Šilalės rajono savivaldybės

taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS MIESTO DARIAUS IR GIRĖNO – PIETINIO KELIO GATVIŲ KVARTALO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO IR ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

 

2017 m. gruodžio 28 d. Nr. T1-281

Šilalė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“, Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. 547 „Dėl Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 2 įsakymu Nr. D1-803 „Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)“, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šilalės miesto Dariaus ir Girėno – Pietinio Kelio gatvių kvartalo energinio efektyvumo didinimo programą (toliau – Programa) (pridedama).

2. Paskirti Programos įgyvendinimo administratoriumi daugiabučiuose namuose UAB „Šilalės šilumos tinklai“. UAB „Šilalės šilumos tinklai“ netinkamai vykdant funkcijas, daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo objektus administruojančiai įmonei vienašališkai nutraukus sutartį teisės aktų nustatyta tvarka, Programos administratoriaus funkcijas perduoti UAB „Šilalės vandenys“.

3. Nustatyti, kad:

3.1. Programos įgyvendinimo stebėseną atlieka, Šilalės rajono savivaldybės tarybai ataskaitą teikia  Programos įgyvendinimo narių priežiūros komitetas, sudarytas vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T1-222 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos tvirtinimo ir administratoriaus skyrimo“ 4 punktu;

3.2. Programos įgyvendinimo administratoriaus veiklos priežiūrą ir kontrolę atlieka asmuo (specialistas), paskirtas vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T1-222 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo ir administratoriaus skyrimo“ 6.1 papunkčiu.

4. Užtikrinti, kad paskirtas Programos įgyvendinimo administratorius būtų nedelsiant pakeistas, jei yra gauta informacija iš Programos finansavimą suteikusių bankų ar kitų finansų įstaigų, kad administratorius netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal kredito sutartį. 

5. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Meras                                                                                                                       Jonas Gudauskas

 

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gruodžio 28 d. sprendimu

Nr. T1-281

 

ŠILALĖS MIESTO DARIAUS IR GIRĖNO – PIETINIO KELIO GATVIŲ KVARTALO  ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šilalės miesto Dariaus ir Girėno – Pietinio Kelio gatvių kvartalo (toliau – Kvartalo) energinio efektyvumo didinimo programa (toliau – Programa) parengta siekiant apibrėžti kvartalo techninį bei ekonominį energijos sutaupymo potencialą, įgyvendinti konkrečias priemones, kad būtų pagerintas energijos efektyvumas bei sumažinta CO2 tarša, pasiekti kiti kvartalo vystymo tikslai, atsižvelgiant į visus svarbius miesto raidos, paminklotvarkos, statybinius, būsto socialinius ir kt. aspektus.

2. Programoje vartojamos sąvokos:

2.1. Kvartalas – tai keli savo plotu ar teritoriniu atžvilgiu tarpusavyje susiję privatūs, vieši ir/ar kitos paskirties pastatai, kurie su viešąja infrastruktūra savo dydžiu atitinka teritoriją, mažesnę už atitinkamą miesto rajoną ar jo dalį.

2.2. Kvartalo energinio efektyvumo didinimo programa – Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) atrinktame kvartale esančių pastatų, inžinerinių tinklų, žaliųjų teritorijų esamos padėties įvertinimo, planuojamų įgyvendinti energiją taupančių priemonių bei sutaupymų analizės pagrindu parengtas ir Savivaldybės tarybos patvirtintas dokumentas.

2.3. Kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratorius (administratoriai), (toliau – Programos administratorius) – Savivaldybės tarybos patvirtintos Kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimui paskirtas asmuo (Savivaldybės įsteigtas viešasis pelno nesiekiantis juridinis asmuo, Savivaldybės įstaiga arba kita Savivaldybės kontroliuojama įmonė).

2.4. Kitos Programoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme, Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

PROGRAMOS ATITIKTIS EUROPOS SĄJUNGOS, LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTAMS, ŠILALĖS RAJONO PLANAVIMO DOKUMENTAMS

 

3. Programa atitinka Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, miesto planavimo dokumentus.

4. Susiję Europos Sąjungos teisės aktai:

4.1. 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo (OL, 2010, L 153/13). Šia direktyva skatinama didinti pastatų energinį naudingumą Sąjungoje atsižvelgiant į išorės klimato sąlygas ir vietos ypatybes, taip pat į patalpų mikroklimato reikalavimus ir ekonominį efektyvumą.

4.2. 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES, bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL, 2012, L 315/1), kurioje nustatoma bendra energijos vartojimo efektyvumo skatinimo Europos Sąjungoje priemonių sistema, siekiant užtikrinti, kad 2020 metais būtų pasiektas Europos Sąjungos valstybėse narėse 20 procentų energijos vartojimo efektyvumo tikslas ir sudarytos sąlygos toliau didinti energijos vartojimo efektyvumą.

