VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. RUGSĖJO 28 D. ĮSAKYMO NR. 27V-112 DĖL ĮSTAIGOS VADOVO KVALIFIKACIJOS VERTINIMO, TAIKANT 360 LAIPSNIŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMĄ, ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 21 d. Nr. 27V-126

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, 24 punkto trečiąja pastraipa ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2020 m. spalio 20 d. raštą Nr. 1D-5493 „Dėl 360 laipsnių kompetencijų vertinimo“,

p a k e i č i u Įstaigos vadovo kvalifikacijos vertinimo, taikant 360 laipsnių kompetencijų vertinimą, organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 27V-112 Dėl Įstaigos vadovo kvalifikacijos vertinimo, taikant 360 laipsnių kompetencijų vertinimą, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo:

1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Įstaigos vadovas, kurio tarnybinė veikla bus vertinama kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo metu, Vertinimo tvarkos aprašo 20 punkte nustatytu terminu atlieka Vertinimo tvarkos aprašo 20 punkte nurodytus veiksmus. Kolegų sąraše nurodomi kolegų pareigybių, įstaigų, padalinių pavadinimai, vardai ir pavardės.“

2. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Įstaigos vadovo kompetencijos vertinamos, vadovaujantis Vertinimo tvarkos aprašo 2 priede nurodytais teiginiais, kurie įvertinami nuo 1 iki 7 balų (1 balas – žemiausias, 7 balai – aukščiausias). Įstaigos vadovo kompetencijų vertinimo rezultatas apskaičiuojamas VATIS, išvedant vidurkį iš jo tiesioginio vadovo, kolegų ir įstaigos vadovui pavaldžių asmenų atsakymų reikšmių (toliau – bendro respondentų vertinimo vidurkis). Konkrečios kompetencijos lygis nustatomas VATIS pagal Aprašo priede pateiktą Kompetencijos lygį atitinkančių bendro respondentų vertinimo vidurkių reikšmių lentelę.“

3. Papildau Įstaigos vadovo kvalifikacijos vertinimo, taikant 360 laipsnių kompetencijų vertinimą, organizavimo tvarkos aprašą priedu (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                             Gediminas Miškinis

 

 

Įstaigos vadovo kvalifikacijos

vertinimo, taikant 360 laipsnių

kompetencijų vertinimą,

organizavimo tvarkos aprašo

priedas

 

 

KOMPETENCIJOS LYGĮ ATITINKANČIŲ BENDRO RESPONDENTŲ VERTINIMO VIDURKIŲ REIKŠMIŲ LENTELĖ

 

 

Kompetencijos lygis

Kompetencijos lygį atitinkantis bendro respondentų vertinimo vidurkis

1 lygis

 

1-1,99

2 lygis

 

2-2,99

3 lygis

 

3-3,99

4 lygis

 

4-4,99

5 lygis

 

5-7“

 

_______________