LIETUVOS RESPUBLIKOS

TURIZMO ĮSTATYMO NR. VIII-667 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 STRAIPSNIŲ, SEPTINTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 41 STRAIPSNIU IR 20 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2014 m. gegužės 8 d. Nr. XII-873

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:

13. Kelionių pardavimo agentas – turizmo paslaugų teikėjas, priimantis užsakymus ir sutartiniais pagrindais tarpininkaujantis parduodant organizuotas turistines keliones ir (ar) atskiras turizmo paslaugas vartotojams, teikiantis jiems su parduodamomis turizmo paslaugomis susijusią informaciją.“

2. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 14 dalį.

3. Pakeisti 2 straipsnio 15 dalį ir ją išdėstyti taip:

15. Kelionių organizatorius – turizmo paslaugų teikėjas, reguliariai rengiantis organizuotas turistines keliones, teikiantis ir (ar) parduodantis kelionių organizavimo paslaugas turizmo paslaugų vartotojams tiesiogiai arba per kelionių pardavimo agentus ir (ar) teikiantis ir (ar) parduodantis kitas turizmo paslaugas.“

4. Pakeisti 2 straipsnio 16 dalį ir ją išdėstyti taip:

16. Kelionių organizavimo paslauga – savarankiška, už užmokestį atliekama ekonominė veikla, apimanti organizuotų turistinių kelionių rengimą ir (ar) jų pardavimą.“

5. Pakeisti 2 straipsnio 21 dalį ir ją išdėstyti taip:

21. Lietuvos Respublikos turizmo paslaugų teikėjas – siūlantis arba teikiantis turizmo paslaugas valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, turintys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – turizmo paslaugų teikėjas fizinis asmuo), arba Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar jo padalinys, taip pat valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje (toliau – turizmo paslaugų teikėjas juridinis asmuo).“

6. Pakeisti 2 straipsnio 32 dalį ir ją išdėstyti taip:

32. Turizmo informacijos centras – juridinis arba fizinis asmuo, kurio veikla apima informacijos apie turizmo išteklius ir turizmo paslaugas rengimą, teikimą ir (ar) skleidimą.“

7. Pakeisti 2 straipsnio 40 dalį ir ją išdėstyti taip:

40. Viešbutis – turizmo paslaugų teikėjas, teikiantis apgyvendinimo kambariuose (numeriuose) paslaugas, įskaitant kasdienę nuomojamų kambarių priežiūrą (valymą, tvarkymą, lovų klojimą) ir aptarnavimą kambariuose.“

8. Papildyti 2 straipsnį 43 dalimi:

43. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme ir kituose įstatymuose.“

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

4 straipsnis. Kelionių organizavimo paslaugų teikėjai

1. Kelionių organizavimo paslaugas teikia kelionių organizatoriai.

2. Vykdyti kelionių organizatoriaus veiklą gali valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, turintys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar jo padalinys, taip pat valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas (įregistruotas) Lietuvos Respublikoje (toliau – pareiškėjas), turintis Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – Valstybinis turizmo departamentas) išduotą kelionių organizatoriaus pažymėjimą, patvirtinantį teisę vykdyti kelionių organizatoriaus veiklą.

3. Kelionių organizatoriaus pažymėjimas, patvirtinantis teisę nuolat vykdyti kelionių organizatoriaus veiklą, išduodamas neterminuotam laikui pareiškėjui, norinčiam teikti kelionių organizavimo paslaugas, jeigu jis Valstybiniam turizmo departamentui pateikia:

1) tinkamai užpildytą Valstybinio turizmo departamento nustatytos formos prašymą;

2) šio įstatymo 8 straipsnyje nustatytą galiojantį prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą;

3) Valstybinio turizmo departamento nustatytos formos deklaraciją, kad fizinis asmuo, juridinis asmuo, juridinio asmens vadovas, kolegialaus valdymo organo narys, savininkas, taip pat juridinio asmens dalyvis, turintis juridinio asmens įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime, yra nepriekaištingos reputacijos. Šiame punkte nurodyti asmenys nelaikomi nepriekaištingos reputacijos, jeigu fizinis asmuo arba juridinio asmens vadovas, kolegialaus valdymo organo narys, savininkas, taip pat juridinio asmens dalyvis, turintis juridinio asmens įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo teisių dalį, įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu yra pripažinti kaltais dėl bet kokios tyčinės nusikalstamos veikos padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba yra bausti už administracinius teisės pažeidimus nuosavybės, prekybos, finansų, apskaitos ar statistikos srityje arba juridiniam asmeniui per pastaruosius trejus metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl bet kokios tyčinės nusikalstamos veikos padarymo.

