Autentiškas vertimas

Vyriausybės kanceliarijos

Dokumentų valdymo skyrius

2017 12 15

 

 

DAUGIAŠALĖ KONVENCIJA,

 

KURIA ĮGYVENDINAMOS SU MOKESČIŲ SUTARTIMIS SUSIJUSIOS PRIEMONĖS,

 

SKIRTOS UŽKIRSTI KELIĄ MOKESČIŲ BAZĖS EROZIJAI IR PELNO PERKĖLIMUI

 

 

 

 

 

Šios Konvencijos Šalys,

 

pripažindamos, kad vyriausybės praranda didelę dalį pelno mokesčio pajamų dėl tarptautiniu mastu taikomo agresyvaus mokesčių planavimo, dėl kurio pelnas dirbtinai perkeliamas į vietoves, kur jam netaikomi mokesčiai arba taikomi mažesni mokesčiai;

 

prisimindamos, kad mokesčių bazės erozija ir pelno perkėlimas (angl. base erosion and profit shifting (BEPS)) (toliau – BEPS) yra aktualus klausimas ne tik išsivysčiusioms, bet ir besiformuojančios rinkos ekonomikos šalims ir besivystančioms šalims;

 

pripažindamos, jog svarbu užtikrinti, kad pelnas būtų apmokestinamas ten, kur vykdoma esminė tą pelną duodanti ekonominė veikla ir kur sukuriama vertė;

 

pritardamos pagal EBPO / G20 BEPS projektą (toliau – EBPO / G20 BEPS paketas) parengtam priemonių paketui;

 

pažymėdamos, kad EBPO / G20 BEPS paketą sudaro su mokesčių sutartimis susijusios priemonės, skirtos klausimams dėl tam tikrų šalių mokestinės tvarkos neatitikimų schemų išspręsti, taip pat užkirsti kelią piktnaudžiavimui sutartimi, neleisti dirbtinai išvengti nuolatinės buveinės statuso ir pagerinti ginčų sprendimą;

 

suprasdamos poreikį užtikrinti greitą, koordinuotą ir nuoseklų su sutartimi susijusių BEPS priemonių įgyvendinimą daugiašaliame kontekste;

 

pažymėdamos poreikį užtikrinti, kad galiojančios sutartys dėl dvigubo pajamų apmokestinimo išvengimo būtų aiškinamos, kaip tokios, kuriomis panaikinamas dvigubas apmokestinimas atsižvelgiant į mokesčius, kuriems šios sutartys taikomos, ir nesudaroma neapmokestinimo ar mažesnio apmokestinimo galimybių slepiant ar vengiant mokėti mokesčius (įskaitant ir per susitarimus dėl palankesnių sutarčių sąlygų, kuriais siekiama pasinaudoti tuose susitarimuose nustatytomis lengvatomis, kurios būtų netiesiogiai naudingos trečiųjų šalių jurisdikcijai pavaldiems rezidentams);

 

pripažindamos poreikį sukurti veiksmingą mechanizmą, kad būtų galima sinchroniškai ir veiksmingai įgyvendinti sutartus pokyčius visose galiojančiose sutartyse dėl pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir kad nereikėtų iš naujo dvišaliu pagrindu derėtis dėl kiekvienos tokios sutarties,

 

susitarė:

 

 

 


 

 

I DALIS

 

TAIKYMO APIMTIS IR SĄVOKŲ AIŠKINIMAS

 

 

 

1 straipsnis

 

Konvencijos taikymo apimtis

 

Šia Konvencija modifikuojamos visos sutartys, kurioms taikoma Konvencija, kaip apibrėžta 2 straipsnio 1 dalies a punkte (Sąvokų aiškinimas).

