herbas-L_spalvotas

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL lietuvos banko valdybos 2012 M. LIEPOS 12 D. NUTARIMO NR. 03-155 „DĖL LYGINAMŲJŲ INDEKSŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2020 m. gegužės 28 d. Nr. 03-68

Vilnius

 

 

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Pakeisti Lyginamųjų indeksų naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-155 „Dėl Lyginamųjų indeksų naudojimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Lyginamųjų indeksų naudojimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatyti reikalavimai, taikomi papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondų (toliau – pensijų fondai) lyginamiesiems indeksams ir suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų bei kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų lyginamiesiems indeksams. Taisyklės mutatis mutandis taikomos tikslinių pensijų fondų dalyvių grupių pensijų fondams ir pensijų turto išsaugojimo pensijų fondams, taip pat ir kitų specialiųjų kolektyvinio investavimo subjektų lyginamiesiems indeksams, jei valdymo įmonė arba investicinė bendrovė-valdytoja nusprendžia patvirtinti tokius indeksus.“;

1.2. pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Taisyklių teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 45 straipsnis, Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo 8 ir 51 straipsniai ir Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo 26 straipsnis.“;

1.3. pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme ir Pensijų kaupimo įstatyme. Taisyklėse vartojama sąvoka „valdymo įmonė“ apima ir pensijų kaupimo veiklą vykdančias gyvybės draudimo įmones.“

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                              Vitas Vasiliauskas