ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS 2020–2022 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS, ATRANKOS KOMISIJOS IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 29 d. Nr. T1-256

Šilalė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 15 straipsnio 5 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 3 punktu, 5 straipsnio 4 dalimi, 6 straipsnio 5 ir 6 punktais, Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-66 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, atsižvelgdama į Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 m. spalio 30 d. posėdžio protokolą Nr. J1-5 (2.5 E), Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.    Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020–2022 metų plėtros programą (pridedama).

2.    Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) Jaunimo politikos 2020–2022 metų plėtros programos atrankos komisiją (toliau – Komisija):

2.1. Tadas Bartkus, Savivaldybės mero pavaduotojas, Komisijos pirmininkas;

2.2. Valdemaras Jasevičius, Savivaldybės administracijos direktorius, Komisijos pirmininko pavaduotojas;

2.3. Ona Bubelaitė, Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja, narė;

2.4. Virginija Bukauskienė, Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narė, narė;

2.5. Matas Kuvikas, Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narys, narys;

2.6. Lina Maslauskienė, Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė, narė;

2.7. Monika Šerpytytė, Savivaldybės kultūros centro Atviro jaunimo centro „Pulsas“ socialinio darbo organizatorė, narė.

3.    Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020–2022 metų plėtros programos atrankos komisijos veiklos nuostatus (pridedama).

4.    Pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 15 d. sprendimą Nr. T1-285 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2017–2019 metų plėtros programos tvirtinimo“ nuo 2019 m. gruodžio 31 d.

5. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt. ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Algirdas Meiženis


 

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2019 m. lapkričio 29 d. sprendimu

Nr. T1-256

 

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS 2020–2022 METŲ PLĖTROS PROGRAMA

 

I SKYRIUS

ĮŽANGA

 

1. Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020–2022 metų plėtros programa (toliau – Programa) siekiama sukurti darnią aplinką ir prielaidas plėtoti tęstinę jaunimo politiką rajone. Tęstinė jaunimo politika Programoje suprantama kaip esamų priemonių plėtojimas ir naujų priemonių, sudarančių palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei, jo sėkmingam integravimuisi į visuomenės gyvenimą ir šiuolaikinę socialinę ekonominę aplinką, sukūrimas, užtikrinantis jaunimo politikos organizavimo ir valdymo tobulinimą ir nuostatų, numatytų Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, įgyvendinimą.

2. Programa parengta remiantis Šilalės rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginės veiklos planu, patvirtintu Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-66 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

3. Programos vizija – sudarytos galimybės jaunam žmogui tapti aktyviu, pilietišku ir motyvuotu modernios valstybės piliečiu, gebančiu prisiimti atsakomybę ir susikurti visavertį gyvenimą.

4. Programoje vartojamų žodžių ir sąvokų reikšmės:

4.1. jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų;

4.2. jaunimo organizacija – įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruota asociacija, kurioje ne mažiau kaip 2/3 narių sudaro jauni žmonės ar jaunimo organizacijos;

4.3. su jaunimu dirbanti organizacija – viešasis juridinis asmuo, kurio vienas iš tikslų – į jaunimą orientuota ir jaunimo poreikius tenkinanti veikla;

4.4. projektas – tikslinė jaunų žmonių, jaunimo organizacijų ar su jaunimu dirbančios organizacijos veikla, kuri yra apibrėžta pasirengimo ir įgyvendinimo terminais, tikslais, finansavimo šaltiniais, autoriais ir vykdytojais;

4.5. mokinys – jaunas žmogus, besimokantis pagal bendrojo ugdymo programą;

4.6. mokinių vasaros atostogos – mokiniams skiriamos atostogos, nuo einamųjų mokslo metų ugdymo proceso arba brandos egzaminų sesijos pabaigos iki rugpjūčio 31 d.

 

II SKYRIUS

STRATEGINIS TIKSLAS, PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS

 

5. Strateginis tikslas – sukurti palankią aplinką (sąlygas) jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir saviraiškai Šilalės rajone ir Lietuvoje.

6. Prioritetinės kryptys, kurioms svarbu skirti daugiau dėmesio sprendžiant Šilalės rajono jaunimo problemas:

6.1. pirma kryptis – didinti laisvalaikio užimtumo ir neformaliojo ugdymo paslaugų prieinamumą Šilalės rajono jaunimui;

6.2. antra kryptis – skatinti jaunų žmonių kūrybiškumą, pilietiškumą, verslumą, integraciją į darbo rinką bendradarbiaujant su vietiniu verslo sektoriumi, siekiant tapti aktyviais visuomenės nariais;

6.3. trečia kryptis – kryptingai formuoti ir įgyvendinti jaunimo politiką užtikrinant kokybišką jaunimo politikos plėtrą.

 

III SKYRIUS

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

7. Pirmas tikslas – užtikrinti formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigų paslaugų kokybę, prieinamumą, paslaugų įvairovę. Uždaviniai šiam tikslui įgyvendinti:

7.1. pritaikyti rajono infrastruktūrą jaunimo, jaunų šeimų ir vaikų poreikiams;

7.2. didinti švietimo, kultūros, socialinių ir kitų įstaigų galimybes teikti kokybiškas, jaunimo poreikius atitinkančias, paslaugas;

7.3. remti jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas, skatinant jaunimo nevyriausybines organizacijas, vietos bendruomenių ir Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) bendradarbiavimą kuriant jaunimo užimtumo formas;

7.4. plėtoti darbą su socialiai atskirtu, pažeidžiamu, problemų patiriančiu jaunimu.

8. Antras tikslas – sudaryti sąlygas jaunimui įsitvirtinti ir ekonomiškai stabiliai gyventi Savivaldybėje. Uždaviniai šiam tikslui įgyvendinti:

8.1. pagerinti jaunimo įsidarbinimą, skatinant profesinio ir aukštojo mokslo įstaigų, privataus verslo bei Savivaldybės bendradarbiavimą;

8.2. sudaryti palankias sąlygas didinti jaunimo užimtumui mokinių vasaros atostogų metu, padėti integruotis bei didinti motyvaciją įsilieti į darbo rinką;

8.3. spręsti socialinę atskirtį patiriančių, nekvalifikuotų, išsilavinimo, specialybės, profesijos neturinčių, probleminių jaunų žmonių motyvacijos dirbti problemas;

8.4. plėtoti jaunimo verslumo skatinimo priemones bei sudaryti palankias sąlygas jaunimo verslo pradžiai.

9. Trečias tikslas – didinti jaunimo kūrybiškumą, aktyvų pilietiškumą bei sveikos gyvensenos galimybes Savivaldybėje, ypač kaimo vietovėse. Uždaviniai šiam tikslui įgyvendinti:

9.1. skatinti sveiką jaunimo gyvenseną, ypač kaimo vietovėse;

9.2. įtraukti jaunimą į rajono kultūrinio gyvenimo planavimą, įgyvendinimą, skatinti jaunimo neprofesionalų meną ir sudaryti sąlygas jaunimo saviraiškai bei kūrybai;

9.3. skatinti jaunimo, ypač kaimo vietovėse, aktyvumą, iniciatyvas, dalyvavimą visuomeninėje ir savanoriškoje veikloje.

10. Ketvirtas tikslas – užtikrinti kokybišką jaunimo politikos plėtrą. Uždaviniai šiam tikslui įgyvendinti:

10.1. skatinti kokybišką jaunimo dalyvavimą sprendžiant jam aktualius klausimus;

10.2. stiprinti savivaldybės jaunimo politiką įgyvendinančių struktūrų veiklos kokybę;

10.3. tobulinti jaunimo informacijos sklaidos ir konsultavimo būdus;

10.4. vykdyti jaunimo padėties bei jaunimo politikos kokybės vertinimus, aktualių jaunimui programų ir priemonių stebėseną Savivaldybėje.

 

IV SKYRIUS

PROGRAMOS PRIEMONĖS

 

11. Programos priemonės:

11.1. Savivaldybės jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos projektų dalinis rėmimas;

11.2. jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos išlaidų kompensavimas;

11.3. mokinių vasaros atostogų metu mokinius įdarbinusių darbdavių išlaidų, susijusių su darbo užmokesčio mokėjimu, kompensavimas.

 

V SKYRIUS

PROJEKTŲ PARAIŠKŲ IR PRAŠYMŲ TEIKIMO TVARKA IR REIKALAVIMAI

 

12. Savivaldybės tarybos sudaryta Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020–2022 metų plėtros programos atrankos komisija (toliau – Komisija), veikianti pagal Savivaldybės tarybos patvirtintus Komisijos veiklos nuostatus, po biudžeto patvirtinimo Savivaldybės taryboje, skelbia viešai rajono spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje bei Savivaldybės socialinių tinklų paskyrose apie Programos vykdymą ir kvietimą teikti Programos įgyvendinimui projektų paraiškas, organizuoja Programos paraiškų atranką, svarsto paraiškas ir atrenka tinkamiausias. Komisija svarsto Šilalės rajono jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų pateiktus prašymus jų veiklos išlaidoms kompensuoti bei darbdavių, norinčių gauti kompensaciją už mokinių įdarbinimą mokinių vasaros atostogų metu, prašymus, ir protokoliniu nutarimu teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui.

13. Savivaldybės jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos projektų dalinio rėmimo finansavimui gauti paraiškas gali teikti:

13.1. Savivaldybės teritorijoje veikiančios jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacija, įregistruotos VĮ Registrų centre;

13.2. Savivaldybės teritorijoje veikiančių jaunimo organizacijų struktūriniai padaliniai, taip pat neformalios jaunimo grupės ar klubai, neįregistruoti VĮ Registrų centre, bet sudarę sutartį (2 priedas) su ne pelno siekiančiu ir jaunimo poreikius tenkinančiu juridiniu asmeniu dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą.

14. Projektų teikėjai projektams vykdyti paskiria atsakingą asmenį (toliau – Projekto vadovas).

15. Projekto teikėjas yra pripažįstamas netinkamu gauti finansavimą:

15.1. jeigu ankstesnių Programos konkursų metu neįvykdė įsipareigojimų pagal ankstesnes projektų įgyvendinimo sutartis arba pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis Šilalės rajono savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybės administracija);

15.2. jeigu projekte numato vykdyti komercinę veiklą.

16. Savivaldybės jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos projektai turi būti išdėstyti paraiškos formoje (1 priedas).

17. Viena jaunimo organizacija, su jaunimu dirbanti organizacija, neformali jaunimo grupė gali pateikti Programai tik vieną projekto paraišką. Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjo iniciatyva negalimas.

18. Komisijos siūlymu Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu lėšos (iki 40 proc. Programoje numatytų lėšų) skiriamos pagal pateiktus prašymus Šilalės rajono jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos išlaidoms bei mokinių vasaros atostogų metu mokinius įdarbinusių darbdavių išlaidoms, susijusioms su darbo užmokesčio mokėjimu, kompensuoti.

19. Jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų pagrįsti prašymai dėl veiklos išlaidų kompensavimo priimami ištisus metus ir svarstomi kartą per ketvirtį, prireikus gali būti organizuojami papildomi svarstymai. Komisija per 10 darbo dienų po Komisijos posėdžio raštu informuoja prašymų teikėjus apie lėšų skyrimą.

20. Mokinių vasaros atostogų metu mokinius įdarbinę darbdaviai, išlaidų, susijusių su darbo užmokesčio mokėjimu, kompensavimui gauti, prašymus gali teikti nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 15 d.

21. Dalyvauti programoje gali šie darbdaviai:

21.1. Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kuris veiklą vykdo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje;

21.2. Lietuvos Respublikoje įsteigta kita organizacija (ūkininkas), kuris veiklą vykdo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje;

21.3. Lietuvos Respublikos pilietis, kuris verčiasi individualia veikla bei veiklą vykdo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje.

22. Darbdavys, norintis gauti kompensaciją, Savivaldybės administracijai turi pateikti:

22.1. prašymą (3 Priedas);

22.2. darbo sutarties kopiją;

22.3. jauno asmens sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo (4 priedas)

22.4. darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščius.

23. Kompensacija darbdaviui mokama įdarbinus mokinį pilnu etatu.

24. Darbdaviui kompensuojamų lėšų dydis nustatomas taip:

24.1. darbdavys įdarbina mokinį visu etatu ir jam už mėnesį mokama ne didesnė kaip 50 procentų nuo Lietuvos Respublikos minimalios mėnesinės algos dydžio nustatyta kompensacija;

24.2. darbdavys įdarbina neįgalų mokinį visu etatu ir jam už mėnesį mokama ne didesnė kaip 75 procentų nuo Lietuvos Respublikos minimalios mėnesinės algos dydžio nustatyta kompensacija.

25. Kompensacija tam pačiam darbdaviui gali būti skiriama ne daugiau kaip už 2 įdarbintus mokinius.

26. Darbdavys Programa gali pasinaudoti vieną kartą per metus.

27. Pagal Programą įdarbintam mokiniui priskaičiuoti atostoginiai ir kiti darbdavio mokami papildomi priedai nekompensuojami.

28. Maksimali darbo užmokesčio kompensavimo trukmė vienam įdarbintam mokiniui yra 1 mėnuo.

29. Teikėjo užpildytos paraiškos ir prašymai priimami Savivaldybės administracijos priimamajame arba siunčiami el. paštu info@silale.lt.

30. Su paraiška ir prašymu teikėjas pateikia šiuos dokumentus:

30.1. vieną paraiškos ar prašymo egzempliorių, pasirašytą organizacijos vadovo ir projekto vadovo (paraiškoms);

30.2. paraišką, prašymą teikiančios organizacijos ar įmonės nuostatų ir registracijos pažymėjimo kopiją;

30.3. jei Savivaldybės jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos projektų dalinio rėmimo priemonei paraišką arba prašymą teikia neformali jaunimo grupė, ji privalo pateikti bendradarbiavimo sutartį (2 priedas) tarp neformalios jaunimo grupės ir finansavimo sutartį pasirašysiančios organizacijos bei pasirašančios organizacijos registracijos pažymėjimo kopiją.

 

VI SKYRIUS

PARAIŠKŲ SVARSTYMO TVARKA

 

31. Pareiškėjo ir paraiškos atitiktį formaliesiems kriterijams vertina (atlieka pirminį vertinimą) Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius – peržiūri paraiškas ir įvertina, ar visi reikalingi dokumentai pateikti, ar paraiškos pateiktos laiku ir atitinka kitus Programoje keliamus reikalavimus.

32. Programai pateiktas paraiškas, prašymus ir kitus dokumentus vertina Šilalės rajono savivaldybės Jaunimo politikos 2020–2022 metų plėtros programos atrankos komisija (toliau – Komisija), veikianti pagal patvirtintus veiklos nuostatus.

33. Komisija, vertindama paraiškas, prašymus ir kitus dokumentus, atsižvelgia į šiuos projektų vertinimo kriterijus:

33.1. projektas, prašymas atitinka programos prioritetines kryptis;

33.2. projektas yra novatoriškas;

33.3. projektas puoselėja kūrybingumą ir iniciatyvumą;

33.4. projektas turi veiklos tęstinumo galimybę;

33.5. pakankama projekto vykdytojų kvalifikacija ir patirtis;

33.6. aiškiai apibrėžta projekto auditorija ir numatyti būdai jai pasiekti;

33.7. projektas turi aiškų vykdymo planą;

33.8. paraiškoje, prašyme prašoma lėšų suma yra realiai pagrįsta ir tiksli;

33.9. planuojamos paraiškos, prašymo išlaidos yra efektyvios;

33.10. numatytas projekto papildomas finansavimas.

34. Paraiškas ar prašymus pagal prioritetus atrenka Komisija ir protokoliniu sprendimu siūlo Administracijos direktoriui skirti lėšas konkrečiai organizacijai.

35. Komisija per 10 darbo dienų po baigiamojo Komisijos posėdžio raštu informuoja teikėjus apie projektų, prašymų finansavimą.

36. Lėšos skiriamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kurį parengia Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorius.

37. Jei projekto, prašymo įgyvendinimo planas ar sąmata dėl objektyvių priežasčių turi būti keičiami, pareiškėjas pateikia Komisijai argumentuotą prašymą ir tikslina sąmatą.

38. Keisti projekto, prašymo įgyvendinimo planą ar sąmatą be Komisijos sprendimo draudžiama.

39. Paraiškos ar prašymai, kurie neatitinka prioritetų, nurodytų reikalavimų arba pateikti po skelbime ir šioje programoje nustatytos datos, nefinansuojami.

 

VII SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS IR FINANSAVIMAS

 

40. Lėšas Programai skiria Savivaldybės taryba, tvirtindama rajono biudžetą.

41. Programą administruoja asignavimų valdytojas – Savivaldybės administracija.

42. Savivaldybės administracija atsako už Programos įgyvendinimą.

43. Programai vykdyti Šilalės rajono savivaldybės taryba kasmet skiria Šilalės rajono savivaldybės biudžeto asignavimus. Planuojamos lėšos:

2020 m. – iki 20 000 eurų (dvidešimt tūkstančių eurų);

2021 m. – iki 25 000 eurų (dvidešimt penki tūkstančiai eurų);

2022 m. – iki 30 000 eurų (trisdešimt tūkstančių eurų);

44. Programai vykdyti gali būti naudojamos ir kitos teisėtai įgytos lėšos (tikslinės paramos lėšos ir kt.).

45. Jei Programos paraiškos įgyvendinimo planas ar sąmata dėl objektyvių priežasčių turi būti keičiami, pareiškėjas pateikia Komisijai argumentuotą prašymą ir tikslina sąmatą.

46. Keisti Programos paraiškos įgyvendinimo planą ar sąmatą be Komisijos sprendimo draudžiama.

47. Atsiskaitymas reglamentuojamas Savivaldybės administracijos direktoriaus ir vykdytojo sudarytoje Programos lėšų teikimo sutartyje, bet ne vėliau, negu iki einamųjų metų gruodžio 20 d.

48. Už lėšų tikslingą panaudojimą atsako paraiškos vykdytojas.

49. Nepanaudotos lėšos turi būti grąžintos į sutartyje nurodytą sąskaitą iki einamųjų metų gruodžio 20 d.

50. Išaiškėjus, kad lėšos buvo panaudotos ne pagal paskirtį, gavėjas privalo lėšas grąžinti į sutartyje nurodytą sąskaitą.

51. Ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

52. Programos lėšų panaudojimą kontroliuoja Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba ir Šilalės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

_______________________

part_9479287a15fb450fb9095b1b16c23531_end


 

Šilalės rajono savivaldybės

jaunimo politikos 2020-2022

metų plėtros programos

1 priedas

 

(Paraiškos forma)

 

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO, JAUNIMO ORGANIZACIJŲ IR SU JAUNIMU DIRBANČIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS PROJEKTŲ DALINIO RĖMIMO PRIEMONĖS

 

P A R A I Š K A

 

I. INFORMACIJA APIE PROJEKTO VYKDYMĄ

 

 

Įstaigos, organizacijos, teikiančios paraišką (toliau – Teikėjas), pavadinimas, registracijos numeris ir kodas (iš registracijos pažymėjimo)

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Veiklos pobūdis__________________________________________________________________

 

Adresas, pašto indeksas___________________________________________________________

 

Telefonas__________________Faksas_____________________El. paštas________________

 

Banko pavadinimas ________________________________________Banko kodas____________

 

Atsiskaitomoji sąskaita____________________________________________________________

 

Teikiančios organizacijos vadovo vardas ir pavardė, adresas, telefonas____________________

 

________________________________________________________________________________

 

Projekto vadovas (vardas, pavardė)_________________________________________________

 

Darbovietė, pareigos______________________________________________________________

 

Adresas, pašto indeksas____________________________________________________________

 

Telefonas__________________Faksas________________El. paštas_______________________

 

 

Projekto vadovo parašas____________________________

 

Teikėjo parašas ir antspaudas _________________________

 

 

 

 

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

 

1. Projekto pavadinimas________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

2. Projekto idėjos pristatymas (Santrauka)_________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Projekto tikslas ir uždaviniai__________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

4. Projekto įgyvendinimo metodai (tyrimai, informacijos sklaida, seminarai, konferencijos, akcijos, šventės, festivaliai, stovyklos, mokymai ir t.t.) _______________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

5. Projekto įgyvendinimo vieta___________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

6. Laukiami rezultatai __________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

7. Numatomas projekto tęstinumas, perspektyvos___________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

8. Tikslūs įgyvendinimo terminai_________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

9. Projektui įgyvendinti reikalinga suma___________________

 

 

10. Prašoma suma_________________

 

11. Numatomas dalyvių skaičius_________________________

 

 

12. Numatomas žiūrovų skaičius________________________

 

 

III. PROJEKTO ORGANIZATORIAI

 

13. Projekto vadovo bei organizatorių kvalifikacija__________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

14. Anksčiau vykdyti tokio pat ar panašaus pobūdžio projektai ( nurodant, ar projektas

buvo finansuotas iš Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2017–2019 metų plėtros programos) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

15. Projekte dalyvaujantys partneriai ( nevyriausybinės organizacijos, valstybinės įstaigos, privatūs asmenys)______________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

 

 

IV. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANO IR METODIKOS APIBŪDINIMAS

 

 

 

16. Projekto įgyvendinimo planas, etapai, terminai

 

1 mėn. _______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

2 mėn._______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

3 mėn._______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

4 mėn._______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

5 mėn._______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

6 mėn._______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

7 mėn._______________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

8 mėn._______________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

9 mėn._______________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

10 mėn.______________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

11 mėn._______________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

12 mėn._______________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

17. Atsiskaitymo terminas__________________________________________________________

 

18. Projektui įgyvendinti turimi ištekliai______________________________________________

 

V. DETALI VISO PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATA

 

 

 

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Matų vnt.       

Kaina (eurais)

Kiekis

Suma (eurais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra suma:

 

 

 

 

 

 

19. Kiti finansavimo šaltiniai (rėmėjai)_____________________________________

 

 

 

VI. PAPILDOMI DOKUMENTAI

 

20. Prie paraiškos pridedama (pažymėti):

- registracijos pažymėjimo kopija__________________________________________________

- įstatų / nuostatų kopija _________________________________________________________

- kiti (išvardinti) ________________________________________________________________

 

 

 

TVIRTINU, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. Įsipareigoju, gavęs paramą, informuoti apie projekto vykdymą ir pateikti galutinę ataskaitą, nustatyta tvarka.                  

 

 

 

Projekto vadovo parašas ________________Teikėjo parašas_______________ A. V.

 

__________________________

part_45cb9d6f05ee4aeaab5d7b619390d4ec_end


 

Šilalės rajono savivaldybės

jaunimo politikos 2020-2022

metų plėtros programos

2 priedas

 

(Sutarties forma)

 

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS 2020–2022 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS BENDRADARBIAVIMO

 

S U T A R T I S

____________________

(data)

______________________

(vieta)

 

(Neformalios grupės pavadinimas, adresas) (toliau – Grupė), atstovaujama (-s) (vardas, pavardė), ir (įstaigos, organizacijos pavadinimas, adresas, įmonės kodas), atstovaujama (-s) (pareigos, vardas, pavardė) (toliau – Įstaiga, Organizacija, Seniūnija…), toliau kartu vadinamos Šalimis, sudarome šią sutartį dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą (projekto pavadinimas) (toliau – Projektas).

I. Sutarties objektas

1. Grupė bendradarbiauja su Įstaiga, įgyvendindama projektą, finansuojamą pagal Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020–2022 metų plėtros programos finansavimo sutartį, sudarytą tarp Įstaigos ir Šilalės rajono savivaldybės administracijos.

II. Šalių teisės ir pareigos

2. Įstaiga įsipareigoja pasirašyti jaunimo užimtumo rėmimo ir verslo skatinimo projektų finansavimo sutartį su Šilalės rajono savivaldybės administracija.

3. Įstaiga sutinka, kad į jos sąskaitą būtų pervestos lėšos projektui finansuoti, kaip numatyta finansavimo sutartyje.

4. Įstaiga įsipareigoja perduoti Grupei projektui įgyvendinti būtinas lėšas, pervestas Šilalės rajono savivaldybės administracijos, ir pateikti finansinius dokumentus, susijusius su šių lėšų pervedimu į Įstaigos sąskaitą, lėšų panaudojimu, lėšų išėmimu iš sąskaitos, lėšų likučiu projektui įgyvendinti numatyto laikotarpio pabaigoje.

5. Įstaiga sutinka laikytis finansavimo sutartyje nustatytos lėšų pervedimo tvarkos ir lėšų panaudojimo sąlygų.

6. Įstaiga sutinka prisiimti įsipareigojimus, Šilalės rajono savivaldybės administracijos numatytus finansavimo sutartyje, susijusius su gautų lėšų pervedimu, atsiskaitymu už gautų lėšų panaudojimą ir projekto vykdymą.

7. Įstaiga turi teisę reikalauti iš Grupės dokumentų, reikalingų Įstaigos įsipareigojimams Šilalės rajono savivaldybės administracijai.

8. Grupė įsipareigoja naudoti Įstaigos jai perduotas lėšas finansavimo sutartyje numatytomis sąlygomis.

9. Grupė įsipareigoja pateikti Įstaigai tuos jos turimus dokumentus, kurie yra būtini, kad Įstaiga galėtų vykdyti savo įsipareigojimus Šilalės rajono savivaldybės administracijai, kaip tai numatyta finansavimo sutartyje ir nuostatuose.

10. Grupė turi teisę reikalauti, kad Įstaiga leistų Grupei naudotis lėšomis, būtinomis projektui įgyvendinti.

III. Sutarties galiojimas

11. Ši Sutartis įsigalioja Įstaigai pasirašius finansavimo sutartį su Šilalės rajono savivaldybės administracija.

12. Ši Sutartis galioja projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Projekto įgyvendinimo laikotarpis baigiasi, kai visiškai įvykdomos finansavimo sutartyje, sudarytoje su Šilalės rajono savivaldybės administracija, numatytos sąlygos ir įsipareigojimai.

IV. Šalių atsakomybė

13. Jei kuri nors iš Šalių nevykdo šios Sutarties ar ją nutraukia, ji atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, atsiradusias dėl projekto įgyvendinimo taip, kaip ji atsakytų, jei ši Sutartis galiotų.

V. Kitos nuostatos

14. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną abiem šalims.                                  

Šalys:

Grupės pavadinimas                                                                           Įstaigos pavadinimas

Adresas                                                                                               Adresas

Atstovo vardas, pavardė, a. k.                                                            Kodas

Parašas                                                                                               Atstovo vardas, pavardė                                                                                                                 Parašas, antspaudas

 

part_4a34da3d5a774a50863c545907a596cd_end


 

Šilalės rajono savivaldybės

jaunimo politikos 2020–2022

metų plėtros programos

3 priedas

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijai

 

PRAŠYMAS SUTEIKTI FINANSINĘ PARAMĄ IŠ ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS 2020–2022 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ

 

Darbdavys

 

 

Darbdavio vykdoma veikla

 

 

Darbdavio duomenys

Juridinio asmens kodas

 

Būstinės adresas (su pašto indeksu)

 

Telefonas

 

Elektroninis paštas

 

Interneto svetainė

 

Banko duomenys (pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris)

 

Vadovas (vardas, pavardė,

telefonas,             

el. paštas)

 

 

 

Pridedami dokumentai

 

Eil. Nr.

Dokumentų pavadinimas

Lapų skaičius

 

1.

Darbo užmokesčio apskaitos žiniaraštis

 

 

2.

Darbo sutarties kopija

 

 

3.

Jauno asmens sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo (4 priedas)

 

 

 

Tvirtinu, kad visi šioje formoje pateikti duomenys yra teisingi. Įsipareigoju leisti Šilalės rajono savivaldybės administracijai patikrinti pateiktą informaciją.

 

 

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

A.  V.

 

part_15b1826350004a388b6a45b27d47821d_end


 

Šilalės rajono savivaldybės

jaunimo politikos 2020–2022

metų plėtros programos

4 priedas

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijai

 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

______________

(Data)

Aš, __________________________________________________________

 

(vardas, pavardė, asmens kodas ir gimimo data)

 

Sutinku, kad Duomenų valdytojas – Šilalės rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), tvarkytų mano asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą ir gimimo datą su tikslu:

1. patikrinti deklaruotą gyvenamąją vietą;

2. patikrinti moksleivio ar studento statusą.

 

Tvarkomi duomenys bus saugomi 12 mėnesius nuo sutikimo davimo dienos. Pasibaigus sutikimo galiojimo terminui, sutikimas bus sunaikintas įstatymo nustatyta tvarka.

 

Esu informuotas (-a), kad vadovaujantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 15, 16, 17, 21 straipsniuose įtvirtintomis asmens duomenų subjekto teisėmis ir nustatyta tvarka turiu teisę:

1. žinoti (būti informuotas) apie mano asmens duomenų tvarkymą;

2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

3. reikalauti, sunaikinti mano asmens duomenis arba sustabdyti mano asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant BDAR ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų;

4. mano kontaktiniai duomenys nebūtų perduoti trečiosioms šalims naudoti tyrimo ir apklausos tikslais.

 

Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

 

 

(vardas, pavardė)

 

(parašas)

 

 

 

 

 

part_a699fc2848a34f48adec94222de847cd_end