 

 

 

2 straipsnis

 

Sąvokų aiškinimas

 

1. Šioje Konvencijoje vartojamos šios apibrėžtys:

 

a) sąvoka Sutartis, kuriai taikoma Konvencija, reiškia sutartį dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo pajamų mokesčių srityje (neatsižvelgiant į tai, ar sutartis taip pat taikoma kitiems mokesčiams):

 

i) kuri galioja dviem ar daugiau:

 

A) Šalių; ir/arba

 

B) jurisdikcijų ar teritorijų, kurios yra pirmiau minėtos sutarties šalys ir už kurių tarptautinius ryšius Šalis atsako; ir

 

ii) dėl kurios tokia Šalis nusiuntė depozitarui pranešimą, įvardydama sutartį ir bet kokius ją keičiančius ar prie jos pridedamus dokumentus (nurodydama dokumento pavadinimą, šalių pavadinimus, pasirašymo datą ir, jei taikoma pranešimo teikimo momentu, įsigaliojimo datą), kaip sutartį, kuriai, jos pageidavimu, būtų taikoma ši Konvencija;

 

b) sąvoka Šalis reiškia:

 

i) valstybę, kuriai ši Konvencija galioja vadovaujantis 34 straipsniu (Įsigaliojimas); arba

 

ii) jurisdikciją, kuri pasirašė šią Konvenciją vadovaujantis 27 straipsnio 1 dalies b ar c punktu (Pasirašymas ir ratifikavimas, priėmimas ar patvirtinimas) ir kuriai ši Konvencija galioja vadovaujantis 34 straipsniu (Įsigaliojimas).

 

c) sąvoka Susitariančioji Jurisdikcija reiškia atitinkamos Sutarties, kuriai taikoma Konvencija, šalį.

 

d) sąvoka Signatarė reiškia valstybę ar jurisdikciją, kuri pasirašė šią Konvenciją, tačiau kuriai Konvencija dar neįsigaliojo.

 

2. Šaliai kuriuo nors metu taikant šią Konvenciją, bet kuri joje neapibrėžta sąvoka, jei pagal kontekstą nereikalaujama kitaip, turi tokią reikšmę, kokią ji tuo metu turi pagal atitinkamą Sutartį, kuriai taikoma Konvencija.

 

 

 


 

 

II DALIS

 

MOKESTINĖS TVARKOS NEATITIKIMAI

 

 

 

3 straipsnis

 

Skaidrūs subjektai

 

1. Taikant Sutartį, kuriai taikoma Konvencija, subjekto ar įstaigos gautos pajamos ar pajamos, gautos per subjektą ar įstaigą, kurie laikomi visiškai ar iš dalies finansiškai skaidriais pagal kiekvienos Susitariančiosios Jurisdikcijos mokesčių teisę, laikomos Susitariančiosios Jurisdikcijos rezidento pajamomis, bet tik tiek, kiek ta Susitariančioji Jurisdikcija mokesčių tikslais laiko minėtas pajamas šios Susitariančiosios Jurisdikcijos rezidento pajamomis.

 

2. Sutarties, kuriai taikoma Konvencija, nuostatos, pagal kurias Susitariančioji Jurisdikcija privalo atleisti nuo pajamų mokesčio ar suteikti galimybę atskaityti mokestį ar suteikti kreditą, lygų pajamų mokesčiui nuo tos Susitariančiosios Jurisdikcijos rezidento gautų pajamų, kurios, vadovaujantis Sutarties, kuriai taikoma Konvencija, nuostatomis, gali būti apmokestinamos kitoje Susitariančiojoje Jurisdikcijoje, netaikomos tiek, kiek tokiomis nuostatomis leidžiama tai kitai Susitariančiajai Jurisdikcijai apmokestinti tik dėl to, kad šios pajamos taip pat yra tos kitos Susitariančiosios Jurisdikcijos rezidento gautos pajamos.

 

3. Atsižvelgiant į Sutartis, kurioms taikoma Konvencija ir dėl kurių viena ar daugiau Šalių nustatė 11 straipsnio (Mokesčių sutarčių taikymas siekiant apriboti Šalies teisę apmokestinti savo rezidentus) 3 dalies a punkte nurodytą išlygą, 1 dalies pabaigoje pridedamas toks sakinys: „Jokia šios dalies nuostata nelaikoma nuostata, kuria galima daryti poveikį Susitariančiosios Jurisdikcijos teisei apmokestinti šios Susitariančiosios Jurisdikcijos rezidentus“.

