LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 5.50, 5.57 IR 5.63 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. birželio 30 d. Nr. XII-1928

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 5.50 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 5.50 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šiame straipsnyje nurodyti veiksmai turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos, tačiau šio straipsnio 2 dalyje nurodytos teisinės pasekmės atsiranda tik tokiu atveju, jeigu nėra pirmesnės eilės įpėdinio (įpėdinių) pagal įstatymą ar įpėdinio (įpėdinių) pagal testamentą atliktų veiksmų, kuriais priimtas palikimas.“

2. Pripažinti netekusia galios 5.50 straipsnio 4 dalį.

 

2 straipsnis. 5.57 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5.57 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

5.57 straipsnis. Palikimo priėmimo termino atnaujinimas

1. Šio kodekso 5.50 straipsnyje nustatytą palikimo priėmimo terminą teismas gali atnaujinti, jeigu pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Palikimas gali būti priimamas pasibaigus terminui ir be kreipimosi į teismą, jeigu su tuo sutinka visi kiti priėmę palikimą įpėdiniai.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais įpėdiniui, praleidusiam palikimo priėmimo terminą, perduodama iš jam priklausančio, kitų įpėdinių priimto ar perėjusio valstybei turto tik tai, kas išliko natūra, taip pat lėšos, gautos realizavus kitą jam priklausančią turto dalį.“

 

3 straipsnis. 5.63 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5.63 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Teismas gali atnaujinti šio straipsnio 1 dalyje numatytą terminą, jeigu terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių ir nuo palikimo atsiradimo dienos nepraėjo daugiau kaip treji metai.“

 

4 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

Šio įstatymo nuostatos dėl veiksmų, kuriais priimamas palikimas, atlikimo termino skaičiavimo taikomos, kai palikimas atsiranda įsigaliojus šiam įstatymui.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė