VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M. SAUSIO 29 D. NUTARIMO NR. O3-6 „DĖL ENERGETIKOS ĮMONIŲ TECHNOLOGINIO, FINANSINIO IR VADYBINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. lapkričio 27 d. Nr. O3E-1251

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 161, 19, 191, 22, 23, 241, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 341, 36, 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau ‒ Taryba) Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus 2020 m. lapkričio 17 d. pažymą Nr. O5E-1020 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:

1. Pakeisti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimą Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas) ir jį išdėstyti nauja redakcija (Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašas nauja redakcija nedėstomas):

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIO, FINANSINIO IR VADYBINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 25 straipsniu, Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo ir tiekimo ir rinkos operatoriaus licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1246 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo, rinkos operatoriaus licencijavimo ir gamtinių dujų tiekimo leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo, 13 punktu, Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 723 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 12 punktu, Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 „Dėl Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 21 punktu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ 14 punktu,  Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nutaria:

Patvirtinti Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą (pridedama).“

2. Pakeisti nurodytu Nutarimu patvirtintą Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato licencijuojamų ūkio subjektų, siekiančių gauti atitinkamos veiklos licenciją, bei ūkio subjektų, turinčių licencijas vykdyti atitinkamą veiklą, technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo ir vartotojų mokamos sumos už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vertinimo tvarką ir sąlygas. Aprašas taikomas asmenims, turintiems Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) išduotas reguliuojamos atitinkamos veiklos licencijas ar siekiantiems jas gauti (toliau – Ūkio subjektai).“

2.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Aprašo tikslas – nustatyti skaidrią tvarką, kuria vadovaudamasi Taryba atlieka Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo ir vartotojų mokamos sumos už paslaugas įvertinimus.“

2.3. Pakeisti 4 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

4. Taryba technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimus atlieka:“

2.4. Pakeisti 4.1.2 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

4.1.2. pateikusiems Tarybai prašymą išduoti licenciją ar leidimą šioms veikloms:“

2.5. Pakeisti 4.1.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.1.3. pateikusiems Tarybai prašymą pakeisti 4.1.1.1–4.1.1.3 papunkčiuose nurodytų veiklų licenciją ar leidimą (išskyrus atvejus, kai keičiami licencijoje ar leidime nurodyti rekvizitai);“

2.6. Pakeisti 4.1.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.1.4. prieš Tarybai įpareigojant Ūkio subjektą vykdyti garantinį tiekimą (atliekamas tik Ūkio subjektų, turinčių visuomeninio tiekimo veiklos licenciją);“

2.7. Pakeisti 4.2.2 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

4.2.2. pateikusiems Tarybai prašymą išduoti licenciją šioms veikloms:“

2.8. Pakeisti 4.2.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.2.3. pateikusiems Tarybai prašymą pakeisti 4.2.1.1 ir 4.2.1.2 papunkčiuose nurodytų veiklų licenciją (išskyrus atvejus, kai keičiami licencijoje nurodyti rekvizitai);“

2.9. Pakeisti 4.3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.3.1. pateikusiems Tarybai prašymą dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos išdavimo;“

2.10. Pakeisti 4.3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.3.2. pateikusiems Tarybai prašymą pakeisti 4.3.1 papunktyje nurodytos veiklos licenciją (išskyrus atvejus, kai keičiami licencijoje nurodyti rekvizitai);“

2.11. Pakeisti 4.3.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.3.3. licencijuojamą veiklą vykdantiems Ūkio subjektams;“

2.12. Pakeisti 4.4.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.4.1. pateikusiems Tarybai prašymą dėl šilumos tiekimo licencijos išdavimo;“

2.13. Pakeisti 4.4.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.4.2. pateikusiems Tarybai prašymą pakeisti 4.4.1 papunktyje nurodytos veiklos licenciją (išskyrus atvejus, kai keičiami licencijoje nurodyti rekvizitai);“

2.14. Pakeisti 4.5.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.5.1. pateikusiems prašymą Tarybai dėl energijos išteklių biržos operatoriaus licencijos išdavimo;“

2.15. Pakeisti 4.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6. Ūkio subjektams, nurodytiems Aprašo 4.1.1, 4.2.1, 4.3.3, 4.4.3, 4.5.2 papunkčiuose, finansinio pajėgumo vertinimą Taryba atlieka kartą per metus, bet ne vėliau kaip iki kitų metų liepos 1 d. Technologinio ir vadybinio pajėgumo vertinimas atliekamas motyvuotu Tarybos sprendimu, bet ne dažniau kaip kartą per metus;“

