LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVAS

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, NUOTOLINIO UGDYMO, PRIEŽIŪROS IR MAITINIMO ORGANIZAVIMO ĮSTAIGOSE BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

2020 m. gruodžio 31 d. Nr. V-3080

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 2.2.9.9 papunkčiu bei atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, nusprendžiu:

1. Įpareigoti savivaldybių administracijas organizuojant vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą (toliau – mokiniai), nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą įstaigose, kai tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą privalo darbo funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje ir negali mokinių priežiūros užtikrinti namuose (toliau – priežiūros paslaugos), ir šių priežiūros paslaugų teikėjus laikytis šių reikalavimų:

1.1. Kad visi vyresni nei 6 metų asmenys priežiūros paslaugų teikimo vietose, išskyrus mokinius, jiems esant įstaigoje ir (ar) jos teritorijoje, dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.

1.2. Užtikrinti, kad priežiūros paslaugos būtų organizuojamos ne didesnėmis kaip 10 mokinių grupėmis, maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: darbuotojai dirbtų tik vienoje grupėje, mokiniai, kuriems teikiamos priežiūros paslaugos, lankytų nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla būtų vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių mokinių kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos priežiūros paslaugos, tiek lauke.

1.3. Užtikrinti, kad nebūtų organizuojamos bendros veiklos kelioms mokinių grupėms.

1.4. Užtikrinti, kad vienam mokiniui priežiūros paslaugų teikimo patalpose būtų skiriamas ne mažesnis kaip 10 kv. m. plotas (neįskaičiuojamos tualetų, prausyklų, virtuvėlių ir kitos pan. erdvės);

1.5. Esant galimybei, rekomenduojama nevykdyti kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų, kurių metu pagilėja, padažnėja kvėpavimas (pvz., susijusių su sportu, dainavimu, šokimu ir pan.). O jei vykdoma, tarp mokinių turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas.

1.6. Mokinių maitinimą rekomenduojama organizuoti priežiūros paslaugų teikimo patalpose. Jei priežiūros paslaugų teikimo patalpose nėra sąlygų organizuoti mokinių maitinimą ir mokinių maitinimas yra organizuojamas bendroje valgymo salėje ar kitose patalpose, vienu metu joje turi valgyti mokiniai tik iš vienos grupės pagal iš anksto parengtą grafiką. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai, negali būti organizuojamas. Po kiekvienos grupės valgymo salė ar kita patalpa, kurioje organizuotas mokinių maitinimas turi būti išvėdinama ir išvaloma.

1.7. Prie įėjimo į priežiūros paslaugų teikimo vietą mokiniams, jų tėvams, įtėviams, globėjams, atstovams pagal įstatymą, darbuotojams ir kitiems asmenims turi būti pateikta informacija:

1.7.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

1.7.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes;

1.7.3. draudimą į priežiūros paslaugų teikimo vietą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

1.8. Mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklė turi būti stebima:

1.8.1. turi būti sudarytos sąlygos mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims matuoti(s) kūno temperatūrą tik atvykus į priežiūros paslaugų teikimo vietą;

1.8.2. mokinys, kuriam priežiūros paslaugų teikimo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi būti nedelsiant atskirtas nuo kitų mokinių, o apie mokinio sveikatos būklę informuoti jo tėvai, įtėviai, globėjai ar atstovai pagal įstatymą. Mokinio tėvams, įtėviams, globėjams, atstovams pagal įstatymą atvykus pasiimti mokinio rekomenduoti kreiptis konsultacijai į mokinio šeimos gydytoją dėl tolimesnių veiksmų;

1.8.3. darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti priežiūros paslaugų teikimo vietą. Darbuotojui rekomenduojama kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją;

1.8.4. jeigu priežiūros paslaugų teikėjas iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų, įtėvių, globėjų, atstovų pagal įstatymą gavo informaciją apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją;

1.8.5. draudžiama į priežiūros paslaugų teikimo vietą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

1.9. Turi būti užtikrinama, kad mokiniai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais ar kitais asmenimis, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais.

1.10. Pašaliniai asmenys į priežiūros paslaugų teikimo vietą joje esant mokiniams neturi būti įleidžiami, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas priežiūros paslaugų teikimo organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas. Mokinius atlydinčių, pasitinkančių tėvų, įtėvių, globėjų, atstovų pagal įstatymą patekimas į priežiūros paslaugų teikimo vietą turi būti ribojamas, nustatomos tam skirtos erdvės ar vietos. Jei priežiūros paslaugų teikimo patalpos, kai jose nėra mokinių yra panaudojamos kitoms reikmėms, turi būti užtikrinama, kad prieš prasidedant priežiūros paslaugų teikimui patalpos būtų išvėdintos, išvalytos ir dezinfekuotos, laikantis šio sprendimo 1.12 papunktyje nurodytų rekomendacijų.

1.11. Priežiūros paslaugų teikimo vietoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). Turi būti sudaryta galimybė darbuotojų rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje prie įėjimo į įstaigą, tualetuose pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). Siūloma taip pat paviešinti rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos (http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1).pdf).

1.12. Patalpos, kuriose priežiūros paslaugos, turi būti išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (salės ir pan.), po kiekvienos veiklos jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Dalijimasis ugdymo priemonėmis turi būti ribojamas. Kitas aplinkos valymas priežiūros paslaugų teikimo vietoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu (https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf).

2. Įpareigoti visus vyresnius nei 6 metų asmenis, išskyrus mokinius,  jiems esant įstaigoje ir (ar) jos teritorijoje, priežiūros paslaugų teikimo vietoje dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.

3. Įpareigoti mokinio abu tėvus, įtėvius, globėjus ar atstovus pagal įstatymą kreipiantis dėl priežiūros paslaugų pateikti savivaldybių administracijų nustatyta tvarka darbdavio pažymas ar kitus savivaldybių administracijų prašomus dokumentus (pvz. darbuotojo pažymėjimus) tik įvertinus visas kitas mokinio (-ų) priežiūros galimybes namuose.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. sausio 4 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                   Arūnas Dulkys