 

4. 1 dalis (kuri gali būti pakeista 3 dalimi) taikoma vietoj Sutarties, kuriai taikoma Konvencija, nuostatų arba kai jų nėra tiek, kiek tomis nuostatomis sprendžiama, ar subjektų arba įstaigų gautos pajamos ar pajamos, gautos per subjektus arba įstaigas, kurie pagal kiekvienos Susitariančiosios Jurisdikcijos mokesčių teisę laikomi finansiškai skaidriais (taikant bendrą taisyklę arba išsamiai nustatant konkretiems faktų pavyzdžiams ir subjektų ar įstaigų tipams taikomus reikalavimus) turi būti laikomos Susitariančiosios Jurisdikcijos rezidento pajamomis.

 

5. Šalis gali pasilikti teisę:

 

a) netaikyti viso šio straipsnio savo Sutartims, kurioms taikoma Konvencija;

 

b) netaikyti 1 dalies savo Sutartims, kurioms taikoma Konvencija, jei jose jau yra 4 dalyje pateikta nuostata;

 

c) netaikyti 1 dalies savo Sutartims, kurioms taikoma Konvencija, jei jose jau yra 4 dalyje pateikta nuostata, kuria panaikinama Sutartimi, kuriai taikoma Konvencija, teikiama nauda, kai tai susiję su trečiojoje šalyje įsteigto subjekto ar įstaigos arba per tokį subjektą ar įstaigą gautomis pajamomis;

 

d) netaikyti 1 dalies savo Sutartims, kurioms taikoma Konvencija, jei jose jau yra 4 dalyje pateikta nuostata, kurioje išsamiai nustatoma konkretiems faktiniams pavyzdžiams ir subjektų ar įstaigų tipams taikomi reikalavimai;

 

e) netaikyti 1 dalies savo Sutartims, kurioms taikoma Konvencija, jei jose jau yra 4 dalyje pateikta nuostata, kuria panaikinama Sutartimi, kuriai taikoma Konvencija, teikiama nauda, kai tai susiję su trečiojoje šalyje įsteigto subjekto ar įstaigos arba per tokį subjektą ar įstaigą gautomis pajamomis;

 

f) netaikyti 2 dalies Savo sutartims, kurioms taikoma Konvencija;

 

g) taikyti 1 dalį tik toms savo Sutartims, kurioms taikoma Konvencija, jei jose jau yra 4 dalyje pateikta nuostata, kurioje išsamiai nustatoma konkretiems faktiniams pavyzdžiams ir subjektų ar įstaigų tipams taikomi reikalavimai.

 

6. Kiekviena Šalis, kuri nenustatė 5 straipsnio a arba b punktuose nurodytos išlygos, praneša depozitarui, ar kiekvienoje jos Sutartyje, kuriai taikoma Konvencija, yra 4 dalyje nurodyta nuostata, kuriai netaikoma išlyga pagal 5 straipsnio c–e punktus, ir jei tokia nuostata yra, nurodo straipsnio ir dalies, kuriuose ji pateikiama, numerį. Atsižvelgiant į Šalį, kuri nustatė 5 straipsnio g punkte nurodytą išlygą, pranešimai pagal pirmiau pateiktą dalį teikiami tik dėl tų Sutarčių, kurioms taikoma Konvencija, jei joms taikoma ta išlyga. Jeigu visos Susitariančiosios Jurisdikcijos pateikė tokius pranešimus apie Sutarčių, kurioms taikoma Konvencija, nuostatą, ta nuostata pakeičiama 1 dalies (kuri gali būti pakeista 3 dalimi) nuostatomis tiek, kiek tai nustatyta 4 dalyje. Kitais atvejais 1 dalimi (kuri gali būti pakeista 3 dalimi) Sutarties, kuriai taikoma Konvencija, nuostatos pakeičiamos tik tiek, kiek šios nuostatos yra nesuderinamos su 1 dalimi (kuri gali būti pakeista 3 dalimi).

 

 

 

4 straipsnis

 

Dvigubo rezidavimo subjektai

 

1. Jeigu taikant Sutarties, kuriai taikoma Konvencija, nuostatas subjektas, kuris nėra fizinis asmuo, yra daugiau nei vienos Susitariančiosios Jurisdikcijos rezidentas, Susitariančiųjų Jurisdikcijų kompetentingi asmenys siekia abipusiu susitarimu nustatyti Susitariančiąją Jurisdikciją, kurios rezidentu turi būti laikomas toks subjektas Sutartyje, kuriai taikoma Konvencija, atsižvelgiant į jo tikrąją valdymo vietą, jo įregistravimo ar įkūrimo vietą ir bet kuriuos kitus susijusius veiksnius. Kai tokio susitarimo nėra, tokiam asmeniui netaikomos jokios Sutartimi, kuriai taikoma Konvencija, nustatytos mokesčių lengvatos ar atleidimas nuo mokesčių, išskyrus kiek ir kokiu būdu tai gali būti nustatyta Susitariančiųjų Jurisdikcijų kompetentingų asmenų susitarimu.

 

2. 1 dalis taikoma vietoj Sutarties, kuriai taikoma Konvencija, nuostatų (arba tada, kai jų nėra), nustatančių taisykles, kuriomis būtų galima nustatyti, ar subjektas, kuris nėra fizinis asmuo, turi būti laikomas vienos iš Susitariančiųjų Jurisdikcijų rezidentu tais atvejais, kai kitu atveju tas subjektas būtų laikomas daugiau nei vienos Susitariančiosios Jurisdikcijos rezidentu. Tačiau 1 dalis netaikoma Sutarties, kuriai taikoma Konvencija, nuostatoms, kuriomis konkrečiai reglamentuojamas bendrovių, dalyvaujančių dvigubos sąrašinės bendrovės susitarimuose, buveinės klausimas.

 

3. Šalis gali pasilikti teisę:

 

a) netaikyti viso šio straipsnio savo Sutartims, kurioms taikoma Konvencija;

 

b) netaikyti viso šio straipsnio savo Sutartims, kurioms taikoma Konvencija, jei jomis jau reglamentuojami atvejai, kai subjektas, kuris nėra fizinis asmuo, yra daugiau nei vienos Susitariančiosios Jurisdikcijos rezidentas, reikalaujant, kad Susitariančiųjų Jurisdikcijų kompetentingi asmenys stengtųsi pasiekti abipusį susitarimą dėl vienos rezidavimo Susitariančiosios Jurisdikcijos;

 

c) netaikyti viso šio straipsnio savo Sutartims, kurioms taikoma Konvencija, jei jomis jau reglamentuojami atvejai, kai subjektas, kuris nėra fizinis asmuo, yra daugiau nei vienos Susitariančiosios Jurisdikcijos rezidentas, nesuteikiant Sutartimi teikiamos naudos ir nereikalaujant, kad Susitariančiųjų Jurisdikcijų kompetentingi asmenys stengtųsi pasiekti abipusį susitarimą dėl vienos rezidavimo Susitariančiosios Jurisdikcijos;

 

d) netaikyti viso šio straipsnio savo Sutartims, kurioms taikoma Konvencija, jei jomis jau reglamentuojami atvejai, kai subjektas, kuris nėra fizinis asmuo, yra daugiau nei vienos Susitariančiosios Jurisdikcijos rezidentas, reikalaujant, kad Susitariančiųjų Jurisdikcijų kompetentingi asmenys stengtųsi pasiekti abipusį susitarimą dėl vienos rezidavimo Susitariančiosios Jurisdikcijos ir jei jomis, kai tokio susitarimo negalima pasiekti, pagal Sutartį, kuriai taikoma Konvencija, nustatomi minėtam subjektui taikomi reikalavimai;

 

e) savo Sutartyse, kurioms taikoma Konvencija, pakeisti paskutinį 1 dalies sakinį taip: „Kai tokio susitarimo nėra, tokiam asmeniui netaikomos jokios Sutartimi, kuriai taikoma Konvencija, nustatytos mokesčių lengvatos ar atleidimas nuo mokesčių.“;

 

f) netaikyti viso šio straipsnio savo Sutartims, kurioms taikoma Konvencija, sudarytoms su Šalimis, kurios nustatė e punkte nurodytą išlygą.

