LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS PLĖTOJAMŲ VIEŠŲJŲ DIDMENINIŲ SPARČIOJO PLAČIAJUOSČIO RYŠIO PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ VIETOVĖSE, KURIOSE KITOS SPARČIOJO PLAČIAJUOSČIO RYŠIO INFRASTRUKTŪROS NĖRA AR NĖRA KONKURENCIJOS TEIKIANT ŠIAS PASLAUGAS, TARIFŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS
PATVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio 26 d. Nr. 3-201

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 9 straipsnio 11 punktu,

t v i r t i n u Valstybės plėtojamų viešųjų didmeninių sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų, teikiamų vietovėse, kuriose kitos sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros nėra ar nėra konkurencijos teikiant šias paslaugas, tarifų apskaičiavimo metodiką (pridedama).

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                      Rokas Masiulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos

2019 m. balandžio 15 d. raštu Nr. (67.1) 1B-1204

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2019 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3-201

 

 

 

Valstybės plėtojamų VIEŠŲJŲ didmeninių sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų, teikiamų vietovėse, kuriose KITOS sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros nėra ar nėra konkurencijos teikiant šias paslaugas, TARIFŲ apskaičiavimo metodika

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Valstybės plėtojamų viešųjų didmeninių sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų, teikiamų vietovėse, kuriose kitos sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros nėra ar nėra konkurencijos teikiant šias paslaugas, tarifų apskaičiavimo metodika (toliau – Metodika) reglamentuoja valstybės plėtojamų viešųjų didmeninių sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų, teikiamų vietovėse, kuriose kitos sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros nėra ar nėra konkurencijos teikiant šias paslaugas, (toliau – paslaugos) tarifų apskaičiavimą.

2.  Metodika parengta atsižvelgiant į 2009 m. liepos 17 d. Europos Komisijos sprendimo dėl valstybės pagalbos N 183 / 2009 – Lietuva „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų sparčiojo plačiajuosčio tinklo plėtra“ nuostatas dėl didmeninių plačiajuosčio ryšio paslaugų kainodaros nustatymo ir 2013 m. rugsėjo 11 d. Komisijos rekomendaciją 2013/466/ES „Dėl nuoseklaus nediskriminavimo įpareigojimų ir sąnaudų apskaičiavimo metodikų, skirtų konkurencijai skatinti ir geresnei investicijų į plačiajuostį ryšį aplinkai sukurti, taikymo“.

3.  Metodika privalo vadovautis ūkio subjektai, teikiantys paslaugas (toliau – paslaugų teikėjai).

4.  Metodika siekiama:

4.1. mažinti skaitmeninę atskirtį, užtikrinant galimybę visiems Lietuvos gyventojams naudotis sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugomis;

4.2. sudaryti sąlygas teikti mažmenines sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugas kaimo gyvenamosiose vietovėse už panašią kainą kaip ir miestuose;

4.3. nesudaryti prielaidų konkurencijos iškraipymui sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų rinkoje (toliau – rinka);

4.4. nediskriminuoti rinkos dalyvių ar jų grupių ir visiems operatoriams sudaryti vienodas sąlygas teikti tos pačios kokybės sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugas už tą pačią kainą ir tokiomis pačiomis sąlygomis;

4.5. užtikrinti pajamas, kurių pakaktų plačiajuosčio ryšio tinklo priežiūros sąnaudoms padengti ir investicijoms į plačiajuosčio ryšio tinklo plėtrą.

5.    Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme, Apskaitos atskyrimo taisyklėse ir su apskaitos atskyrimu susijusiuose reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1V-738 „Dėl Apskaitos atskyrimo taisyklių ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Apskaitos atskyrimo taisyklės), ir Sąnaudų apskaitos pagal pilnai paskirstytų sąnaudų metodą taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-1164 „Dėl Sąnaudų apskaitos pagal pilnai paskirstytų sąnaudų metodą taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Sąnaudų apskaitos taisyklės).

 

II SKYRIUS

PASLAUGŲ TARIFŲ APSKAIČIAVIMAS

 

6.    Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip iki birželio mėnesio paskutinės darbo dienos pagal praėjusių kalendorinių metų duomenis apskaičiuoja paslaugų tarifus.

7.    Paslaugų, išskyrus Metodikos 9 punkte nurodytas paslaugas, tarifas turi būti ne didesnis kaip paslaugų sąnaudų ir paslaugoms proporcingai tenkančių suplanuotų einamųjų metų investicijų suma.

