KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

 DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. GEGUŽĖS 16 D. ĮSAKYMO

 Nr. A-544, ,,DĖL LĖŠŲ SKYRIMO KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS IR KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMOS PROJEKTAMS FINANSUOTI“ 1.1. PAPUNKČIO PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės     d. Nr. A-

Kelmė

 

 

               Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsniu, Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-51 ,,Dėl Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 38 punktu ir atsižvelgdamas į savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 16 d. įsakyme Nr. A-544, ,,Dėl lėšų skyrimo Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos projektams finansuoti padarytą techninę klaidą,

pakeičiu 1.1. papunktį ir išdėstau jį taip:

„1.1. 4 030 Eur (keturis tūkstančius trisdešimt eurų) VšĮ Kelmės aklųjų ir silpnaregių  projektui ,,Savarankiškumas – kelias į visuomenę“ įgyvendinti“.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                     Stasys Jokubauskas