LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. gegužės 4 D. ĮSAKYMO NR. 3D-343 „dĖL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, atrankos TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. spalio 3 d. Nr. 3D-616

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“:

1.   Papildau 27.1.3.11 papunkčiu:

27.1.3.11. kai ne pelno vietos projektas susijęs su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą ir jį teikia viešasis juridinis asmuo arba NVO, yra:

27.1.3.11.1. veiklos (vietos veiklos projektu laikomas toks vietos projektas, kurio galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla), didžiausia paramos lyginamoji dalis – 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;

27.1.3.11.2. mokymų, didžiausia paramos lyginamoji dalis – 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;“.

2. Pakeičiu 28.1.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

28.1.3.2. didžiausia paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

28.1.3.2.1. 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra ne pelno arba socialinio verslo pobūdžio, arba jį teikia NVO ar kitas viešasis juridinis asmuo. Kai teikiami projektai, kurie finansuojami iš EJRŽF lėšų, turi būti suteikiama galimybė visuomenei susipažinti su pagal projektą vykdytų veiksmų rezultatais ir vietos projektas turi atitikti vieną iš Reglamento (ES) Nr. 508/2014 95 straipsnio 3 dalies i ir ii papunkčiuose nurodytų kriterijų;

28.1.3.2.2. 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas susijęs su mokymais ir jį teikia NVO ar kitas viešasis juridinis asmuo. Visuomenei turi būti suteikiama galimybė susipažinti su mokymų, finansuojamų iš EJRŽF lėšų, rezultatais ir vietos projektas turi atitikti vieną iš Reglamento (ES) Nr. 508/2014 95 straipsnio 3 dalies i ir ii papunkčiuose nurodytų kriterijų;

28.1.3.2.3. 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (įsipareigojama įgyvendinus projektą gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo. Fizinių asmenų vietos projektai gali būti remiami tik tuo atveju, jeigu jie yra privataus verslo pobūdžio (fizinių asmenų privataus verslo pobūdžio vietos projektais laikomi vietos projektai, kurie yra teikiami fizinių asmenų, vietos projekto paraiškos pateikimo dieną arba vietos projekto įgyvendinimo metu veikiančių pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą, arba teikiami uždarųjų akcinių bendrovių ar kitą teisinį statusą turinčių juridinių asmenų, kai jų steigėjas yra vienas fizinis asmuo);“.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                          Bronius Markauskas