LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 381 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2019 m. kovo 14 d. Nr. XIII-1989

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 18 straipsnio 1 dalį nauju 11 punktu:

11) atlieka Konkurencijos tarybos valstybės institucijoms teiktų išvadų ir pasiūlymų dėl konkurencijos ribojimų įgyvendinimo stebėseną ir pagal kompetenciją imasi veiksmų, kad atitinkami konkurencijos ribojimai būtų pašalinti;“.

2. Buvusį 18 straipsnio 1 dalies 11 punktą laikyti 12 punktu.

 

2 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 22 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) pažeidimus, kai nurodymai pateikti tyrimui atlikti ar koncentracijai nagrinėti reikalingą informaciją pagal šio įstatymo 11 straipsnio 5 dalį ir 25 straipsnio 1 dalies 6 punktą nevykdomi ar vykdomi ne laiku, pateikiama neteisinga, klaidinanti ar ne visa informacija, nurodymai pateikti atsakymus į klausimus, užduotus asmenims, susijusiems su tiriamųjų ūkio subjektų veikla dėl faktų ir dokumentų pagal šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 5 punktą, nevykdomi arba pateikti atsakymai į klausimus yra neteisingi, klaidinantys ar neišsamūs, kliudoma Konkurencijos tarybos pareigūnams atlikti šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytus veiksmus arba nevykdomi reikalavimai, pareikšti įgyvendinant šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytas teises, pažeidžiamas ar nuplėšiamas antspaudas, uždėtas pagal šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 4 punktą, arba nevykdomos Konkurencijos tarybos nutarimais paskirtos šio įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytos sankcijos, laikinosios priemonės ar ūkinės veiklos apribojimai, taip pat ūkio subjektų prisiimti įsipareigojimai pagal šio įstatymo 28 straipsnio 4 dalį.“

 

3 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) gauti žodinius ir rašytinius paaiškinimus iš asmenų, galinčių turėti tyrimui reikšmingos informacijos, įskaitant atsakymus į klausimus dėl faktų ir dokumentų iš asmenų, susijusių su tiriamųjų ūkio subjektų veikla, reikalauti, kad jie atvyktų duoti paaiškinimų į tyrimą atliekančio įgalioto pareigūno tarnybines patalpas;“.

 

4 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

28 straipsnis. Tyrimo papildymas, išskyrimas (sujungimas) ir pabaiga

1. Siekdama tyrimo operatyvumo ir ekonomiškumo, Konkurencijos taryba turi teisę priimti nutarimą tyrimą papildyti, išskirti į atskirus tyrimus ar sujungti atskirus tyrimus į vieną.

2. Tyrimas laikomas baigtu, kai Konkurencijos taryba patvirtina įgaliotų pareigūnų tyrimo išvadas dėl įtariamo pažeidimo (toliau – tyrimo išvados). Tokiu atveju atliekami veiksmai, numatyti šio skyriaus antrajame skirsnyje.

3. Konkurencijos taryba priima nutarimą tyrimą nutraukti, jeigu:

1) tyrimo metu paaiškėja, kad teisės pažeidimo nėra;

2) tyrimo metu paaiškėja arba atsiranda šio įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje nurodytos aplinkybės.

4. Konkurencijos taryba, ketindama nustatyti įpareigojimą ūkio subjektui nutraukti draudžiamą susitarimą ar piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi, turi teisę priimti nutarimą tyrimą nutraukti, jeigu ūkio subjektas, įtariamas pažeidęs šį įstatymą, pateikia savo rašytinius įsipareigojimus dėl įtariamo pažeidimo pašalinimo ir juos Konkurencijos taryba nutarimu nustato kaip privalomus ūkio subjektams. Šioje dalyje nurodytų įsipareigojimų taikymo laikotarpis nustatomas Konkurencijos tarybos nutarimu.

5. Įsipareigojimai, pateikti pagal šio straipsnio 4 dalį ir įrašyti į Konkurencijos tarybos nutarimą tyrimą nutraukti, ūkio subjektui yra privalomi.

6. Jeigu paaiškėja naujų aplinkybių, Konkurencijos taryba turi teisę priimti nutarimą nutrauktą tyrimą atnaujinti.

7. Konkurencijos tarybos nutarimai, priimti pagal šio straipsnio 4 dalį, skelbiami Konkurencijos tarybos interneto svetainėje.“

 

5 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Baigus tyrimą, procedūros dalyviams taip pat sudaroma galimybė susipažinti su tyrimo bylos medžiaga, išskyrus dokumentus, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslapčių arba kito ūkio subjekto komercinių paslapčių. Norint susipažinti su dokumentais, kuriuose yra kito ūkio subjekto komercinių paslapčių, būtina gauti ūkio subjekto, su kurio komercines paslaptis sudarančiais dokumentais norima susipažinti, sutikimą. Susipažinimui su informacija, kurią Konkurencijos tarybai pateikė ūkio subjektas šio įstatymo 38 straipsnio 1 dalies pagrindu ar šio įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje nurodytu tyrimo metu pateiktu rašytiniu pripažinimo pareiškimu, taikomi šio įstatymo 21 straipsnio 8–11 dalyse numatyti apribojimai. Susipažinimui su informacija apie fizinį asmenį, pateikusį įrodymus, kuriais remdamasi Konkurencijos taryba nustato konkurentų susitarimą, nurodytą šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje, arba ne konkurentų susitarimą dėl tiesioginio ar netiesioginio kainų nustatymo (fiksavimo), nurodytą šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte, taikomi šio įstatymo 381 straipsnio 6 dalyje numatyti apribojimai.“

 

6 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 35 straipsnio 1 dalį nauju 2 punktu:

2) įpareigoti ūkio subjektus nutraukti draudžiamą susitarimą ar piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi ūkio subjektų struktūrą keičiančiomis priemonėmis, įskaitant įpareigojimus parduoti įmonę ar jos dalį, ūkio subjekto turtą ar jo dalį, akcijas ar jų dalį, reorganizuoti įmonę, taip pat nustatyti šių įpareigojimų įvykdymo terminus ir sąlygas;“.

2. Buvusius 35 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 4 punktus laikyti atitinkamai 3, 4 ir 5 punktais.

3. Papildyti 35 straipsnį 5 dalimi:

5. Konkurencijos taryba turi teisę taikyti vieną ar kelis įpareigojimus, nurodytus šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose. Konkurencijos taryba taiko tą šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytą įpareigojimą, kuris yra veiksmingesnis siekiant išspręsti konkurencijos problemą. Jeigu konkrečiu atveju keli įpareigojimai, nurodyti šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose, yra vienodai veiksmingi siekiant išspręsti konkurencijos problemą, Konkurencijos taryba, vadovaudamasi proporcingumo principu, taiko tą įpareigojimą, kuris ūkio subjektą mažiausiai apsunkina.“

 

7 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 36 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

36 straipsnis. Baudos

1. Už draudžiamus susitarimus, piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi, koncentracijos, apie kurią buvo privaloma pranešti, įgyvendinimą be Konkurencijos tarybos leidimo, koncentracijos tęsimą jos sustabdymo laikotarpiu, Konkurencijos tarybos nustatytų koncentracijos vykdymo sąlygų ar privalomų įpareigojimų pažeidimą, už šio įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų įpareigojimų nevykdymą, už laikinųjų priemonių, ūkinės veiklos apribojimų ar už šio įstatymo 28 straipsnio 4 dalyje prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymą ūkio subjektams skiriama piniginė bauda iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais.

2. Už atliktus nesąžiningos konkurencijos veiksmus, kuriuos tiria Konkurencijos taryba, ūkio subjektams gali būti skiriama piniginė bauda iki 3 procentų bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais.

3. Už informacijos, reikalingos tyrimui atlikti ar koncentracijai nagrinėti, nepateikimą ar pateikimą ne laiku, taip pat neteisingos, klaidinančios ar ne visos informacijos pagal šio įstatymo 11 straipsnio 5 dalį ir 25 straipsnio 1 dalies 6 punktą pateikimą, nurodymų pateikti atsakymus į klausimus, užduotus asmenims, susijusiems su tiriamųjų ūkio subjektų veikla dėl faktų ir dokumentų pagal šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 5 punktą, nevykdymą arba pateikimą neteisingų, klaidinančių ar neišsamių atsakymų į klausimus, už reikalavimų, pareikštų įgyvendinant šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytas teises, nevykdymą, kliudymą atlikti šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytus veiksmus, pažeistą ar nuplėštą antspaudą, uždėtą pagal šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 4 punktą, ūkio subjektams gali būti skiriama piniginė bauda iki 1 procento bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais.

4. Už Konkurencijos tarybos įpareigojimų nutraukti neteisėtą veiklą, atlikti veiksmus, atkuriančius ankstesnę padėtį ar pašalinančius pažeidimo pasekmes, nevykdymą už įpareigojimų nutraukti draudžiamą susitarimą ar piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi ūkio subjektų struktūrą keičiančiomis priemonėmis nevykdymą, už laikinųjų priemonių nesilaikymą, už reikalavimų, pareikštų įgyvendinant šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytas teises, nevykdymą, už kliudymą atlikti šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytus veiksmus, už prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymą pagal šio įstatymo 28 straipsnio 4 dalį ūkio subjektams gali būti skiriama piniginė bauda už kiekvieną pažeidimo vykdymo (tęsimo) dieną iki 5 procentų vidutinių dienos bendrųjų pajamų praėjusiais ūkiniais metais.

5. Už informacijos, reikalingos tyrimui atlikti, nepateikimą, taip pat ne visos ar neteisingos informacijos pateikimą viešojo administravimo subjektams gali būti skiriama piniginė bauda iki šešių tūkstančių eurų.

6. Už per Konkurencijos tarybos nustatytą arba šio įstatymo 39 straipsnio 5 dalies pagrindu pratęstą terminą šio įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytų įpareigojimų neįvykdymą viešojo administravimo subjektams gali būti skiriama piniginė bauda iki šešių šimtų eurų už kiekvieną pažeidimo vykdymo dieną po termino įvykdyti įpareigojimus pašalinti pažeidimą pabaigos.

7. Už šio įstatymo 4 straipsnio pažeidimus viešojo administravimo subjektams gali būti skiriama piniginė bauda iki 0,5 procento viešojo administravimo subjekto metinio biudžeto einamaisiais metais ir kitų praėjusiais metais gautų bendrųjų metinių pajamų, bet ne daugiau kaip šešiasdešimt tūkstančių eurų.

8. Šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytos baudos skiriamos už laikotarpį, kuris baigiasi ne vėliau kaip Konkurencijos tarybos nutarimo skirti baudą priėmimo dieną.

9. Šio straipsnio 4 dalyje nurodytos baudos skiriamos už laikotarpį, kuris prasideda nuo Konkurencijos tarybos nutarimo skirti baudą priėmimo dienos ir baigiasi tą dieną, kai baigiasi atitinkamo pažeidimo vykdymas (tęsimas).“

 

8 straipsnis. Įstatymo papildymas 381 straipsniu

Papildyti Įstatymą 381 straipsniu:

381 straipsnis. Atlyginimas už įrodymų pateikimą Konkurencijos tarybai

1. Fiziniams asmenims, pateikusiems įrodymus, kuriais remdamasi Konkurencijos taryba nustato konkurentų susitarimą, nurodytą šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje, arba ne konkurentų susitarimą dėl tiesioginio ar netiesioginio kainų nustatymo (fiksavimo), nurodytą šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte, Konkurencijos taryba turi teisę skirti vienkartinę piniginę išmoką.

2. Vienkartinės piniginės išmokos dydis sudaro 1 procentą Konkurencijos tarybos visų už šio straipsnio 1 dalyje nurodytą pažeidimą, apie kurį įrodymus pateikė fizinis asmuo, paskirtų baudų sumos, tačiau ne mažiau kaip tūkstantį eurų ir ne daugiau kaip šimtą tūkstančių eurų.

3. Vienkartinė piniginė išmoka gali būti skiriama, jeigu yra visos šios sąlygos:

1) fizinis asmuo įrodymus pateikė iki Konkurencijos tarybos tyrimo pradžios ir yra pirmasis juos pateikęs asmuo;

2) įrodymai nebuvo gauti dėl įvykdytos nusikalstamos veiklos;

3) fizinis asmuo nėra ūkio subjekto, pagal šio įstatymo 38 straipsnį pateikusio prašymą dėl atleidimo nuo baudos už tą patį pažeidimą, apie kurį įrodymus pagal šį straipsnį pateikė fizinis asmuo, vadovas, valdymo ar priežiūros organų narys, dalyvis ar darbuotojas;

4) įrodymai nebuvo gauti fiziniam asmeniui atliekant savo pareigas teisėsaugos institucijose ar kitose institucijose ir įstaigose, vykdančiose teisės aktų reikalavimų laikymosi priežiūrą.

