herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR IŠ ŠIOS PROGRAMOS FINANSUOJAMŲ DARBŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. kovo 26 d.  Nr. T-43

Joniškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V(E)-3 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo savivaldybėms 2015 metais“ ir Joniškio rajono savivaldybės objektų, finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti, lėšų panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T-18 (2012 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-223 redakcija), Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Paskirstyti Joniškio rajono savivaldybei skirtas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2015 metais pagal priedą.

2. Patvirtinti pridedamą Darbų, finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos 2015 m., sąrašą.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis