NidosHerbas

                                                                                                                         

NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS

NERINGOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VADOVO 2017 METŲ ATASKAITAI

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T1-35

Neringa

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
19 punktu,
Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T1-246 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 256, 257 punktais, Neringos savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų ataskaitų teikimo Neringos savivaldybės tarybai tvarkos aprašo, patvirtinto Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. T1-242 „Dėl Neringos savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų ataskaitų teikimo Neringos savivaldybės tarybai tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 punktu, Neringos savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pritarti Viešosios įstaigos Neringos pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo
2017 metų ataskaitai (pridedama).

2. Skelbti Neringos savivaldybės interneto svetainėje www.neringa.lt šio sprendimo
1 punkte nurodytą ataskaitą

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Darius Jasaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virginija Gedžiuvienė

 

 

 

2018-03-29