LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2008 M. SAUSIO 17 D. ĮSAKYMO NR. V-50 „DĖL MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio 19d. Nr. V-473 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2018 m. balandžio 5 d. nutarimą Nr. DT-3/1 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo didinimo nuo 2018 m. gegužės 1 d.“:

1.  P a k e i č i u Išlaidų medicininei reabilitacijai kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“:

1.1. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Reabilitacijos ir sveikatos grąžinamojo gydymo paslaugų bazinės kainos:

Eil.

Nr.

Gydymo paslaugos pavadinimas

Suaugusiųjų vieno lovadienio / ambulatorinio apsilankymo/ palaikomo-sios reabilitacijos namuose dėl nervų sistemos ligų  bazinė kaina (balais)

Vaikų vieno lovadienio / ambulatorinio apsilankymo/palaikomo-sios reabilitacijos namuose dėl nervų sistemos ligų  bazinė kaina (balais)

1

Reabilitacija III, pakartotinė reabilitacija III

86,96

 

86,96

 

2

Reabilitacija II, pakartotinė reabilitacija II

47,39

48,23

3

Ambulatorinė reabilitacija II

20,40

 

20,80

 

4

Ambulatorinė reabilitacija I

17,02

 

5

Sveikatos grąžinamasis gydymas

33,74

6

Palaikomoji reabilitacija dėl judamojo-atramos aparato pažeidimų, nervų sistemos ligų ir vaikų kraujo ligų

35,73

 

36,55

 

7

Palaikomoji reabilitacija dėl regos ir klausos funkcijos sutrikimo

30,65

 

31,31

 

8

Palaikomoji reabilitacija namuose dėl nervų sistemos ligų

40,63

 

40,63

 

9

Asmens, slaugančio vaiką (-us),

išlaikymas*

10,94

Pastaba: * – į slaugančiojo asmens išlaikymo išlaidas įskaičiuojamos asmens maitinimo ir nakvynės paslaugų išlaidos.“

1.2. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Vaikų sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų vieno lovadienio bazinė kaina –24,08 balo.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                 Aurelijus Veryga