Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL projeKtų VALDYMO TVARKOS APRAŠO patvirtinimo

 

2020 m. birželio 22 d. Nr. 712

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“, 103 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.  Patvirtinti pridedamą Projektų valdymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

2.  Rekomenduoti:

2.1. ministerijoms, Vyriausybės kanceliarijai, Vyriausybės įstaigoms ir kitoms Vyriausybei atskaitingoms institucijoms mutatis mutandis vadovautis Aprašo nuostatomis valdant ir kitus nei Apraše nurodytus projektus;

2.2. Vyriausybei neatskaitingoms institucijoms ir įstaigoms mutatis mutandis vadovautis Aprašo nuostatomis valdant projektus, įgyvendinančius jų strateginius tikslus arba veiklos prioritetus, nurodytus strateginio planavimo dokumentuose.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

Teisingumo ministras, pavaduojantis

vidaus reikalų ministrą                                                                    Elvinas Jankevičius

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. birželio 30 d.

nutarimu Nr. 712

 

 

PROJEKTų VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Projektų valdymo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) reglamentuojama projektų ir programų, įgyvendinančių Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetus, numatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane (toliau – Vyriausybės veiklos prioritetai), ir (arba) ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir kitų Vyriausybei atskaitingų institucijų (toliau – institucijos) prioritetinius darbus, inicijavimo sudarant Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį ir (arba) institucijų projektų portfelius, taip pat projektų ir projektų programų, sudarančių Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį ir (arba) institucijų projektų portfelius, planavimo, įgyvendinimo, stebėsenos, pokyčių valdymo, užbaigimo ir naudos vertinimo tvarka.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Projekto arba projektų programos apimtis (toliau – apimtis)projekto arba projektų programos rezultatai, jiems pasiekti keliamų reikalavimų ir skirtų darbų visuma.

2.2. Projekto arba projektų programos gairė (toliau – gairė)tikslui pasiekti nustatytas tarpinis rezultatas su nurodyta pasiekimo data, kurį sudaro per tam tikrą laiką būtini atlikti darbai.

2.3. Projekto arba projektų programos komandaasmenų grupė, dirbanti pagal nustatytas funkcijas projekto arba projektų programos tikslui pasiekti.

2.4. Projekto arba projektų programos nauda (toliau – nauda)matuojamais rezultatais ir rodikliais išreiškiamas teigiamas pokytis įgyvendinus projektą arba projektų programą.

2.5. Projekto arba projektų programos planas (toliau – planas)dokumentas, kuriame pateikiami nustatyti ir patvirtinti projekto arba projektų programos biudžetas, tvarkaraštis (terminai) ir apimtis.

2.6. Projekto arba projektų programos priežiūros grupė (toliau – PPG)institucijos vadovo sprendimu sudaroma asmenų grupė, kurios paskirtis yra atlikti projekto arba projektų programos įgyvendinimo priežiūrą ir stebėseną.

2.7. Projekto arba projektų programos savininkasasmuo, atsakingas už projekto arba projektų programos išteklių užtikrinimą, naudos nustatymą, pasiekimą ir tvarumą.

2.8. Projekto arba projektų programos vadovasasmuo, atsakingas už projekto arba projektų programos įgyvendinimą ir tikslų pasiekimą pagal projekto arba projektų programos planą.

2.9. Projektų portfelis visuma koordinuotai valdomų projektų ir (arba) projektų programų, kuriais siekiama strateginių tikslų.

2.10. Projektų programapagal tikslus, rezultatus ir planuojamą naudą tarpusavyje susijusių ir koordinuotai valdomų projektų visuma.

2.11. Projektų valdymo tarnyba (toliau – PVT) – administracijos padalinys, kuriam priskirta projektų, projektų programų ir projektų portfelių koordinavimo funkcija.

2.12. Rizikatikimybė, kad dėl aplinkybių, galinčių daryti teigiamą (galimybės) ar neigiamą (grėsmės) poveikį projekto, projektų programos arba projektų portfelio tikslui ar rezultatams, bus patirta teigiamų ar neigiamų pasekmių.