4. Konkurencijos taryba, tik priėmusi šio įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytą nutarimą pripažinti, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodyti susitarimai pažeidė šio įstatymo 5 straipsnyje nustatytus reikalavimus, sprendžia, ar buvo laikomasi šiame straipsnyje nurodytų sąlygų, kad būtų galima fiziniam asmeniui skirti vienkartinę piniginę išmoką. Konkurencijos taryba nustato vienkartinės piniginės išmokos skyrimo ir mokėjimo tvarką.

5. Jeigu sumokėjus vienkartinę piniginę išmoką paaiškėja, kad įrodymai buvo gauti dėl įvykdytos nusikalstamos veiklos, vienkartinė piniginė išmoka turi būti grąžinta.

6. Fizinio asmens, pateikusio šio straipsnio 1 dalyje nurodytų draudžiamų susitarimų įrodymus, prašymu Konkurencijos taryba užtikrina jo konfidencialumą. Šio asmens tapatybė neatskleidžiama procedūros dalyviams, įskaitant ūkio subjektams, įtariamiems ar Konkurencijos tarybos nutarimu pripažintiems dalyvavusiais pažeidime, dėl kurio fizinis asmuo pateikė įrodymus, nebent netiesioginio asmens tapatybės atskleidimo neįmanoma išvengti šio įstatymo 29 straipsnio 2 dalyje numatytos teisės į gynybą įgyvendinimo tikslais ir apimtimi. Asmens tapatybė gali būti atskleidžiama teismui, kai reikia patikrinti to asmens pateiktus šio straipsnio 1 dalyje nurodytus draudžiamų susitarimų įrodymus. Teismas jokiais atvejais neatskleidžia kitiems asmenims šio fizinio asmens tapatybės.

7. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų draudžiamų susitarimų įrodymų pateikimas Konkurencijos tarybai nelaikomas komercinės (gamybinės) paslapties, profesinės paslapties, banko paslapties, įstaigos konfidencialios informacijos ar informacijos apie privatų asmens gyvenimą atskleidimu ir fiziniam asmeniui dėl tokios informacijos pateikimo neatsiranda sutartinė ar deliktinė atsakomybė.

8.    Vienkartinės piniginės išmokos fiziniams asmenims mokamos iš Konkurencijos tarybai šiam tikslui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.“

 

9 straipsnis. 39 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 39 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Jeigu viešojo administravimo subjektas neįvykdo per Konkurencijos tarybos nustatytą arba šio straipsnio 5 dalies pagrindu pratęstą terminą šio įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyto įpareigojimo, Konkurencijos taryba turi teisę per 20 dienų nuo įpareigojimo įvykdymo termino pabaigos kreiptis į administracinį teismą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, prašydama panaikinti šio įstatymo 4 straipsniui prieštaraujantį viešojo administravimo subjekto teisės aktą ar kitokį sprendimą ar pažeidimą pašalinti kitu būdu. Šiuos Konkurencijos tarybos prašymus pirmąja instancija nagrinėja Vilniaus apygardos administracinis teismas.“

 

10 straipsnis. 49 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 49 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) kai Konkurencijos taryba priima nutarimą pradėti tyrimą dėl pažeidimo, su kuriuo susijęs ieškinys dėl žalos atlyginimo. Ieškinio senaties termino sustabdymas pasibaigia praėjus vieniems metams po to, kai Konkurencijos tarybos šio įstatymo 28 straipsnio 3 ir 4 dalyse arba 30 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytu pagrindu priimtas nutarimas nebegali būti skundžiamas arba įsiteisėja teismo priimtas sprendimas dėl pažeidimo. Kai pažeidimą nagrinėja Europos Komisija ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės konkurencijos institucija ar teismas, mutatis mutandis taikomos šiame punkte nurodytos ieškinio senaties termino sustabdymo taisyklės;“.

 

 

11 straipsnis. 53 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 53 straipsnio 4 dalies pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

4. Kol Konkurencijos taryba nepriėmė vieno iš šio įstatymo 28 straipsnio 3 ir 4 dalyse arba 30 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų nutarimų, teismas negali išreikalauti ir naudoti:“.

 

12 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba iki 2019 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo Konkurencijos taryboje pradėtos pažeidimų tyrimo procedūros dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimo baigiamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė