LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIORITETINIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ RAIDOS (SUMANIOS SPECIALIZACIJOS) PRIORITETŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2019 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 4-498/V-964

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“, 28 punktu:

1. T v i r t i n a m e Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) prioritetų veiksmų planą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t a m e netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymą Nr. V-59/4-48 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Agroinovacijos ir maisto technologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymą Nr. V-133/4-88 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. V-290/4-175 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Įtrauki ir kūrybinga visuomenė“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. V-291/4-176 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Energetika ir tvari aplinka“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.5. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 17 d. įsakymą Nr. V-363/4-239 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.6. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. V-422/4-293 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. I n f o r m u o j a m e, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministras                                                                  Virginijus Sinkevičius

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                               Algirdas Monkevičius       

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų

ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro

2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 4-498/V-964

 

 

PRIORITETINĖS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ RAIDOS (SUMANIOS SPECIALIZACIJOS) PRIORITETŲ VEIKSMŲ PLANAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) prioritetų veiksmų planas (toliau – Veiksmų planas) parengtas įgyvendinant Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ (toliau – Programa).

2. Veiksmų planas parengtas siekiant nustatyti studijų ir mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) prioritetų (toliau – MTEPI prioritetai) įgyvendinimo priemones.

3. Veiksmų planas įgyvendinamas 2019–2020 metais.

4. Veiksmų plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatyme ir Programoje vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

UŽDAVINIAI

 

5. Įgyvendinant Programos tikslus, keliami šie uždaviniai:

5.1. kurti ir rinkoje diegti naujas technologijas, produktus, procesus, metodus;

5.2. skatinti žiniomis grįsto verslo kūrimąsi, didelį potencialą turinčių įmonių plėtrą;

5.3. skatinti klasterizaciją, integraciją į tarptautinius vertės kūrimo tinklus ir investicijas į MTEPI;

5.4. skatinti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą, žinių ir technologijų perdavimą, siekiant komercinti MTEPI rezultatus;

5.5. stiprinti mokslo ir studijų institucijų ir kitų viešojo ir privataus sektorių subjektų potencialą ir gebėjimus kurti ir komercinti žinias, rengti mokslo ir inovacijų vadybos specialistus.

 

III SKYRIUS

STUDIJŲ IR MTEPI POLITIKOS PRIEMONIŲ GRUPĖS

 

6. Programos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti reikalingų studijų ir MTEPI politikos priemonių rinkinys nustatytas atsižvelgiant į tarptautinės nepriklausomų ekspertų darbo grupės 2014 m. vasario 21 d. ataskaitą „Prioritetų įgyvendinimo kelrodžiai“

(http://sumani2020.lt/documents/tyrimai_ir_ataskaitos/sumani2020_tyrimai_ir_ataskaitos_9.pdf). Išskiriamos tokios priemonių grupės:

6.1. mokslo potencialo kritinės masės kūrimas – apima veiklas, susijusias su tinkamų sąlygų naujų idėjų ir sprendimų paieškai, technologijoms, prototipams kurti sudarymu ir pasirengimu vykdyti šias veiklas;

6.2. naujų idėjų ir jų sprendimų paieška – apima MTEPI prioritetams įgyvendinti reikalingus bendro ir tikslinio pobūdžio fundamentinius mokslinius tyrimus;

6.3. technologijų ir jų prototipų kūrimas – apima MTEPI prioritetams įgyvendinti reikalingus pramoninius mokslinius tyrimus ir bandomąją taikomąją veiklą;

6.4. diegimas į rinką – apima veiklas, susijusias su naujų produktų diegimu rinkoje;

6.5. verslo potencialo kritinės masės kūrimas – apima veiklas, susijusias su žinių ir inovacijų perdavimu ir sklaida visuomenėje bei panaudojimu plačiu mastu.

7. Veiksmų plano 2 priede numatytas kiekvienai priemonių grupei aktualių studijų ir MTEPI politikos priemonių rinkinys.

 

IV SKYRIUS

VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS

 

8. Uždaviniai, nustatyti Programos 21 punkte ir Veiksmų plano 5 punkte, įgyvendinami vykdant Veiksmų plano 1 priede nustatytas priemones.

