Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. SPALIO 9 D. NUTARIMO NR. 1264 „DĖL RADIJO IR TELEVIZIJOS PROGRAMŲ SUKŪRIMO, JŲ PARENGIMO TRANSLIUOTI PASLAUGŲ, JAU PARENGTŲ PROGRAMŲ BEI RADIJO IR TELEVIZIJOS LAIDŲ TRANSLIAVIMO ETERYJE LAIKO PIRKIMŲ TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 30 d. Nr. 515

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimą Nr. 1264 „Dėl Radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL RADIJO IR AUDIOVIZUALINĖS ŽINIASKLAIDOS PROGRAMŲ,

JŲ SUKŪRIMO, GAMINIMO IR TRANSLIAVIMO ETERYJE LAIKO PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Patvirtinti Radijo ir audiovizualinės žiniasklaidos programų, jų sukūrimo, gaminimo ir transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašą (pridedama).“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                            Liana Ruokytė-Jonsson

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 1264

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 515

redakcija)

 

Radijo ir audiovizualinės žiniasklaidos programų, jų sukūrimo, gaminimo ir transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Radijo ir audiovizualinės žiniasklaidos programų, jų sukūrimo, gaminimo ir transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja:

1.1. radijo ir audiovizualinės žiniasklaidos programų, jų sukūrimo, gaminimo pirkimų, kai tokius pirkimus atlieka radijo programų transliuotojas ar visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėjas, tvarką;

1.2. radijo ir audiovizualinės žiniasklaidos programų transliavimo eteryje laiko, kai pirkimo ar preliminarioji sutartis (toliau – sutartis) sudaroma su radijo programų transliuotoju ar visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėju, pirkimų tvarką.

2. Aprašo nuostatos taikomos šioms perkančiosioms organizacijoms:

2.1. radijo programų transliuotojams ir visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėjams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 25 dalyje nustatytus reikalavimus;

2.2. perkančiosioms organizacijoms, atitinkančioms Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 25 dalyje nustatytus reikalavimus ir perkančioms radijo ir audiovizualinės žiniasklaidos programų transliavimo eteryje laiko paslaugas, kai sutartis sudaroma su radijo programų transliuotoju ar visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėju.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Pirkimo objektas – radijo ar audiovizualinės žiniasklaidos programa (toliau – programa) ar programos ir (arba) jos/jų sukūrimo ir (arba) gaminimo ar transliavimo eteryje laiko paslaugos (toliau kartu – paslaugos);

3.2. Pirkimų organizatorius – perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgaliotojo asmens paskirtas darbuotojas, kuris šio Aprašo nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma pirkimo komisija (toliau – komisija);

3.3. Suinteresuotas tiekėjas – pirkimui paraišką ir (arba) pasiūlymą pateikęs tiekėjas, išskyrus tiekėją, kuris galutinai pašalintas iš pirkimo procedūros, t. y. jam pranešta apie paraiškos arba pasiūlymo atmetimą ir jo pašalinimas dėl pasibaigusio apskundimo termino negali būti ginčijamas arba dėl kurio pašalinimo pagrįstumo yra įsiteisėjęs teismo sprendimas.

3.4. Nepriekaištingos reputacijos asmuo – asmuo, kuris atitinka Aprašo 15 punkte nustatytus nepriekaištingos reputacijos kriterijus.

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme, Viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

5. Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo reikalavimų. Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą, turi siekti, kad paslaugoms įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai.

6. Perkančioji organizacija, komisijos nariai ar ekspertai, pirkimų organizatoriai ir kiti asmenys negali tretiesiems asmenims atskleisti iš tiekėjų gautos informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią. Nustatant informacijos konfidencialumą, vadovaujamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2-5 dalių nuostatomis.

7. Perkančioji organizacija pirkimo (pirkimų) procedūroms atlikti gali, o vykdydama pirkimą programos konkurso būdu – privalo sudaryti komisiją, nustatyti jai užduotis ir suteikti visus įgaliojimus toms užduotims atlikti. Jeigu perkančioji organizacija pirkimų procedūroms atlikti įgalioja kitą perkančiąją organizaciją, šiuos veiksmus atlieka įgaliotoji organizacija. Komisija dirba pagal ją sudariusios perkančiosios organizacijos patvirtintą darbo reglamentą, yra jai atskaitinga ir vykdo tik rašytines jos užduotis ir įpareigojimus.

8. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 3 fizinių asmenų – komisijos pirmininko ir bent 2 komisijos narių (toliau kartu – komisijos narys, komisijos nariai) trejų metų laikotarpiui, kuriam pasibaigus turėtų būti pakeista ne mažiau kaip 1/3 dalis komisijos narių. Šie komisijos nariai gali būti ir ne komisiją sudarančios perkančiosios organizacijos darbuotojai. Komisiją sudaranti perkančioji organizacija turi teisę pasikviesti ekspertų – dalyko žinovų, konsultuoti klausimu, kuriam reikia specialių žinių ar vertinimo.

9. Komisijos pirmininku skiriamas komisiją sudariusios perkančiosios organizacijos vadovo įgaliotas šios perkančiosios organizacijos ar bendru pavaldumu susijusios kitos perkančiosios organizacijos darbuotojas. Skiriant komisijos narius, turi būti atsižvelgiama į jų ekonomines, technines, teisines žinias ir šio Aprašo išmanymą. Komisijos nariais gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys. Atitikimą nepriekaištingos reputacijos reikalavimams patvirtina komisijos narys, pasirašydamas Aprašo 1 priede nustatytos formos nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. Komisijos posėdžiai ir priimami sprendimai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų komisijos narių, o jeigu komisija sudaryta iš 3 asmenų – kai posėdyje dalyvauja visi komisijos nariai.

10. Komisiją sudariusi perkančioji organizacija gali kviesti komisijos posėdžiuose stebėtojo teisėmis dalyvauti valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų atstovus, pateikusius atstovaujamo subjekto įgaliojimą (toliau – stebėtojai).

11. Komisija veikia nuo sprendimo ją sudaryti ir užduočių jai nustatymo iki sprendimo ją panaikinti priėmimo. Komisija priima sprendimus posėdyje paprasta balsų dauguma atviru vardiniu balsavimu. Balsuoti galima tik už arba prieš siūlomą sprendimą. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas. Komisijos sprendimai įforminami protokolu. Protokole nurodomi komisijos sprendimo motyvai, pateikiami paaiškinimai, komisijos narių atskirosios nuomonės. Protokolą pasirašo visi komisijos posėdyje dalyvavę nariai. 

12. Komisijai ar pirkimų organizatoriui nustatomoje rašytinėje užduotyje turi būti nurodyta:

12.1. paslaugų pavadinimas, paslaugų kiekis arba apimtis;

12.2. paslaugų teikimo vieta ir laikas (grafikas), jeigu tai žinoma;

12.3. mokėjimo už paslaugas terminai, jeigu tai žinoma;

12.4. pirkimui skiriamų lėšų suma.

13. Vadovaudamasi Aprašo nuostatomis ir atsižvelgdama į užduotyje pateiktą informaciją, komisija ar pirkimų organizatorius pasirenka pirkimo būdą, nustato tiekėjų pašalinimo pagrindus, kvalifikacinius reikalavimus ir jų tikrinimo būdus (jeigu taikoma), parengia pirkimo dokumentus (jeigu taikoma), atlieka pirkimo procedūras, sudaro tiekėjų pasiūlymų eilę ir nustato laimėjusį (-ius) pasiūlymą (-us), su kurio (-ių) tiekėju (-ais) bus sudaroma sutartis. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikaciniai reikalavimai turi būti nustatyti pagal Aprašo 61-67 punktų nuostatas.

14. Pirkimų organizavimo, įskaitant sutarčių vykdymo priežiūros, tvarką ir atvejus, kada pirkimą atlieka pirkimų organizatorius, o kada – komisija, taip pat kokie dokumentai pildomi pirkimo procedūrų metu (neįskaitant nurodytų Aprašo 136 punkte), perkančioji organizacija gali nustatyti vidaus dokumentuose. Tais atvejais, kai pirkimą atlieka pirkimų organizatorius ir pirkimą patvirtinantys dokumentai yra saugomi pirkimų organizatoriaus elektroniniame pašte, perkančioji organizacija užtikrina tokių dokumentų prieinamumą tiekėjams, iškilus tokiam poreikiui.

Skiriant pirkimų organizatorių, turi būti atsižvelgiama į jo ekonomines, technines, teisines žinias ir šio Aprašo išmanymą. Pirkimų organizatoriais gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys. Atitikimą nepriekaištingos reputacijos reikalavimams patvirtina pirkimų organizatorius, pasirašydamas Aprašo 1 priede nustatytos formos nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

15. Asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos ir, vadovaujantis Aprašu, paskirtas pirkimo organizatoriumi ir (arba) komisijos nariu, jeigu jis:

15.1. yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys;

15.2. atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų už Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 6 dalies 1-4 ir 7, 8, 9 punktuose nurodytus šiurkščius pažeidimus arba šio įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje numatytu atveju pripažintas padaręs tarnybinį nusižengimą, už kurį turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, ir nuo atleidimo iš pareigų dienos arba nuo pripažinimo padarius tarnybinį nusižengimą dienos nepraėjo treji metai;

15.3. atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo treji metai.

16. Perkančioji organizacija, siekdama užkirsti kelią pirkimuose kylantiems interesų konfliktams, turi reikalauti, kad kiekvienas perkančiosios organizacijos pirkimų organizatorius, komisijos narys, ekspertas, stebėtojas ar kitas perkančiosios organizacijos darbuotojas, dalyvaujantis pirkimo procedūroje ar galintis daryti įtaką jos rezultatams, pirkimo procedūroje dalyvautų ar su pirkimu susijusius sprendimus priimtų tik prieš tai pasirašęs Aprašo 2 priede nustatytos formos konfidencialumo pasižadėjimą ir Aprašo 3 priede nustatytos formos nešališkumo deklaraciją.

17. Perkančiajai organizacijai gavus pagrįstos informacijos apie tai, kad Aprašo 16 punkte nurodytas asmuo gali būti patekęs į interesų konflikto situaciją ir nenusišalino nuo su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo proceso ar jo stebėjimo, perkančiosios organizacijos vadovas ar jo įgaliotasis atstovas sustabdo nurodyto asmens dalyvavimą su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo procese ar jo stebėjime ir atlieka to asmens su pirkimu susijusios veiklos patikrinimą. Perkančioji organizacija, nustačiusi, kad asmuo pateko į interesų konflikto situaciją, pašalina jį iš su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo proceso ar jo stebėjimo. Jeigu nustatoma, kad į interesų konflikto situaciją pateko stebėtojas, perkančioji organizacija apie dėl jo priimtą sprendimą informuoja instituciją ar įstaigą, įgaliojusią asmenį stebėtojo teisėmis dalyvauti Komisijos posėdžiuose.

18. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija pagal šį Aprašą, įskaitant kvietimų pateikti pasiūlymą, tiekėjų paraiškų ir (arba) pasiūlymų pateikimą, atsižvelgiant į pasirinktą pirkimo būdą, vyksta elektroniniu paštu, per kurjerį, tiekėjui tiesiogiai perduodant dokumentus perkančiajai organizacijai ar kitomis šiame Apraše numatytomis priemonėmis. Bendravimo su tiekėjais forma nustatoma pirkimo dokumentuose, kai jie rengiami.

19. Neatsižvelgiant į pasirinktą perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimo ir keitimosi informacija būdą, pirkimų organizatorius, komisijos nariai ar ekspertai turi užtikrinti, kad būtų išsaugotas duomenų vientisumas, iš tiekėjo gautos informacijos, kurią jis nurodė kaip konfidencialią, konfidencialumas. Taip pat būtina užtikrinti, kad pirkimų organizatorius, komisijos nariai ar ekspertai su tiekėjo pateiktais dokumentais galėtų susipažinti tik pasibaigus nustatytam jų pateikimo terminui.

20. Programos konkurso ar skelbiamos apklausos procedūros prasideda, kai perkančioji organizacija Aprašo 25 punkte nustatyta tvarka paskelbia skelbimą apie programos konkursą ar skelbiamą apklausą. Neskelbiamos apklausos procedūros prasideda, kai perkančioji organizacija kreipiasi į tiekėją (tiekėjus) prašydama pateikti pasiūlymą.

21. Pirkimo procedūros baigiasi, kai:

21.1. sudaroma sutartis ir pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas, jei jo buvo prašoma;

21.2. atmetamos visos paraiškos arba visi pasiūlymai;

21.3. nutraukiamos pirkimo procedūros;

21.4. per nustatytą terminą nepateikiama nei viena paraiška arba nei vienas pasiūlymas;

21.5. baigiasi pasiūlymų galiojimo laikas ir sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų;

21.6. visi tiekėjai atšaukia savo pasiūlymus ar atsisako sudaryti sutartį.

Pirkimas laikomas įvykusiu, jeigu yra bent vienas pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas.

22. Pirkimo objektas gali būti skaidomas į dalis kiekybiniu, kokybiniu pagrindu ar pagal skirtingus jo įgyvendinimo etapus.

23. Bet kuriuo metu iki sutarties sudarymo perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti Aprašo 5 punkte nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Pirkimą vykdanti komisija protokole arba pirkimo organizatorius kitame perkančiosios organizacijos dokumente privalo išsamiai pagrįsti atsiradusį poreikį nutraukti pradėtas pirkimo procedūras.

 

II SKYRIUS

PIRKIMO DOKUMENTAI

 

24. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose pateikia visą informaciją apie pirkimo sąlygas ir procedūras.

25. Pirkimo dokumentų sudedamoji dalis yra skelbimas apie pirkimą. Kai paslaugos perkamos programos konkurso ar skelbiamos apklausos būdu, perkančioji organizacija turi oficialioje perkančiosios organizacijos interneto svetainėje paskelbti skelbimą, kuriuo tiekėjai kviečiami teikti paraiškas arba pasiūlymus. Skelbimas apie pirkimą gali būti papildomai išspausdintas pasirinktame leidinyje, paskelbtas kitur internete, nurodant, kokiame pasirinktame leidinyje bus papildomai išspausdintas skelbimas apie pirkimą. Skelbimo turinys visur turi būti tapatus.

26. Skelbime apie pirkimą turi būti nurodyta ši informacija:

26.1. kad pirkimas atliekamas vadovaujantis šiuo Aprašu;

26.2. pirkimo būdas;

26.3. perkančiosios organizacijos pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas;

26.4. pirkimo objekto pavadinimas;

26.5. kontaktiniai duomenys, kuriais galima kreiptis dėl pirkimo dokumentų ir kitų su pirkimu susijusių klausimų;

26.6. kalba, kuria gali būti parengtos paraiškos ir (arba) pasiūlymai;

26.7. kad paraiškas ir (arba) pasiūlymus tiekėjai turi pateikti raštu ir paraiškų arba pasiūlymų pateikimo terminas, nurodant datą, valandą ir minutę;

26.8. kad leidžiama, neleidžiama ar reikalaujama pateikti alternatyvius pasiūlymus.

27. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentus skelbia oficialioje perkančiosios organizacijos interneto svetainėje kartu su skelbimu apie pirkimą. Jeigu skelbimas apie pirkimą papildomai išspausdintas pasirinktame leidinyje ir (arba) paskelbtas kitur internete, skelbime turi būti nuoroda į oficialią perkančiosios organizacijos interneto svetainę, kurioje tiekėjai gali susipažinti su pirkimo dokumentais.

28. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti paraiškas ir (arba) pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia.

29. Pirkimo dokumentai rengiami ir pirkimo skelbimai skelbiami lietuvių kalba. Papildomai pirkimo dokumentai gali būti rengiami ir kitomis kalbomis. Pirkimo dokumentuose, išskyrus Aprašo 124 punkte nustatytus atvejus, kai jų reikalavimai nustatomi komisijos arba pirkimų organizatoriaus nuožiūra, turi būti nurodyta:

29.1. paslaugų pavadinimas ir apibūdinimas (gali būti nurodomi pirkimo objekto funkciniai reikalavimai, kitos svarbios savybės, kūrybiniai paslaugų įgyvendinimo kriterijai), jeigu žinoma – paslaugų teikimo terminai ir aprėpties zona (transliavimo eteryje grafikas – periodiškumas);

29.2. dėl kelių pirkimo objekto dalių (vienos, dviejų ar daugiau) tas pats tiekėjas gali pateikti paraišką ir (arba) pasiūlymą, maksimalus skaičius pirkimo objekto dalių, dėl kurių laimėtoju gali būti nustatomas tas pats tiekėjas, jeigu perkančioji organizacija nusprendžia šį skaičių riboti ar perkančioji organizacija pasilieka galimybę nuspręsti sudaryti vieną sutartį dėl jos nurodytų pirkimo dalių ar jų grupių, dėl kurių pagal pirkimo dokumentus laimėtoju gali būti nustatomas tas pats tiekėjas (tais atvejais, kai pirkimo objektas skaidomas į dalis);

29.3. paraiškų ir (arba) pasiūlymų rengimo reikalavimai (apimtis, sudėtis, techniniai, estetiniai, funkciniai ir kokybės reikalavimai priklausomai nuo paslaugų specifikos);

29.4. tiekėjų pašalinimo pagrindai ir (arba) kvalifikacijos reikalavimai, tiekėjų kvalifikacijos vertinimo tvarka, tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (arba) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų sąrašas (jeigu taikoma);

29.5. pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos (priklausomai nuo paslaugų specifikos);

29.6. perkančiosios organizacijos siūlomos šalims sudaryti sutarties sąlygos ir (arba) sutarties projektas, jeigu jis yra parengtas (jeigu sutartis sudaroma raštu);

29.7. teisinės formos reikalavimai, kai perkančioji organizacija reikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą nustačius laimėjusį ir pasiūlius sudaryti sutartį, tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą. Jeigu reikalaujama, kad tiekėjų grupė įsteigtų juridinį asmenį, nurodoma pareiga tiekėjams laiduoti už jų įsteigto juridinio asmens prievoles, susijusias su sutarties sąlygų įvykdymu;

29.8. informacija, ar perkančioji organizacija leidžia, neleidžia ar reikalauja pateikti alternatyvius pasiūlymus. Jeigu perkančioji organizacija leidžia pateikti alternatyvius pasiūlymus, nurodomi minimalūs reikalavimai, kuriuos turi atitikti alternatyvūs pasiūlymai, konkretūs jų pateikimo reikalavimai, įskaitant tai, ar alternatyvūs pasiūlymai gali būti teikiami tik pateikus pagrindinį pasiūlymą. Perkančioji organizacija turi pasirinkti tokius pasiūlymų vertinimo kriterijus, kurie būtų tinkami vertinant ir pagrindinius, ir alternatyvius pasiūlymus. Vertinami tik tie alternatyvūs pasiūlymai, kurie atitinka minimalius reikalavimus;

