LIETUVOS RESPUBLIKOS

BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO NR. IX-574 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. gruodžio 20 d. Nr. XIII-1880

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) pagal tarptautinius apskaitos standartus – finansų maklerio įmonės, reguliuojamos rinkos operatorius, Centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, draudimo įmonės, perdraudimo įmonės, valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą, kredito įstaigos, išskyrus kredito unijas;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. vasario 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė