RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO, RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO IR JOS PIRMININKO PASKYRIMO

 

2022 m. lapkričio 24 d. Nr. T-848

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 63 straipsnio 6 punktu ir 69 straipsniu, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatus (pridedama).

2.    Sudaryti Radviliškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybą ketveriems metams šios sudėties:

Savivaldybės paskirti asmenys:

Radviliškio rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėjas;

Radviliškio rajono savivaldybės vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas);

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius).

Savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų atstovai:

Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos direktorius;

Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro direktorius;

Viešosios įstaigos Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius.

Visuomeninių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus, atstovai:

Vėriškių bendruomenės pirmininkas;

Radviliškio rajono diabeto klubo „Likimas“ pirmininkas;

Butėnų bendruomenės pirmininkas.

3. Paskirti Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro direktorių, Radviliškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos pirmininku.

4. Nurodyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vytautas Simelis


 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2022 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-848

 

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Radviliškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba (toliau – bendruomenės sveikatos taryba) – tai savarankiška sveikatinimo veiklos koordinavimo institucija prie Radviliškio rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba).

2.   Bendruomenės sveikatos taryba sudaroma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 63 straipsnio 6 punkto, 69 straipsnio nuostatomis.

3.   Bendruomenės sveikatos tarybą sudaro ir jos nuostatus tvirtina Taryba.

4.   Bendruomenės sveikatos taryba naudojasi Radviliškio rajono savivaldybės patalpomis ir technine įranga.

5.   Bendruomenės sveikatos taryba savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais teisės aktais, Tarybos sprendimais ir šiais nuostatais.

 

II SKYRIUS

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

6.  Bendruomenės sveikatos taryba:

6.1.    koordinuoja savivaldybės teritorijoje sveikatos ugdymo, alkoholio, tabako ir narkotikų kontrolės, visuomenės sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos priemonių rengimą ir įgyvendinimą;

6.2. nustato savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetus ir šios programos priemonių įgyvendinimo planą;

6.3.   atlieka kitas funkcijas, priskirtas bendruomenės sveikatos tarybai pagal Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos ir kitus įstatymus bei šiuos nuostatus.

6.4. Bendruomenės sveikatos taryba iki einamųjų metų kovo 1 dienos Radviliškio rajono savivaldybės Tarybai teikia veiklos ataskaitą, kuri yra sudedamoji Radviliškio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos dalis ir tvirtinama Radviliškio rajono savivaldybės Tarybos sprendimu.

 

III SKYRIUS

STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

7.   Bendruomenės sveikatos tarybą sudaro 1/3 savivaldybės paskirtų asmenų, 1/3 savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų atstovų, 1/3 visuomeninių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus, atstovų.

8.   Bendruomenės sveikatos taryba sudaroma Radviliškio rajono savivaldybės Tarybos sprendimu 4 metams.

9.   Bendruomenės sveikatos tarybos pirmininką skiria Taryba, o pirmininko pavaduotoją renka bendruomenės sveikatos tarybos nariai paprastąja balsų dauguma bendruomenės sveikatos tarybos pirmininko siūlymu.

10. Bendruomenės sveikatos tarybos darbui vadovauja pirmininkas, jo nesant – pavaduotojas.

11. Bendruomenės sveikatos tarybos pirmininkas:

11.1.  organizuoja bendruomenės sveikatos tarybos darbą ir atsako už jos veiklą;

11.2.  kviečia posėdžius ir jiems pirmininkauja;

11.3.  kviečia pirmąjį posėdį ne vėliau kaip per mėnesį po bendruomenės sveikatos tarybos patvirtinimo datos.

12.    Bendruomenės sveikatos tarybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius.

13.    Posėdžiai teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė bendruomenės sveikatos tarybos narių.

14.    Bendruomenės sveikatos tarybos narys privalo nusišalinti nuo klausimo nagrinėjimo, kai šis liečia bendruomenės sveikatos tarybos narį ar jo atstovaujamą organizaciją.

15.    Bendruomenės sveikatos tarybos posėdžiai yra vieši.

16.    Bendruomenės sveikatos tarybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia bendruomenės sveikatos tarybos pirmininko balsas.

