r_NaujojiAkmene

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

2017 m. gegužės 31 d. Nr. T-111(E)

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir 27 straipsnio 9 dalies 15 punktu, Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimu Nr. T-214(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, (pakeitimas 2017-01-26 sprendimu Nr. T-13(E), 132 punktu, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pritarti Akmenės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Vitalijus Mitrofanovas