4. Išduoti kelionių organizatoriaus pažymėjimą arba pateikti motyvuotą rašytinį atsisakymą išduoti kelionių organizatoriaus pažymėjimą Valstybinis turizmo departamentas privalo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visų tinkamai įformintų šio straipsnio 3 dalyje nurodytų dokumentų gavimo dienos. Atsakymo per šioje dalyje nustatytą terminą nepateikimas visais atvejais laikomas kelionių organizatoriaus pažymėjimo išdavimu.

5. Valstybinis turizmo departamentas privalo 10 darbo dienų sustabdyti kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą, kai paaiškėja bent viena iš šių aplinkybių:

1) po sprendimo išduoti kelionių organizatoriaus pažymėjimą priėmimo paaiškėjo faktų, dėl kurių būtų atsisakyta pareiškėjui išduoti kelionių organizatoriaus pažymėjimą;

2) galiojančiame prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinančiame dokumente nurodyta prievolių įvykdymo užtikrinimo suma neatitinka šio įstatymo 8 straipsnyje nustatytų reikalavimų;

3) kelionių organizatorius, likus ne mažiau kaip 15 darbo dienų iki turimo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo pabaigos, Valstybiniam turizmo departamentui nepateikė naujo kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento ir dokumentų, pagrindžiančių prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinančiame dokumente nurodytą prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą;

4) kelionių organizatorius nepateikia šio įstatymo 7 straipsnio 9 dalies 3 punkte nurodytos informacijos;

5) kelionių organizatorius paskelbė arba kitaip raštu pranešė kreditoriams ir raštu pranešė Valstybiniam turizmo departamentui apie tai, kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

6. Kai Valstybinis turizmo departamentas sustabdo kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą, kelionių organizatorius nuo pranešimo apie Valstybinio turizmo departamento sprendimą sustabdyti kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą gavimo dienos neturi teisės prisiimti naujų įsipareigojimų turistams ir vartotojams, tačiau privalo įvykdyti visus iki Valstybinio turizmo departamento pranešimo apie sprendimą sustabdyti kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą gavimo dienos prisiimtus įsipareigojimus turistams ir vartotojams.

7. Valstybinis turizmo departamentas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo sustabdyti kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą priėmimo dienos turi raštu pranešti kelionių organizatoriui apie Valstybinio turizmo departamento sprendimą sustabdyti kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą. Kelionių organizatorius privalo per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie Valstybinio turizmo departamento sprendimą sustabdyti kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą gavimo dienos pašalinti šio straipsnio 5 dalyje nurodytas aplinkybes. Kai paaiškėja, kad dėl objektyvių priežasčių per šioje dalyje nustatytą terminą šio straipsnio 5 dalyje nurodytos aplinkybės negali būti pašalintos, Valstybinis turizmo departamentas gali kelionių organizatoriaus motyvuotu prašymu kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

8. Kai paaiškėja, kad kelionių organizatoriaus nuosavas kapitalas tapo mažesnis negu 1/2 įstatuose ar kituose Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.47 straipsnio 1 dalyje nurodytuose dokumentuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, Valstybinis turizmo departamentas privalo raštu įspėti kelionių organizatorių apie kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimą, jeigu kelionių organizatorius per 6 mėnesius nuo pranešimo apie Valstybinio turizmo departamento įspėjimą panaikinti kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą gavimo dienos nepašalina šioje dalyje nurodyto trūkumo.

9. Valstybinis turizmo departamentas kitą darbo dieną panaikina kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą, kai:

1) paaiškėja, kad kelionių organizatorius juridinis asmuo yra likviduojamas arba pasibaigia kitais įstatymų nustatytais pagrindais;

2) įsiteisėja teismo nutartis kelionių organizatoriui juridiniam asmeniui iškelti bankroto bylą arba kreditorių susirinkimas priima nutarimą kelionių organizatoriui juridiniam asmeniui bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

3) kelionių organizatorius per šio straipsnio 7 dalyje nustatytus terminus nepašalina pažeidimų, dėl kurių kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas ir (ar) kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymas buvo pratęstas;

4) kelionių organizatorius per šio straipsnio 8 dalyje nustatytą terminą nepašalina šio straipsnio 8 dalyje nustatyto pažeidimo;

5) įsiteisėja teismo nutartis kelionių organizatoriui fiziniam asmeniui iškelti bankroto bylą ir jis per 10 darbo dienų nepateikia Valstybiniam turizmo departamentui teismo leidimo vykdyti individualią veiklą arba įsiteisėja teismo nutartis, kuria patvirtinamas fizinio asmens mokumo atkūrimo planas, kuriame nenumatyta, kad fizinis asmuo vykdys individualią veiklą;

6) kelionių organizatorius fizinis asmuo miršta;

7) kelionių organizatorius pateikia rašytinį prašymą panaikinti kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą;

8) kelionių organizatorius pažeidžia bent vieną iš šio straipsnio 6 dalyje nustatytų reikalavimų.

10. Valstybinis turizmo departamentas negali kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdyti, kelionių organizatoriaus pažymėjimo sustabdymo termino pratęsti, kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinti, jeigu nesilaikoma teisės aktuose nustatytų veiklos sąlygų, tačiau pažeidimas yra mažareikšmis ir nepažeidžia turistų ir vartotojų teisių.

11. Kelionių organizatoriaus pažymėjimo, popierinės formos kelionių organizatoriaus pažymėjimo dublikato išdavimo, kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo, kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo tvarka nustatoma Kelionių organizatoriaus licencijavimo tvarkos apraše. Šį aprašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

12. Valstybinio turizmo departamento interneto svetainėje skelbiama informacija apie asmenis, kuriems yra išduotas kelionių organizatoriaus pažymėjimas arba panaikintas jo galiojimas, taip pat skelbiami kelionių organizatoriai, kurių kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimas yra sustabdytas. Valstybinio turizmo departamento interneto svetainėje skelbiami kelionių organizatoriaus fizinio asmens vardas, pavardė, kelionių organizatoriaus juridinio asmens pavadinimas, teikiamų turizmo paslaugų tipas (atvykstamasis, išvykstamasis, vietinis turizmas), informacija apie kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą, informacija apie turimą prievolių įvykdymo užtikrinimą, veiklos vykdymo adresas ir kiti kontaktiniai duomenys: telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto, interneto svetainės adresai, kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo priežastys ir terminai ar kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo priežastys. Panaikinus kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymą, informacija apie kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo priežastis ir terminus iš Valstybinio turizmo departamento interneto svetainės pašalinama. Įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo panaikinamas Valstybinio turizmo departamento sprendimas panaikinti kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą, informacija apie kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo priežastis iš Valstybinio turizmo departamento interneto svetainės pašalinama.

13. Pareiškėjai ir kelionių organizatoriai prašymus, deklaracijas ir kitus šiame straipsnyje nurodytus dokumentus, susijusius su kelionių organizatoriaus pažymėjimo, popierinės formos kelionių organizatoriaus pažymėjimo dublikato išdavimu, kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymu, kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo pratęsimu ir kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimu, Valstybiniam turizmo departamentui gali teikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai kreipdamiesi į Valstybinį turizmo departamentą.“

 

3 straipsnis. Įstatymo papildymas 41 straipsniu

Papildyti Įstatymą 41 straipsniu:

41 straipsnis. Kelionių pardavimo agentas

Kelionių pardavimo agentams taikomi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose įstatymuose prekybos agentui nustatyti reikalavimai.“

 

4 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Laikinai kelionių organizavimo paslaugas Lietuvos Respublikoje gali teikti:

1) valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys ar kitos organizacijos ar jų padaliniai, turintys teisę vykdyti kelionių organizavimo ar kelionių pardavimo agento veiklą valstybėje narėje;

2) valstybės narės piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir turi teisę vykdyti kelionių organizavimo ar kelionių pardavimo agento veiklą valstybėje narėje.“

 

5 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 6 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikoje turizmo paslaugų teikimo sutartys dėl organizuotų turistinių kelionių tarp kelionių organizatoriaus, veikiančio tiesiogiai arba per kelionių pardavimo agentus, ir turisto sudaromos vadovaujantis standartinėmis turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygomis.“

2. Pakeisti 6 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Organizuotos turistinės kelionės pardavimas atskiromis paslaugomis, išrašant sąskaitą už kiekvieną atskirą paslaugą, neatleidžia turizmo paslaugų teikėjo (kelionių organizatoriaus ir (ar) kelionių pardavimo agento) nuo pareigos sudaryti turizmo paslaugų teikimo sutartį.“

3. Pakeisti 6 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Jeigu, nutraukus turizmo paslaugų teikimo sutartį, kelionių organizatoriui ir (ar) kelionių pardavimo agentui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį už organizuotą turistinę kelionę sumokėtų pinigų, pinigai turi būti grąžinti į turisto nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų nuo turizmo paslaugų teikimo sutarties nutraukimo.“

 

6 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

7 straipsnis. Kelionių organizatorių, kelionių pardavimo agentų teisės ir pareigos

1. Kelionių organizatorių, kelionių pardavimo agentų teisės ir pareigos nustatytos Civiliniame kodekse, šiame įstatyme, Vartotojų teisių apsaugos įstatyme, kituose įstatymuose ir teisės aktuose, turizmo paslaugų teikimo sutartyse.

2. Kelionių organizatoriai, viešai reklamuodami savo teikiamas turizmo paslaugas kelionių prospektuose, kataloguose ar kitoje turistines keliones aprašančioje medžiagoje, turi pateikti įskaitomą ir neklaidinančią informaciją apie:

1) tai, kur vykstama, transporto priemones, kuriomis vykstama, jų charakteristikas ir kategoriją;

2) apgyvendinimo tipą, objekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančiosios valstybės taisykles);

3) maitinimą;

4) maršrutą;

5) valstybių, į kurias vykstama, pasienio formalumus ir vizų gavimo tvarką, laiką, per kurį vizos gaunamos;

6) turizmo paslaugų teikimo sutarčių įforminimo tvarką ir sąlygas;

7) visą kelionės kainą, kainos dalį, kuri turi būti sumokėta iš anksto, likusios sumos mokėjimo grafiką;

8) kelionei organizuoti reikalingą mažiausią turistų skaičių ir galutinį terminą, kada turi būti pranešta turistui apie kelionės atšaukimą dėl nesurinkto mažiausio nustatyto turistų skaičiaus.

3. Kelionių organizatoriai atsako už kelionių prospektuose, kataloguose ar kitoje turistines keliones aprašančioje medžiagoje, kuri yra neatskiriama turizmo paslaugų teikimo sutarties dalis, pateiktos informacijos teisingumą ir tikslumą, išskyrus bent vieną iš šių atvejų, kai:

1) turistui iki turizmo paslaugų teikimo sutarties sudarymo buvo pranešta apie šios informacijos pasikeitimus, o kelionių prospekte, kataloge ar kitoje turistines keliones aprašančioje medžiagoje buvo aiškiai numatyta pakeitimų galimybė;

2) pakeitimai daromi po turizmo paslaugų teikimo sutarties sudarymo abiejų sutarties šalių rašytiniu susitarimu.

4. Iki turizmo paslaugų teikimo sutarties pasirašymo kelionių organizatorius ir (ar) kelionių pardavimo agentas privalo įteikti turistui rašytinį dokumentą, kuriame būtų pateikta išsami šio straipsnio 2 dalyje nustatyta informacija.

5. Prieš kelionę kelionių organizatorius ir (ar) kelionių pardavimo agentas privalo raštu turistui laiku pateikti:

1) informaciją apie tarpines stotis ir sustojimo laiką, buvimo vietą ir informaciją apie keleivio vietą transporto priemonėje, išskyrus nenumatytus techninius sustojimus (nusileidimus);

2) kelionių organizatoriaus ir (ar) kelionių pardavimo agento pavadinimą ir (ar) vardą, pavardę, jų adresus, telefono numerius ir elektroninio pašto adresus, kelionių organizatoriaus vietinio atstovo, vietinių kelionių pardavimo agentų, į kuriuos turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius. Jeigu vietinių atstovų ar kelionių pardavimo agentų nėra, privaloma nurodyti telefono numerį, kuriuo turistas galėtų skambinti nenumatytais atvejais, arba informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi ir (ar) kelionių pardavimo agentu;

3) informaciją apie valstybių, į kurias vykstama, epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus, kuriuos reikia įvykdyti vykstant į kelionę, taip pat informaciją apie sveikatos draudimo įforminimo tvarką;

4) informaciją apie neprivalomas draudimo sutartis, pagal kurias atlyginamos turisto išlaidos dėl organizuotos turistinės kelionės atšaukimo arba pagalbos išlaidos, įskaitant turisto grąžinimo į pradinę jo išvykimo vietą nelaimingo atsitikimo ar ligos atveju išlaidas;

5) informaciją apie valiutų keitimo sąlygas ir tvarką.

6. Kai į turistinę kelionę vyksta nepilnamečiai, kelionių organizatorius turi pateikti jų tėvams ar globėjams (rūpintojams) informaciją, pagal kurią šie galėtų tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje.

7. Kai turistų grupę sudaro daugiau kaip 15 nepilnamečių iki 16 metų arba daugiau kaip 7 neįgalūs nepilnamečiai, kelionių organizatorius turi užtikrinti, kad, be kelionės vadovo, šią turistų grupę papildomai lydėtų dar vienas pilnametis asmuo.

8. Kelionių pardavimo agentai, atstovaudami kelionių organizatoriui, privalo:

1) šio straipsnio 2, 4 ir 5 dalyse nustatyta tvarka tinkamai suteikti šio straipsnio 2 ir 5 dalyse nurodytą informaciją turizmo paslaugų vartotojams. Pareiga įrodyti, kad privaloma informacija buvo pateikta, tenka kelionių pardavimo agentui;

2) tinkamai sudaryti turizmo paslaugų teikimo sutartis su šių paslaugų vartotojais ir jose nurodyti visą pagal įstatymus privalomą informaciją.

9. Kelionių organizatoriai privalo:

1) turėti šio įstatymo 8 straipsnyje nustatytą galiojantį prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ir dokumentus, pagrindžiančius prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinančiame dokumente nurodytą prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą;

2) nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sužinojimo apie pasikeitusius duomenis apie kelionių organizatoriaus nurodytas metines įplaukas už organizuotų turistinių kelionių pardavimą, pateiktus apskaičiuojant prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą, kreiptis į draudimo įmonę ar finansų įstaigą dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos patikslinimo;

3) pateikti Valstybiniam turizmo departamentui informaciją apie įsteigtus juridinio asmens ar kitos organizacijos filialus ar kitus padalinius, per kuriuos ketina vykdyti ar nustojo vykdyti prašyme išduoti kelionių organizatoriaus pažymėjimą nurodytą veiklą, informaciją apie veiklos formos, teisinės formos, teisinio statuso, buveinės ar kitų veiklos vietų adreso pakeitimus, taip pat informaciją apie prašyme išduoti kelionių organizatoriaus pažymėjimą ir kartu pateiktuose dokumentuose, nurodytuose šio įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje, nurodytų duomenų pasikeitimus per 10 darbo dienų nuo to momento, kai atitinkamą informaciją sužinojo ar turėjo sužinoti. Informaciją kelionių organizatoriai Valstybiniam turizmo departamentui gali pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai kreipdamiesi į Valstybinį turizmo departamentą;

4) teikti Valstybiniam turizmo departamentui informaciją, reikalingą kelionių organizavimo paslaugų teikėjo veiklos priežiūrai. Informaciją, reikalingą kelionių organizavimo paslaugų teikėjo veiklos priežiūrai, kelionių organizatoriai Valstybiniam turizmo departamentui gali pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai kreipdamiesi į Valstybinį turizmo departamentą;

5) skelbti aktualią informaciją apie parduodamas organizuotas turistines keliones, kitas turizmo paslaugas ir ūkio subjektus, kurių organizuotas turistines keliones ar kitas turizmo paslaugas parduoda;

6) nedelsdami raštu pranešti Valstybiniam turizmo departamentui apie tai, kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų turistams ir vartotojams;

7) nedelsdami raštu pranešti Valstybiniam turizmo departamentui apie tai, kad teisme priimtas pareiškimas dėl bankroto bylos kelionių organizatoriui iškėlimo arba Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka yra pateiktas siūlymas kelionių organizatoriaus juridinio asmens kreditoriams bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

8) nedelsdami raštu pranešti Valstybiniam turizmo departamentui apie tai, kad įsiteisėjo teismo nutartis kelionių organizatoriui iškelti bankroto bylą arba kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą kelionių organizatoriui juridiniam asmeniui bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

9) nedelsdami raštu pranešti Valstybiniam turizmo departamentui apie tai, kad kelionių organizatoriaus juridinio asmens dalyviai, savininkas, kreditorių susirinkimas arba teismas priėmė sprendimą likviduoti kelionių organizatorių arba paaiškėja, kad kelionių organizatorius juridinis asmuo pasibaigia kitais pagrindais.“

 

7 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

8 straipsnis. Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimas

1. Kelionių organizatorius, siūlantis parduoti organizuotą turistinę kelionę, turi užtikrinti:

1) turisto grąžinimą į pradinę jo išvykimo vietą ir už organizuotą turistinę kelionę turisto sumokėtų pinigų sumos, atitinkančios nesuteiktų paslaugų kainą, grąžinimą turistui, jeigu prasidėjus organizuotai turistinei kelionei paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės toliau vykdyti turizmo paslaugų teikimo sutarties;

2) už organizuotą turistinę kelionę turisto sumokėtų pinigų grąžinimą turistui, jeigu dar neprasidėjus organizuotai turistinei kelionei paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės pradėti vykdyti turizmo paslaugų teikimo sutarties.

2. Lietuvos Respublikoje nuolat veikiančio kelionių organizatoriaus šio straipsnio 1 dalyje nurodytų prievolių įvykdymas užtikrinamas galiojančiu draudimo įmonės prievolių įvykdymo laidavimo draudimu arba finansų įstaigos laidavimu ar garantija. Kelionių organizatorius Valstybiniam turizmo departamentui privalo pateikti atitinkamai draudimo įmonės ar finansų įstaigos pasirašytą prievolių įvykdymo laidavimo draudimo sutartį arba finansų įstaigos laidavimo sutartį ar garantiją, pagal kurias draudimo įmonė arba finansų įstaiga įsipareigoja sumokėti Valstybiniam turizmo departamentui jo reikalaujamą pagrįstą sumą turistų nuostoliams kompensuoti, neviršijančią atitinkamai laidavimo draudimo sutartyje, laidavime ar garantijoje nurodytos sumos, jeigu kelionių organizatorius nevykdys šio straipsnio 1 dalyje nustatytų prievolių.

3. Kelionių organizatoriaus prievolių, atsirandančių šio straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais, įvykdymo užtikrinimo suma yra:

1) ne mažiau kaip 50 tūkstančių litų, kai verčiamasi tik vietiniu turizmu;

2) ne mažesnė kaip 7 procentai nuo metinių (skaičiuojant pagal paeiliui einančius paskutinius praėjusius ir pasibaigusius keturis ketvirčius, buvusius prieš ketvirtį, kai įsigalioja naujas kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas) įplaukų už organizuotų turistinių kelionių pardavimą pagal visas kelionių organizatoriaus sudarytas išvykstamojo turizmo paslaugų teikimo sutartis, bet ne mažiau kaip 150 tūkstančių litų, kai verčiamasi išvykstamuoju turizmu, neorganizuojant kelionių užsakomaisiais skrydžiais;

3) ne mažesnė kaip 7 procentai nuo metinių (skaičiuojant pagal paeiliui einančius paskutinius praėjusius ir pasibaigusius keturis ketvirčius, buvusius prieš ketvirtį, kai įsigalioja naujas kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas) įplaukų už organizuotų turistinių kelionių pardavimą pagal visas kelionių organizatoriaus sudarytas išvykstamojo turizmo paslaugų teikimo sutartis, bet ne mažiau kaip 350 tūkstančių litų, kai verčiamasi išvykstamuoju turizmu, organizuojant keliones užsakomaisiais skrydžiais;

4) kai kelionių organizatorius vykdo vietinio ir išvykstamojo turizmo veiklą, prievolių įvykdymo užtikrinimo suma skaičiuojama vadovaujantis šio straipsnio 3 dalies 2 arba 3 punktu.

4. Kelionių organizatoriaus, kuris pirmą kartą pradeda teikti kelionių organizavimo paslaugas, prievolių, atsirandančių šio straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais, įvykdymo užtikrinimo suma negali būti mažesnė kaip:

1) 50 tūkstančių litų, kai ketinama verstis tik vietiniu turizmu;

2) 150 tūkstančių litų, kai ketinama verstis išvykstamuoju turizmu, neorganizuojant kelionių užsakomaisiais skrydžiais;

3) 350 tūkstančių litų, kai ketinama verstis išvykstamuoju turizmu, organizuojant keliones užsakomaisiais skrydžiais.

5. Kelionių organizatorius turi užtikrinti, kad draudimo įmonės prievolių įvykdymo laidavimo draudimas arba finansų įstaigos laidavimas ar garantija galioja nuo pirmos kelionių organizatoriaus veiklos dienos. Naują kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą kelionių organizatorius privalo pateikti Valstybiniam turizmo departamentui ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų iki turimo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo pabaigos. Kartu su prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinančiu dokumentu kelionių organizatorius Valstybiniam turizmo departamentui privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinančiame dokumente nurodytą prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą.

6. Kelionių organizatoriaus su draudimo įmone sudarytos prievolių įvykdymo laidavimo draudimo sutarties arba finansų įstaigos laidavimo sutarties ar garantijos minimalus galiojimo laikotarpis yra trys mėnesiai. Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo suma visais atvejais apskaičiuojama pagal kelionių organizatoriaus paeiliui einančių paskutinių praėjusių ir pasibaigusių keturių ketvirčių, buvusių prieš ketvirtį, kai įsigalioja naujas kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas, įplaukas už organizuotų turistinių kelionių pardavimą.

7. Valstybinis turizmo departamentas tikrina, ar kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinančiame dokumente nurodyta prievolių įvykdymo užtikrinimo suma apskaičiuota pagal šiame straipsnyje išdėstytus reikalavimus.

8. Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

 

 

8 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 9 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Išduoti gido pažymėjimą arba pateikti motyvuotą rašytinį atsisakymą išduoti gido pažymėjimą Valstybinis turizmo departamentas privalo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visų dokumentų, reikalingų gido pažymėjimui gauti, gavimo per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į Valstybinį turizmo departamentą dienos. Gido pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašą tvirtina Valstybinis turizmo departamentas. Gido pažymėjimas yra išduodamas popierine ar elektronine forma.“

2. Papildyti 9 straipsnį 9 dalimi:

9. Valstybinis turizmo departamentas negali panaikinti gido pažymėjimo galiojimo, jeigu nesilaikoma teisės aktuose nustatytų veiklos sąlygų, tačiau pažeidimas yra mažareikšmis ir nepažeidžia vartotojų ir turistų teisių.“

 

9 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 10 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) teikti turizmo informaciją internete.“

2. Pripažinti netekusiomis galios 10 straipsnio 4 ir 5 dalis.

 

10 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Apgyvendinimo paslaugas gali teikti:

1) Lietuvos Respublikos turizmo paslaugų teikėjai;

2) valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys ar kitos organizacijos, juridinio asmens ar kitos organizacijos padaliniai, turintys teisę teikti apgyvendinimo paslaugas valstybėje narėje;

3) valstybės narės piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir turi teisę teikti apgyvendinimo paslaugas valstybėje narėje.“

 

11 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 12 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Apgyvendinimo paslaugų teikėjas, prieš pradėdamas savo veiklą, privalo pateikti Valstybiniam turizmo departamentui nustatytos formos pranešimą apie apgyvendinimo paslaugų teikimą. Apgyvendinimo paslaugų teikėjas, per 30 dienų nuo pranešimo pateikimo dienos negavęs neigiamo Valstybinio turizmo departamento atsakymo dėl pranešime pateiktų duomenų, gali viešai naudoti pranešime nurodytą apgyvendinimo rūšies pavadinimą. Nutraukus (sustabdžius) apgyvendinimo paslaugų teikimą ar pasikeitus pranešime pateiktiems duomenims (pasikeitė paslaugų teikėjas, jo teisinė forma, teisinis statusas, adresas ar kiti duomenys), apgyvendinimo paslaugų teikėjas privalo per 10 darbo dienų nuo to momento, kai ši informacija tapo ar turėjo tapti jam žinoma, buvusį pranešimą patikslinti pateikdamas pasikeitusius duomenis. Pasikeitusius pranešime pateiktus duomenis galima viešai naudoti, jeigu per 30 dienų nuo pranešimo apie pasikeitusius pranešime pateiktus duomenis pateikimo dienos apgyvendinimo paslaugų teikėjas negauna neigiamo Valstybinio turizmo departamento atsakymo dėl pranešime pateiktų pasikeitusių duomenų.“

2. Pakeisti 12 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Duomenys apie apgyvendinimo paslaugų teikėjus skelbiami Valstybinio turizmo departamento interneto svetainėje.“

 

12 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Kolektyvinio apgyvendinimo paslaugų teikėjų – viešbučių, svečių namų, motelių ir kempingų – klasifikavimas yra privalomas. Pagal teikiamų paslaugų kokybę ir įvairovę viešbučiams, svečių namams, moteliams ir kempingams suteikiamos kategorijos ir klasės. Kitos kolektyvinio ar privataus apgyvendinimo paslaugos gali būti klasifikuojamos savanoriškai, jeigu rinkodaros tikslais apgyvendinimo kokybei nurodyti apgyvendinimo paslaugų teikėjas nenaudoja žvaigždučių.“

 

13 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

15 straipsnis. Turizmo politikos formavimas ir turizmo valdymas

1. Turizmo valdymo funkcijas Lietuvos Respublikoje atlieka Vyriausybė, Vyriausybės įgaliota ministerija, Valstybinis turizmo departamentas, savivaldybių institucijos.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė:

1) tvirtina Lietuvos turizmo plėtros programą;

2) tvirtina valstybinės reikšmės turizmo, rekreacijos ir kurortų infrastruktūros projektus;

3) steigia Valstybinį turizmo departamentą. Valstybinio turizmo departamento nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos pavedimu – atitinkamas ministras.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota ministerija:

1) atlieka strateginį Lietuvos turizmo veiklos planavimą: rengia Lietuvos turizmo plėtros programą ir koordinuoja jos įgyvendinimą;

2) dalyvauja formuojant valstybės politiką turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros srityse, koordinuoja šios politikos įgyvendinimą, rengia turizmo sritį reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

3) rengia ir teikia pasiūlymus Vyriausybei dėl valstybinės reikšmės turizmo, rekreacijos ir kurortų infrastruktūros projektų įgyvendinimo;

4) rengia ir tvirtina valstybės lygmens turizmo ir rekreacijos schemas ir planus;

5) dalyvauja Europos Sąjungos turizmo politiką formuojančių tarptautinių institucijų veikloje;

6) įgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių turizmo paslaugų teikimą, nuostatų perkėlimą į Lietuvos Respublikos teisę;

7) steigia viešąsias įstaigas turizmo informacijos ir rinkodaros veiklai plėtoti.“

 

14 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

16 straipsnis. Valstybinis turizmo departamentas

Valstybinis turizmo departamentas atlieka šias funkcijas:

1) pagal savo kompetenciją dalyvauja formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros srityse;

2) dalyvauja atliekant strateginį Lietuvos turizmo veiklos planavimą: pagal savo kompetenciją įgyvendina Lietuvos turizmo plėtros programos priemones;

3) rengia valstybinės reikšmės viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros, Lietuvos turizmo rinkodaros projektus ir juos įgyvendina;

4) pagal savo kompetenciją priima turizmo paslaugas reglamentuojančius teisės aktus;

5) priima administracinius sprendimus, reikalingus šiam įstatymui ir kitiems teisės aktams įgyvendinti;

6) atlieka turizmo paslaugų teikėjų stebėseną ir priežiūrą;

7) atlieka turizmo rinkų ir Lietuvos turizmo paslaugų ir produktų tyrimus;

8) rengia Lietuvos turizmo rinkodaros planą, įgyvendina jame numatytas priemones ir koordinuoja valstybės ir savivaldybių institucijų, dalyvaujančių įgyvendinant Lietuvos turizmo rinkodaros planą, veiklą;

9) pagal savo kompetenciją dalyvauja įgyvendinant turizmo srities tarptautinio bendradarbiavimo priemones;

10) tiria ir prognozuoja turizmo specialistų rengimo poreikį ir organizuoja turizmo specialistų kvalifikacijos tobulinimą, vykdo turizmo specialistų kvalifikacijų pripažinimą, rengia pavyzdines kelionių vadovų ir gidų rengimo programas;

11) teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja kelionių organizavimo paslaugų vartotojų interesams kelionių organizatoriaus ar kelionių pardavimo agento nemokumo arba bankroto atvejais;

12) steigia turizmo informacijos centrus užsienyje ir koordinuoja jų veiklą;

13) pagal savo kompetenciją kontroliuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos turizmo teisės aktų reikalavimų vykdymą;

14) turizmo ir rekreacijos srityje nustato planavimo sąlygas ir koordinuoja regioninį turizmo plėtros planavimą;

15) savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie turizmo paslaugų teikėjus;

16) kreipiasi į kompetentingas Lietuvos Respublikos ar valstybės narės institucijas siekdamas patikrinti jam pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis;

17) atlieka kitas šiame ir kituose įstatymuose nustatytas Valstybinio turizmo departamento funkcijas.“

 

15 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 18 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) vadovaudamosi Lietuvos turizmo plėtros programos nuostatomis, rengia, tvirtina ir įgyvendina savivaldybės turizmo plėtros programas (strategijas) arba savivaldybės turizmo ir rekreacijos schemas ir projektus;“.

2. Pakeisti 18 straipsnio 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) steigia savivaldybių turizmo informacijos centrus;“.

3. Pripažinti netekusiu galios 18 straipsnio 8 punktą.

 

 

 

16 straipsnis. Septintojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti septintojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

TURIZMO IŠTEKLIAI“.

 

17 straipsnis. 20 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 20 straipsnį.

 

 

18 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 5 dalį ir 19 straipsnį, įsigalioja 2014 m. lapkričio 1 d.

2. Vykdant procedūras, pradėtas iki šio įstatymo įsigaliojimo, šio įstatymo nuostatos taikomos toms teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda šiam įstatymui įsigaliojus, ir procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus.

3. Šio įstatymo 2 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodyti asmenys, iki šio įstatymo įsigaliojimo įgiję teisę teikti kelionių organizavimo paslaugas, atitinkantys iki šio įstatymo įsigaliojimo jiems nustatytus nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, po šio įstatymo įsigaliojimo laikomi nepriekaištingos reputacijos, jeigu po šio įstatymo įsigaliojimo neatsiranda aplinkybių, nustatytų šio įstatymo 2 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 3 punkte.

4. Įsigaliojus šiam įstatymui, kelionių agentūrų ir kelionių agentų pažymėjimai netenka teisinės galios.

5. Kelionių organizatoriai šio įstatymo 7 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 8 straipsnyje nustatyto dydžio prievolių įvykdymo užtikrinimą privalo įsigyti iki 2014 m. lapkričio 1 d. Kelionių organizatoriui, neįsigijusiam šio įstatymo 7 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 8 straipsnyje nustatyto dydžio prievolių įvykdymo užtikrinimo, kyla šio įstatymo 2 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 4 straipsnyje nustatytos pasekmės.

 

 

19 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir (ar) jos įgaliotos institucijos iki 2014 m. spalio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė