LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. SAUSIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 3D-8 „DĖL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugpjūčio 14 d. Nr. 3D-599

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:

62. Tarpinis VPS įgyvendinimo vertinimas – 2020 m. atliekama VPS įgyvendinimo rezultatų peržiūra, siekiant nustatyti, ar VPS įgyvendinama rezultatyviai, kad būtų skirta VPS paramos sutartimi rezervuota paramos VPS įgyvendinti dalis (20 proc.). Tarpinio VPS įgyvendinimo pažangos vertinimo metu vertinami VPS įgyvendinimo rezultatai, pasiekti nuo VPS patvirtinimo iki 2019 m. gruodžio 31 d. Tarpinio VPS įgyvendinimo pažangos vertinimo laikas gali būti pratęstas iki 2020 m. gruodžio 31 d. toms VPS, kurios iki 2019 m. gruodžio 31 d. pasiekė mažesnių rezultatų, nei numatyta tarpinio VPS įgyvendinimo pažangos vertinimo metodikoje (taisyklių 8 priedas), atitinkamai padidinant mažiausią VPS įgyvendinimo pažangos lygį papildomų metų proc.“

2.  Pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:

65. Tarpinis VPS įgyvendinimo vertinimas turi būti pradedamas ne vėliau kaip 2020 m. balandžio 1 d. ir baigiamas ne vėliau kaip iki 2020 m. rugsėjo 1 d. Tuo atveju, jeigu vadovaujantis Taisyklių 62 punktu Tarpinis VPS įgyvendinimo pažangos vertinimas pratęsiamas, jis baigiamas ne vėliau kaip iki 2021 m. kovo 1 d.“

3.  Pakeičiu 70 punktą ir jį išdėstau taip:

70. Dėl tarpinio VPS įgyvendinimo pažangos tinkamumo, Tarpinio VPS įgyvendinimo pažangos vertinimo pratęsimo nuomonę teikia VPS atrankos komitetas. Sprendimą dėl Tarpinio VPS įgyvendinimo pažangos tinkamumo priima Ministerija.“

4.  Papildau 72.5 papunkčiu:

72.5. pratęsti Tarpinį VPS įgyvendinimo pažangos vertinimą iki 2020 m. gruodžio 31 d.“

5.  Pakeičiu 7 priedo 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5.     Pagal Metodiką 2020 m. centralizuotai VPS lygiu atliekamas VPS įgyvendinimo Tarpinis vertinimas (išskyrus Taisyklių 62 p. nurodytą atvejį) apims vieną iš keturių EK gairėse išskirtų LEADER ar Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros (toliau – BIVP) vertinimo elementų – VPS įgyvendinimo analizę (privalomas elementas). Kiti trys elementai (VPS teritorijos gyventojų aktyvinimas, LEADER principų laikymasis, VPS pridėtinė vertė) bus įtraukti į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lygiu atliekamą vertinimą, kuris numatytas 2020–2021 m. Pagal EK gaires šie elementai yra rekomenduojami, bet neprivalomi.“

6.  Papildau 7 priedą 18.4 papunkčiu:

18.4.     pratęstam Tarpiniam VPS įgyvendinimo vertinimui (2020 m. gruodžio 31 d.) turi būti pasiekta ne mažiau kaip 50 proc. pradinio šešerių metų pažangos tikslo, numatyto VPS 11 dalyje „VPS finansinis planas“ ir VPS 12 dalyje „VPS įgyvendinimo rodikliai“;“.

7.  Papildau 7 priedą 18.5 papunkčiu:

18.5. skaičiuojama pagal šias formules:

1m = 16,7 proc.

VPSį = 6m

3*16,7 = 50,1 (apvalinama pagal matematinio apvalinimo taisykles iki sveikojo skaičiaus).

8.  Pakeičiu 7 priedo 26.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

26.1.     100 proc. tarpinio 33 proc. tikslo yra 33 proc. nuo VPS suplanuotos reikšmės. Jeigu taikomas pratęstas Tarpinis VPS įgyvendinimo pažangos vertinimas – 100 proc. tarpinio 50 proc. tikslo yra 50 proc. nuo VPS suplanuotos reikšmės;“.

9.  Pakeičiu 7 priedo 26.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

26.2.     85 proc. tarpinio 33 proc. tikslo yra 28 proc. nuo VPS suplanuotos reikšmės. 85 proc. Tarpinio VPS įgyvendinimo pažangos vertinimo reikšmė, kai VPS pratęstas Tarpinis VPS įgyvendinimo pažangos vertinimas, negali būti taikoma, t. y. jeigu VPS pažangos lygis yra žemesnis nei numatyta 26.1 papunktyje, laikoma, kad tarpinis tikslas nepasiektas;“.

10.     Pakeičiu 7 priedo 26.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

26.3.     65 proc. tarpinio 33 proc. tikslo yra 21 proc. nuo VPS suplanuotos reikšmės. 65 proc. Tarpinio VPS įgyvendinimo pažangos vertinimo reikšmė, kai VPS pratęstas Tarpinis VPS įgyvendinimo pažangos vertinimas, negali būti taikoma, t. y. jeigu VPS pažangos lygis yra žemesnis nei numatyta 26.1 papunktyje, laikoma, kad tarpinis tikslas nepasiektas.“

11.     Papildau 7 priedą 28.1.4 papunkčiu:

28.1.4.    0, jeigu VPS pratęstas Tarpinis VPS įgyvendinimo pažangos vertinimas.“

12.     Papildau 7 priedą 28.2.5 papunkčiu:

28.2.5.    1–2, jeigu VPS pratęstas Tarpinis VPS įgyvendinimo pažangos vertinimas.“

13.     Papildau 7 priedą 29.4 papunkčiu:

29.4.     jeigu VPS pratęstas Tarpinis VPS įgyvendinimo pažangos vertinimas, kuriomis pasiekta 100 proc. tarpinio tikslo.“

14.  Pakeičiu 7 priedo 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33.     Papildomas rezervas gali būti skiriamas tik toms VPS, kurioms nepratęstas Tarpinis VPS įgyvendinimo pažangos vertinimas ir kuriomis:“.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                       Andrius Palionis