HERB21

 

LIETYVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL lIETUVOS rESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 m. gegužės 27 d. ĮSAKYMO NR. D1-291 „DĖL gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2021 m. kovo 10 d. Nr. D1-142

Vilnius

 

1.  P a k e i č i u Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ priedo 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.1. alyvos rūšis (variklio ir pavarų dėžės alyva, pramoninė alyva ir pramoninė alyva (tik emulsija) suprantamos kaip jos apibūdintos 2019 m. birželio 7 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/1004, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB nustatomos duomenų apie atliekas skaičiavimo, tikrinimo ir teikimo taisyklės ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo sprendimas C(2012) 2384, VI priedo 1 lentelėje):

5.1.1. variklio ir pavarų dėžės alyva;

5.1.2. pramoninė alyva;

5.1.3. pramoninė alyva (tik emulsija);

5.1.4. biologiškai suyranti alyva;

5.1.5. dvitakčių variklių alyva;

5.1.6. kita alyva;“.

2.   N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. birželio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                Simonas Gentvilas