PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KRITERIJŲ, PAGAL KURIUOS PRIEŠGAISRINĘ SAUGĄ ir civilinę saugą REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMAI LAIKOMI MAŽAI PAVOJINGAIS, NUSTATYMO

 

2016 m. gruodžio 27 d. Nr. 1-445

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12 straipsnio 2 dalimi:

1. N u s t a t a u kriterijus, kuriais vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti administraciniai nusižengimai, dėl kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų ir valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai (toliau – pareigūnai) turi teisę pradėti administracinio nusižengimo teiseną, laikomi mažai pavojingais:

1.1.  kriterijus, taikomas visiems ANK 12 straipsnio 1 dalyje nurodytiems administraciniams nusižengimams, dėl kurių pareigūnai turi teisę pradėti administracinio nusižengimo teiseną ‒

dėl padaryto priešgaisrinę ar civilinę saugą reglamentuojančio teisės akto reikalavimo pažeidimo asmeniui anksčiau nė karto nebuvo skirta administracinė nuobauda ir per vienerius metus nebuvo pareikšta žodinė pastaba;    

1.2. kriterijai, taikomi atskiriems ANK 12 straipsnio 1 dalyje nurodytiems administraciniams nusižengimams, dėl kurių pareigūnai turi teisę pradėti administracinio nusižengimo teiseną:

1.2.1. kai padarytas ANK 279 straipsnio 1 dalyje nurodytas priešgaisrinės miškų apsaugos reikalavimų pažeidimas, kuris neapsunkintų dėl kitų priežasčių galinčio kilti gaisro gesinimo darbų;

1.2.2. kai padarytas ANK 525 straipsnio 1 dalyje nurodytas administracinis nusižengimas:

1.2.2.1.  kai yra padarytas priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas, kuris nesukelia pasekmių, kurios turi įtakos dėl kitų priežasčių galinčio kilti gaisro padariniams;

1.2.2.2.  kai yra padarytas priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas, kuris neapsunkintų dėl kitų priežasčių galinčio kilti gaisro gesinimo darbų;

1.2.3. kai padarytas ANK 526 straipsnio 1 dalyje nurodytas administracinis nusižengimas:

1.2.3.1. nusižengimas formalaus pobūdžio ir dėl jo neatsirado realių pasekmių, trukdančių valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir gyventojų pasirengimui ekstremaliosioms situacijoms, veiksmams joms gresiant ar susidarius, ekstremaliųjų situacijų likvidavimui ir jų padarinių šalinimui;

1.2.3.2. kai yra nustatytas Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo ir kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas, kurį galima ištaisyti nedelsiant priežiūrą atliekančio subjekto pareigūno akivaizdoje;

1.3. administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, jei jis atitinka šio įsakymo 1.1 papunktyje nustatytą kriterijų ir bent vieną atskiram administraciniam nusižengimui nustatytą kriterijų.

2. N u r o d a u pareigūnams, pripažinusiems padarytą administracinį nusižengimą mažai pavojinga veika ir pareiškusiems administracinį nusižengimą padariusiam asmeniui žodinę pastabą, tai pažymėti Administracinių nusižengimų registre.

3. Pavedu:

3.1. apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų, priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų, priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų objektų apsaugai viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą;

3.2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Administracinės valdybos Bendrajam skyriui šį įsakymą teisės aktų nustatyta tvarka teikti skelbti Teisės aktų registre;

3.3. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Administracinės valdybos Teisės skyriui šį įsakymą paskelbti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

4. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas,

vidaus tarnybos pulkininkas                                                                              Jūris Targonskas