VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKO 2021 M. SAUSIO 29 D. ĮSAKYMO VA-6 „DĖL MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ,  PRIPAŽINTŲ NUKENTĖJUSIAIS NUO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS IR KARANTINO, KURIO METU LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUSTATO ŪKINĖS VEIKLOS APRIBOJIMUS IR KURIEMS TAIKOMOS MOKESTINĖS PAGALBOS PRIEMONĖS, SĄRAŠŲ SUDARYMO KRITERIJŲ IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 23 d. Nr. VA-21

Vilnius

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu ir 18.11 papunkčiu,

p a k e i č i u Mokesčių mokėtojų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus ir kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės, sąrašų sudarymo kriterijų ir administravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. sausio 29 d. įsakymu VA-6 „Dėl mokesčių mokėtojų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus ir kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės, sąrašų sudarymo kriterijų ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1Pakeičiu 4.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.8. kai Aprašo 18 - 20 punktuose numatytais bei kitais atvejais, JA paprašius pateikti dokumentus, atliekamas jų vertinimas arba kai, atlikus dokumentų vertinimą, priimtas sprendimas neįtraukti į JA sąrašą pagal prašymą arba išbraukti iš šio sąrašo, taip pat kai, paprašius, dokumentai vertinimui nepateikiami;“. 

2Papildau 4.9 papunkčiu:

4.9. kai nustatoma, kad JA nepatyrė neigiamo koronaviruso (COVID-19) poveikio, taikant kitas valstybės pagalbos priemones;“.

3. Papildau 4.10 papunkčiu:

4.10. JA, kurie nuo 2020 m. spalio 1 d. išmokėjo dividendus;“.

4. Papildau 4.11 papunkčiu:

4.11. JA, kurie jau yra įtraukti į JA sąrašą pagal prašymą;“.

5. Papildau 4.12 papunkčiu:

4.12. JA, kuriems pagal VMI gautą informaciją yra taikomos Europos Sąjungos ribojamosios priemonės.“

6. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. JA sąrašas pagal prašymą sudaromas, išnagrinėjus JA, patyrusių finansinių sunkumų dėl koronaviruso (COVID-19), tačiau neįtrauktų į JA sąrašą be prašymo, prašymus dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo. Prašymas dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo, patyrus finansinių sunkumų dėl koronaviruso (COVID-19), užpildomas, prisijungus prie Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI (toliau – Mano VMI) ir siūlomomis autentifikavimo priemonėmis patvirtinus savo tapatybę pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatytą tvarką. Į JA sąrašą pagal prašymą  neįtraukiami tie JA, kurie atitinka Aprašo 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.9, 4.12 papunkčiuose nurodytas nuostatas. Aprašo 4.6 papunktyje numatyta nuostata tikrinama prašymo pateikimo mėnesio 1 d. Aprašo 4.10 papunkčio nuostata vertinama kompleksiškai su kitomis aplinkybėmis, siekiant nustatyti ar JA patyrė finansinių sunkumų dėl koronaviruso (COVID-19).“

7. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. FA, kurie vykdo individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą arba įsigiję verslo liudijimą, į FA sąrašą be prašymo įtraukiami, jei vykdė bent vieną ŪV įsakyme nurodytą ekonominę veiklą, išskyrus bankrutuojančius FA, FA, kurie neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų (pagal MAĮ 40-1 straipsnį) ar kuriems pagal VMI gautą informaciją yra taikomos Europos Sąjungos ribojamosios priemonės, ar kurie yra įtraukti į FA sąrašą pagal prašymą, taip pat FA, įsigijusius verslo liudijimą „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma“, kadangi asmenys, nuomojantys nekilnojamąjį turtą, nelaikomi individualią veiklą vykdančiais asmenimis.“

8. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. FA sąrašas pagal prašymą sudaromas išnagrinėjus FA, patyrusių finansinių sunkumų dėl koronaviruso (COVID-19), tačiau kurių veikla neįtraukta į ŪV įsakyme nurodytų ekonominių veiklų sąrašą (Aprašo 14 punktas), prašymus dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo. Prašymas dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo, patyrus finansinių sunkumų dėl koronaviruso (COVID-19), užpildomas per Mano VMI. Į sąrašą neįtraukiami bankrutuojantys FA, taip pat FA, kurie neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų (pagal MAĮ 40-1 straipsnį), ar kuriems pagal VMI gautą informaciją yra taikomos Europos Sąjungos ribojamosios priemonės.“

9. Papildau 8.21 papunkčiu:

8.2.1 įtraukiant akcines bendroves, uždarąsias akcines bendroves, žemės ūkio bendroves ir viešąsias įstaigas, kuriose nuo 2021 m. sausio 1 d. buvo įdarbinti darbuotojai, tikrinant darbuotojų skaičių vėlesnių mėnesių 1 d., jei JA tenkina visus kitus Aprašo 4 punkte išvardytus kriterijus. Atnaujinama kartą per mėnesį, bet ne vėliau, kaip iki 2021 m. balandžio 30 d.;“.

10. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. FA sąrašas be prašymo atnaujinamas vieną kartą per savaitę, įtraukiant naujus FA, kurie įregistravo individualią veiklą ar įgijo verslo liudijimą veiklai, kuri įtraukta į ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, patvirtintą ŪV įsakymu (Aprašo 14 punktas), ir kurie atitinka kitus 6 punkte numatytus kriterijus.“

11. Pripažįstu netekusiu galios 16 punktą.

12. Papildau 20punktu:

201. FA iš FA sąrašo be prašymo ar FA sąrašo pagal prašymą išbraukiami nustačius, kad FA yra bankrutuojantis, neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų (pagal MAĮ 40-1 straipsnį) ar pagal VMI gautą informaciją FA yra taikomos Europos Sąjungos ribojamosios priemonės.“

13. Pakeičiu 21.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.2. įtraukiamas į minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų neatitinkančių mokesčių mokėtojų sąrašą (pagal MAĮ 40-1 straipsnį). Išbraukiama nuo įtraukimo į minėtą sąrašą dienos;“

14. Pakeičiu 21.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.3. JA įgyja vieną iš restruktūrizuojamos, išregistruotos, bankrutuojančios, bankrutavusios, kuriai inicijuojamas likvidavimas, likviduojamos, likviduojamos dėl bankroto įmonės statusų. Išbraukiama nuo atitinkamo statuso įgijimo dienos;“

15. Pakeičiu 21.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.4. akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, žemės ūkio bendrovės ir viešosios įstaigos, kuriose nebėra įdarbinto bent vieno darbuotojo dviejų iš eilės einančių mėnesių 1 dieną.“

16. Papildau 21.5 papunkčiu:

21.5. JA pagal VMI gautą informaciją yra taikomos Europos Sąjungos ribojamosios priemonės;“.

17. Papildau 21.6 papunkčiu:

21.6. kai nustatoma, kad JA nepatyrė neigiamo koronaviruso (COVID-19) poveikio taikant kitas valstybės pagalbos priemones;“

18. Papildau 21.7 papunkčiu:

21.7. JA pats inicijuoja nemokumo procesą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 straipsnio nustatyta tvarka;“

19. Papildau 21.8 papunkčiu:

21.8. Pagal VMI turimus duomenis JA finansinė padėtis blogėja (vyksta išieškojimas kitų kreditorių naudai, mažėja darbuotojų skaičius, prarandamos licencijos veiklai vykdyti, parduodamas turimas turtas, yra veiklos perkėlimo požymių ir kt.,) ir turima informacija vertinama kaip VMI (kaip kreditoriaus) teisių pažeidimas.“

20. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Atlikus vertinimą ir nustačius, kad JA neturi realių finansinių sunkumų, tačiau yra įtraukti į Sąrašus nuo 2021 m. sausio 1 d. ir buvo mokestinės pagalbos gavėjų sąrašuose, galiojusiuose iki 2020 m. gruodžio 31 d., JA informuojamas, kad per 5 darbo dienas po informavimo apie atlikto vertinimo rezultatus, JA gali pateikti prašymą sudaryti mokestinės paskolos sutartį (toliau –MPS) be palūkanų dėl mokestinės nepriemokos, kuri susidarė nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., tačiau ne ilgesniam kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. terminui. Po 5 darbo dienų nuo informavimo apie numatomą išbraukimą iš sąrašų po atlikto vertinimo, JA išbraukiamas iš sąrašų. Jei JA buvo jau sudaręs MPS, lieka galioti nulinės palūkanos, bet ne ilgiau nei iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Jei nustatoma, kad JA disponuoja finansiniais resursais (pvz.: piniginėmis lėšomis banko sąskaitose/ kasoje/ pas atskaitingą asmenį), kurie viršija mokestinę nepriemoką ir pagrįstą poreikį konkretiems būtiniems įsipareigojimams vykdyti, su tokiu JA MPS nesudaroma, jis išbraukiamas iš sąrašų, mokestinės pagalbos priemonių taikymas nutraukiamas ir apie tai informuojamas mokesčių mokėtojas, nurodant mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminą.“

21. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. JA ir FA išbraukus iš sąrašo, nuo kitos dienos po išbraukimo nutraukiamas mokestinės pagalbos priemonių taikymas: pradedami skaičiuoti delspinigiai, jei buvo sudaryta mokestinės paskolos sutartis, ji nenutraukiama, lieka galioti nulinės palūkanos, bet ne ilgiau nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. Nauja MPS dėl mokestinės nepriemokos, susidariusios nuo 2021 m. sausio 1 d. nesudaroma, vykdomas išieškojimas MAĮ nustatyta tvarka.“

22. Papildau 231 punktu:

231. Visais šiame skyriuje nurodytais atvejais išbraukus JA ar FA iš Sąrašų, apie tai informuojama atskiru pranešimu per Mano VMI.“

 

 

 

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas                                                                                 Artūras Klerauskas