LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. V-2931

„DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 12  d. Nr. V-294

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimą Nr. V-2931 „Dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 9 straipsnio 19 dalimi, 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.3, 2.2.31 ir 2.2.4. papunkčiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, nusprendžiu:

1. Įpareigoti paslaugas teikiančius, paslaugų veiklą (toliau – paslauga) vykdančius asmenis (toliau – paslaugų teikėjai), kurių veikla nedraudžiama (išskyrus aukšto meistriškumo sporto pratybas, lauko slidinėjimo trasų paslaugas, individualius (vienam paslaugos gavėjui) fizinio aktyvumo užsiėmimus lauke, teikiamus fizinio aktyvumo ar sporto specialisto, instruktoriaus ar fizinio aktyvumo ar sporto specialisto paslaugų teikėjo), paslaugų teikimo ir veiklos vykdymo vietų administracijas ar kitus jų veiklą organizuojančius subjektus:

1.1. Užtikrinti, kad paslaugų teikimo ir veiklos vykdymo vietose paslaugų teikėjai (darbuotojai) dėvėtų medicinines veido kaukes arba respiratorius, grožio paslaugų teikėjai – respiratorius, o vyresni nei 6 metų amžiaus lankytojai, paslaugų gavėjai, vartotojai (toliau – paslaugų gavėjai) dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukė), išskyrus atvejus, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke ar paslaugos teikimo metu paslaugos gavėjas sportuoja. Tokios paslaugos teikimo metu paslaugos gavėjas gali būti be jos. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

1.2. Riboti paslaugų gavėjų srautus:

1.2.1. užtikrinti, kad paslaugų gavėjai eilėse laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 1 metro atstumo vienas nuo kito;

1.2.2. vietose, kuriose susidaro eilė, pažymėti privalomus atstumus tarp eilėje stovinčių paslaugų gavėjų ir užtikrinti šio reikalavimo laikymąsi.

1.2.3. užtikrinti, kad paslaugų, kurių teikimo metu būtinas ilgesnis nei 15 minučių kontaktas tarp paslaugos teikėjo ir paslaugos gavėjo, teikimo vietose (išskyrus transporto priemones, apgyvendinimo paslaugų teikimo vietas):

1.2.3.1. būtų užtikrinamas 20 m2 paslaugos teikimo plotas vienam paslaugos gavėjui arba jei patalpos, kurioje teikiama paslauga konkrečiam paslaugos gavėjui, plotas yra mažesnis nei 20 m2, vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas paslaugos gavėjas.

1.2.3.2. grožio paslaugos būtų teikiamos tik iš anksto nuotoliniu būdu (telefonu, el. paštu ar kt.) užregistruotiems paslaugų gavėjams;

1.2.3.3. grožio paslaugų gavėjai į paslaugų teikimo vietą atvyktų laiku ir nelauktų paslaugos teikimo paslaugų teikimo vietoje (pvz., laukimo patalpoje (vietoje), paslaugų teikimo patalpoje įrengtoje atskiroje zonoje, skirtoje laukiantiems paslaugų vartotojams), išskyrus paslaugos gavėją lydinčius asmenis (kurie lydi vaikus, neįgaliuosius, specialiųjų poreikių turinčius asmenis ir pan.);

1.2.3.4. užtikrinti, kad paslaugų, kurių teikimo metu būtinas trumpesnis nei 15 minučių kontaktas tarp paslaugos teikėjo ir paslaugos gavėjo, teikimo vietose (išskyrus transporto priemones, apgyvendinimo paslaugų teikimo vietas), būtų užtikrinamas 10 m2 paslaugos teikimo plotas vienam paslaugos gavėjui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas paslaugos gavėjas.

1.3. Į paslaugų teikimo vietas neįleisti paslaugų gavėjų, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

1.4. Prie įėjimo į paslaugų teikimo vietą pateikti informaciją apie paslaugų gavėjų asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.) arba periodiškai skelbti tokią informaciją per garsiakalbius.

1.5. Sudaryti galimybę tinkamai paslaugų gavėjų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai – prie įėjimo į paslaugų teikimo patalpą arba paslaugų teikimo vietą atviroje erdvėje ir sanitarinį mazgą gerai matomoje vietoje pakabinti vartotojų rankų dezinfekcijai skirtą priemonę.

1.6. Tarp paslaugų teikėjų darbo vietų ar tarp paslaugos teikėjo ir paslaugos gavėjo, kai tai leidžia paslaugos teikimo ypatumai, išlaikyti bent 2 metrų atstumą, išskyrus atvejus, kai tarp darbo vietų įrengiamos ne žemesnės nei 140 cm aukščio pertvaros, atskiriančios tiek paslaugų teikėjus, tiek paslaugų gavėjus.

1.7. Nuolat stebėti savo ir kitų darbuotojų sveikatą. Sudaryti sąlygas matuoti (-s) darbuotojų (-ams) kūno temperatūrą tik atvykus į darbą.

1.8. Paslaugų teikimo vietoje darbuotojams pasireiškus viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymiams (karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.) konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai.

1.9. Pačiam paslaugų teikėjui (darbuotojui) sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją) arba paslaugų teikimo vietos administracijai ar kitam jų veiklą organizuojančiam subjektui iš paties paslaugų teikėjo (darbuotojo) gavus informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis.

1.10. Nedirbti ir drausti paslaugų teikimo vietoje dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

1.11. Patiems laikytis ir užtikrinti, kad paslaugų teikėjai (darbuotojai) laikytųsi griežtos rankų higienos: plauti rankas skystu muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis, vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo.

1.12. Pagal galimybes darbą organizuoti taip, kad kuo daugiau paslaugų teikėjų (darbuotojų) laikytųsi saugaus atstumo vienas nuo kito ir (ar) paslaugų gavėjo (daugiau nei 2 metrų atstumu, trumpiau nei 15 min.) ar nekontaktuotų. Jeigu dirbama pamainomis, pagal galimybes organizuoti paslaugų teikėjų (darbuotojų) pamainų pasikeitimą išlaikant saugų atstumą ar be kontakto.

1.13. Užtikrinti, kad respiratorius būtų keičiamas ne rečiau nei kas 4 valandas.

1.14. Dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, laiptinės turėklus, elektros jungiklius, kėdžių atramas ir kt.) valyti ir dezinfekuoti ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.

1.15. Paslaugų teikimo patalpas vėdinti ne rečiau nei 1 kartą per valandą, jeigu yra tokia galimybė.

1.16. Kitą aplinkos valymą ir dezinfekciją atlikti vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (ne sveikatos priežiūros sektorius, įtarus ar patvirtinus COVID-19 atvejį) (https://bit.ly/3mWbxzf).

1.17. Prie įėjimo į paslaugų teikimo vietą pateikti informaciją paslaugų gavėjui apie būtinybę dėvėti kaukes. Paslaugų teikėjai gali atsisakyti teikti paslaugas tais atvejais, kai paslaugų gavėjai nedėvi kaukių.

2. Įpareigoti vyresnius nei 6 metų amžiaus asmenis paslaugų teikimo ir veiklos vykdymo vietose dėvėti kaukesišskyrus atvejus, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui dėvint kaukę ar paslaugos teikimo metu paslaugos gavėjas sportuoja. Tokios paslaugos teikimo metu paslaugos gavėjas gali būti be jos. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

3. Rekomenduoti paslaugų teikėjams prieš pradedant dirbti atlikti profilaktinį vienkartinį tyrimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) teisės aktų nustatyta tvarka.“

2. Nustatau, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. vasario 15 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                               Arūnas Dulkys