17. Bendruomenės sveikatos tarybos nariai gali dalyvauti bendruomenės sveikatos tarybos darbe tik pasirašę nešališkumo deklaraciją (1 priedas), kurioje pasižada objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamiesi lygiateisiškumo principu atlikti savo pareigas, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto ir, esant jo grėsmei, nedelsdami informuoti apie tai bendruomenės sveikatos tarybos pirmininką ir narius bei nusišalinti nuo pareigų atlikimo, bei konfidencialumo pasižadėjimą (2 priedas), kuriame pasižada, atlikdami pareigas, bendruomenės sveikatos tarybos gautą konfidencialią informaciją naudoti tik pareigų bendruomenės sveikatos taryboje atlikimo tikslais ir jos neskleisti, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

 

IV SKYRIUS

TEISĖS, FINANSAVIMAS

18. Bendruomenės sveikatos taryba turi teisę:

18.1. gauti iš savivaldybės valdymo institucijų, savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų, organizacijų informaciją, reikalingą Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme bei šiuose nuostatuose numatytoms funkcijoms vykdyti;

18.2.  pagal kompetenciją teikti siūlymus Tarybai, savivaldos vykdomajai institucija;

18.3. lankytis Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje esančiose sveikatos priežiūros įstaigose, mokymo ir ugdymo įstaigose, visuomeninėse organizacijose ir klubuose, susipažinti su jų veikla.

19.   Bendruomenės sveikatos tarybos veiklos programa yra finansuojama iš Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto.

 

V SKYRIUS

ATSKAITOMYBĖ

20.  Bendruomenės sveikatos taryba už savo veiklą kasmet atsiskaito Tarybai.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21.  Bendruomenės sveikatos taryba likviduojama Tarybos sprendimu.

__________________________________

part_556e8e9b255a49c39575016caa197d76_end


 

1 priedas

 

___________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė)

 

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

 

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(vietovės pavadinimas)

Būdamas Radviliškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nariu, pasižadu:

(atliekamų pareigų pavadinimas)

 

1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atlikti man pavestas pareigas (užduotis).

2. Nedelsdamas raštu pranešti apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą, paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių:

2.1. visuomenės sveikatos rėmimo specialios programos lėšomis finansuojamuose projektuose kaip paraiškėjęs dalyvauja man artimas asmuo arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;

2.2. aš arba man artimas asmuo:

2.2.1. esu (yra) paraišką pateikiančio juridinio asmens valdymo organų narys;

2.2.2. turiu (-i) paraišką pateikiančio juridinio asmens įstatinio kapitalo dalį arba turtinį įnašą jame;

2.2.3. gaunu (-a) iš paraišką pateikiančio juridinio asmens bet kokios rūšies pajamų;

2.3. dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų.

3. Man išaiškinta, kad:

3.1. man artimi asmenys yra: sutuoktinis, mano ir mano sutuoktinio tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai;

3.2. gavus pagrįstos informacijos apie tai, kad galiu būti patekęs į intereso konflikto situaciją ir nenusišalinau nuo su atitinkamu sprendimu susijusių sprendimų priėmimo, Bendruomenės sveikatos tarybos pirmininkas ar pirmininko pavaduotojas jam nesant, sustabdo mano dalyvavimą su atitinkamu projektu susijusių sprendimų priėmimo procese ar jo stebėjime ir atlieka mano su projektu susijusios veiklos patikrinimą. Pirmininkas ar pirmininko pavaduotojas, nustatęs, kad patekau į interesų konflikto situaciją, pašalina mane iš su atitinkamu projektu susijusių sprendimų priėmimo proceso ar jo stebėjimo.

 

____________________                          ____________________                     ________________

(atliekamų pareigų pavadinimas)                                (Parašas)                                   (Vardas pavardė)

 

 

 

part_ef47683a78ca4e748f1f6799b802a3d3_end


 

2 priedas

 

_________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė)

 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

20_____ m. __________________ d.

 

 

 

Aš, _______________________________, pasižadu:

(vardas ir pavardė)

1.1saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, vertinant projektus bei atliekant kitas Radviliškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nario funkcijas.

1.2man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti.

2. Pareiškiu, kad man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

2.1projektų duomenys ir turinys;

2.2projektų vertinimo išvados;

2.3projektų vertinimo rezultatų duomenys;

2.4kita informacija, susijusi su projektų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, jeigu jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams.

3. Esu perspėtas (-a), kad, pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, atsakysiu teisės aktų nustatyta tvarka ir turėsiu atlyginti savivaldybės administracijai padarytus nuostolius.

 

 

_______________________                                         _________________________________

(Parašas)                                                                              (Vardas ir pavardė)

 

 

part_c7e9db64f5db496baf0be560d8002126_end