2.13. Suinteresuotoji šalis fizinis asmuo ar jų grupė, juridinis asmuo ar jų grupė arba kita juridinio asmens statuso neturinti organizacija, suinteresuoti projekto arba projektų programos rezultatais ir nauda.

2.14. Apraše vartojamos sąvokos „projektas“, „strateginis veiklos planas“, „strateginis tikslas“ apibrėžtos Strateginio planavimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“.

3. Projektų ir projektų programų informacijai (išskyrus informaciją, kuri sudaro valstybės ar tarnybos paslaptį) tvarkyti steigiama Projektų ir portfelių valdymo informacinė sistema (toliau – PPVIS). Projektų ir projektų programų inicijavimas, planavimas, įgyvendinimo stebėsena, pokyčių valdymas, užbaigimas ir naudos vertinimas atliekami naudojantis PPVIS.

Esant nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių institucijos negali naudotis PPVIS, Apraše nustatytą informaciją institucijos pateikia elektroninių ryšių priemonėmis.

Išnykus aplinkybėms, dėl kurių nebuvo galima naudotis PPVIS, institucijos nedelsdamos pateikia informaciją.

4. Informaciją, kuri, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatomis, sudaro valstybės arba tarnybos paslaptį, institucijos teikia teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos administravimą, nustatyta tvarka.

5. Vyriausybės kanceliarija apie visus Apraše nurodytus savo arba Komisijos sprendimus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas elektroninių ryšių priemonėmis informuoja institucijas ir pateikia joms su priimtais sprendimais susijusią informaciją.

6. Siekdama vienodos Apraše nustatytų procedūrų praktikos taikymo, Vyriausybės kanceliarija rengia metodines projektų valdymo rekomendacijas.

 

II SKYRIUS

Ministro Pirmininko strateginių projektų PORTFELIO IR INSTITUCIJŲ PROJEKTŲ PORTFELIŲ SUDARYMO TVARKA

 

7. Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį sudaro ir tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisija (toliau – Komisija), kurią sudaro Vyriausybė. Komisijos darbo organizavimo tvarką nustato Vyriausybės darbo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“.

8. Institucijos projektų portfelį sudaro ir tvirtina institucijos vadovo sudaryta Institucijos projektų portfelio komisija (toliau – Portfelio komisija). Jos darbo organizavimo tvarką nustato institucijos vadovas.

9. Į Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį įtraukiami projektai arba projektų programos, jeigu:

9.1. institucijos pateiktas pasiūlymas dėl naujo projekto arba projektų programos įtraukimo į Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį (toliau – pasiūlymas) atitinka Aprašo 1 arba 2 priede nustatytas pasiūlymų formas ir visus Aprašo 14 punkte nustatytus kriterijus arba;

9.2. pagal institucijos pateiktą Vyriausybės kanceliarijai informaciją dėl įgyvendinamų projektų ir (arba) projektų programų tęstinumo, atsižvelgiant į įgyvendinamų projektų ir (arba) projektų programų rezultatyvumą, ekonomišką ir efektyvų lėšų naudojimą, projektas arba projektų programa atitinka Vyriausybės veiklos prioritetus.

10. Į institucijos projektų portfelį įtraukiami projektai ir (arba) projektų programos, jeigu:

10.1. projektai arba projektų programos yra įtraukti į Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį arba;

10.2. projektai arba projektų programos yra susiję su prioritetiniais institucijos darbais, numatytais institucijos strateginiuose planavimo dokumentuose, ir skirti Vyriausybės veiklos prioritetams įgyvendinti.

11. Vyriausybei patvirtinus Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą, Komisija nustato ne trumpesnį nei 15 darbo dienų terminą, per kurį institucijos turi pateikti Vyriausybės kanceliarijai pasiūlymus ir informaciją dėl įgyvendinamų projektų ir (arba) projektų programų tęstinumo, atsižvelgiant į įgyvendinamų projektų ir (arba) projektų programų rezultatyvumą, ekonomišką ir efektyvų lėšų naudojimą, atitikties Vyriausybės veiklos prioritetams.

12. PVT pateikia pasiūlymus Vyriausybės kanceliarijai po to, kai projektus ir (arba) projektų programas pagal Aprašo 14 punkte nustatytus kriterijus atrenka Portfelio komisija. Pasiūlyme nurodomas projekto arba projektų programos savininkas.

Portfelio komisija, atsižvelgdama į institucijos įgyvendinamų projektų ir (arba) projektų programų būklę (statusą), įvertina projektų arba projektų programų rezultatyvumą, ekonomišką ir efektyvų lėšų naudojimą pagal projekto arba projektų programos tikslus, pasiektus rezultatus ir naudą, neatliktus darbus, reikiamą biudžetą, būsimą naudą, suinteresuotųjų šalių poreikius ir priima sprendimą dėl informacijos apie įgyvendinamą projektą arba projektų programą teikimo Vyriausybės kanceliarijai.

13. Tais atvejais, kai į Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį siūloma įtraukti projektų programą, pasiūlymą teikia institucija, atsakinga už projektų programos įgyvendinimą.

14. Vyriausybės kanceliarija, gavusi pasiūlymą, įvertina jame nurodytą projektą ir (arba) į projektų programą sujungtus projektus pagal šiuos projekto kriterijus:

14.1. tikslų ir naudos atitiktis ilgos trukmės planavimo dokumentuose nurodytiems tikslams;

14.2. tikslų ir naudos atitiktis Vyriausybės veiklos prioritetams;

14.3. tikslų ir naudos atitiktis prioritetiniams institucijos darbams, nustatytiems pasiūlymą parengusios institucijos strateginiuose planavimo dokumentuose.

15. Vyriausybės kanceliarija projektą (-us) ir (arba) projektų programą (-as), kuris (-ie) atitinka visus Aprašo 14 punkte nustatytus kriterijus, ir (arba) institucijos pateiktą informaciją dėl įgyvendinamo (-ų) projekto (-ų) ir (arba) projektų programos (-ų) tęstinumo, atsižvelgiant į įgyvendinamų projektų ir (arba) projektų programų rezultatyvumą, ekonomišką ir efektyvų lėšų naudojimą, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Komisijos posėdžio pateikia Komisijos nariams.

16. Vyriausybės kanceliarija, nustačiusi, kad projektas ir (arba) projektų programa neatitinka bent vieno Aprašo 14 punkte nustatyto kriterijaus, apie tai praneša institucijai, nurodo priežastis ir pasiūlo per nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 10 darbo dienų, pateikti patikslintą pasiūlymą.

17. Komisija svarsto ir priima sprendimą atskirai dėl kiekvieno naujo projekto ir (arba) projektų programos įtraukimo į Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį ir įgyvendinamo projekto ir (arba) projektų programos tęstinumo (palikimo) Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelyje pagal Aprašo 9 punkte nustatytus reikalavimus.

Sudarydama Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį, Komisija patvirtina projekto ir (arba) projektų programos pavadinimą, biudžetą, įgyvendinimo laikotarpį ir projekto arba projektų programos savininką.

18. Portfelio komisija, gavusi iš Vyriausybės kanceliarijos informaciją apie Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelio patvirtinimą, įvertina:

18.1. į Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį neįtrauktų projektų ir (arba) projektų programų, dėl kurių institucija teikė pasiūlymus, įtraukimo į institucijos projektų portfelį tikslingumą;

18.2. projektų ir (arba) projektų programų, dėl kurių institucija neteikė pasiūlymų, įtraukimo į institucijos projektų portfelį tikslingumą;

18.3. į Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį neįtrauktų institucijos įgyvendinamų projektų arba projektų programų, dėl kurių institucija teikė informaciją Vyriausybės kanceliarijai, tęstinumo tikslingumą;

18.4. institucijos įgyvendinamų projektų arba projektų programų, dėl kurių institucija neteikė informacijos Vyriausybės kanceliarijai, tęstinumo tikslingumą.

