JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2021 m. vasario 25 d. Nr. T2-55

Jurbarkas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, Strateginio planavimo Jurbarko rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T2-28 „Dėl Strateginio planavimo Jurbarko rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6.2 papunkčiu ir 28 punktu, Jurbarko rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Jurbarko rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. programoms vykdyti nurodytos lėšų sumos yra maksimalios;

2.2. konkreti lėšų suma kiekvienai programai vykdyti tvirtinama savivaldybės biudžete.

3. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                Skirmantas Mockevičius

 


 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-55

1 priedas

 

 

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ KLASIFIKATORIUS

 

 

Pavadinimas

Priedo kodas

Asignavimų valdytojų / programų priemonių vykdytojų kodų klasifikatorius

2 priedas

Parengtų programų išlaidų suvestinė (pagal finansavimo šaltinius)

3 priedas

Bendrųjų funkcijų vykdymo programa (Nr. 01)

 

programos aprašymas

2.1 priedas

tikslų, uždavinių, priemonių ir išlaidų suvestinė

3.1 priedas

Kaimo plėtros programa (Nr. 02)

 

programos aprašymas

2.2 priedas

tikslų, uždavinių, priemonių ir išlaidų suvestinė

3.2 priedas

Smulkaus ir vidutinio verslo ir turizmo skatinimo programa (Nr. 03)

 

programos aprašymas

2.3 priedas

tikslų, uždavinių, priemonių ir išlaidų suvestinė

3.3 priedas

Infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa (Nr. 04)

 

programos aprašymas

2.4 priedas

tikslų, uždavinių, priemonių ir išlaidų suvestinė

3.4 priedas

Sveikatos ir aplinkos apsaugos programa (Nr. 05)

 

programos aprašymas

2.5 priedas

tikslų, uždavinių, priemonių ir išlaidų suvestinė

3.5 priedas

Kultūros ir sporto veiklų plėtros programa (Nr. 06)

 

programos aprašymas

2.6 priedas

tikslų, uždavinių, priemonių ir išlaidų suvestinė

3.6 priedas

Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo programa (Nr. 07)

 

programos aprašymas

2.7 priedas

tikslų, uždavinių, priemonių ir išlaidų suvestinė

3.7 priedas

Socialinės paramos plėtros, socialinės atskirties mažinimo programos (Nr. 08)

 

programos aprašymas

2.8 priedas

tikslų, uždavinių, priemonių ir išlaidų suvestinė

3.8 priedas

_______________


 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-55

2 priedas

 

 

ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ / PROGRAMŲ PRIEMONIŲ VYKDYTOJŲ

KODŲ KLASIFIKATORIUS

 

Pavadinimas

Vykdytojo kodas

Juridinio asmens (padalinio) kodas

ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAI

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

1

188713933

Jurbarko rajono priešgaisrinė tarnyba

34

158312532

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

35

290917890

Jurbarko r. Eržvilko gimnazija

36

290918120

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

37

190919036

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija

38

190917932

Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija

39

191873296

Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinė mokykla

43

190918468

Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykla-daugiafunkcis centras

45

190918849

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla

46

190919221

Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

47

190918087

Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla

48

190919189

Jurbarko r. Viešvilės pagrindinė mokykla

50

190920152

Jurbarko r. Jurbarkų daželis-mokykla

51

190917551

Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla

52

190916111

Jurbarko vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

53

190916264

Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla

54

190922737

Jurbarko švietimo centras

55

193013719

Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centras

56

191821075

Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

57

188624267

Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

58

303506461

Jurbarko krašto muziejus

59

158752243

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka

60

190922922

Jurbarko kultūros centras

61

158746870

Eržvilko kultūros centras

62

302526265

Veliuonos kultūros centras

63

302526379

Klausučių kultūros centras

64

302526233

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centras

65

302526297

Jurbarko rajono Seredžiaus senelių globos namai

66

158302958

Skalvijos namai

88

190989312

PROGRAMŲ PRIEMONIŲ VYKDYTOJAI

Eržvilko seniūnija

2

188713933

Girdžių seniūnija

3

188713933

Juodaičių seniūnija

4

188713933

Jurbarko miesto seniūnija

5

188713933

Jurbarkų seniūnija

6

188713933

Raudonės seniūnija

7

188713933

Seredžiaus seniūnija

8

188713933

Skirsnemunės seniūnija

9

188713933

Smalininkų seniūnija

10

188713933

Šimkaičių seniūnija

11

188713933

Veliuonos seniūnija

12

188713933

Viešvilės seniūnija

13

188713933

Administracijos ūkio tarnyba

14

188713933

Centralizuotas vidaus audito skyrius

15

188713933

Centrinė administracijos buhalterija

16

188713933

Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius

18

188713933

Finansų skyrius

19

188713933

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius

20

188713933

Investicijų ir strateginio planavimo skyrius

21

188713933

Socialinės paramos skyrius

23

188713933

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

24

188713933

Vaiko teisių apsaugos skyrius

25

188713933

Infrastruktūros ir turto skyrius

28

188713933

Žemės ūkio skyrius

29

188713933

Vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius)

30

188713933

Vyriausiasis specialistas (civilinės ir darbo saugos)

31

188713933

Vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas)

32

188713933

Vyriausiasis specialistas (mobilizacijos)

33

188713933

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija

69

193309650

VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras

72

158350433

VšĮ „Senovinės technikos muziejus“

73

300033601

VšĮ Jurbarko ligoninė

74

158314921

VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

75

158310677

VšĮ Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centras

76

158326471

VšĮ Seredžiaus ambulatorija

79

158742288

VšĮ Šimkaičių ambulatorija

80

158742320

UAB „Jurbarko vandenys“

82

158275315

UAB „Jurbarko komunalininkas“

83

258325370

UAB Jurbarko autobusų parkas

84

158161361

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras

85

179901854

VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“

87

303557121

Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“

89

300647880

Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos vaikų dienos centras

90

304761365

_______________


 

 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-55

2.1 priedas

 

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO

PROGRAMOS (Nr. 01) APRAŠYMAS

 

Biudžetiniai metai

2021 m.

Asignavimų valdytojo / priemonių vykdytojo

pavadinimas

Asignavimų valdytojo kodas

Priemonių vykdytojo kodas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

188713933

1

Eržvilko seniūnija

 

2

Girdžių seniūnija

 

3

Juodaičių seniūnija

 

4

Jurbarko miesto seniūnija

 

5

Jurbarkų seniūnija

 

6

Raudonės seniūnija

 

7

Seredžiaus seniūnija

 

8

Skirsnemunės seniūnija

 

9

Smalininkų seniūnija

 

10

Šimkaičių seniūnija

 

11

Veliuonos seniūnija

 

12

Viešvilės seniūnija

 

13

Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius

 

18

Finansų skyrius

 

19

Investicijų ir strateginio planavimo skyrius

 

21

Infrastruktūros ir turto skyrius

 

28

Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

188624267

57

 

Programos pavadinimas

Bendrųjų funkcijų vykdymo programa

Kodas

01

 

Programos parengimo argumentai

Jurbarko rajono savivaldybėje, kaip ir kitose, veikia trys savivaldos institucijos: savivaldybės atstovaujamoji institucija – Savivaldybės taryba, savivaldybės vykdomoji institucija – Savivaldybės administracija, turinti viešojo administravimo teises ir pareigas, bei Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. Programa reikalinga tam, kad būtų užtikrintas sklandus minėtų savivaldybės institucijų funkcionavimas, teikiamos ir nuolat tobulinamos administracinės paslaugos, užtikrintas savivaldybės veiklos viešumas ir rajono gyventojų įtraukimas į savivaldybės valdymo procesus.

Prioritetinė sritis

(pagal JRSPP)

Visuomenės gyvenimo sąlygų kokybės gerinimas

Kodas

2

Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas:

Didinti savivaldybės veiklos efektyvumą

Kodas

2.5.

 

Programos tikslas

Užtikrinti sklandų savivaldybės institucijų darbą

Kodas

01

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

01 uždavinys. Vykdyti savivaldybės savarankiškas ir valstybės (perduotas savivaldybėms) funkcijas.

Įgyvendinant šį uždavinį, užtikrinamas Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos materialinis, finansinis ir ūkinis aptarnavimas. Organizuojama Savivaldybės administracijos, jos struktūrinių padalinių – skyrių ir seniūnijų veikla.

Savivaldos institucijų išlaikymo kaštus sudaro tarybos nariams mokamas darbo užmokestis, kompensuojami pasirengimo tarybos posėdžiams kaštai, kompiuterinės įrangos nuoma, balsavimo ir kitų aptarnaujančių sistemų priežiūros išlaidos, kompensacijos seniūnaičiams, nario mokestis savivaldybių asociacijai ir kitoms institucijoms. Taip pat mero, mero pavaduotojo ir juos bei tarybą aptarnaujančių darbuotojų darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, ryšių, transporto paslaugos, kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių išlaidos, komunaliniai ir kiti patarnavimai, pastatų išlaikymo ir priežiūros išlaidos, programinės įrangos priežiūros ir nuolatinio atnaujinimo išlaidos ir kitos išlaidos, reikalingos savivaldos institucijų funkcijoms įgyvendinti. Problemos – savivaldybės posėdžių salės atnaujinimas, posėdžių salės vaizdo transliavimo internetu ir archyvavimo techninės įrangos įsigijimas, elektroninio balsavimo sistemos, kuri savivaldybėje naudojama nuo 2011 metų ir neatitinka šiuolaikinių reikalavimų (pavyzdžiui, nėra nuotolinio balsavimo galimybės), atnaujinimas. Ieškoma galimybių ir programų, kur būtų galima pateikti projektą ir gauti bent dalinį finansavimą iš kitų šaltinių.

Savivaldybės administracija vykdo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (dirba 2 darbuotojai) materialinį, finansinį ir ūkinį aptarnavimą, skaičiuojamas darbo užmokestis, ryšių paslaugos, komunaliniai patarnavimai, kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių išlaidos, programinės įrangos aptarnavimo išlaidos ir kitos išlaidos prekėms ir paslaugoms.

Savivaldybės administracija kaip vykdomoji institucija įgyvendindama tiek valstybės institucijų, tiek Savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus, vykdo savarankiškąsias ir valstybines (perduotos savivaldybėms) funkcijas bei konkrečiais teisės aktais deleguotas funkcijas. Įgyvendinamos valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos yra šios: civilinės būklės aktų registravimas, gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybiniams registrams, civilinės saugos organizavimas, valstybinės kalbos naudojimo ir taisyklingumo kontrolės vykdymas, savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas, dalyvavimas rengiantis mobilizacijai, duomenų teikimas valstybiniam suteiktos pagalbos registrui, žemės ūkio funkcijų vykdymas, pirminės teisinės pagalbos teikimas pagal valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą, gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas, jaunimo teisių apsaugos užtikrinimas, paramos mirties atveju, paramos mokiniams, paramos asmenims su sunkia negalia lėšų administravimo užtikrinimas, erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas. Vykdydama valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas savivaldybė susiduria su problema, kad visoms joms vykdyti (išskyrus socialinės srities funkcijas) skiriamas nepakankamas valstybės biudžeto finansavimas, todėl atsiranda papildomų savivaldybės biudžeto lėšų poreikis. Kitos valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos (priešgaisrinės apsaugos organizavimas, mokinių ir visuomenės sveikatos priežiūra) įgyvendinamos vykdant kitas strateginio veiklos plano programas.

Viešojo administravimo funkcijas Savivaldybės administracijoje vykdo struktūriniai padaliniai (skyriai ir seniūnijos). Savivaldybės administracijos išlaikymo kaštus sudaro valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, mokamas darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, išlaidos darbo vietai išlaikyti, bei darbo sąlygoms gerinti (komunalinės ir kitos paslaugos, įvairių kompiuterinių programų veiklos palaikymas ir atnaujinimas, kompiuterinės įrangos įsigijimas ir nuoma, kanceliarinės, ūkinės, informacinių technologijų prekės ir paslaugos) bei priskirtoms funkcijoms vykdyti (ryšių, transporto paslaugos, komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo išlaidos, kitos būtinos prekės ir paslaugos). Taip pat labai svarbu kiekvienais metais atnaujinti kompiuterinę ir programinę įrangą, nes turima įranga morališkai ir techniškai sensta, būtina atnaujinti sertifikatus, užtikrinančius saugų kompiuterinės įrangos veikimą, įdiegti savivaldybės interneto puslapio www.jurbarkas.lt SSL sertifikatą, užtikrinant elektroninių dokumentų teisėtumą įsigyti el. parašų laiko žymas.

Seniūnijų veikla be viešojo administravimo funkcijų vykdymo apima ir seniūnijų teritorijoje esančių viešųjų teritorijų, kelių ir gatvių, kapinių priežiūrą, kiekvienais metais lėšos šiai veiklai yra didinamos, pastoviai atnaujinamas ūkio inventorius (priskirtų teritorijų priežiūrai). 2021 m. planuojama toliau mokėti veiklos nuomos įmokas už 4 transporto priemones, naudojamas tarnybinėms reikmėms, seniūnijoms ir Savivaldybės administracijai, numatoma išpirkti 4 transporto priemones, kurios veiklos nuomos laikotarpis baigiasi. Aktuali problema ir toliau išlieka seniūnijų tarnybinis transportas, atnaujinta aštuonios transporto priemonės, dėl pandemijos praėjusiais metais atsisakyta pabaigti seniūnijų transporto priemonių atnaujinimą (Jurbarkų, Smalininkų, Veliuonos ir Viešvilės seniūnijoms). Planuojama tai padaryti 2021 m., nes seniūnijoms pagal darbo pobūdį reikalingos didesnio pravažumo transporto priemonės, kurios galėtų važiuoti ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir žvyrkeliais.

2021 metais didesnių investicijų gerinant darbo sąlygas Savivaldybės administracijoje ir seniūnijose nenumatoma, bus vykdomas einamasis administracinių patalpų remontas.

Darbas karantino sąlygomis 2020 metais parodė, kaip svarbu sudaryti galimybes gyventojams kuo daugiau paslaugų gauti bekontakčiu būdu.

Technologinės galimybės leidžia optimizuoti įvairių sričių darbus bei kurti ir plėtoti elektroninę valdžią (toliau – E-valdžia). E-valdžia yra vienas iš valdžios funkcijų atlikimo būdų, labiausiai susijusių su viešuoju administravimu, kurio paslaugos gali būti teikiamos fiziškai arba nuotoliniu būdu. Patikimai veikiančios informacinės sistemos bei pažangios technologijos sudaro prielaidas administracinės naštos mažinimui verslui ir gyventojams. Vykdant priemones siekiama kuo mažesnėmis laiko sąnaudomis ir finansinėmis išlaidomis vykdyti teisės aktuose numatytus informacinius įsipareigojimus, maksimaliai supaprastinti administracines procedūras, gerinti elektroninių administracinių paslaugų plėtojimą bei užtikrinti administracinės naštos stebėseną, viešumą ir prevenciją.

 

02 uždavinys. Tobulinti vidaus administravimą ir gyventojų aptarnavimą.

Jurbarko rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojai bei darbuotojai yra aukštos kvalifikacijos, tačiau didėjantys reikalavimai viešajam administravimui nuolat skatina tobulinti valstybės tarnautojų kompetenciją. Dalyvavimas Europos Sąjungos strateginių tikslų įgyvendinimo procese sudaro galimybes perimti Europos Sąjungos patirtį, tačiau kartu lemia naujų žinių ir įgūdžių poreikį. Prasidėjus 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiui darbuotojai kels kvalifikaciją projektų rengimo ir įgyvendinimo srityje.

Siekdama tobulinti vidaus administravimą ir gerinti gyventojų aptarnavimą, Jurbarko rajono savivaldybė kartu su Pagėgių, Šilalės rajono ir Tauragės rajono savivaldybėmis tęsia iš ES lėšų dalinai finansuojamo projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse“ įgyvendinimą. Vykdant projekto veiklas, 2020 metais buvo atlikta savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų analizė,  penkiose paslaugų grupėse įvertinti ir susisteminti paslaugų kokybei įtaką darantys veiksniai bei probleminiai aspektai, įvertintos jų tobulinimo galimybės. Pagal šį projektą 2021 metais turi būti apmokyti ne mažiau kaip 28 Savivaldybės administracijos darbuotojai, kurie priima gyventojus, teikia jiems  administracines paslaugas.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojus Vietos savivaldos įstatymo pataisoms, reglamentuojančioms vietos gyventojų dalyvavimą tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus, Savivaldybės administracijai atsiranda papildomų reikalavimų informuojant gyventojus ir konsultuojantis su gyventojų grupėmis, kurias gali paveikti savivaldybės administravimo subjektų priimami sprendimai. Informacija turi būti skelbiama ne mažiau dviem būdais. Tai pareikalaus papildomų finansinių išteklių, didesnių darbuotojų darbo sąnaudų.

Vis daugiau dokumentų ir procesų perkeliami į elektroninę erdvę, todėl Savivaldybės administracijos specialistams yra aktualu kelti savo kvalifikaciją elektroninių dokumentų rengimo ir valdymo srityje. Įvairiose srityse nuolat diegiamos naujos informacinės sistemos reikalauja naujų įgūdžių ir gebėjimų, vis plačiau diegiamas elektroninis parašas, todėl būtina kelti darbuotojų kompiuterinį raštingumą.

Savivaldybės administracija yra svarbiausioji institucija, daranti įtaką visų jai pavaldžių įstaigų ir organizacijų dokumentų rengimui ir tvarkymui, todėl svarbu savivaldybės darbuotojams suteikti naujausių žinių ir stiprinti įgūdžius. Ypatingas dėmesys skiriamas naujai priimtiems darbuotojams, kurie bus siunčiami į seminarus, padėsiančius greičiau įsilieti į savivaldybės ar seniūnijos veiklą.

Nuolat keičiami teisės aktai, kiekvienas administracijos specialistas turi gebėti vadovautis naujausiais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą ir specialiųjų funkcijų vykdymą. Tam būtina nuolat atnaujinti savo žinias.

Daugelis savivaldybės darbuotojų nuolat dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose. Iš įvairių skyrių sudarytos pirkimo komisijos rengia viešųjų pirkimų dokumentus, vertina tiekėjų pateiktus pasiūlymus, sudarinėja sutartis. Viešųjų pirkimų metu tiek savivaldybės darbuotojams, tiek seniūnijoms svarbu be klaidų vykdyti pirkimus ir žinoti visus įstatymų pasikeitimus bei naujoves, todėl pirkimus vykdantys asmenys dalyvaus seminaruose, susijusiuose su Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais.

Atsižvelgiant į tai, kad teisės aktai nustato pareigą savivaldybėms numatyti priemones, užtikrinančias lyčių lygybę ir lygias galimybes, būtina tobulinti darbuotojų suvokimą šioje srityje.

Kaip ir kasmet bus planuojamos lėšos reprezentaciniams leidiniams ir suvenyrams įsigyti, savivaldybės veiklos pristatymui vietos bendruomenei bei užsienio partneriams.

Vykdant savivaldybės funkcijas labai svarbu yra gyventojų ir verslo subjektų aptarnavimo gerinimas, administracinės naštos mažinimas. Informacinių technologijų plėtra, augančios technologinės galimybės leidžia optimizuoti įvairių sričių darbus bei kurti ir plėtoti elektroninę valdžią (toliau – E-valdžia). E-valdžia yra vienas iš valdžios funkcijų atlikimo būdų, labiausiai susijusių su viešuoju administravimu, kurio paslaugos gali būti teikiamos fiziškai  arba nuotoliniu būdu. E-valdžios politika siekia padidinti viešojo sektoriaus administravimo efektyvumą ir skaidrumą, taupyti vartotojų bei viešojo sektoriaus išteklius, didinti rajono konkurencingumą. Patikimai veikiančios informacinės sistemos bei pažangios technologijos sudaro prielaidas administracinės naštos mažinimui verslui ir gyventojams. Vykdant priemones siekiama kuo mažesnėmis laiko sąnaudomis ir finansinėmis išlaidomis vykdyti teisės aktuose numatytus informacinius įsipareigojimus, maksimaliai supaprastinti administracines procedūras, gerinti elektroninių administracinių paslaugų plėtojimą bei užtikrinti administracinės naštos stebėseną, viešumą ir prevenciją. Savivaldybėje bus vykdomos šios administracinės naštos mažinimo priemonės:

• Nuolat analizuojami Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos direktoriaus priimti teisės aktai, įvertinami informaciniai įpareigojimai asmeniui bei, esant reikalui, siūloma juos pakeisti (vertinant teisės aktų skaičių);

• Seniūnijų panaudojimas perduodant asmenų prašymus kitiems Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams toms administracinėms paslaugoms atlikti, kurių neatlieka seniūnijos (vertinant raštų skaičių);

• Licencijų ir leidimų išdavimas per optimaliai trumpiausią laiką (ne ilgiau kaip 18 darbo dienų) (vertinant dienų skaičių nuo prašymo pateikimo iki licencijos išdavimo);

• Informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimo orientavimas į administracinės naštos mažinimą (vertinant prie DVS prisijungusių įstaigų skaičių, gautų ir siųstų kvalifikuotu el. parašu pasirašytų dokumentų skaičių);

• Elektroninių paslaugų brandos lygio kėlimas (vertinant naudojimąsi informacinėmis sistemomis ir per jas priimtų prašymų skaičių, įsigytų kompiuterių, licencijų ir programų skaičių);

• Savivaldybės interneto svetainėje skelbimas atmintinių apie teikiamas administracines paslaugas ir jų atnaujinimas (ne rečiau kaip kartą per pusmetį);

• Siekiant kvalifikuotai ir tinkamai vykdyti administracinės naštos mažinimą, Savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių gebėjimų tobulinimas ir kvalifikacijos kėlimas (vertinant kvalifikacijai panaudotą lėšų sumą).