8.    Paslaugų teikėjas, apskaičiuodamas paslaugų sąnaudas, privalo:

8.1.    paslaugų apskaitą tvarkyti mutatis mutandis vadovaudamasis Apskaitos atskyrimo taisyklėmis;

8.2.    sąnaudų apskaitą tvarkyti mutatis mutandis vadovaudamasis Sąnaudų apskaitos taisyklėmis;

8.3.    naujų, planuojamų teikti paslaugų savikainą nustatyti mutatis mutandis vadovaudamasis Sąnaudų apskaitos taisyklėmis.

9.    Siekiant paskatinti naudojimąsi plačiajuosčio ryšio tinklu bei konkurenciją, paslaugų, teikiamų gyvenamosiose vietovėse, kuriose išvystytas plačiajuosčio ryšio tinklas ir yra techninės galimybės teikti paslaugas, tačiau jose 24 mėn. ar ilgiau paslaugų teikėjo paslaugų nenaudoja nė vienas operatorius ir yra tikslinga skatinti plačiajuosčio ryšio tinklo panaudojimą (toliau – tikslinės vietovės), tarifai apskaičiuojami pagal šią formulę:

 

Gi = Bi - Bi x N,

čia:

Gi – paslaugos, teikiamos tikslinėse vietovėse, tarifas;

Bi – paslaugos tarifas, apskaičiuotas pagal Metodikos 7 punktą;

N – skatinimo dydis, kuris lygus 50 proc.

10. Paslaugų teikėjas kasmet sudaro ir atnaujina tikslinių vietovių sąrašą. Kasmet atnaujinant tikslinių vietovių sąrašą, į jį įrašytos tikslinės vietovės nėra išbraukiamos, jeigu tikslinėje vietovėje po to, kai ji buvo įrašyta į tikslinių vietovių sąrašą, paslaugų teikėjo paslaugomis pradėjo naudotis vienas ar daugiau operatorių. Tikslinių vietovių sąrašą ne vėliau kaip kiekvienų kalendorinių metų birželio mėnesio paskutinę darbo dieną kartu su tikslinėse vietovėse teikiamų paslaugų techniniais parametrais tvirtina paslaugų teikėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Patvirtintas tikslinių vietovių sąrašas įsigalioja jį paskelbus paslaugų teikėjo interneto svetainėje.

11.     Paslaugų, teikiamų tikslinėse vietovėse, tarifai operatoriui taikomi tik jam įsipareigojus šiomis paslaugomis naudotis ne trumpiau kaip 12 mėnesių.

12.  Apskaičiuoti paslaugų tarifai, kurie yra lygūs 10 Eur ar didesni, apvalinami iki sveikojo skaičiaus, o kurie mažesni kaip 10 Eur – iki vieno ženklo po kablelio.

 

III SKYRIUS

PASLAUGŲ TARIFŲ DERINIMAS

 

13.  Paslaugų teikėjas, apskaičiavęs paslaugų tarifus, privalo juos pateikti derinti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai (toliau – Tarnyba).

14.  Paslaugų teikėjas, teikdamas Tarnybai derinti paslaugų tarifus, Tarnybai turi pateikti:

14.1. apskaičiuotus paslaugų tarifus, visus duomenis ir informaciją, pagrindžiančius apskaičiuotus paslaugų tarifų dydžius;

14.2. paslaugų apskaitos atskyrimo ir sąnaudų apskaitos informaciją pagal Sąnaudų apskaitos taisyklių ir Apskaitos atskyrimo taisyklių reikalavimus;

14.3. kitą informaciją ir (ar) duomenis, pagrindžiančius apskaičiuotų paslaugų tarifų atitiktį Metodikos reikalavimams.

15. Tarnyba, vertindama paslaugų tarifų atitiktį Metodikos reikalavimams, turi teisę:

15.1. pareikalauti iš paslaugų teikėjo papildomos informacijos, kuri reikalinga paslaugų tarifų atitikčiai Metodikos reikalavimams įvertinti, ir nustatyti protingą terminą šiai informacijai pateikti;

15.2. tikrinti paslaugų teikėjo paslaugų apskaitos atskyrimo ir sąnaudų apskaitos duomenis ir kitą susijusią informaciją, pagal kurią apskaičiuojami paslaugų tarifai;

15.3. savo sąskaita užsakyti nepriklausomą audito įmonės atliekamą paslaugų teikėjo apskaičiuotų paslaugų tarifų patikrinimą.

16. Tarnyba išvadą dėl paslaugų tarifų atitikties Metodikos reikalavimams pateikia per 20 darbo dienų nuo visos išvadai pateikti reikalingos informacijos gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai užsakomas papildomas patikrinimas, numatytas Metodikos 15.3 papunktyje. Jeigu užsakomas Metodikos 15.3 papunktyje numatytas patikrinimas, Tarnyba apie tai informuoja paslaugų teikėją, o išvadą dėl paslaugų tarifų atitikties Metodikos reikalavimams pateikia per 10 darbo dienų nuo papildomo patikrinimo ataskaitos gavimo dienos.

17. Tarnybai pateikus išvadą, kad paslaugų tarifai neatitinka Metodikos reikalavimų, paslaugų teikėjas turi ištaisyti Tarnybos nustatytus trūkumus ir pakartotinai pateikti Tarnybai derinti paslaugų tarifus šiame skyriuje nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS IR PASLAUGŲ TARIFŲ TVIRTINIMAS

 

18. Paslaugų teikėjas su Tarnyba suderintus paslaugų tarifus privalo pateikti viešajai konsultacijai.

19. Viešosios konsultacijos tikslas – didinti paslaugų tarifų nustatymo skaidrumą ir skatinti paslaugų teikėjo plačiajuosčio ryšio tinklo panaudojimą.

20. Paslaugų teikėjas viešąją konsultaciją vykdo viešai paskelbdamas su Tarnyba suderintus paslaugų tarifus savo interneto svetainėje ir kviesdamas operatorius per 30 kalendorinių dienų pateikti savo pastabas ir (ar) pasiūlymus.

21. Pasibaigus viešosios konsultacijos terminui, paslaugų teikėjas privalo įvertinti gautas pastabas ir (ar) pasiūlymus, prireikus pakoreguoti paslaugų tarifus.

22. Paslaugų teikėjas privalo savo interneto svetainėje paskelbti gautas pastabas ir (ar) pasiūlymus, jų įvertinimą ir pagal gautas pastabas ir (ar) pasiūlymus pakoreguotus paslaugų tarifus.

23. Paslaugų teikėjas, po viešosios konsultacijos pakoregavęs paslaugų tarifus, privalo juos iš naujo pateikti Tarnybai derinti, kartu pateikti viešosios konsultacijos medžiagą (viešosios konsultacijos metu gautas pastabas ir (ar) pasiūlymus, kurių pagrindu buvo koreguojami paslaugų tarifai, jų vertinimą ir kitą susijusią informaciją). Pakoreguoti paslaugų tarifai Tarnybai derinti teikiami ir Tarnybos išvada teikiama Metodikos III skyriuje nustatyta tvarka.

24. Paslaugų teikėjas po viešosios konsultacijos su Tarnyba suderintus paslaugų tarifus pateikia tvirtinti susisiekimo ministrui.

 

V SKYRIUS

PATVIRTINTŲ PASLAUGŲ TARIFŲ PERSKAIČIAVIMAS

 

25. Paslaugų teikėjas privalo kasmet, ne vėliau kaip iki birželio mėnesio paskutinės darbo dienos, pagal praėjusių kalendorinių metų duomenis perskaičiuoti Metodikos IV skyriuje nustatyta tvarka patvirtintus paslaugų tarifus.

26. Jeigu perskaičiuoti paslaugų tarifai daugiau negu 10 procentų nesiskiria nuo patvirtintų paslaugų tarifų, patvirtinti paslaugų tarifai nekeičiami.

27. Jeigu perskaičiuoti paslaugų tarifai yra daugiau kaip 10 procentų mažesni nei patvirtinti paslaugų tarifai, paslaugų teikėjas privalo Metodikos nustatyta tvarka apskaičiuoti, suderinti ir pateikti tvirtinti naujus paslaugų tarifus.

28. Jeigu perskaičiuoti paslaugų tarifai daugiau kaip 10 procentų didesni nei patvirtinti paslaugų tarifai, paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į savo veiklos rezultatus, turi teisę Metodikos nustatyta tvarka apskaičiuoti, suderinti ir pateikti tvirtinti naujus paslaugų tarifus.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29.  Metodikos nustatyta tvarka patvirtinti nauji paslaugų tarifai privalo būti taikomi ir tiems operatoriams, su kuriais sutartys dėl paslaugų teikimo yra sudarytos iki šių tarifų patvirtinimo.

____________