LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 24 d. Nr. V-434

Vilnius

 

Siekdama sudaryti galimybę asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ yra ar buvo suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, laikyti brandos egzaminus ir įgyti vidurinį išsilavinimą,

p a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą:

1.1. Papildau 121 punktu:

121. Vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, kuriam Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ yra ar buvo suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje (toliau – iš Ukrainos atvykęs vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys), prašymą mokyklos vadovui pateikia iki 2022 m. gegužės 24 dienos. Jeigu prašymą iš Ukrainos atvykęs vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys pateikia iki 2022 m. balandžio 1 dienos, jis dalyvauja pagrindinėje brandos egzaminų sesijoje, jeigu prašymą pateikia po 2022 m. balandžio 1 dienos, dalyvauja pakartotinėje brandos egzaminų sesijoje.

1.2. Papildau 21.4 papunkčiu:

21.4. iš Ukrainos atvykęs vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pateikęs prašymą iki 2022 m. balandžio 1 dienos.“

1.3. Papildau 22.8 papunkčiu:

22.8. iš Ukrainos atvykęs vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pateikęs prašymą po 2022 m. balandžio 1 dienos.

1.4. Papildau 28.4 papunkčiu:

28.4. pasirinkęs laikyti lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį ar valstybinį brandos egzaminą iš Ukrainos atvykęs vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys pateikė mokyklos vadovui prašymą nuo jo atleisti.

1.5. Pakeičiu 37.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

37.2. dalykų brandos egzaminų vykdymo instrukcijas, kitus brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti reikalingus dokumentus. Iš Ukrainos atvykusiems vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams brandos egzaminų vykdymo instrukcijos išverčiamos į ukrainiečių kalbą;“.

1.6. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Brandos egzaminų, išskyrus užsienio (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) ir gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) brandos egzaminus, užduotys rengiamos lietuvių kalba. Rečiau vartojami biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, informacinių technologijų, istorijos ir matematikos dalykiniai terminai brandos egzaminų užduotyse papildomai pateikiami lenkų ir rusų kalbomis. Iš Ukrainos atvykusiems vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams užduotys, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzaminų, išverčiamos į ukrainiečių kalbą.“

1.7. Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:

44. Nacionalinės švietimo agentūros direktorius ar jo įgaliotas asmuo, remdamasis mokyklos vadovo pateiktais kandidatų dokumentais, priima sprendimą dėl dalyko brandos egzamino užduoties ir vertinimo instrukcijos pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems kandidatams ir iš Ukrainos atvykusiems vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams.“

1.8. Pakeičiu 56 punktą ir jį išdėstau taip:

56. Pakartotinės sesijos valstybiniams brandos egzaminams vykdyti ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, laisvės atėmimo vietose veikiančiose mokyklose ir, jei yra užsienio šalyje registruotų eksternų, tos valstybės Lietuvos ambasadoje skiriama po vieną centrą. Atsižvelgus į dalyko brandos egzaminą laikančių kandidatų skaičių, jų registracijos vietą, dalyko brandos egzamino centro vietą Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus siūlymu galima keisti. Iš Ukrainos atvykusiems vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams brandos egzaminų centrai gali būti skiriami savivaldybių, kuriose jie mokosi, bazinėse mokyklose.

1.9. Pakeičiu 104 punktą ir jį išdėstau taip:

104. Pieštuku, o ne juodai rašančiu tušinuku ar netvarkingai, neįskaitomai parašyti kandidatų atsakymai vertinami kaip neteisingi, ne tam skirtoje vietoje parašyti atsakymai visai nevertinami. Kandidatų dalyko brandos egzamino darbai gali būti nevertinami, juose radus necenzūrinių užrašų, piešinių, kitų užrašų ar ženklų, leidžiančių identifikuoti asmenį, ir kt. Brandos darbo aprašas neteikiamas vertinti, jei, patikrinus elektroninio sutapimų atpažinimo sistema, neatitinka teksto sutapimo su kitais šaltiniais nustatytų procentinių reikalavimų. Sprendimą dėl kandidato darbo nevertinimo priima vertinimo komisijos pirmininkas ir surašo aktą, kuriame nurodo nevertinimo ar vertinimo priežastį. Iš Ukrainos atvykusių vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinių darbai gali būti vertinami pasitelkus vertėją iš ukrainiečių kalbos.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą ir jį papildau 5.3 papunkčiu:

5.3. vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, kuriam Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ yra ar buvo suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje.“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                 Jurgita Šiugždinienė