 

03 uždavinys. Įvykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus bei sudaryti galimybę finansuoti iš anksto negalimas suplanuoti išlaidas.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos lėšos pagal sutartyse nurodytus paskolų grąžinimo bei palūkanų mokėjimo grafikus bei jų dydžius. Bendra tendencija kreditų rinkoje – naujai paimamų paskolų projektams vykdyti palūkanų norma yra didesnė už grąžinamų paskolų palūkanų normą. Siekdama laiku vykdyti savivaldybės prisiimtus finansinius įsipareigojimus, t. y. grąžinti paskolas ir mokėti palūkanas, 2021 m. savivaldybė pagal pasirašytus grafikus grąžins paskolas ir mokės palūkanas komerciniams bankams. Praėjusiais metais savivaldybė laikinam pajamų trūkumui dengti buvo gavusi neprocentinę paskolą iš valstybės biudžeto, susidėliojus finansinius srautus, praeitų metų pabaigoje paskola grąžinta į valstybės biudžetą, įsiskolinimo neliko. 2021 m. baigiasi kredito linijos sutarties terminas, todėl siekiant tinkamai finansuoti projektus, kurių apmokėjimas vykdomas išlaidų kompensavimo būdu, bus organizuota apklausa atidaryti naują kredito liniją.

Ilgalaikių paskolų krepšelis savivaldybėje nuolat mažėja, išskyrus praėjusius metus, kuomet metų pabaigoje nebuvo gauta lėšos projektams, kurie finansuojami išlaidų kompensavimo būdų (dėl COVID-19 karantino neįvyko planuotos patikros ir negautos lėšos).

Praėjusiais metais ir šiemet didelę prasmę įgavo Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas, iš kurio finansuojamos visos išlaidos, susijusios su ekstremalios situacijos valdymu, apsaugos ir dezinfekcinių priemonių įsigijimu. 2021 m. šis rezervas planuojamas bent 100 tūkst. Eur, tikimasi, kad dalį patirtų išlaidų savivaldybei padengs valstybės biudžetas.

Kaip ir kasmet siūloma numatyti lėšų projektų paraiškoms rengti, konsultavimo ir projektų ekspertizių paslaugoms, nekompensuojamų, bet būtinų projektų išlaidų finansavimui, bendrojo finansavimo lėšoms, iš šių lėšų finansuojami mažesnės apimties vietos projektai, kurių bendrajam finansavimui reikia iki 20-30 tūkst. Eur.

 

Sugriežtinus savivaldybių skolinimąsi, regioninių ir kitų didelės apimties projektų bendrajam finansavimui bus naudojama skolintos lėšos (kiek leidžia skolinimosi limitai ir teisės aktai) ir savivaldybės biudžeto lėšos, jų įgyvendinamas ir laukiami rezultatai aprašomi kitose strateginio veiklos plano programų dalyse.

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:

Įgyvendinus programoje užsibrėžtus siekius, pagerės savivaldybės įvaizdis, paspartės interesantų aptarnavimo tempai, bus pagerintos aptarnavimo sąlygos, savivaldybės bendruomenė turės palankias sąlygas aktyviau dalyvauti priimant svarbius sprendimus.

 

Susiję teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

3. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas;

4. Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas;

5. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas;

6. Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas;

7. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas;

8. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas;

9. Lietuvos Respublikos archyvų įstatymas;

10. Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir mobilizacinio rezervo rengimo įstatymas;

11. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas ir kiti poįstatyminiai aktai.

 

Kita svarbi informacija:

Su programa susijusios Jurbarko rajono savivaldybės 2016–2026 metų strateginio plėtros plano (kodas SPP) priemonės

Priemonės Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo terminas

2.5.1.1.

Organizuoti Savivaldybės administracijos darbuotojų ir politikų mokymus

20212023

2.5.1.3.

Atnaujinti ir plėsti Savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų IT ir ryšių infrastruktūrą

20212023

2.5.1.4.

Rengti ir įgyvendinti strateginio planavimo dokumentus

20212023

2.5.2.1.

Vykdyti savivaldybės, jos įstaigų ir įmonių teikiamų viešųjų paslaugų kokybės vertinimo tyrimus

20212023

2.5.2.2.

Plėsti interaktyvių el. demokratijos paslaugų gyventojams spektrą

20212023

 

_______________

 


 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-55

2.2 priedas

 

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS (NR.02) APRAŠYMAS

 

Biudžetiniai metai

2021 m.

Asignavimų valdytojo / priemonių vykdytojo

pavadinimas

Asignavimų valdytojo kodas

Priemonių vykdytojo kodas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

188713933

1

Investicijų ir strateginio planavimo skyrius

 

21

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

 

24

Žemės ūkio skyrius

 

29

 

Programos pavadinimas

Kaimo plėtros programa

Kodas

02

Programos parengimo argumentai

Programa padės sukurti palankią aplinką įvairiapusei ekonominei, socialinei kaimo plėtrai, gerins gyvenimo kokybę kaimo vietovėse ir padės žemės ūkio subjektams.

Programa įgyvendinamos valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) ir savarankiškos savivaldybės funkcijos.

Prioritetinė sritis

(pagal JRSPP)

Ekonominio konkurencingumo didinimas

Kodas

1

Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas

Didinti kaimo patrauklumą ir žemės ūkio konkurencingumą

Kodas

1.3

 

Programos tikslas

Gerinti žemės naudmenų būklę

Kodas

01

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

01 uždavinys. Palaikyti tinkamą melioracijos sistemų techninę būklę.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 27 punktu savivaldybėms perduota valstybės funkcija yra valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teise. Valstybės perduotai funkcijai vykdyti kasmet savivaldybėms paskirstomos tikslinės dotacijos, o šių lėšų panaudojimo galimybes apibrėžia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. 3D-211 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

Taisyklėse nustatytas baigtinis tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas, todėl planuojant vėlesnių metų lėšų panaudojimą, numatomi savivaldybės darbai (paslaugos ar prekės) atitinkantys tinkamas finansuoti išlaidas.

01 uždavinio 01 priemonė. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaita.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-243 „Dėl melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklių patvirtinimo“ VĮ Valstybė žemės fondui yra pavesta vykdyti melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkytojo bei centrinio melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banko funkcijas, todėl kasmet savivaldybės dalį jai skirtų tikslinių dotacijų lėšų panaudoja melioracijos statinių apskaitos paslaugai įsigyti.

01 uždavinio 02 priemonė. Melioracijos statinių eksploatacija.

Priemonė apima Jurbarko rajono tvenkinių hidrotechnikos statinių priežiūrą. Kasmet prižiūrimi melioracijos statinių apskaitoje esantys Girdžių, Goniūnų, Klausučių, Pašaltuonio, Stakių ir Volungiškių tvenkinių hidrotechnikos statiniai. Vykdant šių statinių priežiūrą atliekami šienavimo, latakų valymo, sargšulių atstatymo, turėklų dažymo ir kiti smulkūs priežiūros darbai. Kitų (bešeimininkių arba perleistų kitiems naudotojams) tvenkinių hidrotechnikos statinių priežiūros finansavimas nėra tinkamos finansuoti išlaidos.

Šia priemone taip pat užtikrinama melioracijos griovių ir kitų statinių priežiūra įvykdžius rekonstravimo ar remonto darbus, kaip tai numato tokių darbų finansavimo tvarka ir/ar taisyklės, kuriomis savivaldybė įsipareigoja 3–5 metus po projekto įgyvendinimo užtikrinti sutvarkytų statinių priežiūrą ir funkcionavimą. Vykdomi darbai apima statinių šienavimą. Numatoma, kad 2021 metais melioracijos griovių priežiūra (šienavimas) pagal įsipareigojimus bus atliekama pagal šiuos projektus:

1)   Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių, nukentėjusių nuo 2017 m. liūčių, rekonstrukcija;

2)   Jurbarko rajono Agliuonos upelio baseino ir kitų melioracijos griovių bei juose esančių melioracijos statinių rekonstravimas;

3)   Jurbarko r. Viešvilės ir Smalininkų sen., melioracijos griovių su priklausiniais rekonstrukcija;

4)   Jurbarko r. Veliuonos sen. Akmenos baseino ir kitų melioracijos griovių (gr. Akmena ir gr. M-2) remontas.

01 uždavinio 03 priemonė. Melioracijos statinių remontas.

Priemonė skirta vykdyti suplanuotus (kai yra parengtas techninis–darbo projektas) ir neplaninius (avarinius) melioracijos statinių remonto darbus.

Neplaniniai darbai.

Vykdant avarinius melioracijos statinių remonto darbus, kasmet galima skirti iki 20 proc. savivaldybei skirtų tikslinių dotacijų avariniams remonto darbams, kai avarinis gedimas nustatomas valstybei nuosavybės teise priklausantiems melioracijos statiniams. Šie darbai vykdomi tik suderinus su VĮ Valstybės žemės fondu. Šiai priemonės daliai kasmet panaudojama apie 50 000,00 Eur, suma kinta priklausomai nuo išlaidų gyvenviečių melioracijos statinių remonto darbams.

Vykdant melioracijos statinių remonto darbus gyvenvietėse, kasmet galima skirti iki 10 proc. savivaldybei skirtų tikslinių dotacijų. Dėl esamo poreikio, kasmet šiems darbams panaudojama iki 10 000,00 Eur, o darbai atliekami pagal poreikį.

Planiniai darbai.

Kasmet rajone vykdomi melioracijos griovių ir jų statinių remonto darbai pagal parengtus techninis–darbo projektus. 2020 metais buvo pradėtas vykdyti didelės apimties objektas („Jurbarko r. Veliuonos sen., Akmenos baseinas ir kiti melioracijos grioviai (gr. Akmena ir gr. M-2)“). Tai yra 1-a dalis (7,9 km melioracijos griovių) iš numatomo įvykdyti viso projekto, priklausomai nuo skiriamų dotacijų 2021 metais, numatoma įvykdyti likusią techninio–darbo projekto („Jurbarko r. Veliuonos sen., Akmenos baseinas ir kiti melioracijos grioviai“) dalį, t. y. valstybei nuosavybės teise priklausantys melioracijos grioviai su priklausiniais: gr. A-1, gr. A-2(2), gr. Maldupis, gr. A-2, gr. A-5-7-1, gr. Nr. 1, gr. Nr. 2 ir gr. Nr. 3 (14,4 km melioracijos griovių).

01 uždavinio 04 priemonė. Melioracijos statinių remonto techninių-darbo projektų parengimas ir ekspertizė.

2021 metais, atsižvelgiant į statinių būklę, numatoma skelbti viešojo pirkimo konkursą Jurbarko rajono savivaldybės Girdžių seniūnijoje (Girdžių ir Pavidaujo kadastrinės vietovės, iš viso apie 13,9 km griovių) ir Skirsnemunės (dalis Raudonės seniūnijoje, Vytėnų ir Raudonėnų kadastrinėse vietovės, iš viso apie 16,6 km griovių) esančių valstybei nuosavybės teise priklausančių blogos būklės griovių remonto techninių-darbo projektų parengimui. Numatoma rengti du atskirus techninius-darbo projektus, o darbų rangos pirkimas numatomas 2022 metais ir jis priklausys nuo savivaldybei skiriamų kasmetinių dotacijų arba kitų finansavimo šaltinių.

 

02 uždavinys. Rekonstruoti melioracijos statinius.

Uždavinys vykdomas atsižvelgiant į kvietimus teikti paraiškas Europos Sąjungos paramai gauti, skiriamas Valstybės investicijų programos lėšas melioracijai, melioracijos naudotojų asociacijų vykdomus melioracijos statinių rekonstravimo projektus (kuriems gali būti skiriamas indėlis iš savivaldybės biudžeto arba neskiriamas) ir kitus finansavimo mechanizmus.

2020 metais buvo vykdomas valstybės investicijų programos lėšomis finansuotas projektas „Jurbarko r. Viešvilės ir Smalininkų sen. melioracijos griovių su priklausiniais rekonstrukcija“, kitų Europos Sąjungos remiamų projektų 2021 metais nenumatoma vykdyti, nes šiuo metu nėra aišku, ar bus kvietimas tokiai paramai gauti.

Atsižvelgiant į tai, kad Finansų ministerija pritarė ir įtraukė į Ateities ekonomikos DNR planą projektą „Drėgmės režimo dirvožemyje reguliavimas, įrengiant išmaniąją melioraciją“, esant palankioms finansinėms bei techninėms galimybėms, planuojama teikti paraišką ir įvykdyti išmaniosios melioracijos diegimo projektą Jurbarko rajono savivaldybės parinktose ir kvietimo sąlygas atitinkančiose rajono teritorijose, jei su savivaldybe bus pasirašyta finansavimo sutartis. Planuojama, kad šio projekto įgyvendinimo terminas bus 2021 m. gruodžio 31 d. Pažymėtina, kad taisyklės šiam finansavimui gauti dar nėra parengtos.

Programos tikslas

Skatinti kaimo plėtrą

Kodas

02

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

01 uždavinys. Konsultuoti rajone ūkininkaujančius asmenis, skatinti užsiimti perspektyviomis žemės ūkio veiklomis.

01 uždavinio 01 priemonė. Ūkininkų sąjungos ir ūkininkų rėmimas pagal patvirtintus fondo nuostatus.

Nuo 2010 metų rajone veikia Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondas (Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. T2-54), kuris skirtas finansiškai remti fizinius ir juridinius asmenis, užsiimančius žemės ūkio ar kaimo turizmo veikla, teikiančius žemės ūkio veiklos subjektams paslaugas.

Fondo tarybą sudaro 2 Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nariai, 2 ūkininkų organizacijos atstovai ir 1 Savivaldybės administracijos atstovas.

Fondo lėšomis gali būti kompensuojama dalis palūkanų už ūkiams suteiktus kreditus, verslo planų, paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų gauti rengimo išlaidos, vykdomi ūkininkų mokymai, seminarai, žemės ūkio parodų lankymai, nukentėjusiems nuo nelaimių, gaisrų ar laukinių gyvūnų, jei šios žalos nekompensuoja kitos institucijos.

Taip pat gali būti kompensuojamos ir kitos pagal fondo nuostatus galimos kompensuoti išlaidos, atsižvelgiant į ūkio subjekto atitikimą fondo nuostatoms ir Kaimo rėmimo fondo lėšų naudojimo taisyklėms.

Fondo lėšomis finansuojamos ir metų šventės, skirtos žemdirbiams pagerbti.

Kaimo rėmimo fondo tikslai ir yra remti iniciatyvas, susijusias su: kaimo žmonių užimtumo didinimo kuriant naujas darbo vietas, naujų modernių technologijų diegimu ir gaminamos žemės ūkio produkcijos kokybės gerinimu, kaimo naujų modernių technologijų diegimu bei gaminamos žemės ūkio produkcijos kokybės gerinimu.

Norintys gauti paramą, subjektai fondo tarybai pateikia prašymus ir kitus reikiamus dokumentus, o fondo taryba įvertinusi pateiktus dokumentus priima sprendimą dėl finansavimo / nefinansavimo.

 

02 uždavinys. Plėtoti bendruomenių veiklas kaimo vietovėse.

02 uždavinio 01 priemonė. Projektų, kuriems VVG „Nemunas“ skiria lėšų, bendrasis finansavimas.

Siekdama, kad rajono kaimo vietovės būtų patrauklios gyventi, dirbti ir ilsėtis, savivaldybė skatina kaimo bendruomenių veiklumą.

Nuo 2020 metų kaimo bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų, kurių projektai buvo finansuojami iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir savivaldybės biudžeto lėšų, rėmimo programą organizuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

Jurbarko rajono vietos veiklos grupė „Nemunas“ įgyvendina teritorijos vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją, kuri finansuojama iš Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos LEADER priemonės lėšų. Jurbarko rajono savivaldybės taryba individualiai pritaria tiek ne pelno, tiek pelno siekiančių projektų įgyvendinimui ir įsipareigoja skirti finansinę paramą projektams, gavusiems finansavimą iš vietos veiklos grupės „Nemunas“. Savivaldybės biudžete numatomos lėšos šių projektų bendrajam finansavimui vykdyti.

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:

Programos tikslo „Gerinti žemės naudmenų būklę“ įgyvendinimo rezultatas priklausys nuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos melioracijai skiriamų lėšų kiekio bei galimybių gauti paramą iš kitų finansavimo šaltinių, nes savivaldybės biudžete šiam tikslui įgyvendinti lėšos nėra skiriamos (išskyrus kofinansavimą projektams, pagal poreikį).

Nuolatinė melioracijos statinių priežiūra ir remontas padeda išlaikyti vandens pertekliaus iš dirbamų žemių nuvedimo stabilumą, o tai lietingais laikotarpiais užtikrina pasėlių užmirkimo prevenciją. Iš kitos pusės, didėjant klimato kaitos įtakai bei dažnėjant ir ilgėjant sausringam laikotarpiui, būtina pereiti prie išmaniosios melioracijos, kitaip, drenažinio vandens sulaikymo melioracijos statiniuose, taip pakeliant gruntinio vandens lygį esant kritulių stygiui. Be to, drenažo reguliavimas užtikrina ir mažesnius trąšų išplovimus į paviršinius vandens, o tai dar ir gamtosauginė problema.

Įgyvendinant programą bus užtikrintas nuolatinės pavojingų statinių, tvenkinių hidrotechnikos statinių (užtvankų) stebėjimas bei būtinų priemonių priėmimas esant poreikiui.

Melioracijos griovių remontas ir (ar) rekonstrukcija padeda palaikyti darbinį visų melioracijos statinių darbo režimą, o tai didina pasėlių derlių, tuo pačiu ir ūkininkų pajamas.

Didinant drenažo reguliavimo plotus, bus išlaikomas požeminio vandens lygis, kurį priims auginami pasėliai, todėl ateities kryptis ir bus į išmanųjį (reguliuojamąjį) drenažą.

Melioracijos statinių (griovių) techninių projektų parengimas leis užtikrinti nepertraukiamą remonto darbų organizavimo procesą.

Remiant rajono ūkininkus ir teikiant jiems nuolatines kokybiškas konsultacijas, padaugės efektyviai veikiančių ūkių.

Skatinant bendruomenių veiklas ir finansuojant jų parengtus projektus, bus užtikrinta patrauklesnė gyvenamoji aplinka kaimo vietovėse ir formuojama tvari kaimo bendruomenė.

 

Susiję teisės aktai:

1.   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas;

2.   Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas;

3.   Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas;

4.   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. 3D-243 „Dėl melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos“;

5.   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. 3D-218 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“;

6.   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 3D-345 „Dėl Melioracijos programos investicijų projektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“;

7.   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. 3D-211 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“.

 

Kita svarbi informacija:

Su programa susijusios Jurbarko rajono savivaldybės 2016–2026 metų strateginio plėtros plano (kodas SPP) priemonės

Priemonės Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo terminas

1.3.1.1.

Teikti konsultacinę pagalbą steigiant asociacijas, melioracijos statinių atnaujinimui

20212023

1.3.1.2.

Rekonstruoti nusidėvėjusius melioracijos ir hidrotechninius statinius

20212023

1.3.1.3.

Plėtoti žemės ūkio rėmimo sistemą: teikti mokestines lengvatas naujai steigiamiems, naujas darbo vietas kuriantiems žemės ūkio subjektams

20212023

1.3.1.4.

Organizuoti tradicinius žemės ūkio veiklą skatinančius renginius ir konkursus

20212023

1.3.2.1.

Skatinti netradicinių žemės ūkio šakų ir žemės ūkiui alternatyvių verslų plėtojimą, siekiant darnios plėtros kaimo vietovėse

20212023

1.3.1.6.

Modernizuoti viešuosius pastatus, bendruomeninę infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką kaimo vietovėse

20212023

2.5.2.3.

Plėtoti NVO tinklą, skatinti šių organizacijų veiklą

20212023

2.5.2.4.

Stiprinti NVO ir viešojo sektoriaus partnerystę: įtraukti NVO atstovus į įvairių darbo grupių veiklą, sprendimų priėmimą ir kt.

20212023

_______________

 

 

 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-55

2.3. priedas

 

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS

SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO IR TURIZMO SKATINIMO

PROGRAMOS (Nr. 03) APRAŠYMAS

 

Biudžetiniai metai

2021 m.

Asignavimų valdytojo / priemonių vykdytojo

pavadinimas

Asignavimų valdytojo kodas

Priemonių vykdytojo kodas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

188713933

1

Finansų skyrius

 

19

Investicijų ir strateginio planavimo skyrius

 

21

Infrastruktūros ir turto skyrius

 

28

VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras

158350433

72

 

Programos pavadinimas

Smulkaus ir vidutinio verslo ir turizmo skatinimo programa    

Kodas

03

 

Programos parengimo argumentai

Programa siekiama didinti rajono gyventojų verslumą ir pritraukti į rajoną užsienio ir šalies verslininkų investicijas. Jurbarko kraštas unikalus savo gamtine aplinka, įspūdingu kraštovaizdžiu ir tarptautiniu bei nacionaliniu mastu reikšmingu kultūros paveldu, išsiskiria aukšta rekreacine verte ir turistinį patrauklumą turinčių vietovių ir objektų skaičiumi. Nemuno upė, Panemunės ir Raudonės pilys, dvarų kompleksai, gynybinę viduramžių pilių sieną iliustruojantys Seredžiaus, Veliuonos ir Jurbarko piliakalniai yra pagrindas turizmo vystymui. Programa siekiama pritaikyti patraukliausius rajono gamtos ir nekilnojamo kultūros paveldo objektus viešosioms reikmėms ir vykdyti rinkodaros veiklas taip sudarant sąlygas turizmo paslaugoms plėtotis.

Prioritetinė sritis

(pagal JRSPP)

Ekonominio konkurencingumo didinimas

Kodas

1

Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas:

Kurti palankias sąlygas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui.

Efektyviai išnaudoti rajono turistinį potencialą.

Kodas

1.1.

 

1.2.

 

Programos tikslas

Skatinti rajone smulkaus ir vidutinio verslo ir turizmo veiklas

Kodas

01

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

01 uždavinys. Remti smulkaus ir vidutinio verslo įmones, skatinti verslą.

Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas yra vienas iš svarbiausių ekonominės politikos uždavinių, todėl šio verslo konkurencingumo didinimui yra nukreiptas šios programos įgyvendinimas. Finansavimo trūkumas, kvalifikuotų darbuotojų stoka, senos technologijos, nepakankama verslo kultūra, vietos rinkos ribotumas ir panašių problemų sprendimams yra numatytos šios pagrindinės verslo skatinimo priemonės:

·  VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras, kuris nuolat organizuoja mokymus bei seminarus, rengia parodas ir verslo renginius, teikia informaciją apie finansavimo galimybes, skatina naujų technologijų bei mokslo naujovių diegimą versle, buria ir inicijuoja naujas verslo bendradarbiavimo ir dalinimosi patirtimi iniciatyvas;

·  SVV rėmimo fondas, skirtas verslui skatinti ir daliniam finansavimui pagal nuostatus dengti;

·  Dalinis lėšų skyrimas VVG „Jurbarkas“ ir VVG „Nemunas“ strategijų įgyvendinimui, pagal kurias įvairios įstaigos, įmonės ir organizacijos gali teikti ir įgyvendinti vietos verslo plėtros projektus.

Jurbarko rajonas suinteresuotas investicijomis, kurios leistų panaudoti turimą potencialą: pastatus, žemę, darbo jėgą ir žaliavas žemės ūkio produkcijos perdirbamojoje, statybos ir statybinių medžiagų pramonėje ir ypač turizmo srityje. Įgyvendindama šį uždavinį savivaldybė nuolat renka, kaupia, sistemina ir platina informaciją apie rajono nekilnojamojo turto rinką, gamtinius išteklius, paslaugas, susisiekimo galimybes, žemės ir miškų ūkį, rajono investicijų teisinę bazę, investavimo sąlygas ir būdus. 2021 metais planuojama pradėti investuotojo į Raudonės pilį atrankos procedūras, investuoti ES struktūrinių fondų lėšas pramonės rajono infrastruktūros gerinimui, laukiama privačių investicijų į gamyklos statybos projektą, kuriam išnuomotas laisvas valstybinis žemės sklypas.

Verslo sąlygų gerinimas yra vienas iš prioritetų įgyvendinant projektą „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“, pagal kurį planuojamos investicijos į Jurbarko pramonės rajoną sutvarkant vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas, sprendžiant ten dirbančiųjų susisiekimo problemas gerinant viešojo transporto sistemą.

 

02 uždavinys. Sudaryti sąlygas turizmo paslaugų plėtrai Jurbarko rajone.

Pastaraisiais metais Jurbarko rajone buvo įgyvendinama nemažai projektų, kurių metu buvo pritaikomi lankymui potencialūs turizmo objektai. Tačiau vien sutvarkytos infrastruktūros nepakanka tam, kad padidėtų rajoną aplankančių turistų srautai. Labai svarbi yra rinkodara ir prieinama turizmo informacija. Už turizmo informacijos sklaidą rajone atsakingas yra VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras. Pagal poreikį rengiami Lietuvos ir užsienio turistams informaciniai ir reprezentaciniai leidiniai apie rajoną, lankytinus turizmo objektus, kultūros vertybes. Jurbarko krašto turizmo ištekliai pristatomi turizmo parodose ir mugėse, viešojoje internetinėje erdvėje, spaudoje. Numatytos priemonės šio uždavinio įgyvendinimui padės sudaryti bendradarbiavimo sutartis su kelionių organizatoriais ir agentūromis, Lietuvos ir užsienio turizmo informacijos centrais, suteiks operatyvią informaciją bendradarbiavimo partneriams, turizmo verslo atstovams bei žurnalistams.

Siekiant vystyti turizmo infrastruktūrą ir krašto istorinį paveldą 2021 metais bus įgyvendinami turizmo projektai:

·  „Raudonės (rezidencinės) pilies parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui“ ir „Panemunės pilies parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui“, kurie iš dalies finansuojami pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų Investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“. Šio projekto rezultatai – sutvarkyti ir turistų lankymo reikmėms pritaikyti parkai prie istorinių pilių;

·  „Eismo saugos priemonių diegimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje“, kurio metu bus baigti pėsčiųjų-dviračių tako Lauko gatvėje rangos darbai;

·  „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas Nemuno upėje“, kurio metu bus suprojektuotos ir įrengtos mažųjų laivelių nuleidimo į Nemuno upę vietos Veliuonos miestelyje ir Smalininkų mieste;

·  Organizuojama privataus subjekto atranka įgyvendinti partnerystės projektą „Raudonės pilies valdymo, naudojimo ir priežiūros investicijų projektas“.

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:

Įgyvendinant programos tikslus ir uždavinius sukurtos palankios sąlygos verslui pradėti ir plėtoti, išplėtotos turizmo paslaugos.

Turistų skaičiaus augimas.

Sukurti nauji verslo ir turizmo infrastruktūros objektai.

Pritrauktos investicijos į Jurbarko rajoną.

 

Susiję teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;

3. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas;

4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas.

 

Kita svarbi informacija:

Su programa susijusios Jurbarko rajono savivaldybės 2016–2026 metų strateginio plėtros plano (kodas SPP) priemonės

Priemonės Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo terminas

1.1.1.3.

Plėtoti verslo rėmimo sistemą: teikti mokestines lengvatas naujai steigiamiems, naujas darbo vietas kuriantiems verslo subjektams

2021–2023

1.1.1.5.

Formuoti investuotojams patrauklios savivaldybės įvaizdį

2021–2023

1.1.1.6.

Organizuoti tradicinius verslumą skatinančius ir viešinančius renginius ir konkursus

2021–2023

1.1.2.1.

Stiprinti verslo ir viešojo sektoriaus partnerystę: įtraukti verslo atstovus į įvairių darbo grupių veiklą; su verslo sąlygų gerinimų susijusių sprendimų priėmimą ir kt.

2021–2023

1.1.2.2.

Remti verslo iniciatyvas, prisidedančias prie viešosios infrastruktūros gerinimo

2021–2023

1.1.2.3.

Remti verslo iniciatyvas, siekiančias nedarbo mažinimo tikslų

2021–2023

1.1.2.4.

Plėtoti visa apimančią verslo subjektų informacinę duomenų bazę

2021–2023

1.1.2.5.

Vietos ir tarptautiniu mastu bendradarbiauti su įvairiomis institucijomis ir verslo atstovais

2021–2023

1.2.1.1.

Rekreacijai ir turizmui pritaikyti rajono kultūros paveldo, gamtos išteklius ir objektus

2021–2023

1.2.1.2.

Vykdyti archeologinius ir kitus reikalingus tyrimus, rengti techninius dokumentus

2021–2023

1.2.1.4.

Įrengti ir atnaujinti poilsiavietes, apžvalgos aikštes, privažiuojamuosius kelius ir aikšteles prie turizmo objektų bei rekreacinių zonų

2021–2023

1.2.1.5.

Plėtoti turizmui patrauklių dviračių–pėsčiųjų takų tinklą, gerinti esamų trasų infrastruktūrą

2021–2023

1.2.2.2.

Rengti naujus, plėsti turistinius maršrutus ir jų informacinę infrastruktūrą Jurbarko rajone, skleisti informaciją apie rajono turizmo produktus, išteklius, gamtos ir kultūros vertybes

2021–2023

1.2.2.3.

Gerinti turizmo sektoriaus paslaugų kokybę ir darbuotojų gebėjimus

2021–2023

1.2.2.4.

Skatinti kultūrinio turizmo plėtrą, didinti turizmo paslaugų ir produktų įvairovę bei pasiūlą

2021–2023

1.3.2.2.

Teikti konsultacijas kaimo verslų plėtrai bei kaimo žmonių verslumo ugdymui

2021–2023

 

___________________

 

 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-55

2.4 priedas

 

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS

INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS, MODERNIZAVIMO IR PLĖTROS 

PROGRAMOS (Nr. 04) APRAŠYMAS

 

Biudžetiniai metai

2021 m.

Asignavimų valdytojo / priemonių vykdytojo

pavadinimas

Asignavimų valdytojo kodas

Priemonių vykdytojo kodas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

188713933

1

Eržvilko seniūnija

 

2

Girdžių seniūnija

 

3

Juodaičių seniūnija

 

4

Jurbarko miesto seniūnija

 

5

Jurbarkų seniūnija

 

6

Raudonės seniūnija

 

7

Seredžiaus seniūnija

 

8

Skirsnemunės seniūnija

 

9

Smalininkų seniūnija

 

10

Šimkaičių seniūnija

 

11

Veliuonos seniūnija

 

12

Viešvilės seniūnija

 

13

Investicijų ir strateginio planavimo skyrius

 

21

Infrastruktūros ir turto skyrius

 

28

Vyriausiasis specialistas (civilinės ir darbo saugos)

 

31

Jurbarko rajono priešgaisrinė tarnyba

158312532

34

UAB „Jurbarko vandenys“

158275315

82

UAB „Jurbarko komunalininkas“

258325370

83

UAB Jurbarko autobusų parkas

158161361

84

 

Programos pavadinimas

Infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa

Kodas

04

 

Programos parengimo argumentai

Programa siekiama užtikrinti Jurbarko miesto ir rajono gyventojams kokybišką gyvenamąją aplinką, patrauklias ir saugias viešąsias erdves, pagerinti rajono infrastruktūrą.

Prioritetinė sritis

(pagal JRSPP)

Darnus teritorijų ir infrastruktūros vystymas 

Kodas

3

Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas

Atnaujinti ir plėsti inžinerinio aprūpinimo infrastruktūrą

Vykdyti darnią susisiekimo infrastruktūros plėtrą

Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką

Kodas

 

3.1.

 

3.2.

 

3.4.

 

Programos tikslas

Kokybiškai prižiūrėti ir racionaliai plėtoti rajono infrastruktūros objektus

Kodas

01

 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

01 uždavinys. Parengti teritorijų planavimo dokumentus ir techninius projektus, reikalingus savivaldybės infrastruktūros išvystymui.

Uždaviniui pasiekti numatoma atlikti suformuotų laisvų valstybinio fondo žemės sklypų kadastrinius matavimus, juos įregistruojant Nekilnojamojo fondo registre:

1.   Žemės sklypų kadastrinių matavimų, topografinių nuotraukų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo planavimo dokumentų rengimo paslaugos;

2.   Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio sudarymo paslaugos.

 

Kryptingai planuojant savivaldybės plėtrą 2021 m. numatoma parengti šiuos teritorijų planavimo dokumentus ir techninius projektus:

1.  Vėjo jėgainių ir saulės elektrinių specialiojo plano Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje parengimas;

2.  Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo paslaugos ir Jurbarko miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo paslaugos;

3.  Bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelių dalyje gyvenamųjų namų kvartalų Jurbarko mieste projektų parengimo paslauga;

4.  Parko įrengimo „Trikampio“ gyvenamųjų namų kvartale projekto parengimo paslauga;

5.  Bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelės Vydūno g. 27, Jurbarko mieste, techninio darbo projekto rengimo paslauga;

6.  Bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelės Nemuno g. 30, Smalininkų mieste, techninio darbo projekto rengimo paslauga;

7.  Algirdo gatvės šaligatvių ir aikštės bei parko prie Vytauto Didžiojo paminklo ir gatvės apšvietimo rekonstravimo Jurbarko mieste techninis darbo projektas;

8.  Pėsčiųjų dviračių takų bei mašinų parkavimo vietų V. Grybo gatvėje, Jurbarko mieste, naujos statybos techninis darbo projektas;

9.  Paplūdimio bei jo infrastruktūros įrengimo prie Jurbarko karjero Muitinės gatvėje, Jurbarko mieste, naujos statybos techninis darbo projektas;

10.  Veliuonos muziejaus – informacinio turizmo centro (buvusio pašto) techninis darbo projektas;

11.  Rotulių vaikų darželio pastato apšiltinimo techninis darbo projektas;

12.  Veliuonos vaikų darželio pastato apšiltinimo techninis darbo projektas;

13.  Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ vaikų darželio pastato dalies apšiltinimo techninis darbo projektas;

14.  Jurbarko „Ažuoliuko“ mokyklos pastato dalies apšiltinimo techninis darbo projektas;

15.  Apšvietimo, inžinerinių tinklų projektavimas (Lauko g., Sodų g., Knygnešių g., Vydūno g., Muitinės g., Algirdo g. Jurbarko mieste);

16.  Jurbarko r. sav. naujai tiesiamų, rekonstruojamų ir kapitaliniai remontuojamų kelių (gatvių) (finansuojamų iš KPPP lėšų) techniniai projektai.

2021 metais taip pat bus pabaigtos 2020 m. pradėtos projektavimo paslaugos:

17. Šaligatvių ir apšvietimo inžinerinių tinklų įrengimas Girdžių, Lybiškių ir Rotulių kaimuose;

18. Vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinio įrengimas Kniečių kaime, Šimkaičių seniūnijoje;

19. Elektromobilių įkrovimo stotelės ir konteinerinio tualeto su nuotekų valymo įrenginiais, vandentiekio bei elektros tinklų privedimu įrengimas Draugystės g. 1A, Veliuonos mstl., Veliuonos sen., Jurbarko r. sav.;

20. Pėsčiųjų-dviračių tako, vedančio prie partizanų laidojimo vietos Šimkaičių miestelyje, įrengimas;

21. Statybininkų gatvės vidinio žiedo Jurbarko mieste kapitalinis remontas;

22. Panemunės pilies parko tvarkymo techninio projekto bei tvarkybos darbų projekto koregavimo paslaugos (A laida);

23. Aikštelės prie daugiabučių gyvenamųjų namų Dariaus ir Girėno g. Nr. 47 ir Nr. 49 Jurbarko mieste rekonstravimas;

24. Aikštelės prie daugiabučio gyvenamojo namo Dariaus ir Girėno g. Nr. 43,45 ir 47B Jurbarko mieste rekonstravimas;

25. Gyvenamųjų namų kvartalo tarp Dariaus ir Girėno g., M. Valančiaus, Kauno g. ir mašinų parkavimo aikštelės techninio darbo projekto rengimo paslaugos;

26. Mažųjų laivų nuleidimo į vandenį ir infrastruktūros įrengimo Smalininkų mieste ir Veliuonoje techniniai darbo projektai;

27. Pėsčiųjų tako gatvės Rotulių kaime Jurbarkų sen. Jurbarko rajone supaprastintas techninis projektas;

28. Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos (S. Daukanto g. 9, Jurbarkas) patalpų pritaikymas sveikatinimo erdvėms ir baseino statybai.

 

02 uždavinys. Prižiūrėti, rekonstruoti ir plėtoti vietinės reikšmės kelius ir kelio statinius.

Savivaldybė yra atsakinga už vietinės reikšmės kelių priežiūrą, remontą, rekonstrukciją ir plėtrą. Įgyvendinant šį uždavinį, bus atliekami kasmetiniai vietinės reikšmės kelių priežiūros darbai: kelių su žvyro danga lyginimas ir dangos atstatymas žvyru, užtaisomos kelių su asfalto danga duobės, dangos stiprinimas, arba įrengiama nauja danga, atliekamas kelių ženklinimas, įrengiami ir remontuojami pėsčiųjų ir dviračių takai. Lėšos šiems darbams atlikti skiriamos iš valstybinės Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – KPPP), o konkretų objektų sąrašą tvirtintina Savivaldybės taryba. Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšomis prižiūrimi ir įrengiami statiniai vietinės reikšmės keliuose ir atliekami kiti infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros darbai, kurių nefinansuoja minėta programa.

2021 metais planuojami svarbiausi darbai:

1.  Atlikti pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo Jurbarko miesto Lauko gatvėje rangos darbus pagal projektą „Eismo saugos priemonių diegimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje“. Įgyvendinus projektą pagerės pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimas atkarpoje tarp Sodų g. ir Dariaus ir Girėno g., padidės eismo saugumas, nes bus įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, nuovažos neįgaliesiems.

2.  KPPP lėšomis rekonstruoti, kapitališkai suremontuoti mieste ir seniūnijose esančius kelius pagal objektų sąrašą (Skirsnemunės sen. Kalno gatvės (kelias Nr. sk38) tiesimo darbai, Jurbarko r. sav. Seredžiaus sen. Motiškių k. Motiškių g. (Nr. sr9) kapitalinio remonto I etapo darbai, Viešvilės sen. Ridelkalnio k. Ridelkalnio g. (kelias Nr.vv-1-3), Jurbarko r. sav. kapitalinio remonto darbai Eržvilko sen. Lybiškių k. Kubiliškės g. (kelias Nr. e64), Jurbarko r. sav. kapitalinio remonto darbai).

3.  Savivaldybės biudžeto lėšomis atlikti daugiabučių namų kiemų, automobilių stovėjimo aikštelių, dviračių takų ir kitus tvarkymo darbus, atsižvelgiant į patvirtintą miesto ir kaimo teritorijų sutvarkymo eiliškumą.

4.  Organizuoti Jurbarko mieste esančių kvartalų projektavimo ir sutvarkymo darbus:

4.1. Kitos paskirties inžinerinio statinio daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo tarp Kauno, Kranto, Nemuno ir Prieplaukos gatvių Jurbarko mieste, bendro naudojimo automobilių parkavimo aikštelių rekonstravimo darbai;

4.2. Gyvenamųjų namų kvartalo tarp Dariaus ir Girėno g., M. Valančiaus, Kauno g. ir mašinų parkavimo aikštelės Jurbarko mieste rekonstravimo darbai;

4.3. Gyvenamųjų namų kvartalo tarp Kęstučio, Žemaitės, Gedimino ir Algirdo gatvių ir mašinų parkavimo aikštelių Jurbarko mieste rekonstravimo darbai.

5.  Įgyvendinti infrastruktūros projektus, kurie iš dalies finansuojami pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“:

5.1. Įrengti šaligatvius ir apšvietimo inžinerinius tinklus Girdžių, Lybiškių ir Rotulių kaimuose;

5.2. Panaudoti paramą vietiniams keliams Jurbarko rajone tvarkyti.

6. Vykdyti Jurbarko r. sav. kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros darbus, užtaisyti išdaužytas asfalto dangas, įdiegti eismo saugumo priemones, atlikti savivaldybės valdomų kelių teisinę registraciją.

 

03 uždavinys. Užtikrinti rajono gyventojams susisiekimo viešuoju transportu prieinamumą.

Savivaldybė siekia išlaikyti būtinus gyventojams viešojo transporto maršrutus į nutolusias nuo rajono centro gyvenvietes. Kadangi keleivių srautai yra maži, savivaldybė kompensuoja iki nulinio rentabilumo vežėjams patirtus nuostolius vietinio susisiekimo maršrutuose. Nustatyta tvarka išduoda licencijas ir leidimus verstis keleivių pervežimo veikla bei kontroliuoja šią veiklą.

Pagrindiniai plano tikslai – įvertinti pagrindinius visų susisiekimo sistemos naudotojų poreikius, vystyti ir integruoti skirtingus susisiekimo būdus mieste, prioritetą teikiant viešajam keleiviniam ir bevarikliam transportui ar aplinką mažai teršiančiam transportui, subalansuotai išnaudoti miesto erdvę, susisiekimo komunikacijas pritaikant keleiviniam transportui, pėstiesiems ir dviratininkams, plėtoti teikiamas transporto paslaugas ir didinti jų veiksmingumą, didinti miesto aplinkos patrauklumą, gerinti gyvenimo kokybę ir visuomenės sveikatą, didinti eismo saugą ir užtikrinti saugumą, mažinti oro užterštumą, triukšmą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir energijos vartojimą.

2021 m. pagal projektą „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ planuojama pradėti Jurbarko autobusų stoties pastato naujos statybos ir aplinkinės teritorijos sutvarkymo rangos darbus, kuriuos numatoma atlikti iki 2022 metų galo. Nauja šiuolaikiška autobusų stotis būtina, siekiant aptarnauti daugiau keleivių, teikti papildomas maitinimo, įvairių prekių pardavimo, dviračių nuomos, turistų informavimo bei kitas paslaugas.

Planuojama įrengti naujų ir atnaujinti senas autobusų stoteles, laukimo paviljonus. Autobusų stotyje planuojama įrengti informacines švieslentes.

2021 metais planuojama tikslinti, koreguoti, optimizuoti, vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutus transporto priemonių geografinės padėties nustatymo sistemoje „Vintra“.

 

04 uždavinys. Užtikrinti švarą, tvarką ir saugumą rajono viešojo naudojimo teritorijose.

Šiuo uždaviniu siekiama, kad Jurbarko miesto ir rajono viešosios erdvės būtų tvarkingos ir saugios. Bendro naudojimo teritorijų tvarkymu rūpinasi seniūnijos – jos organizuoja kelių, pėsčiųjų takų, viešųjų erdvių valymą, žaliųjų zonų šienavimą, veikiančių ir neveikiančių kapinių priežiūrą. Lėšos viešojo naudojimo teritorijų priežiūrai seniūnijoms yra paskirstomos pagal seniūnijos dydį, prižiūrimus viešųjų erdvių plotus, veikiančių kapinių skaičių, vietinių kelių ilgį ir kitus rodiklius.

Siekiant padidinti saugumą viešojo naudojimo teritorijos apšviečiamos, pavojingesnėse vietose įrengtos stebėjimo kameros. Savivaldybė bendradarbiauja su policijos komisariatu, kartu įgyvendina įvairias prevencines programas ir projektus. 2021 m. planuojama nupirkti Jurbarko mieste įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų aptarnavimo priežiūrą, skirti lėšų greičio matuoklių (prie vaizdo kamerų) įrengimui.

Valstybinė priešgaisrinių tarnybų organizavimo funkciją rajone vykdo Jurbarko rajono priešgaisrinė tarnyba, jos išlaikymui skiriamos valstybės biudžeto lėšos. Rajone yra 5 punktai. Savivaldybė pagal galimybes prisideda prie šios tarnybos išlaikymo, skiriamos lėšos transportui ir specialistui išlaikyti.

2021 metais planuojama tęsti miesto gatvių apšvietimo įrenginių atnaujinimą, jį modernizuoti, seno tipo šviestuvus pagal galimybes pakeičiant naujais ekonomiškais lediniais šviestuvais. Bus parengtas Apšvietimo, inžinerinių tinklų techninis darbo projektas (Lauko g., Sodų g., Knygnešių g., Vydūno g., Muitinės g., Algirdo g. Jurbarko mieste), pagal kurį planuojama rengti paraišką ir dalyvauti APVA tikslinėse programose ir gavus finansavimą juos įgyvendinti.

 

05 uždavinys. Renovuoti ir plėtoti rajono vandentvarkos sistemas.

2020 m. pradėtas rengti techninis projektas „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų rekonstravimo ir naujos statybos kvartale tarp Pramonės, Statybininkų, Kalnėnų ir P. Paulaičio gatvių, Jurbarko mieste, techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“. 2021 m. įgyvendinant projektą „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ bus perkami rangos darbai. Šiuo projektu bus pilnai atnaujinta arba naujai nutiesta vandentiekio, buitinių nuotekų ir lietaus surinkimo inžinerinė infrastruktūra pramoniniame Jurbarko rajone, o tai sudarys palankesnes sąlygas Jurbarko pramoninio rajono plėtrai.

2021 m. bus perkami rangos darbai pagal parengtą techninį projektą „Vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinio įrengimas Kniečių kaime, Šimkaičių seniūnijoje“. Įgyvendinus projektą, Šimkaičių sen. gyventojai bus aprūpinami kokybišku, sanitarines normas atitinkančiu geriamuoju vandeniu.

2021 m. bus tęsiamas individualių valymo įrenginių dalinis finansavimas Jurbarko raj. gyventojams, kurie negali prisijungti prie centralizuotų buitinių nuotekų valymo įrenginių.

2021 metais bus baigti įgyvendinti projektai: „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste“, kurio paraiškos teikėjas ir projekto įgyvendintojas yra UAB „Jurbarko vandenys“, o pagal jį planuojama atlikti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemų plėtrą ir rekonstrukciją, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizaciją Jurbarko mieste; projektas iš dalies finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ – „Vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinių įrengimas Belvederio, Pieštvėnų ir Tamošių kaimuose“.

Bus ieškoma finansavimo galimybių vandentiekio ir nuotekų sistemos įrengimui Veliuonos miestelyje.

 

06 uždavinys. Kompleksiškai sutvarkyti Jurbarko miesto, miestelių ir kaimų urbanistinę infrastruktūrą.

2021 m. planuojama tęsti:

·   Jurbarko kultūros centro pastato, Dariaus ir Girėno g. 94, Jurbarko m., techninio projekto C laidos, rangos darbus;

·   Panemunės pilies parko tvarkymo darbus ir Raudonės (rezidencinės) pilies parko tvarkymo darbus;

·   projekto „Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje Mituvos upės slėnyje, Jurbarko mieste“ rangos darbus;

·   nupirkti ir pradėti Jurbarko autobusų stoties pastato ir aplinkinės teritorijos statybos darbus, pagal projektą „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“.

KPPP lėšomis bus siekiama rekonstruoti, kapitališkai suremontuoti seniūnijose esančius kelius pagal objektų sąrašą ir įgyvendinti ES lėšomis finansuojamus infrastruktūros projektus kaimiškose teritorijose.

Bus ieškoma galimybių Smalininkų senojo uosto tvarkymo projektui įgyvendinti, derinant veiksmus su Valstybinės sienos apsaugos tarnyba ir VĮ Vidaus vandens kelių direkcija.

Norėdama paskatinti Jurbarko mieste ir rajone daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) steigimąsi ir namų renovaciją, savivaldybė kasmet remia DNSB. 2020 m. nupirkta: daugiabučio gyvenamojo namo Jurbarko r. Smalininkų sen. Smalininkų m. Parko g. 17 investicinis projektas ir daugiabučio gyvenamojo namo Jurbarko m. Kęstučio g. 2 Investicijų planų ir energinio naudingumo sertifikatų rengimo paslaugos.

Už savivaldybės, valstybės biudžetų ir ES finansavimo lėšas planuojami nugriauti bešeimininkiai pastatai:

1.    Tamošių gamybinio centro griuvėsiai, esantys Minelgų k., Veliuonos sen., Jurbarko r. sav.;

2.    Gudžiūnų fermų griuvėsiai, esantys Gudžiūnų k., Veliuonos sen., Jurbarko r. sav.;

3.    Fermų komplekso (dviejų karvidžių, veršidės, jaučių fermos, žolės miltų agregato) griuvėsiai, esantys Naukaimio k., Skirsnemunės sen., Jurbarko r. sav.;

4.    Karvidės, veršidės, betono mazgo griuvėsiai, esantys Raudonės k., Raudonės sen., Jurbarko r. sav.

Nugriovus nenaudojamus statinius ir išvalius teritoriją nuo statybinių atliekų, bus sukurta saugesnė, kokybiškesnė ir patrauklesnė aplinka.

 

07 uždavinys. Tinkamai naudoti, saugoti, prižiūrėti, eksploatuoti ir valdyti savivaldybės turtą.

Savivaldybė, įgyvendinama šį uždavinį, atliks savivaldybės turto kadastrinių matavimų bylų parengimą, nuosavybės teisių į jį įteisinimą bei vertinimą, administruos ir kitaip prižiūrės savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą. Taip pat bus vykdomas savivaldybės turto nereikalingo savivaldybės funkcijoms atlikti, turto pardavimas viešuose aukcionuose.

2021 m. bus pasirūpinta mobilių prieplaukų (2 vnt.) plukdymu ir saugojimu, viešose vietose esančių pavėsinių ir prieplaukų bei kitų smulkios infrastruktūros objektų (vaiku žaidimų aikštelių, savivaldybes aikštės fontano ir pan.) remonto darbais.

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:

Įgyvendinus programoje užsibrėžtus siekius, bus parengti reikalingi teritorijų planavimo dokumentai ir techniniai projektai, kurie leis sklandžiai ir kompleksiškai įgyvendinti rajono plėtros projektus. Bus pagerintos susisiekimo vietinės reikšmės keliais sąlygos, pagerės eismo saugumas ir sumažės automobilių sukeliama tarša, pagerės susisiekimo sąlygos dviratininkams bei užtikrintas gyventojams susisiekimas viešojo transporto maršrutais rajone ir už jo ribų. Didžioji dauguma rajono gyventojų bus aprūpinti geros kokybės geriamuoju vandeniu, ūkio ir buities nuotekos bus surenkamos ir išvalomos, neterš gamtos. Įgyvendinus Jurbarko miesto bei miestelių infrastruktūros sutvarkymo projektus, Jurbarko kraštas taps patrauklesnis gyventi ir ilsėtis.

Įgyvendinant šią programą siekiama suteikti papildomas garantijas ar apsaugą asmenims, kurie dėl savo psichofizinių savybių ar tapatybės bruožų turi ar gali turėti ribotas galimybes lygiai su visais dalyvauti visuomenės gyvenime.

 

Susiję teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

3. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas;

4. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas;

5. Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas;

6. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas;

7. Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas;

8. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas;

9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

Kita svarbi informacija:

Su programa susijusios Jurbarko rajono savivaldybės 2016–2026 metų strateginio plėtros plano (kodas SPP) priemonės

Priemonės Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo terminas

1.3.1.6.

Modernizuoti viešuosius pastatus, bendruomeninę infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką kaimo vietovėse

2021–2023

2.4.2.1.

Atnaujinti ir naujai įrengti lauko sporto ir aktyvaus laisvalaikio aikšteles, parkus, mokyklų stadionus ir sporto aikštynus

2021–2023

2.4.2.2.

Atnaujinti ir naujai įrengti vaikų žaidimų aikšteles

2021–2023

2.4.2.3.

Atnaujinti ir naujai įrengti pėsčiųjų, dviračių takus

2021–2023

3.1.1.1.

Atlikti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų inventorizaciją

2021–2023

3.1.1.2.

Rekonstruoti, plėsti bei naujai įrengti vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir jiems priklausančių inžinerinių tinklų infrastruktūrą

2021–2023

3.1.1.3.

Inventorizuoti, rekonstruoti ir plėsti lietaus nuotekų surinkimo infrastruktūrą

2021–2023

3.1.1.4.

Likviduoti arba konservuoti bešeimininkius požeminius vandens gręžinius

2021–2023

3.1.2.1.

Didinti savivaldybei priklausančių pastatų energetinį efektyvumą

2021–2023

3.1.2.2.

Plėtoti gatvių apšvietimo tinklus gyvenvietėse ir mieste

2021–2023

3.1.2.5.

Diegti energijos taupymo priemones gatvių apšvietimo sistemoje

2021–2023

3.1.2.6.

Atnaujinti miesto apšvietimo tinklų sistemas

2021–2023

3.2.1.1.

Rekonstruoti ir plėsti vietinės reikšmės kelių ir gatvių tinklą (įskaitant komunikacijas, lietaus nuotekų tinklus ir kt. veiklas pagal projektinius reikalavimus)

 

3.2.1.2.

Rengti susisiekimo infrastruktūros projektinę dokumentaciją

2021–2023

3.2.1.3.

Vykdyti vietinės reikšmės kelių ir jų statinių inventorizavimą ir įteisinimą

2021–2023

3.2.1.4.

Diegti ir atnaujinti saugaus eismo priemones: Dariaus ir Girėno, Muitinės, Knygnešių, Sodų, Lauko, Vytauto Didžiojo, Vasario 16-osios, Algirdo, Birželio, S. Daukanto gatvėse

2021–2023

3.2.1.5.

Rekonstruoti ir plėsti automobilių stovėjimo aikštelių tinklą

2021–2023

3.3.2.1.

Vykdyti vandens telkinių ir jų pakrančių valymo ir tvarkymo darbus

2021–2023

3.3.2.2.

Vykdyti užterštų teritorijų tvarkymą

2021–2023

3.4.1.1.

Rengti ir atnaujinti savivaldybės teritorijos arba jos dalių bendruosius planus

2021–2023

3.4.1.2.

Rengti atskirų savivaldybės teritorijų specialiuosius ir detaliuosius planus

2021–2023

3.4.2.3.

Atnaujinti ir plėsti pažeidimų fiksavimo priemonių infrastruktūrą

2021–2023

3.4.2.4.

Renovuoti daugiabučius gyvenamuosius namus, gerinti jų kiemų infrastruktūrą

2021–2023

3.4.2.5.

Sutvarkyti rajono viešąsias erdves, parkus, skverus

2021–2023

3.4.2.6.

Įrengti ir atnaujinti priešgaisrinę infrastruktūrą

2021–2023

3.4.2.7.

Viešąsias erdves pritaikyti žmonėms su negalia

2021–2023

 

_________________

 

 

 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-55

2.5 priedas

 

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS

SVEIKATOS IR APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS (Nr.05)

APRAŠYMAS

 

Biudžetiniai metai

2021 m.

Asignavimų valdytojo / priemonių vykdytojo

pavadinimas

Asignavimų valdytojo kodas

Priemonių vykdytojo kodas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

188713933

1

Investicijų ir strateginio planavimo skyrius

 

21

Infrastruktūros ir turto skyrius

 

28

Vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas)

 

32

Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

303506461

58

UAB „Jurbarko komunalininkas“

258325370

83

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras

179901854

85

VšĮ Jurbarko ligoninė

158314921

74

VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

158310677

75

VšĮ Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centras

158326471

76

VšĮ Seredžiaus ambulatorija

158742288

79

VšĮ Šimkaičių ambulatorija

158742320

80

VšĮ Viešvilės ambulatorija

158741567

81

 

Programos pavadinimas

Sveikatos ir aplinkos apsaugos programa

Kodas

05

 

Programos parengimo pagrindimas:

Šia programa realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytos savivaldybių savarankiškosios funkcijos – aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra, atskirų buityje susidarančių atliekų srautų tvarkymo organizavimas, saugotinų želdinių, medžioklės plotų vienetų keitimo, prevencinių priemonių, padarytos žalos atlyginimo, vandentvarkos, šilumos gamybos bei oro taršos valdymo priemonių įgyvendinimas; pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra (įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas), savivaldybių sveikatos programų rengimas ir įgyvendinimas, parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai, sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimas ir jų laikymosi kontrolės organizavimas, švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimas.

 

Prioritetinės sritys

(pagal JRSPP)

Visuomenės gyvenimo sąlygų kokybės gerinimas

Darnus teritorijų ir infrastruktūros vystymas

Kodas

2

3

Šia programa įgyvendinamas strateginis tikslas

Teikti kokybiškas ir prieinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, formuoti sveiką visuomenę

Kurti efektyvią subalansuotą aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo sistemą

Kodas

 

2.2.

 

3.3.

 

Programos tikslas

Užtikrinti rajone ekologiškai švarią aplinką

Kodas

01

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

01 uždavinys. Išvalyti užterštas gamtines teritorijas ir pašalinti rizikos veiksnius, keliančius grėsmę aplinkai.

2021 m. numatoma tęsti kryptingą rizikos veiksnių, keliančių grėsmę aplinkai, pašalinimo veiklą.

Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ Jurbarko rajono savivaldybės administracija dalyvauja įgyvendinant UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro projektą „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ bei pradės dalyvauti įgyvendinant naują projektą „Tauragės regiono maisto / virtuvės, įskaitant ir žaliųjų, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“.

2021 m. numatoma tolimesnė atliekų tvarkymo sistemos plėtra: regioninio atliekų sąvartyno III–IV sekcijų, DASA pastato pakartotiniam atliekų naudojimui eksploatacija, atskirų atliekų tvarkymo srautų, tekstilės, asbesto turinčių gaminių atliekų atskiras surinkimas, plėtra rūšiuojant, pakartotinai panaudojant ir diegiant švietimo priemones.

Papildančiųjų atliekų tvarkymo sistemų, veikiančių gamintojo ir importuotojo atsakomybės principu, diegimas ir tobulinimas organizuojant atskirų atliekų srautų surinkimo tvarkas. Toliau akcininko teise dalyvauti Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos vystymo ir plėtros darbe.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšas 2021 m. prioritetu planuojama naudoti pavojingų bešeimininkių atliekų sutvarkymo paslaugoms. 2021 m. bus baigtas įgyvendinti projektas „Užterštos naftos produktais teritorijos Jurbarko r. sav., Girdžių sen., Būtrimų k. sutvarkymas“.

 

02 uždavinys. Išsaugoti natūralų rajono kraštovaizdį, augaliją ir gyvūniją.

Siekdama išsaugoti natūralią rajono florą ir fauną, rajono savivaldybė iš specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų planuoja: didinti vandens telkinių biologinę įvairovę, vykdyti medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevenciją, kompensuoti ūkiniams gyvūnams vilkų padarytą žalą, likviduoti ypatingas ekologines situacijas ar reguliuoti medžiojamųjų gyvūnų gausą savivaldybės teritorijos ne medžioklės plotuose, tvarkyti aplinkai pavojų keliančius saugotinus želdinius.

2021 metais pagal projektą „Kraštovaizdžio formavimas Jurbarko rajone“ įgyvendinus projekte numatytas veiklas bus sutvarkytos trys atvirais kasiniais pažeistos žemės (karjerai), esančios Skirsnemunės ir Seredžiaus miesteliuose, bei sutvarkyta 7,9 ha gamtinio karkaso teritorija (Muitinės g. 36 ir Barkūnų g. 11) Mituvos upės slėnyje, Jurbarko mieste. Atlikus pažeistų žemių rekultivavimo darbus, atkurta pažeista teritorija ir padidintas kraštovaizdžio estetinis potencialas. Sutvarkius gamtinio karkaso teritoriją Mituvos upės slėnyje bus pagerinta kraštovaizdžio arealų būklė, užtikrintas ekologinis stabilumas.

 

03 uždavinys. Ugdyti rajono bendruomenės ekologinį sąmoningumą.

Norint išsaugoti natūralią gamtinę aplinką ir užkirsti kelią gamtinės aplinkos teršimui, labai svarbu yra šviesti savivaldybės bendruomenę gamtosauginiais klausimais. Savivaldybė, vykdydama šį uždavinį, planuoja organizuoti įvairius renginius ekologijos tema ir platinti idėjas aplinkos apsaugos tema rajono gyventojams. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis 2021 m. užsakyta gamtosauginio savaitraščio „Žaliasis pasaulis“ ir žurnalo „Miškai“ metinė prenumerata rajono savivaldybės švietimo įstaigoms, bus skiriamos lėšos gamtosauginiams renginiams.

Programos tikslas

 

Užtikrinti rajono gyventojams kokybiškų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą

Kodas

02

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

01 uždavinys. Vykdyti kryptingą visuomenės sveikatinimo veiklą.

Įgyvendinant Sveikatos apsaugos programą nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

Sveikatinimo programų finansavimasremiami sveikatos priežiūros įstaigų, ugdymo įstaigų, bendruomenių, draugijų, klubų ir kitų visuomeninių organizacijų, dalyvaujančių visuomenės ir aplinkos sveikatinimo procese, visuomenės sveikatinimo projektai. Projektus, kurie bus finansuojami, atrinks Jurbarko rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos taryba.

Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymas – įgyvendinant Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 punkte savivaldybėms nustatytas funkcijas, Jurbarko rajono teritorijoje Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (VSB) vykdys visuomenės sveikatos stiprinimą savivaldybės bendruomenėje, Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną (monitoringą), pagal kompetenciją užkrečiamųjų ligų bei neinfekcinių ligų ir traumų profilaktiką savivaldybėje, teiks mokinių sveikatos priežiūros darbo metodinę pagalbą, organizuos seminarus ir prevencinius renginius gyventojams.

Savivaldybėje visų amžiaus grupių gyventojams, nepriklausomai nuo jų lyties, yra prieinamos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos. Visuomenės sveikatos stebėsenos duomenys analizuojami išskiriant lyčių skirtumus ir akcentuojant sergamumo bei mirtingumo rodiklius pagal lytį.

VSB vykdomos sveikatinimo veiklos padės užtikrinti savivaldybės gyventojams efektyvią prieigą prie viešųjų kokybiškų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, skatins vietos bendruomenes įsitraukti į sveikatos išsaugojimo ir ligų prevencijos veiklą, prisidės prie jų gyvenimo kokybės pagerinimo, sveikos mitybos įgūdžių formavimo ir fizinio aktyvumo skatinimo (sveikos gyvensenos plėtojimas ir mokinių bei visuomenės sveikatos įgūdžių stiprinimas, sveikos mitybos organizavimo tobulinimas, maisto švaistymo mažinimas, sveikos mitybos skatinimas, pagalbos mokinių savirūpai organizavimas ugdymo įstaigose ir kt.).

Psichikos sveikata – neatskiriama bendrosios individo ir visuomenės sveikatos dalis, artimai susijusi su fizine individo sveikata ir elgsena. VSB vykdys visuomenės psichikos sveikatos gerinimo programą: ankstyvosios intervencijos, priklausomybių konsultantų paslaugų teikimo organizavimą savivaldybėje, psichikos sveikatos kompetencijų didinimą įmonių darbuotojams, mokymo programų pravedimą asmenims, kurie pirmieji susiduria su savižudybės grėsme ar mėginimu nusižudyti, gebėjimų ugdymą atpažįstant psichologinį smurtą darbe bei artimoje aplinkoje, informacijos viešinimo strategijos kūrimą, informacijos skleidimą apie savižudybių prevenciją bei šviečiamųjų renginių pravedimą Jurbarko rajono gyventojams.

Savižudybių prevencija – ilgalaikė, grįsta mokslu ir gerosios praktikos patirtimi, lanksčiai taikoma atsižvelgiant į rajono situaciją, specifiką ir žmogiškuosius bei institucinius išteklius, remiasi komandiniu darbu ir tarpžinybiniu bendradarbiavimu (labai svarbus prevencinės veiklos optimizavimo ir jos tęstinumo užtikrinimo resursas), turinti politinį bei bendruomenės palaikymą.

Viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (VšĮ Jurbarko rajono PSPC) Psichikos sveikatos skyrius, vadovaudamasis savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinio vertinimo tvarkos aprašu, vykdys bendradarbiavimą su asmeniu, įvertinant galimą savižudybės krizę ir asmens aplinką, susitarimo principu parengs individualų planą asmeniui dėl tolimesnės pagalbos, mažinant savižudybės riziką.

Bendruomenės sveikatos taryba bei Narkotikų kontrolės komisija savo veikla prisidės ne tik prie savižudybių, bet ir alkoholio, psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos. Į sveikatos stiprinimo priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją bus įtraukti socialiniai darbuotojai, ugdymo įstaigos, VSB, atviri jaunimo centrai ir atviros jaunimo erdvės, vietos bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos, VšĮ Jurbarko rajono PSPC Psichikos sveikatos skyrius bei kitos įstaigos ir organizacijos.

Užkrečiamųjų ligų prevencija – siekiant valdyti COVID-19 ligos plitimą rajone, būtina užtikrinti kuo intensyvesnį gyventojų testavimą dėl COVID-19, identifikuoti sergančius asmenis ir užtikrinti jų izoliavimą. Jurbarko rajono savivaldybės mobilus punktas (Jurbarko MP) skirtas Jurbarko rajono savivaldybės gyventojų ištyrimui dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), atliekant PGR molekulinį tyrimą. VšĮ Jurbarko rajono PSPC, tai dėl COVID-19 ligos rajono gyventojų testavimą atliekanti, vakcinaciją organizuojanti ir vykdanti asmens sveikatos priežiūros įstaiga bei užtikrinanti Jurbarko MP veiklos vykdymą. VSB dalyvavimas grėsmių, susijusių su užkrečiamųjų ligų valdymu (pagalba VšĮ Jurbarko rajono PSPC, Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui, vykdant sustiprintą užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą). Covid-19 ligos pandemijos metu VšĮ Jurbarko ligoninės infekcijų prevencijos ir kontrolės priemonių reikalavimų atitikimas, įsigyjant 3 sanitarinius modulinius namelius nuomos būdu.

Triukšmo prevencijos priemonėms vykdytinumatomos priemonės, kurios padėtų valdyti triukšmą, ir mažinti jo neigiamą poveikį Jurbarko rajono savivaldybės gyventojų sveikatai. Didžiausi aplinkos triukšmo šaltiniai: automobilių triukšmas gatvių sankryžose, automobilių stovėjimo aikštelėse. Pagrindinė bendra tendencija, turinti įtakos automobilių keliamo triukšmo aplinkoje didėjimui, automobilių gausėjimas, jų ridos didėjimas ir triukšmo plitimas laiko atžvilgiu. Triukšmo prevencijos priemonių taikymas pagal poreikį.

 

02 uždavinys. Didinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir gerinti kokybę.

Siekiant pagerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę rajono gyventojams bus užtikrinamas teikiamų paslaugų saugumas, sveikatos priežiūros įstaigų ir sveikatos priežiūros specialistų aptarnavimo kokybė, valdymas ir administravimas, didinant jų atitiktį pacientų poreikiams bei lūkesčiams, viešinami sveikatos priežiūros įstaigų veiklos vertinimo rezultatai, pagrįsti objektyviais duomenimis. Sveikatos priežiūros paslaugų kokybė bus orientuota į pacientų poreikius ir lūkesčius, gerinama gyventojams teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sauga, stebėsena, kontrolė ir vertinimas. Toliau tobulinamas sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo stebėsenos grįžtamasis ryšys iš pacientų apie jų patirtį naudojantis sveikatos priežiūros paslaugomis.

Atlikti sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo, reorganizavimo, sveikatos priežiūros specialistų paslaugų kokybės, sveikatos priežiūros įstaigų vadovų veiklos efektyvumo, kitų aspektų vertinimą.

Interneto svetainės. Bus siekiama, kad jos atitiktų Vyriausybės patvirtintus reikalavimus, tarp jų  - pradinių duomenų pateikimas anglų kalba, pritaikymas naudotis neįgaliesiems, teikiamos informacijos nuolatinis atnaujinamas.

Duomenų apsauga. Jurbarko rajono VSB ir viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (VšĮ ASPĮ) asmens duomenų tvarkymas bus vykdomas iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Atliekamas duomenų apsaugos sistemos nuolatinis tobulinimas ir stiprinamas saugumo informacinių technologijų srityje, siekiant užtikrinti asmens duomenų saugumą.

E. sveikata. Vykdant Lietuvos elektroninės sveikatos sistemos 2015–2025 m. plėtros programą, 2021 m. numatoma teikti E. sveikatos portalo (Portalas) – kompiuterinių priemonių, skirtų vieno langelio prieigos gyventojams bei sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams principui įgyvendinti, visuma. Portalas užtikrina paciento e. sveikatos istorijos (ESI) duomenų tvarkymą, išankstinę paciento registraciją apsilankyti sveikatinimo įstaigoje, paciento atvykimo į sveikatos priežiūros įstaigą registravimą, siuntimų konsultuoti, diagnozuoti ar gydyti išrašymą ir rezultatų registravimą, medicinos ir apskaitos dokumentų parengimą ir išdavimą, e. recepto tvarkymą, medicininių vaizdų tvarkymą ir kitas Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS) nuostatuose nustatytas funkcijas.

Korupcijos prevencija. Pagal Jurbarko rajono VSB ir VšĮ ASPĮ 2020–2025 metų Šakinės korupcijos prevencijos programos ir Šakinės korupcijos prevencijos 2020–2025 metų priemonių plano įgyvendinimą bus siekiama didinti konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičių. ASPĮ korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas veiklose, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

Darbo užmokestis, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Numatyta vykdyti sveikatos priežiūros specialistų pritraukimą ir kvalifikacijos tobulinimą, inicijuoti darbo užmokesčio kėlimą sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas, panaudojant darbo užmokesčio fondui didinti gautas tikslines lėšas.

VšĮ Jurbarko rajono PSPC, esanti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) rezidentūros baze – Šeimos medicinos rezidentūros šeimos medicinos ciklo dalies baze, ir VšĮ Jurbarko ligoninė, LSMU esanti rezidentūros baze – Vidaus ligų ir Šeimos medicinos rezidentūros šeimos medicinos ciklo dalies baze, užtikrina nuoseklų atitikimą teisės aktų nustatytiems rezidentūros programos ar ciklo vykdymo reikalavimams, sugebėjimą sudaryti sąlygas rezidentui įgyti reikiamų praktikinių įgūdžių ir patirties. Tai galimybė dar labiau pritraukti dirbti daugiau jaunų ir perspektyvių gydytojų rezidentų, vidaus ligų ir šeimos gydytojų.

Įdiegiamos VšĮ Jurbarko ligoninėje ir VšĮ Jurbarko rajono PSPC elektroninės darbo grafikų ir žiniaraščių programos, dokumentų valdymo sistemos.

VšĮ Jurbarko ligoninėje specializuota ambulatorinių ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų plėtra: numatoma didesniu mastu teikti dienos stacionaro paslaugas. Stiprinant ankstyvą įvairiapusių raidos sutrikimų diagnostiką ir užtikrinant kokybišką sveikatos priežiūros socialinių ir ugdymo paslaugų prieinamumą įvairiapusį raidos sutrikimą turintiems asmenims, įsteigus socialinio pediatro pareigybę bei patikslinus įstaigos licenciją, pradėti teikti vaikų raidos sutrikimų ankstyvos reabilitacijos paslaugas.

Vertinant COVID-19 pandemiją, padidėjęs poreikis dėl Kompiuterinės tomografijos paslaugų teikimo įgyvendinimo VšĮ Jurbarko ligoninėje. Būtini Chirurgijos ir ortopedijos traumatologijos skyriaus bei kitų įstaigos patalpų paprastojo remonto darbai.

Reikalingi VšĮ Jurbarko rajono PSPC administracijos patalpų paprastojo remonto darbai, Psichikos sveikatos skyriaus patalpų paprastojo remonto užbaigimo darbai.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai. Bus tęsiamas Jurbarko rajono VSB tęstinio regiono plėtros projekto „Jurbarko rajono gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas“ vykdymas. Projektas padės užtikrinti savivaldybės gyventojams efektyvią prieigą prie viešųjų kokybiškų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, skatins vietos bendruomenes įsitraukti į sveikatos išsaugojimo ir ligų prevencijos veiklą, prisidės prie jų gyvenimo kokybės pagerinimo.

VšĮ Jurbarko rajono PSPC tęstinio regiono plėtros projekto „Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims Jurbarko rajone, įgyvendinimas“ vykdymas orientuotas į tuberkuliozės prevencijos veiksmingumo didinimą bei gydymo efektyvumo stiprinimą.

VšĮ Jurbarko rajono PSPC kartu su Savivaldybės administracija, VšĮ Eržvilko PSPC, Seredžiaus, Šimkaičių ir Viešvilės ambulatorijomis turėtų užbaigti vykdyti tęstinį regiono plėtros projektą „Jurbarko rajono viešųjų pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo didinimas“. Projektas orientuotas į sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos bei galvos smegenų kraujotakos ligų, onkologinių ligų ir vaikų ligų mažinimą, tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimą, priklausomybės nuo alkoholio bei kitų psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos, gydymo bei socialinės reintegracijos paslaugų prieinamumo didinimą, kompleksinių slaugos ir geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą, efektyvios sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimą neįgaliesiems, sveiko senėjimo srityse bei vyresnio amžiaus savivaldybės gyventojų ligų profilaktiką, prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos srityse.

Savivaldybės dalyvaus Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro įgyvendinamame projekte „Sveikatos išsaugojimo priemonių įgyvendinimas tikslinėse teritorijose“. Projekto įgyvendinimo metu planuojama savivaldybės teritorijoje įrengti išorinių automatinių defibriliatorių ir turniketų – 3 vnt.

Vadovaujantis Sveiko senėjimo užtikrinimo 2014–2023 m. veiksmų plano Kompleksinių slaugos ir geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų tinklo optimizavimo krypties aprašo 49.3 punktu, VšĮ Jurbarko ligoninė pradės įgyvendinti projektą „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas Jurbarko rajone“. Projekto tikslas: pagerinti Jurbarko rajono gyventojų sveiko senėjimo teikiamų paslaugų kokybę, įruošiant geriatrijos dienos stacionaro palatas, įrengiant geriatrijos konsultacinį kabinetą, įsigyjant reikiamos naujos medicininės ir kitos įrangos. Projektu sprendžiamos    problemos – vyresnių kaip 60 m. amžiaus gyventojų kompleksinis įvertinimas ir gydymas, padedantis pagerinti ar išlaikyti ligonio funkcinį lygį bei pagerinti gyvenimo kokybę.

VšĮ Jurbarko ligoninė 2021 m. dalyvaus Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) įgyvendinamame projekte „Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijos asmenims, sergantiems širdies nepakankamumu, paslaugų prieinamumo gerinimas“. Projektą numatyta vykdyti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioritetą „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-610 „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas“. Įgyvendinant projektą bus gerinamas paslaugų prieinamumas ir kokybė tiksliniuose regionuose, modernizuojant esamus ir steigiant naujus širdies nepakankamumo kabinetus, kuriuose pacientai gautų savalaikę ir kokybišką gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijos, į kurią įeina ir paciento mokymas, asmenims, sergantiems širdies nepakankamumu, konsultavimo paslauga, aprūpinant asmens sveikatos priežiūros įstaigas reikiama įranga bei sudarant galimybę paslaugas teikiantiems kardiologams ir bendrosios praktikos slaugytojams tobulinti kvalifikaciją.

Siekdama 2021–2023 metais gauti finansavimą iš sveikatos apsaugos srities investicijų programos, VšĮ Jurbarko ligoninė teiks SAM sveikatos apsaugos srities investicijų projektą „Pacientų aptarnavimo aplinkos ir inžinerinės infrastruktūros gerinimas, pritaikant universalaus dizaino principus, viešojoje įstaigoje Jurbarko ligoninėje“. Gavus finansavimą, projekto įgyvendinimo metu būtų atnaujinamos ir įrengiamos pagrindinio pastato inžinerinės sistemos, Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus privažiavimo ir įstaigos pagrindinio pastato įėjimo pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems asmenims.

Bus vykdomi projekto „VšĮ Jurbarko rajono PSPC susisiekimo ir infrastuktūros kompleksinis sutvarkymas Vydūno g. 56 D, Jurbarke, rekonstravimo darbai“. Įgyvendinus projektą būtų sutvarkyta susidėvėjusi infrastruktūra: išskirti automobilių srautai į rytinę ir vakarinę aikšteles (išplečiant rytų pusės ir vakarų pusės aikšteles), kad pacientai galėtų saugiai, be jokių kliūčių parkuoti automobilius ir patekti į ASPĮ.

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo rajono gyventojams gerinimas – numatoma remontuoti ir modernizuoti pirminio ir antrinio lygio ASPĮ, atnaujinti techninę ir technologinę bazę, skatinti informacinių technologijų plėtrą, modernizuoti ir optimizuoti sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas, plėtoti Jurbarko rajono VSB veiklą.

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Įgyvendinus programoje užsibrėžtus siekius, rajono gyventojai gyvens saugesnėje ir švaresnėje aplinkoje – sukūrus šiuolaikiškas atliekų surinkimo sistemas, pašalinus pavojingus taršos šaltinius pagerės gamtinės aplinkos kokybė.

Įgyvendinus uždavinius sveikatos priežiūros srityje sumažės rajono gyventojų sergamumas ir mirtingumas, pagerės infekcinių ir neinfekcinių ligų ir traumatizmo profilaktika bei informacijos prieinamumas visuomenėje apie sveiką gyvenimo būdą. Kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos bus labiau prieinamos rajono gyventojams, pagerės darbo sąlygos įstaigų darbuotojams bei teikiamos paslaugos pacientams, padidės jaunų, perspektyvių sveikatos priežiūros specialistų pritraukimas į sveikatos priežiūros įstaigas.

 

Susiję teisės aktai:

1.    Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas;

2.    Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;

3.    Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas;

4.    Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas;

5.    Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;

6.    Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas;

7.    Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas;

8.    Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo rekomendacijos;

9.    Valstybinis atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planas.

 

 

Kita svarbi informacija:

Su programa susijusios Jurbarko rajono savivaldybės 2016–2026 metų strateginio plėtros plano (kodas SPP) priemonės

Priemonės Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo terminas

2.2.1.2.

Gerinti sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių savivaldybės įstaigų infrastruktūrą

2021–2023

2.2.1.3.

Atnaujinti sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių savivaldybės įstaigų medicininę įrangą

2021–2023

2.2.1.4.

Diegti ir plėsti elektronines sveikatos priežiūros paslaugas

2021–2023

2.2.1.5.

Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose diegti kokybės vadybos sistemas ir kitas kokybės gerinimo priemones

2021–2023

2.2.1.6.

Remti ir vykdyti nuolatinį sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimą

2021–2023

2.2.2.2.

Atsižvelgiant į Jurbarko rajono gyventojų stebėsenos duomenis rengti ir įgyvendinti visuomenės sveikatą stiprinančias programas, įtraukiant socialinius partnerius

2021–2023

2.2.2.3.

Užtikrinti mokinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimą savivaldybės švietimo įstaigose

2021–2023

2.2.2.5.

Vykdyti sveikos gyvensenos propagavimą

2021–2023

3.3.1.1.

Formuoti ir tobulinti atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo infrastruktūrą

2021–2023

3.3.1.2.

Plėtoti atliekų tvarkymo ir antrinio panaudojimo infrastruktūrą

2021–2023

3.3.1.3.

Vykdyti visuomenės švietimą apie atliekų surinkimą, rūšiavimą, tvarkymą

2021–2023

3.3.2.1.

Vykdyti vandens telkinių ir jų pakrančių valymo ir tvarkymo darbus

2021–2023

3.3.2.2.

Vykdyti užterštų teritorijų tvarkymą

2021–2023

3.3.2.4.

Vykdyti urbanizuotų teritorijų želdynų ir želdinių inventorizaciją, tvarkymą / atkūrimą

2021–2023

__________________________

 

 

 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-55

2.6 priedas

 

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KULTŪROS IR SPORTO VEIKLŲ PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 06)

APRAŠYMAS

 

Biudžetiniai metai

2021 m.

Asignavimų valdytojo / priemonių vykdytojo

pavadinimas

Asignavimų valdytojo kodas

Priemonių vykdytojo kodas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

188713933

1

Investicijų ir strateginio planavimo skyrius

 

21

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

 

24

Infrastruktūros ir turto skyrius

 

28

Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centras

191821075

56

Jurbarko krašto muziejus

158752243

59

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka

190922922

60

Jurbarko kultūros centras

158746870

61

Eržvilko kultūros centras

302526265

62

Veliuonos kultūros centras

302526379

63

Klausučių kultūros centras

302526233

64

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centras

302526297

65

VšĮ „Senovinės technikos muziejus“

300033601

73

 

Programos pavadinimas

Kultūros ir sporto veiklų plėtros programa

Kodas

06

Programos parengimo argumentai

Programa siekiama vykdyti nustatytas funkcijas gyventojų bendrosios kultūros, kūno kultūros ir sporto veiklos ugdymo, etnokultūros puoselėjimo, savivaldybės teritorijoje esančių kultūros vertybių tvarkymo bei apsaugos, nevyriausybinių organizacijų veiklos srityse. Bus siekiama dalyvauti kultūros, kūno kultūros ir sporto plėtros projektuose, inicijuoti ir įgyvendinti darbus, susijusius su kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir saugomų teritorijų tvarkymu bei apsauga, vykdyti įstaigų veiklos priežiūrą.

 

 

Prioritetinė sritis (pagal JRSPP)

Visuomenės gyvenimo sąlygų kokybės gerinimas

Kodas

2

Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas

Plėtoti kultūros ir sporto paslaugas, skatinti gyventojų aktyvumą, siekiant išsaugoti regionų kultūrinį tapatumą

Kodas

2.4

 

Programos tikslas

Puoselėti rajono kultūrines ir sporto tradicijas

Kodas

01

Siekiant išlaikyti ir puoselėti Jurbarko krašto kultūros ir sporto tradicijas, užtikrinti savivaldybės gyventojams sąlygas turiningai praleisti laisvalaikį, vykdoma kultūros ir sporto įstaigų veikla, organizuojami renginiai, remiamos gyventojų kultūros ir sporto iniciatyvos, rūpinamasi kilnojamo ir nekilnojamo kultūros paveldo išsaugojimu. Bus vykdomi 4 uždaviniai:

 

01 uždavinys. Ugdyti sveiką, stiprų, gerai fiziškai ir dvasiškai susiformavusį pilietį per sportinę ir klubinę veiklą.

Šį uždavinį įgyvendina Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius ir Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centras (toliau – Sporto centras). 2021 metais planuojama organizuoti ir vykdyti savivaldybės švietimo įstaigų ugdytinių ir Sporto centro mokinių sportinį užimtumą (varžybas, sportinius ir prevencinius renginius, stovyklas, šventes). Mokinių sportui aktyvinti reikia apie 35 tūkst. eurų. Bus siekiama atrinkti talentingus sportininkus, juos ugdyti bei rengti savivaldybės, nacionalinėms rinktinėms, skatinti siekti aukštų sportinių rezultatų.

Numatyta sudaryti sąlygas treneriams, sportininkams, atskirų sporto šakų komandoms vykdyti savo veiklą bei reprezentuoti savivaldybę, tobulinti kvalifikaciją.

Programoje numatytos lėšos (reikalinga 14 tūkst. eurų), kurios padėtų pritraukti kuo daugiau savivaldybės gyventojų į Sporto centro organizuojamus renginius suaugusiųjų sportinėmis veikloms.

Reprezentuojančiai Jurbarką krepšinio komandai dalyvauti regiono krepšinio lygos varžybose reikia apie 30 tūkst. eurų.

Siūloma remti sporto klubus – prisidėti prie šių klubų programų įgyvendinimo (reikia apie 15 tūkst. eurų). Gautą lėšų sumą paskirstytų Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Sporto tarybos siūlymą. Savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta Sporto taryba svarsto klubų pateiktų paraiškų aktualumą.

2021 metais savivaldybės sportininkai, pasiekę aukštą sportinį meistriškumą savo sporto srityse, bei jų treneriai bus skatinami premijomis. Tam reikalinga numatyti 12 tūkst. eurų.

Respublikiniams sportiniams renginiams organizuoti Jurbarko rajone iš dalies finansuoti  reikėtų 10 tūkst. eurų. Sporto organizacijos, norėdamos pasinaudoti šiomis lėšomis, turėtų pateikti prašymą Jurbarko rajono savivaldybei. Sprendimą dėl lėšų skyrimo  priimtų Savivaldybės taryba.

Jurbarko kūno kultūros ir sporto centras įgyvendina projektus:

1. VVG „Nemunas“ finansuojamas projektas „Sportuojantis ir besimankštinantis žmogus – visuotinė vertybė“. Įgyvendinimo laikotarpis – 2019 m. rugsėjo 28 d. – 2021 m. rugsėjo 1 d. Projekto vertė 17254,76 Eur. Projekto metu organizuojamos sveikatinimo veiklos Jurbarko rajono kaimo vietovių gyventojams.

2. Sporto rėmimo fondo finansuojamas projektas „Sportas – sveikatos ir gyvybės šaltinis“. Įgyvendinimo laikotarpis – 2020 m. rugpjūčio 17 d. – 2020 m. rugpjūčio 21 d. Projekto vertė 7295,00 Eur. Sporto centro 5 dienų dieninėje stovykloje bus organizuojamos fizinio aktyvumo veiklos.

3. VVG „Jurbarkas“ finansuojamas projektas „Jurbarko miesto sportuojanti bendruomenė – sveika bendruomenė“. Įgyvendinimo laikotarpis – 2020 m. spalio 26 d. – 2022 m. spalio 26 d. Projekto vertė 50000,00 Eur. Projektas skirtas sistemingai stiprinti Jurbarko miesto bendruomenės ryšius per socialinę atskirtį patiriančių asmenų – vaikų, neįgaliųjų, pensininkų įtraukimą į visuomeninį gyvenimą.

4. 2021 m. Sporto rėmimo fondui finansuoti pateikta projekto „Fizinis aktyvumas – tiesus kelias į sveikatą“ paraiška. Numatoma įgyvendinimo data 2021 m. rugpjūčio 23 d. – 2021 m. rugpjūčio 27 d. Vyktų 4 dienų stovykla su 1 baigiamąja stovyklos diena – sporto švente. Projekto vertė 11569,80 Eur.

2021 m. pagal projektą „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ planuojama pradėti Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos priestato (baseino) rangos darbus.

 

 

 

02 uždavinys. Teikti gyventojams kokybiškas kultūros paslaugas ir skatinti bendruomenės kultūrines iniciatyvas.

Jurbarko rajono savivaldybėje veikia 7 biudžetinės kultūros įstaigos: 5 kultūros centrai (Jurbarko, Eržvilko, Veliuonos, Klausučių ir Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto), Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka (su 24 kaimo filialais bei Smalininkų miesto filialu) ir Jurbarko krašto muziejus (su 4 padaliniais). Siekiama užtikrinti, kad savivaldybės įstaigos tinkamai funkcionuotų ir nuolat vykdytų savo numatytas veiklas.

Siekiant įgyvendinant šį uždavinį, bus organizuojamos tradicinės ir naujos Jurbarko krašto šventės, renginiai, puoselėjantys ir populiarinantys etninę bei profesionalią kultūrą, taip pat bus remiamos gyventojų kultūrinės meno mėgėjų ir profesionalių menininkų iniciatyvos.

Savivaldybė inicijuoja svarbiausią masinį jubiliejinį savivaldybės metų renginį – Jurbarko krašto šventę (Magdeburgo teisėms – 410). Šventė vyksta kasmet rugpjūčio mėn. Kokybiškam šios šventės organizavimui būtina planuoti lėšas (šventės išlaidos gali siekti iki 30 tūkst. Eur., numatoma ieškoti rėmėjų).

Planuojama tęsti nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimą ir finansinę pagalbą, vykdant projektus. Per bendradarbiavimą bei projektinę veiklą bus siekiama, kad šiose organizacijose dalyvautų kuo daugiau visuomenės, o pačios organizacijos veiktų efektyviai.

Savivaldybėje aktyviai veikia ir savo veikimą savivaldybei yra deklaravusios 54 bendruomeninės ir nevyriausybinės organizacijos, užsiimančios įvairia veikla. Atsižvelgiant į bendruomenių aktyvumą, projektų finansavimui savivaldybė 2021 metams turėtų planuoti ne mažiau kaip 20 tūkst. Eur. Jurbarko rajono bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų veiklos dalinis finansavimas (pagal patvirtintą programą) sustiprins organizacijas, užtikrins jų paslaugų sklaidą, palankesnes galimybes jomis naudotis bei veiklos plėtros sąlygas. Šio uždavinio priemone „Nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimas“ siekiama stiprinti savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų sektorių, gerinti jų veiklos efektyvumą, skatinti iniciatyvas, bendruomeniškumą ir kūrybiškumą.

Savivaldybėje rengiamas ir bus tvirtinamas 2021 metų kultūros įstaigų renginių planas, taip pat rengiamas renginių planas, skirtas mažajai Lietuvos kultūros sostinei „Veliuona 2021“, nes Jurbarko rajono savivaldybės Veliuonos miestelis 2021 m. išrinktas mažąja Lietuvos kultūros sostine. Veliuonoje planuojama įvairių veiklų, renginių, aplinkos tvarkybos, infrastruktūros darbų.

Kultūros įstaigos, siekdamos plėtoti kultūrinę veiklą ir teikti gyventojams kokybiškas kultūros paslaugas, rengia ir teikia kultūrinės veiklos projektus Lietuvos Kultūros tarybai papildomam finansavimui gauti. Pirmojo kvietimo metu pateikti 29 kultūrinės veiklos projektai, kuriems reikalingas bus kofinansavimas. Per metus būna trys kvietimai teikti paraiškas Lietuvos kultūros tarybai.

Įgyvendinti išvardintoms veikloms ir planams bus reikalingos lėšos (apie 80 tūkst. Eur.).

2021 m. Jurbarko rajono savivaldybės meno kūrėjai ir meno kolektyvai, pasiekę aukštų rezultatų kultūros ir meno srityse, turėtų būti skatinami premijomis. Tam reikalinga apie 8 tūkst. eurų.

VŠĮ „Senovinės technikos muziejaus“ veiklos skatinimui reikėtų skirti 25 tūkst. Eur.

Veliuonos kultūros centras 2021 m. planuoja vykdyti edukacinę programą „Vytautas Didysis Veliuonoje“ pagal VVG „Nemunas“ pateiktą ir patvirtintą paraiška, finansavimas 15600,00 Eur.

 

Aktyviai projektinėje veikloje dalyvauja Jurbarko rajono viešoji biblioteka. 2020 m. vyko įvairūs projektai: „Kultūros pusryčiai“, „Eržvilkaičio Knygnešiuko jomarkinės“, „Žydų Kultūros pėdsakais Jurbarke“, „Nuo garbingos praeities nepabėgsi“, „Skaitymai su šunimi“, „Bibliotekų spiečius 2020“, „Pokalbiai Kubu“, „Ratuota biblioteka – mobili pramoga“, „Jurbarkiškio kodo beieškant“, kurie tikėtina, bus tęsiami ir 2021 metais. Pokalbiams pakvietus skirtingų profesijų atstovus vykusios diskusijos tiesiogiai transliuotos socialiniame tinkle Facebook.

2021 metais biblioteka planuoja įgyvendinti VVG „Nemunas“ finansuojamus projektus:

„Aš – skaitmeninės visuomenės dalis“. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu – Jurbarko Trečiojo amžiaus universitetu. Projekto tikslas – didinti socialinę atskirtį patiriančių senyvo amžiaus asmenų socialinę integraciją, ugdant jų kompetencijas ir teikiant sociokultūrines paslaugas;

„Kultūrų festivalis“. Tikslas – sukurti gyventojų bendradarbiavimo tinklą Jurbarko rajono pažinimui per multikultūrinį žiūrovą (vokiečių, prancūzų, žydų).

 

03 uždavinys. Modernizuoti kultūros ir sporto infrastruktūrą.

Jurbarko rajone yra gana platus kultūros įstaigų tinklas. Beveik kiekviena įstaiga turi didelius, tačiau remonto reikalaujančius pastatus. Ilgus metus materialinė įstaigų bazė (pastatų būklė, meno mėgėjų kolektyvų aprūpinimas kostiumais, muzikos instrumentais, šviesos ir garso aparatūra ir kt.) neatitiko šių dienų reikalavimų, todėl neatitiko kultūrinių paslaugų kokybės. Tačiau kiekvienais metais situacija keičiasi, nes rajone veikiantys kultūros centrai pasinaudojo VVG „Nemunas“ suteiktomis galimybėmis rengti projektus, kuriuos vykdydami įsigijo veiklai reikalingos muzikinės, šviesos ir garso aparatūros ir pan. Savivaldybė kasmet skiria lėšų kultūros įstaigų pastatų ir patalpų einamajam remontui bei inventoriaus įsigijimui.

Atsižvelgiant į realias savivaldybės finansines galimybes, siūloma 2021 m. kultūros įstaigų pastatų ir patalpų einamajam remontui bei inventoriaus įsigijimui skirti 120 tūkst. Eur. Lėšas paskirstytų Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos komisijos, kurios atsižvelgtų į įstaigų prašymų aktualumą ir darbų įvykdymo skubumą. Priešgaisrinės saugos priemonėms įsigyti reikėtų numatyti 5 tūkst. Eur.

2020 metais LR kultūros ministerijai buvo pateiktas prašymas dėl valstybės lėšų poreikio kultūros infrastruktūrai 2021–2023 m. poreikio, siekiant pilnai baigti Jurbarko kultūros centro modernizavimą ir įgyvendinti investicijų projektą „Jurbarko kultūros centro pastato kapitalinis remontas“. Bendra projekto vertė 3,4 mln. Eur, prašoma suma 2,9 mln. Eur, iš savivaldybės biudžeto planuojama skirti 0,5 mln. Eur. Kultūros ministerijai skyrus finansavimą, 2020 m. buvo panaudota apie 1,3 mln. Eur. 2021 m. tolesniam projekto įgyvendinimui planuojama skirti iki 1 mln. Eur.

2021 m. planuojama užbaigti regioninio projekto „Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas“ įgyvendinimą, kuris iš dalies finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“. Įgyvendinus projektą suremontuotas Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro pirmo aukšto patalpos, atnaujinta pastato išorė, įsigyta įranga ir kitas turtas. Šio projekto antro etapo darbams patvirtintas papildomas apie 180 tūkst. Eur finansavimas.

2021 metais bus toliau įgyvendinami projektai, finansuojami Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto rėmimo fondo lėšomis:

·   „Esamų sporto bazių infrastruktūros atnaujinimas“. Rezultatas – atnaujintas Jurbarko mieste esantis riedlenčių parkas. Šio projekto įgyvendinimui bus reikalingas apie 30 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų finansavimas.

·   „Skatinkime vaikų ir jaunimo fizinį aktyvumą“. Rezultatas – keturiose Jurbarko miesto vietose įrengti lauko sporto įrenginiai. Tikslinės projekto grupės dalyvių apmokymams (veiklų vykdymui) lėšos nereikalingos.

·   „Mokausi plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“. Rezultatas – priešmokyklinio amžiaus (5–7 m.) bei pradinių klasių mokiniams (7–11 m.), lankantiems Jurbarko Naujamiesčio progimnaziją, Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnaziją, Jurbarkų darželį-mokyklą, Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklą, Jurbarko vaikų lopšelį darželį „Nykštukas“ (planuojamas šios tikslinės grupės skaičius ne mažiau kaip 840 vaikų) ir nemokantiems plaukti bei neturintiems plaukimo pradmenų, bus vykdoma fizinio aktyvumo veikla – mokymas plaukti. Šio projekto įgyvendinimui reikės savivaldybės biudžeto lėšų – ne daugiau kaip 20 procentų (iki 10 000,00 Eur) nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 

04 uždavinys. Puoselėti tradicinę kultūrą ir saugoti nematerialųjį ir materialųjį kultūros paveldą.

Savivaldybė drauge su švietimo ir kultūros įstaigomis siekia vertinti etninės kultūros situaciją bei išsaugoti Jurbarko rajono savivaldybės etninės kultūros tapatumą (išskirtinumą) bei įvairovę. Tuo tikslu bus rengiami įvairūs renginiai, konferencijos, ruošiami kraštotyriniai darbai. Šiai veiklai organizuoti reikėtų planuoti 5 tūkst. eurų.

Savivaldybės teritorijoje yra 363 (skaičius pasipildė) kilnojamieji ir nekilnojamieji kultūros paveldo objektai. Programos tikslas – saugoti ir perduoti ateities kartoms kultūros vertybes, išlikusias iki šių dienų. Siekiant tikslo, tęsiama kultūros paveldo objektų stebėsena, tvarkyba bei informacijos apie objektus sklaida.

2020 m. pabaigti Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų „Pagrindinės salės (navos) dalies, prienavio ir priebažnyčio su antro aukšto patalpomis tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai“. Bendra projekto suma 564 185,00 Eur. 2020 m. pateikta nauja paraiška Veliuonos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios (u. k. KVR 1361) pagrindinės salės dalies – presbiterijos su zakristijos antro aukšto patalpomis tyrimų, tvarkybos (remonto, restauravimo) darbams. Savivaldybė prisidės ne daugiau kaip 10 000 Eur.

 

Numatomi programos įgyvendinimo rezultatai:

Įgyvendinus programoje suplanuotus siekius:

1.   Jurbarko rajono savivaldybės gyventojai:

1.1 turės tinkamas sąlygas turiningai praleisti laisvalaikį;

1.2 gaus kokybiškesnes kultūrines ir sportines paslaugas;

1.3. galės įgyvendinti bendruomenės kultūrines ir sporto iniciatyvas;

1.4. padaugės gyventojų, įsitraukusių į kultūros ir sporto veiklas.

2. Sustiprės Jurbarko rajono nevyriausybinės organizacijos ir bus užtikrinta jų paslaugų sklaida.

 

Susiję teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas.

3. Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas.

4. Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas.

5. Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas.

6. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymas.

7. Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas.

8. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymas.

 

Kita svarbi informacija:

Su programa susijusios Jurbarko rajono savivaldybės 2016–2026 metų strateginio plėtros plano (kodas SPP) priemonės

 

 

Priemonės Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo terminas

 

2.4.1.1.

Gerinti kultūros paslaugas teikiančių savivaldybės įstaigų ir kitų organizacijų infrastruktūrą

20212023

 

2.4.1.3

Vykdyti pastatų ir viešųjų erdvių pritaikymą kultūros poreikiams

20212023

 

2.4.1.4.

Kelti kultūros srities darbuotojų kvalifikaciją

20212023

 

2.4.1.5.

Skatinti meno kolektyvų, kultūros organizacijų, atskirų menininkų veiklą

20212023

 

2.4.1.7.

Dalyvauti tarptautinės arba tarptautiniu būdu remiamose kultūros programose ar projektuose

20212023

 

2.4.1.8.

Puoselėti regioninės kultūros tapatumą, išsaugant materialiąsias ir dvasines vertybes

20212023

 

2.4.2.1.

Atnaujinti ir naujai įrengti lauko sporto ir aktyvaus laisvalaikio aikšteles, parkus, mokyklų stadionus ir sporto aikštynus

20212023

 

2.4.2.4.

Kelti sporto ir kūno kultūros sistemos darbuotojų kvalifikaciją, licencijavimą

20212023

 

2.4.2.5.

Organizuoti masinius sveikatingumo ir sporto renginius visoje savivaldybės teritorijoje

20212023

 

2.4.2.6.

Remti sporto NVO, sveikatingumo projektus ir programas

20212023

___________________

 

 

 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-55

2.7 priedas

 

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS

VAIKŲ, JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ UGDYMO PROGRAMOS (NR. 07)

APRAŠYMAS

 

Biudžetiniai metai

2021 m.

Asignavimų valdytojo / priemonių vykdytojo pavadinimas

Asignavimų valdytojo kodas

Priemonių vykdytojo kodas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

188713933

1

Investicijų ir strateginio planavimo skyrius

 

21

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

 

24

Infrastruktūros ir turto skyrius

 

28

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

290917890

35

Jurbarko r. Eržvilko gimnazija

290918120

36

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

190919036

37

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija

190917932

38

Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija

191873296

39

Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinė mokykla

190918468

43

Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykla-daugiafunkcis centras

190918849

44

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla

190919221

45

Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

190918087

46

Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla

190919189

47

Jurbarko r. Viešvilės pagrindinė mokykla

190920152

48

Jurbarko r. Jurbarkų daželis-mokykla

190917551

49

Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla

190916111

50

Jurbarko vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

190916264

51

Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla

190922737

52

Jurbarko švietimo centras

193013719

53

 

Programos pavadinimas

Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo programa

Kodas

07

Programos parengimo argumentai

Skyrus reikiamą finansavimą, planuojama įgyvendinti valstybės švietimo politiką, užtikrinti kokybiškų švietimo paslaugų teikimą bei didinti vaikų ir jaunimo užimtumą, tęsti mokymosi (edukacinės) aplinkos atnaujinimą.

Programos vykdymas leis užtikrinti Jaunimo politikos pagrindų įstatymo vykdymą ir padės jaunimui plėtoti darbinę bei visuomeninę veiklą.

Programoje pateikiami lėšų poreikiai, išskiriami finansavimo prioritetai, inicijuojamas planingas lėšų investavimas į švietimą.

 

 

Prioritetinė sritis (pagal JRSPP)

Visuomenės gyvenimo sąlygų kokybės gerinimas

Kodas

2

Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas

Kurti efektyvią švietimo sistemą, užtikrinti vaikų ir jaunimo užimtumą

Kodas

2.1

 

Programos tikslas

Užtikrinti sklandų ugdymo procesą rajono ugdymo įstaigose

Kodas

01

Jurbarko rajono savivaldybei priklauso 16 švietimo įstaigų: 15 mokyklų (iš jų: 1 ikimokyklinio ugdymo, 13 bendrojo ugdymo ir 1 neformaliojo švietimo mokykla) bei 1 švietimo pagalbos įstaiga (Jurbarko švietimo centras, turintis du padalinius – Pedagoginę psichologinę tarnybą bei Atvirą jaunimo centrą).

Siekiant užtikrinti sklandų ugdymo procesą švietimo įstaigose, numatoma vykdyti 4 uždavinius:

 

01 uždavinys. Vykdyti ugdymo procesą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo bei neformaliojo švietimo programas rajono švietimo įstaigose.

Siekiama užtikrinti, kad būtų efektyviai ir kokybiškai vykdomas ugdymas(-is) pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo bei neformaliojo švietimo programas rajono savivaldybės švietimo įstaigose. Lėšos šiai veiklai ir įstaigų tinklo išlaikymui skiriamos iš savivaldybės biudžeto (toliau – SB) ir valstybės biudžeto – savivaldybei skiriamos mokymo lėšos (toliau – ML).

Numatoma atlikti Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymo 2016–2020 metais bendrojo plano įgyvendinimo analizę ir parengti Jurbarko rajono mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų planą bei šio plano priemonių įgyvendinimo planą ir pagal jį tęsti švietimo įstaigų tinklo pertvarką. Ir toliau bus vykdoma mokinių skaičiaus pokyčio stebėsena bei rengiami siūlymai dėl mokyklų išlaikymo galimybių.

Vykdant šį uždavinį, bus siekiama užtikrinti aukštą ugdymo įstaigų darbuotojų kompetenciją Bus ieškoma finansinių galimybių pritraukti į savivaldybę naujų reikalingų mokytojų (ypač fizikos, chemijos) bei psichologų, kitų švietimo pagalbos specialistų.

 

02 uždavinys. Teikti švietimo įstaigas aptarnaujančias paslaugas.

Paskyrus reikiamą finansavimą, bus tęsiama Jurbarko švietimo centro veikla: organizuojami pedagogų kvalifikacijos kėlimo kursai ir kitos neformaliojo švietimo veiklos, inicijuojami ir vykdomi rajono jaunimui skirti renginiai bei veiklos, atliekami specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos, profesinio informavimo, vykdomas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje inicijavimas bei koordinavimas ir kt. darbai.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje bus vykdomas suaugusiųjų bendrasis ugdymas. Suaugusiųjų neformaliojo švietimo plėtrai 2021 metais siūloma skirti 3000 eurų. Lėšos konkurso būdu bus paskirstytos savivaldybės įstaigose ir įmonėse dirbančių suaugusiųjų bei Trečiojo amžiaus universiteto klausytojų daliniam kvalifikacijos kėlimo renginių finansavimui (finansiniam prisidėjimui prie per projektus ar iš rėmėjų gautų lėšų).

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų bei mokinių maitinimas bus organizuojamas pagal patvirtintą tvarką.

Planuojama 600 tūkst. eurų suma, kuri sudaryta įvairių sutarčių su paslaugų teikėjais pagrindu ir leistų užtikrinti neatlygintiną pavėžėjimą, t. y. kompensuoti važiavimo viešuoju (atskirais atvejais ir privačiu) transportu išlaidas savivaldybės teritorijoje esančiose mokyklose ugdomų priešmokyklinukų ir mokinių, gyvenančių toliau nei 3 kilometrai nuo artimiausios mokyklos bei ugdytinių ir mokinių, vykstančių pagal nustatytą tvarką į renginius. 

 

03 uždavinys. Sudaryti tinkamas ugdymo paslaugų teikimo sąlygas.

Būtina aprūpinti švietimo įstaigas šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis, nes švietimo įstaigose dalis šių mokymo priemonių yra susidėvėjusios ir neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Būtina tęsti inventoriaus ir įrangos (ypač kompiuterinės) keitimą. Tam reikalui kasmet prašoma po 20 tūkst. Eur, iš jų kompiuterinės įrangos atnaujinimui skirti 10 tūkst. Eur. Tikimasi, kad per Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei kitų ministerijos institucijų siūlomas programas papildomai bus galima įsigyti kompiuterinės ir mokomosios įrangos už 80 tūkstančių eurų. Praėjusiais 2020 m. iš ŠMSM gauta 480 planšetinių kompiuterių ir 13 kompiuterių už 94 538 eurus.

2021 m. toliau bus sprendžiami klausimai, susiję su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų instituciniu ugdymu. Pagal poreikį bus steigiamos ir įrengiamos naujos grupės. 

Pagal Jurbarko rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tvarkos aprašą dėl transporto išlaidų, susijusių su nuvykimu į darbą, kompensavimo mokytojams ir toliau bus skiriamos transporto išlaidų kompensacijos mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams. Praėjusiais metais šiam tikslui keturiems mėnesiams nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. buvo numatyta 22,6 tūkst. Eur, panaudota 18,4 tūkst. Eur. Mažiau lėšų panaudota dėl to, kad dalis ugdymo proceso švietimo įstaigose buvo organizuojama nuotoliniu būdu, dėl renovacijos darbų vykdymo Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija ugdymo procesą nuotoliniu būdu organizavo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 2021 m. transporto išlaidų, susijusių su nuvykimu į darbą, kompensavimui mokytojams reikėtų numatyti     65 tūkst. Eur.

Būtina tęsti švietimo įstaigų sporto bazių atnaujinimą. Pagal švietimo įstaigų pateiktą informaciją 2021 metais reikia lėšų sporto bazės turtinimui, priemonių ir įrangos įsigijimui. Atsižvelgiant į švietimo įstaigų pateiktą poreikį, siūloma savivaldybės biudžete numatyti atskirą finansavimą (43,4 tūkst. Eur) švietimo įstaigų sporto bazės atnaujinimui ir sporto inventoriui įsigyti.

Būtina tęsti švietimo įstaigų išorinės aplinkos infrastruktūros atnaujinimą (įrengimą) – tvarkyti rajono mokyklų teritorijas ir jose kurti (arba atnaujinti esamas) edukacines erdves (žaidimų ir užsiėmimų aikšteles, sporto infrastruktūrą ir kt.). Tvarkinga ir jauki, higienos reikalavimus atitinkanti švietimo įstaigų teritorija, kokybiška žaidimų ir sporto infrastruktūra itin skatina mokinius ir pedagoginį personalą siekti geresnių rezultatų. 2021 m. siūloma skirti lėšų – 171,4 tūkst. Eur edukacinių erdvių atnaujinimui. Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos komisijos siūlymu ta suma būtų paskirstyta įstaigos išorinės aplinkos infrastruktūros plėtros programas turinčioms ir tinkamiausias paraiškas pateikusioms mokykloms. 

Siekiama sudaryti reikalavimus atitinkančias saugos, higienos, elektros ir priešgaisrinės saugos sąlygas bei tinkamą aplinką, kad gerėtų ugdymo kokybė ir būtų sudarytos galimybės sėkmingai ugdyti(s) ir mokyti(s).

Būtina tęsti ugdymo įstaigų pastatų rekonstrukciją, atnaujinti patalpas ir inžinerines sistemas. Nemaža dalis Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų pastatų yra statyti seniai ir turi būti nuolat remontuojami. Pagal Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2020 m. lapkričio–gruodžio mėn. pateiktą poreikį 2021 metais Ilgalaikiam turtui remontuoti, nenumatytoms situacijoms įstaigų prašoma    suma – 150 tūkst. Eur, elektros bei priešgaisrinės saugos priemonėms tvarkyti ir atnaujinti          17,0 tūkst. Eur.

Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-APVA-V-003 priemonę „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ 2020 m. pradėtas įgyvendinti Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio viešojo Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos, mokslo paskirties pastato, esančio Vydūno g. 15, Jurbarke, investicijų projektas. 2020 metais įrengtas keltuvas, atnaujinta elektros instaliacija, dalinai apšiltintas pastatas. 2021 m. projektas bus tęsiamas ir baigtas apšiltinti viskas gimnazijos pastatas.

Atsižvelgiant į realias savivaldybės finansines galimybes, 2021 m. švietimo įstaigų pastatų saugai, renovacijai, remontui ir avarinių situacijų likvidavimui reikėtų skirti bent 260 tūkstančių eurų, kad įstaigose būtų galima atlikti bent dalį būtinų darbų, kurių daugelis jau buvo planuoti ir ankstesniaisiais metais. Gautą lėšų sumą paskirstytų Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija, kuri atsižvelgtų į įstaigų prašymų aktualumą ir darbų įvykdymo skubumą.

Prioritetinis finansavimas turėtų būti skirtas:

1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Jurbarko valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento Jurbarko skyriaus bei Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir šios tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio nurodymų (rekomendacijų) vykdymui.

2. 2021 metais būtina tęsti Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos sporto bazės atnaujinimą, Naujamiesčio progimnazijos, ir Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinių mokyklų sporto salių remontą. Reikia keisti Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos lauko aikštelių dangą bei atnaujinti Jurbarkų darželio-mokyklos bėgimo takus.

 

04 uždavinys. Plėtoti mokinių ir jaunimo užimtumo veiklas, vykdyti negatyvios veiklos prevenciją.

Įgyvendinant šį uždavinį, siekiama skatinti rengti ir vykdyti projektus, skirtus kūrybiškumui, pilietiškumui ir iniciatyvumui ugdyti. Šiai veiklai planuojama 10 tūkst. eurų. Bus vykdomos aktyvių ir gabių mokinių veiklos skatinimo programos (olimpiados, konkursai, varžybos, pažintinės išvykos ir pan.), taip pat organizuojamos veiklos, skirtos mokinių užimtumui, etnokultūrinės veiklos plėtrai, socializacijai bei nusikalstamo elgesio ir žalingų įpročių prevencijai.

Bus siekiama, kad kuo daugiau praktinių veiklų (užsiėmimų) ugdytiniams ir mokiniams vyktų ne klasėse (kabinetuose), o kitose erdvėse ir ypač mokinių atostogų metu. Inicijuojama, kad 2021 m. mokykloms pagal pateiktų programų aktualumą būtų paskirstyta 10 tūkstančių eurų, kuriuos jos galėtų panaudoti programų, skirtų pažintinei veiklai už mokyklos ribų (ypač vykdant pilietines ir tautines akcijas), finansavimui.

Nuo 2018 m. Savivaldybės taryba pritarė dalyvavimui projekte „Regioninio gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų atviros prieigos centro (STEAM APC) sukūrimas“. 2018–2020 metais veikla nevykdyta, tačiau jei šis centras pradės savo veiklą, į jo laboratorijas 2021 m. gali tekti vykti ugdytis daliai Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų mokinių, o tam bus reikalingos lėšos kelionės išlaidoms kompensuoti bei apmokėjimui už darbą lydintiesiems bei juos vaduojantiems mokytojams (bent 30 tūkst. eurų).

Programoje siūloma 20 tūkst. eurų skirti jaunimo užimtumo ir integracijos į vietos bendruomenės gyvenimą aktyvinimui. Siekiama remti jaunimo organizacijų ir jaunimo neformalių grupių iniciatyvas bei projektus. Siekiama sudaryti sąlygas per projektus vykdyti užimtumo, turiningo ir aktyvaus laisvalaikio, žalingų įpročių prevencijos bei savanorystės programas. Numatyta organizuoti diskusijas, susitikimus, seminarus, informacinius, jaunimo verslumą skatinančius, kultūrinius, sporto ir kt. renginius. Norima skatinti jaunimo dalyvavimą sprendimų priėmime, šviesti ir informuoti apie galimybes dalyvauti projektuose, skirti paramą jaunimo projektams bei iniciatyvoms įgyvendinti (tarp jų – jaunimo studijų mugė, tradicinis renginys rugsėjo 1-osios šventė Jaunimo parke, jaunimo metų apdovanojimai ir kt.) Planuojama plėtoti jaunimo politiką, užtikrinti esamų priemonių tęstinumą, naujų priemonių atsiradimą ir jų efektyvų veikimą. Bus siekiama glaudaus jaunimo ir savivaldos bendradarbiavimo įgyvendinant jaunimo politiką rajone, perimant gerąją patirtį iš kitų savivaldybių. Bus stiprinamos jaunuolių kompetencijos, supažindinama su savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo galimybėmis bei savivaldybės prioritetais. Bus skatinamas didesnis jaunimo ir savivaldos bei su jaunimu dirbančių institucijų bendradarbiavimas, užtikrinama galimybė konsultuotis, gauti informaciją. Bus skatinama teisė jaunimui dalyvauti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų savivaldoje.

2021 m. Jurbarko rajono savivaldybės administracija, bendradarbiaudama su Lakdalio (Belgija) savivaldybe, rengs tradicinę tarptautinę jaunimo sporto stovyklą, kuri vyks Lietuvoje. Tarptautiniuose mainuose (stovykloje) numatoma, kad dalyvaus 5 šalys: Lietuva (Jurbarko r.), Belgija (Lakdalis), Ukraina (Charkovas), Ispanija, Tunisas.

Numatomas dalyvių, kartu su vadovais, skaičius – 25 asmenys (po penkis iš kiekvienos valstybės). Stovyklos organizavimui gautas finansavimas iš Erasmus+ programos finansuoto projekto „Green light for green life“ („Žalia šviesa švaresniam gyvenimui“) – 14 260 Eur, taip pat iš savivaldybės biudžeto prašoma suma – 2000 Eur. Siekiant tęsti artimesnį bendradarbiavimą su Lakdaliu, norima jiems suteikti išimtį ir sudaryti dalyvauti ne 5, o daugiau asmenų (10 ar šiek tiek daugiau). Todėl, jei būtų galimybė, savivaldybės prašoma prie projekto prisidėti skiriant maždaug 2000 Eur sumą.

Atsižvelgiant į jaunimo poreikius bus plėtojamas mobilus darbas su jaunimu. Planuojamos lėšos prie Jurbarko švietimo centro veikiančio Atviro jaunimo centro nuosekliam darbui, nes šiuo metu centras veikia jo veiklai nepritaikytose patalpose. Būtina spręsti klausimą dėl kitų patalpų skyrimo ir jų pritaikymo jaunimo veikloms vykdyti arba naujo mobilaus pastato statybos jaunimui patrauklioje erdvėje (pvz. Jaunimo parke ar kitoje vietoje). Taip pat, siekiant suaktyvinti jaunimo veiklas, Atviram jaunimo centrui reikėtų skirti papildomų etatų. Tikslinga panaudoti mokyklų, kultūros centrų, bendruomenių namų infrastruktūrą, kad būtų išplėstas vaikų ir jaunimo užimtumo centrų (grupių) tinklas seniūnijose ir plėtojamas aktyvus jaunimo užimtumas laisvalaikio metu.

2020 m. birželio 25 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-210 buvo patvirtinta ir pradėta įgyvendinti Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo programa, kuriai įgyvendinti buvo skirta 10 tūkst. Eur. 2021 m. šiai programai įgyvendinti prašoma skirti 15 tūkst. Eur.

 

Numatomi programos įgyvendinimo rezultatai:

Visi savivaldybės gyventojai turi galimybę įgyti išsilavinimą pagal Bendrąsias ugdymo programas švietimo įstaigose bei gauti kokybiškas neformaliojo švietimo paslaugas.

Modernizuotos ugdymo įstaigos ir pradėtas naujų paslaugų teikimas.

Tęsiamas suaugusiųjų neformaliojo švietimo rajono savivaldybėje koordinavimas ir skiriamas dalinis finansavimas mokymosi visą gyvenimą iniciatyvų realizavimui.

Nuosekliai ir sistemingai įgyvendinama jaunimo politika.

Aktyviai veikia Jurbarko švietimo centro Atviras jaunimo centras, įsikuria jaunimo užimtumo centrai (erdvės) savivaldybės seniūnijose.

Įgyvendinant vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo programą nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

 

Susiję teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas;

3. Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas;

4. Lietuvos Respublikos sporto įstatymas;

5. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;

6. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymas;

7. Lietuvos Respublikos vaikų minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas;

8. Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas.

 

Kita svarbi informacija:

Su programa susijusios Jurbarko rajono savivaldybės 2016–2026 metų strateginio plėtros plano (kodas SPP) priemonės:

Priemonės Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo terminas

2.1.1.1.

Kurti efektyvų ugdymo įstaigų tinklą

20212023

2.1.1.2.

Užtikrinti aukštą ugdymo įstaigų darbuotojų kompetenciją

20212023

2.1.1.3.

Rekonstruoti ir atnaujinti ugdymo įstaigų pastatus, patalpas ir inžinerines sistemas

20212023

2.1.1.4.

Aprūpinti ugdymo įstaigas šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis

20212023

2.1.1.5.

Atnaujinti ir naujai įrengti ugdymo įstaigų išorinės aplinkos infrastruktūrą

20212023

2.1.1.6.

Plėsti suaugusiųjų bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo paslaugas

20212023

2.1.1.8.

Skatinti projektus skirtus kūrybiškumui, pilietiškumui ir iniciatyvumui ugdyti

20212023

2.1.2.1.

Didinti jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų efektyvumą

20212023

2.1.2.2.

Remti jaunimo organizacijų iniciatyvas ir projektus

20212023

2.1.2.3.

Kelti bendruomeninių organizacijų ir dirbančių su jaunimu įstaigų darbuotojų darbo kompetencijas

20212023

2.1.2.4.

Seniūnijose steigti vaikų ir jaunimo užimtumo dienos centrus

20212023

2.1.2.5.

Siekti glaudaus jaunimo ir savivaldos bendradarbiavimo, įgyvendinant jaunimo politiką rajone

20212023

 

___________________

 

 

 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-55

2.8 priedas

 

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS

SOCIALINĖS PARAMOS PLĖTROS, SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMOS (NR. 08) APRAŠYMAS

 

Biudžetiniai metai

2021 m.

Asignavimų valdytojo / priemonių vykdytojo

pavadinimas

Asignavimų valdytojo kodas

Priemonių vykdytojo kodas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

188713933

1

Eržvilko seniūnija

 

2

Girdžių seniūnija

 

3

Juodaičių seniūnija

 

4

Jurbarko miesto seniūnija

 

5

Jurbarkų seniūnija

 

6

Raudonės seniūnija

 

7

Seredžiaus seniūnija

 

8

Skirsnemunės seniūnija

 

9

Smalininkų seniūnija

 

10

Šimkaičių seniūnija

 

11

Veliuonos seniūnija

 

12

Viešvilės seniūnija

 

13

Finansų skyrius

 

19

Investicijų ir strateginio planavimo skyrius

 

21

Socialinės paramos skyrius

 

23

Infrastruktūros ir turto skyrius

 

28

Jurbarko rajono Seredžiaus senelių globos namai

158302958

66

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija

193309650

69

VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“

303557121

87

Skalvijos namai

190989312

88

Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“

300647880

89

Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos vaikų dienos centras

304761365

90

 

Programos pavadinimas

Socialinės paramos plėtros, socialinės atskirties mažinimo programa

Kodas

08

 

Programos parengimo argumentai

Ši programa parengta siekiant užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją bei efektyvią socialinę apsaugą. Programa įgyvendinamos valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) ir savarankiškos savivaldybės funkcijos.

Prioritetinė sritis

(pagal JRSPP)

Visuomenės gyvenimo sąlygų kokybės gerinimas

Kodas

2

Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas

Užtikrinti kokybiškas socialines paslaugas ir didinti jų prieinamumą

Kodas

2.3.

 

Programos tikslas

Mažinti socialinę atskirtį rajone vykdant valstybės ir savivaldybės socialinės paramos politikos priemones

Kodas

01

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

01 uždavinys. Teikti bendrąsias socialines paslaugas.

Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose. Paslaugų teikimo trukmė ir dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.

Savivaldybės gyventojams teikiamos šios bendrosios socialinės paslaugos: maitinimo organizavimas, dušo ir skalbyklos paslaugos, laikinos nakvynės paslaugos, transporto paslaugos. Maitinimo organizavimas apima Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos teikiamų labdaros valgyklos paslaugų dalinį finansavimą ir maisto produktų bei higienos prekių iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo finansuojamo projekto „Parama maisto produktais ir higienos prekėmis“ sandėliavimą, išvežiojimą į Jurbarko rajono savivaldybės seniūnijas bei šios paramos išdalinimą. Jurbarko mieste veikia labdaros valgykla, kurioje maitinami socialiai remtini asmenys. Šią paslaugą vidutiniškai 70 asmenų teikia Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija. Patalpų išlaikymo išlaidoms apmokėti ir maisto produktams įsigyti numatomos savivaldybės biudžeto lėšos. Taip pat biudžete planuojama Jurbarko rajono neįgaliųjų draugijos patalpų ir laikinai esančių laisvų, savivaldybei priklausančių patalpų, komunaliniams mokesčiams apmokėti.

Nemaža dalis savivaldybės gyventojų gyvena būstuose be patogumų ir neturi sąlygų išsimaudyti bei išsiskalbti drabužius. Viešoji įstaiga „Jurbarko socialinės paslaugos“ vadovaudamasi savo įstatais ir Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu teikia dušo ir skalbyklos paslaugas. Skurdžiausiai gyvenantys asmenys šias paslaugas gauna nemokamai.

Laikinos nakvynės paslaugos tikslas – suteikti laikiną pastogę benamiams, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, neturintiems pastovios gyvenamosios vietos, socialinę riziką patiriantiems asmenims. Ši paslauga teikiama vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta tvarka.

Neatpažintų palaikų pervežimo ir laidojimo paslaugos teikiamos iš savivaldybės biudžeto lėšų. 2020 metais buvo pervežti 2 asmenų palaikai.

Tarpinstitucinį bendradarbiavimą nuo 2020 metų vykdo savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius), kurio funkcija yra koordinuoti savivaldybėje teikiamas švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugas vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų) ir jų tėvams ar globėjams / rūpintojams. Pagal šią priemonę planuojama efektyvinti paslaugas krizės ištiktoms šeimoms.

 

02 uždavinys. Teikti socialinės priežiūros paslaugas.

Socialinė priežiūra yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. Socialinė priežiūra teikiama socialinių paslaugų įstaigose ar asmens namuose. Paslaugų teikimo dažnumas priklauso nuo konkrečios paslaugos ir nuo individualaus asmens (šeimos) tos paslaugos poreikio. Jurbarko rajone teikiamos šios socialinės priežiūros paslaugos: pagalba į namus, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas bei atvejo vadyba, dienos priežiūros paslaugos vaikams ir asmenims su proto negalia, kompleksinės paslaugos šeimai, paslaugos ir parama globėjams, budintiems globotojams, įtėviams ir besirengiantiems jais tapti asmenims..

Viena iš didžiausią Jurbarko rajono gyventojų grupę apimanti socialinės priežiūros paslauga – pagalba į namus. Tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime. Jos apima informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, bendravimo, maitinimo organizavimo (kai maistas pristatomas iš kitų tarnybų) arba maisto produktų nupirkimo, pristatymo ir pagalbos ruošiant maistą, pagalbos buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant, rūpinantis asmens higiena ir kt.) paslaugas.

Vaikų dienos centrų paslaugas vaikams nuo 2021 metų teiks 13 savivaldybės akredituotų vaikų dienos centrų: Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija (9 dienos centrai), Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“ (2 dienos centrai), asociacija Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos vaikų dienos centras (1 dienos centras) ir Skalvijos namai (1 dienos centras). Jurbarko rajono savivaldybėje akredituota 331 vieta vaikų dienos centruose. Vaikų dienos centrai veikia Jurbarke, Raudonėje, Girdžiuose, Vadžgiryje, Šimkaičiuose, Skirsnemunėje, Smalininkuose, Klausučiuose, Seredžiuje, Eržvilke, Juodaičiuose, Veliuonoje ir Viešvilėje.