29.9. paraiškų arba pasiūlymų pateikimo termino pabaiga, vieta ir būdas;

29.10. pasiūlymų galiojimo užtikrinimo reikalavimai, data, iki kada turi galioti pirkimui pateikto pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jeigu taikoma);

29.11. būdai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų ir tokių prašymų pateikimo terminas, informacija, ar perkančioji organizacija ketina rengti susitikimą su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo ir šio susitikimo data, laikas, taip pat būdai, kuriais perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus;

29.12. data, iki kada turi galioti pirkimui pateiktas pasiūlymas, arba laikotarpis, kurį turi galioti pasiūlymas;

29.13. susipažinimo su pasiūlymais vieta, data, valanda ir minutė (jeigu taikoma);

29.14. susipažinimo su pasiūlymais (jeigu taikoma) ir jų nagrinėjimo procedūros;

29.15. informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai;

29.16. informacija, kad pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną;

29.17. perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų arba komisijos narių (vieno ar kelių), kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis, vardai, pavardės, kontaktinė informacija;

29.18. informacija apie tai, kad tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pateiktame pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri informacija yra konfidenciali;

29.19. informacija apie tai, kad tiekėjas privalo nurodyti, kokiai sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti (jeigu taikoma);

29.20. ar perkančioji organizacija pirkimo metu numato vykdyti derybas;

29.21. paraiškų ar pasiūlymų atmetimo pagrindai;

29.22. informacija apie tai, ar į Komisijos posėdžius kviečiami dalyvauti stebėtojai, jų dalyvavimo sąlygos;

29.23. kad bus nustatomas vienas laimėtojas arba, programos konkurso atveju, kad laimėtojų skaičius bus nurodytas pranešime apie nustatytą pasiūlymų eilę;

29.24. kita, perkančiosios organizacijos nuomone, būtina informacija.

30. Tiekėjas gali paprašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų pirkimo dokumentus. Perkančioji organizacija atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki paraiškų arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o jei nustatytas pasiūlymų pateikimo terminas trumpesnis nei 4 darbo dienos – ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į vėliau gautus rašytinius prašymus perkančioji organizacija gali atsakyti, jeigu yra pakankamai laiko atsakymui parengti ir išsiųsti. Perkančioji organizacija, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems pirkimo dokumentai buvo pateikti, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus.

31. Nesibaigus paraiškų arba pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo iniciatyva turi teisę paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus. Tuo atveju, kai tikslinama pirkimo dokumentuose paskelbta informacija, perkančioji organizacija papildomai oficialioje perkančiosios organizacijos interneto svetainėje prie skelbimo apie pirkimą paskelbia patikslintą informaciją.

32. Perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad tiekėjai pirkimo dokumentų paaiškinimus (patikslinimus) ir atsakymus į rašytinius prašymus gautų ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki paraiškų arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o jei nustatytas paraiškų ar pasiūlymų pateikimo terminas trumpesnis nei 3 darbo dienos – ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) skelbiami oficialioje perkančiosios organizacijos interneto svetainėje kartu su skelbimu apie pirkimą ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki paraiškų arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o jei nustatytas paraiškų ar pasiūlymų pateikimo terminas trumpesnis nei 3 darbo dienos – ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

33. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas iš perkančiosios organizacijos nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

34. Jeigu komisija, vykdydama programos konkursą ar skelbiamą apklausą, rengia susitikimą su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo, ji surašo šio susitikimo protokolą. Protokole fiksuojami visi šio susitikimo metu pateikti klausimai dėl pirkimo dokumentų ir atsakymai į juos. Informacija apie planuojamą susitikimą su tiekėjais ir po susitikimo parengtas protokolo išrašas skelbiamas oficialioje perkančiosios organizacijos interneto svetainėje kartu su skelbimu apie pirkimą ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki paraiškų arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o jei nustatytas paraiškų ar pasiūlymų pateikimo terminas trumpesnis nei 3 darbo dienos – ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

 

III SKYRIUS

TIEKĖJO PARAIŠKOS IR (ARBA) PASIŪLYMO PATEIKIMAS

 

35. Perkančioji organizacija privalo nustatyti pakankamą paraiškų ir (arba) pasiūlymų pateikimo terminą, kad tiekėjai spėtų laiku ir tinkamai parengti ir pateikti paraiškas ir (arba) pasiūlymus. Perkančioji organizacija, nustatydama šį terminą, privalo atsižvelgti į pirkimo sudėtingumą ir laiką, reikalingą paraiškoms ir (arba) pasiūlymams parengti.

36. Perkančioji organizacija privalo pratęsti paraiškų arba pasiūlymų pateikimo terminus, kad visi pirkime norintys dalyvauti tiekėjai turėtų galimybę susipažinti su visa paraiškai ir (arba) pasiūlymui parengti reikalinga informacija, šiais atvejais:

36.1. jeigu dėl kokių nors priežasčių papildoma su pirkimo dokumentais susijusi informacija būtų pateikiama vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki paraiškų arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o jei nustatytas paraiškų ar pasiūlymų pateikimo terminas trumpesnis nei 3 darbo dienos – ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nors šios informacijos buvo paprašyta laiku;

36.2. jeigu buvo padaryta reikšmingų pirkimo dokumentų pakeitimų.

37. Tiekėjų pasiūlymai turi būti pateikiami raštu, išskyrus Aprašo 123 punkte nustatytus atvejus.

38. Jeigu perkančioji organizacija reikalauja, kad paraiškos ir (arba) pasiūlymai (ar jų dalis) būtų pateikiami tiekėjui tiesiogiai perduodant dokumentus perkančiajai organizacijai, per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją, jie turi būti pateikiami raštu ir pasirašyti tiekėjo ar jo įgalioto asmens. Tokiu atveju paraiška ir (arba) pasiūlymas turi būti pateikiamas užklijuotame voke. Pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (jeigu yra) ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Kartu su kitais pasiūlymo lapais įsiuvama ir sunumeruojama pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento, kai jo reikalaujama, kopija. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas neįsiuvamas ir nenumeruojamas, jis įdedamas į bendrą voką. Tuo atveju, kai pasiūlymas yra didelės apimties ir susideda iš kelių dalių, šie reikalavimai taikomi kiekvienai pasiūlymo daliai. Jeigu perkančioji organizacija reikalauja, kad pasiūlymai (ar jų dalis) būtų pateikiami elektroniniu paštu, pasiūlymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73), arba pasirašytas pasiūlymas gali būti nuskenuotas ir pateiktas elektroniniu paštu.

39. Perkančioji organizacija neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių paraiškos arba pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Jeigu tiesiogiai, per pašto paslaugos teikėją, kitą tinkamą vežėją ar elektroniniu paštu pateikta paraiška arba pasiūlymas perkančiojoje organizacijoje gautas pavėluotai, tokia paraiška arba pasiūlymas atmetamas vadovaujantis Aprašo 57 punktu. Jeigu pavėluotai gauta paraiška arba pasiūlymas pateiktas tiesiogiai, per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją, tokia paraiška ar pasiūlymas neatplėšiamas ir grąžinamas tiekėjui. 

40. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą, o jeigu pirkimo objektas suskaidytas į dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą sutartį, tiekėjas gali pateikti perkančiajai organizacijai po vieną pasiūlymą dėl vienos, kelių ar visų pirkimo objekto dalių, kaip pirkimo dokumentuose nurodo perkančioji organizacija, išskyrus atvejus, kai pirkimo dokumentuose leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus.

41. Tuo atveju, kai tiekėjas prašo patvirtinti jo pasiūlymo gavimo faktą, perkančioji organizacija privalo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo prašymo gavimo dienos pateikti rašytinį patvirtinimą ir jame nurodyti gavimo dieną, valandą ir minutę.

42. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą terminą. Šis terminas turi būti ne trumpesnis, negu yra nustatyta pirkimo dokumentuose. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo terminas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.

43. Pirkimo procedūros metu perkančioji organizacija gali prašyti, kad tiekėjai pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto termino. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą, neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jeigu jo buvo reikalaujama.

44. Tiekėjas, kuris sutinka pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą, apie tai raštu praneša perkančiajai organizacijai, pratęsia pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą arba pateikia naują pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, jeigu to reikalauja perkančioji organizacija. Jeigu tiekėjas neatsako į perkančiosios organizacijos prašymą pratęsti pasiūlymo galiojimo terminą, jo nepratęsia arba perkančiajai organizacijai paprašius nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimo arba jo nepratęsia, laikoma, kad jis atmetė prašymą pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą.

45. Kol nesuėjo pasiūlymų pateikimo terminas, tiekėjas gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą, neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jeigu jo buvo reikalaujama. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gavo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

46. Perkančioji organizacija gali leisti arba reikalauti, kad tiekėjai pateiktų alternatyvius pasiūlymus. Skelbime apie pirkimą arba kvietime pateikti pasiūlymus perkančioji organizacija privalo nurodyti, kad leidžiama, neleidžiama ar reikalaujama pateikti alternatyvius pasiūlymus. Alternatyvūs pasiūlymai turi būti susiję su pirkimo objektu.

