LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2018 M. SAUSIO 19 D. ĮSAKYMO NR. A1-28 „DĖL GLOBOS CENTRO VEIKLOS IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR KOKYBĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 20 d. Nr. A1-285

Vilnius

 

 

Pakeičiu Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                               Linas Kukuraitis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro 2018 m.

sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28

(Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2019 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. A1-285

redakcija)

 

GLOBOS CENTRO VEIKLOS IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR KOKYBĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato globos centro veiklos tikslą ir funkcijas, budinčio globotojo, fizinio asmens, globojančio (rūpinančio) su juo giminystės ryšiais nesusijusius vaikus (toliau – globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais), veiklą, pagalbos budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, fiziniam asmeniui, globojančiam (rūpinančiam) su juo giminystės ryšiais susijusius vaikus (toliau – globėjas giminaitis), įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams koordinavimą ir teikimą, globos centro ir budinčio globotojo veiklos finansavimą, globos centro veiklos kokybės priežiūrą.

2.  Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. individualus pagalbos vaikui planas pagalbos priemonių, kuriomis užtikrinamas globojamo (rūpinamo), prižiūrimo vaiko (toliau – vaikas) poreikių tenkinimas, sudaromos sąlygos visaverčiam vaiko fiziniam, emociniam, protiniam, dvasiniam, socialiniam vystymuisi ir teikiama pagalba vaiką prižiūrintiems, globojantiems (rūpinantiems) asmenims, visuma;

2.2. intensyvi pagalba – globos centro specialistų teikiama ar organizuojama pagalba vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviams, įtėviams kriziniais atvejais vaiko adaptacijos naujoje šeimoje laikotarpiu arba vaiko priežiūros ar globos (rūpybos) metu;

2.3. kriziniai atvejai pasikeitusios vaiko (šeimos) situacijos, kurios sukelia vaikui (šeimai) neigiamų išgyvenimų, emocinę įtampą ir kurių vaikas (šeima) negali įveikti savarankiškai, tam reikalingi nauji įgūdžiai ir priemonės;

2.4. globos koordinatorius globos centro specialistas, turintis socialinio darbo ir (ar) socialinės pedagogikos, ir (ar) psichologijos išsilavinimą, ir (ar) Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VVTAĮT) atestuotas asmuo (toliau – atestuotas asmuo), koordinuojantis pagalbą budinčiam globotojui, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviams, įtėviams. Rekomenduotina specialistams, kurie vykdys globos koordinatoriaus funkcijas (išskyrus atestuotus asmenis), per pirmuosius darbo metus išklausyti mokymus Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, atestacijos tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. BV-30 „Dėl Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

2.5. kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme, Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatuose, patvirtintuose socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 56 „Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatai), vartojamas sąvokas. 

3.    Kiekviena savivaldybė turi užtikrinti savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims globos centro paslaugų prieinamumą. Organizuojant globos centro veiklą, prioritetas teikiamas paslaugų pirkimui, finansavimui iš nevyriausybinių organizacijų. Prireikus vienos savivaldybės teritorijoje gali veikti daugiau nei vienas globos centras. Globos centro funkcijas gali vykdyti:

3.1. savivaldybės socialinių paslaugų įstaiga arba

3.2. nevyriausybinės organizacijos socialinių paslaugų įstaiga, iš kurios paslaugas perka ir (ar) finansuoja savivaldybė, arba

3.3. jungtinis globos centras, užtikrinantis globos centro paslaugų teikimą kelių savivaldybių gyventojams.  

4.    Savivaldybė, siekdama sudaryti sąlygas vaikams augti saugioje ir jų raidai palankioje šeimai artimoje aplinkoje, jei laikinai ar nuolat nėra galimybės jiems augti biologinėje šeimoje ar būti įvaikintiems, per globos centrus gali organizuoti:

4.1. vaikų priežiūrą pas budinčius globotojus ir (ar)

4.2. vaikų laikinąją ar nuolatinę globą (rūpybą) pas globėjus, nesusijusius giminystės ryšiais, ir (ar)

4.3. vaikų laikinąją ar nuolatinę globą (rūpybą) pas globėjus giminaičius.

 

 

II SKYRIUS

GLOBOS CENTRO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 

5.    Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje.

6.    Globos centro funkcijos:

6.1. organizuoja budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką;

6.2. konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpinti) vaikus, įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas ir (ar) tapti šeimynos dalyviais;

6.3. vykdo budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių pasirengimo globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus, įvaikinti bei bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą, patvirtintą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66 „Dėl Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos patvirtinimo“ (toliau – GIMK programa);

6.4. vertina budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių pasirengimą globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus, įvaikinti pagal GIMK programą ir teikia išvados dėl jų tinkamumo globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus kopiją VVTAĮT įgaliotam teritoriniam skyriui. Taip pat teikia informaciją apie budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių tinkamumą globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus savivaldybės administracijai, nurodydamas budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą ir kontaktinius duomenis;

6.5. informuoja savivaldybės administraciją ir VVTAĮT įgaliotą teritorinį skyrių apie bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutarčių su budinčiais globotojais sudarymą, nutraukimą;

6.6. nagrinėja ir vertina fizinio asmens, norinčio steigti šeimyną arba tapti šeimynos dalyviu, pasirengimą steigti šeimyną socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintų Šeimynų nuostatų nustatyta tvarka;

6.7. parenka vaikui budintį globotoją, globėją, nesusijusį giminystės ryšiais, globėją giminaitį pagal GIMK programą ir teikia jo kandidatūrą savivaldybės administracijai, jei vaikui nustatyta laikinoji globa. Teikia globėjo (rūpintojo), nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio kandidatūrą VVTAĮT įgaliotam teritoriniam skyriui pagal GIMK programą, jei vaikui, kuriam anksčiau buvo nustatyta laikinoji globa (rūpyba) globos centre, nustatyta nuolatinė globa;

6.8. ne rečiau kaip 1 kartą per tris mėnesius informuoja VVTAĮT įgaliotą teritorinį skyrių apie asmenis, pasirengusius globoti (rūpinti) vaikus;

6.9. vykdo tęstinius periodinius budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymus pagal GIMK programą;

6.10.  teikia rekomendacijas pagal GIMK programą VVTAĮT įgaliotam teritoriniam skyriui, vadovaudamasis Socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. BV-148 „Dėl Socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo“;

6.11.  dalyvauja vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose, vadovaudamasis Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais, ir atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, vadovaudamasis Atvejo vadybos tvarkos aprašu, patvirtintu socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 „Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Atvejo vadybos tvarkos aprašas). VVTAĮT įgalioto teritorinio skyriaus prašymu dalyvauja vaiko nuolatinės globos (rūpybos) peržiūrose tais atvejais, kai globos centras teikia paslaugas globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams ar jų globojamiems (rūpinamiems) vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba); 

6.12.  koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, bei budintiems globotojams ir teikia ar organizuoja šiems vaikams ir budintiems globotojams reikiamą pagalbą (socialinę, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kt.);

6.13.  koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, šeimynų, bei globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams ir teikia jiems psichosocialinę, konsultacinę ar kitą pagalbą. Šios paslaugos gali būti teikiamos ir įtėviams jų pačių prašymu;

6.14.  teikia budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams intensyvią pagalbą. Įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams ši pagalba teikiama jų prašymu;

6.15.  organizuoja ir (ar) teikia laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, esant poreikiui bei galimybėms – ir globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams;

6.16.  įgyvendina vaiko, kurį prižiūri budintis globotojas, globėjo (rūpintojo) ir vaiko atstovo pagal įstatymą teises bei pareigas. Globos centras gali suteikti įgaliojimus budinčiam globotojui atstovauti vaikui sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo ar kitose įstaigose, institucijose bei organizacijose;

6.17.  kiekvieną mėnesį moka budinčiam globotojui pinigines lėšas vaikui išlaikyti ir atlygį už vaiko priežiūrą (toliau – atlygis budinčiam globotojui);

6.18.  vertina budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę;

6.19. bendradarbiauja su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), VVTAĮT ir jos įgaliotu teritoriniu skyriumi, kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

6.20. bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, dirbančiais su šeimomis, atvejo vadybininkais;

6.21. pagal poreikį bendradarbiauja su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, paruošia vaiką susitikimams su jais, dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams tėvams. Globos centras sudaro tinkamas sąlygas vaiko biologinei šeimai ir vaikui susitikti globos centre ar kitoje sutartoje vietoje, jei tai neprieštarauja vaiko interesams;

6.22. dalijasi gerąja patirtimi su kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, šeimynomis, taip pat bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojais;

6.23. renka, analizuoja duomenis apie budinčius globotojus, globėjus, nesusijusius giminystės ryšiais, globėjus giminaičius, įtėvius ir keičiasi informacija su savivaldybės administracija, socialinių paslaugų įstaigomis, VVTAĮT įgaliotu teritoriniu skyriumi;

6.24. organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimą ir supervizijas globos centro specialistams, budintiems globotojams, prireikus – ir globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais;

6.25. organizuoja ar inicijuoja globėjų giminaičių, įtėvių, budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, šeimynų dalyvių savitarpio pagalbos grupes;

6.26. viešina savo veiklą vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityse ir įvaikinimo, globos (rūpybos) šeimoje galimybes;

6.27. viešai skelbia informaciją apie planuojamus vykdyti mokymus pagal GIMK programą;

6.28. atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, šeimynų dalyviams. 

 

III SKYRIUS

BUDINČIO GLOBOTOJO, GLOBĖJO, NESUSIJUSIO GIMINYSTĖS RYŠIAIS, VEIKLA

 

7.  Budinčiais globotojais, globėjais, nesusijusiais giminystės ryšiais, gali tapti asmenys, atitinkantys Civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, taip pat Socialinių paslaugų įstatyme numatytus reikalavimus budinčiam globotojui, vaikus globojančiai (rūpinančiai) šeimai.

8.  Budintis globotojas prižiūri vaiką, nesusijusį giminystės ryšiais, savo gyvenamojoje vietoje ir natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam emocinį bei fizinį saugumą, visavertį vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdienę priežiūrą, vykdo kitas teises ir pareigas, numatytas Socialinių paslaugų įstatyme.

9. Budintis globotojas prižiūri vaiką pagal globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos pažymą.

10.  Budintis globotojas prižiūri vaiką:

10.1.  kriziniais atvejais (iki 3 mėnesių), kai vaiką reikia skubiai bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje;

10.2. siekdamas suteikti laikiną atokvėpį kitiems budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams (iki 1 mėnesio per kalendorinius metus, išimtiniais atvejais, pvz., susirgus kitam budinčiam globotojui, mirus artimajam, – iki 3 mėnesių per kalendorinius metus);

10.3. tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) ir jis bus grąžintas biologiniams tėvams ar jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jis bus įvaikintas.

11.  Budintis globotojas gali vykdyti kelių Aprašo 10 punkte numatytų rūšių priežiūrą. Aprašo 10.1 papunktyje numatyta priežiūra gali būti keičiama į Aprašo 10.3 papunktyje numatytą priežiūrą, jei vaikui reikia ilgesnės nei 3 mėnesių priežiūros.   

12Budintis globotojas vienu metu negali prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų. Bendras vaikų (su savais vaikais) skaičius budinčio globotojo šeimoje – ne daugiau kaip 6. Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai bei seserys ir tai raštu suderinta su globos centru bei budinčiu globotoju. Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje konkrečiai nurodoma, kiek ir kokio amžiaus, kokių poreikių vaikų budintis globotojas vienu metu įsipareigoja prižiūrėti. 

13. Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, globoja (rūpina) vaiką savo gyvenamojoje vietoje, natūralioje šeimos aplinkoje ir įgyvendina Civiliniame kodekse numatytas globėjo (rūpintojo) teises bei pareigas. Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, taip pat gali prižiūrėti vaiką, kuriam reikalinga globa (rūpyba) ir laikinoji globa (rūpyba) dar nenustatyta, tol, kol jam ši globa (rūpyba) bus nustatyta, taip pat neįgalų vaiką, siekdamas vaiko tėvams, globėjams (rūpintojams) suteikti laikiną atokvėpį. 

14. Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, gali globoti (rūpinti) vaiką:

14.1. kriziniais atvejais (iki 3 mėnesių), kai vaiką reikia skubiai bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje;

14.2. siekdamas suteikti laikiną atokvėpį kitiems globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, budintiems globotojams, šeimynos dalyviams (iki 1 mėnesio per kalendorinius metus, išimtiniais atvejais, pvz., susirgus kitam globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, mirus artimajam, – iki 3 mėnesių per kalendorinius metus);

14.3. tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) ir jis bus grąžintas biologiniams tėvams ar jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jis bus įvaikintas;

14.4.    nustačius jam nuolatinę globą (rūpybą).

15.  Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, gali vykdyti kelių Aprašo 14 punkte numatytų rūšių globą (rūpybą). Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, vaiko globėju (rūpintoju) skiriamas Civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

16.  Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, vienu metu negali globoti (rūpinti), prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų. Bendras vaikų (su savais vaikais) skaičius globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, šeimoje – ne daugiau kaip 6. Globojamų (rūpinamų), prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai ir seserys.

17. Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais (išskyrus atvejus, kai globoja (rūpina) vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), papildomai gali būti įdarbintas globos centre pagal darbo sutartį. Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, negali teikti sau paslaugų ar būti savo teikiamos globos koordinatoriumi. Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, gali vykdyti veiklą ir pagal individualios veiklos pažymą – prižiūrėti, globoti (rūpinti) vaikus pagal globos centro ir globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, sudarytą tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

18.       Budintis globotojas, globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, prižiūrėdamas, globodamas (rūpindamas) vaiką:

18.1.  užtikrina vaiko saugumą ir pasitikėjimą skatinančius santykius;

18.2.  skatina dvasinį ir moralinį vaiko tobulėjimą, stiprina jo savivertę, ugdo pareigingumą;

18.3.  užtikrina reikiamą paramą vaikui;

18.4.  skatina vaiką kurti ir palaikyti ryšius su bendraamžiais, šeima, kitais vaikui svarbiais asmenimis;

18.5.  atsako už individualaus pagalbos vaikui plano įgyvendinimą;

18.6.  konsultuojasi su globos centro specialistais dėl reikiamos pagalbos vaikui;

18.7.  užtikrina vaiko saugumą, nepalieka jo be tinkamos priežiūros;

18.8.  bendradarbiauja su sveikatos priežiūros įstaigų, švietimo ir ugdymo, socialinių paslaugų įstaigų specialistais, rūpinasi vaiko ugdymu, sveikatos priežiūra ir kt.;

18.9.  naudojasi globos centro siūloma pagalba, analizuoja ir vertina savo veiklą, tobulina savo profesinę kompetenciją ir dalyvauja supervizijose;

18.10.  vykdo kitas funkcijas, reikalingas vaiko fizinei, emocinei, socialinei gerovei užtikrinti.    

19.     Vaiko, kuriam Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka globa (rūpyba) nustatyta globos centre, priežiūros ir gyvenamoji vieta negali būti globos centro buveinės ar socialinės globos įstaigos (padalinio) vieta.  

20.       Budinčių globotojų ir globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, sąrašas pateiktas Aprašo priede.

 

IV SKYRIUS

PAGALBOS BUDINTIEMS GLOBOTOJAMS, GLOBĖJAMS, NESUSIJUSIEMS GIMINYSTĖS RYŠIAIS, GLOBĖJAMS GIMINAIČIAMS, ĮTĖVIAMS, ŠEIMYNŲ DALYVIAMS, BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJAMS KOORDINAVIMAS IR TEIKIMAS

 

21.  Globos centras teikia pagalbą budinčiam globotojui, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviui tiek prieš vaiko apgyvendinimą pas budintį globotoją, globėją, nesusijusį giminystės ryšiais, globėją giminaitį, šeimynos dalyvį, tiek priežiūros ar globos (rūpybos) metu.

22.  Globos centro teikiama ir (ar) organizuojama pagalba – budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, šeimynos dalyvių, įtėvių atrankos, konsultavimo ir mokymo, tarpininkavimo paslaugos, psichosocialinė pagalba, psichoterapija, intensyvi pagalba, laikino atokvėpio paslaugos, budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių vykdomos veiklos kokybės vertinimas, teisinė, sociokultūrinė ar kita pagalba.

23.  Pagalbą budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams, įtėviams teikia ir (ar) organizuoja globos centro specialistai: atestuoti asmenys, socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, psichologai, teisininkai, psichoterapeutai ir kiti specialistai.

