LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO NR. V- 1194 „DĖL kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

 

2020 m. gegužės 15 d. Nr. V-727

 

Vilnius

 

 

 

1P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašas nauja redakcija nedėstomas):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 2, 3 ir 6 dalimis:

1. T v i r t i n u  Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašą (pridedama).

2. Į g a l i o j u Nacionalinę švietimo vertinimo agentūrą:

2.1. asmens, siekiančio eiti švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo pareigas, prašymu išduoti pažymą dėl galiojančio pretendento vadovavimo valstybinei ir savivaldybės švietimo įstaigai (išskyrus aukštąją mokyklą) kompetencijų (toliau – kompetencijos) vertinimo arba jam prilyginto vertinimo metu nustatytų kompetencijų lygių atitikties raiškos lygiams, nurodant balų sumą;

2.2. vykdyti kompetencijų vertinime ar jam prilygintame vertinime dalyvaujančių specialistų mokymus, skirtus kompetencijų vertinimo ar jam prilyginto vertinimo kokybei užtikrinti.“;

1.2. pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašą:

 

1.2.1. pakeičiu tvirtinimo žymą ir ją išdėstau taip:

 

„PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo

mokslo ir sporto ministro 2011 m.

liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194.“;

 

1.2.2. pakeičiu 4.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas).“;

1.2.3. pakeičiu 4.2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patirtį bent viename ūkio sektoriuje ar jo dalyje, kurio kvalifikacijas, vykdydama formaliojo profesinio mokymo programas, teikia mokykla (taikoma profesinio mokymo įstaigos vadovui).“;

1.2.4. pakeičiu 4.2.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2.5. būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, turėti ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą arba ne mažesnę kaip 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patirtį mokyklos vykdomų neformaliojo vaikų švietimo programų srityje (taikoma neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vadovui);“;

1.2.5. pakeičiu 4.2.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2.6. turėti magistro laipsnį ir ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos arba 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį, kurios atitinka švietimo pagalbos įstaigos, į kurią kandidatuojama, bent vieną iš vykdomų funkcijų (taikoma švietimo pagalbos įstaigos vadovui);“;

1.2.6. pakeičiu 4.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;“;

1.2.7. pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Skiriami 5 kvalifikacinių reikalavimų aprašo priedo 13 punkte aprašyti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų raiškos lygiai – labai silpnas, silpnas, pakankamas, aukštas ir labai aukštas, vertinami balais.“;

1.2.8. pripažįstu netekusiu galios 7 punktą;

1.2.9. pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliota institucija, vadovaudamasi kvalifikacinių reikalavimų aprašu, atlieka kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2 papunkčiuose nurodytų vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimą arba organizuoja ir atlieka švietimo įstaigų vadovų, kurie vienoje švietimo įstaigoje vadovo pareigas ėjo ne mažiau kaip 20 metų, aprašo 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2 papunkčiuose nurodytų vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimui prilygintą vertinimą. Kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.1.5, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 papunkčiuose nurodytos kompetencijos vertinamos konkurso valstybinės ir savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovo pareigoms eiti metu.“;

1.2.10. pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo įsigaliojimo dieną galiojantis pretendento vadovavimo valstybinei ir savivaldybės švietimo įstaigai (išskyrus aukštąją mokyklą) kompetencijų (toliau – kompetencijos) vertinimas ir jam prilygintas vertinimas galioja septynerius metus nuo pretendento kompetencijų vertinimo dienos;

2.2. asmenų, siekiančių eiti valstybinės ir savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo pareigas, kompetencijų arba jam prilygintas vertinimas vykdomas pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusias nuostatas, jeigu yra viena iš šių sąlygų:

2.2.1. prašymas įvertinti kompetencijas ar atlikti prilygintą kompetencijų vertinimą yra pateiktas iki šio įsakymo įsigaliojimo;

2.2.2. asmuo yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse valstybinės ir savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo pareigoms eiti, kuris yra paskelbtas iki Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-719 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1193 Dėl konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo įsigaliojimo dienos.

3. Šis įsakymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                  Algirdas Monkevičius

 

Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir

savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus

aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo

priedas

 

Vadovavimo valstybinei ir savivaldybĖS švietimo įstaigai (išskyrus aukštąJĄ mokyklĄ) kompetencijų vertinimas, JAM PRILYGINTAS VERTINIMAS ir kompetencijų atitikties raiškos lygiams nustatymas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vadovavimo valstybinei ir savivaldybės švietimo įstaigai (išskyrus aukštąją mokyklą) kompetencijų (toliau – kompetencijos) vertinimo arba jam prilyginto vertinimo tikslas – objektyviai įvertinti asmenų, siekiančių eiti švietimo įstaigų vadovų pareigas (toliau – pretendentas), kompetencijas.

 

2. Pretendentas turi atitikti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo (toliau – aprašas) 4.1–4.9 papunkčiuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

 

3. Vertinimas vykdomas, laikantis konfidencialumo, skaidrumo ir etiškumo principų.

 

4. Kompetencijos vertinamos etapais:

 

4.1. pirmasis etapas:

4.1.1. kompetencijų vertinimo atveju – aprašo 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2 papunkčiuose nurodytas kompetencijas, kurių vertinimas reglamentuojamas šio priedo II skyriuje, vertina švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotos institucijos (toliau – institucija) specialistai ir (ar) jos pasitelkti specialistai (toliau – vertintojas), kurie atitinka vieną arba abu iš nurodytų reikalavimų:

4.1.1.1. magistro kvalifikacinis laipsnis arba lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija ir ne mažesnė kaip 3 metų vadovų praktinės veiklos vertinimo ir (ar) vadybinių kompetencijų vertinimo patirtis;

4.1.1.2. pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnė kaip 5 metų vadovavimo švietimo įstaigai arba švietimo organizavimo ir (ar) švietimo stebėsenos patirtis, įgyta viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;

4.1.2. kompetencijų vertinimui prilyginto vertinimo (toliau – prilygintas vertinimas) atveju – aprašo 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2 papunkčiuose nurodytas kompetencijas, kurių vertinimas reglamentuojamas šio priedo III skyriuje, vertina institucijos specialistai ir (ar) jos pasitelkti specialistai (toliau – ekspertai), kurie atitinka vieną arba abu iš nurodytų reikalavimų:

4.1.2.1. magistro kvalifikacinis laipsnis arba lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija ir ne mažesnė kaip 3 metų vadovų praktinės veiklos vertinimo ir (ar) vadybinių kompetencijų vertinimo patirtis;

4.1.2.2. magistro kvalifikacinis laipsnis arba lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija, pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnė kaip 5 metų vadovavimo švietimo įstaigai arba švietimo organizavimo ir (ar) švietimo stebėsenos patirtis, ne mažesnė kaip 3 metų vadovų praktinės veiklos vertinimo ir (ar) vadybinių kompetencijų vertinimo patirtis;

4.1.3. vertinantys aprašo 5.2.2 papunktyje nurodytą kompetenciją, privalo turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip 5 metų vadovavimo švietimo įstaigai arba švietimo organizavimo ir (ar) švietimo stebėsenos patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.

4.2. antrasis etapas: aprašo 5.1.5, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4 ir 5.2.5 papunkčiuose nurodytos kompetencijos vertinamos konkurso valstybinės ir savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovo pareigoms eiti metu, vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

5. Apibendrinta informacija apie pirmąjį kompetencijų vertinimo etapą skelbiama institucijos interneto svetainėje.

 

ii SKYRIUS

KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS

 

6. Pretendentas, siekdamas įsivertinti šio priedo 4.1.1 papunktyje įvardytas kompetencijas, institucijai tiesiogiai, elektroniniu arba registruotu laišku pateikia:

6.1. institucijos patvirtintos formos prašymą įvertinti jo kompetencijas. Jei pretendentas prašyme nurodo, kad dalyvaus konkurse į švietimo įstaigos vadovo pareigas, tai pateikia teikto konkurso organizatoriui prašymo kopiją su žyma „Gauta“ ir gavimo data;

6.2. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;

6.3. dokumentų, patvirtinančių, kad jis atitinka aprašo 4.1, 4.2, 4.4, 4.6 ir 4.7 papunkčiuose nustatytus reikalavimus, kopijas;

6.4. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

7. Dokumentų originalai, pateikiami, teikiant dokumentus tiesiogiai arba kompetencijų vertinimo dieną prieš vertinimą, ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami.

8. Pretendentų kompetencijų vertinimas organizuojamas pagal institucijos nustatytus grafikus. Vertinimo vieta ir laikas pretendentams pranešami prašyme nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki vertinimo dienos. Tais atvejais, kai vertinimas turi įvykti greičiau, pretendentui apie vertinimo vietą ir laiką pranešama ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki vertinimo.

