isgyaz13                                      

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. T-82

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-101 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 113, 216 punktais, Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės mero 2016 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Saulius Gegieckas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-82

 

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

Vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 7 dalį ir  Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento (toliau – veiklos reglamentas), patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės tarybos  2015 m. kovo 26 d. sprendimu T-101, 113 punktą,  teikiama Pakruojo rajono savivaldybės mero 2016 metų veiklos ataskaita.

 

Mero veikla

Pakruojo rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) meras Saulius Gegieckas, išrinktas 2015 m. tiesioginiuose merų rinkimuose, organizavo Pakruojo rajono savivaldybės tarybos (toliau – taryba) veiklą, šaukė tarybos posėdžius, jiems pirmininkavo, sudarė tarybos posėdžių darbotvarkes, koordinavo tarybos komitetų ir komisijų veiklą, vykdė kitas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytas funkcijas ir reikalavimus. 2016 metais taryba, vadovaujama savivaldybės mero, dirbo veiklos reglamento, patvirtinto tarybos ir 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-101 (su pakeitimais), ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka. Per ataskaitinį laikotarpį taryba surengė 12 tarybos posėdžių, priėmė 363 sprendimus.

Siekdamas veiklos skaidrumo, betarpiško ryšio su rajono gyventojais, savivaldybės meras  organizavo gyventojų priėmimus, diskusijas savivaldybėje, reaguodamas į jiems rūpimus klausimus ir skundus, vyko į susitikimus bendruomenėse, atsakydavo į klausimus telefonu ar elektroniniu paštu.

Savivaldybės meras 2016 metais savivaldybės veiklos klausimais priėmė 62, personalo klausimais – 101, atostogų klausimais – 99, komandiruočių klausimais – 32 potvarkius.

 

Darbo grupės

 

Per ataskaitinį laikotarpį, kad būtų tinkamai ir laiku sprendžiami aktualūs ir svarbūs mūsų visuomenei klausimai, savivaldybės mero potvarkiais iš tarybos narių, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, visuomenės atstovų sudaryta 11 darbo grupių ir 3 komisijos, kurios analizavo, svarstė įvairaus pobūdžio klausimus, teikė pasiūlymus savivaldybės merui, savivaldybės administracijos direktoriui, tarybai. Kaip ir kasmet tradiciškai sudarytos darbo grupės Gražiausiai tvarkomos sodybos ir aplinkos konkursui, Pakruojo šventei organizuoti ir vertinti, Pakruojo rajono šventei paruošto dailės konkurso „Žaldoko dukters vestuvės“ vertinimui. Ataskaitiniais metais rinkosi darbo grupės dėl savivaldybės administracijos socialinių darbuotojų, dirbančių su rizikos šeimomis, ir Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro etatų pertvarkymo (taryba 2016 m. kovo 31 d. priėmė sprendimą Nr. T-74), dėl 2016 m. vasario 26 d. viešosios įstaigos Pakruojo pirminės sveikatos priežiūros centro vidaus audito ataskaitos Nr. 2 nagrinėjimo (savivaldybės mero 2016 m. balandžio 4 d. potvarkis Nr. MP-27), dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamų projektų, apimančių finansinę priemonę Nr. 04.3.1-FM-F-002 „Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas“, rengimo, dėl savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui nustatymo (savivaldybės mero 2016 m. gegužės 31 d. potvarkis Nr. MP-43), dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės ir viešosios įstaigos Pakruojo pirminės sveikatos priežiūros centro pertvarkymo galimybių nustatymo, dėl savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų parengimą (pagal viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro parengtą Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą projektą) bei pateikimą tvirtinti tarybai, dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2017 metais vykdomai veiklai nustatymo (tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimas Nr. T-332), dėl savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą bei savivaldybės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos projektų paruošimą ir pristatymą savivaldybės tarybai (parengtam sprendimo projektui 2017 m. pradžioje taryba nepritarė). Aktyviai dirbo Atminimo ir istorinių datų įamžinimo komisija. Komisija nagrinėjo, analizavo ir teikė pasiūlymus dėl krepšininkės Vilijos Tuomaitės vardo krepšinio varžybų organizavimo,  dėl daktaro Marko Šreiberio atminimo įamžinimo jo vardu pavadinant Pieninės gatvę Pakruojo mieste, dėl kompozitoriaus Juliaus Juzeliūno, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro Algirdo Ražausko, Rozalimo švč. Mergelės Marijos klebono Aniceto Kisieliaus atminimo įamžinimo. 

Viešieji ryšiai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies nuostatomis, savivaldybės meras reglamente nustatyta tvarka atstovauja savivaldybei bendradarbiaujant su užsienio šalių savivaldybių atstovais.

2016 m. vyko aktyvus tarptautinis bendradarbiavimas: pasirašyta draugystės sutartis su Kozlovo (Lenkijos Respublika) savivaldybe, ketinimų protokolas dėl bendradarbiavimo su  Gurdžaani (Gruzija) savivaldybe ir bendradarbiavimo sutartis su Uggiate-Trevano (Italijos Respublika) savivaldybe. Keistasi vizitais su bendradarbiaujančiomis savivaldybėmis.

2016 m. vasario 16 d. , minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Pakruojyje viešėjo Latvijos Respublikos Rundalės  savivaldybės meras Aivaras Okmanis ir Bauskės savivaldybės mero pavaduotojas Alvis Feldmanis. 

Balandžio 26 d. Pakruojo miesto parke iškilmingai atidarytas sakurų sodas, skirtas diplomatinių santykių tarp Japonijos ir Lietuvos 25-osioms metinėms paminėti. Idėją sukurti ir miestui padovanoti tokį sodą kilo Pakruojo ROTARY klubo nariams. Savivaldybėje suorganizuotas Japonijos ambasadoriaus Toyoei Shigeeda priėmimas. Gegužės 12 d. savivaldybės delegacija, vadovaujama mero Sauliaus Gegiecko, Pakruojo ROTARY klubo atstovai dalyvavo priėmime Japonijos ambasadoriaus rezidencijoje Vilniuje, kur pakruojiškius priėmė Japonijos ambasadorius Toyoei Shigeeda su žmona Michiko.

Gegužės 6 d. Lygumų pagrindinės mokyklos įgyvendinamo tarptautinio ERASMUS+ projekto „Pasakojimų įvairovė visus suvienija“ dalyviai iš Graikijos, Italijos, Ispanijos, Turkijos ir Portugalijos  apsilankė savivaldybėje, kur juos sutiko meras Saulius Gegieckas, mero patarėja Rūta Sausienė ir administracijos direktorė Erika Kižienė. Meras Saulius Gegieckas svečiams pristatė rajoną ir įteikė po Žiemgalos kraštą reprezentuojantį albumą.

Rugpjūčio 12–14 d. Pakruojyje vykusioje  kasmetinės tradicinės šventės ir IV amatų, muzikos ir alaus festivalio „Žaldoko dukters vestuvės“ renginiuose  dalyvavo Japonijos ambasadorius Toyoei Shigeeda su žmona Michiko, Pakruojo rajono garbės pilietis Lars Nolberger iš Mariestado (Švedijos), delegacijos iš Raunheimo ir Holdorfo (Vokietijos), Uggiate-Trevano (Italijos), Halingos (Estijos), Rundalės ir Bauskės (Latvijos), Kozlovo (Lenkijos). Į šventę taip pat atvyko europarlamentarai Vilija Blinkevičiūtė ir Valentinas Mazuronis, Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas Vydas Gedvilas, Seimo nariai Vitalijus Gailius ir Antanas Matulas, Vyriausybės atstovė Šiaulių apskrityje Asta Jasiūnienė.

Spalio 1 d.  Pakruojo rajone lankėsi Vokietijos ambasadorius Rusijoje Rudiger von Fristsch ir Europos Sąjungos (ES) ambasadorius Rusijoje Vygaudas Ušackas. Lydimi Pakruojo rajono savivaldybės mero Sauliaus Gegiecko ir administracijos direktorės Erikos Kižienės, svečiai pabuvojo Plonėnų dvarvietėje, kuri yra Vokietijos ambasadoriaus mamos gimtinė, dalyvavo Pakruojo dvaro „Gyvojo muziejaus“ programoje, sveikino bėgimo „Pakruojo dvaro takais“ nugalėtojus ir prizininkus.

Gegužės 18–22 d. Pakruojo rajono savivaldybės delegacija, Lelčycų vykdomojo komiteto kvietimu, viešėjo Baltarusijoje. Delegacijai vadovavo Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys Antanas Indriulis. Delegacijoje dalyvavo administracijos direktoriaus pavaduotojas Marius Senulis, tarybos sekretorė Regina Samkienė, laikinai einanti Apskaitos skyriaus vedėjo pareigas Rasa Bagdonienė bei verslo atstovai. Pagrindinis delegacijos tikslas – dalyvauti XIII Gomelio ekonomikos forume ir parodoje „Gomelio pavasaris 2016“.

Birželio 4 d  Pakruojo rajono savivaldybės delegacija: meras Saulius Gegieckas, administracijos direktorė Erika Kižienė, tarybos sekretorė Regina Samkienė ir Linkuvos gimnazijos tautinių šokių kolektyvas „Jaunimėlis“ dalyvavo Rundalės savivaldybės šventėje „Visos upės teka į jūrą“ . Jaunieji Linkuvos šokėjai, vadovaujami mokytojos Nijolės Mikalajūnienės, puikiai atstovavo Pakruojo rajonui šventinėje eisenoje ir koncerte kartu su Estijos, Baltarusijos ir kitais Latvijos bei kviestinių svečių kolektyvais.

Birželio 30–liepos 3 d. Bauskėje vyko tradicinės savivaldybės šventės renginiai. Pagrindinę šventės dieną, liepos 2 d., į juos įsijungė ir Pakruojo rajono savivaldybės delegacija, vadovaujama mero pavaduotojo Jono Juozapaičio. Delegacijos sudėtyje: tarybos sekretorė Regina Samkienė, administracijos direktoriaus pavaduotojas Marius Senulis, viešųjų ryšių vyr. specialistė Renata Budrienė.  Be Pakruojo rajono savivaldybės delegacijos, šventėje dalyvavo Hedemoros (Švedijos) komunos, Rypino (Lenkijos) miesto ir Radviliškio rajono savivaldybės atstovai, taip pat kaimyninių savivaldybių  Iecavos ir Rundalės  atstovai, šventės rėmėjai.

Liepos 7–10 d.  Uggiate-Trevano (Italijoje) vykusioje susigiminiavusių miestų šventėje drauge su kitomis delegacijomis dalyvavo ir Pakruojo rajono savivaldybės delegacija, vadovaujama mero Sauliaus Gegiecko. Delegacijos sudėtyje: savivaldybės kontrolierė Irena Urmonienė, Verslo informacijos centro direktorė Sonata Falkauskaitė, Linkuvos seniūnijos seniūnė Gitana Pašiškevičienė. Į Italiją taip pat vyko šokių grupės „Reketys“ (vadovė Sigutė Malinauskienė) atstovai, Pakruojo kultūros centro muzikantai, Moksleivių parlamento prezidentė, Žeimelio gimnazijos moksleivė Mintarė Simonaitytė. Be Pakruojo rajono savivaldybės atstovų, Uggiate-Trevano savivaldybėje vykstančiuose renginiuose taip pat dalyvavo delegacijos iš Rundalės (Latvija) , Halingos (Estija), Adelsdorfo (Vokietija), Tal-Pietos (Malta), Ruaudino (Prancūzija) bei Rypino (Lenkija). Viešnagės metu buvo pasirašyta Pakruojo rajono ir Uggiate-Trevano savivaldybių bendradarbiavimo sutartis, kuriai birželio 30 d. posėdyje pritarė Pakruojo rajono savivaldybės taryba.

Rugpjūčio 27–29 d. Pakruojo rajono savivaldybės delegacija, Kozlovo (Kozłowo) savivaldybės kvietimu, dalyvavo ten vykusioje Derliaus šventėje tarėsi dėl tolesnio bendradarbiavimo ir pasirašė draugystės sutartį. Delegacijai vadovavo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorė Erika Kižienė, delegacijoje buvo tarybos narys Zenonas Pekelis, mero patarėja Rūta Sausienė, Pakruojo sporto centro metodininkas Modestas Ušinskas.
          Rugsėjo 8–12 d. Rypino miesto savivaldybės kvietimu Lenkijoje viešėjo Pakruojo rajono savivaldybės delegacija, vadovaujama mero pavaduotojo Jono Juozapaičio. Delegacijoje buvo viešųjų ryšių vyriausioji specialistė Renata Budrienė, Žemės ūkio skyriaus specialistė Jolita Naudžiūnaitė.  Susitikimo metu nuspręsta organizuojant bendradarbiavimo renginius kooperuotis  trims savivaldybėms – Bauskės, Pakruojo ir Rypino.

Spalio 14–16 d. Pakruojo rajono delegacija: meras Saulius Gegieckas, administracijos direktorė Erika Kižienė, savivaldybės tarybos narys Alvydas Žuvininkas, Pakruojo J. Pakalnio muzikos mokyklos mokytoja Sandra Vaitiekūnienė ir ūkininkas Svajūnas Kižys kartu su  Pakruojo kultūros centro šokių kolektyvu „Reketys“ (vadovė Sigutė Malinauskienė) dalyvavo Halingos savivaldybės (Estijos Respublika) 25 metų įkūrimo proga organizuotuose renginiuose.  Kartu su mūsų delegacija estus sveikino Suomijos, Latvijos, Lenkijos, Italijos delegacijos.

Lapkričio 24–28 d. Pakruojo rajono savivaldybės delegacija: administracijos direktoriaus pavaduotojas Marius Senulis, l. e . Apskaitos skyriaus  vedėjo pareigas Rasa Bagdonienė ir Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja Nijolė Špejerienė dalyvavo Gruzijos Gurdžaanio miesto šventės renginiuose, pasirašė susitarimą dėl Pakruojo rajono ir Gurdžaanio savivaldybių bendradarbiavimo.

Palaikomi glaudūs bendradarbiavimo ryšiai su Lietuvos savivaldybėmis.

Sausio 19 d. meras Saulius Gegieckas, administracijos direktorė Erika Kižienė, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto nariai Alvydas Žuvininkas, Valentinas Misiūnas ir Jonas Juozapaitis bei Seimo nario Vitalijaus Gailiaus padėjėjas, tarybos narys Gintaras Šurna lankėsi Zarasų rajono savivaldybėje, kur domėjosi sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo, jų prieinamumo, kokybės gerinimo klausimais.

Liepos 1 d. Pakruojo rajone viešėjo Kretingos rajono savivaldybės delegacija. Pakruojo rajono savivaldybėje svečius priėmė meras Saulius Gegieckas, mero pavaduotojas Jonas Juozapaitis, mero patarėja Rūta Sausienė, administracijos direktorė Erika Kižienė ir direktorės pavaduotojas Marius Senulis. Svečiai išklausė mero Sauliaus Gegiecko pristatymą apie rajoną, uždavė klausimų jiems rūpimomis temomis. Po susitikimo svečiams pasiūlyta kultūrinė ir pažintinė programa.    

Gruodžio 12 d. Pakruojo savivaldybės vadovai, administracijos skyrių atstovai lankėsi Pasvalio rajono savivaldybėje, kur buvo tartasi dėl glaudesnio bendradarbiavimo. Lietuvos Respublikos Seimo nario Antano Matulo iniciatyva vykusio susitikimo metu kalbėta apie Pakruojo ir Pasvalio rajonų perspektyvas, aptartos svarbiausios veiklos sritys. Ateityje planuojama pasirašyti Pasvalio ir Pakruojo rajonų savivaldybių bendradarbiavimo sutartį numatant konkrečias veiklas, kurios padės geriau pažinti abiejų kaimyninių rajonų tradicijas, skatinti kultūrinius mainus, aktyvinti sportą, plėsti verslo ir turizmo galimybes.     

Savivaldybės meras, mero pavaduotojas, mero patarėja, tarybos nariai aktyviai dalyvavo bendruomenių šventėse, renginiuose. Pagal galimybes dalyvauta parodų atidarymuose, savivaldybės saviveiklininkų, meno kolektyvų koncertuose, švietimo įstaigų renginiuose.

 

Atstovavimas teismuose

 

Savivaldybės mero pareiga atstovauti savivaldybei teisminiuose ginčuose yra perleista Savivaldybės administracijos Teisės skyriaus specialistams. Teisės skyriaus specialistai 2016 m. teismams pateikė 4 atsiliepimus (3 – kaip atsakovas, 1 – kaip trečiasis asmuo), pirminę teisinę pagalbą suteikė 196 pareiškėjams, surašė 173 prašymus suteikti antrinę teisinę pagalbą.

 

Biudžetas

 

Savivaldybės 2016 metų biudžetas – 18 488,2 tūkst.  Eur pajamų ir asignavimų – buvo patvirtintas tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-46. Per metus savivaldybės biudžetas buvo ne kartą tikslintas – perskirstytos biudžeto išlaidos, keistos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirtų asignavimų apimtys ir paskirtis, didintos biudžeto pajamos ir kt. Metų pabaigoje  patikslintas savivaldybės  2016 metų biudžeto planas sudarė 19 601,2 tūkst.  Eur pajamų ir asignavimų. 2016 m. į savivaldybės biudžetą gauta iš viso 20 076,0 tūkst. Eur pajamų (planas įvykdytas 102,4 proc.).

Gyventojų pajamų mokesčio iš viso gauta 8 298,7 tūkst. Eur, iš jų gyventojų pajamų mokesčio dalis, gauta iš Valstybinės mokesčių inspekcijos – 4 953,5 tūkst. Eur, iš valstybės iždo savivaldybių pajamoms ir išlaidų struktūros skirtumams išlyginti – 3 345,2 tūkst. Eur.

Pakruojo rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamos –20 076,0 tūkst. Eur – yra didesnės už 2015 m. biudžetą  423,8 tūkst. Eur Gyventojų pajamų mokesčio dalis, gauta iš Valstybinės mokesčių inspekcijos  didesnė 407,2 tūkst. Eur lyginant su  2015 m. Gyventojų pajamų mokestis išlaidų struktūros ir gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti 2016 metais yra 124,9 Eur  didesnis negu 2015 m.  Dotacijos 2016 m. 371,0 tūkst. Eur didesnės nei 2015 m.

 

Turto mokesčių gauta 774,0 Eur, iš jų: žemės mokesčio – 493,6 tūkst.  Eur (metų planas įvykdytas 90,7  proc.), nekilnojamojo turto mokesčio – 269,9 tūkst. Eur (metų planas įvykdytas 100,3  proc.), paveldimojo turto mokesčio – 10,5 tūkst. Eur.

