LIETUVOS RESPUBLIKOS

PENSIJŲ ANUITETŲ FONDO BIUDŽETO 2024 METŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. lapkričio 21 d. Nr. XIV-2274

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Pensijų anuitetų fondo 2024 metų biudžetas

Patvirtinti Pensijų anuitetų fondo 2024 metų biudžetą – 13 111 100 eurų pagrindinės veiklos įplaukas ir išlaidas, 12 863 500 eurų investicinės veiklos įplaukas ir išlaidas, 108 700 eurų finansinės veiklos įplaukas ir išlaidas (planuojamas pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas – 356 300 eurų) (priedas).

 

2 straipsnis. Pensijų anuitetų mokėjimo veiklos valdymui ir administravimui finansuoti 2024 metais skirtas atskaitymas

Patvirtinti pensijų anuitetų mokėjimo veiklos valdymui ir administravimui finansuoti 2024 metais skirtą atskaitymą – 2,5 procento vienkartinių įmokų, kurias į pensijų anuitetų mokėtojo valdomą Pensijų anuitetų fondą perveda pensijų kaupimo bendrovės.

 

3 straipsnis. Valstybės perskolinama paskola Pensijų anuitetų fondo veiklos valdymo ir administravimo sąnaudoms 2024 metais dengti

Patvirtinti valstybės perskolinamos paskolos Pensijų anuitetų fondo veiklos valdymo ir administravimo sąnaudoms 2024 metais dengti dydį – iki 108 700 eurų.

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

 

Lietuvos Respublikos

pensijų anuitetų fondo biudžeto

2024 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo

priedas

 

PENSIJŲ ANUITETŲ FONDO 2024 METŲ BIUDŽETAS

 

Eurais

A.

PAGRINDINĖS VEIKLOS ĮPLAUKOS IR IŠLAIDOS

13 111 100

I.

ĮPLAUKOS

16 356 100

I.1.

Iš pensijų kaupimo bendrovių gautos sumos (įmokos)

16 356 100

I.1.1.

Investavimui ir išmokoms skirtos lėšos

15 947 200

I.1.2.

Valdymui ir administravimui skirtos lėšos

408 900

I.2.

Kitos įplaukos

0

II.

IŠLAIDOS

3 245 000

II.1.

Pensijų anuitetų išmokos

2 580 800

II.1.1.

Standartinio pensijų anuiteto

596 300

II.1.2.

Standartinio pensijų anuiteto su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu

1 723 300

II.1.3.

Atidėtojo pensijų anuiteto

0

II.1.4.

Paveldėtos išmokos

261 200

II.2.

Valdymo ir administravimo paslaugų išlaidos

593 600

II.3.

Kitos išlaidos

70 600

B.

INVESTICINĖS VEIKLOS ĮPLAUKOS IR IŠLAIDOS

12 863 500

I.

Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas

12 995 100

I.1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių

970 900

I.2.

Kito finansinio turto

12 024 200

II.

Ilgalaikio finansinio turto perleidimas

0

II.1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių

0

II.2.

Kito finansinio turto

0

III.

Terminuotųjų indėlių padidėjimas (sumažėjimas)

0

IV.

Palūkanos ir dividendai

131 500

V.

Kitos investicinės veiklos įplaukos ir išlaidos

0

C.

FINANSINĖS VEIKLOS ĮPLAUKOS IR IŠLAIDOS

108 700

I.

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto

0

II.

Gautos paskolos

108 700

III.

Paskolų grąžinimas

0

IV.

Kitos finansinės veiklos įplaukos ir išlaidos

0

D.

VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI

0

I.

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)

356 300

II.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje

1 188 400

III.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

1 544 700

 

______________________