24.  Globos centras organizuoja pagalbos teikimą, vadovaudamasis atvejo vadybos metodu, kurio esmė – vaiko ir budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvių, įtėvių poreikių įvertinimas, pagalbos vaikui, prižiūrimam budinčio globotojo, ar vaikui, globojamam (rūpinamam) globėjo, nesusijusio, giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, plano sudarymas, įgyvendinimas, stebėsena, vertinimas, koregavimas.     

25.  Pagalbai budinčiam globotojui, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui, prireikus – ir šeimynų dalyviams, įtėviams koordinuoti globos centro vadovas ar jo įgaliotas asmuo paskiria globos koordinatorių. Globos koordinatorius paskiriamas per 5 darbo dienas nuo globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutarties pasirašymo dienos ar nuo globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio paskyrimo dienos, ar nuo šeimynos įsteigimo dienos, ar nuo įtėvių rašytinio prašymo teikti pagalbą gavimo dienos. Globos koordinatorius yra ir kontaktinis globos centro asmuo, su kuriuo budintis globotojas, globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, globėjas giminaitis, šeimynos dalyviai, prireikus – įtėviai nuolat palaiko ryšį.

26.  Globos koordinatorius organizuoja pagalbą budinčiam globotojui, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviams, įtėviams ir jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) vaikams, įvaikiams, bendradarbiaudamas su kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, kitais globos centro specialistais, dalyvaudamas sudarant pagalbos šeimai planą Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo ir Atvejo vadybos tvarkos aprašo nustatyta tvarka, sudarydamas sąlygas vaikui palaikyti ryšį su broliais, seserimis, biologiniais tėvais, derindamas teikiamas paslaugas ir pagalbą biologinei vaiko šeimai su socialiniais darbuotojais, teikiančiais paslaugas šeimai.

27.  Globos koordinatorius tvarko kiekvieno budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvių, įtėvių bylą, kurioje fiksuojami (protokoluojami) susitikimai, dalyvavusieji susitikime asmenys, data, susitikimų turinys, susitarimai, jei jie buvo sudaryti, susitarimų vykdymo terminai, įsivertinimai ir kita darbui svarbi informacija.

28.  Globos koordinatorius, koordinuodamas pagalbą budintiems globotojams:

28.1.    kartu su budinčiu globotoju sudaro individualios pagalbos vaikui planą. Individualus pagalbos planas vaikui sudaromos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo vaiko apgyvendinimo budinčio globotojo šeimoje. Per 30 kalendorinių dienų nuo vaiko apgyvendinimo budinčio globotojo šeimoje stebima vaiko situacija, atliekamas vaiko poreikių vertinimas, nustatomas paslaugų poreikis, aptariamas pagalbos teikimas. Naudojantis surinkta informacija, įvertinus poreikius sudaromas individualus pagalbos vaikui planas;

28.2.    reguliariai (ne rečiau kaip vieną kartą per dvi savaites, intensyvios pagalbos atvejais  – ne rečiau kaip 1–2 kartus per savaitę) teikia individualias konsultacijas budinčiam globotojui. Prireikus individualios konsultacijos gali būti organizuojamos dažniau;

28.3.    palaiko ryšį su budinčiu globotoju ir jo prižiūrimais vaikais tiesiogiai ir (ar) elektroninio ryšio priemonėmis;

28.4.    reguliariai organizuoja psichologo konsultacijas vaikui ir budinčiam globotojui. Vaiką grąžinus į biologinę šeimą, nustačius vaikui nuolatinę globą (rūpybą) ir (ar) pakeitus budintį globotoją, per pirmas 2 savaites po šio fakto budinčiam globotojui rekomenduojama suteikti 2‑5 papildomas psichologo konsultacijas;

28.5.    organizuoja kitų specialistų pagalbą, atsižvelgdamas į atsirandančius vaiko poreikius (pvz.: logopedų, specialiųjų pedagogų, teisininkų, psichoterapeutų paslaugas, vaiko neformaliojo ugdymo ar užimtumo paslaugas), kartu su budinčiu globotoju užtikrina švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros ar kitų paslaugų teikimą budinčio globotojo prižiūrimiems vaikams;

28.6.    atsižvelgdamas į budinčio globotojo ir (ar) individualius vaiko poreikius, tarpininkauja jam ir vaikui kitose institucijose;

28.7.    organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimą ir supervizijas budintiems globotojams;

28.8.    teikia informaciją budinčiam globotojui apie darbą su biologine vaiko šeima ir padeda vaikui pasiruošti susitikimui su biologine šeima.

29.  Globos koordinatorius, koordinuodamas pagalbą globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais:

29.1. kartu su globėju, nesusijusiu giminystės ryšiais, sudaro individualios pagalbos vaikui planą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo vaiko apgyvendinimo globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, šeimoje dienos (jei vaikui nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), individualios pagalbos vaikui planas sudaromas tik esant intensyvios pagalbos poreikiui arba bendru globos koordinatoriaus ir globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, sutarimu). Per 30 kalendorinių dienų nuo vaiko apgyvendinimo globėjo, nesusijusiu giminystės ryšiais, šeimoje dienos stebima vaiko situacija, atliekamas vaiko poreikių vertinimas, nustatomas paslaugų poreikis, aptariamas pagalbos teikimas. Naudojantis surinkta informacija, įvertinus poreikius sudaromas individualus pagalbos vaikui planas;

29.2. reguliariai, ne rečiau kaip 1 kartą per 3 savaites (kriziniais atvejais – ne rečiau kaip 12 kartus per savaitę), teikia individualias konsultacijas globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, o jei vaikui nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) – ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį. Prireikus individualios konsultacijos gali būti organizuojamos dažniau;

29.3.    palaiko ryšį su globėjais, nesusijusiais giminystės ryšiais, ir jų globojamais (rūpinamais) vaikais tiesiogiai ir (ar) elektroninio ryšio priemonėmis;

29.4.    reguliariai organizuoja ar teikia psichologo konsultacijas giminystės ryšiais nesusijusiam vaikui ir globėjui. Vaiką grąžinus į biologinę šeimą, pakeitus globėją (rūpintoją), per pirmas 2 savaites, įvykus šiam faktui, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, rekomenduojama suteikti 2–5 papildomas psichologo konsultacijas;

29.5.    teikia informaciją globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, apie darbą, vykstantį su biologine vaiko šeima, ir esant poreikiui padeda vaikui pasiruošti susitikimui su biologine šeima;

29.6.    prireikus padeda globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, pasiruošti atstovauti vaikui teisėsaugos ar kitose institucijose;

29.7.    atsižvelgdamas į individualius globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, ir (ar) vaiko poreikius, tarpininkauja jam ir vaikui kitose institucijose.  

30.       Globos koordinatorius, koordinuodamas pagalbą globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams:

30.1.    reguliariai, ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, teikia individualias konsultacijas, o jei vaikui nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) – ne rečiau kaip 1 kartą per 2 mėnesius. Prireikus individualios konsultacijos gali būti organizuojamos dažniau;

30.2.    palaiko ryšį su globėjais giminaičiais, šeimynų dalyviais ir jų globojamais (rūpinamais) vaikais (pvz.: telefonu, elektoriniu paštu);

30.3.    jei reikalinga intensyvi pagalba, sudaro individualios pagalbos vaikui planą, padeda parinkti, suplanuoti ir organizuoti reikalingų paslaugų globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviui ir globojamam (rūpinamam) vaikui teikimą, prižiūri paslaugų teikimo eigą ir nuolat vertina jų poveikį. Individualus pagalbos vaikui planas sudaromas atsiradus poreikiui, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų;

30.4.    esant poreikiui ir galimybei, gali organizuoti ar teikti psichologo konsultacijas globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviui.

31.  Globos koordinatorius koordinuoja pagalbą įtėviams – jų prašymu konsultuoja juos, organizuoja individualią ir grupinę psichosocialinę pagalbą.

32.  Didžiausias vaikų, prižiūrimų budinčių globotojų, globojamų (rūpinamų) globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, atvejų skaičius, tenkantis vienam globos koordinatoriui, yra 30–40, iš jų rekomenduojami ne daugiau kaip 5 intensyvios pagalbos koordinavimo atvejai. Jei globos koordinatorius teikia paslaugas tik budintiems globotojams, didžiausias vaikų, prižiūrimų budinčių globotojų, atvejų skaičius, tenkantis vienam globos koordinatoriui, yra 10–20, iš jų rekomenduojami ne daugiau kaip 3 intensyvios pagalbos koordinavimo atvejai.

33.  Rekomenduojama, kad vienas psichologas per dieną teiktų ne daugiau kaip 4 individualias konsultacijas, o psichologinę pagalbą budinčiam globotojui, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais ir jo prižiūrimam, globojamam (rūpinamam) vaikui teiktų skirtingi psichologai.

34.  Globos centras gali teikti paslaugas bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, jei šių institucijų administracijos ar steigėjai raštu kreipiasi dėl paslaugų teikimo.

35.  Globos centras, teikdamas ar organizuodamas paslaugas bendruomeninių globos namų darbuotojams, gali teikti ir (ar) organizuoti:

35.1.  individualias ir (ar) grupines konsultacijas darbuotojams;

35.2.  periodinius tęstinius mokymus, savitarpio pagalbos grupes, grupinius užsiėmimus, dalijimosi patirtimi susitikimus, seminarus, atsižvelgdamas į bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų poreikius.

36Globos centras budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, prireikus – globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams, įtėviams teikia ar organizuoja intensyvią pagalbą:

36.1.    naujai apgyvendinus vaiką, įvaikį (iki 30 kalendorinių dienų nuo vaiko, įvaikio apgyvendinimo dienos) budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, įtėvių šeimoje, šeimynoje;

36.2.    kriziniais atvejais (kol krizė bus įveikta) – vaiko, įvaikio priežiūros, globos (rūpybos) metu.

37.  Intensyvią pagalbą pagal poreikį gali teikti globos centro specialistai: socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, psichologai, VVTAĮT atestuoti asmenys, kiti specialistai.

38. Globos centro specialistai, teikdami intensyvią pagalbą, derina savo veiksmus, konsultuoja budinčius globotojus, globėjus, nesusijusius giminystės ryšiais, globėjus giminaičius, šeimynos dalyvius, įtėvius ne rečiau kaip 1–2 kartus per savaitę. Prireikus individualios konsultacijos gali būti organizuojamos dažniau ar derinamos su kitų specialistų teikiama pagalba, atsižvelgiant į individualius budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio, įtėvio ir (ar) vaiko, įvaikio poreikius.

39.  Budintiems globotojams, esant poreikiui ir galimybėms, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams globos centras organizuoja laikino atokvėpio paslaugas, kurios teikiamos budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio ir globos centro rašytiniu susitarimu. Laikino atokvėpio paslaugos trukmė – iki 30 kalendorinių dienų per metus, išskyrus nenumatytus atvejus (pvz.: budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio liga, artimojo mirtis). 

40.  Laikino atokvėpio paslaugų budinčiam globotojui suteikimo tvarka nustatoma globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje. Budintis globotojas, globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, globėjas giminaitis, šeimynos dalyvis, pageidaujantis gauti laikino atokvėpio paslaugą (išskyrus nenumatytus atvejus, pvz.: budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio ligą, artimojo mirtį) pateikia globos centrui prašymą raštu ne vėliau kaip likus 60 kalendorinių dienų iki prašyme nurodytos laikino atokvėpio paslaugos teikimo pradžios. Globos centras, gavęs prašymą dėl laikino atokvėpio paslaugos, per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos įvertina prašymą ir raštu informuoja budintį globotoją, globėją, nesusijusį giminystės ryšiais, globėją giminaitį, šeimynos dalyvį apie galimybę suteikti laikino atokvėpio paslaugą. Jei laikino atokvėpio paslauga nesuteikiama, nurodomos nesuteikimo priežastys. Budinčiam globotojui laikino atokvėpio paslauga negali būti nesuteikta dėl globos centro finansinių išteklių ar paslaugų trūkumo savivaldybėje.

41Budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, šeimynos dalyvių, įtėvių ar pageidaujančiųjų jais tapti atranką, pasirengimą, tęstinius mokymus pagal GIMK programą vykdo globos centro specialistai – VVTAĮT atestuoti asmenys. Globos centre turi dirbti ne mažiau kaip 2 VVTAĮT atestuoti asmenys. Globos centras gali užtikrinti VVTAĮT atestuotų asmenų paslaugas, organizuodamas jas pagal sutartis su kitomis įstaigomis dėl šių paslaugų teikimo.

42.  Globos centras organizuoja budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, šeimynų dalyvių, įtėvių savitarpio pagalbos grupes. Rekomenduojama jas organizuoti ne rečiau kaip kartą per du mėnesius. Savitarpio pagalbos grupės gali būti organizuojamos ir dažniau, atsižvelgiant į jų narių poreikius.

 

V SKYRIUS

GLOBOS CENTRO IR BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS FINANSAVIMAS

 

43Savivaldybės taryba savo sprendimu įpareigoja savivaldybės socialinių paslaugų įstaigą vykdyti globos centro funkcijas ir jas finansuoja arba savivaldybės administracija perka, finansuoja kitų socialinių paslaugų įstaigų – globos centrų – paslaugas, sudarydama su jomis socialinių paslaugų teikimo ir finansavimo sutartis. Globos centras teikia informaciją savivaldybės administracijai dėl lėšų poreikio ir planuojamų paslaugų teikimo savivaldybės nustatyta tvarka.

44.  Globos centro teikiamos paslaugos budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų. Budinčio globotojo veiklą per globos centrą finansuoja ta savivaldybė, kurios iniciatyva vaikui nustatyta globa (rūpyba) globos centre. Globos centro teikiamas paslaugas globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams finansuoja ta savivaldybė, kurios savivaldybės teritorijoje nustatytas likęs be tėvų globos vaikas ir inicijuotas vaiko laikinosios globos (rūpybos) ar nuolatinės globos (rūpybos) nustatymas.

Asmeniui, kuris siekia tapti budinčiu globotoju, globėju, nesusijusiu giminystės ryšiais, globėju giminaičiu ir kuriam siūloma GIMK programa kitoje savivaldybėje, kompensuojamos kelionės į kitą savivaldybę išlaidos ar organizuojama transporto paslauga. 

45.  Savivaldybės administracija skiria ir moka vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas įgyvendinančiam globos centrui už budinčio globotojo, kuris yra sudaręs tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su globos centru, prižiūrimą vaiką:

45.1.    vaiko globos (rūpybos) išmokas, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;

45.2.    globos (rūpybos) išmokų tikslinius priedus, mokamus Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;

45.3.    išmokas vaikui, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, vaikui skirtą slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą, ir kitas išmokas, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose;

45.4.    atlygį budinčiam globotojui.

46.  Globos centras kas mėnesį perveda Aprašo 45.1, 45.3 ir 45.4 papunkčiuose numatytas ir iš savivaldybės gautas lėšas budinčiam globotojui tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje nustatytomis sąlygomis.

47.  Atlygis budinčiam globotojui mokamas globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo laikotarpiu net ir tais atvejais, kai globos centras neperduoda budinčiam globotojui prižiūrėti vaiko.

48. Minimalus atlygio budinčiam globotojui dydis, nepriklausomai nuo faktiškai prižiūrimų vaikų skaičiaus, – ne mažesnis kaip 1 minimalios mėnesinės algos dydis per mėnesį.

49.  Atlygį budinčiam globotojui rekomenduojama didinti ne mažiau kaip po 0,25 minimalios mėnesinės algos dydžio per mėnesį už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką (už kūdikį ar neįgalų vaiką arba už vaiko priežiūrą kriziniais atvejais – po 0,5 minimalios mėnesinės algos dydžio per mėnesį) tuo laikotarpiu, kai vaikas (-ai) yra perduotas (-i) prižiūrėti budinčiam globotojui.

50.  Aprašo 45.2 papunktyje numatytą išmoką globos centras naudoja papildomai pagalbai vaikui (pvz: logopedo, psichiatro, vaiko neformaliojo ugdymo ar užimtumo paslaugoms) ir (ar) pagalbai budinčiam globotojui (pvz.: psichoterapijai, supervizijai, profesinės kompetencijos ugdymui) teikti, jos neperduodamas budinčiam globotojui, jei tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje nenumatyta kitaip.

51Budintys globotojai, siekdami patenkinti jo pagrindinius ir saviraiškos poreikius, įsipareigoja Aprašo 45.1, 45.3 papunkčiuose numatytas gaunamas išmokas skirti vaiko išlaikymui (pvz.: maistui, drabužiams, kanceliarinėms prekėms, higienos prekėms, laisvalaikiui ir ugdymui, kišenpinigiams, medikamentams ir pan.). Globos centras turi teisę prašyti budinčių globotojų pateikti išlaidas pagrindžiančius dokumentus tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje nustatyta tvarka.

52.  Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, globėjas giminaitis, įgyvendindamas vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, gauna vaiko globos (rūpybos) išmokas, globos (rūpybos) išmokų tikslinius priedus, išmokas vaikui, mokamus Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, vaikui skirtą slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Tikslinių kompensacijų įstatymą, ar kitas išmokas, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose.

53.  Savivaldybė budinčiam globotojui per globos centrą, taip pat globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui tiesiogiai gali skirti ir mokėti pagalbos pinigus Socialinių paslaugų įstatymo nustatyta tvarka, taip pat vienkartinę materialinę pagalbą ar kitas išmokas.

54. Vaiko, patiriančio socialinę riziką, išlaikymo budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio šeimoje, kol bus nustatyta laikinoji globa (rūpyba) ar vaikas bus grąžintas biologiniams tėvams, laikino atokvėpio paslaugų budintiems globotojams, šeimynos dalyviams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, išlaidas finansuoja savivaldybė.

 

VI SKYRIUS

GLOBOS CENTRO VEIKLOS KOKYBĖS PRIEŽIŪRA

 

55Globos centras periodiškai, ne rečiau kaip 1 kartą kas 6 mėnesius, vykdo budinčio globotojo, vykdomos veiklos kokybės vertinimą (vyksta pas budinčius globotojus, organizuoja grupinius aptarimus, dalijimosi patirtimi susitikimus, įsivertinimus ir pan.) (toliau – budinčio globotojo veiklos vertinimas). Budinčio globotojo veiklos vertinimas atliekamas globos centro direktoriaus nustatytą tvarka. Pirmasis budinčio globotojo veiklos vertinimas atliekamas praėjus 6 mėnesiams nuo budinčio globotojo veiklos ir globos centro paslaugų teikimo pradžios. Globos centras, atlikdamas budinčio globotojo veiklos vertinimą, su budinčiu globotoju įvertina bendradarbiavimo procesus, stipriąsias veiklos sritis, kylančius sunkumus. Globos centras prireikus, bet ne rečiau kaip 1 kartą per kalendorinius metus atlieka globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio veiklos kokybės vertinimą. Atsižvelgdamas į gautus budinčio globotojo ir (ar) globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio veiklos vertinimo rezultatus, globos centras planuoja budinčių globotojų ir (ar) globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių veiklos, bendradarbiavimo tobulinimo priemones, sutaria dėl šių priemonių įgyvendinimo ir pan. Nuasmeninti ir apibendrinti budinčio globotojo ir (ar) globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio veiklos vertinimo rezultatai gali būti naudojami globos centro paslaugų kokybės analizei atlikti ir veiklos kokybei gerinti

56. Globos centrui rekomenduojama atlikti specializuotus vidinius veiklos ir paslaugų kokybės įsivertinimus pagal Europos socialinių paslaugų kokybės sertifikavimo sistemą (EQUASS) ar kitą sertifikuotą viešųjų paslaugų kokybės sistemą, kuri padėtų jam įvertinti savo veiklos rezultatus, efektyvumą, numatyti veiklos tobulinimo tikslus, kryptis ir taip užtikrinti paslaugų kokybę bei socialinių paslaugų gavėjų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis.

57Kilus įtarimui dėl budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvių veiklos, galimai neatitinkančios geriausių vaiko interesų, globos koordinatorius nedelsdamas, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo įtarimo dienos, imasi aktyvių veiksmų dėl jų veiklos kokybės užtikrinimo. Globos koordinatorius ar kitas globos centro specialistas privalo per 2 darbo dienas nuo įtarimo dienos raštu informuoti VVTAĮT įgaliotą teritorinį skyrių, savivaldybės administraciją apie budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio netinkamumą vykdyti veiklą. Apie šeimynos veiklą, galimai neatitinkančią geriausių vaiko interesų, globos centras privalo informuoti VVTAĮT įgaliotą teritorinį skyrių ir Socialinių paslaugų priežiūros departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD). Jei budintis globotojas nesilaiko įsipareigojimų ar pažeidžia vaiko teises, globos centras turi teisę nutraukti tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su juo. Nutraukęs tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų sutartį su budinčiu globotoju dėl netinkamo budinčio globotojo pareigų vykdymo prižiūrint vaiką, globos centras informuoja VVTAĮT įgaliotą teritorinį skyrių, savivaldybės administraciją, kad sutartis nutraukta, nurodo sutarties nutraukimo priežastis.  

58.  Globos centrų veiklos kokybės priežiūrą atlieka VVTAĮT kartu su SPPD. VVTAĮT ne rečiau kaip kartą per 3 metus inicijuoja ir kartu su SPPD atlieka globos centro veiklos kokybės įvertinimą. Globos centro veiklos kokybės vertinimas atliekamas pagal Globos centro veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus ir Socialinių paslaugų ir priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. BV134/V1-426 „Dėl Globos centro veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

59.  VVTAĮT teikia globos centrams metodinę pagalbą, taip pat konsultacijas dėl globos centro veiklos, prižiūri, ar globos centras tinkamai vykdo GIMK programą ir įgyvendina vaiko globėjo (rūpintojo) teises, pareigas (kai vaiko priežiūrą atlieka budintys globotojai), užtikrina tinkamą vaiko globą (rūpybą) globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių šeimose.

60.  SPPD teikia globos centrams metodinę pagalbą dėl socialinių paslaugų teikimo, bendradarbiavimo su kitomis socialinių paslaugų įstaigomis teikiant socialines paslaugas šeimoms, globos centro socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo.

61.  Globos centrai iki einamųjų metų kovo 1 d. teikia praėjusių metų veiklos ataskaitas VVTAĮT, SPPD ir savivaldybės administracijai. VVTAĮT, SPPD apibendrina ataskaitas ir pateikia išvadas bei metodines rekomendacijas globos centrui, savivaldybės administracijai.

62.  Su VVTAĮT išvadomis dėl globos centro veiklos turi teisę susipažinti budintys globotojai, globėjai, nesusiję giminystės ryšiais, globėjai giminaičiai, šeimynos dalyviai, įtėviai, savivaldybės administracija.

63.  VVTAĮT, SPPD nustatę, kad globos centras neužtikrina veiklos kokybės, apie tai informuoja globos centrą ir nustato terminą (ne ilgesnį kaip 60 kalendorinių dienų), per kurį šie pažeidimai turi būti pašalinti. Nustatytu terminu VVTAĮT ir SPPD užtikrina metodinės pagalbos globos centrui teikimą.

64.  VVTAĮT, SPPD apie globos centro veiklos kokybės neatitikimą pateikia išvados kopiją raštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis globos centro steigėjui, savivaldybės administracijai ne vėliau kaip po 14 darbo dienų nuo išvadų parengimo dienos.

65.  Jei globos centras neatsižvelgia į gautas rekomendacijas ir nepašalina pažeidimų per nustatytą terminą, VVTAĮT, SPPD savivaldybės administracijai teikia pasiūlymą nutraukti finansavimą globos centrui ir spręsti klausimus dėl jo funkcijų perėmimo, kad būtų įgyvendinti savivaldybės gyventojų interesai.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

66. Atsakingi subjektai privalo užtikrinti, kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas.

67. Dokumentai saugomi subjekto pagal kompetenciją Dokumentų saugojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V‑100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, nustatytais terminais.

________________

 

 

Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos

priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo

priedas

                                                                                                                                                                                                                   

BUDINČIŲ GLOBOTOJŲ IR GLOBĖJŲ, NESUSIJUSIŲ GIMINYSTĖS RYŠIAIS, SĄRAŠAS

Eil.Nr.

Budinčio globotojo / globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, rūšis

Budinčio globotojo / globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, vykdoma veikla

Vaiko atstovas pagal įstatymą

Vaiko globa (rūpyba)

Budinčio globotojo / globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, veiklos vykdymo pagrindas

Galima vaiko budinčio globotojo / globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, vykdomos priežiūros / globos (rūpybos) trukmė

Budinčio globotojo / globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, vykdomos veiklos finansavimo šaltiniai

Vaiko priežiūra

Vaiko globa (rūpyba)

Globos centras1

 

Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais1

Laikina1

Nuolatinė

Individualios veiklos pažyma

Su globos centru sudaryta tarpusavio bendradarbiavimo ir (ar) paslaugų teikimo sutartis

Teismo / savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas

Iki 30 kalendorinių dienų (išskyrus išimtinius atvejus)

Iki 3 mėnesių

Iki laikinos globos nustatymo pabaigos

Iki nuolatinės globos nustatymo pabaigos

Atlygis už teikiamas paslaugas

Vaiko globos (rūpybos) išmoka1

Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas1

Pagalbos pinigai savivaldybės nustatytais atvejais

Darbo užmokestis

1.

Budintis globotojas:

1.1.

Budintis globotojas kriziniais atvejais

+

-

+

-

+

-

+

+

-

-

+

-

-

+

+

+2

+

-

1.2.

Budintis globotojas laikino atokvėpio atveju

+

-

+

+

+

-

+

+

-

+

-

-

-

+

+

+2

+

-

1.3.

Budintis globotojas

+

-

+

-

+

-

+

+

-

-

-

+

-

+

+

+2

+

-

2.

Globėjas (rūpintojas), nesusijęs giminystės ryšiais:

2.1.

Globėjas , nesusijęs giminystės ryšiais, kriziniais atvejais

+4

+

-

+

+

-

gali būti

gali

būti

+

-

+

-

-

+6

+

+

+

+3

2.2.

Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, laikino atokvėpio atveju

+

-

+

+

+5

-

gali būti

gali

būti

+

+

-

-

-

+6

+

+

+

+3

2.3.

Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais

-

+

-

-

+

+

gali būti

gali

būti

+

-

-

+

+

+6

+

+

+

+3

+ Taip

- Ne

1 Išskyrus atvejus, kai vaikui reikalinga globa (rūpyba), bet laikinoji globa (rūpyba) dar nenustatyta

2 Tikslinį priedą naudoja globos centras globojamo (rūpinamo) vaiko reikmėms. Sutartyje gali būti numatyta galimybė skirti tikslinį priedą (dalį jo) pačiam budinčiam globotojui naudoti vaiko reikmėms

3 Jei globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, yra ir globos centro darbuotojas

4 Tais atvejais, kai vaikui reikalinga globa (rūpyba), bet laikinoji globa (rūpyba) dar nenustatyta

5 Išskyrus vaiko su negalia priežiūros atvejį

6 Jei globėjas (rūpintojas), nesusijęs giminystės ryšiais, veikia pagal individualios veiklos pažymą

 

_________________