KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 28 d.  Nr. T-107

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 9 punktu, Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 293 ir 294 punktais, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vaclovas Andrulis