 

IV SKYRIUS

SUSIPAŽINIMAS SU PARAIŠKOMIS ARBA PASIŪLYMAIS, TIEKĖJO IR JO PATEIKTOS PARAIŠKOS ARBA PASIŪLYMO VERTINIMAS, LAIMĖJUSIO PASIŪLYMO NUSTATYMAS

 

47. Komisija arba pirkimų organizatorius susipažinimą su paraiškomis ar pasiūlymais, gautais nepasibaigus jų pateikimo terminui, pradeda pirkimo dokumentuose nurodytą dieną, valandą ir minutę. Pakeitus paraiškų ar pasiūlymų pateikimo terminą, atitinkamai turi būti pakeistas ir susipažinimo su paraiškomis ar pasiūlymais laikas.

48. Jeigu pirkimą vykdo komisija, susipažinimas su paraiškomis ar pasiūlymais vyksta komisijos posėdyje. Komisijos posėdžio diena ir valanda turi sutapti su paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaiga.

49. Pradiniu susipažinimu su paraiškomis ar pasiūlymais, pateiktais ne elektroninėmis priemonėmis, laikomas vokų su paraiškomis ar pasiūlymais atplėšimas.

50. Susipažįstant su ne elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, vokus atplėšia pirkimų organizatorius arba vienas iš Komisijos narių pasiūlymus pateikusių ir Komisijos posėdyje dalyvaujančių tiekėjų ar jų atstovų akivaizdoje.

51. Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos paraiškų ar pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

52. Susipažinimo su pasiūlymais posėdyje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiama:

52.1. pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas;

52.2. pasiūlyme nurodyta kaina. Jeigu pirkimas susideda iš atskirų pirkimo objekto dalių, skelbiama kiekvienos pirkimo objekto dalies kaina. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais;

52.3. ar pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius (jeigu perkančioji organizacija reikalauja, kad paraiškos ir (arba) pasiūlymai (ar jų dalis) būtų pateikiami tiekėjui tiesiogiai perduodant dokumentus perkančiajai organizacijai, per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją);

52.4. ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, jeigu jo reikalaujama.

53. Susipažinimo su pasiūlymais posėdyje dalyvaujantiems suinteresuotiems tiekėjams ar jų įgaliotiesiems atstovams, turi būti leidžiama viešai ištaisyti pastebėtus pasiūlymų susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti posėdžio metu.

54. Kiekvienas susipažinimo su paraiškomis ar pasiūlymais posėdyje dalyvaujantis tiekėjas ar jo atstovas turi teisę asmeniškai peržiūrėti viešai perskaitytą informaciją, tačiau perkančioji organizacija negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos.

55. Susipažinimo su paraiškomis ar pasiūlymais rezultatus komisija įformina protokolu, kuriame turi būti nurodytos paraiškų ar pasiūlymų gavimo datos, valandos ir minutės ir susipažinimo su pasiūlymais posėdžio metu viešai perskaityta informacija.

56. Apie protokolu įformintus susipažinimo su paraiškomis ar pasiūlymais posėdžio rezultatus turi būti raštu pranešama to pageidaujantiems paraiškas ar pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, tačiau negali būti atskleidžiama tiekėjo pasiūlyme esanti konfidenciali informacija.

57. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi šio Aprašo 83-93 punktais, laimėjusį (-ius) nustato ekonomiškai naudingiausią (-ius) pasiūlymą (-us), jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

57.1. paraiška ir (arba) pasiūlymas pateiktas iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos;

57.2. paraiška ir (arba) pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, sąlygas ir kriterijus;

57.3. paraišką arba pasiūlymą pateikęs tiekėjas nėra pašalintas vadovaujantis pirkimo dokumentuose nustatytais tiekėjų pašalinimo pagrindais, jeigu taikoma;

57.4. paraišką arba pasiūlymą pateikęs tiekėjas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, jeigu taikoma;

57.5. paraišką arba pasiūlymą pateikęs tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą patikslino, papildė, paaiškino informaciją, kaip nurodyta šio Aprašo 59 ir 60 punktuose;

57.6. pasiūlyta kaina nėra per didelė ir yra perkančiajai organizacijai priimtina. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija perkančiosios organizacijos pirkimui arba, kai pirkimo objektas skaidomas į dalis – kiekvienai pirkimo objekto daliai skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą.

58. Jeigu paraiška arba pasiūlymas neatitinka bent vieno iš Aprašo 57.1-57.6 papunkčiuose nustatytų reikalavimų, paraiška arba pasiūlymas atmetamas.

59. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija privalo, nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, prašyti tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Vadovaudamasi šiuo punktu, perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjų patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo paraiškas ir (arba) pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti paraiškos arba pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkanti paraiška arba pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

60. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas gali taisyti kainos sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

61. Perkančioji organizacija turi teisę patikrinti, ar nėra tiekėjų pašalinimo pagrindų. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turi teisę nustatyti, kad ji pašalins tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu:

61.1. jis su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų;

61.2. jis pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta Aprašo 17 punkte, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė komisijos ar pirkimo organizatoriaus sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų Aprašo nuostatoms;

61.3. tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį reikalavimams dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų ir kvalifikacijos, nustatytų pagal Aprašo 61-67 punktus, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal Aprašo 68-70 punktus;

61.4. tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo (-ų) nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

62. Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus tinkamai įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ir kituose pirkimo dokumentuose nustatyti būtinus tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus ar informaciją. Perkančiosios organizacijos nustatyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti proporcingi ir susiję su pirkimo objektu, tikslūs ir aiškūs.

63. Tikrinant tiekėjų kvalifikaciją, pasirinktinai atsižvelgiama į jų:

63.1. teisę verstis atitinkama veikla;

63.2. finansinį ir ekonominį pajėgumą;

63.3. techninį ir profesinį pajėgumą.

64. Perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose pareikalauti, kad tiekėjas turėtų teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga sutarčiai įvykdyti. Ji gali pareikalauti, kad tiekėjai turėtų specialų leidimą arba būtų tam tikrų organizacijų nariai, jeigu tai privaloma norint teikti atitinkamas paslaugas savo kilmės šalyje.

65. Tikrindama tiekėjo finansinį ir ekonominį pajėgumą, perkančioji organizacija gali:

65.1.      nustatyti tam tikrą reikalaujamą tiekėjų metinių pajamų iš visos veiklos arba iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, sumą. Reikalaujama metinė tiekėjo veiklos pajamų suma negali būti daugiau kaip du kartus didesnė už numatomos sudaryti sutarties vertę, išskyrus pagrįstus atvejus, kai dėl perkamų paslaugų arba su tuo susijusios rizikos būtina nustatyti didesnę reikalaujamą metinę tiekėjo veiklos pajamų sumą. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nurodo pagrindines tokio reikalavimo priežastis;

65.2.      atsižvelgti į tam tikrą finansinį santykį, įskaitant turimo turto ir įsipareigojimų santykį. Perkančioji organizacija gali atsižvelgti į tokį santykį, jeigu pirkimo dokumentuose ji nurodė skaidrius, objektyvius ir nediskriminacinius finansinio santykio vertinimo kriterijus ir metodus;

65.3.      reikalauti atitinkamo lygio tiekėjo profesinės civilinės atsakomybės draudimo.

66. Jeigu pirkimo objektas skaidomas į dalis, šio Aprašo 63-65, 67 punktuose nurodyti reikalavimai nustatomi kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai. Tuo atveju, kai su tuo pačiu tiekėju galėtų būtų sudaroma sutartis dėl kelių pirkimo objekto dalių, perkančioji organizacija gali taikyti Aprašo 65.1 papunktyje nurodytą reikalavimą dėl metinių veiklos pajamų, atsižvelgdama į tų pirkimo objekto dalių bendrą numatomų sudaryti sutarčių vertę.

67. Tikrindama tiekėjo techninį ir profesinį pajėgumą, perkančioji organizacija gali reikalauti žmogiškųjų ir techninių išteklių bei patirties, kurie reikalingi sutarčiai įvykdyti pagal pirkimo dokumentuose pirkimo objektui nustatytus kokybės reikalavimus. Reikiama tiekėjo patirtis visų pirma gali būti įrodoma užsakovų pažymomis apie tinkamai įvykdytas ankstesnes sutartis. Perkančioji organizacija gali laikyti, kad tiekėjas neturi reikalaujamo profesinio pajėgumo, jeigu nustato tiekėjo interesų konfliktą, galintį neigiamai paveikti sutarties vykdymą.

68. Jeigu perkančioji organizacija nustato tiekėjų pašalinimo pagrindus ir (arba) kvalifikacijos reikalavimus, ji gali reikalauti, kad tiekėjas, teikdamas pasiūlymus, pateiktų laisvos formos deklaraciją, kurioje turi būti nurodyta:

68.1. oficialus tiekėjo pareiškimas, kad nėra pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų ir jis tenkina pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Kartu pateikiama perkančiosios organizacijos reikalaujama atitinkama informacija;

68.2. oficialus tiekėjo pareiškimas, kad jis sugebės nedelsdamas, gavęs perkančiosios organizacijos prašymą, pateikti dokumentus, patvirtinančius jo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams;

68.3. duomenų bazės, kurioje pateikiami dokumentai ar informacija, patvirtinantys tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, interneto svetainės adresas, tiekėjo identifikavimo duomenys ir, jeigu taikytina, tiekėjo sutikimo deklaracija. Tokia informacija pateikiama tik tais atvejais, kai perkančiajai organizacijai suteikiama tiesioginė prieiga prie šiame papunktyje nurodytoje duomenų bazėje esančių dokumentų, kaip nustatyta Aprašo 76.1 papunktyje.