 

9. Skiriant vertinimo laiką, pirmenybė teikiama pretendentui, kuris jau yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse į švietimo įstaigos vadovo pareigas (toliau – konkursas). Jeigu pretendentas jau yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijoms vertinti jis turi registruotis per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos. Pretendentui nurodžius konkrečią konkurso datą, Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaita (toliau – vertinimo ataskaita) pateikiama ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki nustatyto dokumentų pateikimo konkurso organizatoriui galutinio termino.

10. Pretendentų vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimą sudaro įvairios užduotys, skirtos pretendento vertinamosioms kompetencijoms atskleisti. Prieš pradedant pretendentų vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimą, pretendentas supažindinamas su vertinimo procedūra, užduočių pobūdžiu, jų atlikimo fiksavimu, pasirašytinai supažindinamas su pareiga laikytis vertinimo procedūros reikalavimų. Jiems draudžiama vertinimo metu daryti garso ar vaizdo įrašus, naudoti susižinojimo ar kitas technines priemones. Už vertinimo procedūros pažeidimą, techninių priemonių naudojimą ar vertinimo trukdymą pretendentai vertintojo sprendimu gali būti pašalinami iš vertinimo, apie tai surašius aktą.

 

11. Pretendentų vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo vykdymas:

 

11.1. vertinimo dieną pretendentai privalo turėti galiojantį asmens dokumentą, kuriame yra asmens kodas ir nuotrauka. Nepateikusiems šio dokumento, neleidžiama dalyvauti vertinime;

11.2. konkrečiam vertinimui sudaroma 4 vertintojų grupė, vieną pretendentą, atliekantį įvairias užduotis, vertina ne mažiau kaip 2 vertintojai;

 

11.3. vertintojai stebi pretendentus įvairiose situacijose, siekdami nustatyti konkrečių vertinamų kompetencijų raiškos lygį;

 

11.4. vertinimas vyksta institucijoje ne ilgiau kaip 4 valandas (į šį laiką neįskaitomos pertraukos pailsėti) ir vykdomas grupėmis po 3–4 pretendentus;

11.5. institucijos parengtos užduotys, naudojamos vertinime, yra universalios ir nediferencijuojamos pagal atskirus švietimo įstaigų tipus. Vertinimo medžiaga ir užduotys viešai neskelbiamos;

 

11.6. vertinant pretendento kompetencijas, naudojami šie metodai:

 

11.6.1. interviu – individualus pokalbis pretendento kompetencijoms aptarti, remiantis jo patirtimi ir supratimu;

 

11.6.2. vadovavimo užduotys, vaidmenų ir kiti pokalbiai;

 

11.7. siekiant užtikrinti vertinimo objektyvumą, pretendento užduočių atlikimo metu daromas skaitmeninis įrašas, kuris saugomas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

12. Vertintojai pagal vertinamas kompetencijas analizuoja visą vertinimo metu surinktą informaciją, apibendrina savo pastabas ir sutaria dėl vertinamųjų pretendento kompetencijų galutinio įvertinimo.

 

13. Kiekviena vertinamoji pretendento kompetencija priskiriama vienam iš 5 raiškos lygių, kurie išreiškiami balais:

 

13.1. 1 balas (labai silpnas lygis) – pretendentas nepasižymi kompetencijai priskiriamomis nuostatomis, žiniomis ir gebėjimais;

 

13.2. 2 balai (silpnas lygis) – pretendentas iš dalies pasižymi kompetencijai priskiriamomis nuostatomis, žiniomis ir gebėjimais; turi minimalų supratimą apie pagrindinius principus, procedūras, reikalingus veiksmingai veiklai;

 

13.3. 3 balai (pakankamas lygis) – pretendentas pakankamai pasižymi kompetencijai priskiriamomis nuostatomis, žiniomis ir gebėjimais, supranta ir naudoja pagrindinius principus, procedūras, reikalingus veiksmingai veiklai;

 

13.4. 4 balai (aukštas lygis) – pretendentas atitinka kompetencijai priskiriamas nuostatas, žinias ir gebėjimus, gerai išmano ir naudoja principus, procedūras, reikalingus veiksmingai veiklai;

 

13.5. 5 balai (labai aukštas lygis) – pretendentas visiškai atitinka kompetencijai priskiriamas nuostatas, žinias ir gebėjimus, labai gerai išmano principus, procedūras, reikalingus veiksmingai veiklai, ir sėkmingai juos naudoja. Demonstruoja nuodugnų supratimą, paremtą įžvalgomis plačiame kontekste.

 

14. Vertinimo ataskaitoje pateikiamas pretendento kiekvienos iš vertinamųjų kompetencijų įvertinimas, nurodant jos raiškos lygį, kiekvienos iš vertinamųjų kompetencijų apibūdinimas ir rekomendacijos kompetencijoms tobulinti, pretendento įvertintų kompetencijų balų suma. Vertinimo ataskaita pretendentui pateikiama per 15 darbo dienų po vertinimo dienos, išskyrus šio priedo 9 punkte numatytą atvejį.

15. Pretendento kompetencijų vertinimo ir prilyginto vertinimo įvertinimas galioja septynerius metus nuo vertinimo dienos.

 

16. Pakartotinai dalyvauti kompetencijų vertinime ar prilygintame vertinime asmuo gali ne anksčiau kaip praėjus pusei metų nuo ankstesnio kompetencijų ar prilyginto vertinimo. Atlikus pakartotinį pretendento kompetencijų vertinimą ar prilygintą vertinimą anksčiau atlikto vertinimo rezultatai pripažįstami netekusiais galios.

17. Švietimo, mokslo ir sporto ministrui pripažinus, kad šiame priede nustatyta kompetencijų vertinimo procedūra buvo pažeista, institucija pakartotinai pretendento kompetencijas įvertina ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo švietimo, mokslo ir sporto ministro sprendimo priėmimo dienos.

 

III SKYRIUS

PRILYGINTAS VERTINIMAS

 

18. Pretendentas, kuris vienoje švietimo įstaigoje vadovo pareigas ėjo ne mažiau kaip 20 metų, siekdamas, kad būtų atliktas prilygintas jo kompetencijų vertinimas, institucijai tiesiogiai, elektroniniu arba registruotu laišku turi pateikti:

18.1. institucijos patvirtintos formos argumentuotą prašymą atlikti prilygintą vertinimą. Jei pretendentas prašyme nurodo, kad dalyvaus konkurse į švietimo įstaigos vadovo pareigas, tai pateikia konkurso organizatoriui teikto prašymo kopiją su žyma „Gauta“ ir gavimo data;

18.2. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu, lietuvių kalba;

18.3. dokumentą, patvirtinantį, kad pretendentas vienoje švietimo įstaigoje vadovo pareigas ėjo ne mažiau kaip 20 metų;

18.4. dokumentų, patvirtinančių, kad jis atitinka aprašo 4.1, 4.2 ir 4.7 papunkčiuose nustatytus reikalavimus, kopijas;

18.5. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

18.6. dokumentų, nurodytų šio priedo 22 ir 24 punktuose, viešai internete skelbiamas nuorodas arba elektronines versijas.

19. Prilygintas vertinimas organizuojamas ne anksčiau kaip po 30 kalendorinių dienų, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius (neįskaitant liepos ir rugpjūčio mėnesių, jei vykdoma veiklos stebėsena darbo vietoje) nuo šio priedo 18 punkte įvardytų dokumentų pateikimo dienos. Jei pretendentas yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, bet nepateikia visų šio priedo 18 punkte įvardytų dokumentų per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos, prilygintas vertinimas neorganizuojamas, pateikti dokumentai grąžinami pretendentui. Vertinimo laikas pretendentams pranešamas prašyme nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki vertinimo dienos. Tais atvejais, kai vertinimas gali įvykti anksčiau, laikas su pretendentu derinamas, suderintas laikas fiksuojamas pranešant prašyme nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki vertinimo.

20. Skiriant prilyginto vertinimo laiką, pirmenybė teikiama pretendentui, kuris jau yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse. Jeigu pretendentas jau yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, prilygintam vertinimui atlikti jis turi registruotis per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos. Pretendentui nurodžius konkrečią konkurso datą, prilyginto vertinimo ataskaita pateikiama ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki nustatyto dokumentų pateikimo konkurso organizatoriui galutinio termino.

21. Prilyginto vertinimo būdai:

21.1. dokumentų ekspertinis vertinimas ir pokalbis su pretendentu;

21.2. dokumentų ekspertinis vertinimas ir pretendento veiklos stebėsena darbo vietoje.

22. Dokumentų ekspertinis vertinimas ir pokalbis su pretendentu vykdomas, kai atitinka vieną iš šių aplinkybių:

22.1. pretendento dvejų pastarųjų metų veiklos ataskaitos buvo įvertintos gerai arba labai gerai;

22.2. pretendento vadovaujamos mokyklos per pastaruosius penkerius metus vykusio mokyklos veiklos kokybės išorinio vertinimo ataskaitoje sritys „Rezultatai“ ir „Lyderystė ir vadyba“ yra įvertintos ne žemesniu kaip trečiu lygiu;

22.3. pretendento vadovaujama mokykla bent kartą per pastaruosius penkerius metus yra įtraukta į stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašą, vadovaujantis Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-707 „Dėl Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašo patvirtinimo;

22.4. pretendentas prašymo atlikti prilygintą vertinimą pateikimo metu ir (ar) prilyginto vertinimo metu nedirba švietimo įstaigos vadovu.

23. Kitais atvejais vykdomas dokumentų ekspertinis vertinimas ir pretendento veiklos stebėsena darbo vietoje.

24. Dokumentų ekspertinis vertinimas ir pokalbis su pretendentu vykdomas analizuojant šiuos šaltinius:

24.1. viešai prieinami švietimo įstaigos ir jos vadovo veiklos duomenys, veiklos dokumentai, įvairios švietimo įstaigos ir (ar) jos vadovo veiklos vertinimų ataskaitos;

24.2. pretendento pateiktas argumentuotas prašymas;

24.3. struktūruotas pokalbis su pretendentu, kuris organizuojamas institucijoje arba tiesiogiai internete vaizdiniu ryšiu. Siekiant užtikrinti vertinimo objektyvumą, struktūruoto pokalbio su pretendentu metu daromas skaitmeninis įrašas, kuris saugomas teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Dokumentų ekspertinis vertinimas ir pretendento veiklos stebėsena darbo vietoje vykdomas analizuojant šiuos šaltinius:

25.1. viešai prieinami švietimo įstaigos ir jos vadovo veiklos duomenys, veiklos dokumentai, įvairios švietimo įstaigos ir (ar) jos vadovo veiklos vertinimų ataskaitos;

25.2. pretendento pateiktas argumentuotas prašymas;

25.3. 2 darbo dienų trukmės vadovo veiklos stebėjimas darbo vietoje;

25.4. interviu su vadovu ir (ar) skirtingais švietimo įstaigos bendruomenės nariais, švietimo įstaigos savininko atstovais. Siekiant užtikrinti vertinimo objektyvumą, interviu su vadovu metu daromas skaitmeninis garso įrašas.

26. Šaltinių analizė skirta pretendento vertinamosioms kompetencijoms atskleisti. Kiekviena kompetencija pagrindžiama ne mažiau nei dviem šaltiniais.

27. Prilygintą vertinimą atlieka ne mažiau kaip 2 institucijos paskirti ekspertai, kurie pagal šio priedo 24 arba 25 punktus ekspertinio vertinimo būdu, vadovaudamiesi institucijos nustatyta metodika, analizuoja visą vertinimo metu surinktą informaciją, apibendrina savo išvadas ir sutaria dėl pretendento kompetencijų raiškos įvertinimo. Po pokalbio ar veiklos stebėsenos darbo vietoje per 10 darbo dienų ekspertai pateikia institucijai vertinimo ataskaitą su šio priedo 28 punkte nurodyta vertinimo informacija.

28. Prilyginto vertinimo ataskaitoje pateikiamas pretendento kiekvienos iš vertinamųjų kompetencijų įvertinimas nurodant jos raiškos lygį, kiekvienos iš vertinamųjų kompetencijų apibūdinimas ir rekomendacijos kompetencijoms tobulinti, pretendento įvertintų kompetencijų balų suma.

29. Pretendentas supažindinamas su numatytomis prilyginto vertinimo procedūromis. Viso vertinimo metu išlaikomas konfidencialumas, vertinimo informacija taip pat yra konfidenciali. Už konfidencialumo laikymąsi atsako visi dalyvaujantys asmenys.

30. Pretendentų vadovavimo švietimo įstaigai prilyginto vertinimo ataskaita rengiama vadovaujantis aprašo 6 punktu ir galioja šio priedo 15 punkte nustatytą laikotarpį.

 

IV SKYRIUS

KOMPETENCIJŲ ATITIKTIES RAIŠKOS LYGIAMS NUSTATYMAS

 

31. Pretendentas, turintis galiojančią vertinimo ar prilyginto vertinimo ataskaitą, kurioje nėra nurodyta įvertintų kompetencijų balai, pateikia institucijai prašymą išduoti pažymą dėl nustatytų kompetencijų lygių atitikties raiškos lygiams, nurodant balų sumą.

32. Institucijos vadovas, pretendentų kompetencijų vertinimo ar prilyginto vertinimo ataskaitose nustatytų kompetencijų lygių atitiktį raiškos lygiams, išreiškiamiems balais, nustatymui, sudaro ne mažiau kaip trijų asmenų Kompetencijų lygių atitikties raiškos lygiams nustatymo komisiją.

33. Kompetencijų lygių atitikties raiškos lygiams nustatymo komisija, vadovaujantis šio priedo 34 punktu, nagrinėja ir vertina pateiktose ataskaitose fiksuotus pretendento vertintų kompetencijų įvertinimus, kompetencijų apibūdinimus, rekomendacijas kompetencijoms tobulinti ir kitą informaciją bei fiksuojant protokole, apibendrina savo išvadas ir priima sprendimą dėl pretendento kompetencijų lygių atitikties raiškos lygiams, išreiškiamų balais.

34. Pretendento kompetencijų vertinimo ar prilyginto vertinimo ataskaitose nurodytų kompetencijų lygių atitiktis raiškos lygiams, kurie išreiškiami balais, nustatoma tokia tvarka:

34.1. kai vertinimo ataskaitoje įvardytas pretendento atitinkamos kompetencijos įvertinimas – „neatitinka“ vadovavimo švietimo įstaigai nustatytų reikalavimų:

34.1.1. pretendento kompetencija atitinka labai silpną raiškos lygį (1 balas), jei vertinimo ataskaitoje pateiktuose kompetencijos vertinimo komentaruose nurodoma, jog daugumos šios kompetencijos raiškos aspektų (subkompetencijų), apimančių kompetencijai priskiriamų nuostatų, žinių ir gebėjimų visumą, kompetencijų vertinimo metu išsakytose nuostatose, pateiktuose pavyzdžiuose ir priimtuose sprendimuose pretendentas neatskleidė (nepagrindė), o pasitaikantys pavieniai aukštesni kai kurių šios kompetencijos raiškos aspektų (subkompetencijų) vertinimai nekompensuoja bendro visumos vertinimo;

34.1.2. kitais atvejais pretendento kompetencija atitinka silpną raiškos lygį (2 balai);

34.2. kai vertinimo ataskaitoje įvardytas pretendento atitinkamos kompetencijos įvertinimas – „atitinka“ vadovavimo švietimo įstaigai nustatytus reikalavimus:

34.2.1. pretendento kompetencija atitinka pakankamą raiškos lygį (3 balai), jei vertinimo ataskaitoje pateiktuose kompetencijos vertinimo komentaruose nurodoma, kad vyrauja (dominuoja) teiginiai, jog kompetencijų vertinimo metu išsakytose nuostatose, pateiktuose pavyzdžiuose ir priimtuose sprendimuose pretendentas ne visada, tačiau pakankamai pagrindė kompetencijos raiškos aspektus (subkompetencijas), apimančius šiai kompetencijai priskiriamų nuostatų, žinių ir gebėjimų visumą, suprato ir naudojo pagrindinius principus, procedūras, reikalingus veiksmingai veiklai atlikti;

34.2.2. pretendento kompetencija atitinka labai aukštą raiškos lygį (5 balai), jei vertinimo ataskaitoje pateiktuose kompetencijos vertinimo komentaruose nurodoma, jog kompetencijų vertinimo metu išsakytose nuostatose, pateiktuose pavyzdžiuose ir priimtuose sprendimuose pretendentas dažniausiai labai gerai arba puikiai pagrindė kompetencijos raiškos aspektus (subkompetencijas), apimančius šiai kompetencijai priskiriamų nuostatų, žinių ir gebėjimų visumą, labai gerai suprato ir tikslingai naudojo principus, procedūras, reikalingus veiksmingai veiklai atlikti, o pasitaikantys pavieniai žemesni kai kurių šios kompetencijos raiškos aspektų (subkompetencijų) vertinimai nekeičia bendro visumos vertinimo;

34.2.3. kitais atvejais pretendento kompetencija atitinka aukštą raiškos lygį (4 balai).