Prekių ir paslaugų mokesčių gauta 615,1 tūkst.  Eur, iš jų: mokesčio už aplinkos teršimą – 23,2 tūkst. Eur, valstybės rinkliavų – 43,0 tūkst. Eur, vietinių rinkliavų – 11,0 tūkst. Eur, komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo vietinės rinkliavos surinkta – 537,9 tūkst. Eur.

Kitų mokesčių ir pajamų gauta 1 166,3 tūkst. Eur, iš jų: valstybinės žemės nuomos mokesčio – 417,2 tūkst. Eur, mokesčio už valstybinius gamtos išteklius – 197,6 tūkst. Eur, už savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas (už patalpų nuomą, įmokos už vaikų išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose ir kt.) gauta  520,0 tūkst. Eur.

Pajamų iš ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų – 46,4 tūkst. Eur.

Iš valstybės biudžeto gauta 9 078,3 tūkst. Eur dotacijų lėšų, iš jų: mokinio krepšeliui finansuoti – 4 287,1 tūkst. Eur, valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 1 683,9 tūkst. Eur, Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti – 232,0 tūkst. Eur;  Bendrosios dotacijos kompensacijai (biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti) – 959,0 tūkst.  Eur. Kita dotacija ir lėšos iš kitų valdymo lygių – 1 916,3 tūkst.  Eur.

 

1 lentelė

2016 metų Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto įvykdymas

 

tūkst. Eur

 

 

Eil. nr.

Pajamų pavadinimas

Patvirtintas planas

Patiks-lintas planas

Įvykdy-ta

Skirtu-mas

Įvykdy-mo proc.

 

 

MOKESČIAI

9173,2

9493,5

9687,8

194,3

102,0

 

 

1.

Pajamų ir pelno mokesčiai

7811,0

8069,1

8298,7

229,6

102,8

 

 

1.1.

Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)

7811,0

8069,1

8298,7

229,6

102,8

 

 

1.1.1.

Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)

4322,0

4580,1

4953,5

373,4

108,2

 

 

1.1.2.

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti

1815,0

1815,0

1934,5

119,5

106,6

 

 

1.1.3.

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti

1674,0

1674,0

1410,7

-263,3

84,3

 

 

2.

Turto mokesčiai

777,0

819,4

774,0

-45,4

94,5

 

 

2.1.

Žemės mokestis

544,0

544,0

493,6

-50,4

90,7

 

 

2.2.

Paveldimo  turto mokestis

3,0

6,4

10,5

4,1

164,1

 

 

2.3.

Nekilnojamojo turto mokestis

230,0

269,0

269,9

0,9

100,3

 

 

3.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

585,2

605,0

615,1

10,1

101,7

 

 

3.1.

Mokestis  už aplinkos teršimą

26,0

23,3

23,2

-0,1

99,6

 

 

3.2.

Valstybės rinkliavos

14,0

36,5

43,0

6,5

117,8

 

 

3.3.

Vietinės rinkliavos

9,9

9,9

10,9

1,0

110,1

 

 

3.4.

Komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo vietinė rinkliava

535,3

535,3

538,0

2,7

100,5

 

 

4.

Speciali tikslinė dotacija, iš viso

7318,7

7912,9

8119,3

206,4

102,6

 

 

4.1.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

1703,4

1760,5

1683,9

-76,6

95,6

 

 

4.2.

Mokinio krepšeliui finansuoti

4346,0

4287,1

4287,1

0,0

100,0

 

 

4.3.

Kita tikslinė dotacija – Linkuvos specialioji mokykla

268,0

275,0

275,0

0,0

100,0

 

 

4.4.

Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti

232,0

232,0

232,0

0,0

100,0

 

 

4.5.

Kitos dotacijos  ir lėšos iš kitų valdymo lygių

769,3

1358,3

1641,3

283,0

120,8

 

 

5.

Bendrosios dotacijos kompensacija (biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti)

959,0

959,0

959,0

0,0

100,0

 

 

6.

Kitos pajamos

947,9

1092,3

1166,3

74,0

106,8

 

 

7.

Turto pajamos

416,5

546,5

614,8

68,3

112,5

 

 

7.1.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius

240,0

350

417,2

67,2

119,2

 

 

7.2.

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

176,5

196,5

197,6

1,1

100,6

 

 

8.

Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas, iš jų:

525,4

539,8

520,0

-19,8

96,3

 

 

8.1.

Pajamos už atsitiktines paslaugas

138,7

143,7

129,4

-14,3

90,0

 

 

8.2.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

353,1

358,5

353,4

-5,1

98,6

 

 

8.3.

Pajamos už patalpų nuomą

33,6

37,6

37,2

-0,4

98,9

 

 

9.

Pajamos iš baudų ir konfiskacijų

1,0

1,0

28,8

27,8

2880,0

 

 

10.

Kitos neišvardintos pajamos

5,0

5,0

2,7

-2,3

54,0

 

 

11.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

58,4

112,5

97,2

-15,3

86,4

 

 

12.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

31,0

31,0

46,4

15,4

149,7

 

 

13.

VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI

18488,2

19601,2

20076,0

474,8

102,4

 

 

14.

Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

894,6

894,6

894,6

0

100,0

 

 

15.

Iš  viso  pajamų

19382,8

20495,8

20970,6

474,8

202,4

 

 

16.

Savivaldybių gautos ilgalaikės paskolos

265,8

170,5

126,7

-43,8

74,3

 

 

17.

Iš viso įplaukų

19648,6

20666,3

21097,3

431,0

102,1

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės biudžeto išlaidoms finansuoti 2016 m. panaudota 20 655,7 tūkst.  Eur (išlaidų planas įvykdytas 98,6 proc.).

Didžiausia išlaidų dalis teko švietimui – 8 651,8 tūkst. Eur (41,8 proc.) ir socialinei apsaugai – 3 274,4 tūkst. Eur (15,8 proc.).

 

Lyginant 2016 m. su 2015 m. darbo užmokesčio fondas padidėjo 647,0 tūkst. Eur, prekių ir paslaugų naudojimas padidėjo  486,9 tūkst. Eur.                                                     

 

2 lentelė

Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto išlaidos pagal ekonominę klasifikaciją

 

tūkst. Eur

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas

2012 m.  išlaidos

2013 m. išlaidos

2014 m. išlaidos

2015 m. išlaidos

2016 m. išlaidos

Palyginimas 2016 m. su 2015 m. (+,-)

1

2

4

5

6

7

8

1

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

10261,0

10735,4

10912,7

11559,7

647,0

2

Prekių ir paslaugų naudojimas, iš viso:

3393,9

2646,5

3763,0

4249,9

486,9

iš jų:

0,0

3

Mityba

156,0

138,4

141,7

146,4

4,7

4

medikamentai

0,9

0,3

0,9

0,8

-0,1

5

komunalinės paslaugos

916,4

77,9

740,4

652,6

-87,8

6

ryšių paslaugos

100,9

92,5

93,6

91,8

-1,8

7

transporto išlaikymas

210,6

203,9

186,9

184,0

-2,9

8

apranga ir patalynė

7,0

10,7

12,7

7,0

-5,7

9

spaudiniai, kitos prekės

226,7

262,1

353,0

381,9

28,9

10

komandiruotės

3,3

3,7

3,3

7,9

4,6

11

miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis

90,2

79,3

98,0

169,1

71,1

12

ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma

0,6

0,6

0,6

0,4

-0,2

13

ilgalaikio turto remontas

275,7

79,8

112,7

215,2

102,5

14

kvalifikacijos kėlimas

19,1

20,1

21,1

28,8

7,7

15

kitos paslaugos

556,5

809,8

1355,5

1541,4

185,9

16

kitos išlaidos

830,0

867,4

642,6

822,6

180,0

17

Palūkanos

106,8

100,0

94,3

60,5

-33,8

18

Paskolos

228,1

831,2

982,2

982,2

0,0

19

Dotacijos

138,5

63,1

0,0

0,0

20

Socialinės išmokos

3018,5

2590,0

2243,2

2249,9

6,7

21

Turto įsigijimas

701,1

971,6

1367,9

1553,5

185,6

Iš viso išlaidų

17847,9

17937,8

19363,3

20655,7

1292,4

 

2016 m. savivaldybės biudžeto lėšos buvo skiriamos šešių programų, apimančių visas savivaldybės veiklos sritis, uždaviniams ir priemonėms įgyvendinti. 2016 metais savivaldybės programų vykdymui skirtos lėšos sudarė 20 655,7 tūkst. Eur.

 

3 lentelė

Biudžeto asignavimai pagal programas

 

tūkst. Eur

Pro-gra-mos ko-das

Pavadinimas

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

Lygi-nant 2016/2015 +/-

1

2

4

5

6

7

8

01

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

2545,50

2983,10

3294,40

3940,90

646,50

02

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

8338,90

8582,70

8571,20

8651,80

80,60

03

Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa

1058,50

1312,80

1290,10

1323,60

33,50

04

Modernios rajono infrastruktūros plėtojimo programa

1561,00

1033,90

1609,50

1736,50

127,00

05

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa

3406,30

3551,60

3254,50

3274,40

19,90

06

Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa

876,30

1174,30

1243,60

1728,50

484,90

17786,5

18638,4

19263,3

20655,7

1392,40

 

 

 

 

 

Mokėtinos sumos  2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 3 633,6 tūkst. Eur, iš jų: 2 819,7 tūkst. Eur paskolų.

4 lentelė

 

Mokėtinos sumos

tūkst. Eur

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas

2013.12.31.

2014.12.31.

2015.12.31.

2016.12.31.

skirtumas 2016 m. palyginus su 2015 m.

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

303,6

0,5

62,2

15,7

-46,5

 

2

mityba

5,7

7,3

7,0

10,1

3,1

 

3

komunalinės paslaugos

103,3

78,7

33,7

51,2

17,5

 

4

ryšių paslaugos

2,5

2,3

1,7

2,3

0,6

 

5

transporto išlaikymas

6,2

5,2

4,1

7,7

3,6

 

6

kitos prekės, spaudiniai

3,5

1,3

0,9

2,2

1,3

 

7

miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis

10,2

7,1

5,8

8,9

3,1

 

8

ilgalaikio turto remontas

89,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

9

Socialinė parama pinigais

334,9

202,7

149,4

122,2

-27,2

 

10

Paskolos

4140,6

4251,1

3536,2

2819,7

-716,5

 

11

Turto įsigijimas

36,7

48,0

168,7

121,3

-47,4

 

12

kitos paslaugos

5,3

10,2

473,1

469,5

-3,6

 

13

Kitos išlaidos

521,5

415,1

0,0

2,8

2,8

 

Iš viso išlaidų

5563,4

5029,5

4442,8

3633,6

-809,2

 

 

 

 

Savivaldybės turto apskaita

 

Siekiant užtikrinti valstybės, savivaldybės ir kito turto efektyvų valdymą ir naudojimą, buvo renkami, analizuojami, kaupiami ir sisteminami duomenys apie valstybės, savivaldybės ir kitą turtą, jo valdymą, naudojimą ir disponavimą juo. Vykdomi sprendimai dėl valstybės ir savivaldybės nekilnojamojo turto kadastrinių (geodezinių) matavimų, topografinių nuotraukų sudarymo, inžinerinių tinklų geodezinių – kontrolinių (išpildomųjų) nuotraukų sudarymo ir šių duomenų registravimo Nekilnojamojo turto kadastre ir registre bei duomenų apie šį turtą rinkimo, analizavimo, kaupimo ir administravimo.

Savivaldybės nuosavybėn perduoto turto įsigijimo vertė – 203,31 tūkst. Eur. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, perduoto valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinėms įstaigoms, įsigijimo vertė – 318,01 tūkst. Eur. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, perduoto valdyti ir naudotis panaudos pagrindais biudžetinėms įstaigoms ir kitiems asmenims, įsigijimo vertė – 288,55 tūkst. Eur. Biudžetinėms įstaigoms perduotų ilgalaikio materialiojo turto remonto ir (ar) statybos darbų (esminio pagerinimo) verčių suma – 596,00 tūkst. Eur; valstybės turto, valdomo, naudojamo ir disponuojamo patikėjimo teise, perduoto valdyti ir naudotis panaudos pagrindais biudžetinėms įstaigoms ir kitiems asmenims, įsigijimo vertė – 31,52 tūkst. Eur.

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, taryba papildė savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą.

Rengtos, derintos ir administruotos socialinio būsto nuomos sutartys; vadovaujantis sudarytomis nuomos sutartimis skaičiuotas nuomos mokestis, tvarkyta patalpų (pastatų) ir nuomininkų apskaita bei kontroliuotas šių sutarčių sąlygų vykdymas:

- 2016 m. sausio 1 d. galiojančių socialinio būsto, gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių skaičius – 175;

- 2016 m. gruodžio 31 d. galiojančių socialinio būsto, gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių skaičius – 168;

- 2016 metais socialiniai būstai buvo suteikti 16 asmenų (šeimų);

- 2016 metais buvo pratęstos socialinio būsto nuomos sutartys 10 asmenų ir šeimų; nutrauktos 23 socialinio būsto nuomos sutartys.

Organizuotas asmenų ir šeimų prašymų bei prie prašymų pridedamų dokumentų dėl įrašymo į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus nagrinėjimas. Sudaromas ir tikslinamas asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašas:

- 2016 m. sausio 1 d. sąraše buvo 155 asmenys ir šeimos;

- 2016 m. gruodžio 31 d. sąraše buvo 122 asmenys ir šeimos pagal požymius: jaunos šeimos – 25; šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų (įvaikių) – 6; buvę našlaičiai ar be tėvų globos likę asmenys – 4; neįgalūs asmenys ir šeimos, kuriose yra neįgalūs asmenys – 21; asmenys ir šeimos, neturintys išvardintų požymių – 58; socialinių būstų nuomininkai, turintys teisę į socialinio būsto pagerinimą – 8;

- 2016 m. 2 (dviem) šeimoms buvo išduotos pažymos dėl teisės į valstybės paramą būstui įsigyti;

- 2016 m. 3 (trims) šeimoms buvo paskaičiuota ir mokama būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija.   

Savivaldybės turto pardavimas:

savivaldybės taryba patvirtino Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą;

viešo aukciono būdu parduotas savivaldybės nekilnojamasis turtas: 

- pastatas-ambulatorija su įrengtais butais (unikalus Nr. 6597-3008-2011, plotas 352,07 kv. m, pažymėjimas plane 1D1m, statybos metai 1937 m.), garažas (unikalus Nr. 6597-3008-2022, plotas 87,86 kv. m, pažymėjimas plane 2G1m, statybos metai 1937 m.), ūkinis pastatas (unikalus Nr. 6597-3008-2033, plotas 148 kv. m, pažymėjimas plane 3I1m, statybos metai 1937 m.), kiemo statiniai (unikalus Nr. 6597-3008-2044, statybos metai 1937 m.); Pakruojo g. 12, Rozalimo mstl., Pakruojo r.;

- pastatas-darželis (unikalus Nr. 6598-5008-6013, plotas 949,38 kv. m, pažymėjimas plane 1C1p, statybos metai 1985 m.); Mečislovo Vasiliausko g. 12, Stačiūnų k. Lygumų sen., Pakruojo r.;

vykdytas nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybės turto pardavimas viešuose prekių aukcionuose;

asmenims (šeimoms) pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą buvo parduoti savivaldybės būstai ir jų priklausiniai:

- butas/patalpa – butas (unikalus Nr. 6596-5000-3010:0036; pastatas kuriame yra butas 6596-5000-3010; plotas 26,94 kv. m; statybos metai 1965 m.), adresas: Vytauto Didžiojo g. 92-2, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.;

- butas/patalpa – butas mansardoje (unikalus Nr. 6596-9001-4011:0005; pastatas, kuriame yra butas 6596-9001-4011; plotas 45,03 kv. m; statybos metai 1969 m.), pastato – sandėlio 22/100 dalys (unikalus Nr. 6596-9001-4022; užstatytas plotas 99 kv. m; statybos metai 1969 m.); adresas: Pašvitinio g. 31-7, Linkuvos m., Pakruojo r. sav.;

- pastato – gyvenamojo namo (unikalus Nr. 6593-2001-1010; bendras statinio plotas 203,34 kv. m (būsto plotas 44,90 kv. m.); statybos metai 1932 m.) pagal NTR Nr. 40/29463 (kadastro duomenys nustatyti 1999 m. liepos mėn.) duomenų pastatų vidaus plotų eksplikaciją butas Nr. 2, kitų statinių (inžinerinių) – kiemo statinių (unikalus Nr. 6593-2001-1031; statybos metai 1968 m.) dalis, priklausanti butui Nr. 2), adresas: Taikos g. 16-2, Linkuvos m., Pakruojo r. sav.

Įgyvendinant savivaldybės savarankiškąsias funkcijas, vykdyta Pakruojo rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė.

Socialinė rūpyba

 

2016 metais buvo vykdoma neįgaliųjų socialinės integracijos programa, būsto pritaikymo neįgaliesiems programa, paramos maisto produktais labiausiai skurstantiems asmenims, sociokultūrinių paslaugų teikimo programa, prevencinė smurto artimoje aplinkoje mažinimo programa, neįgaliųjų socialinės integracijos programa. Įgyvendintas socialinių paslaugų 2016 m. planas, patvirtintas tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-105. Visos  programų priemonės buvo įgyvendinamos atsižvelgiant į konkrečius tikslus. Socialinių paslaugų pirkimui ir finansavimui panaudota 256,5 tūkst. Eur. Vadovaujantis socialinių paslaugų pertvarką reglamentuojančiais teisės aktais, buvo parengtas ir tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-201 patvirtintas Pakruojo rajono savivaldybės socialinių paslaugų deinstitucionalizacijos priemonių planas. Šio plano tikslas – kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų sąlygas kiekvienam gauti individualias paslaugas pagal poreikius ir reikiamą pagalbą šeimoje, bendruomenėje. Priemonės patvirtintos 2016–2020 metams. Vykdoma profesionalių budinčių vaikų globėjų paieška ir jų parengimas dirbti su laikinai į šeimas priimtais vaikais. Parengtas ir tarybos sprendimu patvirtintas (tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T-193) Piniginės socialinės paramos įstatymo nenumatytais atvejais tvarkos aprašas, kuriuo nepanaudotas savivaldybės biudžeto lėšos skirtos socialinei paramai skiriamos ne tik gaisro ar stichinės nelaimės, ligos ar sunkios materialinės padėties, bet ir daugiavaikių šeimų, auginančių 3 ir daugiau vaikų, ir socialinės rizikos šeimų vaikų vasaros poilsio stovyklų apmokėjimui, vaiko globos šeimoje skatinimui. 2016 m. sudarytos naujos socialinių paslaugų finansavimo sutartys su šeimynomis (vykdant papildomus susitarimus, papildomai finansuotos šeimynos, iš viso 2,5 tūkst. Eur). Stiprinant socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, socialinį darbą, jie pervesti socialiniam darbui į Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centrą, sudarytos sutartys su seniūnijomis dėl socialinių paslaugų teikimo. Parengtos socialinio darbo tvarkos, aprašai, reglamentuotos pagrindinės socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, veiklos funkcijos. Parengtas ir tarybos sprendimu patvirtintas Apgyvendinimo paslaugos teikimo Laikino gyvenimo namuose tvarkos aprašas.

Parengta ir tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-197 patvirtinta Prevencinė smurto artimoje aplinkoje mažinimo programa, kurios tikslas – užtikrinti smurto artimoje aplinkoje prevenciją ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims teikimą. Vykdant šią programą aktyviai bendradarbiauta su Šiaulių apygardos probacijos tarnybos Pakruojo skyriumi, Pakruojo policijos komisariatu, Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centru, Pakruojo suaugusių ir jaunimo centru, švietimo skyriumi, visuomenės sveikatos centru.

Pagal 20142020 metų Europos Sąjungos fondų  investicijų veiksmų programos priemonę „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ pateiktos paraiškos dalyvauti projektuose „+54“, „Kompleksinės paslaugos šeimai“ ir „Integrali pagalba į namus“. Parengtas ir tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-335 patvirtintas Dienos socialinės globos asmens namuose teikimo tvarkos aprašas.

Piniginė socialinė parama daugiausia buvo teikiama pašalpomis. Vienos iš šių pašalpų išmokamos tam tikroms gyventojų kategorijoms be gavėjo pajamų tikrinimo, kitos – tik įsitikinus, kad pretenduojantys jas gauti asmenys arba šeimos iš tikrųjų turi mažas pajamas. Nuo 2014 m. pasikeitus įstatymui, lėšos socialinėms pašalpoms skiriamos iš savivaldybės biudžeto. 2016 m. patvirtinta suma: 1 280,0 tūkst. Eur, panaudota suma: 847,0 Eur. Nepanaudota suma: 433,0 tūkst. Eur. Išlaidos 2016 m., palyginus su 2015 m., sumažėjo 10,07 proc. Valstybės biudžeto lėšų valstybinėms ir deleguotoms funkcijoms vykdyti panaudota  4 513,2 tūkst. Eur.

Įsigaliojus Išmokų vaikams įstatymo pataisoms (pradėta testuoti  pajamas), pakito šių išmokų gavėjų skaičius. Išmokoms (vaikams) 2016 m. panaudota valstybės biudžeto lėšų – 661,8 tūkst. Eur. Vykdant Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl paramos mirties atveju“ buvo mokama laidojimo pašalpa. Iš savivaldybės biudžeto išmokėtos 3 laidojimo išmokos – 0, 9 tūkst. Eur.

Pakruojo rajono gyventojams, atsidūrusiems ypač sunkioje materialinėje padėtyje – dėl ilgalaikės ir sunkios ligos, nukentėjusiems nuo gaisro ar kitų stichinių nelaimių teikta vienkartinė materialinė parama. Piniginė socialinė parama įstatymo nenumatytais atvejais per 2016 m. buvo suteikta 168 rajono gyventojams, panaudota 13, 6 tūkst. Eur (2015 m. –  6,2 tūkst. Eur).

Socialinės pašalpos ir kompensacijos nepasiturintiems rajono gyventojams buvo skiriamos komisijos sprendimu. Gauta 30 prašymų, pašalpos ir kompensacijos skirtos 24 asmenims.

Taryba 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-166 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės studijų rėmimo fondo tarybos sudarymo“ patvirtino naujo sudėties Studijų rėmimo fondą, 2016 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu  Nr. T-241 patvirtinta 2016 m. studijų rėmimo fondo programa. Dėl paramos 2016 m.  kreipėsi 27 jaunuoliai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose. Parama suteikta 23 pareiškėjams. Pakruojo rajono savivaldybės studijų rėmimo fonde buvo sukaupta 5 tūkst. eurų.

Pakruojo rajone buvo vykdoma paramos maisto produktais labiausiai skurstantiems asmenims programa. Šios programos metu išdalinta 52 592 kg maisto produktų, iš viso paramą gavo 3 157 rajono gyventojai. 2016 m. buvo priimta 2 617 sprendimų dėl šalpos išmokų paskyrimo (2015 m. – 2 049), suformuotos naujos 353 šalpos išmokų gavėjų bylos.

Įvykdyta tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-30 patvirtinta Neįgaliųjų socialinės integracijos 2016 metų programa. Rajone buvo koordinuojamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vykdymas. 2016 m. savivaldybėje 4 neįgaliųjų organizacijos pateikė projektų paraiškas dalyvauti konkurse, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje vertinimo ir atrankos komisija patenkino visus 4 projektus. Socialinės reabilitacijos paslaugas, vykdant projektus, gavo 312 asmenų, iš jų 292 neįgalūs suaugę asmenys, 1 vaikas ir 19 šeimos narių.

Būsto pritaikymui 2016 m.  (pritaikytas 1 būstas) panaudota 11,4 tūkst. Eur, iš jų valstybės biudžeto lėšų 8,1 tūkst. Eur ir savivaldybės biudžeto 3,3 tūkst. Eur.

 

 

 

Modernios rajono infrastruktūros plėtojimo programa

 

2016 m. pradėti įgyvendinti projektai, finansuojami iš 20142020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, tęsiami pradėti pasirengimo darbai, laiku ir kokybiškai parengtos ir pateiktos 6 paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus bei 4 paraiškos dėl dalyvavimo 20142020 intereg V-A Latvijos – Lietuvos programos projektuose, pateikta 12 projektinių pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo, vykdyti kiti pasirengiamieji darbai – vykdyti viešieji pirkimai dėl investicijų projektų, techninių projektų, energijos vartojimo auditų parengimo paslaugų pirkimo, įgyvendinami tęstiniai projektai, finansuojami Valstybės investicijų programos lėšomis.

2016 m. baigti įgyvendinti projektai:

Iš Kelių priežiūros ir plėtros programos vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūrai ir plėtrai panaudota 987 809,10 Eur, iš jų einamiesiems tikslams (kelių priežiūrai) 383,6 tūkst. Eur, kapitalo formavimui –  604,2 tūkst. Eur.

Baigta rekonstruoti Pakruojo mieste Saulėtekio gatvė, baigtas įrengti pėsčiųjų ir dviračių takas iki Petrašiūnų k. Pakruojo r. (3,4 km), pradėta Marko Šreiberio gatvės ir S. Dariaus ir S. Girėno gatvės rekonstrukcija (Pakruojo mieste), parengti 3 techniniai projektai – Pakruojo miesto Vilniaus gatvės, P. Cvirkos gatvės bei J. Basanavičiaus gatvės rekonstrukcijos darbams.

Baigtas Pakruojo miesto Vytauto Didžiojo gatvės šaligatvio paprastasis remontas (460 m) bei, vietinės reikšmės kelių ir gatvių išdaužų taisymas skaldos atsijomis (4815 m3), vietinės reikšmės kelių ir gatvių greideriavimas (728,4 km). Įrengtas 21 kelio ženklas, atliktas gatvių horizontalus žymėjimas (788 m2), inventorizuoti vietinės reikšmės keliai ir gatvės.

2016 m. vykdyti tęstiniai projektai:

„Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos pastato Pakruojyje, P. Mašioto gatvės 45, rekonstravimas", Pakruojo žydų sinagogos pastato tvarkyba ir pritaikymas kultūros ir viešosioms reikmėms“, „Pakruojo rajono Linkuvos gimnazijos pastato Linkuvoje, Gimnazijos gatvės 32, rekonstravimas“.

Įvertinti projektiniai pasiūlymai, laukiama paraiškų pateikimo termino:

„Pakruojo miesto Kęstučio gatvės rekonstrukcija“ – projekto įgyvendinimo metu planuojama rekonstruoti Pakruojo miesto Kęstučio gatvę (0,31 km). Projektas įtrauktas į integruotų teritorijų vystymo programą.

„Pakruojo gaisrinės pastato tvarkyba ir pritaikymas viešosioms ir kultūros reikmėms“ – projekto įgyvendinimo metu planuojama sutvarkyti ir viešosioms ir kultūros reikmėms pritaikyti Pakruojo senosios gaisrinės pastatą.

„Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Pakruojo rajono L. Giros gatvėje“ – projekto įgyvendinimo metu planuojama įrengti pėsčiųjų ir dviračių taką Pakruojo miesto L. Giros gatvėje (0,41 km).

„Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Pakruojo rajono Dvariškių kaime“ – projekto įgyvendinimo metu planuojama sutvarkyti ir pritaikyti paslaugų centro veiklai pastatą, esantį Kruojos gatvėje 45, Dvariškių kaime.

„Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Pakruojo rajono Pašvitinio sen. Pamūšio kaime“ – projekto įgyvendinimo metu planuojama sutvarkyti ir pritaikyti paslaugų centro veiklai pastatą, esantį Mokyklos gatvėje 12, Pamūšio kaime.

„Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Pakruojo rajono Žeimelio miestelyje“ – projekto įgyvendinimo metu planuojama rekonstruoti Žeimelio gimnazijos patalpas, pritaikant jas kaimo bendruomenių poreikiams.

Projektiniai pasiūlymai įvertinti ir pateiktos paraiškos dėl projektų įgyvendinimo:

„Socialinio būsto fondo plėtra Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje“ – projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti 20 socialinių būstų su viryklėmis.

„Kompleksinės paslaugos šeimai Pakruojo rajone“ – projekto įgyvendinimo metu numatoma teikti kompleksines paslaugas asmeniui (šeimai), paslaugos numatomos teikti 140 asmenų. Numatoma įkurti bendruomeninius šeimos namus, kuriuose bus koordinuojamas, organizuojamas ir užtikrinamas paslaugų asmenims (šeimoms) teikimas, teikiama informacija apie visas savivaldybės teritorijoje teikiamas paslaugas asmeniui (šeimai), tarpininkaujama tarp paslaugų teikėjų ir gavėjų.

„Kraštovaizdžio būklės gerinimas Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje (I etapas)“ – projekto įgyvendinimo metu planuojama nugriauti du bešeimininkius apleistus pastatus Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje ir sutvarkyti aplinką aplink juos.

„Linkuvos socialinių paslaugų centro infrastruktūros atnaujinimas ir paslaugų plėtra“ – projekto įgyvendinimo metu numatoma rekonstruoti dalį pastato, esančio adresu Parko gatvė 4, Linkuva.

„Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ – projekto įgyvendinimo metu planuojama pastatyti 54 informacinius kelio ženklus bei 37 informacinius stendus Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje.

„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Pakruojo r. sav.“ – projekto įgyvendinimo metu planuojama pastatyti vandens gerinimo įrenginį Rozalimo mstl., sudaryti galimybę prisijungti prie vandentiekio tinklų 259, o prie nuotekų tinklų – 319 gyventojų.

Išduotas 81 statybą leidžiantis dokumentas, aktualiausi iš jų:

mažo slėgio skirstomojo dujotiekio P. Mašioto g., Pakruojo m. naujos statybos projektui;

gamybos paskirties (mineralinių miltelių gamybos cecho) Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Petrašiūnų k., Dolomito g. 6 statybos projektui;

biodujų jėgainės, Pakruojo r. sav., Linkuvos sen., Megučionių k., statybos projektui;

vidutinio slėgio dujotiekio A. Vienuolio g., J. Paukštelio g., Pakruojo m., Pakruojo sen., Pakruojo r. sav. ir dujotiekio įvadų iki sklypų ribų A. Vienuolio g. 13, J. Paukštelio g. 2, 4, 6, 10, 12, Pakruojo m., Pakruojo r. sav. statybos projektui;

daugiabučiams gyvenamiesiems namams modernizuoti Pakruojo mieste: Mindaugo g. 6, Taikos g. 18A, Taikos g. 30, Saulėtekio g. 52, Vasario 16-osios g. 15, P. Mašioto g. 55, Vilniaus g. 31.

prekybos paskirties pastatui (parduotuvei) Varpo g. 7, Linkuvos m., Pakruojo r. sav., rekonstruoti;

privažiuojamajam geležinkelio keliui Nr. 24 rekonstruoti ir geležinkelio iešmų sąvažoms statyti tarp privažiuojamųjų geležinkelio kelių Nr. 21 ir Nr. 24, Dolomito g. 6, Petrašiūnų k., Pakruojo sav.;

Pakruojo m. Pieninės gatvei rekonstruoti;

Pakruojo m. J. Basanavičiaus gatvei rekonstruoti;

Valstybinės reikšmės rajoninio keliui Nr. 2901 Rozalimas–Derveliai–Aukštelkai ruožui nuo 0,24 iki 6,86 km rekonstruoti;

valstybinės reikšmės krašto keliui Nr. 149 Smilgiai–Pakruojis 22,495 – 23,065 km ruožui rekonstruoti, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką;

Pakruojo m. Kęstučio gatvei rekonstruoti.

 

Paruošti 2 Savivaldybės tarybos sprendimo projektai (grafinė ir tekstinė dalys) dėl gatvių pavadinimo ir geografinių charakteristikų keitimo:

Pakruojo seniūnijoje  pakeistas Pakruojo m. Pieninės gatvės pavadinimas į Marko Šreiberio gatvę bei pakeistos geografinės charakteristikos;

Rozalimo seniūnijoje  pratęstos Rozalimo seniūnijos Plaučiškių kaimo Šeduvos gatvės nuo Meldinių kaimo iki Stūriškių viensėdžio ribos.

2016 metais įvykdyti 482 viešieji pirkimai už 2 718,7 tūkst. Eur sumą. 2015–2016 metais vykdytų viešųjų pirkimų suvestinė:

 

Pirkimo objekto rūšis

Pirkimų vertė, Eur

Pirkimų skaičius, vnt.

2016 m.

2015 m.

2016 m.

2015 m.

Prekės

584,5 tūkst.

256,9 tūkst.

225

270

Paslaugos

462,6 tūkst.

604,7 tūkst.

204

198

Darbai

1 671,5 tūkst.

1 999,3 tūkst.

53

42

Iš viso:

2 718,7 tūkst.

2 860,9 tūkst.

482

510

 

Pagal statinių, kurie neturi savininkų ar kurių savininkai nežinomi, apskaitą savivaldybėje yra 353 statiniai, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), iš jų 9 – gyvenamieji pastatai, 296 – negyvenamieji pastatai, 48 – inžinieriniai statiniai. Teismų pripažinta bešeimininkiais statiniais 31 pastatas (3 gyvenamieji pastatai ir 28 negyvenamieji pastatai). 2016 m. nugriautas 1 negyvenamasis pastatas.

 

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

 

2016 m. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšas sudarė 277 tūkst. Eur. Panaudota 236,5 tūkst. Eur. Programos lėšomis buvo finansuojama užterštų teritorijų, bešeimininkių atliekų tvarkymas, želdynų ir želdinių priežiūra. Atnaujinti Pakruojo mieste S. Dariaus ir S. Girėno gatvės želdiniai, investuota lėšų į dviračių takų priežiūrą, nupirkta 171 vnt. konteinerių komunalinių atliekų surinkimui, įsigyta atliekų surinkimo monitoringo ir valdymo sistema, sutvarkyta atliekomis užteršta teritorija Noreikonių kaime, vandens telkinių pakrantės. Mokyklose ir bibliotekose vykdytas ekologinis švietimas, organizuotos įvairios aplinkosauginės akcijos: Pasaulinės Žemės dienos minėjimas, Pasaulinės Aplinkosaugos dienos minėjimas, Dienos be automobilio diena. Paruošta išsami aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ataskaita ir pristatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai.

 

Ekstremalieji įvykiai

 

Savivaldybėje per 2016 m. užregistruota 5 ekstremalieji įvykiai ir 1 ekstremalioji situacija. 5 ekstremalieji įvykiai susiję su rastais nuo karo laikų likusiais sprogmenimis, 1 ekstremalioji situacija paskelbta dėl ekologinės avarijos Petraičių (Lygumų seniūnija) tvenkinyje. Ekstremalioji situacija susidarė spalio 14 d. dėl  spalio 5 d. Radviliškyje kilusio didžiulio gaisro UAB „Gairelita“ teritorijoje. Gaisrui gesinti panaudotas didelis kiekis vandens. Į Obelės upę patekę gaisro gesinimo vandenys atitekėjo į Petraičių tvenkinį. Ekstremalioji situacija tęsėsi iki gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento duomenimis, Petraičių tvenkinio žuvų ištekliams padarytos žalos dydis siekia 48,2 tūkst. Eur, vandens bestuburiams – 2,9 tūkst. Eur. Gyvajai gamtai ir vandens telkiniams padaryta žala dar tebeskaičiuojama. Pakruojo rajono savivaldybė kreipėsi į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo.

2016 m. rajone kilo 80 gaisrų. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, gaisrų skaičius sumažėjo 19,2 proc. (2015 m. kilo 99 gaisrai). Gaisruose žuvo 1 žmogus (2015 m. – 0). Traumuotas 1 žmogus (2015 m. – 5). Gaisrų metu sunaikinta 43 m² gyvenamojo ir 284 m² negyvenamojo ploto, sugadinta 147 m² gyvenamojo ir 224 m² negyvenamojo ploto. Išdeginta 949 arai atvirų teritorijų.

 

Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

 

2016 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšas sudarė 51,7 tūkst. Eur. Iš jų 3,5 tūkst. Eur skirta iš savivaldybės biudžeto, 48,2 tūkst. Eur  – Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos. Programos lėšomis buvo finansuota Aplinkos monitoringo 2013–2018 m. programos vykdymas, Gimdos kaklelio ir kiaušidžių ikivėžinių susirgimų diagnozavimas, Valstybinės tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės 2016 m. programa, Mirtingumo nuo ūminių širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo programa. Vykdyti projektai: „Atsakinga ir saugi lytinė elgsena“, „Narkotinių ir psichotropinių medžiagų tyrimas mokyklose, vartojimo prevencijos tikslais“, „Diabeto mokyklos – žinių sklaida rajono gyventojams ir „Vita“ klubo nariams“. Įrengta žaidimų aikštelė Rozalimo miestelyje.     