69. Perkančioji organizacija, įvertinusi tiekėjo pateiktoje deklaracijoje nurodytą informaciją, priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo atitikties reikalavimams ir kiekvienam iš jų ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie dalyviai, kurie atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

70. Jeigu perkančioji organizacija taiko Aprašo 68 punktą, prieš nustatydama laimėjusį (-ius) ekonomiškai naudingiausią (-ius) pasiūlymą (-us), perkančioji organizacija reikalauja, kad tik laimėjęs (-ę) ekonomiškai naudingiausią (-ius) pasiūlymą (-us) pateikęs (-ę) laimėjęs (-ę) tiekėjas (-ai) pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams.

71. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais arba tiekėjų grupė gali remtis grupės tiekėjų arba kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

72. Jeigu reikalaujama išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ar profesinės patirties arba turėti specialų leidimą ar būti tam tikrų organizacijų nariu, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys suteiks tiekėjui arba tiesiogiai perkančiajai organizacijai paslaugas, kurioms reikia jų turimų pajėgumų.

73. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti, kad kai tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis perkančiajai organizacijai privalo pasiūlyme įrodyti, kad vykdant sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami.

74. Jeigu perkančioji organizacija, vadovaudamasi Aprašo 61-62 punktais nustato tiekėjų pašalinimo pagrindus ir kvalifikacinius reikalavimus, ji patikrina, ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais ketina remtis tiekėjas, taip pat tenkina tiekėjams keliamus kvalifikacijos reikalavimus ir ar nėra tokio tiekėjo pašalinimo pagrindų. Jeigu ūkio subjektas netenkina tiekėjams keliamų kvalifikacijos reikalavimų arba jo padėtis atitinka bent vieną pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą, perkančioji organizacija turi pareikalauti per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.

75. Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, atsižvelgdama į pirkimo dokumentuose nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, perkančioji organizacija gali reikalauti, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, prisiimtų solidarią atsakomybę už sutarties įvykdymą.

76. Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, jeigu ji:

76.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

76.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų.

77. Tikrindama, ar nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas pateiktų laisvos formos deklaraciją, kurioje turi būti nurodytas oficialus tiekėjo pareiškimas, kad nėra pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų.

Tais atvejais, kai perkančioji organizacija, vadovaudamasi Aprašo 68 punktu, reikalauja, kad tiekėjas, teikdamas pasiūlymus, pateiktų laisvos formos deklaraciją, kurioje turi būti nurodyta 68.1-68.3 papunkčiuose nustatyta informacija, ekonomiškai naudingiausią (-ius) pasiūlymą (-us) pateikusio (-ų) laimėjusio (-ų) tiekėjo (-ų) nereikalaujama pateikti laisvos formos deklaracijos, nurodytos šio punkto pirmojoje pastraipoje.

Tikrindama, ar tiekėjas atitinka kvalifikacijos reikalavimus, perkančioji organizacija reikalauja patvirtinančių dokumentų, nurodytų Aprašo 78-81 punktuose.

Tikrindama, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, turimi ištekliai, perkančioji organizacija iš jo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones.

78. Jeigu perkančioji organizacija reikalauja įrodyti, kad tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga sutarčiai įvykdyti, tiekėjas pateikia profesinių ar veiklos registrų tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymas, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje jis registruotas, ar priesaikos deklaraciją, liudijančią tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Jeigu tiekėjai, norėdami teikti atitinkamas paslaugas savo kilmės šalyje, turi turėti tam tikrą leidimą arba būti tam tikrų organizacijų nariais, jie pateikia tokius leidimus arba narystės įrodymus.

79. Perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų pateikti šiuos dokumentus (vieną ar kelis), patvirtinančius jų finansinį ir ekonominį pajėgumą:

79.1. atitinkamas banko pažymas;

79.2. atitinkamus įrodymus, kad tiekėjas yra apsidraudęs profesiniu civilinės atsakomybės draudimu, jeigu tokia profesinė rizika yra draudžiama;

79.3. paskutinių finansinių metų ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinį su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauką, jeigu šalies, kurioje registruotas tiekėjas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį;

79.4. daugiausia paskutinių 3 finansinių metų, o jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios tiekėjo įmonės pažymą apie gautas pajamas iš visos veiklos ar iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, jeigu ši informacija turima.

80. Jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamų jo finansinį ir ekonominį pajėgumą įrodančių dokumentų, jis turi teisę pateikti kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus.

81. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų paslaugų pobūdį, kiekį, svarbą ir paskirtį, gali reikalauti iš tiekėjų pateikti šiuos dokumentus (vieną ar kelis), patvirtinančius jų techninį ir profesinį pajėgumą:

81.1. per paskutinius 5 metus atliktų darbų sąrašą kartu su užsakovų pažymomis apie tai, kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Perkančioji organizacija gali nurodyti, kad bus atsižvelgiama į atitinkamų darbų, atliktų anksčiau negu prieš 5 metus, įrodymus, jeigu to reikia siekiant užtikrinti tinkamą konkurenciją;

81.2. pagrindinių per paskutinius 3 metus suteiktų paslaugų sąrašus, kuriuose nurodytos paslaugų bendros sumos, datos ir paslaugų gavėjai – tiek viešieji, tiek privatieji. Perkančioji organizacija gali nurodyti, kad bus atsižvelgiama į atitinkamų paslaugų, suteiktų anksčiau negu prieš 3 metus, įrodymus, jeigu to reikia siekiant užtikrinti tinkamą konkurenciją;

81.3. technikos specialistų ir techninių organizacijų, vykdysiančių sutartį, nepaisant jų pavaldumo tiekėjui, ypač atsakingų už kokybės kontrolę, aprašymą;

81.4. jeigu reikalingos paslaugos yra sudėtingos arba jeigu jos išimtiniais atvejais skirtos specialiems tikslams, – patikrinti tiekėjo paslaugų teikimo technines galimybes ir, jeigu reikia, jo turimas kokybės įvertinimo priemones, kuriomis jis naudosis. Tiekėjus tikrina perkančioji organizacija arba jos vardu šalies, kurioje registruotas tiekėjas, kompetentinga oficiali institucija;

81.5. tiekėjo ar jo vadovaujančio personalo išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos apibūdinimą, jeigu šie veiksniai nėra pasiūlymų vertinimo kriterijai;

81.6. aplinkos apsaugos vadybos priemonių, kurias tiekėjas galės taikyti vykdydamas sutartį, apibūdinimą;

81.7. pažymą apie tiekėjo darbuotojų vidutinį metinį skaičių ir vadovaujančiųjų darbuotojų skaičių per paskutinius 3 metus;

81.8. pažymą apie tiekėjo sutarčiai vykdyti turimus įrankius, įrenginius ir technines priemones;

81.9. pažymą apie paslaugų, kurioms atlikti tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėjus, apimtį.

82. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo tinkamumo, ji turi kreiptis į kompetentingas institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją. Jeigu reikalinga informacija yra susijusi su tiekėju iš kitos valstybės negu perkančioji organizacija, ji turi kreiptis į atitinkamas tos valstybės kompetentingas institucijas.

83. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, išrenka pagal:

83.1. kainos ir kokybės santykį. Vertinant atsižvelgiama į kainą ir kriterijus, susijusius su pirkimo objektu;

83.2. kainą;

83.3. kitus kriterijus, nustatytus pirkimo dokumentuose (taikoma tik vykdant pirkimą programos konkurso būdu).

84. Pasiūlymus vertindama pagal kainos ir kokybės santykį, perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali iš anksto nustatyti fiksuotą kainą. Tokiu atveju tiekėjai konkuruoja ir ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas tik kokybės kriterijų pagrindu.

85. Pasirinkti pasiūlymų vertinimo kriterijai neturi perkančiajai organizacijai suteikti neribotos pasirinkimo laisvės ir turi užtikrinti veiksmingą tiekėjų konkurenciją. Pasiūlymų vertinimo kriterijai turi būti suformuluoti taip, kad tiekėjų pasiūlymuose pateiktos informacijos atitiktį nustatytiems pasiūlymų vertinimo kriterijams būtų galima patikrinti. Kilus abejonėms, perkančioji organizacija turi patikrinti tiekėjo pateiktos informacijos tikslumą ir įrodymus.

86. Perkančioji organizacija nurodo pirkimo dokumentuose ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui nustatyti pasirinkto kiekvieno kriterijaus lyginamąjį svorį, išskyrus atvejus, kai ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas nustatomas tik pagal kainą. Kriterijų lyginamasis svoris išreiškiamas konkrečiu dydžiu arba nustatant intervalą, į kurį patenka kiekviena kriterijui priskiriama reikšmė. Tais atvejais, kai dėl pirkimo objekto ypatybių neįmanoma nustatyti kriterijų lyginamojo svorio, perkančioji organizacija turi nurodyti pirkimo dokumentuose taikomų kriterijų svarbos eiliškumą mažėjimo tvarka.

87. Siekdama išsirinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti minimalią balų sumą, kurios nesurinkusių tiekėjų pasiūlymai bus atmesti.

88. Komisija arba pirkimų organizatorius palygina tik tuos pasiūlymus, kurie atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

89. Perkančioji organizacija, pirkimo dokumentuose nustačiusi, kad bus vykdomos derybos, jas vykdydama vadovaujasi Aprašo 18-19 punktuose nustatytais reikalavimais ir:

89.1. negali derėtis dėl pirkimo objekto pobūdžio ir pagrindinių savybių. Programos transliavimo eteryje periodiškumo ar trukmės iki 10 minučių pakeitimas, kai pradinė programos trukmė ne trumpesnė kaip 1 valanda, nelaikomas derėjimusi dėl pagrindinių savybių. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti ir daugiau aspektų, dėl kurių nesiderama;

89.2. kvietime dalyvauti derybose visiems tiekėjams nurodo vienodus reikalavimus, suteikia vienodas galimybes ir pateikia vienodą informaciją. Teikdama informaciją perkančioji organizacija neturi diskriminuoti tiekėjų;

89.3. derasi su kiekvienu iš tiekėjų ir prašo jų raštu (tiekėjui tiesiogiai perduodant dokumentus perkančiajai organizacijai, per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją arba elektroninėmis priemonėmis) perkančiosios organizacijos kvietime dalyvauti derybose nustatytomis priemonėmis  pateikti galutinius pasiūlymus. Perkančioji organizacija neprivalo prašyti pateikti galutinio pasiūlymo tuo atveju, kai derybose dalyvauja vienas tiekėjas;

89.4. gali nesiderėti ir sudaryti sutartį su pirminį pasiūlymą pateikusiu tiekėju (ar keliais tiekėjais), taip pat tiekėjo pirminį pasiūlymą vertinti kaip galutinį, kai jis neatvyksta į derybas ir (arba) nepateikia galutinio pasiūlymo;

89.5. derybas gali vykdyti nuosekliai, pakopomis, jeigu tai numatyta pirkimo dokumentuose, kad būtų galima, vadovaujantis kvietime dalyvauti derybose nustatytais kriterijais, mažinti pasiūlymų, dėl kurių būtų deramasi, skaičių. Kvietime dalyvauti derybose turi būti nurodyta, ar perkančioji organizacija numato taikyti derybų pakopas. Jeigu derybos vyksta pakopomis, tiekėjams, kurie neatitinka kvietime dalyvauti derybose nustatytų kriterijų ir dėl to nekviečiami į kitą pakopą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo apie tai pranešama raštu. Kvietime dalyvauti derybose nustatyti kriterijai derybų vykdymo metu negali būti keičiami;

89.6. ketindama baigti derybas, nustato terminą, iki kada tiekėjai turi pateikti galutinius pasiūlymus, ir apie tai informuoja visus tiekėjus, kurie atitinka kvietime dalyvauti derybose nustatytus kriterijus.

90. Informacija apie derybų metu gautus pasiūlymus ir pasiektus susitarimus fiksuojama derybų protokole, kuriame atsispindi derybų eiga ir pasiekti susitarimai. Jei derybos vyksta surengus tam skirtą susitikimą, protokolą pasirašo derybose dalyvavę komisijos nariai arba pirkimų organizatorius ir tiekėjas, su kuriuo derėtasi, arba jo įgaliotas atstovas.

91. Perkančioji organizacija, norėdama priimti sprendimą dėl laimėjusio (-ių) pasiūlymo (-ų), turi nedelsdama įvertinti pateiktus tiekėjų pasiūlymus (jeigu vykdytos derybos – galutinius pasiūlymus) ir nustatyti pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas). Į pasiūlymų eilę įtraukiami tie tiekėjai, kurių pasiūlymai atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir tenkina visas Aprašo 57.1-57.6 papunkčiuose nustatytas sąlygas. Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose arba, programos konkurso atveju, pranešime apie nustatytą pasiūlymų eilę nurodyta, kad bus nustatomas vienas laimėtojas ir kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

92. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pasiūlymų eilės nustatymo suinteresuotiems tiekėjams raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį (-ius) pasiūlymą (-us), dėl kurio (-ių) bus sudaroma (-os) sutartis (-ys), pateikia Aprašo 94 punkte nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką, nurodo nustatytą pasiūlymų eilę ir laimėjusį (-ius) pasiūlymą (-us). Perkančioji organizacija taip pat nurodo priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti sutarties ir pradėti pirkimą iš naujo. Apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį (-ius) pasiūlymą (-us), dėl kurio (-ių) bus sudaroma (-os) sutartis (-ys), perkančioji organizacija gali neinformuoti suinteresuotų tiekėjų, kai neskelbiama apklausa vykdoma žodžiu ir sutartis sudaroma žodžiu.

93. Perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis šio Aprašo reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas.

94. Perkančioji organizacija, gavusi suinteresuoto tiekėjo raštu pateiktą prašymą, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo gavimo dienos išsamiai pateikia šią informaciją:

94.1. tiekėjui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas:

94.1.1. laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio pavadinimą;

94.1.2. informaciją apie derybų su dalyviais eigą;

94.2. tiekėjui, kurio paraiška ar pasiūlymas buvo atmestas, – paraiškos ar pasiūlymo atmetimo priežastis, įskaitant, jeigu taikoma, informaciją apie tai, kad buvo remtasi šio Aprašo 93 punkto nuostatomis.

95. Perkančioji organizacija Aprašo 92 ir 94 punktuose nurodytais atvejais negali teikti informacijos, jeigu jos atskleidimas prieštarauja informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeidžia teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turi neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai.

 

V SKYRIUS

PIRKIMO BŪDAI

 

96. Pagal šį Aprašą radijo ir audiovizualinės žiniasklaidos programų, jų sukūrimo ir (arba) gaminimo paslaugos, kai tokių paslaugų pirkimus atlieka transliuotojas, gali būti perkamos šiais būdais:

96.1. programos konkurso;

96.2. neskelbiamos apklausos.

97. Pagal šį Aprašą radijo ir audiovizualinės žiniasklaidos programų transliavimo eteryje laiko paslaugos, kai sutartis sudaroma su radijo programų transliuotoju ar visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėju (toliau – transliavimo paslaugos), gali būti perkamos šiais būdais:

97.1. skelbiamos apklausos;

97.2. neskelbiamos apklausos.

 

VI SKYRIUS

PROGRAMOS KONKURSO VYKDYMAS

 

98. Transliuotojas programos konkursą gali vykdyti visais atvejais.

99. Transliuotojas, atlikdamas pirkimą programos konkurso būdu, vadovaudamasis Aprašo 101 punkto nuostatomis, gali apriboti tiekėjų, kuriuos jis kvies pateikti pasiūlymus, skaičių. Tokia kvalifikacinė atranka atliekama tik iš tiekėjų, dėl kurių nėra transliuotojo nustatytų pašalinimo pagrindų, jeigu tokie nustatyti, ir kurie atitinka nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, jeigu tokie nustatyti.

100. Aprašo 99 punkte nurodytu atveju paraišką gali pateikti kiekvienas suinteresuotas tiekėjas, o pasiūlymus teikia tik transliuotojo pakviesti tiekėjai.

101. Pateikti pasiūlymus turi būti pakviesti visi paraiškas pateikę tiekėjai, dėl kurių nėra transliuotojo nustatytų pašalinimo pagrindų, jeigu jie nustatyti, ir kurie atitinka nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, jeigu jie nustatyti. Transliuotojas negali kviesti dalyvauti programos konkurse paraiškų nepateikusių kitų tiekėjų arba tiekėjų, kurie neatitinka nustatytų reikalavimų dėl kvalifikacijos.

102. Transliuotojui pirkimo dokumentuose nustačius, kad bus vykdoma kvalifikacinė atranka, skelbime apie pirkimą ir pirkimo dokumentuose papildomai nurodoma informacija, kad bus vykdoma kvalifikacinė atranka. Pirkimo dokumentuose taip pat nurodomi objektyvūs ir nediskriminaciniai kvalifikacinės atrankos reikalavimai ir taisyklės: tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, tiekėjų kvalifikacijos vertinimo tvarka ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų sąrašas.

103. Paraiškų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 10 darbo dienų nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo.

104. Transliuotojo ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija, vyksta raštu, transliuotojo pirkimo dokumentuose nustatytomis priemonėmis. Paraiškos ir pasiūlymai transliuotojui pateikiami raštu (tiekėjui tiesiogiai perduodant dokumentus transliuotojui, per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją).

105. Komisija, gavusi tiekėjų paraiškas, pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir taisykles atlieka tiekėjų kvalifikacinę atranką, jeigu tokia atranka nustatyta pirkimo dokumentuose.

106. Komisija atrinktus tiekėjus vienu metu ir raštu tomis pačiomis priemonėmis kviečia pateikti pasiūlymus. Kvietime turi būti nurodomas interneto svetainės adresas, kuriuo paskelbtas skelbimas apie pirkimą, pirkimo dokumentai ir pasiūlymų pateikimo termino pabaiga, nurodant datą, valandą ir minutę.

107. Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 10 darbo dienų nuo kvietimo pateikti pasiūlymus išsiuntimo atrinktiems tiekėjams dienos.

108. Programos konkursui pateikti pasiūlymai vertinami vienu iš Aprašo 83.1-83.3 papunkčiuose nurodytų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo būdų.

109. Programos konkursui pateiktų pasiūlymų įvertinimui gali būti rengiamas viešas aptarimas, kuriame juos analizuoja komisijos pakviesti ekspertai, kurie prieš viešą aptarimą pasiūlymų vertinimus pateikia komisijai raštu. Šio aptarimo išvados įforminamos protokolu, pridedant ekspertų pateiktus pasiūlymų vertinimus. Komisijos nariai viešame aptarime savo nuomonės nepareiškia.

110. Programos konkurso viešo aptarimo protokolas su ekspertų išvadomis pateikiamas komisijai iki jos nustatyto termino. Ekspertai savo išvadas pateikia raštu. Ekspertų išvados komisijai yra rekomendacinio pobūdžio.

