isgyaz13

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO  RAJONO  SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. VASARIO 3  D. SPRENDIMO NR. T-27 „DĖL  PAKRUOJO  RAJONO  SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO

 

2023 m. gegužės 25 d. Nr. T-141

Pakruojis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu, 66 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, atsižvelgdama į gautus prašymus,  Pakruojo  rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:   

1. Pakeisti Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ 1, 2, 3, 5 priedus ir juos išdėstyti nauja redakcija (pridedama).     

2. Nustatyti, kad savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai ir jiems pavaldžių kitų subjektų vadovai įstatymų nustatyta tvarka atsako už programų vykdymą neviršijant patvirtintų asignavimų sumų.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Saulius Margis                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2023 m.  vasario 3  d. sprendimo Nr. T- 27

(Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2023     m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-141

redakcija)

1 priedas

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS IR KITI FINANSAVIMO ŠALTINIAI

(tūkst. Eur)

Eil. Nr.

Pajamų pavadinimas

Suma

 

1

MOKESČIAI (2+3+4+8)

18.923,000

 

2

Gyventojų pajamų mokestis

17.295,000

 

3

Gyventojų pajamų mokestis, mokamas už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą

22,000

 

4

Turto mokesčiai (5+6+7)

1.542,000

 

5

Žemės mokestis

1.200,000

 

6

Paveldimo turto mokestis

12,000

 

7

Nekilnojamojo turto mokestis

330,000

 

8

Prekių ir paslaugų mokesčiai (9)

64,000

 

9

Mokestis už aplinkos teršimą

64,000

 

10

DOTACIJOS (11+12+16)

13.226,623

 

11

Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų

3,240

 

12

Speciali tikslinė dotacija (13+14+15), iš jos:

10.005,994

 

13

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jos:

3.086,894

 

13.1

dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją

14,900

 

13.2

valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

8,000

 

13.3

socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

206,900

 

13.4

socialinei paramai mokiniams

395,000

 

13.5

socialinėms paslaugoms

1.013,900

 

13.6

jaunimo teisių apsaugai

26,100

 

13.7

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

2,800

 

13.8

užimtumo didinimo programai įgyvendinti

45,000

 

13.9

civilinės būklės aktams registruoti

22,800

 

13.10

valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

5,200

 

13.11

gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti

0,300

 

13.12

civilinei saugai

28,200

 

13.13

priešgaisrinei saugai

573,400

 

13.14

gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

2,000

 

13.15

žemės ūkio funkcijoms atlikti

172,600

 

13.16

melioracijai

331,000

 

13.17

savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

1,798

 

13.18

erdvinių duomenų rinkinio tvarkymui

5,336

 

13.19

savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

12,300

 

13.20

duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui

1,100

 

13.21

sveikos gyvensenos plėtojimui ir stiprinimui, visuomenės sveikatos stebėsenai

161,800

 

13.22

neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui

2,600

 

13.23

savižudžių prevencijos priemonių įgyvendinimui

35,600

 

13.24

koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių − iki 21 metų) ir vaiko atstovams

18,260

 

14

Ugdymo reikmėms finansuoti

6.646,000

 

15

Kita tikslinė dotacija Linkuvos specialiajai mokyklai (skirta mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo poreikių)

273,100

 

16

Valstybės biudžeto lėšos ir kitos dotacijos

3.217,389

 

17

KITOS PAJAMOS (18+23+27+31+32+33)

3.186,580

 

18

Turto pajamos (19+20+21+22)

1.207,000

 

19

Dividendai

 

20

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus  vandenų fondo vandens telkinius 

570,000

 

21

Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius

37,000

 

22

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

600,000

 

23

Pajamos už prekes ir paslaugas (24+25+26)

987,900

 

24

Pajamos už prekes ir paslaugas

204,000

 

25

Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą

43,600

 

26

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose  įstaigose

740,300

 

27

Rinkliavos (28+29+30 )

912,000

 

28

Valstybės rinkliava

30,000

 

29

Vietinė rinkliava

20,000

 

30

Komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo vietinė rinkliava

862,000

 

31

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

11,000

 

32

Kitos neišvardytos pajamos

7,680

 

33

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

61,000

 

34

IŠ VISO PAJAMŲ IR DOTACIJŲ (1+10+17)

35.336,203

 

35

FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMO (SKOLINIMOSI) PAJAMOS

750,552

 

36

IŠ VISO (34+35)

36.086,755

 

37

Savivaldybės biudžeto metų pradžios apyvartinių lėšų likutis

985,817

 

38

Biudžeto apyvartos

581,376

 

39

Aplinkos apsaugos rėmimo programos

387,184

 

40

Pajamų už parduotą turtą

17,257

 

IŠ VISO (36+37)

37.072,572

 

 


 

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2023 m.  vasario 3  d. sprendimo Nr. T- 27

(Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2023       m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-141

redakcija)

2 priedas

 


PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR PROGRAMAS

(tūkst. Eur)


Eil. Nr.

Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas

Prog-ramos Nr.

Iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

1.

Pakruojo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

86,400

81,600

1.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

01.

86,400

81,600

1.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

86,400

81,600

2.

Savivaldybės administracija

14024,621

2700,930

2.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

01.

3250,098

2394,046

2.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

2958,501

2141,450

2.1.2

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

287,474

252,596

2.1.3

lėšos už teikiamas paslaugas

2,700

2.1.4

Užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, priėmimo išlaidoms kompensuoti

1,423

2.2.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

488,340

297,050

2.2.1

ugdymo reikmėms finansuoti

124,500

2,900

2.2.2

Savivaldybės biudžeto lėšos

9,320

0,000

2.2.3

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

18,260

17,800

2.2.4

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos neformaliajam  vaikų švietimui

55,460

2,250

2.2.5

VšĮ Pakruojo nevalstybinis katalikų lopšelis-darželis „Varpelis“, iš jų:

280,800

274,100

2.2.5.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

123,800

122,100

2.2.5.2

ugdymo reikmėms finansuoti

157,000

152,000

2.3.

Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa

03.

370,572

0,245

2.3.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

358,085

0,000

2.3.2

Savivaldybių bendruomeninei veiklai stiprinti

12,487

0,245

2.4.

Modernios rajono infrastruktūros plėtojimo programa

04.

2991,903

0,000

2.4.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

567,940

0,000

2.4.2

kitos savivaldybės funkcijos (paskolos)

750,552

2.4.3

Kelių priežiūros ir plėtros programa

1368,900

2.4.4

Žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimas ir kitos paslaugos

54,511

2.4.5

Pakruojo kultūros centro pritaikymas bendruomenės reikmėms

250,000

2.5.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa

05.

4718,985

9,589

2.5.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

2751,164

0,000

2.5.2

pajamos už patalpų nuomą

33,000

2.5.3

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

768,600

1,775

2.5.4

Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai

252,900

4,930

2.5.5

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos  būstų nuomai iš fizinių ar juridinių asmenų apmokėti

1,800

2.5.6

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos vienkartinėms išmokoms, kompensacijoms už būstą

15,649

2.5.7

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos akredituotai socialinei reabilitacijai  neįgaliesiems bendruomenėje finansuoti

62,579

1,800

2.5.8

valstybės biudžeto lėšos, skirtos būstams pritaikyti neįgaliesiems

28,693

1,084

2.5.9

Kita tikslinė dotacija einamiesiems tikslams (nepasiturintiems gyventojams)

796,900

2.5.10

Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skirtos išlaidoms, užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti

 

7,700

 

2.6.

Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa

06.

2204,723

0,000

2.6.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

1859,566

0,000

2.6.2

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

331,000

0,000

2.6.3

Bešeimininkių padangų atliekų sutvarkymui

14,157

3.

Guostagalio seniūnija

166,906

95,230

3.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

01.

133,726

85,130

3.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

108,170

78,300

3.1.2

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

6,930

6,830

3.1.3

pajamos už patalpų nuomą

3,000

3.1.4

Kita tikslinė dotacija

15,626

3.2.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa

05.

3,350

0,000

3.2.1

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

3,350

3.3.

Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa

06.

29,830

10,100

3.3.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

29,830

10,100

4.

Klovainių seniūnija

176,610

136,010

4.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

01.

138,810

116,810

4.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

124,880

109,980

4.1.2

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

6,930

6,830

4.1.3

lėšos už teikiamas paslaugas

7,000

4.2.

Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa

06.

37,800

19,200

4.2.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

37,800

19,200

5.

Linkuvos seniūnija

297,530

208,830

5.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

01.

204,930

176,830

5.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

197,300

169,800

5.1.2

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

7,130

7,030

5.1.3

pajamos už patalpų nuomą

0,500

5.2.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa

05.

6,500

0,000

5.2.1

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

6,500

0,000

5.3.

Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa

06.

86,100

32,000

5.3.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

86,100

32,000

6.

Lygumų seniūnija

173,350

114,560

6.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

01.

140,630

114,560

6.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

133,980

108,100

6.1.2

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

6,550

6,460

6.1.3

pajamos už patalpų nuomą

0,100

6.2.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa

05.

4,000

0,000

6.2.1

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

4,000

0,000

6.3.

Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa

06.

28,720

0,000

6.3.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

28,720

0,000

7.

Pakruojo seniūnija

444,740

230,790

7.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

01.

219,325

197,790

7.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

218,725

197,390

7.1.2

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

0,400

0,400

7.1.3

pajamos už patalpų nuomą

0,200

7.2.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa

05.

11,150

0,000

7.2.1

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

11,150

0,000

7.3.

Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa

06.

214,265

33,000

7.3.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

214,265

33,000

8.

Pašvitinio seniūnija

149,000

112,300

8.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

01.

112,300

97,100

8.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

112,000

96,900

8.1.2

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

0,200

0,200

8.1.3

pajamos už patalpų nuomą

0,100

8.2.

Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa

06.

36,700

15,200

8.2.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

36,700

15,200

9.

Rozalimo seniūnija

188,710

137,710

9.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

01.

135,810

107,510

9.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

128,880

100,680

9.1.2

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

6,930

6,830

9.1.3

pajamos už patalpų nuomą

0,000

9.2.

Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa

06.

52,900

30,200

9.2.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

52,900

30,200

10.

Žeimelio  seniūnija

188,790

132,700

10.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

01.

137,490

110,700

10.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

130,300

104,000

10.1.2

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

6,790

6,700

10.1.3

pajamos už patalpų nuomą

0,400

10.2.

Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa

06.

51,300

22,000

10.2.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

51,300

22,000

11.

Pakruojo rajono savivaldybės priešgaisrinė  tarnyba

573,400

542,000

11.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

01.

573,400

542,000

11.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

0,000

0,000

11.1.2

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

573,400

542,000

12.

Klovainių  sutrikusio  intelekto jaunuolių centras

442,400

387,000

12.1.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa

05.

442,400

387,000

12.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

331,528

325,128

12.1.2

tikslinės lėšos

28,000

12.1.3

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

71,000

50,000

12.1.4

Socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastoviosios dalies  koeficientams didinti

11,872

11,872

13.

Linkuvos socialinių paslaugų centras

1530,128

1316,228

13.1.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa

05.

1530,128

1316,228

13.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

984,312

979,312

13.1.2

lėšos už teikiamas paslaugas

31,000

13.1.3

tikslinės lėšos

370,000

220,600

13.1.4

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

98,500

70,000

13.1.5

Socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastoviosios dalies  koeficientams didinti

34,888

34,888

13.1.6

Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti

11,428

11,428

14.

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras

1774,749

1531,640

14.1.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa

05.

1774,749

1531,640

14.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

856,135

798,135

14.1.2

lėšos už teikiamas paslaugas

71,000

27,000

14.1.3

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

674,400

647,500

14.1.4

Socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastoviosios dalies  koeficientams didinti

32,465

32,465

14.1.5

Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti

18,350

18,350

14.1.6

Kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti

12,340

5,990

14.1.7

Asmeninei pagalbai teikti ir administruoti

110,059

2,200

15.

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

201,400

170,400

15.1.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa

05.

201,400

170,400

15.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

0,000

0,000

15.1.2

lėšos už teikiamas paslaugas

4,000

2,000

15.1.3

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

197,400

168,400

16.

Pakruojo „Atžalyno“  gimnazija

1548,347

1143,700

16.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

1548,347

1143,700

16.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

746,100

380,700

16.1.2

ugdymo reikmėms finansuoti

780,100

755,600

16.1.3

lėšos už teikiamas paslaugas

10,000

16.1.4

pajamos už patalpų nuomą

2,000

16.1.5

Lėšos ukrainiečių ugdymui

7,500

7,400

16.1.6

Užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, priėmimo išlaidoms kompensuoti

2,647

17.

Pakruojo r. Linkuvos gimnazija

1817,800

1516,400

17.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

1817,800

1516,400

17.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

750,500

502,500

17.1.2

ugdymo reikmėms finansuoti

1046,800

1013,900

17.1.3

lėšos už teikiamas paslaugas

6,000

17.1.4

tikslinės lėšos

14,500

18.

Pakruojo r. Žeimelio gimnazija

830,200

718,100

18.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

830,200

718,100

18.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

363,100

268,100

18.1.2

ugdymo reikmėms finansuoti

461,100

447,500

18.1.3

lėšos už teikiamas paslaugas

3,500

18.1.4

Lėšos ukrainiečių ugdymui

2,500

2,500

19.

Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla

1016,800

873,100

19.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

1016,800

873,100

19.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

437,900

337,900

19.1.2

ugdymo reikmėms finansuoti

549,900

535,200

19.1.3

lėšos už teikiamas paslaugas

1,500

19.1.4

tikslinės lėšos

27,500

20.

Pakruojo r. Lygumų pagrindinė mokykla

1067,756

909,366

20.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

1067,756

909,366

20.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

402,500

295,500

20.1.2

ugdymo reikmėms finansuoti

622,700

604,200

20.1.3

lėšos už teikiamas paslaugas

2,200

20.1.4

tikslinės lėšos

29,600

20.1.5

Lėšos ukrainiečių ugdymui

3,500

3,400

20.1.6

Lėšos, skirtos vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymui ir pavėžėjimui

7,256

6,266

21.

Pakruojo r. Rozalimo pradinė mokykla

645,700

532,900

21.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

645,700

532,900

21.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

403,800

318,800

21.1.2

ugdymo reikmėms finansuoti

220,500

214,100

21.1.3

lėšos už teikiamas paslaugas

2,000

21.1.4

tikslinės lėšos

19,400

22.

Pakruojo „Žemynos“  progimnazija

1761,400

1608,000

22.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

1761,400

1608,000

22.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

458,700

359,700

22.1.2

ugdymo reikmėms finansuoti

1277,800

1233,600

22.1.3

pajamos už patalpų nuomą

3,000

22.1.4

lėšos už teikiamas paslaugas

7,000

22.1.5

Lėšos ukrainiečių ugdymui

14,900

14,700

23.

Pakruojo Juozo Pakalnio menų mokykla

606,100

550,000

23.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

606,100

550,000

23.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

551,900

515,100

23.1.2

ugdymo reikmėms finansuoti

35,400

34,900

23.1.3

tikslinės lėšos

18,800

24.

Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras

675,112

536,500

24.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

675,112

536,500

24.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

568,200

464,200

24.1.2

ugdymo reikmėms finansuoti

73,300

72,300

24.1.3

lėšos už teikiamas paslaugas

19,300

24.1.4

pajamos už patalpų nuomą

0,200

24.1.5

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos neformaliajam  vaikų švietimui

14,112

25.

Linkuvos specialioji mokykla

680,300

592,800

25.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

680,300

592,800

25.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

92,000

85,000

25.1.2

ugdymo reikmėms finansuoti

314,200

307,800

25.1.3

lėšos už teikiamas paslaugas

1,000

25.1.4

Spec. tikslinė dotacija

273,100

200,000

26.

Pakruojo r. Linkuvos lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

559,170

449,000

26.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

559,170

449,000

26.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

318,400

255,900

26.1.2

ugdymo reikmėms finansuoti

194,900

189,000

26.1.3

tikslinės lėšos

38,800

26.1.4

Ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti

7,070

4,100

27.

Pakruojo vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“

632,452

498,152

27.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

632,452

498,152

27.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

333,100

268,100

27.1.2

ugdymo reikmėms finansuoti

234,600

227,300

27.1.3

tikslinės lėšos

62,000

27.1.4

Lėšos ukrainiečių ugdymui

2,400

2,400

27.1.5

Lėšos, skirtos vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymui ir pavėžėjimui

0,352

0,352

28.

Pakruojo vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“

983,757

812,952

28.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

983,757

812,952

28.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

528,700

468,700

28.1.2

ugdymo reikmėms finansuoti

353,900

342,700

28.1.3

tikslinės lėšos

94,600

28.1.4

Lėšos ukrainiečių ugdymui

1,200

1,200

28.1.5

Išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti

5,005

28.1.6

Lėšos, skirtos vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymui ir pavėžėjimui

0,352

0,352

29.

Pakruojo rajono Stačiūnų daugiafunkcis centras

210,100

170,900

29.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

178,300

139,700

29.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

136,100

104,700

29.1.2

ugdymo reikmėms finansuoti

35,900

35,000

29.1.3

lėšos už teikiamas paslaugas

0,200

29.1.4

tikslinės lėšos

6,100

29.2.

Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa

03.

31,800

31,200

29.2.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

31,800

31,200

30.

Pakruojo rajono Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras „Ąžuoliukas“

558,979

436,487

30.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

524,079

402,187

30.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

320,400

241,000

30.1.2

ugdymo reikmėms finansuoti

163,400

158,200

30.1.3

tikslinės lėšos

31,000

30.1.4

Ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti

3,535

2,050

30.1.5

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos neformaliajam  vaikų švietimui

4,800

30.1.6

Lėšos, skirtos vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymui ir pavėžėjimui

0,944

0,937

30.2.

Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa

03.

34,900

34,300

30.2.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

34,900

34,300

31.

Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka

830,684

713,600

31.1.

Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa

03.

830,684

713,600

31.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

803,672

713,600

31.1.2

lėšos už teikiamas paslaugas

5,000

31.1.3

Viešajai bibliotekai dokumentams įsigyti

22,012

32.

Linkuvos kultūros centras

418,543

351,400

32.1.

Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa

03.

418,543

351,400

32.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

416,543

351,400

32.1.2

lėšos už teikiamas paslaugas

2,000

33.

Pakruojo kultūros centras

617,328

504,200

33.1.

Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa

03.

617,328

504,200

33.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

607,200

504,200

33.1.2

lėšos už teikiamas paslaugas

8,500

33.1.3

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos neformaliajam  vaikų švietimui

1,628

34.

Pakruojo rajono sporto centras

517,900

407,700

34.1.

Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa

03.

517,900

407,700

34.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

496,700

407,700

34.1.2

lėšos už teikiamas paslaugas

20,100

34.1.3

pajamos už patalpų nuomą

1,100

35

Finansų skyrius

675,410

0,000

35.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

01.

675,410

0,000

35.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

675,410

0,000

36.