 

4. Kiekviena Šalis, kuri nėra nustačiusi 3 straipsnio a punkte nurodytos išlygos, praneša depozitarui, ar kiekvienoje jos Sutartyje, kuriai taikoma Konvencija, yra 2 dalyje nurodyta nuostata, kuriai netaikoma išlyga pagal 3 straipsnio b–d punktus, ir jei tokia nuostata yra, nurodo straipsnio ir dalies, kuriuose ji pateikiama, numerį. Jeigu visos Susitariančiosios Jurisdikcijos pateikė tokius pranešimus apie Sutarties, kuriai taikoma Konvencija, nuostatą, ta nuostata pakeičiama 1 dalies nuostatomis. Kitais atvejais 1 dalis pakeičia Sutarties, kuriai taikoma Konvencija, nuostatas tik tiek, kiek šios nuostatos yra nesuderinamos su 1 dalimi.

 

 

 

5 straipsnis

 

Dvigubo apmokestinimo panaikinimo metodų taikymas

 

1. Šalis gali pasirinkti taikyti 2 ir 3 dalis (A galimybė), 4 ir 5 dalis (B galimybė) ar 6 ir 7 dalis (C galimybė) arba gali nesirinkti nė vienos šių galimybių. Jeigu kiekviena Sutarties, kuriai taikoma Konvencija, Susitariančioji Jurisdikcija pasirenka skirtingą galimybę (ar jei viena Susitariančioji Jurisdikcija pasirenka taikyti kurią nors galimybę, o kita Susitariančioji Jurisdikcija pasirenka netaikyti nė vienos iš galimybių), kiekvienos Susitariančiosios Jurisdikcijos pasirinkta galimybė taikoma jos pačios rezidentams.

 

A galimybė

 

2. Sutarties, kuriai taikoma Konvencija, nuostatos, pagal kurias kitu atveju Susitariančiosios Jurisdikcijos rezidento gautoms pajamoms ar turimam kapitalui nebūtų taikomi mokesčiai toje Susitariančiojoje Jurisdikcijoje dvigubo apmokestinimo panaikinimo tikslu, netaikomos, jeigu kita Susitariančioji Jurisdikcija taiko Sutarties, kuriai taikoma Konvencija, nuostatas, kad atleistų tokias pajamas ar kapitalą nuo mokesčių arba apribotų apmokestinimo, kuris gali būti taikomas tokioms pajamoms ar kapitalui, tarifą. Pastaruoju atveju pirmiau minėta Susitariančioji Jurisdikcija leidžia išskaityti iš to rezidento pajamų ar kapitalo mokesčio sumą, lygią toje kitoje Susitariančiojoje Jurisdikcijoje sumokėto mokesčio sumai. Tačiau ta atimama suma neturi būti didesnė už tą prieš atėmimą apskaičiuotą mokesčio dalį, kuri yra priskiriama tokioms pajamoms ar kapitalui, kurie gali būti apmokestinami toje kitoje Susitariančiojoje Jurisdikcijoje.

 

3. 2 dalis taikoma Sutarčiai, kuriai taikoma Konvencija, pagal kurią kitu atveju Susitariančioji Jurisdikcija privalėtų netaikyti mokesčių toje dalyje nurodytoms pajamoms ir kapitalui.

 

B galimybė

 

4. Sutarties, kuriai taikoma Konvencija, nuostatos, kuriomis kitu atveju Susitariančiosios Jurisdikcijos rezidento gautos pajamos nebūtų apmokestinamos toje Susitariančiojoje Jurisdikcijoje siekiant išvengti dvigubo apmokestinimo dėl to, kad minėta Susitariančioji Jurisdikcija laiko tokias pajamas dividendais, netaikomos, jeigu tokiomis pajamomis suteikiama teisė į atskaitymą siekiant apskaičiuoti kitos Susitariančiosios Jurisdikcijos rezidento apmokestinamąjį pelną pagal tos kitos Susitariančiosios Jurisdikcijos įstatymus. Tokiu atveju pirmiau minėta Susitariančioji Jurisdikcija leidžia atskaityti iš to rezidento pajamų mokesčio sumą, lygią toje kitoje Susitariančiojoje Jurisdikcijoje sumokėto pajamų mokesčio sumai. Tačiau ta atimama suma neturi būti didesnė už prieš atėmimą apskaičiuotą pajamų mokesčio dalį, priskirtiną tokioms pajamoms, kurios gali būti apmokestinamos toje kitoje Susitariančiojoje Jurisdikcijoje.

 

5. 4 dalis taikoma Sutarčiai, kuriai taikoma Konvencija, pagal kurią kitu atveju Susitariančioji Jurisdikcija privalėtų netaikyti mokesčių toje dalyje nurodytoms pajamoms.

 

C galimybė

 

6. a) Jeigu Susitariančiosios Jurisdikcijos rezidentas gauna pajamas ar turi kapitalą, kurie, vadovaujantis Sutartimi, kuriai taikoma Konvencija, gali būti apmokestinami kitoje Susitariančiojoje Jurisdikcijoje (išskyrus tiek, kiek tokiomis nuostatomis tai kitai Susitariančiajai Jurisdikcijai leidžiama apmokestinti tik dėl to, kad šios pajamos taip pat yra tos kitos Susitariančiosios Jurisdikcijos rezidento gautos pajamos), pirmiau minėta Susitariančioji Jurisdikcija leidžia:

 

i) atskaityti iš to rezidento pajamų mokesčio sumą, lygią toje kitoje Susitariančiojoje Jurisdikcijoje sumokėto pajamų mokesčio sumai;

 

ii) atskaityti iš to rezidento kapitalo mokesčio sumą, lygią toje kitoje Susitariančiojoje Jurisdikcijoje sumokėto kapitalo mokesčio sumai.

 

Tačiau tokio atskaitymo suma neturi būti didesnė už tą prieš atėmimą apskaičiuotą pajamų ar kapitalo mokesčio dalį, priskirtiną tokioms pajamoms ar kapitalui, kurie gali būti apmokestinami toje kitoje Susitariančiojoje Jurisdikcijoje;

 

b) jeigu pagal bet kurią Sutarties, kuriai taikoma Konvencija, nuostatą Susitariančiosios Jurisdikcijos rezidento gautos pajamos ar turimas kapitalas yra atleidžiami nuo mokesčio toje Susitariančiojoje Jurisdikcijoje, tokia Susitariančioji Jurisdikcija, apskaičiuodama mokesčio dydį likusioms to rezidento pajamoms ar kapitalui, vis tiek gali atsižvelgti į atleistas nuo mokesčio pajamas ar kapitalą.

 

7. 6 dalis taikoma vietoj Sutarties, kuriai taikoma Konvencija, nuostatų, pagal kurias siekiant išvengti dvigubo apmokestinimo Susitariančioji Jurisdikcija privalo neapmokestinti toje Susitariančiojoje Jurisdikcijoje jos rezidento gautų pajamų ar turimo kapitalo, kurie, vadovaujantis Sutarties, kuriai taikoma Konvencija, nuostatomis gali būti apmokestinami toje kitoje Susitariančiojoje Jurisdikcijoje.

 

8. Šalis, kuri nepasirenka taikyti jokios galimybės pagal 1 dalį, gali pasilikti teisę netaikyti viso šio straipsnio vienai ar daugiau nustatytų Sutarčių, kurioms taikoma Konvencija (arba visoms savo Sutartims, kurioms taikoma Konvencija).

 

9. Šalis, kuri nepasirenka taikyti C galimybės, gali pasilikti teisę neleisti kitai (-oms) Susitariančiajai (-iosioms) Jurisdikcijai (-oms) taikyti C galimybę, kai tai susiję su viena ar daugiau nustatytų Sutarčių, kurioms taikoma Konvencija (arba kai tai susiję su visomis jos Sutartimis, kurioms taikoma Konvencija).

 

10. Kiekviena šalis, kuri pasirenka taikyti galimybę pagal 1 dalį, praneša apie pasirinktąją galimybę depozitarui. Tokiame pranešime taip pat pateikiama:

 

a) kai tai susiję su Šalimi, kuri pasirenka A galimybę, jos Sutarčių, kurioms taikoma Konvencija, jei jose yra 3 dalyje pateikta nuostata, sąrašas, taip pat nurodant straipsnio ir dalies, kuriuose kiekviena tokia nuostata pateikiama, numerius;

 

b) kai tai susij