9. Veiksmų plano įgyvendinimas gali būti finansuojamas:

9.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis;

9.2. Europos Sąjungos finansinės paramos (2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014) 6397), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. rugsėjo 24 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2018)6019) (toliau – Veiksmų programa), 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“, Veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir Veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonių) ir bendrojo finansavimo lėšomis;

9.3. mokslo ir studijų institucijų lėšomis;

9.4. viešųjų ir privačių juridinių asmenų lėšomis;

9.5. Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (toliau – programa „Horizontas 2020“) ir kitų tarptautinių programų lėšomis.

10. Dalis Veiksmų programos 1 prioriteto ir 9 prioriteto priemonių lėšų skirtos tiesiogiai remti veikloms, reikalingoms Prioritetui įgyvendinti, todėl 1 priedo lentelėje prie šių priemonių numatyta preliminari suma, kurią ketinama panaudoti MTEPI prioritetams įgyvendinti pagal poreikį.

11. Dalis Veiksmų programos 1 prioriteto priemonių lėšų nepriskirtinos konkretiems MTEPI prioritetams, jų įgyvendinimo rezultatai gali prisidėti prie visų arba daugumos MTEPI prioritetų įgyvendinimo.

12. Dalis Veiksmų programos 9 prioriteto priemonių ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis įgyvendinamos priemonės aktualios visai studijų, MTEPI sistemai ir konkretiems MTEPI prioritetams nepriskirtinos, tačiau jų įgyvendinimo rezultatai gali prisidėti ir prie Prioriteto įgyvendinimo.

13. Veiksmų programos 3 prioriteto priemonės, nors ir aktualios visai verslo sąlygų gerinimo ir pagalbos verslui sistemai, netiesiogiai prisidės prie Veiksmų plano įgyvendinimo, daugiausia privataus sektoriaus subjektams sudarydamos sąlygas diegti rinkoje naujus produktus ir kurdamos kritinę verslo potencialo masę.

14. Mokslo ir studijų institucijų lėšas ketinama pritraukti remiant veiklas, susijusias su studijų ir MTEP infrastruktūros, reikalingos MTEPI prioritetams įgyvendinti, kūrimu ir atnaujinimu (tikėtina, kad įgyvendinant infrastruktūros projektus mokslo ir studijų institucijos prisidės nuosavomis lėšomis). Veiksmų plano 1 priedo lentelėje šios lėšos įtrauktos į skiltį „Valstybės biudžeto lėšos ir kitos lėšos“.

15. Privačių juridinių asmenų lėšas ketinama pritraukti įgyvendinant priemones, pagal kurias vykdomiems projektams numatytas valstybės bendrasis finansavimas – verslo įmonės privalės nuosavomis lėšomis padengti dalį projektų vertės. Veiksmų plano 1 priedo lentelėje šios lėšos pateiktos skiltyje „Privataus sektoriaus lėšos“.

16. MTEPI prioritetai iš dalies gali būti įgyvendinti Lietuvos tyrėjams ir kitiems specialistams dalyvaujant programos „Horizontas 2020“ ir kitų tarptautinių programų įgyvendinimo procese. Veiksmų plano 1 priedo lentelėje lėšos, pritrauktos iš tarptautinių programų, nenurodytos.

17. Įgyvendinant Veiksmų planą siekiama kiekybinių ir kokybinių rezultatų, atitinkančių Veiksmų plano 1 priede nustatytus vertinimo kriterijus.

18. Veiksmų plano uždavinius įgyvendinančių priemonių kvietimų teikti paraiškas skelbimo arba projektų sąrašų sudarymo terminai nustatomi atsižvelgiant į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

19. Veiksmų plano ir Programos įgyvendinimą koordinuoja Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų prioritetų įgyvendinimo koordinavimo grupė.

20. Veiksmų planas įgyvendinamas skatinant ir remiant verslo subjektų ir mokslo ir studijų institucijų sąveiką ir bendradarbiavimą. Verslo subjektus ir mokslo ir studijų institucijas bendradarbiauti skatina Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra švietimo, mokslo ir sporto ministro ir ekonomikos ir inovacijų ministro nustatyta tvarka. Kaip vykdoma Programa, stebima nuolat analizuojant ir vertinant Veiksmų plano įgyvendinimą. Veiksmų plano įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą švietimo, mokslo ir sporto ministro ir ekonomikos ir inovacijų ministro nustatyta tvarka atlieka Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras.

21. Veiksmų plano 1 priede nustatytų studijų, MTEPI politikos priemonių pagrindu Europos Sąjungos struktūrinių fondų arba kitų šaltinių lėšomis planuojamų finansuoti projektų įgyvendinimo metu kuriama infrastruktūra ir įsigyjama įranga neturi dubliuoti šiuo metu mokslo ir studijų institucijose ar kituose viešojo sektoriaus subjektuose esančios įrangos, išskyrus atvejus, kai esamos įrangos pajėgumo nepakanka MTEPI prioritetams įgyvendinti.

22. Veiksmų plano 1 priede pateiktas priemonių sąrašas gali būti keičiamas įvertinus galimų priemonių vykdytojų poreikius.

 

_____________

 

Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės

plėtros ir inovacijų raidos

(sumanios specializacijos) prioritetų

veiksmų plano

1 priedas

 

 

VEIKSMŲ PLANO UŽDAVINIAI, priemonĖS, Preliminarus lėšų poreikis JOMS įgyvendinTi IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

Eil. Nr.

Uždaviniai ir priemonės

Preliminarios lėšos, tūkst. Eur
(lėšos, skirtos daugiau negu vienam MTEPI prioritetui. Žr. Veiksmų plano 9 punktą)

Atsakinga institucija

Uždavinių ir priemonių vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos

Valstybės biudžeto ir kitos lėšos

Privataus sektoriaus lėšos

Būklė

Siekinys

2018 metai

2023* metai

1.

Uždavinys: kurti ir diegti į rinką naujas technologijas, produktus, procesus, metodus:

 

 

 

 

Sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos) per 3 m. po projekto įgyvendinimo (vnt.)

68

596

1.1.

Priemonė: parama įmonių MTEPI teikiant inovacinius čekius („Inovaciniai čekiai“)

1 100

 

-

600

 

Ekonomikos ir inovacijų

ministerija

Sertifikuotų produktų skaičius

0

50

1.2.

Priemonė: parama išradimams ir dizainui patentuoti tarptautiniu mastu („InoPatentas LT“)

3 041

 

760

 

1.3.

Priemonė: parama įmonių MTEPI teikiant inovacinius čekius („Inočekiai“)

5 000

2 700

1.4.

Priemonė: parama MTEPI infrastruktūrai ir inovacijų paramos paslaugoms („Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“)

150 575

118 309

1.5.

Priemonė: parama fundamentiniams tyrimams, MTEPI vykdymui, MTEPI infrastruktūrai („Intelektas LT-2“)

12 458

28 809

„Investicijas gavusio juridinio asmens sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos)“ (vnt.)

0

3

1.6

Priemonė: parama MTEP ir MTEPI infrastruktūrai („Eksperimentas“)

72 704

72 704

„Investicijas gavusiose įmonėse sukurtos tyrėjų darbo vietos (vnt.)“

0

75

2.

Uždavinys: skatinti žinioms imlaus verslo kūrimąsi, didelį potencialą turinčių įmonių plėtrą:

 

 

 

„Investicijas gavusių įmonių sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos) (vnt.)“

0

100

2.1.

Priemonė: parama inovacijų konsultacinėms paslaugoms teikti („Inogeb LT“)

48 043

-

1 271

Kitos formos nei subsidija finansinę paramą gaunančių įmonių skaičius (vnt.)

1

6

2.2.

Priemonė: parama MTEPI vykdančioms įmonėms finansinėmis priemonėmis („Technoinvestas“)

2.3.

Priemonė: parama SVV subjektams vykdantiems MTEPI („Inostartas“)

3.

Uždavinys: skatinti klasterizaciją, integraciją į tarptautinius vertės kūrimo tinklus ir investicijas į MTEP ir inovacijas:

 

 

 

Pritraukta privačių investicijų į MTEPI sritį pagal sumanios specializacijos prioritetus per 3 m. po projekto įgyvendinimo (tūkst. Eur)

4 956

20 268

3.1.

Priemonė: parama investicijoms į klasterį ir klasterio eksploatavimui („Inoklaster LT“)

23 711

-

13 046

Teisiškai saistančių susitarimų su tarptautiniais partneriais skaičius (vnt.)

 

19

300

3.2.

Priemonė: parama dalyvauti tarptautinėse MTEPI iniciatyvose („InoConnect LT“)

3.3.

Priemonė: parama tiesioginėms užsienio investicijoms MTEPI srityje pritraukti („SmartInvest LT“)

7 122

 

-

-

3.4.

Priemonė: parama tiesioginėms užsienio investicijoms MTEPI srityje (SmartInvest LT+“; „SMART FDI“)

31 146

-

41 760

3.5.

Parama inovacijų paklausos, ikiprekybinių pirkimų viešajame sektoriuje diegimui („Ikiprekybiniai pirkimai LT“)

29 361

 

 

5 181

Ikiprekybinių pirkimų skaičius

0

 

5

 

3.6

Priemonė: parama skaitmeninių inovacijų centrų infrastruktūrai ir įveiklinimui („Skaitmeninių inovacijų centrai“)

18 323

 

10 082

 

Nefinansinę paramą gaunančių įmonių skaičius (vnt.)

0

100

4.

Uždavinys: skatinti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą, žinių ir technologijų perdavimą, siekiant komercinti MTEP rezultatus:

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Mokslo ir studijų institucijų vykdomi verslo MTEP užsakymai (tūkst. Eur)

3 650

(2017)

5 000

 

Mokslo ir studijų institucijų pajamos iš intelektinės veiklos rezultatų (tūkst. Eur)

250

(2017)

420

4.1.

Priemonė: kompetencijos centrų veiklos skatinimas

20 270

-

2 172

 

 

 

4.2.

Priemonė: MTEP veiklų tarptautiškumo skatinimas (į rinką orientuotų mokslo-verslo projektų įgyvendinimas per tarpvalstybinį tinklą)

2 896

-

2 896

4.3.

Priemonė: MTEP rezultatų komercinimas (parama mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų, dirbančių / studijuojančių mokslo ir studijų institucijose, idėjų komercinimui, parama besikuriančioms jaunoms inovacinėms įmonėms (pumpurinės įmonės, startuoliai)

10 152

-

-

4.4.

Priemonė: ekscelencijos centrų veiklos skatinimas sumanios specializacijos prioritetuose

21 645

-

-

5.

Uždavinys: stiprinti mokslo ir studijų institucijų ir kitų viešojo ir privataus sektorių subjektų potencialą ir gebėjimus kurti ir komercinti žinias, rengti  mokslo ir inovacijų vadybos specialistus:

 

 

 

Išorės vartotojai iš užsienio mokslo ir studijų institucijų, Lietuvos ir užsienio verslo įmonių, pasinaudoję atnaujinta atviros prieigos mokslinių tyrimų infrastruktūra (lėšos, gautos iš šių vartotojų (tūkst. Eur)

120**

310

Pagal priemonę remiamose veiklose dalyvavusių tyrėjų mokslo straipsnių, esančių tarp 10 procentų pasaulyje dažniausiai cituojamų mokslo straipsnių, skaičius (vnt.)

0

50

5.1.

Priemonė: MTEPI infrastruktūros atnaujinimas sumanios specializacijos prioritetuose

49 988

10 777

-

Tyrėjų, dirbančių pagerintoje mokslinių tyrimų infrastruktūros bazėje, skaičius (visos darbo dienos ekvivalentai)

 

Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas

 

80

 

 

 

 

 

1363

420

 

 

 

 

 

1709

 

5.2.

Priemonė: įsijungimas į tarptautines mokslinių tyrimų infrastruktūras (ESFRI) bei atviros prieigos MTEP infrastruktūros, kuri reikalinga dalyvavimui tarptautinėse ar regioninėse mokslinių tyrimų iniciatyvose, atnaujinimas, kūrimas ir plėtra

51 721

-

-

5.3.

Priemonė: aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai

40 327

-

1 914

5.4.

Priemonė: MTEPI veiklai vykdyti reikalingų elektroninių išteklių (publikacijų duomenų bazių, saugyklų ir kt.) prieinamumo užtikrinimas

28 962

4 722

-

 

 

 

 

 

5.5.

Priemonė: informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms plėtra (LITNET)

4 344

-

-

5.6.

Priemonė: mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus

11 895

-

-

5.7.

Priemonė: mokslo ir studijų institucijų inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas

5 701

-

-

5.8.

Priemonė: doktorantūros vietų finansavimas ir plėtra (jaunimo iš užsienio pritraukimas)

23 169

65 656

(2019–2020 m.)

-

5.9.

Priemonė: mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą

3 888

-

-

5.10.

Priemonė: studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas

2 317

-

-

5.11.

Priemonė: stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas

10 426

-

-

5.12.

Priemonė: studijų kainos kompensavimas ne VSF studentams

10 137

-

-

5.13.

Priemonė: mokslo populiarinimo infrastruktūros sukūrimas

18 193

-

-

5.14.

Priemonė: finansuoti pirmosios ir antrosios pakopos bei vientisąsias ir laipsnio nesuteikiančias studijas

-

286 917

(2019–2020 m.)

-

5.15.

Priemonė: Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas

1 390

-

-

5.16.

Priemonė: mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų programose ugdymas

1 304

 

-

5.17.

Priemonė: užtikrinti aukščiausio lygio bei visuomenei ir valstybei strategiškai svarbių problemų sprendimui ir ūkio plėtrai aktualių MTEP veiklų finansavimą

-

167 616

(2019–2020 m.)

-

5.18.

Priemonė: mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio tarptautinius ir nacionalinius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektus

47 559

-

-

5.19.

Priemonė: paralelinių laboratorijų MTEP veikla

1 448

(Tik prioriteto „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“ tematikoms „Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai“ bei „Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui“)

-

-

5.20.

Priemonė: praktikos darbo vietose pagal profesiją, partnerystė su socialiniais partneriais ir jų įtraukimas į studijų praktikų organizavimo tobulinimą ir įgyvendinimą

1 845

-

-

5.21.

Priemonė: mokiniams pritaikytų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų sukūrimas

3 800

-

-

 

____________________

 

Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės

plėtros ir inovacijų raidos

(sumanios specializacijos) prioritetų

veiksmų plano

2 priedas

 

STUDIJŲ IR MTEPI POLITIKOS PRIEMONIŲ GRUPIŲ RINKINYS

 

Priemonių grupės, atitinkančios Veiksmų plano 6 punktą

Studijų ir MTEPI politikos priemonės, atitinkančios Veiksmų plano 1 priede nustatytas priemones (skliaustuose nurodytas atitinkamas Veiksmų plano 1 priedo papunktis)

1. Mokslo potencialo kritinės masės kūrimas

2. Naujų idėjų ir jų sprendimų paieška

3. Technologijų ir jų prototipų kūrimas

4. Diegimas į rinką

5. Verslo potencialo kritinės masės kūrimas

Ekscelencijos centrų veiklos skatinimas sumanios specializacijos prioritetuose (4.4)

 

 

MTEP infrastruktūros atnaujinimas sumanios specializacijos prioritetuose (5.1)

 

Įsijungimas į tarptautines mokslinių tyrimų infrastruktūras (ESFRI) bei atviros prieigos MTEP infrastruktūros, kuri reikalinga dalyvavimui tarptautinėse ar regioninėse mokslinių tyrimų iniciatyvose, atnaujinimas, kūrimas ir plėtra (5.2)

MTEP rezultatų komercinimas (parama mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų, dirbančių / studijuojančių mokslo ir studijų institucijose, idėjų komercinimui, parama besikuriančioms jaunoms inovacinėms įmonėms (pumpurinės įmonės, startuoliai) (4.3)

MTEPI veiklai vykdyti reikalingų elektroninių išteklių (publikacijų duomenų bazių, saugyklų ir kt.) prieinamumo užtikrinimas (5.4)

Parama inovacijų konsultacinėms paslaugoms teikti („Inogeb LT“) (2.1)

 

Parama investicijoms į klasterį („InoKlaster LT“) (3.1)

Priemonė: parama skaitmeninių inovacijų centrų infrastruktūrai ir įveiklinimui („Skaitmeninių inovacijų centrai“) (3.6)

Informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms plėtra (LITNET) (5.5)

Parama dalyvauti tarptautinėse MTEPI iniciatyvose („InoConnect LT“) (3.2)

 

Parama dalyvauti tarptautinėse MTEPI iniciatyvose („InoConnect LT“) (3.2)

Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus (5.6)

Parama tiesioginėms užsienio investicijoms į MTEPI sritį pritraukti („SmartInvest LT“) (3.3)

Mokslo ir studijų institucijų inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas (5.7)

Užtikrinti aukščiausio lygio bei visuomenei ir valstybei strategiškai svarbių problemų sprendimui ir ūkio plėtrai aktualių MTEP veiklų finansavimą (5.17)

Parama MTEPI vykdančioms įmonėms finansinėmis priemonėmis („Technoinvestas“) (2.2)

Doktorantūros vietų finansavimas ir plėtra (jaunimo iš užsienio pritraukimas) (5.8)

 

Parama tiesioginėms užsienio investicijoms į MTEPI sritį (SmartInvest LT+“; „SMART FDI“) (3.4)

Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą (5.9)

Paralelinių laboratorijų MTEP veikla (5.19)

 

 

Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas (5.11)

 

 

Studijų kainos kompensavimas ne VSF studentams (5.12)

Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai (5.3)

 

 

 

 

 

Mokslo populiarinimo infrastruktūros sukūrimas (5.13)

Parama įmonių MTEPI teikiant inovacinius čekius („Inovaciniai čekiai“) (1.1)

Finansuoti pirmosios ir antrosios pakopos bei vientisąsias ir laipsnio nesuteikiančias studijas (5.14)

Priemonė: parama įmonių MTEPI teikiant inovacinius čekius („Inočekiai“) (1.3)

Parama MTEPI infrastruktūrai ir inovacijų paramos paslaugoms („Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“) (1.4)

Priemonė: parama fundamentiniams tyrimams, MTEPI vykdymui, MTEPI infrastruktūrai („Intelektas LT-2“) (1.5)

Priemonė: parama SVV subjektams vykdantiems MTEPI („Inostartas“) (2.3)

 

Priemonė: parama MTEP ir MTEPI infrastruktūrai („Eksperimentas“) (1.6)

Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas (5.15)

Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas (5.10)

Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų programose ugdymas (5.16)

Parama inovacijų paklausos, ikiprekybinių pirkimų, viešajame sektoriuje diegimui („Ikiprekybiniai pirkimai LT“) (3.5)

Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio tarptautinius ir nacionalinius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektus (5.18)

 

Kompetencijos centrų veiklos skatinimas (4.1)

Praktikos darbo vietose pagal profesiją, partnerystė su socialiniais partneriais ir jų įtraukimas į studijų praktikų organizavimo tobulinimą ir įgyvendinimą (5.20)

Parama išradimams ir dizainui patentuoti tarptautiniu mastu („InoPatentas LT“) (1.2)

 

Mokiniams pritaikytų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų sukūrimas (5.21)

MTEP veiklų tarptautiškumo skatinimas (į rinką orientuotų mokslo ir verslo projektų įgyvendinimas per tarpvalstybinį tinklą) (4.2)

 

____________________________________* Vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320) II priedo 1 punktu 20142020 metų Europos Sąjungos finansavimo laikotarpį apimančioms programoms galutinės siektinos reikšmės nustatomos 2023 m.

** Numatoma reikšmė