111. Komisija, tiekėjams ir ekspertams nedalyvaujant, vertina programos konkursui pateiktus pasiūlymus, kurie atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

112. Jeigu pirkimo dokumentuose buvo numatyta, kad bus vykdomos derybos, komisija, įvertinusi pateiktus tiekėjų pasiūlymus, nustato preliminarią pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas). Preliminari pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Tais atvejais, kai kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant preliminarią pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

113. Komisija suinteresuotiems tiekėjams ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo preliminarios pasiūlymų eilės nustatymo raštu praneša apie nustatytą preliminarią pasiūlymų eilę ir nurodo, kiek pirmąsias vietas pirkimo ar kiekvienos pirkimo dalies preliminarioje pasiūlymų eilėje užėmusių tiekėjų kviečiama dalyvauti derybose.

114. Programos konkurso laimėtojas (-ai) nustatomas (-i) Aprašo 91 punkte nustatyta tvarka. Komisija, nustačiusi pasiūlymų eilę, pirkimo ar kiekvienos pirkimo dalies laimėtojais gali nustatyti pasirinktą pirmąsias vietas pasiūlymų eilėje užėmusių tiekėjų skaičių, nepriklausomai nuo to, kiek pirmąsias vietas pirkimo ar kiekvienos pirkimo dalies preliminarioje pasiūlymų eilėje užėmusių tiekėjų buvo kviečiama dalyvauti derybose. Nustatydama pirkimo ar kiekvienos pirkimo dalies laimėtojų skaičių, komisija protokole turi nurodyti objektyvias tokio pasirinkimo priežastis.

115. Transliuotojas grąžina programos konkurso tiekėjams nelaimėjusius pasiūlymus, jei to pageidauja pasiūlymą programos konkurse pateikęs tiekėjas. Prašymas grąžinti pasiūlymą turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pirkimo pabaigos.

 

VII SKYRIUS

SKELBIAMOS APKLAUSOS VYKDYMAS

 

116. Perkančioji organizacija, nurodyta Aprašo 2.2 papunktyje, pirkdama transliavimo paslaugas, skelbiamą apklausą gali vykdyti visais atvejais.

117. Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo.

 

VIII SKYRIUS

NESKELBIAMOS APKLAUSOS VYKDYMAS

 

118. Perkančioji organizacija neskelbiamą apklausą gali vykdyti, kai yra bent viena iš šių sąlygų:

118.1. jei numatoma sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM);

118.2. pirkime, apie kurį buvo skelbta, nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų, arba visos pateiktos paraiškos ar pasiūlymai buvo atmesti, o pirminės pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos;

118.3. dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina ypač skubiai įsigyti paslaugų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos;

118.4. jeigu paslaugas teikti gali tik konkretus tiekėjas dėl vienos iš šių priežasčių:

118.4.1. konkurencijos nėra dėl techninių priežasčių;

118.4.2. dėl išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsaugos;

118.4.3. dėl transliuotojo reitingais pagrįstų aplinkybių;

118.4.4. dėl transliuotojo numatyto programų tinklelio;

118.5. kai iš to paties tiekėjo perkamos naujos paslaugos, panašios į tas, kurios buvo pirktos pagal pirminę sutartį, kai yra visos šios sąlygos kartu:

118.5.1. visi nauji pirkimai yra skirti tam pačiam pirkimo objektui, dėl kurio buvo sudaryta pirminė sutartis, vykdyti;

118.5.2. pirminė sutartis buvo sudaryta pirkimą atlikus skelbiamos apklausos ar programos konkurso būdu Apraše nustatyta tvarka;

118.5.3. nauji pirkimai atliekami nuo pirminės sutarties sudarymo momento praėjus ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui;

118.6. jeigu perkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkimo sutartį, sudarytą atlikus pirkimą vadovaujantis šiuo Aprašu, iš kurio nors tiekėjo pirko paslaugas ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti jų papildomai, derinant su jau turimomis paslaugomis, nesikeičia papildomai perkamų paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai būtų nepriimtini;

118.7. jeigu dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų paslaugų, kurios nebuvo įrašytos į anksčiau sudarytą pirkimo sutartį ir kurių techniškai ar ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų transliuotojui. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo teikėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės.

119. Aprašo 118.4 papunktis gali būti taikomas tik tuo atveju, kai nėra pagrįstos alternatyvos ar pakaitalo ir konkurencijos nebuvimas nėra sukurtas perkančiosios organizacijos, dirbtinai sugriežtinant pirkimo reikalavimus;

120. Neskelbiama apklausa vykdoma apklausiant pasirinktą tiekėjų skaičių. Perkančioji organizacija pasirinkdama tiekėją (-us) turi siekti, kad paslaugoms įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai.

121. Neskelbiama apklausa gali būti atliekama žodžiu (telefonu, tiesiogiai apklausiant tiekėją ar kitomis priemonėmis) arba raštu (elektroniniu paštu, paštu, telefaksu ar kitomis priemonėmis). Tiekėjų pasiūlymai pateikiami žodžiu arba raštu.

122. Tais atvejais, kai neskelbiama apklausa atliekama raštu, komisija arba pirkimo organizatorius atrinktus tiekėjus vienu metu ir raštu tomis pačiomis priemonėmis kviečia pateikti pasiūlymus.

123. Neskelbiama apklausa gali būti atliekama žodžiu ir pasiūlymai gali būti pateikiami žodžiu Aprašo 118.1 ir 118.3-118.7 papunkčiuose nustatytais atvejais, kai numatoma sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) be PVM. Kitais atvejais neskelbiama apklausa atliekama ir pasiūlymai pateikiami raštu.

124. Pirkimo dokumentai rengiami Aprašo 118.2 papunktyje nustatytu atveju arba kai neskelbiama apklausa atliekama raštu.

Kai neskelbiama apklausa atliekama raštu, išskyrus Aprašo 118.2 papunktyje nustatytą atvejį, reikalavimai pirkimo dokumentams nustatomi komisijos arba pirkimų organizatoriaus nuožiūra.

Kai neskelbiama apklausa atliekama žodžiu, pirkimo dokumentai gali būti nerengiami, o nusprendus juos rengti, jų reikalavimai nustatomi komisijos arba pirkimų organizatoriaus nuožiūra.

125. Atliekant neskelbiamą apklausą, gali būti netaikomi Aprašo 48, 50 ir 52-56 punktuose nustatyti reikalavimai susipažinimui su pateiktais pasiūlymais – tokiu atveju patikrinama, ar tiekėjo siūlomas pirkimo objektas atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir ar tiekėjo siūloma kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.

 

IX SKYRIUS

SUTARTIES SUDARYMAS

 

126. Sudaromos sutarties formai taikomi Civilinio kodekso 1.71–1.77 straipsniuose nustatyti reikalavimai.

127. Tiekėjas, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjęs, sudaryti sutarties kviečiamas raštu (išskyrus Civilinio kodekso 1.72 straipsnyje nustatytus atvejus, kai sutartis sudaroma žodžiu) ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti sutartį.

128. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento, arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį šiame Apraše ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija gali siūlyti sudaryti sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti sutartį.

129. Sudarant sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ar kitos sąlygos, derybų atveju – galutinai suderėta kaina ar kitos sąlygos ir pirkimo dokumentuose nustatytos pirkimo sąlygos.

130. Perkančioji organizacija gali reikalauti, kad tiekėjas savo pasiūlyme nurodytų, kokiai sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti. Šiame punkte nustatytas reikalavimas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti sutarties įvykdymo.

131. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama pagal šį Aprašą neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai yra visos šios sąlygos kartu:

131.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 30 procentų pradinės sutarties vertės;

131.2. pakeitimu iš esmės nekeičiamas sutarties pobūdis.

132. Jeigu sutarties pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti Aprašo 131 punkte nustatytais atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal šio Aprašo reikalavimus.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

133. Perkančioji organizacija kiekvieno pirkimo, atliekamo programos konkurso ar skelbiamos apklausos būdu, procedūrų ataskaitą, parengtą pagal Aprašo 4 priede pateiktą formą, skelbia oficialioje perkančiosios organizacijos interneto svetainėje kartu su skelbimu apie pirkimą per 15 dienų pasibaigus pirkimo procedūroms, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal sudarytą sutartį pradžios.

134. Perkančioji organizacija per 30 dienų nuo ataskaitinių kalendorinių metų pabaigos skelbia oficialioje perkančiosios organizacijos interneto svetainėje per kalendorinius metus vadovaujantis šio Aprašo aštuntu skyriumi atliktų pirkimų laisvos formos ataskaitą, kurioje turi būti nurodytas bendras šių pirkimų skaičius, kiekvieno pirkimo paslaugų pavadinimas, tiekėjo, su kuriuo sudaryta sutartis, pavadinimas/vardas, pavardė, sudarytos sutarties data, numeris ir vertė (Eur be PVM ir Eur su PVM).

135. Perkančioji organizacija, gavusi fizinio ar juridinio asmens raštu pateiktą prašymą, turi sudaryti galimybę susipažinti su pirkimą, atliktą vadovaujantis šiuo Aprašu, laimėjusio (-ių) dalyvio (-ių) pasiūlymu (-ais) ir sudaryta (-omis) sutartimi (-is).

136. Skelbdama Aprašo 133-134 punktuose nurodytas ataskaitas ir Aprašo 135 punkte nustatyta tvarka supažindindama su laimėjusio (-ių) dalyvio (-ių) pasiūlymu (-ais) ir sudaryta (-omis) sutartimi (-is), perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad nebus atskleista tiekėjo pasiūlyme esanti konfidenciali informacija, taip pat informacija, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai.

137. Susipažinti su visa su pirkimais susijusia informacija gali tik komisijos nariai, pirkimų organizatoriai, komisijos ar vertinimo komisijos posėdžiuose dalyvaujantys stebėtojai ir perkančiosios organizacijos pakviesti ekspertai, perkančiosios organizacijos vadovas, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ir institucijos, turinčios tokią teisę pagal jų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgalioti Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinę paramą administruojantys viešieji juridiniai asmenys. Kiti asmenys gali susipažinti tik su ta su pirkimais susijusia informacija, kuri nėra konfidenciali.

138. Kiekviena atliekama pirkimo procedūra patvirtinama toliau nurodomais dokumentais:

138.1. jei pirkimas vykdomas žodžiu, pirkimą patvirtinantys dokumentai yra protokolai, kai pirkimą vykdo komisija, arba kiti perkančiosios organizacijos dokumentai, kai pirkimą vykdo pirkimų organizatorius, fiksuojantys komisijos ar pirkimų organizatoriaus sprendimus, pirkimo eigą ar surašomi derybų, ar susitikimų su tiekėjais atveju, sutartis, o jei sutartis sudaryta žodžiu – sąskaita faktūra/PVM sąskaita faktūra arba kiti buhalterinės apskaitos dokumentai;

138.2. jei pirkimas vykdomas raštu, pirkimą patvirtinantys dokumentai yra susirašinėjimo informacija, skelbimas apie pirkimą (jei pirkimas buvo skelbiamas) ir kiti pirkimo dokumentai, protokolai, kai pirkimą vykdo komisija, arba kiti perkančiosios organizacijos dokumentai, kai pirkimą vykdo pirkimų organizatorius, fiksuojantys komisijos ar pirkimų organizatoriaus sprendimus, pirkimo eigą ar surašomi derybų, ar susitikimų su tiekėjais atveju, taip pat sudaryta sutartis, o jei sutartis sudaryta žodžiu – sąskaita faktūra/PVM sąskaita faktūra arba kiti buhalterinės apskaitos dokumentai.

139. Perkančioji organizacija turi Aprašo 138 punkte nurodytais dokumentais pagrįsti atliekamo pirkimo eigą net ir tuo atveju, kai pirkimas atliekamas elektroninėmis priemonėmis.

140. Aprašo 138 punkte nurodyti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

__________________________

 

 

Radijo ir audiovizualinės žiniasklaidos programų, jų sukūrimo, gaminimo ir transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Forma)

 

___________________________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė)

 

 

NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

 

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Būdamas (-a) _______________________________________________,                                       

(pirkime atliekamų pareigų pavadinimas)

 

patvirtinu, kad atitinku Radijo ir audiovizualinės žiniasklaidos programų, jų sukūrimo, gaminimo ir transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašo 15 punkte nustatytus kriterijus, keliamus nepriekaištingos reputacijos asmeniui.

Pasižadu nedelsdamas raštu informuoti perkančiosios organizacijos vadovą arba jo įgaliotą atstovą apie atsiradusias/paaiškėjusias aplinkybes, dėl kurių negaliu būti laikomas (-a) nepriekaištingos reputacijos asmeniu.

 

 

____________________                     ____________________              ______________________

(Pirkime atliekamų (Parašas)                                   (Vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)       

 

 

Radijo ir audiovizualinės žiniasklaidos programų, jų sukūrimo, gaminimo ir transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Forma)

 

___________________________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė)

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Būdamas (-a) _______________________________________________,                                       

(pirkime atliekamų pareigų pavadinimas)

 

1. Pasižadu:

1.1. saugoti ir tik Radijo ir audiovizualinės žiniasklaidos programų, jų sukūrimo, gaminimo ir transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos apraše (toliau – Aprašas), įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visą su pirkimu susijusią informaciją, kuri man taps žinoma, atliekant ________________________________________ pareigas;

(pirkime atliekamų pareigų pavadinimas)

1.2. man patikėtus dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti;

1.3. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų.

2. Man žinoma, kad su pirkimu susijusią informaciją, kurią Aprašo nuostatos numato teikti pirkimo procedūrose dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims, galėsiu teikti tik įpareigotas pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens. Konfidencialią informaciją galėsiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.

3. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

3.1. informacija, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas ir jos atskleidimas nėra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

3.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos Aprašo nuostatos nenumato teikti pirkimo procedūrose dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims;

3.3. informacija, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

4. Esu įspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti perkančiajai organizacijai ir tiekėjams padarytus nuostolius.

 

 

____________________                     ____________________              ______________________

(Pirkime atliekamų (Parašas)                                   (Vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

 

 

Radijo ir audiovizualinės žiniasklaidos programų, jų sukūrimo, gaminimo ir transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Forma)

 

___________________________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė)

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

 

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Būdamas (-a) _______________________________________________,                                       

(pirkime atliekamų pareigų pavadinimas)

 

1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atlikti man pavestas pareigas (užduotis).

2. Nedelsdamas raštu pranešti perkančiosios organizacijos vadovui ar jo įgaliotajam atstovui apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą, paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių:

2.1. pirkimo procedūrose kaip tiekėjas dalyvauja man artimas asmuo arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;

2.2. aš arba man artimas asmuo:

2.2.1. esu (yra) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens valdymo organų narys;

2.2.2. turiu(-i) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens įstatinio kapitalo dalį arba turtinį įnašą jame;

2.2.3. gaunu(-a) iš pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens bet kokios rūšies pajamų;

2.3. dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų.

3. Man išaiškinta, kad:

3.1. man artimi asmenys yra: sutuoktinis, mano ir mano sutuoktinio tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai;

3.2. perkančiajai organizacijai gavus pagrįstos informacijos apie tai, kad galiu būti patekęs į intereso konflikto situaciją ir nenusišalinau nuo su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo, perkančiosios organizacijos vadovas ar jo įgaliotasis atstovas sustabdo mano dalyvavimą su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo procese ar jo stebėjime ir atlieka mano su pirkimu susijusios veiklos patikrinimą. Perkančioji organizacija, nustačius, kad patekau į interesų konflikto situaciją, pašalina mane iš su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo proceso ar jo stebėjimo. Jei nustatoma, kad į interesų konflikto situaciją patekau atlikdamas stebėtojo funkcijas, perkančioji organizacija apie mano atžvilgiu priimtą sprendimą informuoja instituciją ar įstaigą, įgaliojusią mane stebėtojo teisėmis dalyvauti pirkimo komisijos posėdžiuose.

 

____________________                     ____________________              ______________________

(Pirkime atliekamų (Parašas)                                   (Vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

 

 

Radijo ir audiovizualinės žiniasklaidos programų, jų sukūrimo, gaminimo ir transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Forma)

 

___________________________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

 

PIRKIMO, ĮVYKDYTO VADOVAUJANTIS RADIJO IR AUDIOVIZUALINĖS ŽINIASKLAIDOS PROGRAMŲ, JŲ SUKŪRIMO, GAMINIMO IR TRANSLIAVIMO ETERYJE LAIKO PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠU, PROCEDŪRŲ ATASKAITA

 

1.

Paslaugų pavadinimas

_____________________________________________

2.

Pirkimo objekto dalys, dėl kurių tiekėjai buvo prašomi pateikti atskirus pasiūlymus

Pirkimo objektas neskaidomas į dalis

Pirkimo objektas skaidomas į dalis:

_____________________________________________

(dalių skaičius ir kiekvienos dalies pavadinimas)

3.

Pirkimo būdas

Programos konkursas

Skelbiama apklausa

4.

Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo (-ų) pasirinkimo kriterijus

kainos ir kokybės santykis

kaina

kiti kriterijai, nustatyti pirkimo dokumentuose (taikoma tik vykdant pirkimą programos konkurso būdu)

5.

Pasiūlymus pateikę tiekėjai[1]

_____________________________________________

(kiekvieno tiekėjo pavadinimas/vardas, pavardė)

6.

Atmesti pasiūlymai ir jų atmetimo pagrindas1

_____________________________________________

(kiekvieno atmesto tiekėjo pavadinimas/vardas, pavardė ir atmetimo pagrindas)

7.

Pirkimo procedūrų pabaiga

Sudarius sutartį (-is):

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta sutartis, pavadinimas/vardas, pavardė: ____________________

Sudarytos sutarties data ir numeris: ________________

Sudarytos sutarties vertė (Eur be PVM ir Eur su PVM):

_____________________________________________

Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus

Nutraukus pirkimo procedūras

Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nei vienos paraiškos ar pasiūlymo

Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų

Visiems tiekėjams atšaukus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti sutartį

 

Sprendimo priėmimo data: ________________________

8.

Ar perkančiajai organizacijai buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)?

Taip

Ne

9.

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

Taip

Ne

10.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas, pagal Radijo ir audiovizualinės žiniasklaidos programų, jų sukūrimo, gaminimo ir transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašo 17 punktą?

Taip

Ne

11.

Pastabos

 

 

____________________                     ____________________              ______________________

(Ataskaitą užpildžiusio asmens                        (Parašas)                                   (Vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)     

 [1] Jeigu pirkimo objektas skaidomas į dalis, nurodomas kiekvienos dalies numeris, pavadinimas ir kiekvieno tai pirkimo daliai pasiūlymą pateikusio arba toje dalyje atmesto tiekėjo pavadinimas/vardas, pavardė.