2.16. Pakeisti 4.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.7. Ūkio subjektams, nurodytiems Aprašo 4.1.1, 4.2.1, 4.3.3, 4.4.3, 4.5.2 papunkčiuose, finansinio pajėgumo vertinimą Taryba gali atlikti dažniau nei kartą per metus, jei įtaria reguliuojamos veiklos sąlygų ar reikalavimų laikymosi pažeidimus arba gauna informacijos apie tokius pažeidimus iš valstybinės priežiūros, kontrolės institucijų, energijos biržų, rinkos operatorių, rinkos dalyvių, su kuriais Ūkio subjektas turi sutartinių santykių, ar kitų šaltinių, įskaitant tuos, kurie prieinami viešai;“

2.17. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. Ūkio subjektų technologinis, finansinis ir vadybinis pajėgumas vertinamas pagal atitinkamo energetikos ar geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus licencijavimo taisyklių ir Apraše nustatyta tvarka Tarybai pateiktus dokumentus ir duomenis.“

2.18. Pakeisti 6¹ punktą ir jį išdėstyti taip:

„6¹. Apraše nurodytas ataskaitas įmonės privalo pateikti elektronine forma Tarybos Duomenų surinkimo ir analizės informacinėje sistemoje (toliau – DSAIS). DSAIS sutrikimo atveju įmonės gali pateikti ataskaitas raštu, kartu nurodant konkrečias priežastis, dėl kurių ataskaitos teikiamos ne per DSAIS.“

2.19. Pakeisti 7.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

7.3. Ūkio subjektas, išskyrus Ūkio subjektus, vykdančius veiklą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo reglamentuojamose srityse, turi Tarybos išduotą energetikos įrenginių eksploatavimo atestatą, patvirtinantį ūkio subjekto tinkamą pasirengimą eksploatuoti energetikos įrenginius, arba yra sudaręs ilgalaikę sutartį, galiojančią ilgiau nei vienerius metus, dėl įrenginių eksploatavimo ir priežiūros su įmone, turinčia tokį atestatą;“

2.20. Pakeisti 7.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

7.5. Ūkio subjektas turi Tarybos išduotą energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą, įrodančią Ūkio subjekto licencijuojamoje veikloje numatomų naudoti energetikos įrenginių tinkamumą juos naudoti pagal paskirtį;“

2.21. Pakeisti 9 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

9. Ūkio subjektas, kuriam yra atliekamas technologinio pajėgumo vertinimas, Tarybai pateikia:“

2.22. Pakeisti 9.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

9.2.1. informaciją apie Tarybos išduotą atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo atestatą arba sudarytos ilgalaikės sutarties dėl minėtų įrenginių eksploatavimo ir priežiūros su įmone, turinčia tokį atestatą, kopiją (išskyrus Ūkio subjektus, vykdančius veiklą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo reglamentuojamose srityse);“

2.23. Pakeisti 9.2.2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

9.2.2.2. eksploatavimą ir priežiūrą vykdanti įmonė (skyrius, padalinys), kuri nurodoma vadovaujantis Tarybos išduotu energetikos įrenginių eksploatavimo atestatu arba ilgalaike sutartimi dėl įrenginių eksploatavimo ir priežiūros su įmone, turinčia tokį atestatą (išskyrus Ūkio subjektus, vykdančius veiklą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo reglamentuojamose srityse);“

2.24. Pakeisti 9.2.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

9.2.3. informaciją apie oficialius dokumentus, įrodančius objekto energetikos įrenginių, numatomų naudoti vykdant licencijuojamą veiklą, tinkamumą juos naudoti pagal paskirtį (Tarybos išduotą energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą, neplaninio ar planinio patikrinimo išvadą ir kt. (išskyrus Ūkio subjektus, vykdančius veiklą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo reglamentuojamose srityse));“

2.25. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12. Taryba, įvertinusi Ūkio subjekto technologinį pajėgumą kaip nepakankamą, nutarimu įpareigoja Ūkio subjektą per ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų terminą, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių pažeidimui pašalinti reikia ilgesnio laikotarpio, ištaisyti trūkumus. Taryba, nustatydama šį terminą, gali konsultuotis su kitomis institucijomis.“

2.26. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Licencijos ar leidimo pakeitimo atveju, Ūkio subjektas pateikia visus dokumentus ir duomenis, kurie keitėsi po prašymo išduoti licenciją ar leidimą pateikimo. Licencijos išdavimo ar pakeitimo metu pateiktiems duomenims pasikeitus iš esmės, Ūkio subjektas privalo pateikti Tarybai motyvuotą paaiškinimą dėl atsiradusių pasikeitimų.“

2.27. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14. Aprašo 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 papunkčiuose nurodytu atveju Taryba atsižvelgia į Ūkio subjekto, valstybinės priežiūros institucijų, pagal kompetenciją kontroliuojančių Tarybos reguliuojamus Ūkio subjektus, rinkos dalyvių, turinčių sutartinių santykių su Ūkio subjektu, ar kitų šaltinių pateiktą informaciją bei informaciją, kuri prieinama viešai.“

2.28. Pakeisti 15.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

15.1.1. Ūkio subjekto bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis per pastaruosius dvejus metus arba prognozuojamus veiklos metus yra didesnis nei Tarybos nustatyta atitinkamo sektoriaus atitinkamos veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė;“

2.29. Pakeisti 15.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

15.2.1. Ūkio subjekto bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis ataskaitiniais metais yra didesnis nei Tarybos nustatyta atitinkamo sektoriaus atitinkamos veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė;“

2.30. Pakeisti 18 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

18. Taryba kiekvieno atitinkamo sektoriaus normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę nustato, atsižvelgdama į šiuos principus:“

2.31. Pakeisti 18.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

18.1. kiekvienas atitinkamas sektorius, vadovaujantis metinių pajamų kriterijumi, yra skaidomas į infrastruktūros veiklos ir tiekimo veiklos segmentus. Taryba atitinkamai kiekvienam segmentui nustato normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę. Aprašo 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.2.1, 4.1.2.2, 4.2.1.1–4.2.1.4, 4.2.2.1–4.2.2.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.3 papunkčiuose nurodyti Ūkio subjektai priskiriami infrastruktūros segmentui, o Aprašo 4.1.1.3, 4.1.2.3 papunkčiuose nurodyti Ūkio subjektai priskiriami tiekimo segmentui. Aprašo 4.2.1.6 ir 4.5 papunkčiuose nurodytų Ūkio subjektų normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė skaičiuojama atskirai nuo infrastruktūros ir tiekimo veiklos segmentų;“

2.32. Pakeisti 18.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

18.3. normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutines reikšmes Taryba nustato, naudodama atitinkamame sektoriuje infrastruktūros, tiekimo veiklą vykdančių Ūkio subjektų ar Aprašo 4.2.1.6, 4.5.2 papunkčiuose nurodytų Ūkio subjektų finansinius rodiklius;“

2.33. Pakeisti 18.5 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

18.5. atitinkamo sektoriaus infrastruktūros veiklos atveju, normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę Taryba apskaičiuoja:“

2.34. Pakeisti 18.6 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

18.6. atitinkamo sektoriaus tiekimo ar 4.2.1.6 ir 4.5.2 papunkčiuose nurodytos veiklos atveju, normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę Taryba apskaičiuoja:“

2.35. Pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

19. Taryba kiekvieno atitinkamo sektoriaus normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę tvirtina Tarybos nutarimu ir paskelbia viešai.“

2.36. Pakeisti 20 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

20. Taryba Aprašo 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.2.1, 4.1.2.2, 4.2.1.1–4.2.1.4, 4.2.2.1–4.2.2.4,4.3, 4.4 papunkčiuose nurodyto Ūkio subjekto (išskyrus biudžetines įstaigas) bendrąjį finansinio pajėgumo rodiklį nustato, atsižvelgdama į šiuos principus:“

2.37. Pakeisti 21 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

21. Taryba Aprašo 4.1.1.3, 4.1.2.3, 4.2.1.6, 4.2.2.6 ir 4.5 papunkčiuose nurodyto Ūkio subjekto bendrąjį finansinio pajėgumo rodiklį nustato, atsižvelgdama į šiuos principus:“

2.38. Pakeisti 22 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

22. Taryba skaičiuodama Ūkio subjekto finansinio pajėgumo rodiklį turi teisę eliminuoti:“

2.39. Pakeisti 23 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

23. Ūkio subjektas, kuriam yra atliekamas finansinio pajėgumo vertinimas, Tarybai pateikia:“

2.40. Pakeisti 23.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

23.1.2. paskutinių dvejų ataskaitinių metų finansines ataskaitas (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, aiškinamąjį raštą) ir audito išvadą, jei metinių finansinių ataskaitų auditas turi būti atliktas pagal valstybės, kurioje Ūkio subjektas yra registruotas, teisės aktus (jei jie nebuvo pateikti Tarybai) Aprašo 4.1.2, 4.2.2, 4.3.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.5.1 papunkčiuose nurodytais atvejais;

2.41. Pakeisti 23.3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

23.3.1. Tarybai pateikia planuojamos veiklos verslo planą, kuriame būtų nurodyti ateinančių 3–5 metų Ūkio subjekto reguliuojamos veiklos pajamų ir pelno, pinigų srautų ir balanso prognozuojami duomenys. Planuojami rezultatai turi būti pagrįsti, atsižvelgiant į planuojamos veiklos mastą, vartotojų skaičių, veiklos teritoriją, situaciją rinkoje, planuojamus finansinius rodiklius ir kitus pagrįstus rodiklius, galinčius turėti įtakos Ūkio subjekto veiklai (išskyrus Ūkio subjektus, vykdančius veiklą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo reglamentuojamose srityse);“

2.42. Pakeisti 23.4 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

23.4. jei Ūkio subjektas – fizinis asmuo ir nevykdė veiklos, Tarybai pateikia:“

2.43. Pakeisti 24 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

24. Jei Ūkio subjekto finansinio pajėgumo įvertinimas atliekamas Tarybai įtarus veiklos sąlygų ar reikalavimų laikymosi pažeidimus arba kai gauta informacija apie tokius pažeidimus iš valstybinės priežiūros, kontrolės institucijų, energijos biržų, rinkos operatorių, rinkos dalyvių, su kuriais Ūkio subjektas turi sutartinių santykių ar kitų šaltinių, įskaitant ir viešai prieinamus, Ūkio subjektas per ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų terminą turi pateikti:“

2.44. Pakeisti 24.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

24.1.1. finansines ataskaitas (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitą, aiškinamąjį raštą) už Tarybos prašomą laikotarpį;“

2.45. Pakeisti 24.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

24.2.1. veiklos ataskaitą, nurodytą Aprašo 5 priede, už Tarybos prašomą laikotarpį;“

2.46. Pakeisti 25 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

25. Jei Taryba turi informacijos, kad Ūkio subjekto, pateikusio prašymą išduoti leidimą ir (ar) licenciją verstis reguliuojama veikla, finansinio pajėgumo rodikliai vertinimo metu nebeatitinka Aprašo 15 ar 16 punkte nurodytų reikalavimų, Taryba turi teisę prašyti Ūkio subjekto pateikti:“

2.47. Pakeisti 25.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

25.1.1. finansines ataskaitas (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitą, aiškinamąjį raštą) už Tarybos prašomą laikotarpį;“

2.48. Pakeisti 25.2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

25.2.2. veiklos ataskaitą, nurodytą Aprašo 5 priede, už Tarybos prašomą laikotarpį;“

2.49. Pakeisti 26 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

26. Jei Ūkio subjekto, vykdančio reguliuojamą veiklą, finansinio pajėgumo vertinimas netenkina Aprašo 15 ir (ar) 16 punktuose nustatytų reikalavimų, Tarybos sprendimu Ūkio subjektui skiriamas ne ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų terminas pažeidimui pašalinti, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių pažeidimui pašalinti reikia ilgesnio laikotarpio. Ūkio subjektas turi pateikti:“

2.50. Pakeisti 26.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

26.2. finansines ataskaitas (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, aiškinamąjį raštą), sudarytas už Tarybos nurodytą laikotarpį (jei Ūkio subjektas – juridinis asmuo arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje). Aiškinamajame rašte ūkio subjektai turi pateikti paaiškinimus dėl tų dydžių, kurie lėmė tai, kad Ūkio subjekto finansinis pajėgumas netenkina Aprašo 15 ir (ar) 16 punktuose nustatytų reikalavimų;“

2.51. Pakeisti 26.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

26.3. veiklos ataskaitą (Aprašo 5 priedas), sudarytą už Tarybos nurodytą laikotarpį (jei Ūkio subjektas – fizinis asmuo);“

2.52. Pakeisti 26.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

26.4. Aprašo 6 priedą, kuriame pateikiama informacija apie pradelstas skolas, užpildytą Tarybos nurodytai datai Aprašo 4.1.1.3 papunktyje nurodytu atveju.“

2.53. Pakeisti 27 punktą ir jį išdėstyti taip:

27. Taryba Ūkio subjekto finansinio pajėgumo įvertinimo rezultatus tvirtina nutarimu.“

2.54. Pakeisti 28 punktą ir jį išdėstyti taip:

28. Taryba pakartotinio vertinimo metu gali neatsižvelgti į tas pradelstas skolas, dėl kurių vyksta teisminiai ginčai.“

2.55. Pakeisti 29 punktą ir jį išdėstyti taip:

29. Taryba, atlikdama pakartotinį vertinimą, gali atsižvelgti į individualias aplinkybes ir paaiškinimus, kurie lėmė Ūkio subjekto finansinės būklės pasikeitimus.“

2.56. Pakeisti 30 punktą ir jį išdėstyti taip:

30. Taryba, įvertinusi Ūkio subjektų pateiktą informaciją pagal Aprašo 6 priedą ir pastebėjusi, kad Ūkio subjekto grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų likutis, gautinos ir mokėtinos sumos, lyginant su ankstesniais periodais, ženkliai pasikeitė, gali prašyti Ūkio subjektų pateikti paaiškinimus bei juos pagrindžiančius dokumentus. Tuo atveju, jeigu pateikti paaiškinimai nėra pakankami ar detalūs, Taryba turi teisę prašyti Ūkio subjektų kas mėnesį teikti finansines ataskaitas (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, aiškinamąjį raštą), jei Ūkio subjektas yra juridinis asmuo ar juridinio asmens filialas ir kitos organizacijos padalinys, arba veiklos ataskaitas, jei Ūkio subjektas yra fizinis asmuo.“

2.57. Pakeisti 31 punktą ir jį išdėstyti taip:

31. Gavusi ir įvertinusi Ūkio subjektų pateiktą informaciją pagal Aprašo 6 priedą ir (ar) informaciją iš asmenų, nurodytų Aprašo 24 punkte bei pastebėjusi Ūkio subjekto neigiamus pinigų srautus, Taryba turi teisę gauti iš Ūkio subjekto papildomą informaciją, nurodytą Aprašo 24 punkte, kurios pagrindu, gali būti priimamas sprendimas dėl Ūkio subjekto veiklos tęstinumo arba stabdymo. Taryba, negavusi informacijos iš Ūkio subjekto per numatytą terminą, gali priimti sprendimą dėl Ūkio subjekto veiklos tęstinumo arba stabdymo turimos informacijos pagrindu.“

2.58. Pakeisti 32 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

32. Aprašo 4.1, 4.2.1.1–4.2.1.4, 4.2.1.6, 4.2.2.1–4.2.2.4, 4.2.2.6, 4.3, 4.4.1–4.4.3, 4.5 papunkčiuose nurodytais atvejais, Ūkio subjekto vadybinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jeigu Ūkio subjektas turi pakankamus vadybinius tiek kiekybinius, tiek kokybinius pajėgumus bendrauti su Taryba, laiku vykdyti jos reikalavimus, teikti prašomą informaciją, kiek tai numato teisės aktai ir vykdyti kitas tokiems Ūkio subjektams teisės aktuose nustatytas pareigas, bei turi darbuotojus:“

2.59. Pakeisti 33 punktą ir jį išdėstyti taip:

33. Aprašo 4.1, 4.2.1.1–4.2.1.4, 4.2.1.6, 4.2.2.1–4.2.2.4, 4.2.2.6, 4.3, 4.4.1–4.4.3, 4.5 papunkčiuose nurodytais atvejais Ūkio subjektas, kuriam atliekamas vadybinio pajėgumo vertinimas, Tarybai pateikia informaciją apie padalinius, filialus ir valdymo organus, Aprašo 7 priedą, nurodant šias funkcijas atliekančius Ūkio subjekto padalinius (skyrius) ir darbuotojų skaičių bei pateikiant šių darbuotojų pareigines instrukcijas arba sutartis su atitinkamos paslaugos teikėjais. Tais atvejais, kai darbuotojų pareigybinės instrukcijos yra vienodos ir jų funkcijos yra numatytos struktūrinio padalinio nuostatuose, užtenka pateikti 2 pavyzdines pareigybines instrukcijas. Taip pat, jei taikytina, pažymėjimų kopijas, patvirtinančias, kad energetikos objektus, įrenginius statantys ir (arba) eksploatuojantys darbuotojai atitinka Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ energetikos darbuotojams keliamus reikalavimus.“

2.60. Pakeisti 34 punktą ir jį išdėstyti taip:

34. Aprašo 4.1, 4.2.1.1–4.2.1.4, 4.2.1.6, 4.2.2.1–4.2.2.4, 4.2.2.6, 4.3, 4.4.1–4.4.3, 4.5 papunkčiuose nurodytais atvejais, kai veiklą vykdo fizinis asmuo, kuriam atliekamas vadybinio pajėgumo vertinimas, Tarybai pateikia informaciją apie darbuotojus (nurodant pareigines instrukcijas arba pateikiant sutartis su atitinkamos paslaugos teikėjais) dėl Aprašo 32 punkte nurodytų funkcijų vykdymo.“

2.61. Pakeisti 35 punktą ir jį išdėstyti taip:

35. Ūkio subjekto vadybinio pajėgumo vertinimas Tarybos nutarimu atliekamas, jei Ūkio subjektas, kuris jau kartą buvo baustas už atitinkamo reikalavimo nevykdymą, antrą kartą neįvykdė tokio pat pobūdžio reikalavimo bei apie šių reikalavimų neįvykdymą buvo informuotas raštu.“

2.62. Pakeisti 37 punktą ir jį išdėstyti taip:

37. Licencijos išdavimo ar pakeitimo metu pateiktiems duomenims pasikeitus iš esmės, Ūkio subjektas privalo pateikti Tarybai motyvuotą paaiškinimą dėl atsiradusių pasikeitimų teisės aktuose nustatytais terminais arba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią informacija jam tapo arba turėjo tapti žinoma, jeigu kituose teisės aktuose tokios informacijos pateikimo terminai nenustatyti.“

2.63. Pakeisti 38 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

38. Taryba vartotojų mokamos sumos už paslaugas įvertinimą atlieka:“

2.64. Pakeisti 38.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

38.3. Taryba, nustačiusi, kad vartotojų mokama suma už paslaugas viršija 4 procentus vidutinių mėnesio šeimos pajamų, gali pareikalauti, kad Ūkio subjektas pateiktų planą, kuriame būtų numatyti konkretūs veiksmai, kaip Ūkio subjektas sumažins sąnaudas, kad už jo teikiamas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojų mokama suma neviršytų 4 procentų vidutinių mėnesio šeimos pajamų;“

2.65. Pakeisti 38.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

38.4. tokį planą Tarybai ir Savivaldybių institucijoms privalo pateikti Ūkio subjektai, kurių vartotojų mokama suma už paslaugas viršija 4 procentus vidutinių mėnesio šeimos pajamų.“

2.66. Pakeisti 39 punktą ir jį išdėstyti taip:

39. Ūkio subjekto technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimą Taryba įformina nutarimu Tarybos darbo reglamento nustatyta tvarka.“

2.67. Pakeisti 40 punktą ir jį išdėstyti taip:

40. Išaiškėjus naujoms aplinkybėms arba Ūkio subjektui pateikus papildomus ar patikslintus duomenis, Taryba atlieka pakartotinį Ūkio subjekto technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimą, kurio išvados teikiamos svarstyti Tarybos posėdžiui ir įforminamos nutarimu Tarybos darbo reglamento nustatyta tvarka.“

2.68. Pakeisti 41 punktą ir jį išdėstyti taip:

41. Nepašalinus nustatytų trūkumų arba Tarybos nutarimu nustačius, kad Ūkio subjekto technologinis, finansinis ir (ar) vadybinis pajėgumas neleidžia vykdyti reguliuojamos veiklos sąlygų, Ūkio subjektas atsako teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.“

2.69. Pakeisti 42 punktą ir jį išdėstyti taip:

42. Taryba apie atliktą Ūkio subjekto vartotojų mokamos sumos už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvertinimą per 10 darbo dienų informuoja atitinkamą savivaldybę ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją.“

2.70. Pakeisti 43 punktą ir jį išdėstyti taip:

43. Tarybos veiksmai ir neveikimas, susiję su Aprašo laikymusi ir įgyvendinimu, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.“

2.71. Pakeisti 1–3 priedus ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

2.72. Pakeisti 5–7 priedus ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

3. Nustatyti, kad pagal šiuo nutarimu pakeistus ir nauja redakcija išdėstytus Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo 2 ir 3 priedus infrastruktūrinės veiklos finansinės būklės rodikliai ir tiekimo veiklos finansinės būklės rodikliai skaičiuojami atliekant 2020 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių finansinio pajėgumo įvertinimą.

 

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                                Inga Žilienė

 

 

Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio

pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

Ūkio subjekto:

 

Kontaktinio asmens:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

ŪKIO SUBJEKTO __________________ TECHNOLOGINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMAS

 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, info@vert.lt

 

Ūkio subjekto valdomi įrenginiai

Valdymo forma

Eksploatavimas ir priežiūra

Buvimo vieta

Reguliuojamos veiklos teritorija

Įrenginių disponuojama galia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir

vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

Ūkio subjekto:

 

Kontaktinio asmens:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

______________________________________________ INFRASTRUKTŪRINĖS VEIKLOS

                                  (Ūkio subjekto pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS RODIKLIAI

__________________

(sudarymo data)

 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, info@vert.lt

 

 

Finansinės būklės rodikliai

 

Apskaičiuotos rodiklių reikšmės

 

Apskaičiuotos balų reikšmės

 

Eil. Nr.