5. Susiję Lietuvos Respublikos teisės aktai:

5.1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimas Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 1 d. nutarimas Nr. 547 „Dėl Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimas Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“;

6. Susiję miesto planavimo dokumentai:

6.1. Šilalės rajono savivaldybės bendrasis planas ir Šilalės miesto bendrasis planas, patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos ir savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano  tvirtinimo“.

6.2. Šilalės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose ir savivaldybės viešajame pastate programa, patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T1-152 „Dėl Šilalės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose ir savivaldybės viešajame pastate programos patvirtinimo ir administratoriaus skyrimo“.  

 

III SKYRIUS

ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

 

7. Bendra informacija apie savivaldybę:

7.1. Bendras Šilalės rajono savivaldybės teritorijos plotas – 1188  km2.       

7.2. Šilalės rajono savivaldybėje 2017 metų pradžioje gyveno 23791 gyventojas, iš jų 5114 gyventojų gyvena mieste (Lietuvos statistikos departamento duomenimis).

7.3. Šilalės rajono savivaldybėje yra 6892 gyvenamieji pastatai, iš jų 216 – trijų ir daugiau butų gyvenamieji pastatai, 6643 vieno – dviejų butų gyvenamieji pastatai, ir 33 gyvenamieji namai įvairioms socialinėms grupėms. Iš viso nekilnojamojo turto registre Šilalės rajono savivaldybėje įregistruoti 38087 pastatai (Valstybinės įmonės Registrų centro duomenimis).

7.4.  Savivaldybės teritorijoje daliai pastatų šiluma tiekiama centralizuotu būdu, kita dalis pastatų šildoma individualiai. Šilumos tiekėjas Šilalės mieste ir Kvėdarnos miestelyje – UAB „Šilalės šilumos tinklai“. UAB „Šilalės šilumos tinklai“ gamina ir tiekia šilumos energiją Šilalės miesto gyventojams, pramonės įmonėms bei įstaigoms.

7.5. Įrengti gatvių apšvietimo tinklai yra nusidėvėję. Dauguma šviestuvų sumontuoti ant esamų gelžbetonių atramų, kurių didžioji dalis priklauso AB ESO. Kabelinis apšvietimo tinklas įrengtas tik keliose gatvėse. Gatvių apšvietimui naudojami šviestuvai su natrio lempomis.

8. Dauguma savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių pastatų yra dviaukščiai - keturaukščiai, dominuoja plytų ir blokų mūro pastatai. Daugiausia daugiabučių namų rajone statyti iki 1990 metų. Kaip ir daugelyje kitų tuo pačiu metu statytų pastatų Lietuvoje, namai buvo pastatyti pagal žemus energinio efektyvumo standartus, ir laikui bėgant jų būklė dėl nepakankamos techninės priežiūros vis prastėjo, vyrauja didelis pastatų nusidėvėjimas, tik nedidelė daugiabučių gyvenamųjų namų dalis yra naujesnės statybos. Vidutinis buto plotas yra apie 50 kv. m. Gyvenamuosiuose kvartaluose yra didelis poreikis atnaujinti nusidėvėjusią inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą bei žaliąsias teritorijas. Dalyje kvartalų apšvietimo tinklų nėra įrengta, o dalyse, kuriose apšvietimo tinklai įrengti, jie pasenę ir nusidėvėję.

9. Kvartalo energinio efektyvumo didinimo programa suteikia galimybę ne tik atnaujinti daugiabučius namus ir viešuosius pastatus, bet ir kurti darnų miestą. Kvartalo energinio efektyvumo didinimas yra tam tikra strategija, kai įvertinama esama padėtis ir parengiama vizija bei numatomi tolimesni žingsniai.

10. Bendra informacija apie kvartalą:

10.1. Kvartalas atrinktas atsižvelgiant į daugiabučių gyvenamųjų namų šiluminės energijos suvartojimo kiekį bei tai, kad yra ženklus pastatų bei infrastruktūros nusidėvėjimas. Kvartalo daugiabučiai namai yra vieni iš seniausių mieste. Šioje miesto dalyje gyvena aktyvūs piliečiai, kurie domisi galimybe modernizuoti daugiabučius namus ir atnaujinti visą kvartalą. Atrinktas kvartalas yra pakankamai gerai vertinamas nekilnojamojo turto likvidumo klausimu, taip pat yra gerai integruotas į bendrą miesto sistemą, turi jungtis su žaliosiomis miesto želdynų jungtimis ir yra patogus susisiekimui bei gyventojų poreikių tenkinimui. Kvartale pastebimas gyventojų jaunėjimas, šią teritoriją vis dažniau renkasi jaunos šeimos. Per pastaruosius 20 metų kvartalo gyventojų skaičius mažėja. Didžioji dalis kvartalo pastatų yra privačios nuosavybės formos, Šilalės rajono savivaldybės administracijai nuosavybės teise priklauso trys butai. Visi daugiabučiai namai yra administruojami bendrojo naudojimo objektų administratoriaus UAB „Šilalės būstas“. Kvartale esančios automobilių stovėjimo aikštelės yra susidėvėjusios. Kvartale nėra pakankamai išplėtoti šaligatviai ir žaliųjų zonų takai. Dalyje kvartalo yra sena, energetiškai neefektyvi apšvietimo sistema.

10.2. Pagrindinės charakteristikos: kvartalas yra pietvakarinėje miesto dalyje, kvartale yra 10 daugiabučių namų, dominuoja dviaukštė gyvenamoji paskirtis, yra komercinės ir paslaugų paskirties objektų. Daugiabučiai gyvenamieji pastatai pastatyti septintajame dešimtmetyje ir yra energetiškai neefektyvūs, o dėl netinkamos arba nepakankamos priežiūros susidėvėjusių statinių privalomajam remontui reikia vis didesnių investicijų.

10.3. Kvartalo infrastruktūros apibūdinimas: Kvartale esantys pastatai šilumos energija aprūpinami nuo miesto centralizuotų šilumos tiekimo tinklų, iš viso 10 daugiabučių namų ir vienas paslaugų paskirties pastatas. Kvartalo apšvietimas įrengtas prieš 13 metų. Sumontuoti 6 šviestuvai po 100 W. Plieniniuose cinkuotose 8 m aukščio stovuose sumuontuotos aukšto slėgio natriodujinio išlydžio lempos. Bendra instaliuota galia su gatvių apšvietimu siekia 14 KW. Per metus kvartalo teritorijos apšvietimui sunaudojama apie 2 500 kWh elektros energijos. Apšvietimui naudojamų kabelių ilgis siekia 260 m. Lietaus nuotekų tinklų būklė prasta, surinkimo sitema neapima viso kvartalo.

10.4. Kvartale esančių pastatų apibūdinimas: iš viso kvartalo dalyje yra 12 pastatų, iš jų 10 daugiabučių, 1 individualus gyvenamasis namas bei 1 komercinės-paslaugų paskirties pastatas. Kvartale jau yra  atnaujinti 4 daugiabučiai gyvenamieji namai, 1 namas dalyvauja III daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) etape. Taip pat yra atnaujintas ir kvartale esantis komercinės paskirties pastatas. Kvartalo daugiabučiai gyvenamieji 2-3 aukštų namai pastatyti iš plytų mūro, vidutinis buto plotas yra 49,88 kv. m. Dauguma langų, sumontuotų nuo pastatų eksploatavimo pradžios, butuose pakeisti į mažesnio šilumos laidumo langus, tačiau tai padaryta gana seniai, ir ne visada buvo naudoti nauji, pakankamai energiją tausojantys langai. Dauguma laiptinių ar tambūrų lauko durų taip pat yra nesandarios. Pastatuose yra įrengta natūrali vėdinimo sistema ir vėdinimas yra nepakankamas. Pastatų šilumos punktai yra nusidėvėję, neatitinkantys energiją taupančių naujų inžinerinių sistemų galimybių. Daugumoje pastatų įrengta vienvamzdė šildymo sistema. Kvartalo daugiabučiai namai statyti daugiau nei prieš keturiasdešimt metų, pastatų inžinerinės sistemos yra susidėvėjusios, jie yra energetiškai neefektyvūs 

10.5. Kvartalo energinis efektyvumas: bendras per metus centralizuotai šildomų pastatų  suvartojamas šilumos kiekis kvadratiniam metrui 1518,825 kWh, elektros energijos kiekis kvartalo apšvietimui 2 500 kWh, vidutinis energijos suvartojimas vienam daugiabučiam namui yra 69288,545 kWh per metus.

10.6. Vidutiniškai vienam kvartalo namų ūkiui tenkantis energijos kiekis per metus – 7531,364 kWh.

10.7. Centralizuotai tiekiamos šilumos vidutinė kaina 2016 – 2017 metų šildymo sezonu buvo 4,79 ct/kWh.

 

IV SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

11. Programos tikslas – pagerinti Kvartalo energijos vartojimo efektyvumą, sumažinti miesto bendrą išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų CO2 taršą, pagerinti miesto vaizdą, tuo užtikrinant kvartalo ir viso miesto patrauklumą, gyventojų gyvenimo kokybės pagerėjimą.

12. Programos uždaviniai:

12.1. atnaujinti (modernizuoti) atrinktame kvartale esančius daugiabučius pastatus, inžinerinę infrastruktūrą, apimančią gatvių apšvietimo tinklus bei žaliąsias teritorijas;

12.2. įvertinti atrinkto kvartalo ir jame esančių pastatų techninę būklę, inžinerinės infrastruktūros būklę (įskaitant ir šilumos gamybos ir tiekimo sektorių, vandens, nuotekų, lietaus kanalizacijos, elektros tinklus ir kt.) bei kitus kvartalo atnaujinimo poreikius (gatvių ir šaligatvių sutvarkymas, apšvietimo tinklų atnaujinimas, automobilių stovėjimo vietų įrengimas, vaikų žaidimo aikštelių, žaliųjų teritorijų sutvarkymo poreikis, o taip pat aplinkos pritaikymo neįgaliųjų poreikiams užtikrinti ir kt. poreikius);

12.3. numatyti planuojamų įgyvendinti energiją taupančių priemonių paketus pagal atskirus objektus, galimus finansavimo šaltinius, investicijų atsipirkimo laiką, planuojamos sutaupyti energijos kiekį bei planuojamą sumažinti į aplinką išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Rengiant atskirų priemonių įgyvendinimo investicijų planus, turi būti siekiama, kad investicijų į energinio efektyvumo didinimą suma būtų pagrįsta sutaupytos energijos kiekiu ir užtikrinta, kad investicijos į energinį efektyvumą būtų sugrąžinamos sutaupytos energijos sąskaita. Pastatų, esančių atrinktame kvartale, atnaujinimo projektai turi užtikrinti, kad įgyvendinus energiją taupančias priemones bus pasiekta ne mažesnė kaip C energinio naudingumo klasė.

12.4. įgyvendinti Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytas energijos efektyvumą didinančias ir kitas priemones ir pasiekti, kad energijos suvartojimas kvartale sumažėtų ne mažiau kaip 20 procentų. Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytas energijos efektyvumą didinančios ir kitos priemonės turi atitikti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, bei kitose, su Programos įgyvendinimu susijusiose programose, numatytas priemones.

12.5. šiuo projektu siekiama sukurti organizacines, technines bei finansines priemones ir kitų miesto kvartalų energinio efektuvumo didinimo programų parengimui ir įgyvendinimui.

 

V SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

 

13. Šilalės rajono savivaldybės administracija koordinuoja visos Programos įgyvendinimą ir organizuoja jos įgyvendinimo veiksmus, vertina programos įgyvendinimo Priežiūros komiteto pateikiamas ataskaitas, užtikrina, kad Programa būtų įgyvendinta ir pasiekti joje numatyti tikslai.

14. Programos administratorius atlieka visus veiksmus, susijusius su Programos įgyvendinimu, inicijuoja reikiamų dokumentų, susijusių su Programos įgyvendinimu, parengimą, užtikrina laiku ir kokybišką Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimą. Programos administratorius, įgyvendindamas Programą, turi užtikrinti visų procesų viešumą ir įtraukti į atskirų priemonių svarstymus ir aptarimus suinteresuotus dalyvius – gyventojus, kitų patalpų savininkus bei kitus suinteresuotus atstovus.

15. Programos administratorių veiklą prižiūri ir kontroliuoja Priežiūros komitetas. Programos administratorius atsiskaito Priežiūros komitetui už savo veiklą.

16. Priežiūros komitetas kontroliuoja Programos įgyvendinimo eigą. Priežiūros komitetas ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinį ketvirtį pateikia ataskaitą apie Programos įgyvendinimo eigą Savivaldybės tarybai. Savivaldybės tarybai pareikalavus, Priežiūros komitetas teikia papildomą informaciją.

17. Programos įgyvendinimo pradžia: 2018 m. sausis, įgyvendinimo pabaiga: 2030 m. gruodis.

18. Bendra preliminari Programos vertė skaičiuojant 2017 metų kainomis: 4 196 787 Eur.

19. Šios Programos įgyvendinimas finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių organizacijų, privačių investuotojų ir kitų šaltinių lėšomis. Programa gali būti finansuojama ir taikant finansines priemones, teikiant subsidijas arba naudojant šių priemonių derinius.

20. Įgyvendinant Programą planuojama:

20.1. atnaujinti 8 daugiabučius pastatus, planuojama investicija 3 484,688 tūkst. Eur, planuojamas investicijos atsipirkimas 35 metai;

20.2. modernizuoti 260 m gatvių apšvietimo tinklo,  planuojama investicija 15 161 Eur;

20.3. sutvarkyti ir atnaujinti inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą, preliminari investicija 696938 Eur.

21. Įgyvendinus 20 punkte nurodytas priemones, kvartalo energinis efektyvumas padidės ne mažiau kaip 20 procentų.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Programa keičiama, pripažįstama netekusia galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

______________