LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SpREndimas

DĖL lietuvos respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. Sp-159 „dėl POLITINEI REKLAMAI TAIKYTINŲ ĮKAINIŲ IR SĄLYGŲ PATEIKIMO VYRIAUSIAJAI RINKIMŲ KOMISIJAI IR JŲ KEITIMO TVARKOS APRAŠO patvirtinimo“ pakeitimo

 

2019 m. kovo 15 d. Nr. Sp-160

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 19 straipsnio 2 dalies 11 ir 12 punktais, nusprendžia:

1. Pakeisti Politinei reklamai taikytinų įkainių ir sąlygų pateikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai ir jų keitimo tvarkos aprašą, patvirtintą Vyriausiosios rinkimų komisijos 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. Sp-159 „Dėl Politinei reklamai taikytinų įkainių ir sąlygų pateikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Papildyti 6 punktą 6.3 papunkčiu:

6.3. politinės kampanijos laikotarpiu per visuomenės informavimo priemones neatlygintinai, laikantis objektyvumo ir politinės kampanijos dalyvių lygiateisiškumo principų viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų skleidžiama informacija apie rinkimų programas.“

1.2. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Politinės kampanijos laikotarpiu viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai politinę reklamą gali skleisti tik pagal visiems politinės kampanijos dalyviams vienodus įkainius ir sąlygas, pateiktus Vyriausiajai rinkimų komisijai ne vėliau kaip likus 30 dienų iki rinkimų ar referendumo.“

1.3. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9. Paskelbti politinės kampanijos laikotarpiu taikytini politinės reklamos įkainiai ir sąlygos negali būti teikiami, keičiami prasidėjus politinei kampanijai. Ne vėliau kaip iki politinės kampanijos laikotarpio pradžios politinei reklamai taikytini įkainiai ir sąlygos gali būti pakeisti su Vyriausiosios rinkimų komisijos sutikimu.“

1.4. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10. Politinės kampanijos laikotarpiu pateikti įkainiai ir sąlygos taikomi:

10.1. tik politinėms kampanijoms, prasidedančioms ne anksčiau kaip kitą dieną po politinei reklamai taikytinų įkainių ir sąlygų pateikimo, visais atvejais;

10.2. vykstančiai politinei kampanijai, jeigu įkainiai ir sąlygos buvo pateikti ne vėliau kaip likus 30 dienų iki rinkimų ar referendumo ir viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas nebuvo pateikęs įkainių ir sąlygų iki politinės kampanijos pradžios. Tokiu atveju viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas gali skleisti politinę reklamą ne anksčiau kaip kitą dieną nuo įkainių ir sąlygų paskelbimo Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje.“

1.5. Papildyti 15 punktą 15.1 papunkčiu:

15.1. Pateikti įkainiai ir sąlygos galioja iki viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas kreipiasi dėl jų pašalinimo arba Vyriausioji rinkimų komisija nustato, kad viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas nevykdo veiklos.“

2. Nustatyti, kad šiuo metu vykstančioms politinėms kampanijoms politinės reklamos įkainius ir sąlygas ne vėliau kaip likus 30 dienų iki rinkimų ar referendumo Vyriausiajai rinkimų komisijai gali pateikti po Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo Nr. IX-2428 16 straipsnio pakeitimo įstatymo įsigaliojimo (2019 m. vasario 28 d.) veiklą pradėję viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, pateikę tai pagrindžiančius dokumentus.

2.1. Nustatyti, kad tokiu atveju viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas gali skleisti politinę reklamą ne anksčiau kaip kitą dieną nuo įkainių ir sąlygų paskelbimo Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                   Laura Matjošaitytė