LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2001 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 220 „DĖL KILMĖS KNYGŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2018 m. gruodžio 11 d. Nr. 3D-886

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymą Nr. 220 „Dėl Kilmės knygų nuostatų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GRYNAVEISLIŲ VEISLINIŲ GYVŪNŲ KILMĖS KNYGŲ IR HIBRIDINIŲ VEISLINIŲ KIAULIŲ KILMĖS REGISTRŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatymo 7 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 940 „Dėl kompetentingų institucijų paskyrimo ūkinių gyvūnų veislininkystės srityje“ 4.3 papunkčiu,

t v i r t i n u Grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų ir hibridinių veislinių kiaulių kilmės registrų nuostatus (pridedama).“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                Giedrius Surplys

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 220

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2018 m. gruodžio 11 d. įsakymo

Nr. 3D-886 redakcija)

 

 

grynaveislių veislinių gyvūnų KILMĖS KNYGŲ ir hibridinių veislinių kiaulių KILMĖS REGISTRŲ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų ir hibridinių veislinių kiaulių kilmės registrų nuostatai (toliau – Nuostatai) parengti vadovaujantis 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1012 dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, taikomų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimui, prekybai jais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų įvežimui į Sąjungą, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 652/2014, Tarybos direktyvos 89/608/EEB ir 90/425/EEB bei panaikinami tam tikri gyvūnų veisimo srities aktai (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 2016/1012) (OL 2016 L 171, p. 66), nuostatomis, 2017 m. balandžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2017/717, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1012 taikymo taisyklės, susijusios su pavyzdinėmis veislinių gyvūnų ir jų genetinės medžiagos produktų zootechninių pažymėjimų formomis (toliau – Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2017/717), nuostatomis, Lietuvos Respublikos ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatymu (toliau – Ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais grynaveislių veislinių gyvūnų veisimą, tapatybės nustatymą, registravimą, produktyvumo tyrimų atlikimą, veislinės vertės nustatymą, Tarptautinio gyvulių apskaitos komiteto (ICAR) rekomendacijomis.

2.       Nuostatai reglamentuoja grynaveislių veislinių galvijų,  arklinių šeimos gyvūnų, kiaulių, avių, ožkų, triušių, kailinių  gyvūnų įrašymą į kilmės knygas (toliau – kilmės knyga) ir hibridinių veislinių kiaulių įrašymą į kilmės registrus (toliau – kilmės registras).

3.       Kilmės knygos yra tvarkomos kiekvienai ūkinių gyvūnų veislei atskirai. Vienai ūkinių gyvūnų veislei tvarkoma viena kilmės knyga.

4.       Kiekvienai hibridinių veislinių kiaulių veislei, linijai ar kryžminimo būdu išvestai veislei tvarkomas atskiras kilmės registras.

5.       Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Reglamente Nr. (ES) 2016/1012 ir Ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatyme.

 

II SKYRIUS

KILMĖS KNYGų IR KILMĖS REGISTRŲ TVARKYMAS

 

6. Kilmės knygų ir kilmės registrų duomenis kaupia, sistemina, saugo ir ataskaitas teikia VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC).

7. Kilmės knygas ir kilmės registrus ŽŪIKVC interaktyviojoje duomenų bazėje tvarko žemės ūkio ministro (iki 2018 m. lapkričio 1 d.) ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) direktoriaus (po 2018 m. lapkričio 1 d.) įsakymais pripažintos grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos (toliau kartu – veisimo organizacijos).

8. Įsigaliojus VMVT direktoriaus įsakymui dėl veisimo organizacijos pripažinimo, pripažintoji veisimo organizacija raštu kreipiasi į ŽŪIKVC, kad būtų suteiktos teisės interaktyvioje duomenų bazėje tvarkyti duomenis, susijusius su kilmės knygomis ir kilmės registrais.

9. ŽŪIKVC administruojamoje duomenų bazėje kaupiami kilmės knygų ir kilmės registrų duomenys, duomenys apie veisimo organizacijų narius, veisimo programos dalyvius ir (ar) asocijuotus narius. Veisimo organizacijos, gavusios grynaveislių veislinių gyvūnų ar hibridinių veislinių kiaulių (toliau kartu – veislinių gyvūnų) laikytojų / veisėjų prašymus dėl įregistravimo į veisimo organizacijos narius /  veisimo programos dalyvius / asocijuotus narius ar jų išregistravimo, veislinių gyvūnų įrašymo į kilmės knygas ar kilmės registrus, uždeda ant prašymų suderinimo žymą ir per 3 darbo dienas nuo prašymo išnagrinėjimo ir sprendimo priėmimo elektroniniu būdu juos perduoda ŽŪIKVC, kuris per 3 darbo dienas interaktyvioje duomenų bazėje atnaujina duomenis apie veislinių gyvūnų laikytojus / veisėjus (atsižvelgiant į prašymų pobūdį, įregistruojami į veisimo organizacijų narius / veisimo programos dalyvius / asocijuotus narius arba išregistruojami).

10. Į kilmės knygas ir kilmės registrus veisliniai gyvūnai įrašomi vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 2016/1012 nuostatomis.

11. Veisliniai gyvūnai, turintys eksterjero ydų, į pagrindinį kilmės knygos skyrių neįrašomi, o jeigu jau yra įrašyti – išbraukiami.

12. Iš kilmės knygos arba kilmės registro veisliniai gyvūnai gali būti išbraukti paaiškėjus, kad jų kilmės duomenys yra klaidingi ir neatitinka reikalavimų.

13.  Į kilmės knygą įrašomiems veisliniams  gyvūnams suteikiami kilmės knygos numeriai, atitinkantys  veislinio gyvūno individualų numerį be šalies kodo. 

14. Jei Lietuvoje tvarkomos dvi ir daugiau tos pačios gyvūnų veislės kilmės knygos, tai veislinių gyvūnų moteriškosios lyties gyvūnai gali būti įrašomi tik į vieną iš veisimo organizacijų tvarkomą kilmės knygų.

15. Jeigu veislinio gyvūno laikytojas yra dviejų ar daugiau veisimo organizacijų narys, tai veisliniai gyvūnai įrašomi tik į vieną kilmės knygą pagal veislinio gyvūno laikytojo prašymą.

 

III SKYRIUS

ZOOTECHNINIS PAŽYMĖJIMAS

 

16. Zootechniniai pažymėjimai ir kiti veislinių gyvūnų apskaitos dokumentai oficialiai pripažįstami, jeigu jie buvo suformuoti ir išduoti tiesiogiai iš ŽŪIKVC duomenų bazės. Zootechninį pažymėjimą išduoda kilmės knygą ar kilmės registrą tvarkanti veisimo organizacija veislinio gyvūno laikytojui / veisėjui prašant.

17. Zootechniniuose pažymėjimuose veislinio gyvūno pirkėjui turi būti nurodyta ne mažiau informacijos, negu numatyta Reglamente (ES) Nr. 2016/1012 ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 2017/717.

18. Keičiantis savininkui, jeigu veislinio gyvūno ir jo protėvių produktyvumo ir veislinės vertės duomenys pasikeitė, išduodamas zootechninis pažymėjimas su naujausiais duomenimis, išskyrus zootechninio pažymėjimo numerį.

19. Išduodamų zootechninių pažymėjimų registracijos numeris suformuojamas automatiškai duomenų bazėje spausdinimo metu.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Kilmės knygų, kilmės registrų tvarkymą ir zootechninių pažymėjimų išdavimą kontroliuoja VMVT.

21. Asmenys, pažeidę Nuostatų reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tvarka.

 

______________