19. Atlikusi vertinimą pagal Aprašo 18 punktą, Portfelio komisija sudaro ir tvirtina institucijos projektų portfelį ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos iš Vyriausybės kanceliarijos apie Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelio patvirtinimą gavimo. Į institucijos projektų portfelį visais atvejais įtraukiami Aprašo 10.1 papunktyje nurodyti projektai arba projektų programos.

Sudarydama institucijos projektų portfelį, Portfelio komisija tvirtina projekto ir (arba) projektų programos pavadinimą, biudžetą, įgyvendinimo laikotarpį ir projekto arba projektų programos savininką. Į institucijos projektų portfelį įtrauktiems Aprašo 10.1 papunktyje nurodytiems projektams ir projektų programoms paliekamas Komisijos patvirtintas projekto ir (arba) projektų programos pavadinimas, biudžetas, įgyvendinimo laikotarpis ir projekto arba projektų programos savininkas.

20. Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelis ir institucijos projektų portfelis atnaujinami atsiradus poreikiui įtraukti naujus projektus ir (arba) projektų programas, išbraukti įgyvendintus projektus ir (arba) projektų programas ar įteisinti pokyčius priėmus atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, taip pat dėl kitų teisės aktų pakeitimo arba Komisijos ir (arba) Portfelio komisijos sprendimo.

 

III SKYRIUS

PROJEKTO ARBA PROJEKTŲ PROGRAMOS DALYVIŲ FUNKCIJOS

 

21. Projekto arba projektų programos dalyviai yra:

21.1. Komisija;

21.2. Portfelio komisija;

21.3. projekto arba projektų programos savininkas;

21.4. projekto arba projektų programos vadovas;

21.5. projekto arba projektų programos komanda;

21.6. PVT;

21.7. PPG (sudaroma, kai projektas arba projektų programa yra tarpinstitucinis (-ė) arba kai yra Komisijos arba institucijos portfelio komisijos pasiūlymas dėl PPG sudarymo).

22. Komisija ir Portfelių komisija atlieka šias funkcijas:

22.1. tvirtina projektų arba projektų programų savininkus, planus, pokyčio prašymus, baigiamąsias ataskaitas, portfelio statuso ataskaitas;

22.2. valdo projektų arba projektų programų rizikas;

22.3. prižiūri ir vertina, kaip įgyvendinami projektai arba projektų programos;

22.4. atlieka kitas su projektų portfelių valdymu susijusias funkcijas.

23. Projekto arba projektų programos savininkas atlieka šias funkcijas:

23.1. teikia institucijos vadovui pasiūlymą dėl projekto arba projektų programos vadovo kompetencijų, veiklų ir atsakomybių, taip pat dėl PPG sudarymo (kai projekto savininkas ir institucijos vadovas sutampa, pasiūlymus institucijos vadovui teikia PVT);

23.2. vertina projekto arba projektų programos vadovo pasiūlymus dėl projekto arba projektų programos komandos narių kompetencijų, funkcijų ir atsakomybių;

23.3. vertina ir priima sprendimą dėl plano, projekto arba projektų programos eigos ataskaitos, pokyčio prašymo ir baigiamosios ataskaitos teikimo;

23.4. tvirtina projekto arba projektų programos rezultatus, kai nesudaroma PPG;

23.5. vertina nustatytas projekto arba projektų programos rizikas, prireikus imasi jų valdymo priemonių;

23.6. atsiskaito Komisijai ir (arba) Portfelio komisijai už pasiektus projekto arba projektų programos tikslus, rezultatus ir naudą;

23.7. atlieka kitas Apraše nustatytas ir (arba) Institucijos vadovo pavestas funkcijas.

24. Projekto arba projektų programos vadovas atlieka šias funkcijas:

24.1. teikia projekto arba projektų programos savininkui ir institucijos vadovui arba jo įgaliotam asmeniui pasiūlymus dėl projekto arba projektų programos komandos narių kompetencijos, veiklų ir atsakomybių, PPG darbo organizavimo tvarkos;

24.2. rengia planą, pokyčio prašymą, projekto arba projektų programos eigos ataskaitas ir baigiamąją ataskaitą;

24.3. vadovauja projekto arba projektų programos komandai;

24.4. organizuoja projekto arba projektų programos įgyvendinimą pagal planą;

24.5. vertina projekto arba projektų programos rizikas, rengia rizikų valdymo planą, koordinuoja šio plano įgyvendinimą;

24.6. fiksuoja projekto arba projektų programos įgyvendinimo metu įgytą projektų valdymo patirtį;

24.7. atlieka kitas Apraše nustatytas ir (arba) institucijos vadovo pavestas funkcijas.

25. Projekto arba projektų programos komanda atlieka plane numatytus darbus.

26. PVT atlieka šias funkcijas:

26.1. užtikrina projektų valdymą institucijoje pagal Aprašo nuostatas ir (arba) institucijos vadovo nustatytą tvarką;

26.2. koordinuoja institucijos projektų portfelio sudarymą ir valdymą;

26.3. kontroliuoja ir stebi, kaip įgyvendinami institucijos projektų portfelio projektai ir projektų programos;

26.4. teikia konsultacijas projekto arba projektų programos vadovui, projekto arba projektų programos savininkui, institucijos vadovui bei institucijos darbuotojams dėl Aprašo nuostatų įgyvendinimo;

26.5. tikrina ir vertina projektų valdymo dokumentų atitiktį Apraše nustatytiems reikalavimams;

26.6. rengia ir teikia Komisijai arba Portfelio komisijai institucijos projektų portfelio statuso ataskaitas;

26.7. atlieka kitas Apraše nustatytas ir institucijos vadovo pavestas funkcijas.

27. PPG atlieka šias funkcijas:

27.1. vykdo projekto arba projektų programos įgyvendinimo eigos stebėseną;

27.2. vertina projekto arba projektų programos rezultatų atitiktį nustatytiems projekto arba projektų programos tikslams;

27.3. tvirtina projekto arba projektų programos rezultatus;

27.4. sprendžia tarpinstitucinius projekto arba projektų programos įgyvendinimo priežiūros klausimus;

27.5. atlieka kitas funkcijas, nustatytas PPG darbo organizavimo tvarkoje.

 

IV SKYRIUS

Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelĮ SUDARANČIŲ PROJEKTŲ IR PROJEKTŲ PROGRAMŲ planavimas, įgyvendinimas, stebėsena, pokyčių valdymas, užbaigimAS ir naudOS vertinimas

 

28. Patvirtinus Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį ir institucijos projektų portfelį, projekto arba projektų programos vadovas per projekto arba projektų programos savininko nustatytą terminą pagal Aprašo 3 arba 4 priede nustatytą formą parengia planą ir pateikia PVT įvertinti plano atitiktį Aprašo 3 arba 4 priede nustatytai formai, pasiūlyme nustatytai apimčiai, terminams ir biudžetui. Projekto arba projektų programos vadovas suderina planą su projekto arba projektų programos savininku ir pateikia PVT. PVT pateikia planą Portfelio komisijai.

29. Portfelio komisijai priėmus sprendimą dėl plano teikimo Vyriausybės kanceliarijai, PVT pateikia planą Vyriausybės kanceliarijai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo institucijos projektų portfelio patvirtinimo.

30. Vyriausybės kanceliarija, gavusi planą, įvertina jo atitiktį Aprašo 3 arba 4 priede nustatytai plano formai, Aprašo 14 punkte nustatytiems kriterijams ir ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Komisijos posėdžio pateikia Komisijos nariams arba grąžina planą pateikusiai institucijai, nurodydama priežastis ir terminą, per kurį planas turi būti patikslintas.

31. Projektą arba projektų programą įgyvendina projekto arba projektų programos komanda, vykdydama plane numatytus darbus, laikydamasi nustatyto tvarkaraščio (terminų) ir neviršydama patvirtinto biudžeto.

32. Projekto arba projektų programos vadovas, atlikdamas projekto arba projektų programos stebėseną, skaičiuoja ir analizuoja plane numatytos apimties, biudžeto, tvarkaraščio (terminų) rodiklius, kaip apibrėžta Aprašo 3 arba 4 priede, plane nustatytu periodiškumu renka duomenis apie pasiektas gaires, naudą, vertina projekto arba projektų programos riziką.

33. Projekto arba projektų programos stebėsenos metu projekto arba projektų programos vadovas pagal Aprašo 5 arba 6 priede nustatytą formą rengia projekto arba projektų programos įgyvendinimo eigos ataskaitą, pateikia PVT, kuri įvertina jos atitiktį atitinkamai Aprašo 5 arba 6 priede nustatytai formai, projekto arba projektų programos eigos būklę, laikydamasi plane nustatyto tvarkaraščio (terminų) ir neviršydama patvirtinto biudžeto. Į kitos institucijos projektų programą įtraukto projekto vadovas projekto įgyvendinimo eigos ataskaitą pateikia PVT ir projektų programos vadovui.

Projekto arba projektų programos vadovas suderina projekto arba projektų programos įgyvendinimo eigos ataskaitą su projekto arba projektų programos savininku ir pateikia ją PVT.

34. PVT ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 5 darbo dienos pateikia projekto arba projektų programos įgyvendinimo eigos ataskaitą Vyriausybės kanceliarijai.

35. Vyriausybės kanceliarija, gavusi projekto arba projektų programos įgyvendinimo eigos ataskaitą, įvertina, ar projekto arba projektų programos gairės pasiektos pagal plane numatytą apimtį, biudžetą, tvarkaraštį (terminus), išanalizuoja rizikas, dėl kurių gali būti nukrypta nuo plane numatytos apimties, biudžeto, nustatytų terminų, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 15 darbo dienos pagal Aprašo 7 priede nustatytą formą parengia Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelio statuso ataskaitą ir ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Komisijos posėdžio teikia ją Komisijos nariams.

36. Vyriausybės kanceliarija, įvertinusi projekto arba projektų programos įgyvendinimo eigos ataskaitą, turi teisę ją grąžinti institucijai patikslinti, nurodydama priežastis ir terminą, per kurį projekto arba projektų programos įgyvendinimo eigos ataskaita turi būti patikslinta. Jeigu institucija per Vyriausybės kanceliarijos nurodytą terminą nepateikia patikslintos projekto arba projektų programos įgyvendinimo eigos ataskaitos, Vyriausybės kanceliarija neįtraukia šios ataskaitos į einamojo mėnesio Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelio statuso ataskaitą.

37. Projekto arba projektų programos įgyvendinimo metu atsiradus nuokrypiui nuo plane nustatytos apimties, biudžeto, tvarkaraščio (terminų), keičiantis projekto arba projektų programos savininkui, projekto arba projektų programos vadovas pagal Aprašo 8 arba 9 priede nustatytą formą parengia projekto arba projektų programos pokyčio prašymą, atnaujina planą ir pateikia PVT įvertinti projekto arba projektų programos pokyčio prašymo atitiktį Aprašo 8 arba 9 priede nustatytai formai ir plano atitiktį Aprašo 3 arba 4 priede nustatytai formai, pokyčio prašyme ir plane pateiktos informacijos atitiktį nuokrypiui. Projekto arba projektų programos vadovas suderina projekto arba projektų programos pokyčio prašymą ir planą su projekto arba projektų programos savininku, PPG (jei yra sudaryta) ir pateikia PVT. PVT pateikia projekto arba projektų programos pokyčio prašymą ir planą Portfelio komisijai.

38. Portfelio komisijai priėmus sprendimą dėl projekto arba projektų programos pokyčio prašymo ir plano teikimo Vyriausybės kanceliarijai, PVT pateikia projekto arba projektų programos pokyčio prašymą Vyriausybės kanceliarijai.

39. Vyriausybės kanceliarija įvertina, ar institucijos pateiktuose projekto arba projektų programos pokyčio prašyme ir plane yra nurodyta reikalinga informacija, ir nustačiusi, kad pateikta informacija išsami, tiksli ir pagrįsta, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Komisijos posėdžio pateikia juos Komisijos nariams.

40. Vyriausybės kanceliarija, nustačiusi, kad institucijos pateiktame projekto arba projektų programos pokyčio prašyme ar plane pateikta informacija yra neišsami, netiksli ar nepagrįsta, grąžina dokumentus institucijai patikslinti ir nurodo priežastis ir terminą, per kurį projekto arba projektų programos pokyčio prašymas ar planas turi būti patikslintas.

41. Projektas arba projektų programa užbaigiami įvykdžius plane numatytus darbus, projekto arba projektų programos vadovui parengus baigiamąją ataskaitą ir Komisijai ją patvirtinus.

42. Projekto arba projektų programos vadovas pagal Aprašo 10 arba 11 priede nustatytą formą per projekto arba projektų programos savininko nustatytą terminą parengia projekto arba projektų programos baigiamąją ataskaitą, pateikia ją PVT, kuri įvertina projekto arba projektų programos baigiamosios ataskaitos atitiktį Aprašo 10 arba 11 priede nustatytai formai, projekto arba projektų programos pasiektus rezultatus pagal plane nustatytą apimtį, terminus ir biudžetą. Projekto arba projektų programos vadovas suderina baigiamąją ataskaitą su projekto arba projektų programos savininku, PPG (jei yra sudaryta) ir pateikia PVT. PVT pateikia projekto arba projektų programos baigiamąją ataskaitą Portfelio komisijai.

43. Portfelio komisijai priėmus sprendimą dėl baigiamosios ataskaitos teikimo Vyriausybės kanceliarijai, PVT projekto arba projektų programos baigiamąją ataskaitą pateikia Vyriausybės kanceliarijai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo plane numatytų darbų įvykdymo.

44. Vyriausybės kanceliarija, gavusi projekto arba projektų programos baigiamąją ataskaitą, įvertina baigiamosios ataskaitos atitiktį Aprašo 10 arba 11 priede nustatytai formai, plane numatytų rezultatų, naudos pasiekimą ir ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Komisijos posėdžio pateikia Komisijos nariams arba grąžina baigiamąją ataskaitą pateikusiai institucijai patikslinti ir nurodo priežastis ir terminą, ne trumpesnį nei 10 darbo dienų, per kurį baigiamoji ataskaita turi būti patikslinta.

45. Projekto arba projektų programos naudos vertinimas atliekamas projekto arba projektų programos įgyvendinimo metu ir užbaigus projektą arba programą:

45.1. projekto arba projektų programos naudos, kuri pasiekiama projekto arba projektų programos įgyvendinimo metu, vertinimą atlieka projekto arba projektų programos vadovas. Projekto arba projektų programos vadovas analizuoja naudos nuokrypius nuo plano, prireikus Aprašo 37 punkte nustatyta tvarka rengia ir teikia projekto arba projektų programos pokyčio prašymus, nurodo informaciją apie pasiektą naudą projekto arba projektų programos baigiamojoje ataskaitoje Aprašo 42 ir 43 punktuose nustatyta tvarka;

45.2. projekto arba projektų programos naudos, kuri pasiekiama užbaigus projektą arba projektų programą, vertinimą atlieka projekto arba projektų programos baigiamojoje ataskaitoje nurodytas institucijos administracijos padalinys arba asmuo, kuriam priskirta projekto naudos palaikymo ir tęstinumo funkcija (toliau – už naudos vertinimą atsakingas institucijos padalinys arba asmuo).

46. Už naudos vertinimą atsakingas institucijos padalinys arba asmuo parengia Naudos vertinimo ataskaitą pagal Aprašo 12 priede nustatytą formą, pateikia ją PVT, kuri įvertina Naudos vertinimo ataskaitos atitiktį Aprašo 12 priede nustatytai formai ir pasiektos naudos atitiktį planui. PVT pateikia Naudos vertinimo ataskaitą Portfelio komisijai.

47. Portfelio komisijai priėmus sprendimą dėl Naudos vertinimo ataskaitos pateikimo Vyriausybės kanceliarijai, institucija Naudos vertinimo ataskaitą pateikia Vyriausybės kanceliarijai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo projekto arba projektų programos naudos pasiekimo termino, patvirtinto baigiamojoje ataskaitoje, pabaigos.

48. Vyriausybės kanceliarija, gavusi Naudos vertinimo ataskaitą, įvertina Naudos vertinimo ataskaitos atitiktį Aprašo 12 priede nustatytai formai, plane numatytą naudos pasiekimą ir ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Komisijos posėdžio pateikia Komisijos nariams arba grąžina Naudos vertinimo ataskaitą pateikusiai institucijai patikslinti ir nurodo priežastis ir terminą, ne trumpesnį nei 10 darbo dienų, per kurį Naudos vertinimo ataskaita turi būti patikslinta.

 

V skyrius

INSTITUCIJOS projektų portfelIO PROJEKTŲ IR PROJEKTŲ PROGRAMŲ, KURIE NEĮTRAUKTI Į Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelĮ, planavimas, įgyvendinimas, stebėsena, pokyčių valdymas, užbaigimAS ir naudOS vertinimas

 

49. Į institucijos projektų portfelį įtrauktų Aprašo 10.2 papunktyje nurodytų projektų ir projektų programų rizikų valdymą, priežiūrą, projektų ir projektų programų įgyvendinimo vertinimą ir kitas su projektų ir projektų programų valdymu susijusias funkcijas atlieka Portfelio komisija.

Informaciją apie Aprašo 10.2 papunktyje nurodytų projektų ir projektų programų rezultatus institucija teikia Vyriausybės kanceliarijai, atsiskaitydama už Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano vykdymą.

50. Projekto arba projektų programos vadovo Aprašo 28 punkte nustatyta tvarka parengtą planą PVT teikia svarstyti ir tvirtinti Portfelio komisijai.

51. Projektas arba projektų programa įgyvendinama vykdant plane numatytus darbus, laikantis nustatyto tvarkaraščio (terminų) ir neviršijant patvirtinto biudžeto.

52. Projekto arba projektų programos stebėsena atliekama Aprašo 32 ir 33 punktuose nustatyta tvarka.

53. PVT ne rečiau kaip kartą per ketvirtį parengia institucijos projektų portfelio statuso ataskaitą ir teikia ją svarstyti ir tvirtinti Portfelio komisijai.

54. Projekto arba projektų programos pokyčių valdymą projekto arba projektų programos vadovas atlieka Aprašo 37 punkte nustatyta tvarka ir suderina projekto arba projektų programos pokyčio prašymą ir planą su PVT, kuri pateikia šiuos dokumentus tvirtinti Portfelio komisijai.

55. Projektas arba projektų programa užbaigiami įvykdžius plane numatytus darbus, Aprašo 42 punkte nustatyta tvarka parengus projekto arba projektų programos baigiamąją ataskaitą ir Portfelio komisijai ją patvirtinus.

56. Projekto arba projektų programos naudos vertinimas atliekamas Aprašo 45 ir 46 punktuose nustatyta tvarka. Portfelio komisija priima sprendimą dėl Naudos vertinimo ataskaitos patvirtinimo ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo projekto arba projektų programos naudos pasiekimo termino, patvirtinto projekto arba projektų programos baigiamojoje ataskaitoje.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

57. Projekto arba projektų programos dokumentai saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais.

 

 

 

––––––––––––––––––––