LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. RUGSĖJO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-1666 „DĖL TIKSLINIŲ IŠMOKŲ NEĮGALIESIEMS, STUDIJUOJANTIEMS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE, SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio 18 d. Nr. V-1318

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-1666 „Dėl tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 8 punktą ir išdėstau jį taip:

8. Fondas turi teisę iš studentų, aukštųjų mokyklų, kitų įstaigų ir organizacijų gauti tikslinėms išmokoms skirti, išmokėti ir administruoti reikalingus duomenis apie tikslinių išmokų gavėjus: studento vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, kontaktinius duomenis, asmeninės banko sąskaitos numerį, duomenis apie nustatytą neįgalumo ir / ar darbingumo lygį ir šias aplinkybes patvirtinančius dokumentus, duomenis apie negalios rūšį, studento studijų duomenis, semestro pradžios ir pabaigos datą, studento studijų pabaigos, nutraukimo ar pašalinimo iš aukštosios mokyklos datą, studentui suteiktas akademines atostogas ar studijų sustabdymą, informaciją apie ankstesnes studento studijas. Prireikus, Fondas turi teisę gauti ir kitus, šiame punkte nenustatytus duomenis, jei šie duomenys yra būtini tikslinėms išmokoms administruoti.“

2. Pakeičiu 9 punktą ir išdėstau jį taip:

9. Tikslines išmokas gali gauti studentai, atitinkantys visas Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 831 „Dėl Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Finansinės pagalbos priemonių aprašas), 6 punkte numatytas sąlygas.“

3. Pakeičiu 11 punktą ir išdėstau jį taip:

11. Toje pačioje ar kitoje aukštojoje mokykloje studijų programą keičiantiems studentams paskirta tikslinė išmoka toliau išmokama iki einamojo semestro pabaigos aukštojoje mokykloje, kurioje po studijų programos keitimo studijuoja studentas.“

4. Pakeičiu 13 punktą ir išdėstau jį taip:

13. Studentui pakartotinai studijuojant pagal tos pačios pakopos studijų programą už tą patį semestrą, už kurį studentas jau yra gavęs tikslinę išmoką ankstesnių ar tų pačių studijų metu, tikslinė išmoka neskiriama.“

5. Pakeičiu 14.1 papunktį ir išdėstau jį taip:

14.1. Studentas pakartotinai studijuoja tos pačios studijų pakopos semestrą, už kurį jau yra gavęs tikslinę išmoką anksčiau. Tokiu atveju tikslinė išmoka skiriama už tuos mėnesius, už kuriuos studentas tikslinės išmokos nėra gavęs anksčiau.“

6. Pakeičiu 17 punktą ir išdėstau jį taip:

17. Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas nepasibaigus semestrui Fondo nustatyta Tvarka, kai esama duomenų apie tai, kad tikslinę išmoką gaunantis studentas neatitinka Finansinės pagalbos priemonių aprašo 6.1 papunktyje nurodytos sąlygos.“

7. Pakeičiu 18.4 papunktį ir išdėstau jį taip:

18.4. paaiškėjus, kad studentas neatitinka Finansinės pagalbos priemonių aprašo 6.2 papunktyje nustatytų sąlygų, išskyrus Finansinės pagalbos priemonių aprašo 14.3 papunktyje nustatytus atvejus.“

8. Pakeičiu 19 punktą ir išdėstau jį taip:

19. Tikslinę išmoką gaunantis studentas privalo informuoti Fondą raštu arba elektroniniu paštu apie vardo, pavardės, gyvenamosios vietos adreso, telefono numerio, elektroninio pašto adreso, asmeninės banko sąskaitos numerio pasikeitimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių duomenų pasikeitimo dienos.“

9. Pakeičiu 20 punktą ir išdėstau jį taip:

20. Aukštoji mokykla privalo informuoti Fondą apie tikslinę išmoką gaunančių studentų studijų programos, formos, kurso, fakulteto pasikeitimą, studijų baigimą anksčiau laiko, pašalinimą iš aukštosios mokyklos, studijų nutraukimą, numatomos studijų baigimo datos pasikeitimą, studijų sustabdymą, akademinių atostogų suteikimą, nurodant šių aplinkybių atsiradimo (išnykimo) datą ir pagrindą. Fondui pareikalavus, minėtų aplinkybių atsiradimą patvirtinančių dokumentų elektronines kopijas aukštoji mokykla privalo pateikti Fondui elektroniniu paštu per 5 darbo dienas nuo paklausimo gavimo.“

10. Pakeičiu 23 punktą ir išdėstau jį taip:

23. Studentams, Fondo nustatyta tvarka pateikusiems prašymus atidėti Aprašo 21 punkte nurodytą tikslinės išmokos grąžinimo terminą, terminas Fondo direktoriaus sprendimu atidedamas iki 12 mėnesių.“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                   Algirdas Monkevičius