https://www.e-tar.lt/rs/legalact/6d8c28f0b35d11e48601d026d7145559/content_files/image001.gif

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. D1-143 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2020 M. SĄMATOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. D1-572

Vilnius

 

P a k e i č i u Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-143 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatos patvirtinimo“:

1. Pakeičiu I lentelės „Programos praėjusio laikotarpio lėšų likutis“ 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1.

Praėjusio laikotarpio nerezervuotų lėšų likutis           

113,05

 

2. Pakeičiu I lentelės „Programos praėjusio laikotarpio lėšų likutis“ 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2.

Rezervuotų pagal 2012 – 2019 m. gautas paraiškas ir (ar) skirtą finansavimą lėšų likutis

23,45

 

3. Pakeičiu lentelės 1.1. papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1.

energijos vartojimo ir gamybos efektyvumo didinimas: gyvenamųjų namų ir visuomeninės paskirties pastatų modernizavimas, kitos priemonės, kurios leidžia efektyviausiai sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį energetikos, pramonės, statybos, transporto, žemės ūkio, atliekų tvarkymo ir kitose srityse

55,5

 

4. Pakeičiu lentelės 1.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1.2.

daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas

5,3

 

5. Pakeičiu lentelės 1.1.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1.7.

fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 % lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo (papildomas kvietimas)

3,9

kompensacinė išmoka*“

 

6. Pakeičiu lentelės 1.2. papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2.

atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo skatinimas, aplinkai palankių technologijų, tarp jų efektyvios energijos gamybos kogeneracijos būdu, diegimas

122,0

 

7. Pakeičiu lentelės 1.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.1.

atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams

18

iki 80 % subsidija“

 

8. Pakeičiu lentelės 1.2.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.8.

visuomeninio transporto ir kitų alternatyvių mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas

8

kompensacinė išmoka*“

 

9. Pakeičiu lentelės 1.2.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.13.

atsinaujinančių energijos išteklių (t. y. šilumos siurblių: oras-oras, oras-vanduo, žemė-vanduo,  vanduo-vanduo; biokuro katilų) panaudojimas fizinių asmenų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius (papildomas kvietimas)

2,9

kompensacinė išmoka*

 

10. Pakeičiu pastraipą „IŠ VISO (1)“, einančią po 1.3 papunkčiu:

 

IŠ VISO (1):

177,5

 

 

11. Pakeičiu pastraipą „IŠ VISO (1+2)“, einančią po 2.2 papunkčiu:

 

IŠ VISO (1+2):

188,6

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                          Kęstutis Mažeika