PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2008 M. LIEPOS 10 D. SPRENDIMO NR. T2-159 PAKEITIMO

 

2018 m. liepos 19 d. Nr. T2-134

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 20 straipsnio 2 punktu ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-716 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi želdiniai, augantys privačioje žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo“ patvirtintus kriterijus, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisykles (toliau – Taisyklės), patvirtintas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T2-159 „Dėl želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu, su vėlesniais pakeitimais:

1.1. 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9. Palangos miesto savivaldybės teritorijoje, privačioje žemėje, augantys ekologiškai vertingi želdiniai – pušys, ąžuolai, uosiai, skroblai, klevai, liepos, beržai, juodalksniai ir kt. vietinės bei nevietinės kilmės (introdukuoti) medžiai, kurių kamienų skersmuo 1,3 m aukštyje yra didesnis nei 12,0 cm, ir krūmai (išskyrus uosialapį klevą, tuopą, vaismedžius, vaiskrūmius ir nudžiūvusius, stichinių nelaimių, gaisrų ar avarijų metu išverstus, apdegusius, žvėrių sužalotus medžius ir krūmus), yra priskiriami saugotiniems“;

1.2. 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14. Šalinti nudžiūvusius, stichinių nelaimių, gaisrų ar avarijų metu išverstus, apdegusius, žvėrių sužalotus medžius ir krūmus galima tik telefonu, raštu ar elektroniniu laišku informavus Ūkio ir turto skyrių apie ketinamus atlikti darbus ir pateikus objekto fotofiksaciją“;

1.3. 24.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

24.1. pagal kompetenciją LR aplinkos ministerijos įgaliota institucija“.

2. Pripažinti netekusiu galios Taisyklių 8 punktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

Meras                                                                                                                       Šarūnas Vaitkus