus vaiko raminimo būdus).

67. Gavus parinkto asmens, pasirengusio įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, sutikimą įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, toliau vykdoma teisminė tarptautinio įvaikinimo procedūra Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

68. Užsienio centrinė valdžios institucija arba įgaliota institucija gali teikti Aprašo 49 punkte nurodytą informaciją apie asmenį, pasirengusį įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, ir praėjus Aprašo 48 punkte nurodytam terminui, jei galimam įvaikinti vaikui, atitinkančiam specialiuosius kriterijus, nebuvo parinktas asmuo, pasirengęs jį įvaikinti. Tarnyba, gavusi šiame punkte nurodytą informaciją, pradeda vykdyti ikiteisminę tarptautinio įvaikinimo procedūrą Aprašo 50–66 punktuose nustatyta tvarka. 

69. Jei ikiteisminė ar teisminė galimo įvaikinti vaiko, atitinkančio specialiuosius kriterijus, tarptautinio įvaikinimo procedūra buvo nutraukta ir galimas įvaikinti vaikas nebuvo išbrauktas iš Galimų įvaikinti vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, sąrašo, Tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo ikiteisminės ar teisminės tarptautinio įvaikinimo procedūros nutraukimo dienos raštu informuoja įgaliotas institucijas, kad ikiteisminė galimo įvaikinti vaiko, atitinkančio specialiuosius kriterijus, tarptautinio įvaikinimo procedūra atnaujinama, nurodydama vaiko identifikacinį kodą ir ne ilgesnį nei 20 darbo dienų nuo rašto išsiuntimo iš Tarnybos dienos terminą, per kurį turi būti pateikta Aprašo 49 punkte nurodyta informacija apie asmenį, pasirengusį įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus.

70. Tarnyba, gavusi Aprašo 69 punkte nurodytą informaciją apie asmenį, pasirengusį įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, ir jo galimybes patenkinti galimo įvaikinti vaiko, atitinkančio specialiuosius kriterijus, poreikius, ikiteisminę tarptautinio įvaikinimo procedūrą vykdo Aprašo 50–66 punktuose nustatyta tvarka.

71. Jei galimas įvaikinti vaikas į Galimų įvaikinti vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, sąrašą buvo įrašytas ir siūlomas įvaikinti kartu su broliu (-iais) / seserimi (-erimis), tačiau asmuo, pasirengęs įvaikinti juos visus kartu, nerastas arba pasikeitė aplinkybės, dėl kurių nebuvo galimybės jo įvaikinti be brolio (-ių) / sesers (-ų), ikiteisminė tarptautinio įvaikinimo procedūra gali būti tęsiama:

71.1. esant galimo įvaikinti vaiko, atitinkančio specialiuosius kriterijus, atstovo pagal įstatymą pritarimui, jog galimo įvaikinti vaiko, atitinkančio specialiuosius kriterijus, įvaikinimas be brolio (‑ų) / sesers (-erų) atitinka geriausius jo interesus;

71.2. informavus asmenis, įrašytus į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą, apie tai, kad galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, galima įvaikinti be brolio (-ų) / sesers (-erų) (nurodomi pseudoniminiai duomenys apie vaiką: vaiko identifikacinis kodas, vaiko charakteristika (kaip apibrėžta Aprašo 17.9 papunktyje) ir nuasmeninti duomenys: lytis, gimimo metai, vaiko sveikatos sutrikimai, tėvų sveikatos sutrikimai ir ar turi brolį (-ių) / seserį (‑erų) (taip / ne, jeigu turi, nurodomas jų skaičius ir lytis) (nuasmeninant informaciją, nenurodomi duomenys, pagal kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai galima nustatyti asmens tapatybę: vardas, pavardė, gimimo data ar asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, lankytų ar lankomų ugdymo, sveikatos priežiūros įstaigų pavadinimai), ir ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šiame papunktyje nurodytos informacijos pateikimo dienos negavus prašymų įvaikinti;

71.3. Tarpinstitucinei įvaikinimo komisijai pateikus motyvuotą rekomendaciją, jog tarptautinis įvaikinimas be brolių / seserų atitinka geriausius galimo įvaikinti vaiko, atitinkančio specialiuosius kriterijus, interesus;

71.4. Tarnybos direktoriui priėmus sprendimą tęsti ikiteisminę galimo įvaikinti vaiko, atitinkančio specialiuosius kriterijus, tarptautinio įvaikinimo be brolio (-ių) / sesers (-erų) procedūrą.

72. Jei Tarnybos direktorius priėmė Aprašo 71.4 papunktyje nurodytą sprendimą, Tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos raštu informuoja įgaliotas institucijas apie ikiteisminės galimo įvaikinti vaiko, atitinkančio specialiuosius kriterijus, tarptautinio įvaikinimo procedūros atnaujinimą (pateikiama informacija, nurodyta Aprašo 48 punkte), nurodydama ne ilgesnį nei 20 darbo dienų nuo rašto išsiuntimo dienos terminą, per kurį turi būti pateikta Aprašo 49 punkte nurodyta informacija apie asmenį, pasirengusį įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, ir toliau vykdo Aprašo 50–66 punktuose numatytus veiksmus.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

73. Apraše nurodytų institucijų renkami asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679 ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Dokumentai (įskaitant dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų) saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi, nustatyta tvarka.

 

________________________

 

part_70f263a51f794095a13cbec280c7b4eb_end