Viešoji įstaiga „Jurbarko socialinės paslaugos“ teikia dienos socialinės globos paslaugas 12 proto negalios asmenų. Pagrindinis tikslas, teikiant dienos socialinės globos paslaugas, yra užtikrinti kokybiškų darbinio užimtumo ir socialinės reabilitacijos paslaugų teikimą, siekiant didinti protinę negalią turinčių asmenų savarankiškumą ir socialinę adaptaciją. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, vykdomos įvairios programos – tai socialinių įgūdžių ugdymo, fizinio aktyvumo skatinimo, meninės saviraiškos, neformalaus ugdymo, turiningo laisvalaikio praleidimo, lytinio švietimo ir šeimos konsultavimo programos. Didelis dėmesys dirbant su paslaugos gavėjais skiriamas gyvenimo įgūdžių formavimui, sveikos gyvensenos ugdymui ir fizinio aktyvumo skatinimui. Šia priemone siekiama užtikrinti proto negalios asmenų lygias galimybes su kitais asmenimis dalyvauti bendruomenės gyvenime.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu viešajai įstaigai „Jurbarko socialinės paslaugos“ pavesta vykdyti Globos centro funkcijas. Globos centras vykdo mokymus besirengiančioms tapti vaikų globėjais ir įtėviais šeimoms, konsultuoja globėjus, įtėvius ir teikia kitą pagalbą, viešina informaciją apie šios paslaugos reikalingumą, ieško globėjų ir įtėvių. Nuo 2018 metų liepos mėnesio pradėta teikti budinčio globotojo paslauga, atlygis už šią paslaugą finansuojamas savivaldybės biudžeto lėšomis. Vaikus globojančioms šeimoms iš savivaldybės biudžeto skiriami 3 bazinių socialinių išmokų dydžio (nuo 2021-01-01 – 120 Eur/mėn.) pagalbos pinigai.

Vaikus, patekusius į krizinę situaciją, bet kuriuo paros metu priima budintis globotojas ir Skalvijos namai. Vaikai šias paslaugas gauna iki bus išspręstas jų globos (rūpybos) klausimas.

Nuo 2017 m. Jurbarko švietimo centras kartu su partneriu įgyvendina projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje“ ir teikia įvairias paslaugas šeimoms: pozityvios tėvystės kursus, sociokultūrines paslaugas, asmeninio asistento paslaugas, vaikų priežiūros paslaugas ir kt. Projekto tikslas – suteikti šeimoms galimybę gauti psichosocialinę pagalbą, gilinti tėvystės įgūdžius, ugdyti sociokultūrinius ir šeimos pagrindus, užtikrinti vaikų priežiūros paslaugų prieinamumą bei reikalingos informacijos sklaidą apie kompleksinių paslaugų teikimą šeimai. Projektas bus įgyvendinamas ir 2021 m. Nauja veikla – organizuojama pagalba asmenims (šeimoms), susidurintiems su gyvenimo sunkumais, kuriuos įtakojo COVID-19 ligos.

2021 m. nevyriausybinės organizacijos, vykdančios socialines paslaugas Jurbarko rajono savivaldybėje, bus kviečiamos teikti projektus veikloms organizuoti. Siekiama tęsti bei plėsti paslaugas šeimoms, auginančioms vaikus ir neįgaliesiems. 2020 m. paslaugas neįgaliesiems (transporto paslauga, asmeninio asistento paslauga neįgaliesiems ir pensinio amžiaus žmonėms) teikė Jurbarko neįgaliųjų draugija. Paslaugas šeimoms teikė Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“: tėvų, auginančių vaikus, savitarpio paramos grupes, pagalbą priklausomybių turintiems asmenims, darbo su jaunimu gatvėje paslaugas, vaikų vasaros užimtumo stovyklos paslaugas ir asmeninio asistento paslaugas vienišiems senyvo amžiaus žmonėms. Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija teikė vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo stovyklos paslaugą. Varlaukio bendruomenė organizavo vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stovyklą.

 

03 uždavinys. Teikti socialinės globos paslaugas.

Socialinė globa yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Socialinė globa teikiama institucijoje (socialinės globos įstaigoje) ar asmens namuose. Socialinės globos teikimo trukmė priklauso nuo asmenų, jų poreikio paslaugoms ir nuo įstaigos tipo.

Trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba krizių atvejais, vaikams laikinai netekus tėvų globos, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams laikinai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų ir kt.) negalint prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė     priežiūra – „atokvėpio“ paslaugos, socialinės rizikos suaugusiems asmenims po medicininės reabilitacijos siekiant integruotis į visuomenę. 

Jurbarko rajone teikiamos trumpalaikės socialinės globos paslaugos, senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems su negalia, krizinėse situacijose atsidūrusiems asmenims, tėvų globos netekusiems vaikams, kuriems nustatyta laikina globa (rūpyba). Trumpalaikės socialinės globos paslaugos Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams teikiamos viešojoje įstaigoje „Jurbarko socialinės paslaugos“, Skalvijos namuose, Jurbarko ligoninės Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje, Seredžiaus senelių globos namuose. Suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims trumpalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos ir kitose savivaldybėse esančiose socialinės globos įstaigose, valstybiniuose socialinės globos namuose ir kt.

Ilgalaikė socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.  Ji gali būti teikiama šioms asmenų grupėms: be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims. Priklausomai nuo asmens amžiaus, socialinių ir kitų faktorių savivaldybės gyventojams teikiamos įvairiose socialinės globos įstaigose: vaikų globos namuose (Skalvijos namuose, Šakių vaikų globos namuose), senelių globos namuose (Seredžiaus, Smalininkų, VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“, specializuotuose socialinės globos namuose (Adakavo socialinių paslaugų namuose, Didvyžių, Aknystos, Suvalkijos ir kituose). Vienas Jurbarko rajono savivaldybės vaikas šias paslaugas gauna šeimynoje „Sigitos šeimyna“, veikiančioje Kauno mieste.

Jurbarko rajono savivaldybė nuo 2019 m. sausio 1 d. iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos perėmė Skalvijos namų steigėjo teises ir pareigas. Šiuo metu įstaiga turi 4 bendruomeninius vaikų globos namus, kuriuose ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos paslaugas gauna 28 vaikai, iš jų 13 – kitų savivaldybių gyventojai.

Asmenims su sunkia negalia teikiamos dienos, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos, kurios iš dalies finansuojamos tikslinės dotacijos lėšomis.

VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ tęsia projektą „Integralios pagalbos plėtra“, finansuojamą iš Europos Sąjungos fondų lėšų. Jį įgyvendinant, sudarytos mobilios komandos teikia integralios pagalbos (dienos socialinės globos, slaugos ir konsultavimo) paslaugas neįgaliesiems asmenims (ir vaikams), senyvo amžiaus asmenims bei vienišiems nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems neįgaliesiems bei senyvo amžiaus asmenims. Projekto metu siekiama padėti ir šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalius (sunkios negalios) savo artimuosius. Jiems teikiama pagalba: konsultacijos, neformalios pagalbos priemonės (informaciniai renginiai). Mobilios komandos darbą koordinuoja socialinis darbuotojas. Joje taip pat dirba socialinio darbuotojo padėjėjas, slaugytojas, masažuotojas ir kineziterapeutas.

 

04 uždavinys. Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir jų prieinamumą.

2017–2021 metais įgyvendinamas projektas „Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje“, kuris iš dalies finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“. Projektu siekiama prisidėti prie Jurbarko rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros ir įsigyti 16 vnt. socialinių būstų, iš kurių 1 būstas bus pritaikytas asmeniui su negalia. 2021 m. liko įsigyti 4 vieno kambario butus.

Socialinio būsto fondo plėtra bus vykdoma ir savivaldybės biudžeto lėšomis, gautomis už parduotus būstus.

2019–2021 metais Jurbarko rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Šeimai palankios aplinkos sukūrimas Jurbarko rajono savivaldybėje“, kuris finansuojamas Europos Sąjungos priemonės „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ lėšomis. 2021 m. Jurbarko rajono savivaldybei priklausančiame sklype, esančiame Vytauto Didžiojo g. 53C, Jurbarko m., statomi bendruomeniniai vaikų globos namai, kurie bus pritaikyti neįgaliųjų poreikiams ir atitiks 8 vietų licencijai gauti vaikų trumpalaikei ir ilgalaikei globai keliamus reikalavimus.

2021–2022 metais Jurbarko rajono savivaldybės administracija įgyvendins projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje“, pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų yra skirtas iki 1 118 279,00 Eur finansavimas, už kuriuos bus statomi trys grupinio gyvenimo namai asmenims su proto ir psichikos negalia Vasaros g. 1, Jurbarko m., Lauko g. 18, Jurbarko m. bei tarp Nemuno g. 81 ir 83 namų esančio sklypo, Smalininkų m.

Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams teikiamos intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos. Tai pagalbos suteikimas ir organizavimas asmeniui, atsidūrusiam krizinėje situacijoje. Ši paslauga apima informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą ir atstovavimą, bendravimą, psichologinę pagalbą, kitas paslaugas.

 

05 uždavinys. Teikti rajono gyventojams piniginę ir nepiniginę socialinę paramą, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.

Socialinės pašalpos skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir Savivaldybės tarybos patvirtintais aprašais. Socialinė pašalpa gali būti skiriama, kai nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija įstatyme numatyto turto vertės normatyvo, pajamos yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui ir kiekvienas vyresnis kaip 18 metų šeimos narys, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną įstatyme nurodytų sąlygų. Socialinės pašalpos skiriamos iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinės pašalpos skiriamos iš savivaldybės biudžeto įvairių socialinių grupių asmenims, kuriems dėl objektyvių priežasčių reikalinga materialinė parama. Besikreipiantiems vienkartinės paramos asmenims seniūnijų socialiniai darbuotojai surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, kartu su seniūnais nurodydami skirtinos sumos dydį. Vienkartinės tikslinės pašalpos skiriamos sunkių ligų atvejais, po sunkių operacijų, nukentėjusiems nuo gaisro. Vienkartinės pašalpos periodiškai skiriamos asmenims, kurie vyksta į hemodializės procedūras ir asmenys, kurie gydosi nuo tuberkuliozės. 2020 metais pradėta teikti vienkartinė parama gimus vaikui ir parama pirmųjų klasių mokiniams.

Laidojimo pašalpa skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymu. Skiriama laidojimo pašalpa ir (arba) užsienyje mirusio (žuvusio) Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką. Parama mokama iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams. Laidojantis asmuo dėl pašalpos gavimo turi kreiptis į savivaldybę pagal mirusio asmens buvusią gyvenamąją vietą ar laidojančio asmens gyvenamąją vietą.

Būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamam ir karštam vandeniui kompensacijos skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir Savivaldybės tarybos patvirtintais aprašais. Būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamam ir karštam vandeniui kompensacija gali būti skiriama, kai nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija Įstatyme numatyto turto vertės normatyvo, pajamos yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui ir kiekvienas vyresnis kaip 18 metų šeimos narys, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną įstatyme nurodytų sąlygų. Būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamam ir karštam vandeniui kompensacijos skiriamos iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Socialinė parama mokiniams skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu. Socialinės paramos mokiniams rūšys yra šios: mokinių nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai, maitinimas mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose) ir mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis. Socialinė parama mokiniams skiriama iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui. Nuo 2020 metų pradėti nemokamai maitinti priešmokyklinukai švediško stalo principu, neatsižvelgiant į pajamas, nuo 2020 m. rugsėjo – pirmokai, o nuo 2021 m. rugsėjo ir antrokai.

Transporto lengvatų įstatyme nustatytos asmenų grupės, kurios važiuoja vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais su 50 ir 80 proc. nuolaida. Savivaldybė privalo užtikrinti keleivių, turinčių teisę į lengvatas keleiviniame transporte, vežiojimą vietinio susisiekimo maršrutais ir numatyti lėšas lengvatoms dengti vežėjams.

Būsto pritaikymas neįgaliesiems – gyvenamųjų patalpų žmonėms su negalia pritaikymas panaudojant specialius elementus, koreguojant šiems žmonėms neprieinamas erdves ir statybos sprendimus. Šia priemone siekiama sukurti garantijas negalią turintiems asmenims lygiai su visais naudotis judėjimo laisve. Kiekvienais metais sudaroma būsto pritaikymo žmonėms su negalia eilė Jurbarko rajone. Būsto pritaikymui žmonėms su negalia skiriamos valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos. Atskirai finansuojamas ir būsto pritaikymas neįgaliems vaikams. 2020 metais buvo pritaikyti 4 būstai neįgaliesiems ir 2 vaikams.

Vadovaujantis socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo ir Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašais valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojami organizacijų, teikiančių socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems, projektai. Šių projektų finansavimo tikslas – mažinti neįgaliųjų socialinę atskirtį ir gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją, aktyvinant organizacijas teikti neįgaliesiems bendruomenėje socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios didintų neįgaliųjų savarankiškumą, skatintų užimtumą, plėtotų dalyvavimą kultūros ir sporto veiklose ir užtikrintų neįgaliųjų gyvenimą bendruomenėje. Socialinės reabilitacijos paslaugos teikiamos neįgaliesiems, siekiant suformuoti, atkurti ar palaikyti socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti neįgaliųjų užimtumą, galimybes gyventi bendruomenėje ir dalyvauti visuomenės gyvenime. 2021 metais, kaip ir 2020 metais šias paslaugas teikia šios organizacijos: Jurbarko rajono neįgaliųjų draugija, viešoji įstaiga „LASS pietvakarių centras“, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Jurbarko viltis“, Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija. Paslaugas gavo 170 neįgaliųjų.

Kompensacijos už buitinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir Savivaldybės tarybos patvirtintais aprašais. Kompensacijos dydis yra lygus per mėnesį patirtų išlaidų už komunalinių atliekų surinkimą bei atliekų tvarkymą ir šeimos ar vieno gyvenančio asmens 1 procento mėnesio pajamų skirtumui. Šios kompensacijos skiriamos iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Tikslinės kompensacijos skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymu. Tikslinės kompensacijos yra slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos. Tikslinės kompensacijos yra skiriamos iš valstybės biudžeto lėšų.

Išmokos vaikams yra skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu. Išmokų rūšys yra šios: vienkartinė išmoka vaikui, išmoka vaikui, išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui, globos (rūpybos) išmoka, vienkartinė išmoka įsikurti, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, išmoka įvaikinus vaiką, laikinosios priežiūros išmoka. Išmokos vaikams yra mokamos iš valstybės biudžeto lėšų.

 

06 uždavinys. Padėti bedarbiams grįžti į darbo rinką

Jurbarko rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programa patvirtinta Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T2-16 „Dėl 2021 metų Jurbarko rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos patvirtinimo“.

Programos tikslas – didinti Jurbarko rajono savivaldybės gyventojų užimtumą organizuojant laikino pobūdžio darbus, skirtus palaikyti ir plėtoti socialinę infrastruktūrą, ir taip užtikrinti socialiai atskirtų asmenų integraciją į darbo rinką.

Atsižvelgiant į Jurbarko rajono savivaldybės poreikius, programoje numatytos šios priemonės:

ü miestų ir gyvenviečių gatvių, kelių, pakelių, pėsčiųjų ir dviračių takų bei kitų visuomeninės paskirties rajono teritorijų tvarkymo, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbai;

ü socialinės bei visuomeninės paskirties objektų smulkaus remonto pagalbiniai darbai;

ü pagalbiniai maisto paruošimo, patalpų, aplinkos tvarkymo bei kiti darbai socialinės ir visuomeninės paskirties įmonėse, įstaigose bei organizacijose;

ü kultūros paveldo, parkų, muziejų, kapinių, turizmo objektų, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų, tvarkymo darbai;

ü upių, ežerų, kitų vandens telkinių, paplūdimių valymo, pakrančių tvirtinimo ir priežiūros darbai;

ü pagalbiniai darbai teikiant socialinės laikino pobūdžio paslaugas asmenims su sunkia negalia ir vienišiems pagyvenusiems ar neįgaliems asmenims;

ü modelio įgyvendinimas ilgalaikiams bedarbiams, gaunantiems socialinę paramą. Planuojama, kad atvejo vadybininkas dirbs su 80 asmenų. Bus įdarbinama apie 15 proc. asmenų pagal neterminuotas darbo sutartis.

Laikino pobūdžio darbai organizuojami Jurbarko rajono savivaldybės administracijos seniūnijose ir kitose biudžetinėse, viešosiose įstaigose ir įmonėse. Planuojama įdarbinti 60 asmenų.

Įgyvendinant Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims, modelį (toliau – Modelis), siekiama mažinti ilgalaikių bedarbių (nedirbančių daugiau kaip 12 mėn.) socialinę atskirtį bei didinti jų užimtumą.

Įvertinus reikalavimus atitinkančių asmenų poreikius ir galimybes (asmens išsilavinimą, kvalifikaciją, gebėjimus, darbo patirtį, neįsidarbinimo priežastis, motyvaciją integruotis į darbo rinką bei pageidavimus darbui) Modelyje dalyvaujantiems asmenims teikiamos šios paslaugos:

·    pavėžėjimo paslauga;

·    individualios psichologo konsultacijos;

·    individualios įdarbinimo konsultacijos;

·    finansinio raštingumo mokymai;

·    priklausomybių konsultanto paslauga;

·    lydimoji pagalba;

·    informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas;

·    organizuojami grupiniai motyvaciniai užsiėmimai ar mokymai.

2020 m. Modelyje dalyvavo ir paslaugas gavo 75 asmenys, 9 iš jų įsidarbinimo (3 neterminuotai, 6 terminuotai). Daugeliui Modelio dalyvių paslaugų teikimas bus tęsiamas, taip pat planuojama įtraukti naujų dalyvių.

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:

- įvairioms gyventojų socialinėms grupėms bus sudaryta galimybė integruotis į visuomenę, nežeminant žmogiškojo orumo ir siekiant užtikrinti tinkamas gyvenimo sąlygas;

- socialinių pašalpų, išmokų mokėjimas ir kompensacijų teikimas padės tenkinti būtinuosius poreikius tiems asmenims ir šeimoms, kurių gaunamos pajamos yra nepakankamos, o gebėjimas pasirūpinti savimi dėl objektyvių priežasčių yra ribotas;

- dirbant su socialinių bei psichologinių problemų turinčiais vaikais bei šeimomis bus mažinamas socialinių problemų pavojus ateityje; iš dalies pagerinta kriminogeninė situacija rajone, sumažintas narkomanijos, alkoholizmo, lytiniu keliu plintančių ligų paplitimas;

- bus užtikrinta pagyvenusių asmenų bei asmenų, turinčių negalią, reabilitacija, užtikrinama jų integracija į visuomenę;

- plėtojant socialines paslaugas, socialiai remtini rajono gyventojai gaus daugiau ir įvairesnių socialinių paslaugų, kurios bus teikiamos pagal jų konkrečius poreikius jų gyvenamojoje vietoje.

Vertinimo kriterijai:

01 uždavinio vertinimo kriterijus – asmenų, gaunančių paramą maisto produktais ir higienos prekėmis, skaičius (mato vienetas – asmenų skaičius). 2020 m. faktas – 3452 asmenys, 2021 m. planas – 3300 asmenų.

02 uždavinio vertinimo kriterijai:

- vaikų, gaunančių vaikų dienos centro paslaugas, skaičius. 2020 m. faktas – 300, 2021 m. planas – 331;

- pagalbos į namus paslaugų gavėjų skaičius. 2020 m. – 91 asmuo, 2021 m. planuojama – 100 asmenų.

03 uždavinio vertinimo kriterijus – dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjų skaičius. 2020 m. faktas – 35, 2021 m. planas – 38.

05 uždavinio vertinimo kriterijai:

-    nemokamą maitinimą gaunančių vaikų skaičius. 2020 m. faktas – 1327, 2021 m. planas – 1500;

-    paramą mokinio reikmenims gavusių asmenų skaičius. 2020 m. faktas – 964, 2021 m. planas – 1100;

-    laidojimo pašalpų gavėjų skaičius. 2020 m. faktas – 460, 2021 m. planas – 450;

-    neįgaliesiems pritaikytų būstų procentas, nuo esamo poreikio (paraiškų). 2020 m. faktas – 55 proc., 2021 m. planas – 60 proc.

06 uždavinio kriterijus – įdarbintų asmenų procentas nuo atrinktų dalyvauti Modelio įgyvendinime. 2020 metų faktas – 8 proc. nuo 80 asmenų, 2021 m. planas – 15 proc. nuo 80 asmenų.

 

Susiję teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas;

3. Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas;

4. Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas;

5. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas;

6. Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas;

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl apmokėjimo už socialines paslaugas principų ir tvarkos patvirtinimo“;

8. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymu patvirtintas Socialinių paslaugų katalogas.

 

Kita svarbi informacija:

Su programa susijusios Jurbarko rajono savivaldybės 2016-2026 metų strateginio plėtros plano (kodas SPP) priemonės

Priemonės Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo terminas

2.3.1.1.

Plėsti socialinių paslaugų prieinamumą Jurbarko rajone į paslaugų teikimą įtraukiant vietos bendruomenes

2021–2023

2.3.1.2.

Teikti integruotas sveikatos ir socialines paslaugas namuose neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims

2021–2023

2.3.1.4.

Plėsti socialinių paslaugų teikimą asmenims su proto negalia

2021–2023

2.3.1.5.

Plėsti dienos socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems neįgaliems asmenims

2021–2023

2.3.1.6.

Gerinti socialines paslaugas teikiančių savivaldybės įstaigų infrastruktūrą

2021–2023

2.3.1.7.

Skatinti senelių globos namų tinklo plėtrą Jurbarko rajone

2021–2023

2.3.2.3.

Plėtoti socialinio būsto fondą

2021–2023

2.3.2.4.

Gyvenamųjų patalpų pritaikymas neįgaliesiems

2021–2023

 

_______________