LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2012 M. LAPKRIČIO 7 D. ĮSAKYMO NR. 1-220 „DĖL energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo TVARKOS APRAŠO patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 27 d. Nr. 1-397 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 9, 21, 22, 28 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 221 straipsniu įstatymu: 

1. P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

DĖL ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“.

1.2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. T v i r t i n u  Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašą (pridedama).

1.3. Pakeičiu 2.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.5. sertifikavimo įstaigos nuo 2021 m. sausio 1 d. atestuoja energetikos darbuotojus pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro tvirtinamą vieningą (nacionalinę) energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą;“.

2. P a k e i č i u  nurodytu įsakymu patvirtintą Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠAS“.

2.2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato:“.

2.3. Pakeičiu 3.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.4. architektams ir statybos inžinieriams, projektuojantiems ir statantiems energetikos objektus, kurie Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka yra priskirti ypatingųjų ir neypatingųjų statinių kategorijai.“

2.4. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Statybos inžinieriai, siekiantys Lietuvos Respublikoje eiti ypatingųjų ir neypatingųjų statinių (energetikos objektų) statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, yra atestuojami vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ (toliau – Reglamentas), nustatyta tvarka.

2.5. Pakeičiu 10.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.1. Energetikos darbuotojas – fizinis asmuo, įrengiantis, montuojantis ir (ar) eksploatuojantis energetikos objektus ir įrenginius.“

2.6. Pakeičiu 10.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.2Energetikos darbuotojų atestavimas – tikrinimas, ar energetikos darbuotojas pagal einamas pareigas ar faktiškai atliekamą darbą atitinka jam keliamus kvalifikacinius reikalavimus, ar turi reikiamą išsilavinimą ir pakankamą darbo stažą (patyrimą) savo veiklos srityje, ar išmano energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, reikalavimus.“

2.7. Pakeičiu 12.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.1. interneto svetainėje www.vei.lt skelbia teisės aktų, nustatančių energetikos įrenginių ir objektų įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, energetikos veiklos technologinių procesų reikalavimus, sąrašus pagal kiekvieną energetikos sektorių. Teisės aktų sąrašai turi būti periodiškai peržiūrimi ir atnaujinami pasikeitus jų nustatytam reglamentavimui;“.

2.8. Pripažįstu netekusiu galios 12.4 papunktį.

2.9. Pripažįstu netekusiu galios 13.7 papunktį.

2.10. Pripažįstu netekusiu galios 14.4 papunktį.

2.11. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Valstybinės svarbos energetikos objektus eksploatuojančių energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja energetikos objektų, įrenginių eksploatavimo veiklai, privalo turėti inžinerijos, technologijų ir (ar) fizinių mokslų studijų krypčių grupės aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį energetikos veiklos srityje, taip pat turi periodiškai tobulinti kvalifikaciją, išmanyti teisės aktų, reglamentuojančių energetikos objektų, įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, reikalavimus.

2.12. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Energetikos įmonių, kurios neeksploatuoja valstybinės svarbos energetikos objektų, vadovai ar jų įgalioti asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja energetikos objektų, įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo veiklai, privalo turėti ne žemesnį kaip inžinerijos, technologijų ir (ar) fizinių mokslų studijų krypčių grupės aukštąjį koleginį arba jam prilygintą išsilavinimą, nurodytą Aprašo 421 punkte, minimalią, bet ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį energetikos veiklos srityje, jeigu šis reikalavimas yra nustatytas pareigybės aprašyme ar nuostatuose, taip pat turi periodiškai tobulinti kvalifikaciją, išmanyti teisės aktų, reglamentuojančių energetikos objektų, įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, reikalavimus.

2.13. Pripažįstu netekusiu galios 17 punktą.

2.14. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Energetikos objektus, įrenginius įrengiantys ir (ar) eksploatuojantys inžinerinių kategorijų energetikos darbuotojai privalo turėti ne žemesnį kaip inžinerijos, technologijų ir (ar) fizinių mokslų studijų krypčių grupės aukštąjį koleginį arba jam prilygintą išsilavinimą, nurodytą Aprašo 421 punkte, išskyrus Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo nustatytą išsilavinimo reikalavimą, mokymo įstaigoje arba energetikos įmonėje kursų (programų), suteikiančių teisinių ir technologinių žinių, reikalingų atitinkamai veiklos sričiai, baigimo pažymėjimą, turėti minimalią, bet ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį energetikos veiklos srityje, jeigu šis reikalavimas yra nustatytas pareigybės aprašyme ar nuostatuose, taip pat turi periodiškai tobulinti kvalifikaciją, išmanyti teisės aktų, reglamentuojančių energetikos objektų, įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, reikalavimus.

2.15. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Energetikos objektus, įrenginius įrengiantiems ir (ar) eksploatuojantiems darbininkų kategorijų energetikos darbuotojams bendrieji ir specialieji kvalifikaciniai reikalavimai pagal užimamas pareigas (pareigybės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai atliekamą darbą nustatyti energetikos objektų, įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos ir kituose teisės aktuose. Jeigu norminių teisės aktų, nustatančių specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus įmonės energetikos objektus, įrenginius įrengiantiems ir (ar) eksploatuojantiems energetikos darbuotojams, nėra, tokius reikalavimus turi nustatyti įmonės vadovas arba jo įgalioti asmenys.

2.16. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Inžinerinių kategorijų energetikos darbuotojai, įrengiantys energetikos objektus ir įrenginius, privalo periodiškai tobulinti kvalifikaciją. Šie asmenys ne rečiau kaip kas 5 metus privalo tobulinti savo kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo kursuose arba kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose išklausydami ne mažiau kaip 20 akademinių valandų paskaitų.“

2.17. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Atestuojant tikrinama, ar energetikos darbuotojas atitinka jam keliamus bendruosius ir specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus. Energetikos darbuotojų bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimo, darbo stažo, kvalifikacijos tobulinimo reikalavimai, jeigu jie nustatyti teisės aktuose) turi būti patikrinami iki atestavimo pradžios. Jeigu energetikos darbuotojas netenkina nustatytų bendrųjų kvalifikacinių reikalavimų, – jo žinios nėra tikrinamos. Atestavimo metu žinios tikrinamos naudojantis testais, programomis iš energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą.“

2.18. Pakeičiu 30.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

30.1.1. energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja energetikos objektų, įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo veiklai, organizuoja šiuos darbus, bet tiesiogiai jų neįrengia ir (ar) neeksploatuoja;“.

2.19. Pakeičiu 30.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

30.1.2. energetikos objektus, įrenginius įrengiantys ir (ar) eksploatuojantys inžinerinės kategorijos darbuotojai (specialistai), jeigu teisės aktai nenustato kito periodiškumo;“.

2.20. Pakeičiu 30.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

30.2.1. energetikos objektus, įrenginius įrengiantys ir (ar) eksploatuojantys darbininkų kategorijų darbuotojai ir operatyviniai (budintieji) darbuotojai, jeigu teisės aktai nenustato kito periodiškumo;“.

2.21. Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Energetikos darbuotojai, nesutinkantys su sertifikavimo įstaigos sprendimais, gali pateikti apeliacinį skundą dėl atestavimo sprendimo ar dėl kitų priežasčių, susijusių su atestavimo procesu, tai sertifikavimo įstaigai, kuri jį atestavo.“

2.22. Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37. Sertifikavimo įstaiga tiria gautus apeliacinius skundus pagal Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 reikalavimus patvirtintas procedūras.“

2.23. Pripažįstu netekusiu galios 38 punktą.

2.24. Pripažįstu netekusiu galios 39 punktą.

2.25. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. Valstybėje narėje įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų, ar jų padalinių energetikos darbuotojai, išskyrus nurodytus Reglamente, atestuojami Aprašo nustatyta tvarka. Energetikos darbuotojai, reikiamas žinias ir įgūdžius įgiję kitoje valstybėje narėje ir pateikę įstaigos, akredituotos pagal standartą EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)“ kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, neatestuojami. Kitoje valstybėje narėje atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojantiems specialistams išduoti atitinkantys Direktyvoje 2009/28/EB nustatytus kriterijus sertifikatai, atestatai ar jiems lygiaverčiai dokumentai, pripažįstami Lietuvos Respublikoje.“

2.26. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

42. Energetikos darbuotojams, neatestuotiems Aprašo nustatyta tvarka ar neturintiems valstybėse narėse išduotų jų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (Aprašo 41 punktas), draudžiama įrengti, montuoti ir (ar) eksploatuoti energetikos objektus ir įrenginius, jeigu teisės aktai nenustato kitaip.“

2.27. Pakeičiu 421 punktą ir jį išdėstau taip:

421. Energetikos darbuotojai, kurių išsilavinimas neatitinka Aprašo 16 ir 18 punktuose nustatytų išsilavinimo reikalavimų, bet jeigu jie buvo atestuoti iki 2013 m. liepos 1 d. ir turi ne žemesnį kaip techninį specialųjį vidurinį išsilavinimą (politechnikumo ar technikumo baigimo diplomas išduotas iki 1995 m.) arba aukštesniojo mokslo atitinkamos techninės (energetikos, technologijos mokslų, statybos, inžinerijos) srities išsilavinimą (aukštesniojo mokslo baigimo diplomas išduotas iki 2000 m.), gali būti toliau periodiškai atestuojami pagal Aprašo nuostatas.“

2.28. Pakeičiu 1 priedo lentelės 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3.

Elektros objektų ir įrenginių įrengimas

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių1, 6 įrengimo organizavimą

Organizuoti elektros įrenginių1, 6 įrengimą

Sertifikavimo įstaiga

Elektros įrenginius1, 6 įrengiantys specialistai, darbininkai

Įrengti, bandyti, derinti, paleisti elektros įrenginius1, 6

Sertifikavimo įstaiga arba energetikos įmonė“.

 

2.29. Pakeičiu 2 priedo lentelės 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3.

Šilumos objektų ir įrenginių įrengimas

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos1 įrenginių įrengimo organizavimą

Organizuoti šilumos įrenginių1 įrengimą

Sertifikavimo įstaiga

Šilumos įrenginius1 įrengiantys specialistai, darbininkai

Įrengti, bandyti, derinti, paleisti šilumos įrenginius1

Sertifikavimo įstaiga2 arba energetikos įmonė“.

 

2.30. Pakeičiu 3 priedo lentelės 8 punktą ir jį išdėstau taip:

„8.

Gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių5 įrengimas

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginių5 įrengimo organizavimą

Organizuoti gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginių5 įrengimą

Sertifikavimo įstaiga

Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius5 įrengiantys specialistai

Įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius5 ir (ar) vadovauti gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginių5 įrengimo, bandymo, derinimo, paleidimo darbams

Sertifikavimo įstaiga1, arba energetikos įmonė

Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius5 įrengiantys darbininkai

Įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius5

Sertifikavimo įstaiga1, arba energetikos įmonė“.

 

2.31. Pakeičiu 4 priedo lentelės 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4.

Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių įrengimas

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų įrenginių įrengimo organizavimą

Organizuoti naftos, naftos produktų įrenginių įrengimą

Sertifikavimo įstaiga

Naftos, naftos produktų įrenginius įrengiantys specialistai

Įrengti, bandyti, derinti, paleisti naftos, naftos produktų įrenginius ir (ar) vadovauti naftos, naftos produktų įrenginių įrengimo, bandymo, derinimo, paleidimo darbams

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Naftos, naftos produktų įrenginius įrengiantys darbininkai

Įrengti, bandyti, derinti, paleisti naftos, naftos produktų įrenginius

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė“.

 

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                      Žygimantas Vaičiūnas