 

Rodiklio pavadinimas

 

Skaičiavimo formulė

 

20__

 

20__

 

I.

 

Pajamų apsaugos rodikliai

 

1.

 

Grynasis pelningumas (R1)

 

(grynasis pelnas/pardavimo pajamos) x 100

 

 

 

II.

 

Finansinio sverto rodikliai

 

2.

 

Įsiskolinimo koeficientas (R2)

 

(visi įsipareigojimai/turtas) x 100

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Einamojo likvidumo koeficientas (R3)

 

(trumpalaikis turtas)/(trumpalaikiai įsipareigojimai)

 

 

 

 

 

 

 

III.

 

Komercinio aktyvumo rodikliai

 

4.

 

Pirkėjų įsiskolinimo koef.
(365 d.*) (R4)

 

(pirkėjų įsiskolinimas/pardavimo pajamos) x 365*

 

 

 

 

 

 

 

IV.

 

Įmonės bendrasis rodiklis

 

5.

 

Įmonės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (BR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulės dedamosios pavadinimas

Finansinės ataskaitos forma / eilutė ataskaitoje

Suma, Eur (įrašyti)

„Pardavimo pajamos“

Pelno (nuostolių) ataskaita

Pardavimo pajamos

 

„Grynasis pelnas“

Pelno (nuostolių) ataskaita

Grynasis pelnas

 

"Nuosavas kapitalas"

Balansas

Nuosavas kapitalas

 

„Visi įsipareigojimai“

Balansas

Atidėjiniai + Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai

+ Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

 

„Turtas“

Balansas

Turtas iš viso

 

„Trumpalaikis turtas“

Balansas

Trumpalaikis turtas

 

„Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos“

Balansas

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

 

„Trumpalaikiai įsipareigojimai“

Balansas

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

 

„Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos“

Balansas

Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos

 

„Pirkėjų įsiskolinimas“

Balansas

Pirkėjų skolos

 

„Įstatinis kapitalas“

Balansas

Įstatinis kapitalas

 

Dienų skaičius* (įrašyti)

 

 

*Dienų skaičius priklauso nuo laikotarpio, už kurį skaičiuojamas pirkėjų įsiskolinimo koeficientas

 

______________

 

 

 

Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir

vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

Ūkio subjekto:

 

Kontaktinio asmens:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

_____________________________________________________ TIEKIMO VEIKLOS

(Ūkio subjekto pavadinimas)                         

FINANSINĖS BŪKLĖS RODIKLIAI

__________________

(sudarymo data)

 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, info@vert.lt

 

Finansinės būklės rodikliai

 

Apskaičiuotos rodiklių reikšmės

 

Apskaičiuotos balų reikšmės

 

Eil. Nr.

 

Rodiklio pavadinimas

 

Skaičiavimo formulė

 

20__

 

20__

 

I.

 

Pajamų apsaugos rodikliai

 

1.

 

Grynasis pelningumas (R1)

 

(grynasis pelnas/pardavimo pajamos) x 100

 

 

 

II.

 

Finansinio sverto rodikliai

 

2.

 

Įsiskolinimo koeficientas (R2)

 

(visi įsipareigojimai/turtas) x 100

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Einamojo likvidumo koeficientas (R3)

 

trumpalaikis turtas/trumpalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

 

III.

 

Komercinio aktyvumo rodikliai

 

4.

 

Pirkėjų įsiskolinimo koef.
(365 d.*) (R4)

 

(pirkėjų įsiskolinimas/pardavimo pajamos) x 365*

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Skolų tiekėjams apyvartumo koef. (365 d.*) (R5)

 

(skolos tiekėjams/pardavimo savikaina) x 365*

 

 

 

 

 

IV.

 

Įmonės bendrasis rodiklis

 

6.

 

Įmonės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (BR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulės dedamosios pavadinimas

Finansinės ataskaitos forma / eilutė ataskaitoje

Suma, Eur (įrašyti)

„Pardavimo pajamos“

Pelno (nuostolių) ataskaita

Pardavimo pajamos

 

„Pardavimo savikaina“

Pelno (nuostolių) ataskaita

Pardavimo savikaina

 

„Grynasis pelnas“

Pelno (nuostolių) ataskaita

Grynasis pelnas

 

„Nuosavas kapitalas“

Balansas

Nuosavas kapitalas

 

„Visi įsipareigojimai“

Balansas

Atidėjiniai + Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai

+ Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

 

„Turtas“

Balansas

Turtas iš viso

 

„Trumpalaikis turtas“

Balansas

Trumpalaikis turtas

 

„Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos“

Balansas

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

 

„Trumpalaikiai įsipareigojimai“

Balansas

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

 

„Skolos tiekėjams“

Balansas

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai - Skolos tiekėjams

 

„Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos“

Balansas

Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos

 

„Pirkėjų įsiskolinimas“

Balansas

Pirkėjų skolos

 

„Įstatinis kapitalas"

Balansas

Įstatinis kapitalas

 

Dienų skaičius* (įrašyti)

 

 

*Dienų skaičius priklauso nuo laikotarpio, už kurį skaičiuojamas pirkėjų įsiskolinimo/ skolų tiekėjams apyvartumo koeficientas

 

 

 

 

Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir

vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

Ūkio subjekto:

 

Kontaktinio asmens:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

_________________________________________METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

                                          (Ūkio subjektas)

 

______________

(sudarymo data)

 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, info@vert.lt

 

Eil. Nr.

Straipsniai

20_ m. (Suma, Eur)

1.

Pardavimo pajamos

 

2.

Pardavimo savikaina

 

2.1.

iš jų: dujų įsigijimas

 

2.2.

iš jų: elektros įsigijimas

 

3.

Bendrasis pelnas (1-2)

 

4.

Grynasis pelnas

 

5.

Turtas

 

5.1.

Ilgalaikis turtas

 

5.2.

Trumpalaikis turtas

 

5.2.1.

Iš jų pirkėjų įsipareigojimai

 

5.3.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

 

6.

Visi įsipareigojimai

 

6.1.

Ilgalaikiai įsipareigojimai

 

6.2.

Trumpalaikiai įsipareigojimai

 

6.2.1

iš jų įsipareigojimai tiekėjams

 

6.2.1.1.

iš jų: pradelsti mokėjimai, nurodant dienų, kiek vėluojama sumokėti, skaičių

 

6.3.

Iš jų sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos

 

...

...

 

 

______________

 

 

 

Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir

vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos

aprašo

6 priedas

 

Ūkio subjekto:

 

Kontaktinio asmens:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTO LICENCIJUOJAMOS AR LEIDIMU REGULIUOJAMOS VEIKLOS GRYNUOSIUS PINIGUS IR JŲ EKVIVALENTUS, GAUTINAS IR MOKĖTINAS SUMAS

__________________

(sudarymo data)

 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, info@vert.lt

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Suma (Eur)

1.

Paskutinės ataskaitinio mėnesio dienos pabaigos grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likutis

 

2.

Gautinos sumos ataskaitinio mėnesio pabaigoje pagal sudarytas sutartis

 

2.1.

iš jų abejotinos skolos:

 

2.1.1.

Pradelsta iki 30 dienų

 

2.1.2.

Pradelsta 30 – 60 dienų

 

2.1.3.

Pradelsta daugiau nei 60 dienų

 

2.2.

iš jų beviltiškos skolos

 

2.2.1.

Pradelsta iki 30 dienų

 

2.2.2.

Pradelsta 30 – 60 dienų

 

2.2.3.

Pradelsta daugiau nei 60 dienų

 

3.

Mokėtinos sumos ataskaitinio mėnesio pabaigoje pagal sudarytas sutartis

 

3.1.

iš jų pradelstos (įskaitant ankstesnius laikotarpius):

 

3.1.1.

nurodyti dienų, kiek vėluojama sumokėti, skaičių:

 

3.1.1.1.

Pradelsta iki 30 dienų

 

3.1.1.2.

Pradelsta 30 – 60 dienų

 

3.1.1.3.

Pradelsta daugiau nei 60 dienų

 

3.2.

Nesuėjęs mokėjimo terminas

 

4.

Skolos, dėl kurių vyksta teisminiai ginčai

 

 

 

     (Pareigų pavadinimas)                          (Parašas)                                    (Vardas ir pavardė)

______________

 

 

Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir

vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos

aprašo

7 priedas

 

Ūkio subjekto:

 

Kontaktinio asmens:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

ŪKIO SUBJEKTO______________________ VADYBINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMAS

 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, info@vert.lt

 

 

Atitinkamos veiklos vykdymas

Atitinkamos veiklos apskaitos tvarkymas

Vartotojų informavimas ir konsultavimas

Skundų dėl atitinkamos veiklos sąlygų nagrinėjimas

Funkcijas atliekantis padalinys/skyrius

 

 

 

 

Darbuotojų skaičius

 

 

 

 

Kontaktiniai duomenys (tel. Nr., el. paštas)

 

 

 

 

______________