35. Jei pretendentas dalyvavo kompetencijų vertinime ar prilygintame vertinime daugiau nei vieną kartą, Kompetencijų lygių atitikties raiškos lygiams nustatymo komisija nagrinėja ir vertina vėliausiai išduotą pretendento kompetencijų vertinimo ar prilyginto vertinimo ataskaitą.

36. Vadovaujantis Kompetencijų lygių atitikties raiškos lygiams nustatymo komisijos nutarimu, institucijos parengtoje ir išduodamoje pažymoje dėl pretendento kompetencijų vertinimo ar prilyginto vertinimo metu nustatytų kompetencijų lygių atitikties raiškos lygiams, nurodomas kiekvienos kompetencijos raiškos lygis balais bei įvertintų kompetencijų balų suma. Pažyma laikoma neatskiriama Pretendento kompetencijų vertinimo ar prilyginto vertinimo ataskaitos dalimi.

 

V SKYRIUS

KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

 

37. Kompetencijų vertinimo arba prilyginto vertinimo kokybei užtikrinti naudojamos šios priemonės:

37.1. kompetencijų vertinimo arba prilyginto vertinimo statistikos stebėsena;

37.2. kompetencijų vertinimo proceso stebėsena arba prilyginto vertinimo vertintojų ir ekspertų išvadų analizė;

37.3. pretendentų apeliacijų ir skundų dėl kompetencijų įvertinimo arba prilyginto vertinimo teikimas ir nagrinėjimas.

38. Institucija fiksuoja ir analizuoja pretendentų kompetencijų vertinimo arba prilyginto vertinimo nuasmenintus statistinius duomenis, juos teikia vertintojams ir ekspertams, skelbia viešai.

39. Kompetencijų vertinimo proceso stebėsena vykdoma atliekant pretendentų apklausas ar išsamesnius tyrimus, analizuojant fiksuotus pretendentų atsakymus ar stebint vertinimo procesą gyvai. Proceso stebėseną atlieka Švietimo, mokslo ir sporto ministro arba institucijos vadovo įgalioti specialistai ar (ir) ekspertai, įsipareigoję užtikrinti užduočių, pretendentų asmens ir kitų duomenų konfidencialumą ir apsaugą.

40. Pretendentas, nesutinkantis su kompetencijų įvertinimu, per 10 darbo dienų nuo vertinimo ataskaitos gavimo dienos gali pateikti institucijos vadovui motyvuotą apeliaciją ir vertinimo ataskaitos originalą. Pretendentas per apeliacijai pateikti skirtą laiką gali institucijoje susipažinti su jo užduočių atlikimo skaitmeniniu įrašu. Prašymą susipažinti su skaitmeniniu įrašu pateikia institucijai ne vėliau kaip 2 darbo dienos iki norimos susipažinimo su įrašu dienos. Susipažinimo su skaitmeniniu įrašu tvarką nustato institucijos vadovas.

41. Pretendentas, nesutinkantis su prilygintu vertinimu, per 10 darbo dienų nuo vertinimo ataskaitos gavimo dienos gali pateikti institucijos vadovui motyvuotą apeliaciją ir prilyginto vertinimo ataskaitos originalą, kurie pateikiami šio priedo 43 punkte įvardytai apeliacinei komisijai. Pretendentas per apeliacijai pateikti skirtą laiką gali institucijoje susipažinti su jo struktūruoto pokalbio skaitmeniniu įrašu pateikęs prašymą šio priedo 40 punkte nustatyta tvarka.

42. Pretendentas, nesutinkantis su išduotoje pažymoje dėl galiojančio pretendento kompetencijų vertinimo ar prilyginto vertinimo metu nustatytų kompetencijų lygių atitikties raiškos lygiams, nurodant balų sumą, vertinimu, per 10 darbo dienų nuo pažymos gavimo dienos gali pateikti institucijos vadovui motyvuotą apeliaciją ir išduotos pažymos originalą, kurie pateikiami šio priedo 43 punkte įvardytai apeliacinei komisijai.

43. Institucijos vadovas, pateiktai apeliacijai nagrinėti sudaro ne mažiau kaip trijų asmenų apeliacinę komisiją. Komisijos nariu negali būti vertintojas ar ekspertas, kuris dalyvavo apeliaciją pateikusio pretendento kompetencijų vertinime, prilygintame vertinime ar kompetencijų vertinimo ar prilyginto vertinimo metu nustatytų kompetencijų lygių atitikties raiškos lygiams, vertinime. Komisija, esant poreikiui, išklauso pretendentą ar pretendento pateiktą ataskaitą vertinusį vertintoją ar ekspertą, įvertina pretendento vertinimo dokumentus, skaitmeninį įrašą, kitą su vertinimu susijusią informaciją ir pateikia institucijos vadovui išvadą dėl apeliacijos. Institucijos vadovas, atsižvelgdamas į komisijos išvadą, priima vieną iš šių sprendimų:

43.1. apeliaciją atmesti, palikti galioti kompetencijų įvertinimą ir grąžinti pretendentui vertinimo ar prilyginto vertinimo ataskaitos, pažymos dėl kompetencijų vertinimo ar prilyginto vertinimo metu nustatytų kompetencijų lygių atitikties raiškos lygiams originalus;

43.2. pakeisti pretendento kompetencijų įvertinimą arba kompetencijų apibūdinimą ir išduoti naują vertinimo ataskaitą ar pažymą dėl kompetencijų vertinimo ar prilyginto vertinimo metu nustatytų kompetencijų lygių atitikties raiškos lygiams, kurių galiojimo laikas nustatomas vadovaujantis šio priedo 15 punktu.

44. Apeliacija išnagrinėjama per 20 darbo dienų nuo apeliacijos gavimo dienos.

45. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo institucijos vadovo sprendimo priėmimo dienos pretendentui raštu pranešama apie priimtą institucijos vadovo sprendimą ir nurodomos faktinės aplinkybės, nustatytos apeliacijos nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas sprendimas, ir sprendimo apskundimo tvarka. Jei pretendento kompetencijų įvertinimas pakeičiamas, pretendentui pateikiama atitinkamai nauja kompetencijų vertinimo, prilyginto vertinimo ataskaita ar pažyma dėl kompetencijų vertinimo ar prilyginto vertinimo metu nustatytų kompetencijų lygių atitikties raiškos lygiams.

46. Institucijos vadovo sprendimas dėl pretendento apeliacijos gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka.

47. Dėl kompetencijų vertinimo ar prilyginto vertinimo procedūrų, nustatytų šiame priede, galimo pažeidimo pretendentas gali per 10 darbo dienų nuo vertinimo ataskaitos gavimo dienos pateikti motyvuotą skundą švietimo, mokslo ir sporto ministrui. Skundas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Švietimo, mokslo ir sporto ministras, atsižvelgdamas į skundo tyrimo rezultatus, priima vieną iš šių sprendimų:

47.1. pripažinti, kad šiame priede nustatyta kompetencijų vertinimo ar prilyginto vertinimo procedūra nebuvo pažeista, o pretendento skundą atmesti;

47.2. pripažinti, kad šiame priede nustatyta kompetencijų vertinimo ar prilyginto vertinimo procedūra buvo pažeista, ir įpareigoti instituciją atlikti pakartotinį kompetencijų vertinimą ar prilygintą vertinimą.

48. Pretendentas turi teisę apskųsti švietimo, mokslo ir sporto ministro priimtą sprendimą savo pasirinkimu Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

49. Kompetencijų vertinimo, prilyginto vertinimo dokumentai ir skaitmeniniai įrašai saugomi ne trumpiau kaip vienerius metus po ataskaitos pretendentui pateikimo.

50. Pretendentui, už vertinimo procedūros pažeidimą, techninių priemonių naudojimą ar vertinimo trukdymą pašalintam iš vertinimo, pakartotinai dalyvauti kompetencijų vertinime leidžiama ne anksčiau nei po vienerių metų.

51. Pretendentui prieš 3 darbo dienas neinformavus institucijos ir neatvykus į kompetencijų vertinimą nurodytu (suderintu) laiku, kitą kartą dalyvauti kompetencijų vertinime leidžiama ne anksčiau nei po pusės metų. Ši nuostata netaikoma jei pretendentas negalėjo atvykti ar informuoti institucijos dėl nedarbingumo, šeimos nario mirties atvejų.

52. Kompetencijų vertinimui arba prilygintam vertinimui organizuoti ir vykdyti naudojamos valstybės biudžeto ir kitų šaltinių lėšos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

________________________________