Asignavimų suvestinė pagal programas ir funkcijas

37072,572

21223,185

36.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

01.

5808,329

4024,076

36.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

4874,546

3188,200

36.1.2

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

902,734

835,876

36.1.3

lėšos už teikiamas paslaugas

9,700

0,000

36.1.4

pajamos už patalpų nuomą

4,300

0,000

36.1.5

Užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, priėmimo išlaidoms kompensuoti

1,423

36.1.6

Kita tikslinė dotacija

15,626

36.2.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

14015,613

11579,907

36.2.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

6544,520

4988,000

36.2.2

ugdymo reikmėms finansuoti

6646,000

6326,200

36.2.3

tikslinės lėšos

342,300

0,000

36.2.4

lėšos už teikiamas paslaugas

52,700

0,000

36.2.5

pajamos už patalpų nuomą

5,200

0,000

36.2.6

Spec. tikslinė dotacija

273,100

200,000

36.2.7

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos neformaliajam vaikų švietimui

74,372

2,250

36.2.8

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

18,260

17,800

36.2.9

Lėšos ukrainiečių ugdymui

32,000

31,600

36.2.10

Ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti

10,605

6,150

36.2.11

Išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti

5,005

0,000

36.2.12

Užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, priėmimo išlaidoms kompensuoti

2,647

0,000

36.2.13

Lėšos, skirtos vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymui ir pavėžėjimui

8,904

7,907

36.3.

Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa

03.

2821,727

2042,645

36.3.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

2748,900

2042,400

36.3.2

lėšos už teikiamas paslaugas

35,600

0,000

36.3.3

pajamos už patalpų nuomą

1,100

0,000

36.3.4

Viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti

22,012

0,000

36.3.5

Savivaldybių bendruomeninei veiklai stiprinti

12,487

0,245

36.3.6

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos neformaliajam vaikų švietimui

1,628

36.4.

Modernios rajono infrastruktūros plėtojimo programa

04.

2991,903

0,000

36.4.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

567,940

0,000

36.4.2

kitos savivaldybės funkcijos (paskolos)

750,552

0,000

36.4.3

Kelių priežiūros ir plėtros programa

1368,900

0,000

36.4.4

Žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimas ir kitos paslaugos

54,511

0,000

36.4.5

Pakruojo kultūros centro pritaikymas bendruomenės reikmėms

250,000

0,000

36.5.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa

05.

8692,662

3414,857

36.5.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

4923,139

2102,575

36.5.2

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

1834,900

937,675

36.5.3

lėšos už teikiamas paslaugas

106,000

29,000

36.5.4

tikslinės lėšos

398,000

220,600

36.5.5

pajamos už patalpų nuomą

33,000

0,000

36.5.6

Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai

252,900

4,930

36.5.7

Asmeninei pagalbai teikti ir administruoti

110,059

2,200

36.5.8

Socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastoviosios dalies  koeficientams didinti

79,225

79,225

36.5.9

Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti

29,778

29,778

36.5.10

Kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti

12,340

5,990

36.5.11

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos  būstų nuomai iš fizinių ar juridinių asmenų apmokėti

1,800

0,000

36.5.12

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos vienkartinėms išmokoms, kompensacijoms už būstą

15,649

0,000

36.5.13

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos akredituotai socialinei reabilitacijai  neįgaliesiems bendruomenėje finansuoti

62,579

1,800

36.5.14

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos būstams pritaikyti neįgaliesiems

28,693

1,084

36.5.15

Kita tikslinė dotacija einamiesiems tikslams (nepasiturintiems gyventojams)

796,900

0,000

36.5.16

Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skirtos išlaidoms, užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti

 

7,700

 

36.6.

Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa

06.

2742,338

161,700

36.6.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

2397,181

161,700

36.6.2

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

331,000

0,000

36.6.3

Bešeimininkių padangų atliekų sutvarkymui

14,157

0,000

 


 

 

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2023 m.  vasario 3  d. sprendimo Nr. T- 27

(Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2023        m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-141

redakcija)                                                                                      3 priedas

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI  VALSTYBINĖMS (VALSTYBĖS PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS

(tūkst. Eur)

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas

Kodas

Iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

1.

Savivaldybės administracija

1.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa (01)

287,474

252,596

1.1.1

Pirminės teisinė pagalba

01

5,200

5,120

1.1.2

Archyvinių dokumentų tvarkymas

01

12,300

10,800

1.1.3

Jaunimo teisių apsauga

01

26,100

24,590

1.1.4

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

01

8,000

7,886

1.1.5

Civilinės būklės aktų registravimas

01

22,800

22,470

1.1.6

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas

01

0,300

1.1.7

Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui

01

1,100

1,080

1.1.8

Mobilizacijos administravimas

02

14,900

13,100

1.1.9

Civilinės saugos organizavimas

02

28,200

22,500

1.1.10

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti

04

132,740

117,320

iš jų: saugaus duomenų perdavimo kanalų ir kompiuterinės technikos priežiūrai užtikrinti

04

3,500

1.1.11

savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

01

1,798

1.1.12

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui

01

2,600

2,330

1.1.13

socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

10

5,200

5,000

1.1.14

Socialinės paramos mokiniams administravimas

10

15,800

15,500

1.1.15

Socialinių paslaugų  administravimas

10

5,100

4,900

1.1.16

Erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai

01

5,336

1.2.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa (02)

1.2.1

Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir vaiko atstovams pagal įstatymą koordinavimui finansuoti

02

18,260

17,800

1.3.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa (05)

768,600

1,775

1.3.1

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

10

2,800

1.3.2

socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

10

201,700

1.3.3

Socialinė parama mokiniams

10

379,200

1.3.4

Socialinės paslaugos  - socialinei globai asmenims su sunkia negalia

10

164,900

1.3.5

Užimtumo didinimo programai įgyvendinti

10

20,000

1,775

1.4.

Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa (06)

1.4.1

Melioracijai, iš jų:

04

331,000

polderiams

22,000

2.

Pakruojo rajono savivaldybes priešgaisrinė tarnyba

2.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa (01)

2.1.1

Priešgaisrinių tarnybų organizavimas

03

573,400

542,000

3.

Guostagalio seniūnija

3.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa (01)

3.1.1

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti

04

6,730

6,630

3.1.2

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas

01

0,200

0,200

3.2.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa (05)

3.2.1

Užimtumo didinimo programai įgyvendinti

10

3,350

4.

Klovainių seniūnija

4.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa (01)

4.1.1

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti

04

6,730

6,630

4.1.2

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas

01

0,200

0,200

5.

Linkuvos seniūnija

5.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa (01)

5.1.1

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti

04

6,730

6,630

5.1.2

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas

01

0,400

0,400

5.2.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa (05)

5.2.1

Užimtumo didinimo programai įgyvendinti

10

6,500

6.

Lygumų seniūnija

6.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa (01)

6.1.1

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti

04

6,350

6,260

6.1.2

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas

01

0,200

0,200

6.2.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa (05)

6.2.1

Užimtumo didinimo programai įgyvendinti

10

4,000

7.

Pakruojo seniūnija

7.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa (01)

7.1.1

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas

01

0,400

0,400

7.2.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa (05)

7.2.1

Užimtumo didinimo programai įgyvendinti

10

11,150

8.

Pašvitinio seniūnija

8.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa (01)

8.1.1

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti

04

8.1.2

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas

01

0,200

0,200

9.

Rozalimo seniūnija

9.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa (01)

9.1.1

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti

04

6,730

6,630

9.1.2

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas

01

0,200

0,200

10.

Žeimelio seniūnija

10.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa (01)

10.1.1

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti

04

6,590

6,500

10.1.2

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas

01

0,200

0,200

11.

Klovainių  sutrikusio  intelekto jaunuolių centras

11.1.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa (05)

11.1.1

Socialinės paslaugos  - socialinei globai asmenims su sunkia negalia

10

71,000

50,000

12.

Linkuvos socialinių paslaugų centras

12.1.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa (05)

12.1.1

Socialinės paslaugos  - socialinei globai asmenims su sunkia negalia

10

98,500

70,000

13.

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras

13.1.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa (05)

674,400

647,500

13.1.1

Socialinės paslaugos  - socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms

10

614,900

590,000

13.1.2

Individualiai priežiūrai

10

49,000

47,300

13.1.3

Socialinės paslaugos  - socialinei globai asmenims su sunkia negalia

10

10,500

10,200

14.

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

14.1.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa (05)

14.1.1

mokinių visuomenės sveikatos priežiūra, visuomenės sveikatos  stebėsena

10

161,800

148,200

14.1.2

savižudybių prevencijai

10

35,600

20,200

IŠ VISO ASIGNAVIMŲ

3086,894

1791,351

 


 

 

 

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2023 m.  vasario 3  d. sprendimo Nr. T- 27

(Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2023        m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-141

redakcija)

5 priedas

 

2023 METŲ ASIGNAVIMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS PAGAL ASIGNAVIMO VALDYTOJUS IR PROGRAMAS

(tūkst. eur)

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas

Programos Nr.

Iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

1.

Pakruojo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

86,400

81,600

1.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

01.

86,400

81,600

1.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

86,400

81,600

2.

Savivaldybės administracija

8628,376

2263,550

2.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

01.

2958,501

2141,450

2.1.1

Bendrosios paslaugos

2340,101

1906,650

2.1.2

Savivaldybių asociacijos nario mokestis

9,200

2.1.3

Mero fondas

7,000

2.1.4

Turto inventorizavimas ir teisinis registravimas

20,000

2.1.5

Nuostolingų maršrutų kompensavimas

250,000

2.1.6

Tarybos darbo organizavimas

331,700

234,800

2.1.7

Korupcijos prevencija

0,500

2.2.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

133,120

122,100

2.2.1

VšĮ Pakruojo nevalstybiniame katalikų lopšelyje-darželyje „Varpelis“

123,800

122,100

2.2.2

Teikti pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai bei didinti ugdymo paslaugų prieinamumą

9,320

2.3.

Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa

03.

358,085

0,000

2.3.1

Nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas

10,000

2.3.2

Jaunimo organizacijų veiklos skatinimas

29,300

2.3.3

Bendruomenių veiklos skatinimas

17,000

2.3.4

Viešosios tvarkos užtikrinimas ir prevencija

65,000

2.3.5

Teikti informacines  paslaugas turizmo klausimais VšĮ Verslo informacijos centre

23,000

2.3.6

Jaunimo verslumo formavimui (VšĮ Verslo informacijos centras)

3,000

2.3.7

Vaikų ir jaunimo nusikalstamumo mažinimo programa VšĮ Pakruojo vaikų ir jaunimo klube prie Pakruojo rajono policijos komisariato

6,000

2.3.8

Kultūros projektų ir renginių finansavimas

84,785

2.3.9

Kultūrinių poreikių tenkinimas

45,000

2.3.10

Kultūros paveldo objektų tvarkymas

30,000

2.3.11

Tradicinių religinių bendruomenių  ir bendrijų veiklos skatinimas

25,000

2.3.12

Sporto veiklos skatinimas

20,000

2.4.

Modernios rajono infrastruktūros plėtojimo programa

04.

567,940

0,000

2.4.1

Projektų finansavimas

177,940

2.4.2

Vietinės reikšmės kelių remontui (valstybinės)

190,000

2.4.3

Daugiabučių namų kiemų  dangų remonto programa

200,000

2.5.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa

05.

2751,164

0,000

2.5.1

Vaikų dienos centrų finansavimo programa

114,000

2.5.2

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (visuomenės  sveikatos rėmimo specialioji programa)

245,918

2.5.3

Sveikatinimo veiklos priemonių įgyvendinimas

62,000

2.5.4

Socialinių paslaugų plano įgyvendinimas

200,000

2.5.5

Socialinių  pašalpų skyrimas ir šildymo kompensavimas

1900,000

2.5.6

Kitos socialinės paramos išmokos, susijusios su socialiai pažeidžiamais asmenimis

49,500

2.5.7

Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje  įgyvendinimas

56,000

2.5.8

Transporto lengvatų taikymo kompensavimas

40,000

2.5.9

Būsto pritaikymui žmonėms su negalia

25,000

2.5.10

Daugiabučių namų atnaujinimo administravimas VšĮ Verslo informacijos centre

16,000

2.5.11

Studijų rėmimas

6,000

2.5.12

Socialinio būsto atnaujinimas, soc. būsto fondo plėtra

20,746

2.5.13

Lygių galimybių politikos ir vykdymo priežiūros  įgyvendinimas

2,000

2.5.14

Užimtumo didinimo programai  įgyvendinti

14,000

2.6.

Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa

06.

1859,566

0,000

2.6.1

Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas

862,000

2.6.2

Beglobių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, eutanazijos ir utilizavimo paslaugų vykdymas (naminių gyvūnų sterilizacijos paslaugos)

15,000

2.6.3

Aplinkos apsaugos specialiosios rėmimo  programos įgyvendinimas

842,266

2.6.4

Rajono gyvenviečių lietaus drenažo ir melioracijos įrenginių remontas

50,000

2.6.5

Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos įgyvendinimas

20,000

2.6.6

Vandentvarkos plėtros programai įgyvendinti UAB Pakruojo vandentiekis (paskolos palūkanoms mokėti)

8,200

2.6.7

Pakruojo verslo informacijos centro veiklos organizavimas

35,000

2.6.8

Įsiskolinimo mažinimas už komunalinių atliekų surinkimą

27,100

3.

Guostagalio seniūnija

138,000

88,400

3.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

01.

108,170

78,300

3.1.1

valdymas

108,170

78,300

3.2.

Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa

06.

29,830

10,100

3.2.1

Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas

12,600

3.2.2

Savivaldybės biudžeto lėšos

17,230

10,100

4.

Klovainių seniūnija

162,680

129,180

4.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

01.

124,880

109,980

4.1.1

valdymas

124,880

109,980

4.2.

Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa

06.

37,800

19,200

4.2.1

Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas

10,800

4.2.2

Savivaldybės biudžeto lėšos

27,000

19,200

5.

Linkuvos seniūnija

283,400

201,800

5.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

01.

197,300

169,800

5.1.1

valdymas

197,300

169,800

5.2.

Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa

06.

86,100

32,000

5.2.1

Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas

27,500

5.2.2

Savivaldybės biudžeto lėšos

58,600

32,000

6.

Lygumų seniūnija

162,700

108,100

6.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

01.

133,980

108,100

6.1.1

valdymas

133,980

108,100

6.2.

Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa

06.

28,720

0,000

6.2.1

Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas

24,300

6.2.2

Savivaldybės biudžeto lėšos

4,420

7.

Pakruojo seniūnija

432,990

230,390

7.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

01.

218,725

197,390

7.1.1

valdymas

218,725

197,390

7.2.

Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa

06.

214,265

33,000

7.2.1

Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas

84,600

7.2.2

Savivaldybės biudžeto lėšos

129,665

33,000

8.

Pašvitinio seniūnija

148,700

112,100

8.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

01.

112,000

96,900

8.1.1

valdymas

112,000

96,900

8.2.

Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa

06.

36,700

15,200

8.2.1

Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas

16,100

8.2.2

Savivaldybės biudžeto lėšos

20,600

15,200

9.

Rozalimo seniūnija

181,780

130,880

9.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

01.

128,880

100,680

9.1.1

valdymas

128,880

100,680

9.2.

Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa

06.

52,900

30,200

9.2.1

Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas

12,900

9.2.2

Savivaldybės biudžeto lėšos

40,000

30,200

10.

Žeimelio  seniūnija

181,600

126,000

10.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

01.

130,300

104,000

10.1.1

valdymas

130,300

104,000

10.2.

Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa

06.

51,300

22,000

10.2.1

Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas

24,700

10.2.2

Savivaldybės biudžeto lėšos

26,600

22,000

11.

Pakruojo rajono savivaldybės priešgaisrinė  tarnyba

0,000

0,000

11.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

01.

0,000

0,000

11.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

12.

Klovainių  sutrikusio  intelekto jaunuolių centras

331,528

325,128

12.1.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa

05.

331,528

325,128

12.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

331,528

325,128

13.

Linkuvos socialinių paslaugų centras

984,312

979,312

13.1.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa

05.

984,312

979,312

13.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

984,312

979,312

14.

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras

856,135

798,135

14.1.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa

05.

856,135

798,135

14.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

856,135

798,135

15.

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

0,000

0,000

15.1.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa

05.

0,000

0,000

15.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

16.

Pakruojo „Atžalyno“  gimnazija

746,100

380,700

16.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

746,100

380,700

16.1.1

mokymosi aplinkos gerinimas

727,100

380,700

16.1.2

mokinių pavėžėjimas

18,000

16.1.3

mokinių dalyvaujamojo biudžeto modeliui įgyvendinti

1,000

17.

Pakruojo r. Linkuvos gimnazija

750,500

502,500

17.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

750,500

502,500

17.1.1

mokymosi aplinkos gerinimas

709,500

502,500

17.1.2

mokinių pavėžėjimas

40,000

17.1.3

mokinių dalyvaujamojo biudžeto modeliui įgyvendinti

1,000

18.

Pakruojo r. Žeimelio gimnazija

363,100

268,100

18.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

363,100

268,100

18.1.1

mokymosi aplinkos gerinimas

362,100

268,100

18.1.2

mokinių dalyvaujamojo biudžeto modeliui įgyvendinti

1,000

19.

Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla

437,900

337,900

19.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

437,900

337,900

19.1.1

mokymosi aplinkos gerinimas

427,900

337,900

19.1.2

mokinių pavėžėjimas

9,000

19.1.3

mokinių dalyvaujamojo biudžeto modeliui įgyvendinti

1,000

20.

Pakruojo r. Lygumų pagrindinė mokykla

402,500

295,500

20.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

402,500

295,500

20.1.1

mokymosi aplinkos gerinimas

395,500

295,500

20.1.2

mokinių pavėžėjimas

6,000

20.1.3

mokinių dalyvaujamojo biudžeto modeliui įgyvendinti

1,000

21.

Pakruojo r. Rozalimo pradinė mokykla

403,800

318,800

21.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

403,800

318,800

21.1.1

mokymosi aplinkos gerinimas

403,800

318,800

21.1.2

mokinių pavėžėjimas

22.

Pakruojo „Žemynos“ progimnazija

458,700

359,700

22.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

458,700

359,700

22.1.1

mokymosi aplinkos gerinimas

427,700

359,700

22.1.2

mokinių pavėžėjimas

30,000

22.1.3

mokinių dalyvaujamojo biudžeto modeliui įgyvendinti

1,000

23.

Pakruojo Juozo Pakalnio menų mokykla

551,900

515,100

23.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

551,900

515,100

23.1.1

mokymosi aplinkos gerinimas

551,900

515,100

24.

Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras

568,200

464,200

24.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

568,200

464,200

24.1.1

mokymosi aplinkos gerinimas

536,200

464,200

24.1.2

papildomoms priemonėms vykdyti

32,000

25.

Linkuvos specialioji mokykla

92,000

85,000

25.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

92,000

85,000

25.1.1

mokymosi aplinkos gerinimas

90,000