 

Bendruomenių rėmimo programa

 

Savivaldybėje registruotos 44 bendruomenės: 39 kaimo ir 5 miesto. 2016 m. savivaldybė bendruomenių būtiniausiems poreikiams tenkinti skyrė  22, 5 tūst. Eur, iš jų 7,5 tūkst. Eur skirta parama prisidėjimui prie projektų, vykdomų iš valstybės biudžeto lėšų. Paskelbus projektų atrankos konkursą, paraiškas paramai gauti pateikė 31 bendruomenė. Didžiausia paramos suma projektams, remiamiems iš savivaldybės biudžeto buvo 0,3 tūkst. Eur. Projektais buvo siekiama skatinti bendruomenių narių pilietiškumą ir dalyvavimą sprendžiant vietos problemas, didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą, tvarkyti kraštovaizdį ir visuomeninės paskirties erdves, teikti paramą bendruomenių telkimuisi ir veiklai, skleisti gerąją aktyviausių kaimo bendruomenių patirtį.  Už šias lėšas bendruomenės pirko sportinį inventorių, tvarkė savo kaimų viešąsias erdves, važiavo į ekskursijas, pirko statybines medžiagas bendruomenės namų remontui,  organizavo įvairias šventes. Kasmet organizuojamame sąskrydyje, kuris 2016 m. vyko Dvariškių kaimo bendruomenėje, dalyvavo 14 bendruomenių.

 

Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa

 

2016 m. atsižvelgiant į tai, kad pasikeitė paramos smulkiajam ir vidutiniam verslui šaltiniai, ir ji teikiama naudojant tik savivaldybės biudžeto lėšas, tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-45 patvirtintas Pakruojo rajono savivaldybės pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui remti tvarkos aprašas bei sudaryta Pakruojo rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisija. Vadovaujantis parengto tvarkos aprašo nuostatomis, 2016 m. parengtos ir administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos finansinės paramos iš savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui sutarties, paraiškos skirti finansinę paramą iš savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų smulkiajam ir vidutiniam verslui remti, paraiškų vertinimo suvestinės, paraiškos vertinimo pažymos formos. 2016 m. savivaldybės biudžete smulkiajam ir vidutiniam verslui remti buvo skirta 20 tūkst. Eur.

 

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą

skatinimo programa

 

Savivaldybė 2016 metais tęsė savivaldybės 2015–2017 m. strateginio veiklos plano Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programos įgyvendinimą, neformaliojo vaikų švietimo finansavimo įdiegimą savivaldybėje ir mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų panaudojimą ugdymo kokybei gerinti. Programos tikslas – teikti kokybiškas, prieinamas ir gyventojų poreikius atitinkančias švietimo programas.

Pakruojo rajone 2016 m. bendrojo ugdymo programas vykdė 3 gimnazijos,  8 pagrindinės mokyklos, Linkuvos specialioji mokykla ir Stačiūnų mokykla–daugiafunkcis centras. Neformaliojo švietimo programas metų pradžioje vykdė 8 savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigos, 1 nevalstybinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga, Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla, veikė Pedagoginė psichologinė tarnyba ir Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras.

2016 m. kovo 31 d. taryba patvirtino Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo    mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą. Jo pagrindu pertvarkyta Klovainių pagrindinė mokykla prie jos prijungiant Klovainių vaikų darželį, Linkuvos gimnazijos Triškonių filialas pertvarkytas į daugiafunkcį skyrių, vykdantį ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, Lygumų pagrindinėje mokykloje ir Pašvitinio pagrindinėje mokykloje įkurtos ikimokyklinio ugdymo grupės, Pedagoginė psichologinė tarnyba prijungta prie Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro. Likviduotas Rozalimo pagrindinės mokyklos Žvirblonių pradinio ugdymo skyrius.

Bendrojo ugdymo mokyklose, 2016 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, mokėsi 2 222 mokiniai (2015 m. 2 396 mokiniai), ikimokyklinio ugdymo įstaigose –  553 vaikai (2015 m. 549 vaikai). 107 vaikai (2015 m. 68 vaikai) lankė bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.  Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykloje pagal muzikinio ugdymo programas  buvo ugdomi 154 mokiniai (2015–2016 m. m. – 156 mokiniai).

2016 m. rajono švietimo įstaigoms vadovavo 23 direktoriai  ir 21 pavaduotoja ugdymui, įstaigose dirbo 776 darbuotojai, iš jų 396 pedagoginiai darbuotojai.

Ataskaitiniais metais teikė informacinę, konsultacinę, psichologinę ir kvalifikacijos tobulinimo pagalbą vaikams, jaunimui ir suaugusiems Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras. 2016 metais švietimo centras įgyvendino mokinių neformaliojo švietimo programą „Mokinių karjeros ugdymas“, kurioje dalyvavo 203 mokiniai, parengė ir įgyvendino 67 kvalifikacijos tobulinimo programas, kuriose dalyvavo 2 137 pedagogai. Pedagoginės psichologinės tarnybos padalinys atliko 145 mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimus. Buvo tęsiama Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) veikla, surengtas 31 susitikimas TAU klausytojams, kuriuose dalyvavo 1 147 dalyviai.

 

Sporto plėtojimo programa

 

2016 m. Pakruojo rajone sėkmingai vykdyti profesionalaus ir mėgėjiško sporto plėtojimo priemonių plane numatyti tikslai:  moksleivių kūno kultūros ir sportinis ugdymas, skatintas jaunimo ir suaugusiųjų fizinis aktyvumas, organizuotas turiningas laisvalaikio praleidimas, sudarytos sąlygos profesionaliam ar pusiau profesionaliam sportui plėtotis, nutolusių nuo rajono centro vietovių moksleivių sportinis ugdymas.

Sporto centro mokymo grupių ir moksleivių skaičius, 2016 m. spalio 1 d. duomenimis: krepšinio –  12 grupių, 197 moksleiviai; futbolo – 5 grupės, 69 moksleiviai; lengvosios atletikos – 4 grupės, 46 moksleiviai; BMX mažųjų dviračių kroso – 3 grupės, 35 moksleiviai. Kasmet po keletą pajėgių rajono sportininkų išvyksta mokytis ir siekti sportinio meistriškumo į Panevėžio ir Šiaulių sporto gimnazijas. Sporto mokymo grupių užsiėmimai vyko Pakruojo, Linkuvos mieste, Klovainių, Rozalimo gyvenvietėse. Į užsiėmimus atvyksta moksleiviai ir iš kitų rajono vietovių.

2016 metais Sporto centro moksleiviai dalyvavo moksleivių krepšinio lygos, futbolo lygų varžybose, Lietuvos čempionatuose, Lietuvos jaunučių sporto žaidynėse, turnyruose, tarptautinėse varžybose. Trūkstant lėšų vasaros ir pasirengimo varžybų sezonui nepakanka rengiamų sporto stovyklų. 2016 m. treneriai, pasitelkę tėvų ir projektų lėšas, surengė 4 sportines stovyklas, BMX sportininkai vyko treniruotis į Panevėžio dviračių treką, Šiaulių Sporto mokyklos „Dubysa“ BMX trasą, lengvaatlečiai žiemos metu vyko treniruotis į Šiaulių lengvosios atletikos maniežą.

 

Sportiniai renginiai, varžybos, vykdytos Pakruojo rajone 2016 metais:

 

Renginio pavadinimas

Dalyvių skaičius

Geriausių sportininkų apdovanojimas vasario 16 d.

 

Vaikų (gim. 2002 m. ir j.) XIV mažojo futbolo turnyras, skirtas Vasario 16-ajai paminėti

8 komandos

100 dalyvių

Vaikų (gim. 2006 m. ir j.) salės futbolo turnyras, skirtas Kovo 11-ajai paminėti

8 komandos,

90 dalyvių

Rajono stalo teniso pirmenybės

8 vyrai, 3 moterys

Lietuvos mokinių olimpinio festivalio Pakruojo rajono bendrojo lavinimo mokyklų varžybos (suorganizuotos 20 sporto šakų varžybos)

Daugiau nei 90 komandų, apie 700 dalyvių

Pakruojo miesto BMX sezono atidarymo varžybos

51 dalyvis

Lietuvos dviračių sporto federacijos BMX čempionato (iki 16 metų) ir

BMX dviračių taurės (nuo 17 metų ir vyresnių) varžybos II ir III etapai

Daugiau nei 100 dalyvių

Pakruojo miesto BMX pirmenybės

50

LBMA tarpklubinės taurės 9-as etapas, Lietuvos bėgimo taurės 12-as etapas Bėgimas „Pakruojo dvaro takais 2016“

400 dalyvių, apie 700 žiūrovų, svečių

Rajono seniūnijų sporto žaidynės

7 sporto šakos, 26 komandos

Rajono vyrų krepšinio pirmenybės AB „Dolomitas“ taurei laimėti

10 komandų, 150 dalyvių

Rajono vyrų krepšinio E. Kuko taurės varžybos

5 komandos

Rajono tinklinio pirmenybės Ūkininkų kredito unijos taurei laimėti

6 komandos

70 dalyvių

Rajono futbolo 8x8 pirmenybės UAB „Kanrugėlė“ taurėms laimėti

5 komandos,

60 dalyvių

Rajono salės futbolo 5x5 pirmenybės UAB „Kanrugėlė“ taurėms laimėti

6 komandos,

70 dalyvių

Tradicinis Lietuvos karatė asociacijos klubų turnyras klubo „Cunami“ prizams laimėti

Apie 150

Lietuvos karatė asociacijos čempionatas („Cunami)

Daugiau nei 150 dalyvių

Šiaulių apskrities futbolo varžybų FK „Kruoja-Kupsc“ namų rungtynės.

 

LFF II lygos vakarų zonos FC „Pakruojis“ namų rungtynės.

Vidutiniškai 50 žiūrovų

RKL Pakruojo „Pakruojis – Lygumų ŽŪB“ namų rungtynės, draugiškos varžybos

Vidutiniškai apie 60 žiūrovų

Moksleivių krepšinio lygos varžybos

Dalyvavo 4 komandos

Gatvės krepšinio 3x3 varžybos

25 komandos, apie 100 dalyvių

Berniukų (gim. 2002 m. ir j.) mažojo futbolo 7x7 turnyras Pakruojo rajono mero taurei laimėti

4 komandos, daugiau nei 60 dalyvių

Veteranų futbolo rungtynės Pakruojo „Kruoja“ – Pasvalio SC

2 komandos, 28 dalyviai

Lietuvos jaunučių, vaikų, jaunių futbolo 7x7, 9x9, 5x5 varžybos, jaunučių žaidynės

Dalyvavo 5 komandos

Lietuvos seniūnijų mokyklų futbolo žaidynės „Golas“, Pakruojo savivaldybės turas

11 komandų

130 dalyvių

Lietuvos veteranų (40+), (45+) čempionato namų varžybos („Pakruojo parketas“)

 

Atviras Grapling Pakruojo rajono čempionatas (Skorpionas BJJ)

Daugiau nei 100 dalyvių

XVIII Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos dvikovės čempionatas

Iki 100 dalyvių

Lietuvos jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų štangos spaudimo čempionatas (Extreme Gym)

Daugiau nei 100 dalyvių

Pakruojo rajono lauko teniso pirmenybės

11 dalyvių

Šiaulių apskrities gelbėjimo tarnybų vyrų krepšinio turnyras „Savanoris“

5 komandos

 

Kovo mėnesį surengta tradicinė kūno kultūros mokytojų ir sporto centro darbuotojų spartakiada. Renginio organizatoriai – kūno kultūros mokytojų metodinis ratelis ir rajono sporto centras.

Vasario 16 d. tradiciškai pagerbti ir apdovanoti geriausi 2015 metų rajono sportininkai, sporto veteranai, treneriai, jaunieji sportininkai. Apdovanojimas vyko Pakruojo kultūros centre, šventinio koncerto metu.

Bendradarbiaujant su „Cunami“ karate sporto klubu ir Lietuvos Karate asociacija, Pakruojyje balandžio mėn. jau ne pirmą kartą surengtos Lietuvos Karate klubų asociacijos pirmenybės.

Gegužės mėnesį antrą kartą Pakruojyje vyko atviras Pakruojo Grapling čempionatas, kurį kartu su federacija rengė sporto klubas „Skorpionas“ BJJ, Pakruojo rajono sporto centras.

Kartu su BMK „Vėjas“ surengtos tradicinės bėgimo varžybos „Aplink Linkuvą“.

Pakruojo šventės metu vyko nemažai sporto renginių. Tradiciniame vaikų futbolo turnyre Mero taurei laimėti, dalyvavo 4 komandos, nugalėjo Pakruojo SC komanda. Komandos apdovanotos taurėmis, žaidėjai – medaliais.

Spalio 1 d. vyko tradicinis bėgimas „Pakruojo dvaro takais – 2016“, kuris buvo ir Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos taurės XII etapas, bei LBMA tarpklubinės taurės 9 etapas. Jame dalyvavo apie 400 dalyvių. Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanoti taurėmis, visi varžybų dalyviai – atminimo medaliais su dvaro simbolika. Apdovanojimus nugalėtojams ir prizininkams teikė savivaldybės meras Saulius Gegieckas ir rajone viešėję svečiai: Europos Sąjungos ambasadorius Rusijoje Vygaudas Ušackas bei Vokietijos ambasadorius Rusijoje Rudiger von Fritsch.

Rugsėjo, spalio mėnesiais vyko jau tradiciniu tapęs E. Kuko vardo krepšinio taurės turnyras. Turnyre dalyvavo 5 komandos, nugalėtojais tapo Pakruojo „Parketas-Kanrugė-Davra“ komanda, finale 100 -63 įveikusi „Bhaa“ komandą.

Rugpjūčio mėnesį pravestos IX rajono seniūnijų žaidynės. Varžybų nugalėtojai: parko tinklinis – Linkuvos seniūnija, šaškės – Klovainių seniūnija, šachmatai – Linkuvos seniūnija, stalo tenisas – Linkuvos seniūnija – 1, futbolas 5x5 – Pakruojo seniūnija, krepšinis 3x3 – Rozalimo seniūnija, krepšinis 3x3 veteranai – Rozalimo seniūnija. Antrajame etape zoninėse varžybose Pakruojo miesto seniūnijos futbolininkai iškovojo I vietą, trečiąsias vietas iškovojo Rozalimo seniūnija (krepšinis 3x3) ir Pakruojo seniūnija (šaškės). Finalinėse seniūnijų varžybose dalyvavo Pakruojo seniūnijos futbolo ir šaškininkų komandos.

Gegužės mėnesį pravestos rajono stalo teniso asmeninės pirmenybės.

Liepos, rugpjūčio mėnesiais pirmą kartą surengtos rajono lauko teniso pirmenybės naujai įrengtuose teniso kortuose.

2016 m. renginių, varžybų ir švenčių organizavimui gauta paramos lėšų – 4,6 tūkst. Eur., iš jų: savivaldybės paramos lėšos renginių organizavimui – 2,0 tūkst. Eur, akcinės bendrovės „Dolomitas“ parama rajono krepšinio taurės varžybų organizavimui – 2,4 tūkst. Eur, E. Kuko krepšinio taurės turnyro organizavimui uždaroji akcinė bendrovė  „Roldana“ skyrė 100 Eur,  uždaroji akcinė bendrovė „Agro Lašmuo“ – 150 Eur.

 

Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo vietos lygmeniu koordinavimas

 

Savivaldybės meras Saulius Gegieckas aktyviai dalyvavo Šiaulių teritorinės darbo biržos Pakruojo skyriaus jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijos veikloje. 2016 m. įvyko 5 komisijos posėdžiai. Svarstyti neaktyviam jaunimui aktualūs klausimai, ieškota būdų joms spręsti, patvirtinti socialinės partnerystės 2016 m. veiklos, jaunimo informavimo ir jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo Pakruojo rajono savivaldybėje 2016– 2018 m. priemonių planai, aptartos darbo rinko prognozės, socialinių partnerių bendradarbiavimo galimybės, integravimo į darbo rinką galimybės, profesinio mokymo kokybės gerinimas,  jaunimo ir bedarbių verslumo skatinimas, jaunimo, neturinčio pradinio ir pagrindinio išsilavinimo sugrąžinimas į švietimo sistemą, moksleivių įdarbinimas vasaros atostogų metu, jaunimo ir absolventų įdarbinimo galimybės, svarstytos gyventojų užimtumo didinimo ir apsirūpinimo kvalifikuotais darbuotojais problemos.

Savivaldybės meras aktyviai palaikė jaunimo iniciatyvas, dalyvavo rajoniniuose jaunimo renginiuose – jaunimo organizacijų sąskrydyje „Mylėkim savo kraštą“‚ jaunimo organizacijų mugėje „Jaunimo ratas“, jaunimo apdovanojimų renginyje „Jaunosios žvaigždutės 2016“, moksleivių debatų konkurse „Eurodebatai“ ir kt.

2016 m. spalio 10 d. minint Vietos savivaldos dieną, savivaldybėje organizuotas Pakruojo rajono Trečiojo amžiaus universiteto klausytojų ir jaunimo atstovų jungtinės tarybos posėdis. Posėdžiui, kurio tikslas – skatinti rajonui svarbių klausimų sprendimą įtraukti ir jaunus žmones, vadovavo savivaldybės meras Saulius Gegieckas. Svarstyti buvo pateikti 6 įvairių sričių: švietimo, kultūros, teisės, socialinės, finansų ir kelių priežiūros, klausimai.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo siekiama kuo plačiau apžvelgti savivaldybės įvykius ir renginius, informuoti visuomenę. Tam pasitelkta vietinė žiniasklaida, savivaldybės  interneto svetainė (www.pakruojis.lt). Interneto svetainėje nuolat skelbiami savivaldybės tarybos sprendimai, tarybos posėdžių darbotvarkės, posėdžių vaizdo įrašai, tarybos komitetų darbotvarkės, teisės aktų pasikeitimai, gyventojai informuojami apie savivaldybės mero ir jo pavaduotojo veiklą, svarbius susitikimus, aplankytus renginius, publikuojami sveikinimai profesinių, valstybės švenčių proga.

Savivaldybės merui ne kartą teko spręsti Pakruojo rajono savivaldybei aktualius klausimus Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, Socialinės apsaugos, Žemės ūkio, Aplinkos, Susisiekimo ministerijose ir kitose Vyriausybei pavaldžiose institucijose. Intensyvus bendradarbiavimas dalininko teisėmis vyko su viešąja įstaiga „Šiaulių regiono plėtros agentūra“.

 

 

_______________