LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ PAGAL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. spalio 3 d. Nr. 3D-617

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/1199 (OL 2017 L 176, p. 1), 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (OL 2014 L 149, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/1930 (OL 2015 L 282, p. 2), Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C(2015)5897, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“ ir atsižvelgdamas į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“,

t v i r t i n u Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisykles (pridedama). 

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                    Bronius Markauskas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2017 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 3D-617

 

 

ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ PAGAL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis:

1.1. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/1199 (OL 2017 L 176, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013);

1.2. 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (OL 2014 L 149, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/1930 (OL 2015 L 282, p. 2) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 508/2014);

1.3. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013);

1.4. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C(2015)5897 (toliau –VP);

1.5. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės);

1.6. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 3D-298 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – VPS įgyvendinimo taisyklės);

1.7. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 3D-5 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – VPS administravimo taisyklės).

2. Šios Taisyklės reglamentuoja žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal VP priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, žvejybos ir akvakultūros vietos projektų teikimo, vertinimo, tvirtinimo, jų įgyvendinimo valdymo ir kontrolės tvarką.

3. Taisyklės taikomos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos veiklos grupėms, įgyvendinančioms žvejybos ir akvakultūros regionų vietos plėtros strategijas, ir žvejybos ir akvakultūros vietos projektų vykdytojams, įgyvendinantiems patvirtintus žvejybos ir akvakultūros vietos projektus.

4. Žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijų atrankos ir tvirtinimo tvarką nustato VPS įgyvendinimo taisyklės. Žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijų administravimo tvarką nustato VPS administravimo taisyklės.

 

II SKYRIUS

SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

 

5. Taisyklėse vartojami sutrumpinimai:

5.1. Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

5.2. CPO – Centrinė perkančioji organizacija.

5.3. CVP IS Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema.

5.4. EŽF – Europos žuvininkystės fondas.

5.5. EJRŽF – Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas.

5.6. ES – Europos Sąjunga.

5.7. ESIF – Europos struktūriniai ir investavimo fondai.

5.8. EŽŪFKP – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai.

5.9. Ministerija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

5.10. PVM – pridėtinės vertės mokestis.

5.11. ŽRVVG – žvejybos ir akvakultūros regiono vietos veiklos grupė.

6. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

6.1. Labai maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 1) įmonės metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų; 2)  įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 2 mln. eurų.

6.2. Maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 1) įmonės metinės pajamos neviršija 10 mln. eurų; 2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 10 mln. eurų.

6.3. Mažas žvejybos ir akvakultūros vietos projektas (toliau – mažas vietos projektas) – žvejybos ir akvakultūros vietos projektas, kuriam įgyvendinti prašoma paramos suma neviršija 10 000 (dešimties tūkstančių) eurų.

6.4. Nevyriausybinė organizacija (toliau – NVO) – nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų nepriklausomas savanoriškumo pagrindais visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra politinės valdžios siekimas arba vien tik religijos tikslų įgyvendinimas. Valstybė ar savivaldybė, juridinis asmuo, kurio visuotiniame dalyvių susirinkime valstybė ar savivaldybė turi daugiau kaip 1/3 balsų, negali turėti daugiau kaip 1/3 balsų nevyriausybinės organizacijos visuotiniame dalyvių susirinkime.

6.5. Parama žvejybos ir akvakultūros vietos projektui (toliau – parama vietos projektui) – paramos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijai įgyvendinti dalis, skiriama žvejybos ir akvakultūros vietos projektui įgyvendinti.

6.6. Pareiškėjas – fizinis arba juridinis asmuo, teikiantis žvejybos ir akvakultūros vietos projekto paraišką žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos vykdytojai.

6.7. Vidutinė įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 1) įmonės metinės pajamos neviršija 50 mln. eurų; 2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 mln. eurų.

6.8. Žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategija (toliau – VPS) – iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansuojama žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategija, kurioje nustatomi žvejybos ir akvakultūros regiono plėtros prioritetai, tikslai ir priemonės jiems pasiekti. Žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategiją rengia ir įgyvendina žvejybos ir akvakultūros regiono vietos veiklos grupė.

6.9. Žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos vykdytoja (toliau – VPS vykdytojas) – žvejybos ir akvakultūros regiono vietos veiklos grupė, gavusi paramą žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijai įgyvendinti.

6.10. Žvejybos ir akvakultūros vietos projektas (toliau – vietos projektas) – pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategiją įgyvendinamas žvejybos ir akvakultūros vietos projektas, kuriuo siekiama žvejybos ir akvakultūros regiono plėtros tikslų.

6.11. Žvejybos ir akvakultūros vietos projekto bendrosios išlaidos (toliau – vietos projekto bendrosios išlaidos) – įgyvendinant žvejybos ir akvakultūros vietos projektą patiriamos išlaidos: atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultacijas, susijusias su aplinkosauginiu ir ekonominiu tvarumu, įskaitant galimybių studijų, verslo planų ir kitų su jais susijusių dokumentų rengimą, kai šios išlaidos skiriamos nekilnojamam turtui statyti ir (arba) įsigyti, įskaitant ilgalaikę nuomą, ir gerinti, naujiems įrenginiams ir įrangai, įskaitant techniką, pirkti ir (arba) išperkamajai nuomai, taip pat šio projekto viešinimo išlaidos.

6.12. Žvejybos ir akvakultūros vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis (toliau – vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis) – laikotarpis nuo žvejybos ir akvakultūros vietos projekto paraiškos pateikimo iki galutinio mokėjimo prašymo ir galutinės žvejybos ir akvakultūros vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo dienos.

6.13. Žvejybos ir akvakultūros vietos projekto kontrolė (toliau – vietos projekto kontrolė) – žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos vykdytojos ir Agentūros veiksmai, kuriais nustatoma, ar žvejybos ir akvakultūros vietos projekto vykdytojas, įgyvendindamas žvejybos ir akvakultūros vietos projektą ir jį įgyvendinęs, nustatytą laiką laikosi tinkamumo sąlygų, atrankos kriterijų ir kitų įsipareigojimų.

6.14. Žvejybos ir akvakultūros vietos projekto kontrolės laikotarpis (toliau – vietos projekto kontrolės laikotarpis) – penkerių metų laikotarpis nuo žvejybos ir akvakultūros vietos projekto, susijusio su investicijomis į infrastruktūrą, verslą, prekių gamybą, paslaugų teikimą, vykdytojo galutinio mokėjimo prašymo įvertinimo dienos.

6.15. Žvejybos ir akvakultūros vietos projekto paraiška (toliau – vietos projekto paraiška) – dokumentas, kurį turi užpildyti ir žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos vykdytojai pateikti pareiškėjas, siekiantis gauti paramą žvejybos ir akvakultūros vietos projektui įgyvendinti.

6.16. Žvejybos ir akvakultūros vietos projekto verslo planas (toliau – vietos projekto verslo planas) – dokumentas, kuriame techniniu, finansiniu, ekonominiu, socialiniu ir aplinkosaugos atžvilgiu pagrindžiami investavimo tikslai, nurodomi žvejybos ir akvakultūros vietos projekte numatytoms investicijoms atlikti reikalingi ištekliai ir terminai.

6.17. Žvejybos ir akvakultūros vietos projekto vykdymo sutartis (toliau – vietos projekto vykdymo sutartis) – Agentūros ir žvejybos ir akvakultūros vietos projekto vykdytojo sudaroma sutartis, kurioje nurodomos žvejybos ir akvakultūros vietos projekto finansavimo sąlygos;

6.18. Žvejybos ir akvakultūros vietos projekto vykdytojas (toliau – vietos projekto vykdytojas) – pareiškėjas, gavęs paramą žvejybos ir akvakultūros vietos projektui įgyvendinti.

7. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos VP, Administravimo taisyklėse, VPS įgyvendinimo taisyklės, VPS administravimo taisyklėse, kituose VP priemonių įgyvendinimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

REMIAMA VEIKLA

 

8. Įgyvendinant VP priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, pagal VPS numatytas priemones remiamas vietos projektų įgyvendinimas.

 

IV SKYRIUS

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGOS

 

9. Vietos projektų finansavimo sąlygos – reikalavimai, kurie taikomi pareiškėjui, siekiančiam gauti paramą vietos projektui įgyvendinti, ir vietos projektų vykdytojui, įgyvendinančiam vietos projektą. Vietos projektų finansavimo sąlygas sudaro:

9.1. tinkamumo vietos projektams finansuoti sąlygos;

9.2. vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai;

9.3. vietos projektų atrankos kriterijai;

9.4. papildomos vietos projektų finansavimo sąlygos, atsižvelgiant į VPS priemonių ypatumus, nustatytos šiose Taisyklėse ir VPS.

10. Vietos projektų finansavimo sąlygos nustatomos Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše, kurį rengia VPS vykdytojas ir derina su Agentūra šių Taisyklių 47–53 punktų nustatyta tvarka (pavyzdines Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo formas (verslo priemonėms ir ne verslo priemonėms) tvirtina Agentūra).

11. Vietos projektų finansavimo sąlygos turi būti nustatytos taip, kad būtų galima išpildyti šiuos reikalavimus:

11.1. būtų tiesiogiai susijusios su ŽRVVG teritorijos plėtros poreikiais ir VPS priemonės aprašyme nurodyta informacija;

11.2. būtų įmanoma, vadovaujantis įrodymo dokumentais, patikrinti jų atitiktį;

11.3. būtų įmanoma jų laikymosi kontrolė vietos projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu (kai taikoma). Vietos projektų finansavimo sąlygos turi būti nustatytos taip, kad jų laikymasis vietos projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu priklausytų nuo pareiškėjo, o ne nuo trečiųjų asmenų netinkamo veikimo arba neveikimo. Jeigu vietos projektų finansavimo sąlygų laikymasis vietos projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu gali priklausyti nuo kitų aplinkybių, kurių pareiškėjas vietos projekto paraiškos pateikimo metu nenumatė ir neturėjo galimybės numatyti, vietos projektų finansavimo sąlygų formuluotėse nustatyti, kuriuo momentu turi būti užtikrinta atitiktis joms;

11.4. jos būtų aiškios, objektyvios, nediskriminuojančios;

11.5. jomis būtų siekiama skaidraus, efektyvaus paramos VPS įgyvendinti panaudojimo finansuojant VPS tikslus atitinkančius vietos projektus, surinkusius privalomą surinkti balų skaičių pagal vietos projektų atrankos kriterijus.

 

PIRMASIS SKIRSNIS

TINKAMUMO VIETOS PROJEKTAMS FINANSUOTI SĄLYGOS

 

12. Tinkamumo vietos projektams finansuoti sąlygos – reikalavimai, kurie turi būti įvykdyti, kad vietos projekto paraiška būtų pripažinta tinkama gauti paramą vietos projektams.

13. Tinkamumo vietos projektams finansuoti sąlygos nustatomos Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše, vadovaujantis:

13.1. bendrosiomis tinkamumo sąlygomis, nustatytomis šių Taisyklių 16.1, 20.1, 21.1 papunkčiuose, 22 ir 30 punktuose. Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše nurodomos tik tos bendrosios tinkamumo sąlygos, kurios, atsižvelgiant į VPS priemonės aprašymo turinį, yra aktualios ir gali bei turi būti pritaikytos. ŽRVVG turi teisę nustatyti griežtesnes bendrąsias tinkamumo sąlygas, negu nustatyta šiose Taisyklėse;

13.2. specialiosiomis tinkamumo sąlygomis, nustatytomis VPS. Jeigu VPS priemonės ir (arba) jos veiklos sričių aprašymuose yra nustatyta tokia pat vietos projektų tinkamumo sąlyga, kaip ir šiose Taisyklėse nustatyta bendroji tinkamumo sąlyga, laikoma, kad tai yra bendroji tinkamumo sąlyga;

13.3. papildomomis tinkamumo sąlygomis, kurios nustatomos konkretaus kvietimo teikti vietos projektus dokumentuose, atsižvelgiant į VPS priemonės specifiką ir šių Taisyklių 39–44 punktus, taip pat suderinamos su Agentūra pagal šių Taisyklių 47–53 punktus.

14. Atitiktis tinkamumo vietos projektams finansuoti sąlygoms turi būti išlaikoma nuo vietos projekto paraiškos pateikimo dienos iki vietos projekto kontrolės laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, jeigu šiose Taisyklėse nustatyta kitaip.

15. Tinkamumo vietos projektams finansuoti sąlygos yra nustatomos pareiškėjui, vietos projekto partneriui, vietos projektui, tinkamoms finansuoti išlaidoms, tinkamam nuosavam indėliui.

 

Tinkamumo vietos projektams finansuoti sąlygos, susijusios su pareiškėju

 

16. Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše turi būti nurodytos:

16.1. šios bendrosios tinkamumo sąlygos, susijusios su pareiškėju, t. y. vietos projekto paraišką teikiantis fizinis ar juridinis asmuo turi:

16.1.1. atitikti VPS nurodytą tinkamą paramos gavėją pagal konkrečią VPS priemonę (-es) ar jos veiklos sritį (-is), pagal kurią (-ias) skelbiamas kvietimas teikti vietos projektus;

16.1.2. būti baigęs įgyvendinti visus vietos projektus (netaikoma savivaldybių administracijoms ir kitoms biudžetinėms įstaigoms);

16.1.3. būti registruotas VPS vykdytojo, kuriai teikiama vietos projekto paraiška, teritorijoje ir vykdyti veiklą VPS vykdytojo teritorijoje (taikoma juridiniams asmenims);

16.1.4. būti deklaravęs nuolatinę gyvenamąją vietą VPS vykdytojo, kuriai teikiama vietos projekto paraiška, teritorijoje ir būti ne jaunesnis negu 18 metų (taikoma fiziniams asmenims);

16.1.5. būti neskolingas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Ši nuostata netaikoma juridiniams asmenims, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės piniginių fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai;

16.1.6. tvarkyti buhalterinę apskaitą ir sudaryti finansines ataskaitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

16.1.7. teikdamas vietos projekto paraišką pasirašytinai patvirtinti, kad laikosi Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 1 dalies d punkte ir Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 3 dalyje nurodytų kriterijų ir nėra įvykdęs su EŽF arba EJRŽF susijusio sukčiavimo. Pareiškėjas yra netinkamas gauti paramą vietos projektui, jei iki vietos projekto paraiškos pateikimo dienos buvo padaręs sunkų pažeidimą, numatytą Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 1 dalies d punkte, ir (arba) Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 3 dalyje nurodytas nusikalstamas veikas, ir (arba) įvykdė su EŽF arba EJRŽF susijusį sukčiavimą ir nėra pasibaigęs 2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotame reglamente (ES) 2015/288, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo papildomas nuostatomis dėl paraiškų nepriimtinumo laikotarpio ir datų (OL 2015 L 51 p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/2252 (OL 2015 L 321 p. 2), nurodytas paraiškų nepriimtinumo laikotarpis;

16.1.8. neturėti finansinių sunkumų, t. y. neturėti iškeltos bylos dėl bankroto, nebūti likviduojamas;

16.1.9. veikti sąžiningai, t. y.:

16.1.9.1. savo veiksmais ar neveikimu nebūti sukūręs neteisėtų sąlygų gauti paramą vietos projektams. Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą vietos projektams sukūrimas nustatomas pagal Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-285 „Dėl Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikos patvirtinimo“;

16.1.9.2. pateikti rašytinį prašymą nušalinti nuo vietos projektų atrankos (rašytinis prašymas nušalinti turi apimti vietos projektų finansavimo sąlygų rengimo (taikoma tuo atveju, jeigu pagal konkrečią VPS priemonę ar veiklos sritį yra suplanuota įgyvendinti vieną vietos projektą arba jei yra faktinės aplinkybės, įrodančios interesų konfliktą), vietos projektų paraiškų vertinimo, vietos projektų tvirtinimo etapus), jeigu vietos projekto paraišką teikia VPS vykdytojo kolegialaus valdymo organo narys, VPS vykdytojo darbuotojas arba šiems išvardytiems asmenims artimi asmenys ir dėl to kyla interesų konfliktas ir (arba) atsiranda asmeninis suinteresuotumas, kaip tai apibrėžia Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo (toliau – Interesų derinimo įstatymas) 2 straipsnio 4 ir 6 dalyje. Viešųjų interesų, privačių interesų, artimų asmenų sąvokos pateikiamos Interesų derinimo įstatymo 2 straipsnyje. Nusišalinimo procedūra nurodyta Interesų derinimo įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje. VPS vykdytojo kolegialus valdymo organas (taikoma, kai rašytinį prašymą nušalinti pateikė VPS vykdytojo darbuotojas arba atskiras VPS vykdytojo kolegialaus organo narys (-iai) ir be prašančių nušalinti asmenų balsavimo užtenka kvorumo sprendimui priimti), VPS vadovas (taikoma, kai rašytinį prašymą nušalinti pateikė atskiri VPS vykdytojo kolegialaus organo nariai ir be prašančių nušalinti asmenų balsavimo neužtenka kvorumo sprendimui priimti), gavęs rašytinį prašymą nušalinti nuo vietos projektų atrankos vadovaudamasis Interesų derinimo įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi ir 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL 2012 L 298, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) 2015/1929 (OL 2015 L 286, p.1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 966/2012), 57 straipsnio 1 dalimi ir motyvuotu rašytiniu sprendimu gali prašymo nušalinti nepriimti (duomenys apie sprendimą nepriimti pareikšto nusišalinimo per 5 (penkias) darbo dienas pateikiami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai elektroniniu būdu – per Interesų deklaracijų informacinę sistemą (IDIS, www.vtek.lt/idis/). Nusišalinimas gali būti nepriimtas esant šioms dviem sąlygoms:

16.1.9.2.1. aplinkybės, susijusios su nušalinimo prašančiu asmeniu, įrodo, kad yra tenkinamas bent vienas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintas kriterijus, leidžiantis nepriimti nusišalinimo. Pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijai nustatyti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2016 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. KS-8 „Dėl kriterijų valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens pareikštam nusišalinimui nepriimti patvirtinimo“;

16.1.9.2.2. aplinkybės, susijusios su nušalinimo prašančiu asmeniu, įrodo, kad prašantis nušalinti asmuo galės nešališkai ir neobjektyviai (kaip to reikalauja Reglamento (ES) Nr. 966/2012 57 straipsnis), atlikti savo pareigas, susijusias su vietos projektų atranka;

16.1.9.3. pareiškėjas yra netinkamas gauti paramą vietos projektui, jei vietos projekto paraiškoje arba pridedamuose dokumentuose ar pagal Agentūros paklausimą pateiktuose dokumentuose VPS vykdytojui ir (arba) Agentūrai pateikė melagingą informaciją; taip pat neskiriama EJRŽF parama dvejus metus nuo galutinio sprendimo dėl šio pažeidimo nustatymo priėmimo dienos;

16.2. specialiosios tinkamumo sąlygos pareiškėjui, nustatytos VPS priemonės ir (arba) jos veiklos sričių, pagal kurias yra kviečiama teikti vietos projektus, aprašymuose (VPS įgyvendinimo taisyklių 3 priedo 9 dalyje „VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas“) (taikoma, jeigu tokių sąlygų yra);

16.3. papildomos tinkamumo sąlygos, susijusios su pareiškėju, nustatytos konkrečiam kvietimui teikti vietos projektus, turi būti parengtos atsižvelgiant į šių Taisyklių 39–44 punktus ir suderintos su Agentūra pagal šių Taisyklių 47–53 punktus.

 

Tinkamumo vietos projektams finansuoti sąlygos, susijusios su vietos projekto partneriu

 

17. VPS vykdytojo sprendimu vietos projekto paraiška gali būti teikiama kartu su vietos projekto partneriu (-iais) (pvz., kviečiama teikti vietos projektus pagal VPS priemonę, susijusią su kelių juridinių ir fizinių asmenų, vykdančių ekonominę veiklą, bendradarbiavimu). Tokiu atveju, pareiškėju paskiriamas vienas iš bendradarbiaujančių asmenų, kiti bendradarbiaujantys asmenys laikomi pareiškėjo vietos projekto partneriais.

18. Jeigu vietos projektas įgyvendinamas kartu su vietos projekto partneriu (-iais), vietos projekto vykdytojas atstovauja visiems vietos projekto partneriams vietos projekto įgyvendinimo klausimais ir privalo užtikrinti, kad vietos projekto partneris (-iai) būtų tinkamai informuotas (-i) apie jo (jų) pareigas, susijusias su vietos projekto vykdymo sutarties vykdymu ir vietos projekto įgyvendinimu, taip pat laikytųsi visų su vietos projekto įgyvendinimu susijusių įsipareigojimų, nustatytų jungtinės veiklos sutartyje ir šiose Taisyklėse.

19. Jeigu vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu dėl vietos projekto partnerio neveikimo arba netinkamo veikimo vietos projekto vykdytojui tampa neįmanoma įgyvendinti vietos projekto arba laikytis prisiimtų įsipareigojimų vietos projekto kontrolės laikotarpiu, vietos projekto vykdytojas turi nedelsdamas (bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tos dienos, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie tokius vietos projekto partnerio netinkamus veiksmus arba neveikimą) imtis aktyvių veiksmų, kad vietos projekto partnerio neveikimo arba netinkamo veikimo pasekmės būtų ištaisytos. Jeigu vietos projekto partnerio neveikimo arba netinkamo veikimo pasekmių per 1 (vieną) mėnesį neįmanoma ištaisyti ir dėl to vietos projektas negali būti įgyvendintas arba negali būti užtikrinta vietos projekto kontrolė vietos projekto kontrolės laikotarpiu, vadovaujantis šių Taisyklių 176 punktu taikomos sankcijos. Patvirtinto vietos projekto partnerio keitimas nauju vietos projekto partneriu galimas tik išimtiniais atvejais, kai tam pritaria VPS vykdytojas ir Agentūra. VPS vykdytojo ir Agentūros pritarimas galimas tik tuomet, kai jie patikrina, ar naujasis vietos projekto partneris atitinka tinkamumo sąlygas, kurios buvo taikytos ankstesniajam vietos projekto partneriui, ir pakeitus vietos projekto partnerį vietos projektas bus iki galo įgyvendintas, taip pat bus galima vietos projekto kontrolė vietos projekto kontrolės laikotarpiu.

20. Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše turi būti nurodytos:

20.1. šios bendrosios tinkamumo sąlygos, t. y. tinkamas vietos projekto partneris turi:

20.1.1. pagal analogiją atitikti šių Taisyklių 16.1.2, 16.1.5, 16.1.8–16.1.9 papunkčiuose nurodytas tinkamumo sąlygas, susijusias su pareiškėju, ir būti ne jaunesnis negu 18 metų (taikoma fiziniams asmenims); 

20.1.2. pateikti jungtinės veiklos sutartį, kurioje būtų patvirtinimas, kad vietos projekto partneris yra susipažinęs su teikiamu vietos projektu, savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant vietos projektą. Jeigu vietos projekte numatytos vietos projekto partnerio pareigos, susijusios su finansiniais įsipareigojimais, vietos projekto paraiškoje ir jungtinės veiklos sutartyje finansiniai įsipareigojimai turi būti aiškiai įvardyti (pavyzdžiui, vietos projekto partneriu yra ŽRVVG teritorijoje veikianti rajono savivaldybė arba jos įstaiga, kuri įsipareigoja įdarbinti darbuotojus ir jų darbo vietas išlaikyti po vietos projekto įgyvendinimo laikotarpio ir visu vietos projekto kontrolės laikotarpiu; tokiu atveju vietos projekte ir jungtinės veiklos sutartyje turi būti aiškiai nurodytas šis įsipareigojimas). Prie jungtinės veiklos sutarties turi būti pridėti pasirašiusio asmens teisės prisiimti įsipareigojimus patvirtinimo dokumentai (jeigu įgaliojimai suteikiami norminiu teisės aktu, skelbiamu Teisės aktų registre, pakanka pateikti nuorodą į to teisės akto datą, numerį, pavadinimą ir straipsnio arba punkto Nr.). Pavyzdinę jungtinės veiklos sutarties formą tvirtina Agentūra;

20.2. specialiosios tinkamumo sąlygos, susijusios su vietos projekto partneriu, nustatytos VPS priemonės ir (arba) jos veiklos sričių, pagal kurias yra kviečiama teikti vietos projektus, aprašymuose (taikoma, jeigu tokių sąlygų yra);

20.3. papildomos tinkamumo sąlygos, susijusios su vietos projekto partneriu, nustatytos konkrečiam kvietimui teikti vietos projektus, atitinkančios šių Taisyklių 39–44 punktus ir suderintos su Agentūra pagal šių Taisyklių 47–53 punktus.

 

Tinkamumo vietos projektams finansuoti sąlygos, susijusios su vietos projektu

 

21. Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše turi būti nurodyta:

21.1. šios bendrosios tinkamumo sąlygos, susijusios su vietos projektu:

21.1.1. vietos projektas turi būti parengtas pagal nustatytą vietos projekto paraiškos formą. Vietos projekto paraiškos forma yra sudėtinė Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo dalis. Kai vietos projektų kvietimas vykdomas pagal analogišką VP priemonę, taikoma tos VP priemonės paramos paraiškos forma, kitu atveju pavyzdinė vietos projekto paraiškos forma pateikiama šių Taisyklių 1 priede;

21.1.2. vietos projekto tikslai turi atitikti VPS priemonės (-ių), pagal kurią (-ias) teikiamas vietos projektas, tikslus ir prisidėti prie jų įgyvendinimo;

21.1.3. vietos projektas turi būti įgyvendinamas:

21.1.3.1. ŽRVVG teritorijoje, jeigu vietos projekte numatyta ekonominė veikla, susijusi su prekių ir (arba) produktų gamyba, perdirbimu, rinkodara (paruošimu pardavimui, sandėliavimu). Iš paramos vietos projektui lėšų įrengtos gamybinės patalpos, sandėliai, įsigyta technika, įranga turi būti vietos projekto paraiškoje nurodytoje vietoje, kuri turi būti ŽRVVG teritorijoje. ŽRVVG teritorijoje pagamintų prekių ir (arba) produktų pardavimas galimas ŽRVVG teritorijoje ir už jos ribų;

21.1.3.2. ŽRVVG teritorijoje ir (arba) už jos ribų, jeigu vietos projekte numatyta ekonominė veikla, susijusi su mobiliąja prekyba, paslaugų teikimu. Iš paramos vietos projektui lėšų paslaugų teikimui įrengtos patalpos, įsigyta technika ir įranga šių veiklų nevykdymo laikotarpiu turi būti saugoma vietos projekto paraiškoje nurodytoje vietoje, kuri turi būti ŽRVVG teritorijoje. Iš paramos vietos projektui lėšų įsigyta technika ir įranga, būtina paslaugoms teikti ar mobiliajai prekybai, šios veiklos vykdymo laikotarpiu gali būti ŽRVVG teritorijoje ir už jos ribų;

21.1.3.3. jeigu vietos projekte numatyta veikla, susijusi su investicijomis į nekilnojamąjį turtą, nekilnojamojo turto registracijos vieta turi būti ŽRVVG teritorijoje;

21.1.3.4. ŽRVVG teritorijoje, jeigu vietos projekte numatyta socialinio pobūdžio veikla;

21.1.4. jeigu vietos projekte numatytos investicijos naujo verslo kūrimui arba esamo verslo plėtrai, prie vietos projekto paraiškos turi būti pateikiamas vietos projekto verslo planas, įrodantis, kad būsimas naujas verslas arba esamo verslo plėtra yra ekonomiškai gyvybingi, t. y. vietos projekto verslo planas turi atitikti ekonominio gyvybingumo kriterijus ir jų reikšmes, nustatytas Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3D-864 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės). Ekonominio gyvybingumo kriterijai, taikomi vietos projektams, turi būti apskaičiuojami ir taikomi Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse nustatyta tvarka;

21.1.5. jei vietos projekte numatyta statinių statyba (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) ar statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimas, kartu su vietos projekto paraiška pateikiamas statinio techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai ir statinio statybos kainos apskaičiavimas (projekto statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis). Statinio techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai ir statinio statybos kainos apskaičiavimas turi būti parengti pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. D1-738), reikalavimus. Statinių techninis projektas, statinio projekto bendrosios ekspertizės (kai ji privaloma) aktas ir statybą leidžiantys dokumentai pateikiami ne vėliau, kaip su pirmu mokėjimo prašymu. Jei vietos projekte numatyta tik nesudėtingų statinių (pagal statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“, nustatytus konstrukcijų požymius ir techninius parametrus) statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, iki pirmojo mokėjimo prašymo arba su pirmu mokėjimo prašymu pareiškėjas pateikia Įsakymo Nr. D1-738 nustatyta tvarka parengtą supaprastintą statybos, rekonstravimo projektą ar kapitalinio remonto aprašą (kai juos privaloma rengti) ir leidimą statyti naują statinį, leidimą rekonstruoti statinį, leidimą atlikti statinio kapitalinį remontą (kai jis privalomas pagal statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“) arba kitus dokumentus: aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio naudojimo paskirtis, statybos vieta, projektuojamą (-us) statinį (-ius) apibūdinantys pagrindiniai rodikliai, sklypo planas su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikacija ir projektuojamų statinių pagrindiniais matmenimis plane, statinio konstrukcijų ir inžinerinių sistemų aprašymas, darbų techninė specifikacija ir sąnaudų kiekių žiniaraščiai. Vietos projekto vykdytojas kartu su paskutiniu mokėjimo prašymu turi pateikti dokumentus apie statybų užbaigimą ir įregistravimą Nekilnojamojo turto registre. Jei vietos projekte numatyta naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas ar statinio kapitalinis remontas, tačiau šiems darbams paramos vietos projektui neprašoma, šiame Taisyklių papunktyje nurodyti reikalavimai netaikomi;

21.1.6. jeigu vietos projekte numatytos investicijos į nekilnojamąjį turtą:

21.1.6.1. kai numatoma investuoti į naujų statinių statybą, žemė po numatomais statyti statiniais turi pareiškėjui priklausyti nuosavybės teise, būti nuomojama arba būti kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis ja ne trumpesnį kaip 8 metų laikotarpį nuo vietos projekto paraiškos pateikimo dienos. Jei žemė yra valdoma nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, nuomos, panaudos sutartys iki vietos projekto paraiškos pateikimo dienos turi būti įregistruotos VĮ Registrų centre. Nuomos, panaudos sutartyje ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančiuose dokumentuose turi būti aptarta statybų galimybė (atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama vietos projekto paraiškos vertinimo metu). Reikalavimas netaikomas, kai numatoma investuoti į pagal prigimtį kilnojamuosius daiktus, kurie nepriskiriami statiniams (neturi Lietuvos Respublikos statybos įstatyme numatytų statinio požymių);

21.1.6.2. statiniai, į kuriuos investuojama, pareiškėjui turi priklausyti nuosavybės teise, būti nuomojami arba būti kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis jais ne trumpesnį kaip 8 metų laikotarpį nuo vietos projekto paraiškos pateikimo dienos. Jei statiniai yra valdomi nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, nuomos, panaudos sutartys iki vietos projekto paraiškos pateikimo dienos turi būti įregistruotos VĮ Registrų centre. Nuomos, panaudos sutartyje ar kitais pagrindais naudojamo statinio valdymo ir naudojimo teisę suteikiančiuose dokumentuose turi būti aptarta tokių investicijų galimybė (atitiktis šiam reikalavimui gali būti tikslinama vietos projekto paraiškos vertinimo metu);

21.1.6.3. tuo atveju, kai nekilnojamasis turtas, į kurį investuojama (išskyrus naujai statomus pastatus ir (arba) statinius), priklauso pareiškėjui su kitais asmenimis, turi būti pateikiamas rašytinis bendraturčio (-ių) sutikimas investuoti į jam kartu su pareiškėju priklausantį turtą ir plėtoti vietos projekto verslo plane numatytą veiklą ne trumpiau kaip 8 metus nuo vietos projekto paraiškos pateikimo dienos;

21.1.7. jei vietos projekte numatytos investicijos, susijusios su licencijuojama veikla arba veikla, kuriai vykdyti turi būti išduotas leidimas, ne vėliau kaip kartu su galutiniu mokėjimo prašymu turi būti pateikta licencijos arba leidimo kopija;

21.1.8. vietos projekto turinys turi būti nesusijęs su šiomis veiklos sritimis:

21.1.8.1. alkoholinių gėrimų gamyba;

21.1.8.2. tabako gaminių gamyba;

21.1.8.3. ginklų, šaudmenų ir jų dalių gamyba;

21.1.8.4. azartinių lošimų, lažybų, loterijų organizavimu;

21.1.8.5. finansiniu tarpininkavimu, pagalbine finansinio tarpininkavimo veikla;

21.1.8.6. draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla;

21.1.8.7. nekilnojamojo turto operacijomis, t. y. nekilnojamojo turto pirkimu ir (arba) pardavimu;

21.1.8.8. teisinės veiklos organizavimu;

21.1.8.9. medžiokle, gyvūnų gaudymu spąstais ir kitais įrankiais, medžioklės ir brakonieriavimo patirties sklaida ir su tuo susijusiomis paslaugomis;

21.1.8.10. farmacine veikla;

21.1.9. fizinių asmenų vietos projektai gali būti remiami tik tuo atveju, jeigu jie yra privataus verslo pobūdžio (fizinių asmenų vietos projektais laikomi vietos projektai, kurie yra teikiami fizinių asmenų, veikiančių pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą, arba juridinių asmenų, kai jų steigėju ir vietos projekto paraiškos pateikimo dieną vieninteliu dalyviu yra vienas fizinis asmuo);

21.2. specialiosios tinkamumo sąlygos, susijusios su vietos projektu, nustatytos VPS priemonės ir (arba) jos veiklos sričių, pagal kurias yra kviečiama teikti vietos projektus, aprašymuose (taikoma, jeigu tokių sąlygų yra);

21.3. papildomos tinkamumo sąlygos, susijusios su vietos projekto turiniu, nustatytos VPS vykdytojo iniciatyva konkrečiam kvietimui teikti vietos projektus, atitinkančias šių Taisyklių 39–44 punktus ir suderintos su Agentūra pagal šių Taisyklių 47–53 punktus.

 

Tinkamumo vietos projektams finansuoti sąlygos, susijusios su tinkamomis finansuoti išlaidomis

 

22. Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše turi būti nurodytos šios bendrosios tinkamumo sąlygos, susijusios su tinkamomis finansuoti išlaidomis, t. y. tinkamos finansuoti vietos projektų įgyvendinimo išlaidos turi:

22.1. būti aiškiai nurodytos Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo dalyje, skirtoje tinkamų finansuoti išlaidų sąrašui;

22.2. būti detaliai išdėstytos vietos projekto paraiškoje;

22.3. būti tiesiogiai susijusios su vietos projekto įgyvendinimu ir būtinos (vietos projekto tikslai nebūtų pasiekti be numatytų ir iš paramos VPS įgyvendinti prašomų finansuoti išlaidų);

22.4. būti patikrinamos vietos projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu (pvz., patikrų vietoje, auditų metu įmanoma įsitikinti, kad tokios išlaidos buvo faktiškai patirtos);

22.5. būti nekeičiamos vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu, t. y. vietos projekto išlaidos, numatytos vietos projekto paraiškoje ir patvirtintame vietos projekte, jo įgyvendinimo laikotarpiu negali būti keičiamos (išskyrus atvejus, kai keičiasi investicijos techniniai parametrai, pvz. mažesnio galingumo įranga keičiama į didesnio galingumo įrangą ir pan.) arba papildomos naujomis;

22.6. neviršyti rinkos kainų (vadovaujantis Administravimo taisyklių 90 punktu). Laikoma, kad iš paramos VPS įgyvendinti prašomos finansuoti išlaidos neviršija rinkos kainų, jeigu vietos projekto išlaidų pagrįstumo vertinimo metu planuojamos išlaidos pagrindžiamos (nurodomi alternatyvūs būdai):

22.6.1. bent 3 (trimis) skirtingų prekių tiekėjų ir (arba) paslaugų teikėjų komerciniais pasiūlymais arba viešai tiekėjų pateikta informacija (internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.) (su analogiškais išlaidų pagrindines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais, kaip nurodyta šių Taisyklių 22.9 papunktyje), o tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią pasiūlytą kainą, jei iki vietos projekto paraiškos pateikimo dienos šių prekių ar paslaugų pirkimai neatlikti. Bent 1 (vienas) komercinis pasiūlymas arba viešai tiekėjų pateikta informacija  turi būti pateiktas iš prekių ar paslaugų teikėjo, kurio buveinės registracijos vieta yra ne ŽRVVG teritorijoje. Pareiškėjas turi imtis visų priemonių įsigyti paslaugas ar prekes kaina, ne didesne kaip rinkoje egzistuojančios kainos, laikydamasis racionalaus lėšų panaudojimo principo. Agentūra, nustatydama tinkamų finansuoti išlaidų dydį, turi teisę palyginti pareiškėjo pateikto komercinio pasiūlymo konkrečiai investicijai kainą su analogiškų rinkose egzistuojančių investicijų kaina, jeigu nėra nustatyti didžiausieji įkainiai. Tuo atveju, kai pareiškėjo pateiktuose komerciniuose pasiūlymuose nurodyta prekės ir (arba) paslaugos, darbų kaina yra daugiau negu 10 proc. didesnė, nei analogiškos rinkoje egzistuojančios prekės ir (arba) paslaugos ar darbų kainos (lyginant prekių ir (arba) paslaugų ar darbų rinkos kainas, šios prekės ir (arba)  paslaugos ar darbai turi atitikti pareiškėjo numatytas privalomas charakteristikas arba jas viršyti, o techniniai parametrai (jei tokie numatyti) turi būti ne daugiau nei 10 proc. mažesni, nei  pareiškėjo numatyti privalomi techniniai parametrai), pareiškėjui siunčiamas paklausimas su prašymu per nustatytą laiką pateikti pasirinktos prekės ir (arba) paslaugos ar darbų kainos pagrindimą. Pareiškėjui pateikus neišsamų, nemotyvuotą pagrindimą, Agentūra tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįsta nustatytą analogiškos prekės ir (arba) paslaugos ar darbų kainą. Agentūra apie tai informuoja pareiškėją ir suderina su juo, ar jis sutinka įgyvendinti vietos projektą su mažesne paramos vietos projektui įgyvendinti suma. Jeigu pareiškėjas per nustatytą laiką nepateikia sutikimo įgyvendinti vietos projekto su mažesne paramos vietos projektui finansuoti suma, vietos projekto paraiška pripažįstama kaip netinkama gauti paramą ir atmetama. Apie tai, nurodant atmetimo priežastis, informuojamas pareiškėjas. Apskaičiuotas tinkamų finansuoti išlaidų dydis ir (arba) didžiausias paramos vietos projektui dydis suapvalinamas iki sveikųjų skaičių;

22.6.2. Ministerijos, Agentūros ar kitų ESIF administruojančių institucijų patvirtintais fiksuotaisiais arba didžiausiais tokių pat prekių ir (arba) paslaugų vienetų įkainiais, taikomais panašaus pobūdžio projektams ir paramos gavėjams (šią informaciją kaupia ir metodinę pagalbą VPS vykdytojas dėl esamų galiojančių įkainių teikia Agentūra šių Taisyklių 100.3 papunkčio nustatyta tvarka);

22.6.3. jeigu vietos projekte numatyta kurti naują (-as) darbo vietą (-as), planuojamos vienos darbo vietos (vieno etato) sukūrimo kaina (vertinama paramos vietos projektui lėšų dalis be nuosavo indėlio) negali būti didesnė už VPS suplanuotą naujos darbo vietos sukūrimo kainą VPS priemonės arba jos veiklos srities, pagal kurią yra skelbiamas kvietimas teikti vietos projektus, lygmeniu (vertinamas santykis tarp VPS priemonei arba jos veiklos sričiai, pagal kurią planuojama kurti darbo vietas, numatyto biudžeto ir planuojamo VPS darbo vietų sukūrimo rodiklio pagal atitinkamą VPS priemonę ar jos veiklos sritį reikšmės); jeigu vietos projektu kuriama mažiau arba daugiau kaip viena darbo vieta, planuojamos darbo vietos kainos pagrįstumui įrodyti taikomas pro rata principas (pvz., jeigu pagal VPS priemonę apskaičiuojama, kad planuojama vienos naujos darbo vietos (etato) kaina yra 50 000 Eur, o vietos projekte numatoma sukurti ir išlaikyti 0,5 naujos darbo vietos (etato), laikoma, kad didžiausia galima parama vietos projektui 0,5 naujos darbo vietos (etato) sukurti gali siekti iki 25 000 Eur; jeigu pagal VPS priemonę numatyta, kad planuojama vienos naujos darbo vietos (etato) kaina yra 50 000 Eur, o vietos projekte numatoma sukurti ir išlaikyti 1,5 naujos darbo vietos (etato), laikoma, kad didžiausia galima parama vietos projektui 1,5 naujos darbo vietos (etato) sukurti gali siekti iki 75 000 Eur);

22.7. neviršyti didžiausios paramos vietos projektui įgyvendinti dydžio ir didžiausios galimos paramos vietos projektui lyginamosios dalies, nurodytų VPS ir Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše;

22.8. prisidėti prie VPS priemonės konkretaus tikslo įgyvendinimo;

22.9. atitikti taikytinus ES ir nacionalinius standartus. Laikoma, kad įsigytos prekės atitinka ES ir nacionalinius standartus, jeigu jos pažymėtos ženklu „CE“ (ženklas „CE“ – tai įrodymas, kad įsigytas produktas buvo įvertintas ir atitinka ES saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus) arba jomis viešai ir laisvai prekiaujama Lietuvos Respublikoje (įsigijus išrašomi visi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalomi pirkimo–pardavimo fakto patvirtinimo dokumentai, pateikiami atitikties standartams įrodymo dokumentai ar jų kopijos, jeigu pardavėjas tokius dokumentus privalo turėti);

22.10. būti patirtos nepažeidžiant pirkimų tvarkos, nurodytos šių Taisyklių 133–136 punktuose;

22.11. būti pagrįstos išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais. Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai – banko sąskaitos išrašai, internetinės bankininkystės išrašai, patvirtinti pareiškėjo parašu, ar kiti dokumentai, kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus buvo atliktas mokėjimas. Visos išlaidos turi būti apmokamos per banko atsiskaitomąją sąskaitą, kuri yra skirta paramos vietos projektui lėšoms. Išlaidų pagrindimo dokumentai – rangovų, paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų pateiktos sąskaitos, perdavimo–priėmimo aktai, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, kelionių ar kiti dokumentai, kuriais pagrindžiamos patirtos išlaidos;

22.12. būti patirtos nuo VPS patvirtinimo dienos iki vietos projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, išskyrus vietos projekto bendrąsias išlaidas, kurios gali būti patirtos 1 (vieneri) metai iki vietos projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos. Vietos projektas nėra tinkamas paramai gauti, jeigu iki vietos projekto paraiškos pateikimo dienos pareiškėjas įsigijo visas vietos projekte numatytas investicijas (neįskaitant bendrųjų ir viešinimo išlaidų, jei tokios numatytos), kurioms prašoma paramos vietos projektui. Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 36 mėn. nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo dienos. Visos vietos projektų įgyvendinimo išlaidos turi būti patirtos ir pagrįstos išlaidų pagrindimo bei išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais ne vėliau kaip iki 2023 m. liepos 1 d. Visais atvejais vietos projektų įgyvendinimo išlaidos turi būti patirtos ne vėliau kaip 1 (vienas) mėnuo iki konkrečios VPS įgyvendinimo pabaigos.

23. Tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų kategorijos nurodytos šių Taisyklių 25 punkte. Detalus tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas pagal tinkamų finansuoti išlaidų kategorijas turi būti nurodytas Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše ir suderintas su Agentūra šių Taisyklių 47–53 punktuose nustatyta tvarka.

24. Nustatydamas detalų tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą, VPS vykdytojas turi vadovautis VPS prioritetais ir VPS priemonės ir (arba) VPS priemonės veiklos srities turinio (jeigu kviečiama teikti vietos projektus pagal atskirą VPS priemonės veiklos sritį) aprašymu. Visos tinkamų finansuoti išlaidų eilutės turi būti tiesiogiai susijusios su VPS priemonės turiniu ir būtinos VPS priemonei įgyvendinti. Jeigu pagal VPS priemonę ar jos veiklos sritį remiama veikla pagal turinį yra panaši į  veiklą, remiamą pagal VP priemonę ar jos veiklos sritį, rekomenduojama VPS vykdytojui vadovautis VP priemonės ar jų veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse nustatytu tinkamų finansuoti išlaidų sąrašu (vadovaujamasi VP priemonės ar jos veiklos sričių įgyvendinimo taisyklėmis, kurios taikomos paskutinio kvietimo metu gautoms paraiškoms pagal VP priemonę). 

25. Tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų kategorijos:

25.1. naujų prekių įsigijimas. Jei numatoma įsigyti N (įskaitant N1 klasės transporto priemones, kurios priskiriamos ir prie G kategorijos) ir (arba) O kategorijos transporto priemones (ne daugiau kaip 2 vienetus, iš kurių tik 1 (viena) transporto priemonė gali būti N kategorijos) ir išlaidos, susijusios su transporto priemonių pritaikymu žuvininkystės reikmėms, yra tinkama finansuoti išlaida tik tuo atveju, jeigu vietos projekto pagrindinė idėja – mobilioji prekyba ŽRVVG teritorijoje pagaminta produkcija ir  (arba) planuojamas įgyvendinti verslo projektas, ir jeigu įrodomas jos techninis poreikis (pagal Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“), skirtas vietos projekto reikmėms (komerciniuose pasiūlymuose / išduotoje sąskaitoje faktūroje turi būti nurodoma transporto kategorija bei kėbulo tipo kodas). Jei įsigyjama teisės aktų nustatyta tvarka privaloma registruoti nauja transporto priemonė buvo įregistruota pardavėjo vardu, pareiškėjas turi pateikti to pardavėjo rašytinį patvirtinimą, kad transporto priemonė nebuvo eksploatuota. Parama įsigyti N1 klasės transporto priemonę teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, krovinių skyrius atskirtas pertvara ir jame nėra langų (šis reikalavimas netaikomas N1 klasės transporto priemonėms, kurios priskiriamos ir prie G kategorijos). N1 klasės transporto priemonėms ir (arba) N1 klasės transporto priemonėms, kurios priskiriamos ir prie G kategorijos, įsigyti didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų (be PVM) suma gali sudaryti 30 000 Eur (kompensuojant išlaidas priklausomai nuo pareiškėjui taikomo paramos vietos projektui intensyvumo);

25.2. darbų ir paslaugų įsigijimas;

25.3. vietos projekto bendrosios išlaidos, įskaitant vietos projekto viešinimo priemonių, nurodytų šių Taisyklių 146–149 punktuose, įsigijimo, tačiau ne daugiau kaip 10 (dešimt) proc. nuo kitų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų (skaičiuojama nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus vietos projekto bendrąsias išlaidas);

25.4. PVM, kurio vietos projekto vykdytojas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neturi ar negalėtų turėti galimybės įtraukti į PVM atskaitą, yra tinkamas finansuoti iš paramos vietos projektui lėšų. Kai vietos projekto vykdytojas yra valstybės arba savivaldybės institucija ar įstaiga arba kitas viešasis juridinis asmuo, vykdantis valstybės ir savivaldybių veiklą, kaip ji apibrėžta Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 38 dalyje, PVM yra tinkama finansuoti išlaida.

26. Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

26.1. neatitinkančios šių Taisyklių 25 punkte nurodytų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų kategorijų ir neišvardytos Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše, suderintame su Agentūra ir patvirtintame VPS vykdytojo valdymo organo sprendimu;

26.2. neišvardytos vietos projekto paraiškoje (po vietos projekto paraiškos pateikimo dienos neleidžiama įtraukti naujų išlaidų ar jų keisti kitomis);

26.3. išlaidų dalis, viršijanti tinkamų finansuoti išlaidų įkainį (kai toks yra nustatytas);

26.4. nepagrįstai didelės išlaidos. Kilus įtarimui dėl kainų padidinimo, Agentūra, nustatydama tinkamų finansuoti išlaidų dydį, turi palyginti pareiškėjo pateiktus dokumentus, kuriuose būtų pagrindžiamas konkrečios išlaidos dydis, su analogiškų rinkoje egzistuojančių išlaidų dydžiu (taikoma, jeigu Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše nėra nustatyto įkainio tokiai išlaidai). Tuo atveju, kai Agentūra nustato, kad pareiškėjo pateiktame dokumente, konkrečios išlaidos dydis yra didesnis nei analogiškos rinkoje egzistuojančios išlaidos dydis, pareiškėjui Agentūra turi siųsti paklausimą su prašymu per 5 (penkias) darbo dienas pateikti papildomą konkrečios išlaidos dydžio pagrindimą. Pareiškėjui nepateikus papildomo pagrindimo arba pateikus neišsamų, nemotyvuotą pagrindimą, Agentūra tinkamomis finansuoti išlaidomis turi pripažinti tą konkrečios išlaidos dydį, kuris yra mažesnis. Agentūra apie tai informuoja pareiškėją ir suderina su juo, ar jis sutinka su sumažintu tinkamos finansuoti išlaidos dydžiu. Jeigu pareiškėjas nesutinka ar per 5 (penkias) darbo dienas nepateikia jokio atsakymo, laikoma, kad vietos projekto paraiškoje numatytos nepagrįstai didelės išlaidos, neatitinkančios tinkamumo sąlygų, dėl to vietos projekto paraiška pripažįstama netinkama finansuoti ir yra atmetama;

26.5. nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidos;

26.6. naudotų prekių įsigijimo išlaidos;

26.7. baudos, nuobaudos ir bylinėjimosi išlaidos;

26.8. išlaidos, nepagrįstos faktine gautų prekių, atliktų darbų ar suteiktų paslaugų verte;

26.9. išlaidos, kurios finansuotos (apmokėtos) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus paramos VPS įgyvendinti lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir apmokėtos daugiau nei vieną kartą (jeigu vietos projekto vykdytojo – viešojo juridinio asmens veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir jis iki vietos projekto patvirtinimo patiria vietos projekto bendrųjų išlaidų, jos gali būti pripažintos tinkamomis tuomet, jeigu buvo apmokėtos iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų asignavimų, kurie skirti vietos projektams finansuoti);

26.10. PVM, kurį vietos projekto vykdytojas (išskyrus vietos projektų vykdytojus, nurodytus šių Taisyklių 25.4 papunktyje) pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą (net jei tokio PVM vietos projektų vykdytojas į atskaitą neįtraukė), yra netinkamas finansuoti iš paramos vietos projektams lėšų.

27. Parama vietos projektui, priskiriama nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimui, turi būti skiriama nepažeidžiant ES teisės normų, susijusių su nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimu vienam ūkio subjektui, t. y. Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatų. Susijusių įmonių apibrėžimas ir kitos nuostatos pateikiamos Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatyme. Pareiškėjas, kai jis yra įmonė, turi užpildyti ir pateikti „Vienos įmonės“ deklaraciją pagal Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 (taikoma Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos parengta forma, kuri skelbiama interneto tinklalapyje www.esinvesticijos.lt). Agentūra vertina atitiktį šiai tinkamumo sąlygai: ar pareiškėjas atitinka tinkamo pareiškėjo statusą (labai maža, maža ar vidutinė įmonė), nurodytą Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše, ir ar turi teisę gauti paramą vietos projektui pagal Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013.

 

Tinkamumo vietos projektams finansuoti sąlygos, susijusios su reikalavimais tinkamam nuosavu indėliu

 

28. Vietos projekto tinkamos finansuoti išlaidos apmokamos taikant ne didesnę negu VPS ir Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytą paramos vietos projektui lyginamąją dalį (intensyvumą). Pareiškėjas turi įrodyti, kad turi finansinių ir (arba) organizacinių galimybių užtikrinti tinkamą nuosavą indėlį į vietos projekto įgyvendinimą.

29. Tinkamu nuosavu indėliu yra laikoma:

29.1. pareiškėjo nuosavos piniginės lėšos arba savivaldybės biudžeto lėšos (kai taikoma);

29.2. tinkamo vietos projekto partnerio nuosavos piniginės lėšos;

29.3. pareiškėjo skolintos lėšos.

30. Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše turi būti nurodytos šios bendrosios tinkamumo sąlygos, susijusios su pareiškėjo nuosavu indėliu:

30.1. jeigu pareiškėjas prie vietos projekto įgyvendinimo prisideda nuosavomis lėšomis, prie vietos projekto paraiškos turi būti pateikti dokumentai, kuriuose būtų patvirtinama, kad pareiškėjas turi pakankamai nuosavų lėšų prisidėti prie vietos projekto įgyvendinimo. Įrodymo dokumentai turi būti išduoti arba sukurti (pvz., naudojant el. bankininkystės sistemą) patikimo subjekto – finansų institucijų (bankų, kredito unijų) ir (arba) viešojo juridinio asmens, kurio veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų (pvz., savivaldybės tarybos sprendimas skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti);

30.2. jeigu prie vietos projekto piniginėmis lėšomis prisideda tinkamas vietos projekto partneris, prie vietos projekto paraiškos turi būti pateikti dokumentai, kuriais įrodoma, kad tinkamas vietos projekto partneris turi pakankamai nuosavų lėšų prisidėti prie vietos projekto įgyvendinimo. Įrodymo dokumentai turi būti išduoti arba sukurti patikimo subjekto – finansinių institucijų (bankų, kredito unijų) ir (arba) viešojo juridinio asmens – vietos projekto partnerio, kurio veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų (šis įsipareigojimas turi būti aiškiai įvardytas jungtinės veiklos sutartyje);

30.3. jeigu pareiškėjas prie vietos projekto įgyvendinimo prisideda skolintomis lėšomis, prie vietos projekto paraiškos pateikiami dokumentai, kuriais įrodoma, kad pareiškėjas (nurodomos alternatyvos):

30.3.1. turi galimybę gauti paskolą. Prie vietos projekto paraiškos turi būti pateikiamas finansinės institucijos (pavyzdžiui: banko, kredito unijos) raštas, kuriuo patvirtinama paskolos suteikimo galimybė vietos projekte numatytoms investicijoms. Paskolos sutartis turi būti pateikta tada, kai pareiškėjas turi užtikrinti vietos projekto išlaidų ir (arba) investicijų finansavimą, t. y. paskolos sutartis pateikiama su pirmu mokėjimo prašymu. Agentūra neatsako už kreditoriaus turimų lėšų patikimumą, realumą, prievolių vykdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei už kreditoriaus ir paskolos gavėjo įsipareigojimų nevykdymą. Jeigu finansinė institucija po paramos vietos projektui skyrimo atsisako suteikti nuosavam indėliui būtiną paskolą ir pasirašyti sutartį, pareiškėjas turi teisę taisyti vietos projekto paraišką (pakeitimas turi būti daromas raštu) – pakeisti nuosavo indėlio rūšį kita rūšimi ir pateikti dokumentus, kuriais įrodoma, kad jis atitinka reikalavimus, keliamus kitai nuosavo indėlio rūšiai (pvz., jeigu paskola keičiama į nuosavas pareiškėjo pinigines lėšas, turi būti pateikiamas finansinių institucijų išduotas arba sukurtas dokumentas, kad pareiškėjas turi pakankamai nuosavų lėšų);

30.3.2. priimtas sprendimas suteikti paskolą. Prie vietos projekto paraiškos turi būti pateikiama su patikimu subjektu – finansine institucija (banku, kredito unija) pasirašyta paskolos sutartis.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

Vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai

 

31. Vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai – vietos projekto vykdytojų sutikimas prisiimti pareigas, susijusias su parama vietos projektui, ir jų laikytis iki vietos projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.

32. Vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai nustatomi Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše vadovaujantis:

32.1. bendraisiais vietos projektų vykdytojų įsipareigojimais, nustatytais šiose Taisyklėse;

32.2. specialiaisiais vietos projektų vykdytojų įsipareigojimais, nustatytais VPS;

32.3. papildomais vietos projektų vykdytojų įsipareigojimais, kurie nustatomi konkrečiam kvietimui teikti vietos projektus atsižvelgiant į VPS priemonės specifiką, ir šių Taisyklių 39–44 punktus.  

33. Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše turi būti nurodyti šie bendrieji pareiškėjų, vietos projektų vykdytojų ir vietos projekto partnerių (jeigu tokie yra) įsipareigojimai, kurie turi būti taikomi vietos projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu:

33.1. nenutraukti gamybinės veiklos ir neperkelti jos už ŽRVVG teritorijos ribų (taikoma, jeigu vietos projektas susijęs su investicijomis į infrastruktūrą, verslą, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklių 21.1.3.2 papunktyje);

33.2. nepakeisti nekilnojamojo turto arba jo dalies, į kurį investuojama, nuosavybės teisių (taikoma, jeigu vietos projektas susijęs su investicijomis į infrastruktūrą arba verslą);

33.3. nepakeisti veiklos pobūdžio, tikslų ar įgyvendinimo sąlygų, kai tokie veiksmai pakenkia pradiniams vietos projekto tikslams (taikoma, jeigu vietos projektas susijęs su investicijomis į infrastruktūrą arba verslą). Jeigu vietos projekto vykdytojas planuoja daryti bet kokius šiame Taisyklių papunktyje minimų vietos projektų pakeitimus, iki vietos projekto pakeitimų pradžios turi apie tai informuoti VPS vykdytoją ir Agentūrą. Galutinį sprendimą dėl planuojamų vietos projekto pakeitimų neigiamos įtakos pradiniams vietos projekto tikslams buvimo arba nebuvimo priima Agentūra;

33.4. viešinti gautą paramą šių Taisyklių 146–149 punktuose nustatyta tvarka;

33.5. apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti panaudota parama vietos projektui (vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, o įgyvendinus vietos projektą – likutine verte, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas, esant draudimo paslaugų prieinamumui). Įvykus draudiminiam įvykiui, vietos projekto vykdytojas įsipareigoja nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, apie tai raštu pranešti VPS vykdytojui, o šis nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, apie tai informuoti Agentūrą. Reikalavimas gali būti netaikomas, jei pareiškėjas įrodo, kad apdrausti paramos vietos projektui lėšomis įgytą ar sukurtą turtą nėra galimybių, ir kartu su mokėjimo prašymu pateikia bent tris šio fakto patvirtinimo oficialius skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus. Įvykus draudžiamajam įvykiui, pareiškėjas įsipareigoja atstatyti turtą ne mažesne negu atkuriamąja turto verte ir neblogesnių techninių parametrų;

33.6. sutikti ir sudaryti sąlygas institucijų, atliekančių vietos projektų paraiškų vertinimą, atranką ir vietos projektų įgyvendinimo priežiūrą, VP įgyvendinimo priežiūrą, atstovams ar jų įgaliotiems asmenims patikrinti pateiktus duomenis ir atlikti patikrą vietoje, gauti papildomos informacijos apie vietos projektą ir su juo susijusią veiklą nuo vietos projekto paraiškos pateikimo dienos, taip pat audituoti, kontroliuoti, tikrinti, kaip yra laikomasi paramos vietos projektams gavimo sąlygų, kaip yra vykdomas vietos projektas ir veikla, kuriai buvo skirta parama vietos projektui, po vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo dienos iki vietos projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;

33.7.  teikti visą informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams ir VP įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti.

34. Specialieji vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai yra nustatyti VPS – vietos projekto vykdytojas turi raštu įsipareigoti vykdyti visus privalomus įsipareigojimus, nurodytus VPS (jeigu tokie yra numatyti).

35. Papildomi vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai, nustatomi VPS vykdytojo iniciatyva konkrečiam kvietimui teikti vietos projektus, turi atitikti šių Taisyklių 39–44 punktų nuostatas.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI

 

36. Vietos projektų atrankos kriterijai – vietos projektų pridėtinę vertę nustatantys reikalavimai, kurių reikšmė VPS priemonei įgyvendinti įvertinama taikant balų sistemą.

37. Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše turi būti nurodyta, kai vietos projekto paraiškoje deklaruojama atitiktis vietos projektų atrankos kriterijams turi būti išlaikoma visą vietos projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpį.

38. Vietos projektų atrankos kriterijai nustatomi VPS ir Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše vadovaujantis šiomis vietos projektų atrankos kriterijų nustatymo taisyklėmis:

38.1. turi būti aiškūs, objektyvūs, nediskriminaciniai, jais turi būti siekiama geriausios atitikties VPS prioritetams ir VPS priemonės tikslams, jie turi būti patikrinami pagal dokumentinius įrodymus ir, kai taikoma, turi būti įmanoma jų laikymosi kontrolė vietos projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu. Netinkamais vietos projektų atrankos kriterijais laikomi kriterijai, kurių neįmanoma išmatuoti ir patikrinti (pvz., „vietos projektas turi ypatingos reikšmės ŽRVVG teritorijai“), taip pat diskriminuojamojo pobūdžio (pvz., „pareiškėjas yra VPS vykdytojo narys“);

38.2. didžiausia galima balų suma pagal visus vietos projektų atrankos kriterijus – 100 balų, mažiausias privalomas balų skaičius pagal vietos projektų atrankos kriterijus atitinkamai priemonei ar priemonės veikos sričiai nustatomas ir tvirtinamas kartu su vietos projektų atrankos kriterijais;

38.3. turi būti nustatyti ne mažiau kaip 3 (trys) ir ne daugiau kaip 5 (penki) vietos projektų atrankos kriterijai pagal kiekvieną VPS priemonę arba jos veiklos sritį (jeigu VPS priemonė veiklos sritis turi), pagal kurią (-ias) kviečiama teikti vietos projektus;

38.4. vietos projektų atrankos kriterijai turi būti sudaromi ir balai tarp atskirų vietos projektų atrankos kriterijų paskirstomi logiškai, atsižvelgiant į VPS prioritetus, VPS priemonės tikslus, VPS priemonės įgyvendinimo rodiklius, VPS priemonės tikslines grupes (jeigu tokių yra). Paskirstant balus tarp kriterijų, turi būti taikomos šios bendrosios taisyklės: jeigu nustatomi 3 (trys) atrankos kriterijai, nė vienam iš jų negalima suteikti daugiau kaip 40 (keturiasdešimt) balų; jeigu nustatomi 4 (keturi) atrankos kriterijai, nė vienam iš jų negalima suteikti daugiau kaip 30 (trisdešimt) balų; jeigu nustatomi 5 (penki) atrankos kriterijai, nė vienam iš jų negalima suteikti daugiau kaip 25 (dvidešimt penkių) balų;

38.5. atskiri vietos projektų kriterijai ir jiems skiriami balai turi būti detalizuojami nuo didžiausio iki mažiausio galimo skirti balų skaičiaus pagal atskirą vietos projektų atrankos kriterijų taip, kad būtų užtikrinamas objektyvus ir patikrinamas vietos projekto naudos ir kokybės vertinimas (atitikties vietos projektų atrankos kriterijui nustatymas ir vienareikšmis balų suteikimas), balų suteikimas pagal atskirus vietos projektų atrankos kriterijus turi būti metodiškai aiškus;

38.6. nustatant vietos projektų atrankos kriterijus, rekomenduojama naudotis ESIF valdymo institucijų galiojančia praktika, susijusia su projektų atrankos kriterijų nustatymu ir detalizavimu, taip pat Agentūros sudarytu vietos projektų atrankos kriterijų sąvadu (jo sudarymo tvarka nurodyta šių Taisyklių 100.4 papunktyje). ESIF valdymo institucijų patvirtinti teisės aktai, kuriuose nustatomi projektų atrankos kriterijai skelbiami Teisės aktų registre, taip pat tinklalapiuose www.zum.lt ir www.nma.lt (skelbiami EJRŽF ir EŽŪFKP priemonių įgyvendinimo teisės aktai), www.esinvesticijos.lt (skelbiami kitų ESIF – Europos socialinio fondo (ESF), Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Europos sanglaudos fondo (Sav) – priemonių įgyvendinimo teisės aktai).  

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PAPILDOMŲ VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ NUSTATYMAS ATSIŽVELGIANT Į VPS PRIEMONIŲ YPATUMUS

 

39. Jeigu pagal VPS priemonę remiama veikla, kuri taip pat remiama nacionaliniu lygmeniu pagal VP priemonę, rekomenduojama Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše papildomas tinkamumo finansuoti sąlygas ir vietos projektų vykdytojų įsipareigojimus nustatyti atsižvelgiant į VP priemonės įgyvendinimo taisykles, taikomas paskutinio kvietimo metu gautoms paraiškoms pagal atitinkamą VP priemonę.

40. Jeigu pagal VPS priemonę numatytoms tinkamoms finansuoti išlaidoms galiojančiuose nacionaliniuose teisės aktuose, įskaitant ESIF valdymo institucijų parengtus ESIF priemonių įgyvendinimo teisės aktus, yra nustatyti įkainiai (pvz., didžiausieji įkainiai, fiksuotieji įkainiai, orientacinės kainos) panašaus pobūdžio projektams ir tinkamoms finansuoti išlaidoms, Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše jie turi būti nurodyti kaip didžiausias tinkamų finansuoti išlaidų įkainis.

 

VPS priemonių ypatumai ir papildomų vietos projektų finansavimo sąlygų nustatymas

 

41. Jeigu pagal VPS priemonę remiama veikla, susijusi su verslo kūrimu arba plėtra, Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše turi būti numatyta bent šios papildomos tinkamumo finansuoti sąlygos:

41.1. prie vietos projekto paraiškos turi būti pateiktas vietos projekto verslo planas. Šis reikalavimas VPS vykdytojo sprendimu gali būti netaikomas, kai kviečiama teikti vietos projektus, skirtus verslo plėtrai, kuriems įgyvendinti prašoma paramos vietos projektui suma neviršija 10 000 (dešimties tūkstančių) eurų (mažas vietos projektas). Tokiu atveju vietos projekto paraiškoje turi būti integruoti privalomi vietos projekto verslo plano elementai. Kai vietos projektų kvietimas vykdomas pagal analogišką VP priemonę, taikoma tos VP priemonės verslo plano forma – kitu atveju pavyzdinė vietos projekto verslo plano forma pateikiama šių Taisyklių 2 priede;

41.2. vietos projekte numatytas verslas turi atitikti veiklas, kurios remiamos pagal VPS (visais atvejais negali būti pasirenkamos tos ekonominės veiklos rūšys, kurios yra neremiamų veiklų sąraše, pateikiamame šių Taisyklių 21.1.8 papunktyje).

42. Jeigu pagal VPS priemonę VPS vykdytojas įsipareigojo kurti naujas darbo vietas, Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo dalyje, kuri skirta papildomiems vietos projektų vykdytojų įsipareigojimams, turi būti pateikta informacija dėl naujos darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo rodiklio vertinimo.

43. Jeigu pagal VPS priemonę remiamai veiklai vykdyti reikalingas veterinarinis patvirtinimas ar registravimas, Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo dalyje, kuri skirta papildomiems vietos projektų vykdytojų įsipareigojimams, turi būti numatytas vietos projekto vykdytojo įsipareigojimas užtikrinti, kad pareiškėjui yra suteiktas veterinarinis patvirtinimas ar registravimas, arba įsipareigoti, kad veterinarinis patvirtinimas ar registravimas jam bus suteiktas ne vėliau kaip iki paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos.

44. Jeigu pagal VPS priemonę remiama veikla, susijusi su mokymais, Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo dalyje, kuri skirta papildomoms tinkamumo sąlygoms, turi būti numatytos šios mokymų tinkamumo sąlygos:

44.1. mokymai turi būti iš anksto suplanuoti:

44.1.1. jei mokymo vietos projekte numatyta iki 10 mokymų renginių, vietos projekto paraiškoje (dalyje, skirtoje vietos projekto idėjai aprašyti) turi būti nurodytos planuojamų mokymų temos (pateikiamas VPS vykdytojo raštas, patvirtinantis mokymų temų atitiktį šių Taisyklių 44.7 papunkčiui), mokymų valandų skaičius, mokymų dalyvių tikslinė grupė (vietos projektų paraiškų teikėjai ir (arba) vietos projektų vykdytojai), planuojamas dalyvių skaičius, mokymų sąsaja su VPS priemonėmis;

44.1.2. jeigu mokymo vietos projekte numatyta daugiau kaip 10 mokymo renginių, vietos projekto paraiškoje (dalyje, skirtoje vietos projekto idėjai aprašyti), turi būti nurodytas planuojamas mokymų grafikas (metiniais ketvirčiais), mokymo poreikio nustatymo metodas ir įsipareigojimas iki kiekvienų kursų pradžios planuojamas mokymų temas, valandų skaičių, dalyvių tikslinę grupę, dalyvių skaičių, mokymų sąsają su VPS priemonėmis raštu suderinti su VPS vykdytoju (pateikiamame VPS vykdytojo rašte, turi būti patvirtinta, kad mokymų temos atitinka šių Taisyklių 44.7 papunktyje nustatytą reikalavimą);

44.2. mokymo paslaugų teikimo sąlygos:

44.2.1. mokymo paslaugas gali teikti kvalifikuoti mokymo paslaugų teikėjai (jeigu mokymo vietos projekto vykdytojas yra ne mokymo paslaugų teikėjas, o mokymų organizatorius, jis vietos projekto paraiškos dalyje, skirtoje vietos projekto idėjai aprašyti, turi įsipareigoti organizuodamas mokymo paslaugų teikėjo paslaugų pirkimą pirkimo sąlygose nustatyti ne mažesnius reikalavimus, negu nustatyta šių Taisyklių 44 punkte, ir įsigyti mokymo paslaugų teikėjo paslaugas nepažeidžiant jų):

44.2.1.1. juridiniai asmenys, kuriems Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 822 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka yra išduota licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą;

44.2.1.2. juridiniai asmenys, kurie įrašyti į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą, patvirtintą Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 27V-2 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo“; 

 

44.2.1.3. juridiniai asmenys, kurie yra akredituoti pagal Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. ISAK-109 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos“;

44.2.2. mokymą vedantys lektoriai negali būti VPS vykdytojo darbuotojai (nei VPS vykdytojo, kuriai teikiama vietos projekto paraiška, nei kito VPS vykdytojo);

44.2.3. mokymą vedantys lektoriai turi turėti bent vieną tinkamą ir dokumentais įrodomą kvalifikaciją arba kompetenciją, atitinkančią mokymų tematiką:

44.2.3.1. išsilavinimą, atitinkantį mokymų temą, arba 3 (trejų) metų darbo patirtį srityje, pagal kurią vedamas mokymas;

44.2.3.2. ne trumpiau kaip 1 (vienus) metus iki vietos projekto paraiškos pateikimo dienos būti vykdęs ugdomąją, šviečiamąją ar mokslo sklaidos veiklą, susijusią su numatomo mokomojo renginio turiniu;

44.2.3.3. kėlęs savo kvalifikaciją rengdamas mokslines publikacijas, dalyvaudamas seminaruose, mokymo kursuose, stažuotėse, kituose šviečiamuosiuose ir informaciniuose renginiuose turėti ne mažesnę kaip 3 (trijų) pastarųjų metų suaugusiųjų mokymo patirtį;

44.2.3.4. tuo atveju, jeigu numatomas mokymas susijęs su tradiciniais amatais, lektoriumi gali būti atestuotas tradicinių amatų meistras, turintis sertifikuotą tradicinių amatų mokymo programą;

44.3. mokymas turi vykti Lietuvos Respublikos teritorijoje ir VPS vykdytojo teritorijoje;

44.4. kursuose turi teisę dalyvauti VPS vykdytojo pareiškėjai bei vietos projekto vykdytojai (fizinių asmenų atveju) arba VPS vykdytojo pareiškėjų ir vietos projekto vykdytojų (juridinių asmenų atveju) raštu nurodyti asmenys, turintys tiesiogines sąsajas su pareiškėju ir vietos projekto vykdytoju (darbuotojai, nariai), ir (arba) vietos projektu (pareiškėjų ir vietos projekto vykdytojų rašte turi būti nurodoma, kokiu būdu nurodyti kursų dalyviai prisidės prie konkretaus vietos projekto rezultatų siekimo). Vienuose kursuose turi dalyvauti ne mažiau kaip 5 (penki) dalyviai;

44.5. apie planuojamą mokymą turi būti tinkamai informuota VPS vykdytojas ir Agentūra, t. y. likus ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) darbo dienų iki planuojamų mokymų pradžios mokymo vietos projekto vykdytojas turi informuoti VPS vykdytoją, o VPS vykdytojas likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki planuojamo mokymo pradžios raštu turi informuoti Agentūrą apie planuojamus mokymus. Informacija apie planuojamus mokymus siunčiama el. pašto adresu [email protected]. Informaciniame rašte turi būti pateikta bent ši informacija: planuojamų kursų tema, data, vieta, kursų trukmė valandomis, tikslinė grupė, dalyvių skaičius, mokymo paslaugų teikėjas, lektorių vardai, pavardės, pareigos;

44.6. tinkamų finansuoti išlaidų įkainiai: pagal analogiją turi būti taikoma VPS administravimo taisyklių 14 punkte pateikiamoje tinkamų finansuoti išlaidų lentelėje nurodyti su mokymu susijusių tinkamų finansuoti išlaidų įkainiai;

44.7. vietos projektuose numatomi mokymai turi būti organizuojami temomis, pagal kurias iš VPS ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir kitos viešųjų ryšių veiklos susijusių išlaidų lėšomis vykdomi mokymai, nefinansuojami.  

 

V SKYRIUS

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS DOKUMENTŲ  RENGIMAS, DERINIMAS SU AGENTŪRA,  TVIRTINIMAS IR KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS PASKELBIMAS, VPS VYKDYTOJŲ VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ PRIĖMIMO LAIKOTARPIU

 

45. Kvietimo teikti vietos projektus dokumentai:

45.1. kvietimo teikti vietos projektus skelbimas (toliau – Skelbimas);

45.2. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (įskaitant vietos projekto paraiškos formą).

 

PIRMASIS SKIRSNIS

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS DOKUMENTŲ  RENGIMAS, DERINIMAS SU AGENTŪRA IR TVIRTINIMAS

 

46. Pavyzdinę Skelbimo formą tvirtina Agentūra. Skelbimo turinys:

46.1. VPS vykdytojo pavadinimas;

46.2. VPS pavadinimas;

46.3. VPS priemonės (-ių) ir (arba) veiklos srities (-čių) pavadinimas (-ai), pagal kurią (-ias) kviečiama teikti vietos projektus:

46.3.1. remiamos (-ų) veiklos (-ų) apibūdinimas (iki 5 sakinių);

46.3.2. tinkami vietos projektų vykdytojai: teisinis statusas (fizinis ir (arba) juridinis asmuo) ir (arba) pobūdis (pvz., įmonės, NVO, bendruomeninė organizacija, jaunimo organizacija ar pan.);

46.3.3. bendra kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma, nurodant EJRŽF indėlį, ir didžiausia galima paramos vietos projektui suma eurais vienam vietos projektui. Jeigu VPS numatyta, kad pagal konkrečią VPS priemonę ar jos veiklos sritį, pagal kurią yra skelbiamas kvietimas teikti vietos projektus, numatyta skirti paramą vietos projektui daugiau kaip 1 (vienam) vietos projektui, vieno kvietimo teikti vietos projektus metu galima numatyti ne daugiau kaip 70 (septyniasdešimt) procentų tai VPS priemonei ar jos veiklos sričiai VPS suplanuoto biudžeto;

46.3.4. paramos vietos projektui lyginamoji dalis (proc.);

46.4. informacija apie vietos projektų finansavimo sąlygas, t. y. nurodoma, kur galima rasti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą ir vietos projekto paraiškos formą. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas turi būti skelbiamas bent VPS vykdytojo interneto tinklalapyje, taip pat Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo popierinis variantas turi būti prieinamas VPS vykdytojo būstinėje darbo dienomis jos darbo laiku;

46.5. kvietimo teikti vietos projektus galiojimo data (nuo „metai–mėnuo–diena ir valanda“ iki „metai–mėnuo–diena ir valanda“). Kvietimas teikti vietos projektus turi galioti ne mažiau kaip 1 mėnesį ir ne daugiau kaip 2 mėnesius;

46.6. informacija apie tinkamą vietos projektų paraiškų pateikimo būdą ir vietą. Informacija apie tinkamus vietos projektų paraiškų pateikimo būdus ir vietą pateikiama šių Taisyklių VI skyriuje „Vietos projektų paraiškų teikimas ir registravimas“;

46.7. informacijos apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikimo tvarka (kas teikia informaciją ir kokiais būdais).

47. Kvietimo teikti vietos projektus dokumentus rengia VPS vykdytojas ir derina juos su Agentūra.

48. Kvietimo teikti vietos projektų dokumentai  derinami su Agentūra prieš kiekvieną kvietimą teikti vietos projektus. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas gali būti pakartotinai nederinamas su Agentūra tik tokiu atveju, jeigu nebuvo keistos šių Taisyklių nuostatos, turinčios įtakos vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygoms ir kitai informacijai, kuri turi būti nurodyta Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše.

49. Agentūra, derindama kvietimo teikti vietos projektus dokumentus, ypač vertindama VPS vykdytojo siūlomą tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą, turi atsižvelgti į nacionaliniu lygmeniu administruojamų VP priemonių įgyvendinimo taisykles, taikomas paskutinio kvietimo metu gautoms paramos paraiškoms pagal atitinkamą VP priemonę, ir rekomenduoti jas taikyti.

50. Kvietimo teikti vietos projektų dokumentų derinimo su Agentūra procedūra:

50.1. VPS vykdytojas parengia kvietimo teikti vietos projektus dokumentus ir su lydraščiu juos teikia Agentūrai likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) darbo dienų iki planuojamos vietos projektų paraiškų priėmimo pradžios, kai kvietimo teikti vietos projektus dokumentai pateikiami kartu su patvirtintais Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos vietos plėtros strategijų atrankos komitete, sudarytame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3D-106 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos vietos plėtros strategijų atrankos komiteto sudarymo“ (toliau – projektų atrankos komitetas), vietos projektų atrankos kriterijais, ir likus ne mažiau kaip 40 (keturiasdešimt) darbo dienų iki planuojamos vietos projektų paraiškų priėmimo pradžios, kai kvietimo teikti vietos projektus dokumentai pateikti kartu su nepatvirtintais projektų atrankos komitete vietos projektų atrankos kriterijais.

50.2. Agentūra, gavusi kvietimo teikti vietos projektus dokumentus, perduoda vietos projektų atrankos kriterijus projektų atrankos komitetui – įvertinti ir pateikti rekomendaciją dėl vietos projektų atrankos kriterijų derėjimo su VPS, atsižvelgiant į jų indėlį į VPS uždavinių ir tikslų įgyvendinimą. VPS  vykdytojas Agentūrai gali pateikti vietos projektų atrankos kriterijus įvertinti atskirai nuo kvietimo teikti vietos projektus dokumentų – tokiu atveju Agentūra perduoda vietos projektų atrankos kriterijus projektų atrankos komitetui įvertinti ir pateikti rekomendaciją dėl projektų atrankos kriterijų derėjimo su VPS, nuveiktą darbą siekiant  VPS uždavinių ir tikslų įgyvendinimo. Projektų atrankos komiteto įvertinti projektų atrankos kriterijai pakartotinai projektų atrankos komitetui neteikiami, išskyrus atvejus, kai projektų atrankos komiteto įvertinti projektų atrankos kriterijai keičiami.

50.3. Agentūra, gavusi kvietimo teikti vietos projektus dokumentus, per 5 (penkias) darbo dienas, kai kvietimo teikti vietos projektus dokumentai pateikiami kartu su jau patvirtintais projektų atrankos komitete vietos projektų atrankos kriterijais, ir per 20 (dvidešimt) darbo dienų , kai kvietimo teikti vietos projektus dokumentai pateikti kartu su nepatvirtintais projektų atrankos komitete vietos projektų atrankos kriterijais, išnagrinėja juos ir priima vieną iš šių išvadų:

50.3.1. teigiamą – pripažįsta, kad Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytos vietos projektų finansavimo sąlygos yra tinkamos ir Skelbimo turinys atitinka reikalavimus;

50.3.2. neigiamą – pripažįsta, kad Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytos vietos projektų finansavimo sąlygos yra su trūkumais ir (arba) Skelbimo turinys neatitinka reikalavimų.

50.4. Neigiama išvada priimama šiais atvejais, kai:

50.4.1. Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytos vietos projektų sąlygos:

50.4.1.1 neatitinka bendrųjų vietos projektų tinkamumo sąlygų, nurodytų šių Taisyklių IV skyriaus pirmajame skirsnyje „Tinkamumo vietos projektams finansuoti sąlygos“;

50.4.1.2. neatitinka bendrųjų vietos projektų vykdytojų įsipareigojimų, nurodytų šių Taisyklių IV skyriaus antrajame skirsnyje „Vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai“;

50.4.1.3. neatitinka vietos projektų atrankos kriterijų sudarymo tvarkos, nurodytos šių Taisyklių IV skyriaus trečiajame skirsnyje „Vietos projektų atrankos kriterijai“ ir nėra pakoreguotos pagal  projektų atrankos komiteto rekomendacijas dėl projektų atrankos kriterijų (kai projektų atrankos komitetas rekomenduoja projektų atrankos kriterijus koreguoti);

50.4.1.4. neatitinka specialiųjų vietos projektų tinkamumo sąlygų ir vietos projektų atrankos kriterijų, nustatytų VPS. Jeigu konkretaus kvietimo teikti vietos projektus metu yra siaurinamas tinkamų paramos gavėjų ratas ir (arba) remiamos veiklos, turi būti pagrindžiama, kad Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytas planuojamų remti vietos projektų pobūdis, paramos gavėjų teisinis statusas (juridinis ar fizinis asmuo) ir pobūdis (pvz., NVO, bendruomeninė organizacija, jaunimo organizacija) leidžia daryti išvadą, kad galėtų būti gauti keli tarpusavyje konkuruojantys vietos projektai iš kelių ŽRVVG teritorijoje esančių seniūnijų (kaip administracinių vienetų);

50.4.1.5. neatitinka papildomų vietos projektų tinkamumo sąlygų, nustatytų pagal šių Taisyklių IV skyriaus ketvirtąjį skirsnį „Papildomų vietos projektų finansavimo sąlygų nustatymas atsižvelgiant į VPS priemonių ypatumus“. Jeigu VPS vykdytojas savo iniciatyva nustato papildomas vietos projektų tinkamumo sąlygas, jos turi būti aiškios, objektyvios, nediskriminacinės, susijusios su VPS prioriteto ir VPS priemonės tikslais, patikrinamos pagal dokumentus ir jais įrodomos, bei, kai taikoma, turi būti įmanoma jų laikymosi kontrolė vietos projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu;

50.4.2. skelbimo turinys neatitinka reikalavimų, nustatytų šių Taisyklių 46 punkte.

51. VPS vykdytojas, gavęs neigiamą išvadą dėl kvietimo teikti vietos projektus dokumentų tinkamumo, per 5 (penkias) darbo dienas patikslina kvietimo teikti vietos projektus dokumentus pagal Agentūros pastabas ir teikia derinti iš naujo. Agentūra, gavusi patikslintus kvietimo teikti vietos projektus dokumentus, per 5 (penkias) darbo dienas juos įvertina ir priima vieną iš šių Taisyklių 50.3 papunktyje nurodytų išvadų.

52. Kvietimo teikti vietos projektų dokumentai turi būti suderinti su Agentūra likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki kvietimo teikti vietos projektus pradžios.

53. VPS vykdytojas, gavęs teigiamą išvadą dėl kvietimo teikti vietos projektus dokumentų tinkamumo, teikia kvietimo teikti vietos projektus dokumentus tvirtinti VPS vykdytojo valdymo organui, turinčiam teisę priimti sprendimus dėl VPS įgyvendinimo. VPS vykdytojo valdymo organo, turinčio teisę priimti sprendimus dėl VPS įgyvendinimo, nariai turi būti nešališki – balsuoti dėl kvietimo teikti vietos projektus dokumentų patvirtinimo tuomet, kai nėra interesų konflikto, užkertančio kelią nešališkai ir objektyviai atlikti savo pareigas. Jeigu VPS vykdytojo valdymo organo nariui (-iams) kyla interesų konfliktas, jis (jie) turi pateikti prašymą (-us) nušalinti. Prašymo nušalinti pateikimo tvarka ir prašymo nušalinti nepriėmimo sąlygos nustatytos šių Taisyklių 16.1.9.2 papunktyje. Jeigu po VPS vykdytojo valdymo organo narių prašymų nušalinti, kuriems yra pritariama, neužtenka VPS vykdytojo įstatuose nurodyto kvorumo sprendimui priimti, kvietimo teikti vietos projektus dokumentus tvirtina VPS vykdytojo visuotinis narių susirinkimas.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS PASKELBIMAS

 

54. Kvietimą teikti vietos projektus pagal konkrečią VPS priemonę ir (arba) jos veiklos sritį (-is) skelbia VPS vykdytojas po to, kai kvietimo teikti vietos projektus dokumentai suderinami su Agentūra ir patvirtinami VPS vykdytojo šių Taisyklių 53 punkte nustatyta tvarka.

55. Kvietimas teikti vietos projektus turi būti skelbiamas:

55.1. bent viename ŽRVVG teritorijoje platinamame vietiniame ir (arba) regioniniame laikraštyje;

55.2. VPS vykdytojo interneto tinklalapyje;

55.3. Agentūros interneto tinklalapyje www.nma.lt (skelbiama Agentūros vidaus procedūrų nustatyta tvarka). 

56. Kvietimų teikti vietos projektus galiojimo metu negali būti keičiamas Skelbimo ir Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo turinys, išskyrus akivaizdžias technines klaidas. 

57. Jeigu kvietimo teikti vietos projektus galiojimo metu pastebima kvietimo teikti vietos projektus turinio klaida, atsiradusi dėl VPS vykdytojo darbuotojo (-ų), VPS vykdytojo valdymo organo, Agentūros, Ministerijos kaltės, turėsianti esminės neigiamos įtakos vėlesniems vietos projekto vertinimo, įgyvendinimo ir kontrolės etapams, turi būti atšaukiamas kvietimas teikti vietos projektus. Kvietimo teikti vietos projektus atšaukimas turi būti skelbiamas visuose informavimo šaltiniuose, kuriuose jis buvo paskelbtas. Jeigu iki kvietimo teikti vietos projektus atšaukimo VPS vykdytojas buvo pateikta vietos projektų paraiškų, apie kvietimo atšaukimo faktą bei priežastis turi būti informuojami pareiškėjai.

58. Naujas kvietimas teikti vietos projektus galimas po to, kai ištaisomos kvietimo teikti vietos projektus turinio klaidos, ištaisytas Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas suderinamas su Agentūra ir patvirtinamas VPS vykdytojo. Jeigu iki kvietimo teikti vietos projektus atšaukimo VPS vykdytojui buvo pateikta vietos projektų paraiškų, jos laikomos netinkamomis ir turi būti atmetamos. Apie kvietimo teikti vietos projektus dokumentų turinio klaidų ištaisymą ir naujo kvietimo teikti vietos projektus paskelbimą turi būti informuojami visi pareiškėjai, pateikę vietos projektų paraiškas ankstesniojo kvietimo teikti vietos projektus metu. Visiems pareiškėjams, pateikusiems vietos projektų paraiškas ankstesniojo kvietimo teikti vietos projektus metu, turi būti pasiūloma pateikti naują vietos projekto paraišką.

59. Jeigu kvietimo teikti vietos projektus galiojimo metu taisomos akivaizdžios techninės klaidos, neturėsiančios įtakos vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatams, VPS vykdytojas turi iš anksto gauti Agentūros patvirtinimą, kad ketinamos taisyti klaidos yra akivaizdžios techninės klaidos. Skelbimo ir (arba) vietos projektų finansavimo sąlygų turinio techninių klaidų taisymas turi būti skelbiamas visuose informavimo šaltiniuose, kuriuose jis buvo paskelbtas.

TREČIASIS SKIRSNIS

VPS VYKDYTOJO VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ PRIĖMIMO LAIKOTARPIU

 

60. VPS vykdytojo darbuotojai ir valdymo organo nariai vietos projektų paraiškų priėmimo laikotarpiu privalo būti nešališki bei užtikrinti konfidencialumo principo įgyvendinimą pareiškėjų ir vietos projektų idėjų turinio atžvilgiu.

61. VPS vykdytojo darbuotojai turi konsultuoti pareiškėjus bendraisiais ir techniniais vietos projektų paraiškų pildymo klausimais. Bendraisiais ir techniniais klausimais laikomi klausimai, susiję su vietos projekto paraiškos pildymo dalimi, išskyrus dalį, skirtą vietos projekto idėjai aprašyti, ir vietos projekto paraiškos priedą – vietos projekto verslo planą (jeigu toks pateikiamas).   

 

VI SKYRIUS

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

62. Vietos projekto paraiška teikiama užpildant vietos projekto paraiškos formą (Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo priedas).

63. Pavėluotai pateikta vietos projekto paraiška yra laikoma pateikta netinkamai ir negali būti registruojama. Pavėluotai pateiktų vietos projektų paraiškų pareiškėjai apie tai informuojami per 5 (penkias) darbo dienas.

64. Vietos projektų paraiškas rengia ir VPS vykdytojui teikia pareiškėjai.

65. Jeigu tinkamas pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir ją pateikti vietos projekto paraišką teikiančio juridinio asmens vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Jeigu tinkamas pareiškėjas yra fizinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir pateikti pats arba tinkamai įgaliotas kitas asmuo (fizinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis patvirtintas notaro). Įgaliojime dėl tinkamo įgalioto asmens (juridinio arba fizinio) turi būti nurodyta, kad įgaliojimas suteikiamas tik teikti vietos projekto paraišką.

66. Tinkamą vietos projektų paraiškų pateikimo būdą nurodo VPS vykdytojas Skelbime. Tinkamu vietos projekto paraiškos pateikimo būdu laikomas asmeniškas vietos projekto paraiškos pateikimas, kai vietos projekto paraišką tiesiogiai teikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo VPS vykdytojas jo buveinės adresu, nurodytu Skelbime.

67. Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) nei nurodyta Skelbime, yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos. Netinkamu būdu pateiktų vietos projektų paraiškų teikėjai per 5 (penkias) darbo dienas VPS vykdytojo turi būti informuojami, kad jų vietos projektų paraiškos buvo pateiktos netinkamu būdu, dėl to neregistruojamos. 

ANTRASIS SKIRSNIS

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ REGISTRAVIMAS

 

68. Laiku ir tinkamu būdu pateiktas vietos projektų paraiškas registruoja VPS vykdytojas.

69. Vietos projektų paraiškų registravimo metu vietos projekto paraiškai suteikiamas atpažinties kodas, kuris sudaromas iš šių dalių, atskiriamų brūkšneliais (viso atpažinties kodo pavyzdys: SILU-AKVA-6.1.2-2.3):

69.1. vietos projekto įgyvendinimo vietą nurodanti dalis – keturios VPS vykdytojo pavadinimo raidės (pvz., SILU-VIDM-PIET);

69.2. vietos projekto finansavimo šaltinį nurodanti dalis – nurodomas akronimas AKVA, kad vietos projektas finansuojamas iš EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų;

69.3. vietos projekto temą pagal VP ketvirtojo Sąjungos prioriteto konkrečius tikslus nurodanti dalis – nurodoma VP ketvirtojo Sąjungos prioriteto konkretaus tikslo, prie kurio prisidedama vietos projekto įgyvendinimu, kodas. VPS vykdytojas, suteikdama kodus, vadovaujasi VPS įgyvendinimo taisyklių 3 priedo 6 dalyje „VPS prioritetų, priemonių ir veiklos sričių sąsaja su prioritetais bei tikslinėmis sritimis, EJRŽF konkrečiais tikslais ir uždaviniais“ pateikta informacija;

69.4. kvietimo eil. Nr. (visos VPS lygmeniu) arabiškais skaitmenimis (pvz., 2, jeigu tai yra antrojo VPS vykdytojo paskelbto kvietimo teikti vietos projektus metu gautas vietos projektas);

69.5. gauto vietos projekto paraiškos registracijos eil. Nr. (konkretaus kvietimo teikti vietos projektus lygmeniu).

70. Vietos projekto atpažinties kodas negali būti keičiamas nuo vietos projekto paraiškos registravimo dienos iki vietos projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.

71. VPS vykdytojas, užregistravęs visas gautas vietos projektų paraiškas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo kvietimo teikti vietos projektus galiojimo pabaigos, pateikia Agentūrai informaciją apie užregistruotas vietos projektų paraiškas. Agentūrai turi būti teikiama bent ši informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas:

71.1. VPS priemonės (-ių), pagal kurią (-ias) buvo kviečiama teikti vietos projektus, pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai);

71.2. kvietimo teikti vietos projektus galiojimo laikas;

71.3. informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas:

71.3.1. pareiškėjų pavadinimai ir registracijos VĮ Registrų centro Juridiniame registrų centre kodai (jeigu tai juridiniai asmenys); vardai, pavardės ir asmens kodai (jeigu tai fiziniai asmenys);

71.3.2. vietos projektų pavadinimai;

71.3.3. prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti;

71.3.4. vietos projektų paraiškų registracijos kodai.

72. VPS vykdytojas, užregistravęs vietos projektų paraiškas pradeda šių vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimą.

 

 

VII SKYRIUS

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO ETAPAI IR PRINCIPAI

 

Vietos projektų paraiškų vertinimo etapai

 

73. Vietos projektų paraiškų vertinimo etapai:

73.1. vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimas, kurį atlieka VPS vykdytojo darbuotojas;

73.2. vietos projektų paraiškų kokybės vertinimas, kurį atlieka VPS vykdytojo darbuotojas;

73.3. vietos projektų paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimas, kurį atlieka Agentūra.

74. Visi vietos projektų paraiškų vertinimo eigos ir rezultatų įrodymo dokumentai turi būti saugomi šių Taisyklių XIV skyriuje „Dokumentų saugojimas“ nustatyta tvarka.

 

Vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo principai

 

75. Vietos projektų paraiškų kokybės vertinimas – visų vietos projektų paraiškų atranka pagal vietos projektų atrankos kriterijus (nustatoma pirmumo eilė pagal vietos projektų atrankos kriterijus – indikatorius, nurodančius didesnę vietos projekto pridėtinę vertę siekiant VPS tikslų). Po vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo sudaromas vietos projektų sąrašas, kuris teikiamas ŽRVVG vietos projektų atrankos komitetui tvirtinti. 

76. Vietos projektų paraiškų kokybės vertinimą atliekantys VPS vykdytojo darbuotojai turi laikytis šių vietos projektų vertinimo principų:

76.1. nešališkumo – atlikti vietos projektų paraiškų vertinimo funkcijas tuomet, kai nėra interesų konflikto, užkertančio kelią nešališkai ir objektyviai atlikti savo pareigas. Jeigu VPS vykdytojo darbuotojui kyla interesų konfliktas, jis turi pateikti prašymą nušalinti. Prašymo nušalinti pateikimo tvarka ir prašymo nušalinti nepriėmimo sąlygos nustatytos šių Taisyklių 16.1.9.2 papunktyje;

76.2. sąžiningumo ir lygiateisiškumo – nediskriminuoti atskirų pareiškėjų ar neteikti jiems privilegijų;

76.3. skaidrumo ir aiškios atsakomybės – pasirašyti vietos projektų paraiškų, kurių vertinimą atliko, vertinimo ataskaitas;

76.4. konfidencialumo – neatskleisti vietos projektų paraiškose, vietos projektų vertinimo ataskaitose, projektų atrankos komiteto posėdžio medžiagoje pateiktos informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus informaciją, kuri yra viešai skelbiama VPS vykdytojo interneto tinklalapyje.

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO TURINYS

 

Vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimas

 

 

77. Vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimą atlieka VPS vykdytojo darbuotojas (-ai). Vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimo metu nustatoma, ar pateiktoje vietos projekto paraiškoje užpildyti visi privalomi pildyti laukai, ar prie vietos projekto paraiškos pateikti visi privalomi pateikti dokumentai.

78. Vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimo pradžia: vertinimas pradedamas gavus vietos projekto paraišką.

79. Vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimo pabaiga: visų vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimas gali užtrukti ne ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas nuo vietos projekto paraiškos pateikimo dienos. Tais atvejais, kai VPS vykdytojo darbuotojas (-ai), atlikdamas vietos projektų administracinės atitikties vertinimą, siunčia pareiškėjui paklausimus dėl trūkstamos informacijos pateikimo, kreipiasi į kitas institucijas dėl papildomos informacijos pateikimo, pasitelkia nepriklausomus ekspertus arba yra atliekamos patikros vietoje, vietos projekto paraiškos administracinės atitikties vertinimas atitinkamai pratęsiamas paklausimo pareiškėjui išsiuntimo ir atsakymo gavimo, prašymo dėl papildomos informacijos kitoms institucijoms pateikimo ir atsakymo gavimo, ekspertų atliekamų vertinimo ar patikros vietoje atlikimo laikotarpiui. Kiekvieną kartą, kai pratęsia vietos projekto paraiškos vertinimą, atsakymo į paklausimo pateikimo terminą, kai kreipiasi į kitas institucijas dėl papildomos informacijos pateikimo ar pasitelkia nepriklausomus ekspertus arba kai yra atliekamos patikros vietoje, VPS vykdytojas apie tai informuoja pareiškėją, tokiu adresu, kokį pareiškėjas yra nurodęs vietos projekto paraiškoje.

80. Kiekvienos vietos projektų paraiškos administracinės atitikties vertinimo metu pildoma vietos projekto paraiškos administracinės atitikties vertinimo ataskaita, kurios pavyzdinę formą tvirtina Agentūra.

81. Jeigu VPS vykdytojas teigiamai įvertina vietos projekto paraiškos administracinę atitiktį, apie tai informuoja pareiškėją, tokiu adresu, kokį pareiškėjas yra nurodęs vietos projekto paraiškoje.

82. Jeigu atliekant vietos projekto paraiškos administracinės atitikties vertinimą yra nustatoma vietos projekto paraiškos techninių trūkumų (pvz., pateikti ne visi reikalaujami dokumentai), VPS vykdytojas pasiūlo pareiškėjui pašalinti vietos projekto paraiškos trūkumus:

82.1. prašyme pašalinti techninius trūkumus nurodoma, kokie trūkumai turi būti pašalinti, taip pat nurodomas 5 (penkių) darbo dienų terminas. Terminas gali būti pratęstas dar 5 (penkioms) darbo dienoms tik tinkamai pagrįstais atvejais, kai vietos projekto paraiškos trūkumams pašalinti pareiškėjas turi pasitelkti trečiuosius asmenis, nesusijusius su vietos projekto paraiškos rengimu. Prašymas pašalinti vietos projekto paraiškos trūkumus turi būti siunčiamas tokiu adresu, kokį pareiškėjas yra nurodęs vietos projekto paraiškoje;

82.2. jeigu pareiškėjas per VPS vykdytojo nurodytą terminą vietos projekto paraiškos trūkumų nepašalina, pašalina netinkamai arba nepagrindžia, kad terminą būtina pratęsti, VPS vykdytojas raštu informuoja pareiškėją, kad vietos projekto paraiška yra nevertinama ir netinkama paramai vietos projektui gauti.

83. Vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimo rezultatai turi būti pateikti Agentūrai. Privaloma pateikti informacija: VPS priemonė (-ės) ir (arba) veiklos sritis (-ys), pagal kurią (-ias) gautos ir užregistruotos vietos projektų paraiškos; kvietimo Nr.; pareiškėjai; vietos projektų pavadinimai, vietos projektų paraiškų registracijos kodai; vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimo rezultatai (teigiamai arba neigiamai). Privaloma informacija turi būti pateikta Agentūrai per 5 (penkias) darbo dienas nuo vietos projekto paraiškos administracinės atitikties vertinimo pabaigos.

 

Vietos projektų paraiškų kokybės vertinimas

 

84. Vietos projektų paraiškų kokybės vertinimą atlieka VPS vykdytojo darbuotojas (-ai). Vertinimas pradedamas po vietos projekto paraiškos administracinės atitikties vertinimo pabaigos ir atliekamas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo kvietimo teikti vietos projekto paraiškas pabaigos dienos. Tais atvejais, kai VPS vykdytojo darbuotojas (-ai), atlikdami vietos projekto paraiškos kokybės vertinimą, siunčia pareiškėjui paklausimus dėl trūkstamos informacijos pateikimo, kreipiasi į kitas institucijas dėl papildomos informacijos pateikimo, pasitelkia nepriklausomus ekspertus arba yra atliekamos patikros vietoje, vietos projekto paraiškos kokybės vertinimas atitinkamai pratęsiamas paklausimo pareiškėjui išsiuntimo ir atsakymo gavimo, prašymo dėl papildomos informacijos kitoms institucijoms pateikimo ir atsakymo gavimo, ekspertų atliekamų vertinimo ar patikros vietoje atlikimo laikotarpiui. Kiekvieną kartą, kai pratęsia vietos projekto paraiškos kokybės vertinimą, atsakymo į paklausimo pateikimo terminą, kai kreipiasi į kitas institucijas dėl papildomos informacijos pateikimo ar pasitelkia nepriklausomus ekspertus arba kai yra atliekamos patikros vietoje, VPS vykdytojas apie tai informuoja pareiškėją, tokiu adresu, kokį pareiškėjas yra nurodęs vietos projekto paraiškoje. Vertinamas atliekamas pagal patvirtintame Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytus vietos projektų atrankos kriterijus. Vertinimo metu pildomos vietos projekto paraiškų kokybės vertinimo ataskaitos, kurių pavyzdinę formą tvirtina Agentūra.

85. Vietos projektų paraiškų kokybės vertinimas atliekamas pagal pareiškėjo pateiktą vietos projekto paraišką ir prie jos pridėtus dokumentus. Vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo metu papildomi VPS vykdytojo paklausimai dėl vietos projekto atitikties atrankos kriterijams nesiunčiami ir vietos projekto paraiškos taisymai, kiek jie susiję su vietos projekto paraiškos kokybės vertinimu, neleidžiami.

86. Vietos projektų paraiškų kokybė vertinama balais. Didžiausia galima balų suma turi būti 100 (vienas šimtas). Laikoma, kad vietos projektas kokybiškas ir sukurs pridėtinę vertę siekiant VPS tikslų, jeigu vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo metu jam suteikiama ne mažiau balų nei nurodyta Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše.

87. Po vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo VPS vykdytojas sudaro du vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo rezultatų sąrašus:

87.1. vietos projektų paraiškų, įvertintų daugiau kaip privalomas mažiausias balų skaičius, sąrašą;

87.2. vietos projektų paraiškų, įvertintų mažiau kaip privalomas mažiausias balų skaičius, sąrašą. 

88. Vietos projektų paraiškų, įvertintų mažiau nei Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytas privalomas mažiausias balų skaičius, sąraše esantys vietos projektai laikomi nekokybiškais ir nesukuriančiais pridėtinės vertės siekiant VPS tikslų. Šiame sąraše esančių vietos projektų paraiškų vertinimas laikomas baigtu. VPS vykdytojo darbuotojai siūlo ŽRVVG vietos projektų atrankos komitetui arba VPS vykdytojo valdymo organui šiuos vietos projektus pripažinti netinkamais gauti paramą vietos projektams ir toliau neadministruoti. Pareiškėjai apie ŽRVVG vietos projektų atrankos komiteto arba VPS vykdytojo valdymo organo  sprendimą ir sprendimo priežastis informuojami per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

89. Jeigu visiems vietos projektams,  kurie įvertinti daugiau nei privalomas mažiausias balų skaičius, užtenka konkretaus kvietimo biudžeto lėšų, vietos projektų paraiškų kokybės vertinimas laikomas baigtu.

90. Jeigu visiems vietos projektams, kurie įvertinti daugiau nei privalomas mažiausias balų skaičius, neužtenka konkretaus kvietimo biudžeto lėšų, vietos projektų paraiškų kokybės vertinimas tęsiamas toliau:

90.1. sąraše esančios vietos projektų paraiškos surikiuojamos į vietos projektų pirmąjį preliminarų prioritetinį sąrašą pirmumo tvarka pagal balų skaičių – nuo daugiausiai iki mažiausiai balų įvertintos vietos projekto paraiškos;

90.2. vietos projektų pirmajame prioritetiniame sąraše riba tarp finansuotinų ir nefinansuotinų vietos projektų nustatoma įvertinus, kiek iš tam kvietimui turimo biudžeto lėšų gali būti paremta vietos projektų, t. y. nustatomas mažiausias vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu suteiktas balas, kuriuo visoms įvertintoms vietos projektų paraiškoms užtenka kvietimo biudžeto lėšų (toliau – pereinamasis balas). Vertinimo metu naudojami dviejų šaltinių duomenys: kvietimo biudžeto suma (Eur) pagal atskiras VPS priemones ar veiklos sritis ir vietos projektų paraiškose prašomos paramos vietos projektams sumos (Eur);

90.3. jeigu keliems vietos projektams, pateiktiems to paties kvietimo teikti vietos projektus metu, vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo metu skiriama ta pati balų suma ir ji yra žemiau pereinamojo balo, tačiau daliai vienodą balų skaičių surinkusių vietos projektų užtenka kvietimo biudžeto lėšų, ŽRVVG vietos projektų atrankos komitetas arba VPS vykdytojo valdymo organas turi teisę nuspręsti sudaryti antrąjį preliminarųjį prioritetinį sąrašą pagal antrinius prioritetinius kriterijus – sudėlioti pirmumo tvarka visas vietos projekto paraiškas, įvertintas vienodu balu  ir esančias žemiau pereinamojo balo, ir siūlyti dalį (kuriai užtektų kvietimo teikti vietos projektus) vietos projektų finansuoti iš paramos VPS įgyvendinti lėšų. Pavyzdys: kvietimo teikti vietos projektus metu gauta 10 vietos projektų paraiškų; pagal kvietimo biudžetą pereinamasis balas – 80, tačiau jį pasiekė (gavo 80 arba daugiau) tik 2 pareiškėjai; skyrus paramą vietos projektams šiems 2 pareiškėjams būtų panaudota tik 60 proc. kvietimo biudžeto lėšų; 4 vietos projektų pareiškėjai surinko vienodai – po 70 balų, o jų visų prašomos paramos vietos projektams suma viršija kvietimo biudžetą – sudaro 120 proc. viso kvietimo biudžeto lėšų; VPS vykdytojo valdymo organas nusprendžia sudaryti antrąjį prioritetinį sąrašą – surikiuoti pirmumo tvarka visas vietos projekto paraiškas, įvertintas po 70 balų. Antrasis preliminarus prioritetinis sąrašas turi būti sudaromas pagal šiuos antrinius prioritetinius kriterijus (reitinguojama pagal vietos projekto paraiškos duomenis, balai netaikomi, paklausimai nesiunčiami):

90.3.1. mažesnė prašoma paramos vietos projektui suma vienai darbo vietai (visam etatui) sukurti. Turi būti vertinamas santykis tarp vietos projekto paraiškoje nustatytos paramos vietos projektams sumos ir planuojamų sukurti darbo vietų skaičiaus. Pavyzdžiui, vietos projekto paraiškoje nurodyta prašoma paramos vietos projektui suma sudaro 20 000 Eur, o pareiškėjas įsipareigoja sukurti ir išlaikyti 0,5 darbo vietos (etato); laikoma, kad prašomos paramos vietos projektui suma vienai darbo vietai (visam etatui) sukurti ir išlaikyti sudaro 40 000 Eur (šis antrinis prioritetinis kriterijus netaikomas, jeigu VPS priemone ar jos veiklos sritimi nėra kuriamos darbo vietos);

90.3.2. vietos projekto paraiškoje įsipareigojama sukurti daugiau darbo vietų (vertinama „sijojimo“ būdu, pvz., visuose 4 vietos projektuose, kurie įvertinti po 70 balų, numatyta kurti darbo vietas: viename įsipareigojama sukurti 4 darbo vietas, dviejuose – po 3, likusiame – 1 darbo vietą; likusio kvietimo biudžeto lėšų užtenka finansuoti vietos projektą, sukursiantį 4 darbo vietas, tačiau likusio kvietimo biudžeto lėšų neužtenka visiems po 3 darbo vietas sukuriantiems vietos projektams (tokių yra 2), dėl to jie vertinami pagal žemiau esančius kriterijus, t. y. toliau vertinama, kurio iš 2 vietos projektų tikslinė grupė – jaunimas ir t. t.) (šis antrinis prioritetinis kriterijus netaikomas, jeigu VPS priemone ar jos veiklos sritimi nėra kuriamos darbo vietos);

90.3.3. vietos projekto tikslinė grupė – jauni žmonės;

90.3.4. pareiškėjas nėra gavęs paramos iš EJRŽF 2014–2020 metų finansavimo laikotarpio;

90.3.5. pareiškėjas nėra gavęs paramos iš EŽF 2007–2013 metų finansavimo laikotarpio;

90.3.6. prašoma mažesnė paramos vietos projektui suma.

91. Jeigu vietos projektui, įvertintam privalomu mažiausiu balu, po pirmojo prioritetinio sąrašo patikrinimo ir antrojo prioritetinio sąrašo (jeigu toks buvo) įvertinimo neužtenka kvietimo biudžeto lėšų, jis įrašomas į rezervinį vietos projektų sąrašą, kuris sudaromas ir administruojamas šių Taisyklių 92–96 punktų nustatyta tvarka. 

 

Rezervinio vietos projektų sąrašo administravimas

 

92. Rezervinis vietos projektų sąrašas – vietos projektų paraiškos, kurios vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo metu įvertintos ne mažiau kaip privalomas mažiausias balų skaičius, ir kurioms neužteko kvietimo biudžeto lėšų.

93. Jeigu vietos projektų paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimo metu bet kuri vietos projekto paraiška pripažįstama netinkama arba sumažinamos tinkamos finansuoti išlaidos, iš rezervinio vietos projektų sąrašo perkeliama (-i) aukščiausioje vietoje esanti (-čios) vietos projekto (-ų) paraiška (-os), jeigu vertinimo metu nustatyta paramos vietos projektui suma neviršija konkretaus kvietimo biudžeto lėšų. Aukščiausioji pirmumo vieta nustatoma pagal vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo metu suteiktus balus. Iš rezervinio vietos projektų sąrašo perkeltos vietos projekto paraiškos vertinamos vadovaujantis šių Taisyklių 97–99 punktais.

94. Rezervinis vietos projektų sąrašas galioja tik paskelbtam kvietimui teikti vietos projektus.

95. Jeigu po kvietimo teikti vietos projektus skelbiamas kitas kvietimas teikti vietos projektus, rezerviniame vietos projektų sąraše esančius pareiškėjus VPS vykdytojas apie tai informuoja raštu, pasiūlo pateikti naują vietos projekto paraišką, ir nurodo, kur galima rasti Skelbimą ir Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą (informacinis pranešimas turi būti išsiųstas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo naujojo kvietimo teikti vietos projektus paskelbimo dienos).

96. Jeigu atlikus visų vietos projektų  paraiškų (pateiktų vietos projektų paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimui) tinkamumo finansuoti vertinimą, vietos projektams, įtrauktiems į rezervinį vietos projektų sąrašą, neužtenka kvietimo biudžeto lėšų, VPS vykdytojo darbuotojai siūlo ŽRVVG vietos projektų atrankos komitetui arba VPS vykdytojo valdymo organui pripažinti, kad vietos projektui nebus skiriama parama vietos projektui dėl lėšų trūkumo. Apie tai informuojami visi pareiškėjai.

 

 

 

 

 

 

Vietos projektų paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimas

 

97. Jeigu ŽRVVG vietos projektų atrankos komitetas nusprendžia rekomenduoti skirti paramą vietos projektui, jis perduodamas į kitą etapą – vietos projektų paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimą, kurį atlieka Agentūra.

98. Vietos projektų paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimas – vietos projektų paraiškų vertinimo etapas, kurio metu nustatoma, ar vietos projekto paraiška (joje esanti informacija ir prie jos pridedami dokumentai) ir kita patikimuose informaciniuose šaltiniuose esanti informacija pagrindžia atitiktį tinkamumo sąlygoms ir vietos projektų vykdytojų įsipareigojimams, nurodytiems patvirtintame Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše ir ar visos numatytos išlaidos yra tinkamos finansuoti.

99. Vietos projektų paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimą atlieka Agentūra, vadovaudamasi Administravimo taisyklėmis, bet ne ilgiau kaip per 1 (vieną) mėnesį. Tais atvejais, kai Agentūra, atlikdama vietos projekto paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimą, siunčia pareiškėjui paklausimus dėl trūkstamos informacijos pateikimo, kreipiasi į kitas institucijas dėl papildomos informacijos pateikimo, pasitelkia nepriklausomus ekspertus arba yra atliekamos patikros vietoje, vietos projekto paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimas atitinkamai pratęsiamas paklausimo pareiškėjui išsiuntimo ir atsakymo gavimo, prašymo dėl papildomos informacijos kitoms institucijoms pateikimo ir atsakymo gavimo, ekspertų atliekamų vertinimo ar patikros vietoje atlikimo laikotarpiui. Kiekvieną kartą, kai pratęsia vietos projekto paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimą, atsakymo į paklausimo pateikimo terminą, kai kreipiasi į kitas institucijas dėl papildomos informacijos pateikimo ar pasitelkia nepriklausomus ekspertus arba kai yra atliekamos patikros vietoje, Agentūra apie tai informuoja pareiškėją.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

AGENTŪROS METODINĖ PAGALBA VPS VYKDYTOJAMS

 

100. Agentūra teikia šią metodinę pagalbą VPS vykdytojui vietos projektų paraiškų administravimo metu:

100.1. parengia vieningai visoms VPS vykdytojams taikomą ir privalomą VPS įgyvendinimo procedūros aprašą, reikalingą vieningam vietos projektų administravimui užtikrinti;

100.2. dalijasi gerąja vietos projektų paraiškų administracinės atitikties ir kokybės vertinimo patirtimi, susijusia su vietos projektų paraiškų vertinimu;

100.3. sudaro ir atnaujina tinkamų finansuoti išlaidų įkainių sąrašą, vadovaudamasi galiojančiuose, ESIF priemones įgyvendinančiuose teisės aktuose ar ESIF administruojančių institucijų užsakymu atliktuose rinkos tyrimuose nustatytais tinkamų finansuoti išlaidų įkainiais, kurie taikomi panašiems paramos gavėjams, įgyvendinantiems panašaus pobūdžio projektus. Įkainių sąraše turi būti pateikiama nuoroda į teisės aktą, kuriuo patvirtintas tinkamos finansuoti išlaidos įkainis, arba ESIF administruojančių institucijų ar jų užsakymu atliktą tyrimą (kitiems ESIF – Europos socialiniam fondui, Europos regioninės plėtros fondui, Sanglaudos fondui – taikomi rinkos kainų tyrimai (supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai) skelbiami interneto tinklalapio www.esinvesticijos.lt nuorodos „Dokumentai“ skyriaus „Tyrimai“ poskyryje „Supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai“). Jeigu skirtinguose informacijos šaltiniuose pateikiamas skirtingas tos pačios išlaidos įkainis, vadovaujamasi naujausiai priimtu teisės aktu, skelbiamu Teisės aktų registre. Jeigu skirtinguose teisės aktuose, skelbiamuose Teisės aktų registre, pateikiamas skirtingas tos pačios išlaidos įkainis, vadovaujamasi naujausiai priimtu teisės aktu. Įkainių sąrašas skelbiamas Agentūros interneto tinklalapyje www.nma.lt;

100.4. VPS vykdytojo prašymu teikia informaciją apie viešuosiuose registruose esančią informaciją, reikalingą vietos projekto paraiškos kokybei įvertinti, prie kurios turi nemokamą prieigą. Jeigu viešuosiuose registruose esanti informacija, reikalinga vietos projekto paraiškai įvertinti, yra prieinama ribotam naudotojų ratui (pvz., tik valstybės institucijoms) ir Agentūra turi galimybę ja mokamai ar nemokamai naudotis, VPS vykdytojo prašymu Agentūra patikrina viešuosiuose registruose esančią informaciją, ir teikia VPS vykdytojui.

 

VIII SKYRIUS

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ŽRVVG VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO NARIŲ SUDĖTIS, FUNKCIJOS IR PAREIGOS, VEIKLOS PRINCIPAI, SPRENDIMAI

 

ŽRVVG vietos projektų atrankos komiteto narių sudėtis, funkcijos ir pareigos

 

101. Vietos projektus paramai vietos projektams gauti atrenka ŽRVVG vietos projektų atrankos komitetas (toliau – ŽRVVG PAK).

102. ŽRVVG PAK sudaro:

102.1. VPS vykdytojo kolegialaus valdymo organo nariai. VPS vykdytojo kolegialus valdymo organas sudaromas pagal VPS įgyvendinimo taisyklių 10.4 papunktyje nustatytus reikalavimus;

102.2. nariai stebėtojai (tarp jų  ir Ministerijos atstovai);

102.3. nariai su veto teise – Agentūros atstovai. Agentūros atstovai turi dalyvauti kiekviename ŽRVVG PAK posėdyje.

103. ŽRVVG PAK savo veikloje vadovaujasi VPS vykdytojo įstatais, patvirtintai VPS, VPS įgyvendinimo taisyklėmis, VPS administravimo taisyklėmis, šiomis Taisyklėmis, patvirtintu Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašu, kitais teisės aktais ir ŽRVVG PAK darbo reglamentu (pavyzdinį ŽRVVG PAK darbo reglamentą tvirtina Agentūra).

104. ŽRVVG PAK narių funkcijos:

104.1. svarstyti ir tvirtinti ŽRVVG PAK darbo reglamentą;

104.2. svarstyti VPS darbuotojo vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo rezultatų suvestinę ir atskirų vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo ataskaitas;

104.3. atrinkti vietos projektus, kuriems rekomenduojama skirti paramą vietos projektams iš paramos VPS įgyvendinti lėšų;

104.4. pasinaudoti veto teise (taikoma Agentūros atstovui), jeigu ŽRVVG PAK posėdžio metu nustatoma teisės aktų, laikymosi pažeidimų (veto teisės panaudojimas turi būti įtrauktas į protokolą).

105. ŽRVVG PAK narių stebėtojų funkcijos:

105.1. stebėti ŽRVVG PAK posėdžio eigą ir ŽRVVG PAK procesą bei užtikrinti teisės aktų laikymąsi;

105.2. teikti rekomendacijas dėl paramos vietos projektams skyrimo arba neskyrimo.

106. ŽRVVG PAK detalios teisės ir pareigos nustatomos ŽRVVG PAK darbo reglamente, kuris turi būti patvirtintas pirmojo ŽRVVG PAK posėdžio metu.

 

ŽRVVG vietos projektų atrankos komiteto veiklos principai

 

107. Vietos projektų atrankos ir tvirtinimo metu ŽRVVG PAK nariai turi laikytis šių vietos projektų atrankos ir tvirtinimo principų:

107.1. nešališkumo – dalyvauti ŽRVVG PAK posėdžiuose ir balsuoti dėl vietos projektų paraiškų tik tuomet, kai nėra interesų konflikto, užkertančio kelią nešališkai ir objektyviai atlikti savo pareigas. ŽRVVG PAK nariai, nariai stebėtojai pasirašo nešališkumo ir konfidencialumo deklaraciją, kuri yra neatsiejama protokolo dalis (ŽRVVG PAK nario ir nario stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijos formą tvirtina Agentūra).  Jeigu ŽRVVG PAK nariui kyla interesų konfliktas, jis turi pateikti prašymą nušalinti. Prašymo nušalinti pateikimo tvarka ir prašymo nušalinti nepriėmimo sąlygos nustatytos šių Taisyklių 16.1.9.2 papunktyje. Jeigu ŽRVVG PAK narys nušalinamas, jis negali dalyvauti ŽRVVG PAK posėdyje;

107.2. sąžiningumo ir lygiateisiškumo – nediskriminuoti atskirų pareiškėjų ar teikti jiems privilegijų;

107.3. skaidrumo ir aiškios atsakomybės – balsuoti dėl vietos projektų paraiškų tvirtinimo arba atmetimo atviro balsavimo būdu;

107.4. konfidencialumo principų – neatskleisti vietos projektų paraiškose, vietos projektų vertinimo ataskaitose, kitoje ŽRVVG PAK posėdžio medžiagoje pateiktos informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus informaciją, kuri yra viešai skelbiama VPS vykdytojo interneto tinklalapyje.

 

 

ŽRVVG vietos projektų atrankos komiteto sprendimai

 

108. ŽRVVG PAK gali rekomenduoti:

108.1. skirti paramą vietos projektui;

108.2. neskirti paramos vietos projektui. Motyvai nurodomi posėdžio protokolo dėstomojoje dalyje;

108.3. grąžinti vietos projekto paraišką pakartotinai vertinti, protokolo dėstomojoje dalyje nurodant sprendimo motyvus ir nustatyti pakartotinio vertinimo terminus. Sprendimas grąžinti pakartotinai vertinti gali būti priimtas, jeigu:

108.3.1. VPS vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo rezultatų suvestinėje ir (arba) vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo ataskaitoje nepateikta pakankamai informacijos teigiamam arba neigiamam sprendimui priimti arba posėdžio metu buvo gauta informacija, galinti turėti įtakos vertinti rezultatams ir teigiamo arba neigiamo sprendimo priėmimui;

108.3.2. nustatoma, kad buvo pažeistos vietos projektų vertinimo procedūros arba vertintojai neatliko visų veiksmų savo išvadoms pagrįsti, turi būti rekomenduojamas pakartotinis vietos projekto paraiškos vertinimas. Rekomendacija, nurodant jos priėmimo argumentus, turi būti formuluojama posėdžio protokolo dėstomojoje dalyje;

108.3.3. posėdžio dalyvis pateikia papildomos informacijos, su kuria nariai neturėjo galimybės susipažinti iš anksto, arba ši informacija gali pakeisti rekomendaciją dėl vietos projekto.  Tokio vietos projekto svarstymas gali būti atidėtas iki kito posėdžio;

108.4. atidėti sprendimo priėmimą iki kito posėdžio, posėdžio protokolo dėstomojoje dalyje nurodant tokio sprendimo motyvus.

109. Jeigu ŽRVVG PAK sprendimu nusprendžiama rekomenduoti skirti paramą vietos projektui, jis perduodamas į kitą etapą – Agentūrai atlikti vietos projektų paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimą ir priimti sprendimą dėl paramos vietos projektui skyrimo arba neskyrimo.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ŽRVVG VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO DARBO ORGANIZAVIMAS

 

ŽRVVG vietos projektų atrankos komiteto darbo organizavimas

 

110. ŽRVVG PAK posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja VPS vykdytojo kolegialaus valdymo organo pirmininkas arba kitas asmuo, nurodytas VPS vykdytojo įstatuose (toliau – ŽRVVG PAK pirmininkas). ŽRVVG PAK pirmininko pavaduotojui (jeigu toks paskirtas pagal ŽRVVG PAK darbo reglamentą) gali būti suteikta teisė pirmininkauti ŽRVVG PAK posėdžiui, jeigu posėdžio dieną jame dalyvauti negali ŽRVVG PAK pirmininkas.

111. Į ŽRVVG PAK posėdžius turi būti kviečiami ŽRVVG PAK nariai, nariai su veto teise ir nariai stebėtojai. Į ŽRVVG PAK posėdžius gali būti kviečiami pareiškėjai (jie gali dalyvauti tik toje posėdžio dalyje, kurioje svarstoma jų vietos projektų paraiška).

112. Kvietimas dalyvauti ŽRVVG PAK posėdyje ir ŽRVVG PAK posėdžio medžiaga (vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo rezultatų suvestinės ir vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo ataskaitos) turi būti išsiųsti ŽRVVG PAK nariams ir nariams stebėtojams el. paštu (Agentūrai el. p. [email protected]); Ministerijai el. p. [email protected]) ne vėliau kaip likus 5 (penkios) darbo dienos iki ŽRVVG PAK posėdžio dienos.

113. ŽRVVG PAK yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 ŽRVVG PAK narių. ŽRVVG PAK posėdyje dalyvauja nariai stebėtojai bei Agentūros atstovas.

114. ŽRVVG PAK posėdžio procesas:

114.1. posėdžio pradžioje ŽRVVG PAK pirmininkas turi įsitikinti, kad dalyvaujančių ŽRVVG PAK narių užtenka kvorumui, nurodytam šių Taisyklių 113 punkte, pasiekti (rezultatai turi būti protokoluojami);

114.2. posėdžio pradžioje ŽRVVG PAK pirmininkas turi paklausti posėdžio dalyvių dėl jų nešališkumo, galimo privačių ir viešų interesų konflikto (klausimas ir atsakymai turi būti protokoluojami);

114.3. visi posėdyje dalyvaujantys ŽRVVG PAK nariai ir nariai stebėtojai pasirašo ŽRVVG PAK nario ir nario stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas (pasirašomos pirmo posėdžio kuriame dalyvauja metu);

114.4. ŽRVVG PAK nariai svarsto vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo rezultatų suvestines ir tam tikrų vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo ataskaitas, taip pat kitą posėdžio medžiagą (svarstymo eiga turi būti protokoluojama);

114.5. balso teisę turi tik ŽRVVG PAK nariai. Balsavimo metu kiekvienas ŽRVVG PAK narys turi po vieną balsą. Turi būti balsuojama atvirai, „už“ arba „prieš“ siūlomą sprendimą dėl rekomendacijos finansuoti vietos projektą. Jeigu ŽRVVG PAK narys susilaiko arba atsisako balsuoti, laikoma, kad jis balsuoja „prieš“ (balsavimo rezultatai turi būti protokoluojami).

115. ŽRVVG PAK posėdžio protokolas susideda iš:

115.1. nutariamosios dalies, kurioje nurodoma informacija apie visas posėdyje svarstytas vietos projektų paraiškas: pareiškėjų pavadinimai, vardai ir pavardės; vietos projektų pavadinimai, vietos projektų paraiškų registracijos kodai, prašytos paramos vietos projektams sumos, ir ŽRVVG PAK sprendimai (galimų sprendimų rūšys, nurodytos šių Taisyklių 108 punkte). ŽRVVG PAK posėdžio protokolo nutariamąją dalį turi pasirašyti visi posėdyje dalyvavę ŽRVVG PAK nariai;

115.2. dėstomosios dalies, kurioje aprašoma ŽRVVG PAK posėdžio eiga. ŽRVVG PAK posėdžio protokolo dėstomąją dalį pasirašo ŽRVVG PAK pirmininkas ir posėdžio sekretorius po to, kai jo tekstas suderinamas su ŽRVVG PAK nariais ir nariais stebėtojais.

116. Protokolo projektas (nutariamoji ir dėstomoji dalys) turi būti parengtas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo ŽRVVG PAK posėdžio dienos ir pateiktas posėdyje dalyvavusiems ŽRVVG PAK nariams ir nariams stebėtojams derinti. Jeigu ŽRVVG PAK nariai arba nariai stebėtojai gavę protokolą per 5 (penkias) darbo dienas pateikia pastabų dėl protokolo projekto, protokolo projektas pataisomas pagal ŽRVVG PAK narių pastabas ir teikiamas pasirašyti atsakingiems asmenims, nurodytiems šių Taisyklių 115 punkte. Jeigu ŽRVVG PAK nariai ir (arba) nariai stebėtojai pastabų dėl protokolo projekto per 5 (penkias) darbo dienas nepateikia, laikoma, kad pastabų dėl protokolo projekto ŽRVVG PAK nariai ir (arba) nariai stebėtojai neturi, protokolo projektas teikiamas pasirašyti atsakingiems asmenims, nurodytiems šių Taisyklių 115 punkte. Jeigu ŽRVVG PAK posėdžio metu Agentūros atstovas panaudojo veto teisę, veto teisės panaudojimo patvirtinimą Agentūra pateikia VPS vykdytojas raštu per 5 (penkias) darbo dienas nuo protokolo projekto pateikimo derinti dienos. Agentūros veto teisės panaudojimas reiškia, kad visi ŽRVVG PAK sprendimai, kuriems nepritaria Agentūra, yra negaliojantys. VPS vykdytojas turi teisę skųsti Agentūros veto teisės panaudojimą šių Taisyklių XII skyriaus „Skundų nagrinėjimas“ nustatyta tvarka. 

117. ŽRVVG PAK posėdžio protokolu įforminamas VPS vykdytojo sprendimas dėl vietos projektų finansavimo iš paramos VPS įgyvendinti lėšų ir teikiamas Agentūrai. Siunčiami dokumentai turi būti nuskenuoti su visais parašais.

118. ŽRVVG PAK posėdžio protokolo nutariamoji dalis turi būti viešinama – per 5 (penkias) darbo dienas nuo ŽRVVG PAK posėdžio protokolo pasirašymo turi būti paskelbta VPS vykdytojo interneto tinklalapyje.

 

IX SKYRIUS

VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

Sprendimo dėl paramos VIETOS PROJEKTUI skyrimo ARBA neskyrimo priėmimas, VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIES SUDARYMAS IR KEITIMAS

 

Sprendimo dėl paramos vietos projektui skyrimo arba neskyrimo priėmimas

 

119. Sprendimą dėl paramos vietos projektui skyrimo arba neskyrimo priima, paskelbia ir apie jį informuoja Agentūra Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

120. Agentūra priėmusi sprendimą dėl paramos vietos projektui skyrimo arba neskyrimo, informuoja VPS vykdytoją per 5 darbo dienas nuo jo patvirtinimo dienos.

 

Vietos projekto vykdymo sutarties sudarymas

 

121. Vietos projekto vykdymo sutartis sudaromas tarp dviejų šalių: Agentūros ir vietos projekto vykdytojo. Vietos projekto vykdymo sutarties formą tvirtina Agentūra.

122. Vietos projekto vykdymo sutarties sudarymą inicijuoja Agentūra po to, kai priimamas galutinis sprendimas skirti paramą vietos projektui, t. y.:

122.1. Agentūra informuoja pareiškėją ir VPS vykdytoją, kad skiriama parama vietos projektui;

122.2. paprašo pareiškėjo iki vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo nurodyti atskirą banko sąskaitą paramos vietos projektui lėšoms.

123. Pasirašęs vietos projekto vykdymo sutartį, šios sutarties pasirašymo dieną pareiškėjas tampa vietos projekto vykdytoju.

124. Vietos projekto vykdymo sutartyje nurodomos bent šios vietos projekto finansavimo sąlygos:

124.1. paramos vietos projektui suma (Eur) ir finansavimo šaltiniai. Paramos vietos projektui suma nurodoma kaip didžiausia galima paramos vietos projektui suma (nurodant kiekvienos investicijos pagrindinius parametrus ir maksimalią finansuojamą sumą), kuri bus išmokėta vietos projekto vykdytojui ir nesusigrąžinta iš jo, jeigu jis iki vietos projekto kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikys atitiktį visoms tinkamumo sąlygoms ir atrankos kriterijams, vykdys visus prisiimtus įsipareigojimus, nurodytus patvirtintame Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše, vietos projekto paraiškoje ir vietos projekto vykdymo sutartyje;

124.2. investicijų vykdymo vieta ir iš paramos vietos projektui lėšų įsigytų prekių saugojimo vieta vietos projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu (tikslus adresas);

124.3. vietos projekto įgyvendinimo terminas (pabaigos datos);

124.4. mokėjimo prašymų pateikimo grafikas (planuojamos tikslios datos);

124.5. vietos projektų išlaidų apmokėjimo būdai (išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu; išlaidų kompensavimo).

 

Vietos projekto vykdymo sutarties keitimas

 

125. Vietos projekto vykdymo sutartis gali būti keičiama, kai būtina pratęsti vietos projekto įgyvendinimo terminą, mokėjimo prašymų pateikimo grafiką ar kitas vietos projekto įgyvendinimo sąlygas, išskyrus nurodytas šių Taisyklių 22.12 papunktyje ir 126 punkte.

126. Vietos projekto vykdymo sutarties keitimai, susiję su vietos projekto idėja, tikslais, tinkamų finansuoti išlaidų keitimu ir (arba) dydžio didinimu pagal atskiras išlaidų eilutes, tinkamumo sąlygomis, atrankos kriterijais ir įsipareigojimais, nustatytais patvirtintame Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše, nėra leidžiami.

127. Vietos projekto vykdytojas turi informuoti Agentūrą apie visus numatomus pakeitimus, susijusius su vietos projekto įgyvendinimu, ir teikti motyvuotą prašymą pakeisti vietos projekto vykdymo sutartį.

128. Sprendimą dėl vietos projekto vykdymo sutarties keitimo priima Agentūra.

129. Galimos Agentūros sprendimų rūšys dėl vietos projekto vykdytojo prašymo pakeisti vietos projekto vykdymo sutartį: patenkinti, patenkinti iš dalies, atmesti.

130. Priimdama sprendimą dėl vietos projekto vykdymo sutarties keitimo Agentūra turi įvertinti, ar vietos projekto vykdymo sutarties keitimas yra būtinas (t. y. nustatyti faktą, kad vietos projekto idėja ir tikslai nebus įgyvendinti be vietos projekto vykdymo sutarties pakeitimo), ar vietos projekto vykdymo sutarties keitimo poreikis atsirado ne dėl vietos projekto vykdytojo kaltės  (t. y. ar vietos projekto vykdymo sutarties keitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo vietos projekto vykdytojo netinkamo veikimo arba neveikimo).

131. Jeigu Agentūra priima sprendimą keisti vietos projekto vykdymo sutartį, pasirašomas vietos projekto vykdymo sutarties keitimas, kuris tampa neatsiejama vietos projekto vykdymo sutarties dalimi.

132. Jeigu Agentūra priima sprendimą nekeisti vietos projekto vykdymo sutarties, vietos projektas turi būti įgyvendinamas pagal galiojančias vietos projekto vykdymo sutarties nuostatas. Jeigu vietos projekto įgyvendinimas pagal galiojančias vietos projekto vykdymo sutarties nuostatas nėra įmanomas, Agentūra per 5 (penkias) darbo dienas nuo fakto sužinojimo sustabdo vietos projekto vykdytojo mokėjimo prašymų administravimą ir pagal šių Taisyklių XI skyrių „Pažeidimai ir sankcijos“ inicijuoja vietos projekto vykdymo sutarties pažeidimo tyrimą. Apie šiame punkte nurodytus savo veiksmus Agentūra informuoja vietos projekto vykdytoją ir VPS vykdytoją.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VIETOS PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ ATLIEKAMŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROS

 

Asmenų, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, vykdomi viešieji pirkimai

 

133. Vietos projektų vykdytojai, kurie yra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, vietos projekto paraiškoje numatytų prekių, paslaugų ar darbų pirkimą vykdo vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymu.

134. Vietos projektų vykdytojai Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytais atvejais, sąlygomis ir tvarka viešuosius pirkimus turi atlikti elektroniniu būdu, naudodamiesi CVP IS (interneto tinklalapis www.eviesiejipirkimai.lt) arba centrinės perkančiosios organizacijos CPO (interneto tinklalapis www.cpo.lt) elektroninėmis priemonėmis. Vietos projektų vykdytojai Agentūrai turi sudaryti galimybę CVP IS prisijungti prie pirkimo informacijos stebėtojo teisėmis.

135. Viešųjų pirkimų tinkamumo vertinimas atliekamas dviem būdais:

135.1. išankstinis planuojamų viešųjų pirkimų dokumentų vertinimas. Išankstinio viešųjų pirkimų vertinimo tikslas – galimų pažeidimų ir klaidų parengtuose viešojo pirkimo dokumentuose prevencija. Šį vertinimą atlieka Agentūra iki vietos projekto paraiškoje nurodytų pirkimų vykdymo pradžios. Išankstinis viešųjų pirkimų vertinimas turi būti atliekamas (išskyrus pirkimus, atliekamus naudojantis CPO elektroninėmis priemonėmis – jiems išankstinis pirkimų vertinimas netaikomas), kai vietos projekto vykdytojas numato organizuoti viešuosius pirkimus, kurių numatoma vertė viršija 3 000 (tris tūkstančius) Eur (be PVM), tokiu atveju vietos projekto vykdytojas turi iki viešųjų pirkimų pradžios pateikti Agentūrai ir suderinti su ja šią informaciją:

135.1.1. pasirinktą viešojo pirkimo procedūrą ir motyvus dėl tokios procedūros pasirinkimo;

135.1.2. viešojo pirkimo skelbimo turinį (kai taikoma), pirkimo dokumentus ir sutarties projektą (kai tokia sutartis bus sudaroma);

135.2. įvykdytų viešųjų pirkimų vertinimas. Įvykdytų viešųjų pirkimų vertinimo tikslas – nustatyti, ar vietos projekte numatytų prekių, paslaugų ir darbų įsigijimas atliktas nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo. Įvykdytų viešųjų pirkimų tinkamumo vertinimą atlieka Agentūra vietos projektų vykdytojų mokėjimo prašymų tinkamumo vertinimo metu.

 

Asmenų, kuriems netaikomas Viešųjų pirkimų įstatymas, vykdomi pirkimai

 

 

136. Vietos projektų vykdytojai, kurių vietos projektai finansuojami iš EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, ir kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Viešųjų pirkimų įstatymą (nurodomos alternatyvos):

136.1. vietos projekto paraiškoje numatytas prekes, paslaugas ir darbus įsigyja neviršydami Ministerijos, Agentūros ar kitų ESIF administruojančių institucijų patvirtintų fiksuotųjų arba didžiausiųjų tokių pat prekių ir (arba) paslaugų vienetų įkainių, taikomų panašaus pobūdžio projektams ir paramos gavėjams (jeigu viršija, tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstama išlaidų dalis, lygi nustatytam įkainiui) (taikoma, kai tokie įkainiai yra);

136.2 vietos projekto paraiškoje numatytų prekių, paslaugų ar darbų pirkimą vykdo vadovaudamiesi Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-799 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“. Išankstinį planuojamų pirkimų dokumentų vertinimą atlieka VPS vykdytojas iki pirkimų vykdymo pradžios; įvykdytų pirkimų tinkamumo vertinimą atlieka Agentūra vietos projektų vykdytojų mokėjimo prašymų tinkamumo vertinimo metu. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VIETOS PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ MOKĖJIMO PRAŠYMAI

 

137. Mokėjimų prašymus rengia vietos projektų vykdytojai.

138. Agentūra konsultuoja vietos projektų vykdytojus mokėjimo prašymų rengimo klausimais.

139. Mokėjimo prašymo forma skelbiama Agentūros tinklalapyje www.nma.lt.

140. Mokėjimo prašymų rūšys pagal mokėjimų tipus: avansinis mokėjimo prašymas, tarpinis mokėjimo prašymas, galutinis mokėjimo prašymas.

141. Avanso mokėjimo prašymą gali teikti tik tie vietos projektų vykdytojai, kuriems vietos projektų išlaidos apmokamos taikant išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdą. Vietos projekto išlaidų apmokėjimo būdas nurodomas vietos projekto vykdymo sutartyje.

142. Mokėjimo prašymus vietos projektų vykdytojai teikia VPS vykdytojui. Kiekvieno mokėjimo prašymo administracinės atitikties vertinimo metu pildoma mokėjimo prašymo administracinės atitikties vertinimo ataskaita, kurios pavyzdinę formą tvirtina Agentūra.

143. Mokėjimo prašymo vertinimo etapai:

143.1. mokėjimo prašymo administracinės atitikties vertinimas, kurį atlieka VPS vykdytojo darbuotojas.

143.1.1. mokėjimo prašymo administracinės atitikties vertinimo metu nustatoma, ar pateiktame mokėjimo prašyme užpildyti visi privalomi pildyti laukai, ar prie mokėjimo prašymo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai;

143.1.2. mokėjimo prašymo administracinės atitikties vertinimo pradžia: vertinimas pradedamas gavus mokėjimo prašymą;

143.1.3. mokėjimo prašymo administracinės atitikties vertinimo pabaiga: visų mokėjimo prašymų administracinės atitikties vertinimas turi užtrukti ne ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas nuo mokėjimo prašymo pateikimo dienos. Po mokėjimo prašymo administracinės atitikties vertinimo pabaigos VPS vykdytojas mokėjimo prašymą teikia Agentūrai;

143.2. mokėjimo prašymo vertinimą atlieka Agentūra, vadovaujantis Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PARAMOS VIETOS PROJEKTUI IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

144. Paramos vietos projektams lėšos išmokamos šiais būdais (toliau – paramos lėšų išmokėjimo būdai):

144.1. išlaidų kompensavimo. Išlaidų kompensavimo būdas gali būti taikomas visiems vietos projektų vykdytojams;

144.2. išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu. Didžiausias galimas avanso dydis – iki 30 proc. nuo skirtos paramos vietos projektui. Išlaidų kompensavimo su avansu būdas gali būti taikomas vietos projektų vykdytojams – viešiesiems juridiniams asmenims.

145. Apmokėdama vietos projektų vykdytojų patirtas išlaidas Agentūra vadovaujasi Administravimo taisyklių nuostatomis.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

VIETOS PROJEKTŲ VIEŠINIMAS

 

146. Įgyvendinamų ir įgyvendintų vietos projektų viešinimas vykdomas dviem lygmenimis: VPS vykdytojo ir vietos projekto vykdytojo.

147. VPS vykdytojas įgyvendinamų ir įgyvendintų vietos projektų viešinimą vykdo vadovaudamasi VPS administravimo taisyklių X skyriumi „VPS įgyvendinimo viešinimas ir ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimas“.

148. Vietos projektų vykdytojai vietos projektų viešinimą atlieka pagal Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 3D-89 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“.

149. Vietos projekto viešinimo išlaidos – vietos projekto bendrųjų išlaidų dalis. Vietos projekto bendrųjų išlaidų apibrėžimas pateikiamas šių Taisyklių 6.11 papunktyje.

 

X SKYRIUS

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS IR ĮGYVENDINIMO VALDYMAS, STEBĖSENA IR KONTROLĖ

 

PIRMASIS SKIRSNIS

Vietos projektų atrankos ir įgyvendinimo valdymas

 

150. Vietos projektų atrankos ir įgyvendinimo valdymas VPS įgyvendinimo metu – VPS vykdytojo ir Agentūros veikla, kuria siekiama užtikrinti skaidrų ir veiksmingą EJRFŽ ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto panaudojimą, patikrinamą ir kontroliuojamą vietos projektų atranką ir įgyvendinimą.

151. Vietos projektų atrankos ir įgyvendinimo valdymas VPS įgyvendinimo metu atliekamas dviem lygmenimis: VPS vykdytojo ir Agentūros.

152. Pagrindinės vietos projektų atrankos ir įgyvendinimo valdymo priemonės VPS įgyvendinimo metu yra šios: bendrųjų privalomų vietos projektų finansavimo sąlygų taikymas, Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų derinimas su Agentūra, VPS vykdytojo viešųjų ir privačių interesų derinimas vietos projektų finansavimo sąlygų nustatymo, vietos projektų paraiškų priėmimo, jų vertinimo ir tvirtinimo etapais, Agentūros metodinė pagalba vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo ir vietos projektų įgyvendinimo metu, Agentūros atliekamas vietos projektų paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimas, atskirų vietos projektų atrankos, vietos projektų paraiškų administravimo etapų dokumentavimas ir informacijos teikimas Agentūrai.

153. Agentūra, nustačiusi vietos projektų atrankos ir įgyvendinimo valdymo, kontrolės ir patikrinimo sistemos trūkumų, atsižvelgdama į pasitaikančias VPS vykdytojų, pareiškėjų, vietos projektų vykdytojų klaidas, įtariamus ar nustatytus pažeidimus ir piktnaudžiavimo atvejus, rizikų vertinimo rezultatus, imasi veiksmų – vadovaudamasi VPS administravimo taisyklių XII skyriaus „VPS įgyvendinimo stebėsena“ nustatyta tvarka atlieka tikslinį VPS įgyvendinimo vertinimą ir (arba) teikia Ministerijai siūlymus dėl vietos projektų atrankos ir įgyvendinimo valdymo, kontrolės ir patikrinimo sistemos tobulinimo.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

Vietos projektų įgyvendinimo stebėsena IR KONTROLĖ

 

154. Vietos projektų įgyvendinimo stebėsena ir kontrolė – VPS vykdytojo ir Agentūros reguliari ir sisteminga veikla: kokybinių ir kiekybinių duomenų apie vietos projektus jų įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu rinkimas ir apibendrinimas. 

155.   Vietos projektų įgyvendinimo stebėsena ir kontrolė vykdoma dviem lygmenimis: VPS vykdytojo ir Agentūros.

156. Vietos projektų įgyvendinimo stebėsena ir kontrolė vykdoma trimis etapais:

156.1. vietos projektų įgyvendinimo laikotarpiu. Taikomos šios priemonės – vietos projektų įgyvendinimo ataskaitų vertinimas (vykdo VPS vykdytojas ir Agentūra) ir patikrų vietoje vykdymas (vykdo Agentūra);

156.2. vietos projektų kontrolės laikotarpiu, kai VPS įgyvendinimas nėra pasibaigęs. Taikomos šios priemonės – užbaigtų vietos projektų metinių ataskaitų vertinimas (vykdo VPS vykdytojas) ir ex-post patikrų vykdymas (vykdo Agentūra);

156.3. vietos projektų kontrolės laikotarpiu, kai VPS įgyvendinimas yra pasibaigęs. Taikomos šios priemonės – užbaigtų vietos projektų metinių ataskaitų vertinimas (vykdo Agentūra) ir ex-post patikrų vykdymas (vykdo Agentūra).

 

Vietos projektų įgyvendinimo ataskaitų teikimas, vertinimas ir tvirtinimas

 

157. Vietos projekto įgyvendinimo ataskaita – dokumentas, rengiamas pabaigus įgyvendinti vietos projektą, kuriame nurodomi pasiekti vietos projekto įgyvendinimo rezultatai ir jų indėlis siekiant VPS įgyvendinimo rodiklių, nurodytų VPS įgyvendinimo taisyklių 3 priedo 12 dalyje „VPS įgyvendinimo rodikliai“. Pavyzdinę vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos formą tvirtina Agentūra. Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą rengia vietos projekto vykdytojas ir teikia ją VPS vykdytojui. Agentūra neišmoka paramos vietos projektui vietos projekto vykdytojui pagal galutinį mokėjimo prašymą tol, kol VPS vykdytojas raštu neinformuoja, kad vietos projektas yra įgyvendintas ir vietos projekto įgyvendinimo ataskaita įvertinta teigiamai.

158. VPS vykdytojas įvertina vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą ir priima vieną iš šių sprendimų:

158.1. pripažinti tinkama ir patvirtinti vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą. Patvirtinimas yra galimas, kai vietos projekto įgyvendinimo ataskaitoje pateikiama visa privaloma informacija, nurodyta vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos formoje, ir dėl jos teisingumo nekyla klausimų;

158.2. pripažinti netinkama ir grąžinti vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą, jeigu joje pateikta ne visa prašoma informacija arba VPS vykdytojui kyla abejonių dėl pateiktos informacijos teisingumo. Grąžinus patikslinti vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą, vietos projekto vykdytojas per ne daugiau kaip 5 (penkias) darbo dienas patikslina vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą ir pateikia VPS vykdytojui iš naujo.

159. Užbaigtų vietos projektų metines ataskaitas vietos projektų kontrolės laikotarpiu vietos projektų vykdytojai teikia VPS vykdytojui (jeigu VPS įgyvendinimas nėra pasibaigęs) arba Agentūrai pagal Administravimo taisyklių nuostatas (jeigu VPS įgyvendinimas yra pasibaigęs) (taikoma vietos projektams, kuriems yra taikomas vietos projektų kontrolės laikotarpis).

 

Patikros vietoje ir ex-post patikros

 

160. Patikra vietoje – pareiškėjo, vietos projekto vykdytojo pateiktos informacijos vietos projekto paraiškoje, vietos projekto vykdymo sutartyje, mokėjimo prašymuose ir prie šių dokumentų pridėtuose dokumentuose patikrinimas, taip pat patirtų, deklaruotų, apmokėtų tinkamų finansuoti išlaidų patyrimo fakto nustatymas vietos projekto įgyvendinimo vietoje.

161. Ex-post patikra – vietos projekto vykdytojo pabaigto įgyvendinti vietos projekto patikrinimas, siekiant nustatyti, kaip laikomasi vietos projekto vykdytojo įsipareigojimų.

162. Vietos projektų patikras vietoje ir ex-post patikras (toliau bendrai vadinamos patikromis) vykdo Agentūra. Inicijuoti patikrą turi teisę VPS vykdytojas, Agentūra, Ministerija. Vykdant suplanuotas patikras Agentūra informuoja VPS vykdytoją apie planuojamą atlikti vietos projektų patikrą vietoje (taikoma, jeigu VPS įgyvendinimas nėra pasibaigęs). 

163. Patikros pagal jų vykdymo momentą gali būti trijų rūšių:

163.1. patikra vietoje vietos projekto atrankos metu;

163.2. patikra vietoje vietos projekto įgyvendinimo metu;

163.3. ex-post patikra vietos projekto kontrolės laikotarpiu.

164. Patikras Agentūra vykdo vadovaudamasi Administravimo taisyklių ir vidaus darbo procedūromis.

165. Vietos projekto vykdytojas turi užtikrinti tinkamas sąlygas Agentūrai atlikti patikrą: patikros dieną turi dalyvauti vietos projekto vykdytojo vadovas arba kitas tinkamai įgaliotas vietos projekto vykdytojo atstovas (jeigu juridinis asmuo), vietos projekto vykdytojas (jeigu tai fizinis asmuo), patikros vykdymo dieną įsileisti Agentūros darbuotojus, VPS vykdytojo atstovus (jeigu jie dalyvauja) į vietos projekto vykdytojo buveinę ir vietos projekto vykdymo vietą, pateikti visus prašomus dokumentus ir informaciją, susijusius su tikrinamu vietos projektu (suplanuotų patikrų atveju), pateikti visus prašomus dokumentus, susijusius su tikrinamu vietos projektu, taip pat kitus dokumentus, susijusius su paramos vietos projektui panaudojimu arba siekiu ją gauti ir panaudoti (užsakomųjų patikrų atveju).

166. Jeigu vietos projekto vykdytojas neužtikrina tinkamų sąlygų Agentūrai atlikti vietos projekto patikros arba atsisako pasirašyti patikros ataskaitą, tokiu atveju  turi pasirašyti, kad susipažino su patikros aktu, arba pateikti raštu pastabas dėl šios ataskaitos (jeigu tokių pastabų vietos projekto vykdytojas turi), laikoma, kad yra trukdoma atlikti patikrą vietoje, dėl to taikomos sankcijos, nurodytos šių Taisyklių XI skyriuje „Pažeidimai ir sankcijos“. Apie tai Agentūra informuoja vietos projekto vykdytoją ir VPS vykdytoją per 5 (penkias) darbo dienas.

167. Jeigu vietos projekto patikros metu:

167.1. nustatoma neesminė neatitiktis, kuri gali būti ištaisyta vietos projekto vykdytojo, Agentūra per 5 (penkias) darbo dienas nuo vietos projekto patikros atlikimo suformuluoja reikalavimus vietos projekto vykdytojui ir nustato terminą, per kurį Agentūros reikalavimai turi būti įvykdyti. Apie reikalavimus ir jų įvykdymo terminus Agentūra turi raštu informuoti vietos projekto vykdytoją ir VPS vykdytoją. Įvykdęs Agentūros reikalavimus vietos projekto vykdytojas raštu informuoja Agentūrą ir VPS vykdytoją. Agentūra įsitikina, kad neatitiktis ištaisyta tinkamai;

167.2. nustatoma esminė neatitiktis, kuri paneigia vietos projekto vykdytojo arba vietos projekto atitiktį bent vienai tinkamumo finansuoti sąlygai, atrankos kriterijui arba įsipareigojimui, nurodytiems Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše, vietos projekto paraiškoje ar vietos projekto vykdymo sutartyje, Agentūra inicijuoja pažeidimo tyrimą ir, jį nustačiusi taiko sankciją, nurodytą šių Taisyklių XI skyriuje „Pažeidimai ir sankcijos“.

XI SKYRIUS

PAŽEIDIMAI IR SANKCIJOS

 

168. VPS vykdytojo ir vietos projektų vykdytojų įtariamus pažeidimus tiria ir už nustatytus pažeidimus sankcijas taiko Agentūra, vadovaudamasi šių Taisyklių 176 punkte nurodytais teisės aktais.

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VPS vykdytojų pažeidimai, susiję su vietos projektų atranka, taikomos sankcijos

 

169. Jeigu Agentūra įtaria VPS vykdytojo pažeidimą, susijusį su vietos projektų atranka (kvietimu, vertinimu, patvirtinimu), ji inicijuoja VPS vykdytojo galimo pažeidimo tyrimą.

170. Jeigu, atlikusi VPS vykdytojo galimo pažeidimo tyrimą, Agentūra nustato, kad pažeidimas buvo padarytas, ji VPS vykdytojui taiko sankcijas.

171. VPS vykdytojui už pažeidimą, susijusį su vietos projektų atranka (kvietimu, vertinimu, siūlymu skirti ar neskirti paramą vietos projektui), gali būti taikomos tokios sankcijos: paramos VPS administruoti neskyrimas arba sumažinimas, paramos VPS administruoti sustabdymas ir (arba) nutraukimas, VPS paramos sutarties nutraukimas ir (arba) reikalavimas grąžinti visą ar dalį sumokėtos paramos VPS administruoti, kitos poveikio priemonės.

172. Jeigu pažeidimu pažeidžiamas Interesų derinimo įstatymas ir šių Taisyklių nuostatos, susijusios su pareiga nusišalinti, kai kyla viešųjų ir privačių interesų konfliktas, laikoma, kad VPS vykdytojo atstovas – darbuotojas arba VPS vykdytojo valdymo organo narys – supainiojo viešuosius ir privačius interesus ir veikė nesąžiningai, taip pažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 34 straipsnio 3 dalies b punkto nuostatas.

173. Kitos VPS vykdytojui taikomos sankcijos už VPS administravimą ir įgyvendinimą nustatytos VPS administravimo taisyklių XVI skyriuje „Sankcijos“.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

Vietos projektų vykdytojų pažeidimai, susiję su vietos projektų įgyvendinimu, taikomos sankcijos

 

174. Jeigu Agentūra įtaria vietos projektų vykdytojo pažeidimą, susijusį su vietos projekto įgyvendinimu, ji inicijuoja vietos projekto vykdytojo galimo pažeidimo tyrimą. Jeigu VPS vykdytojas įtaria vietos projektų vykdytojo pažeidimą, susijusį su vietos projekto įgyvendinimu, jis apie tai raštu privalo informuoti Agentūrą.

175. Jeigu atlikusi vietos projekto vykdytojo galimo pažeidimo tyrimą Agentūra nustato, kad pažeidimas buvo padarytas, ji vietos projekto vykdytojui taiko sankcijas.

176. Už vietos projektų vykdytojų pažeidimus taikomos sankcijos, nustatytos šiuose teisės aktuose:

176.1. Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones taikymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 3D-639 „Dėl  Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“;

176.2. Sankcijų pareiškėjams, paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodikoje, patvirtintoje Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. BR1-83 „Dėl Sankcijų pareiškėjams, paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodikos patvirtinimo“.

 

XII SKYRIUS

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

177. Pareiškėjas arba vietos projekto vykdytojas, nesutikdamas su VPS vykdytojo arba Agentūros priimtais sprendimais, veikimu arba neveikimu, susijusiais su vietos projekto paraiškos atranka (vertinimu ir tvirtinimu), turi teisę juos apskųsti.

178. VPS vykdytojo darbuotojų veiksmus arba neveikimą pareiškėjas arba vietos projekto vykdytojas gali apskųsti VPS vadovui raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo arba turėjo sužinoti apie tokius veiksmus ar neveikimą. Agentūros darbuotojų veiksmus arba neveikimą pareiškėjas arba vietos projekto vykdytojas gali apskųsti Agentūros vadovui raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo arba turėjo sužinoti apie tokius veiksmus ar neveikimą.

179. VPS vykdytojo, įskaitant ŽRVVG PAK sprendimus, veikimą arba neveikimą pareiškėjas arba vietos projekto vykdytojas gali apskųsti Agentūrai raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie tokius sprendimus, veiksmus ar neveikimą. VPS vykdytojo, įskaitant ŽRVVG PAK sprendimus, veikimą ar neveikimą, kuriuos Agentūra jau buvo nagrinėjusi ir priėmusi sprendimą, pareiškėjas arba vietos projekto vykdytojas gali apskųsti savo pasirinkimu administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

180. Agentūros sprendimus, veikimą arba neveikimą pareiškėjas arba vietos projekto vykdytojas gali apskųsti Ministerijai raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie tokius sprendimus, veiksmus ar neveikimą. Agentūros sprendimus, veikimą ar neveikimą, kuriuos Ministerija jau buvo nagrinėjusi ir priėmusi sprendimą, pareiškėjas arba vietos projekto vykdytojas gali apskųsti savo pasirinkimu administracinių ginčų komisijai Administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

181. VPS vykdytojas turi teisę apskųsti Agentūros sprendimus, veikimą arba neveikimą pagal VPS administravimo taisyklių XVII skyrių „VPS vykdytojų skundų nagrinėjimas“.

 

XIII SKYRIUS

Tiesioginis vietos projektų administravimas

 

182. Tiesioginis vietos projektų administravimas – patvirtintų vietos projektų, kurių VPS įgyvendinimui pasibaigus negali administruoti VPS vykdytojas, administravimas, atliekamas Agentūros.

183. VPS įgyvendinimas pasibaigia, kai:

183.1. sueina VPS įgyvendinimo terminas, nurodytas VPS paramos sutartyje;

183.2. VPS vykdytojas nustoja įgyvendinti VPS;

183.3. nutraukiama VPS paramos sutartis.

184. Pasibaigus VPS įgyvendinimui Agentūra tiesiogiai administruoja šiuos VPS vykdytojų patvirtintus vietos projektus:

184.1. vietos projektus, kurių vietos projektų kontrolės laikotarpis nėra pasibaigęs;

184.2. vietos projektus, kurie nėra baigti įgyvendinti.

185. Pasibaigus VPS įgyvendinimui, VPS vykdytojas turi perduoti Agentūrai visus su vietos projektų atranka ir įgyvendinimu susijusių dokumentų originalus. Dokumentai perduodami Agentūrai ir VPS vykdytojui pasirašant priėmimo–perdavimo aktą.

186. Jeigu tiesioginis vietos projektų administravimas pradedamas dėl to, kad suėjo VPS įgyvendinimo terminas, šių Taisyklių 185 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti Agentūrai iki 2023 m. rugsėjo 1 d. Agentūra negali išmokėti VPS vykdytojui paramos VPS administruoti pagal galutinį mokėjimo prašymą tol, kol VPS vykdytojas tinkamai neperduoda Agentūrai šių Taisyklių 185 punkte nurodytų dokumentų.

187. Jeigu tiesioginis vietos projektų administravimas pradedamas dėl to, kad nutraukiama VPS paramos sutartis, šių Taisyklių 185 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti Agentūrai nedelsiant, t. y. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo fakto apie VPS paramos sutarties nutraukimą sužinojimo. Jeigu dokumentai per nurodytą terminą nepateikiami, Agentūra atlieka užsakomąją patikrą vietoje ir jos metu perima visus šių Taisyklių 185 punkte nurodytus dokumentus.

188. Jeigu tiesioginis vietos projektų administravimas pradedamas dėl to, kad VPS vykdytojas nustoja įgyvendinti VPS, Agentūra nedelsdama (bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio fakto sužinojimo dienos) inicijuoja užsakomąją patikrą vietoje ir jos metu perima visus šių Taisyklių 185 punkte nurodytus dokumentus.

189. Agentūra, perėmusi tiesiogiai administruojamų vietos projektų dokumentus, informuoja visus vietos projektų vykdytojus, kad jų vietos projektai iki vietos projekto kontrolės laikotarpio pabaigos bus administruojami tiesiogiai per Agentūrą, taip pat nurodo kitą informaciją, reikalingą vietos projekto vykdytojams suprasti jų teises ir pareigas tiesioginio vietos projektų administravimo metu.      

190. Agentūra tiesiogiai vietos projektus administruoja vadovaudamasi Administravimo taisyklėmis ir vidaus darbo procedūromis.

 

XIV SKYRIUS

DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VPS VYKDYTOJŲ PAREIGA SAUGOTI DOKUMENTUS

 

 

191. Dokumentų, susijusių su VPS atranka, saugojimo tvarka nustatyta VPS įgyvendinimo taisyklių XIX skyriuje „ŽRVVG Dokumentų saugojimas“; dokumentų, susijusių su VPS administravimu, saugojimo tvarka nustatyta VPS Administravimo taisyklių XVIII skyriuje „VPS vykdytojo dokumentų saugojimas“.

192. VPS vykdytojas privalo saugoti visus dokumentus, susijusius su vietos projektų atranka ir įgyvendinimu (kvietimais teikti vietos projektus, vietos projektų registravimu ir VPS vykdytojo atliktu vertinimu ir atranka, vietos projektų tvirtinimu, vietos projektų įgyvendinimo administravimu iki tol, kol dokumentai šių Taisyklių 185 ir 200 punktų nustatyta tvarka yra perduodami Agentūrai).

193VPS vykdytojas šių Taisyklių 191 punkte nurodytų dokumentų saugojimą organizuoja vadovaudamasi šiais dokumentais:

193.1. Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“;

193.2. Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-152 „Dėl Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;

193.3. Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“.

194. VPS vykdytojas privalo užtikrinti su VPS administravimu ir įgyvendinimu susijusių dokumentų (įskaitant elektroninius dokumentus, pateiktus el. paštu arba esančius el. laikmenose) saugumą ir prieinamumą Agentūrai, Ministerijai, kitoms ES ir valstybės institucijoms, kurioms teisės aktais suteikiama teisė kontroliuoti ir tikrinti ES paramos lėšų panaudojimo efektyvumą ir (arba) skaidrumą.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VIETOS PROJEKTO VYKDYTOJO PAREIGA SAUGOTI DOKUMENTUS

 

 

195. Vietos projekto vykdytojas privalo saugoti visus dokumentus, susijusius su vietos projekto paraiškos rengimu, vertinimu ir įgyvendinimu.

196. Vietos projekto vykdytojas privalo saugoti dokumentus, susijusius su vietos projekto įgyvendinimu, nuo vietos projekto paraiškos pateikimo dienos iki vietos projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.

197. Vietos projekto vykdytojas – privatus asmuo arba viešasis juridinis asmuo, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas, – šių Taisyklių 195 punkte nurodytų dokumentų saugojimą organizuoja vadovaudamasis šių Taisyklių 193 punkte nurodytais teisės aktais.

198. Vietos projekto vykdytojas – valstybės arba savivaldybės institucija – šių Taisyklių 195 punkte nurodytų dokumentų saugojimą organizuoja vadovaudamasi savo vidaus tvarka. 

199. Vietos projekto vykdytojas privalo užtikrinti su vietos projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų (įskaitant elektroninius dokumentus, pateiktus el. paštu arba esančius el. laikmenose) saugumą ir prieinamumą Agentūrai, Ministerijai, kitoms ES ir valstybės institucijoms, kurioms teisės aktais suteikiama teisė kontroliuoti ir tikrinti ES paramos lėšų panaudojimo efektyvumą ir (arba) skaidrumą.

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS

DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS PASIBAIGUS VPS ĮGYVENDINIMUI

 

200. Jeigu pasibaigia VPS įgyvendinimas (VPS įgyvendinimo pabaigos pagrindai pateikiami šių Taisyklių 183 punkte), Agentūra perima iš VPS vykdytojo visus su vietos projektais susijusius dokumentus ir saugo juos Agentūros vidaus procedūrų nustatyta tvarka.

 

 

 

XV SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMAS

 

201. Informaciją ir paaiškinimus pareiškėjams ir vietos projektų vykdytojams dėl vietos projektų atrankos ir įgyvendinimo teikia VPS vykdytojas Skelbime nurodytais adresais ir būdais.

202. Informaciją ir paaiškinimus VPS vykdytojas dėl vietos projektų atrankos ir administravimo teikia Agentūra el. paštu [email protected] Klausimo langelyje turi būti pateikiama aiški nuoroda į šias Taisykles, klausiančiojo vardas ir pavardė arba atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas.

203. Informaciją ir paaiškinimus dėl šių Taisyklių taikymo teikia Ministerija raštu ir el. paštu [email protected] Klausimo langelyje turi būti pateikiama aiški nuoroda į šias Taisykles, klausiančiojo vardas ir pavardė arba atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas.

 

XVI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

204. Taisyklės gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu. Pasikeitus šiose Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.

 

 

____________________

part_60621f9e83234dad820093393cbd8633_end


 

Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų,

įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės

sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos

 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“,

administravimo taisyklių

1 priedas

 

 

(Pavyzdinė vietos projekto paraiškos forma)

 

VIETOS PROJEKTO PARAIŠKA

 

Žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos vykdytojos (toliau – VPS vykdytojas) žymos apie žvejybos ir akvakultūros vietos projekto paraiškos (toliau – vietos projekto paraiška) gavimą ir registravimą

Šią vietos projekto paraiškos dalį pildo VPS vykdytojas.

 

Vietos projekto paraiškos pateikimo data

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

Vietos projekto paraišką pateikia tinkamas asmuo (pažymėti x)

 

 

 

 

 

 

- pateikta juridinio asmens vadovo arba tinkamai įgalioto asmens (pateiktas atstovavimo teisės įrodymo dokumentas)

 

- pateikta asmeniškai fizinio asmens arba tinkamai įgalioto asmens (pateiktas fizinio asmens įgaliojimas, patvirtintas notaro)

 

 

Vietos projekto paraiškos registracijos data

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

Vietos projekto paraiškos registracijos numeris

 

 

 

 

Vietos projekto paraišką užregistravęs VPS vykdytojo darbuotojas (vardas, pavardė)

 

 

 

 

1.

BENDRA INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

1.1.

Pareiškėjo pavadinimas (jeigu tai juridinis asmuo), vardas ir pavardė (jeigu tai fizinis asmuo)

 

1.2.

Pareiškėjo registracijos kodas (jeigu tai juridinis asmuo), asmens kodas (jeigu tai fizinis asmuo)

 

1.3.

Pareiškėjo kontaktinė informacija

Įrašykite tikslią kontaktinę informaciją, kuria bus siunčiama visa informacija, susijusi su vietos projekto paraiškos vertinimu ir tvirtinimu.

savivaldybės pavadinimas

 

seniūnijos pavadinimas

 

gyvenamosios vietovės pavadinimas

 

gatvės pavadinimas

 

namo Nr.

 

buto Nr.

 

pašto indeksas

 

el. pašto adresas

Prašome nurodyti vieną el. pašto adresą, kuris yra tinkamas susirašinėti dėl vietos projekto paraiškos vertinimo ir tvirtinimo.

 

kontaktiniai telefono Nr. 

 

Pareiškėjo vadovas

Pildoma, jeigu pareiškėjas – juridinis asmuo. Nurodomos pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas.

 

Pagrindinis pareiškėjo paskirtas asmuo, atsakingas už vietos projekto paraišką

Prašome nurodyti asmenį, kuris bus atsakingas už bendravimą su VPS vykdytojas ir Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) dėl vietos projekto paraiškos vertinimo ir tvirtinimo. Nurodomos pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas.

Pildoma, jeigu pareiškėjas – juridinis asmuo.

 

Pareiškėjo įgaliotas asmuo, atsakingas už vietos projekto paraišką

Prašome nurodyti asmenį, kuris bus atsakingas už bendravimą su VPS vykdytojas ir Agentūra dėl vietos projekto paraiškos vertinimo ir tvirtinimo. Nurodomos pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas.

Pildoma, jeigu pareiškėjas – juridinis asmuo.

 

 

 

2.

BENDRA INFORMACIJA APIE ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS VIETOS PROJEKTĄ (TOLIAU – VIETOS PROJEKTAS)

2.1.

Vietos projekto pavadinimas

 

2.2.

Informacija apie vietos projekto partnerius (pažymėti x)

vietos projektas teikiamas be partnerių

vietos projektas teikiamas su partneriais:

Pateikite informaciją apie vietos projekto partnerius:

- jeigu vietos projekto partneris (-iai) – juridinis (-iai) asmuo (-enys), pateikiama ši informacija (jeigu partneriai yra keli, nurodoma apie kiekvieną partnerį atskirai): pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės registracijos adresas, partnerį atstovaujančio asmens pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas;

- jeigu vietos projekto partneris (-iai) – fizinis (-iai) asmuo (-enys), pateikiama ši informacija (jeigu partneriai yra keli, nurodoma apie kiekvieną partnerį atskirai): vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietovės registracijos adresas, telefono Nr., el. pašto adresas;

2.3.

Bendra vietos projekto vertė su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM)

Eur

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (toliau –

EJRŽF) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir nuosavas indėlis

2.4.

Prašomos paramos žvejybos ir akvakultūros vietos projektui (toliau – parama vietos projektui) sumos lyginamoji dalis

proc.

-

2.5.

Prašomos paramos vietos projektui suma

Eur

EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

2.6.

Nuosavo indėlio rūšis ir suma (pažymėti x)

Indėlio rūšis

Suma, Eur

pareiškėjo nuosavos piniginės lėšos

 

vietos projekto partnerio nuosavos piniginės lėšos

 

pareiškėjo skolintos lėšos

 

2.7.

Vietos projekto įgyvendinimo vieta

Turi būti nurodomas savivaldybės pavadinimas, seniūnijos pavadinimas ir adresas

 

2.8.

Planuojamas vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis mėn.

 

 

 

3.

VIETOS PROJEKTO IDĖJOS APRAŠYMAS

3.1.

Vietos projekto tikslas:

 

3.2.

Vietos projekto tikslo atitiktis žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonės, pagal kurią yra teikiamas, tikslams:

 

3.3.

Vietos projekto uždaviniai:

 

3.4.

Vietos projekto įgyvendinimo veiksmų planas:

 

3.5.

Funkcijų pasidalijimas įgyvendinant vietos projektą

Pildoma, jeigu vietos projektas teikiamas su partneriu (-iais).

 

 

4.

VIETOS PROJEKTO ATITIKTIS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAMS

I

II

III

Eil. Nr.

Vietos projektų atrankos kriterijus

Pildo VPS vykdytojas iki kvietimo teikti vietos projektus paskelbimo dienos.

Vietos projekto atitikties vietos projektų atrankos kriterijui pagrindimas

Pildo pareiškėjas. Jeigu atitiktį vietos projektų atrankos kriterijui įrodo prie vietos projekto paraiškos pateikti dokumentai, šioje lentelėje pateikiama nuoroda į vietos projekto paraiškos priedus. Jeigu atitiktis vietos projektų atrankos kriterijui įrodoma aprašymo būdu, aprašymas ir argumentacija pateikiama šioje lentelėje.

4.1.

 

 

4.2.

 

 

<...>

 

 

 

5.

TINKAMOS FINANSUOTI VIETOS PROJEKTO IŠLAIDOS

 

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Suma be PVM, Eur

PVM, Eur

Bendra suma su PVM, Eur

Prašoma paramos suma, Eur

Išlaidų būtinumo pagrindimas

5.1.

Naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimas

 

 

 

 

 

5.1.1.

...

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

5.2.

N (įskaitant N1 klasės transporto priemones, kurios priskiriamos ir prie G kategorijos) ir (arba) O kategorijos transporto priemonių įsigijimas ir išlaidos, susijusios su transporto priemonių pritaikymu žuvininkystės reikmėms

 

 

 

 

 

5.2.1.

...

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

5.3.

Žvejybos ir akvakultūros vietos projekto bendrosios išlaidos

 

 

 

 

 

5.3.1.

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

5.4.

Vietos projekto viešinimo išlaidos

 

 

 

 

 

5.4.1.

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

6.

VIETOS PROJEKTO PASIEKIMŲ RODIKLIAI

Pildyti tik tas eilutes, kurios yra aktualios pagal vietos projekto pobūdį ir turinį.

I

II

III

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Pasiekimo reikšmė

6.1.

 

<...>

6.2.

 

<...>

<...>

 

<...>

 

 

7.

VIETOS PROJEKTO VYKDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1.

Bendrieji vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai:

Vadovaudamasi Taisyklių 33 punktu, atsižvelgdama į VPS priemonės, pagal kurią kviečiama teikti vietos projektų paraiškas, pobūdį ir turinį, bendruosius įsipareigojimus nurodo VPS vykdytojas.

7.1.1.

 

7.1.2.

 

<...>

 

7.2.

Specialieji vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai:

Vadovaujamasi VPS.

7.2.1.

 

7.2.2.

 

<...>

 

7.3.

Papildomi vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai:

Vadovaudamasi Taisyklių 35 punktu, atsižvelgdama į VPS priemonės, pagal kurią kviečiama teikti vietos projektų paraiškas, pobūdį ir turinį, papildomus įsipareigojimus nurodo VPS vykdytojas. Jeigu tokių nėra, ši eilutė turi būti ištrinta.

7.3.1.

 

7.3.2.

 

<...>

 

 

 

8.

PRIDEDAMI DOKUMENTAI

I

II

III

IV

Eil. Nr.

Dokumentų pavadinimai

Lapų skaičius

Sąsaja su tinkamumo sąlyga

Pateikite nuorodą į Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo punkto Nr., dėl kurio grindžiama atitiktis

8.1.

Dokumentai, pagrindžiantys pareiškėjo tinkamumą

8.1.1.

 

 

 

8.1.2.

 

 

 

<...>

 

 

 

8.2.

Dokumentai, pagrindžiantys pareiškėjo partnerio (-ių) tinkamumą

8.2.1.

 

 

 

8.2.2.

 

 

 

<...>

 

 

 

8.3.

Dokumentai, pagrindžiantys vietos projekto tinkamumą

8.3.1.

 

 

 

8.3.2.

 

 

 

<...>

 

 

 

8.4.

Dokumentai, pagrindžiantys atitiktį horizontaliosioms Europos Sąjungos (toliau -ES) politikos sritims

8.4.1.

 

 

 

8.4.2.

 

 

 

<...>

 

 

 

8.5.

Dokumentai, pagrindžiantys nuosavo indėlio tinkamumą

8.5.1.

 

 

 

8.5.2.

 

 

 

<...>

 

 

 

9.1.

Dokumentų, pagrindžiančių atitiktį vietos projektų atrankos kriterijams, pavadinimai

Lapų skaičius

Kas grindžiama?

Nuoroda į šio priedo 4 lentelės Eil. Nr.

9.1.1.

 

 

 

9.1.2.

 

 

 

<...>

 

 

 

9.2.

Dokumentų, pagrindžiančių planuojamų išlaidų tinkamumą, pavadinimai

Lapų skaičius

Kas grindžiama?

Nuoroda į šio priedo 5 lentelės Eil. Nr.

9.2.1.

 

 

 

9.2.2.

 

 

 

<...>

 

 

 

 

Iš viso:

 

-

 

 

10.

PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

10.1.

Patvirtinu, kad:

10.1.1.

vietos projekto paraiškoje (registracijos Nr. <...>) bei prie jų pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga;

10.1.2.

dėl teikiamos vietos projekto paraiškos nekyla jokių viešųjų ir privačių interesų konflikto, kaip tai apibrėžia Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas / siekdamas užkirsti kelią galimam viešųjų ir privačių interesų konfliktui, vadovavausi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo 11 straipsnyje ir nusišalinau nuo visų buvusių ir nusišalinu nuo būsimų su šio vietos projekto atranka (vietos projektų finansavimo sąlygų nustatymu, vertinimu ir tvirtinimu) susijusių procesų ir sprendimų priėmimo; 

Nereikalingą sakinio dalį prašome išbraukti.

10.1.3.

esu susipažinęs su vietos projekto finansavimo sąlygomis, tvarka ir reikalavimais, nustatytais Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše ir vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. sausio 3 d. Nr. 3D-5 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ administravimo taisyklių patvirtinimo“;

10.1.4.

man žinoma, kad vietos projektas, kuriam įgyvendinti teikiama ši vietos projekto paraiška, bus bendrai finansuojamas iš EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų;

10.1.5.

mano atstovaujamas juridinis asmuo yra įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (taikoma, kai pareiškėjas – juridinis asmuo) / esu įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (taikoma, kai pareiškėjas – fizinis asmuo);

Priklausomai nuo pareiškėjo teisinio statuso (juridinis ar fizinis asmuo), nereikalingą sakinio dalį prašome išbraukti.

10.1.6.

mano atstovaujamam juridiniam asmeniui nėra iškelta byla dėl bankroto ir jis nėra likviduojamas (taikoma, kai pareiškėjas – juridinis asmuo) / man nėra iškelta byla dėl bankroto (taikoma, kai pareiškėjas – fizinis asmuo);

Priklausomai nuo pareiškėjo teisinio statuso (juridinis ar fizinis asmuo), nereikalingą sakinio dalį prašome išbraukti.

10.1.7.

mano atstovaujamam juridiniam asmeniui nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (taikoma, kai pareiškėjas – juridinis asmuo) / man nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (taikoma, kai pareiškėjas – fizinis asmuo);

Priklausomai nuo pareiškėjo teisinio statuso (juridinis ar fizinis asmuo), nereikalingą sakinio dalį prašome išbraukti.

10.1.8.

man nežinomos kitos šioje deklaracijoje nenurodytos priežastys, dėl kurių vietos projektas negalėtų būti įgyvendintas arba jo įgyvendinimas būtų atidedamas, arba dėl kurių vietos projektas nebūtų įgyvendinamas vietos projekto paraiškoje nurodytu laikotarpiu.

10.2.

Sutinku, kad:

10.2.1.

vietos projekto paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys ir jie nepateikiami VPS vykdytojui paprašius (įskaitant šią deklaraciją);

10.2.2.

vietos projekto paraiškoje, kituose VPS vykdytojui teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens ir juridiniam asmeniui, kuriam aš atstovauju (taikoma pareiškėjui – juridiniam asmeniui) / mano asmens (taikoma pareiškėjui – fiziniam asmeniui), duomenys ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi ES paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose;

Priklausomai nuo pareiškėjo teisinio statuso (juridinis ar fizinis asmuo), nereikalingą sakinio dalį prašome išbraukti.

10.2.3.

sutinku, kad VPS vykdytojas ir Agentūra paramos administravimo klausimais gautų su manimi ir mano atstovaujamu juridiniu asmeniu (taikoma pareiškėjui – juridiniam asmeniui) / manimi (taikoma pareiškėjui – fiziniam asmeniui) susijusius duomenis bei kitą informaciją iš viešųjų registrų ar duomenų bazių, juridinių ir fizinių asmenų;

Priklausomai nuo pareiškėjo teisinio statuso (juridinis ar fizinis asmuo), nereikalingą sakinio dalį prašome išbraukti.

10.2.4.

informacija apie vietos projektą, taip pat vietos projekto paraiškos vertinimo rezultatus, priimtus sprendimus finansuoti vietos projektą arba jo nefinansuoti, informacija apie sudarytą žvejybos ir akvakultūros vietos projekto vykdymo sutartį ir skirtą paramos vietos projektui sumą būtų viešinama. 

10.3.

Jeigu bus skirta parama vietos projektui, sutinku įsipareigoti:

10.3.1.

vietos projekto įgyvendinimo metu tinkamai informuoti VPS vykdytoją apie bet kokius pasikeitimus ir nukrypimus, susijusius su vietos projekto įgyvendinimu;

10.3.2.

tinkamai saugoti visus dokumentus, susijusius su vietos projekto įgyvendinimu.

 

11.

VIETOS PROJEKTO PARAIŠKĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS

11.1.

Vardas, pavardė

 

11.2.

Pareigos (taikoma juridiniams asmenims)

 

11.3.

Atstovavimo pagrindas

 

11.4.

Data

 

11.5.

Parašas ir antspaudas (jeigu antspaudas yra)

 

 

 

part_df14a710608d4521a969e094af137ff8_end


 

Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų,

įgyvendinamų pagal Lietuvos

žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų

programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“,

administravimo taisyklių

2 priedas

 

 

(Pavyzdinė vietos projekto verslo plano forma)

 

Įrašykite pareiškėjo pavadinimą (jeigu tai juridinis asmuo) arba vardą ir pavardę (jeigu tai fizinis asmuo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSLO PLANAS

 

TEIKIAMAS PAGAL <...>

Įrašykite žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) pavadinimą ir VPS priemonės arba VPS priemonės ir jos veiklos srities, pagal kurią teikiamas žvejybos ir akvakultūros vietos projekto verslo planas (toliau – verslo planas), pavadinimą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įrašykite verslo plano parengimo vietą

Įrašykite verslo plano parengimo metus

 

 

TURINYS

1.

Bendroji informacija:

 

1.1.

informacija apie planuojamo verslo rūšį

 

1.2.

bendra informacija apie verslo idėją

 

1.3.

informacija apie pareiškėją

 

2.

Esamos situacijos (išskyrus ekonominę) analizė ir prognozuojamas pokytis po paramos žvejybos ir akvakultūros vietos projektui (toliau – parama vietos projektui) skyrimo iki žvejybos ir akvakultūros vietos projekto kontrolės laikotarpio (toliau – vietos projekto kontrolės laikotarpis) pabaigos:

 

2.1.

vidaus situacija – pareiškėjo turimi ištekliai (išskyrus finansinius)

 

2.2.

išorės situacija – rinkos analizė

 

3.

Rinkodara – iki vietos projekto kontrolės laikotarpio pabaigos taikomos priemonės:

 

3.1.

planuojamų gaminti prekių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų vieta rinkoje

 

3.2.

planuojamų gaminti prekių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų kainodara

 

3.3.

planuojamų gaminti prekių paskirstymo būdai, pardavimo vieta (-os) ir (arba) planuojamų teikti paslaugų vieta (-os)

 

3.4.

planuojamų gaminti prekių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų pardavimų skatinimas

 

4.

Esamos ekonominės situacijos analizė ir prognozuojamas pokytis po paramos vietos projektui skyrimo:

 

4.1.

pareiškėjo pajamos iš ekonominės veiklos (pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių) (Eur)

 

5.

Informacija apie pareiškėjo turimus finansinius įsipareigojimus ir įsipareigojimų valdymo prognozės:

 

5.1.

pareiškėjo turimos paskolos ir (arba) išperkamoji nuoma (lizingas), Eur

 

5.2.

pareiškėjo turimų paskolų valdymas, Eur

 

5.3.

pareiškėjo turimos išperkamosios nuomos (lizingo) valdymas, Eur

 

6.

Pareiškėjo finansinės ataskaitos ir prognozės:

 

6.1.

turtas

 

6.2.

nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai

 

6.3.

veiklos rezultatai

 

7.

Pareiškėjo ekonominio gyvybingumo rodikliai

 

 

 

1.

BENDROJI INFORMACIJA

1.1.

Informacija apie planuojamo verslo rūšį

1.1.1.

Planuojamo verslo rūšis pagal pareiškėją (pažymėti x)

privatus verslas, vykdomas juridinio asmens;

□ – privatus verslas, vykdomas fizinio asmens;

□ – nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO) verslas (išskyrus bendruomeninį);

□ – bendruomeninis verslas.

1.1.2.

Planuojamo verslo rūšis pagal verslo vykdymo laiką (pažymėti x)

– verslo pradžia;

□ – verslo plėtra.

1.1.3.

Planuojamo verslo rūšis pagal sektorių (pažymėti x)

□ – žvejybos verslas;

□ – akvakultūros verslas;

□ – žuvų perdirbimas.

1.1.4.

Planuojamo verslo rūšis pagal veiklos formą (pažymėti x)

gamyba;

□ – paslaugų teikimas.

1.1.5.

Planuojamo verslo rūšis pagal ekonominės veiklos rūšį (informacija turi būti pateikta pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK). Jeigu pareiškėjas ketina užsiimti keliomis ekonominės veiklos rūšimis, nurodomos visos.

EVRK sekcija

 

EVRK skyrius

 

EVRK grupė

 

EVRK klasė

 

EVRK poklasis

 

pavadinimas

 

1.2.

Bendra informacija apie verslo idėją

1.2.1.

Verslo idėjos aprašymas

1.2.1.1.

Planuojamos ekonominės veiklos apibūdinimas

Apibūdinama planuojama ekonominė veikla, t. y. nurodoma, ką ketinama gaminti ir (arba) kokias paslaugas ketinama teikti. Apibūdinamas gaminamų prekių arba teikiamų paslaugų būtinumas ir išskirtinumas.

1.2.2.

Verslo vykdymo modelis

Apibūdinama verslo vykdymo schema (paaiškinamas funkcijų pasiskirstymas tarp pareiškėjo darbuotojų, paaiškinama, kokioms verslą apimančioms veiklos dalims bus samdomi subrangovai ir pan.).

1.2.3.

Verslo vykdymo vieta

Nurodomas tikslus adresas (savivaldybė, seniūnija, gatvė, namo Nr., buto Nr.); žemės sklypo, kuriame bus vykdomas verslas arba ant kurio stovi pastatai ir kuriuose bus vykdomas verslas, unikalus Nr. pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis; pastato, kuriame bus vykdomas verslas, unikalus Nr. pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis.

1.2.4.

Pagrindinė verslo tikslinė grupė – potencialūs klientai

 

1.2.5.

Pagrindinės verslo tikslinės grupės – potencialių klientų gyvenamoji arba buveinės vieta (pažymėti x)

□ – žvejybos ir akvakultūros regiono vietos veiklos grupė (toliau – ŽRVVG) teritorijos dalis;

□ – visa ŽRVVG teritorija;

□ – dalis Lietuvos Respublikos teritorijos;

□ – visa Lietuvos Respublikos teritorija;

□ – dalis Europos Sąjungos (toliau – ES) teritorijos;

□ – visa ES teritorija;

□ – kita: <...>

Pagrindimas: <...>

1.3.

Informacija apie pareiškėją

1.3.1.

Pareiškėjas pagal teisinę formą (pažymėti x)

□ – uždaroji akcinė bendrovė;

□ – asociacija;

□ – mažoji bendrija;

□ – viešoji įstaiga;

□ – labdaros ir paramos fondas;

□ – individuali įmonė;

□ – fizinis asmuo, veikiantis pagal verslo liudijimą;

□ – fizinis asmuo, veikiantis pagal individualios veiklos pažymą;

□ – kita <...>.

1.3.2.

Pareiškėjas pagal savarankiškumą (pažymėti x)

savarankiškas ūkio subjektas;

□ – susijęs su kitais ūkio subjektais.

Susietumas vertinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo nuostatomis.

1.3.3.

Pareiškėjas pagal dydį:

1.3.3.1.

Jeigu šios lentelės 1.3.2 papunktyje pažymėta „savarankiškas ūkio subjektas“ (pažymėti x)

labai maža įmonė;

maža įmonė;

vidutinė įmonė.

Vadovaujamasi Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3–4 straipsnių, taip pat Taisyklių nuostatomis.

Pagrindimas:

<...> – vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais;

<...> – metinės pajamos ataskaitiniais metais.

1.3.3.2.

Jeigu šios lentelės 1.3.2 papunktyje pažymėta „susijęs su kitais ūkio subjektais“ (pažymėti x)

labai maža įmonė;

maža įmonė;

vidutinė įmonė.

Vadovaujamasi Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 ir 4 straipsniais.

Pagrindimas pagal susijusius ūkio subjektus:

1. Informacija apie pareiškėją:

<...> – vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais;

<...> – metinės pajamos ataskaitiniais metais;

<...> – EVRK kodai, pagal kuriuos vykdo veiklą.

2. Informacija apie I-ąjį susijusį ūkio subjektą „<...>“:

<...> – vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais;

<...> – metinės pajamos ataskaitiniais metais;

<...> – EVRK kodai, pagal kuriuos vykdo veiklą.

3. Informacija apie II-ąjį susijusį ūkio subjektą „<...>“:

<...> – vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais;

<...> – vidutinis metinės pajamos ataskaitiniais metais;

<...> – EVRK kodai, pagal kuriuos vykdo veiklą.

4. Informacija apie n-tąjį susijusį ūkio subjektą „<...>“:

<...> – vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais;

<...> – metinės pajamos ataskaitiniais metais;

<...> – EVRK kodai, pagal kuriuos vykdo veiklą.

1.3.4.

Pareiškėjas pagal ES ir (arba) valstybės paramos panaudojimą:

1.3.4.1.

Jeigu šios lentelės 1.3.2 papunktyje pažymėta „savarankiškas ūkio subjektas“ (pažymėti x)

negavęs ES ir valstybės paramos per paskutinius trejus mokestinius metus;

□ – gavęs ES ir valstybės paramą per paskutinius trejus mokestinius metus.

Pagrindimas. Jeigu nurodoma, kad pareiškėjas yra gavęs ES ir (arba) valstybės paramos per paskutinius trejus mokestinius metus, pateikiama ši informacija (atskirai pagal datas):

1. paramos skyrimo data;

2. paramą suteikusio juridinio asmens pavadinimas;

3. skirtos paramos suma (Eur);

4. finansavimo šaltinis (ES fondo pavadinimas, valstybės biudžeto lėšos, savivaldybių biudžeto lėšos, kt.);

5. programos ir priemonės pavadinimas.

1.3.4.2.

Jeigu šios lentelės 1.3.2 eilutėje pažymėta „susijęs su kitais ūkio subjektais“ (pažymėti x)

pareiškėjas ir (arba) su juo susiję ūkio subjektai, negavę ES ir (arba) valstybės paramos per paskutinius trejus mokestinius metus;

□ – pareiškėjas ir (arba) su juo susiję ūkio subjektai, gavę ES ir (arba) valstybės paramą per paskutinius trejus mokestinius metus.

Pagrindimas. Jeigu nurodoma, kad pareiškėjas ir (arba) su juo susiję ūkio subjektai yra gavę ES ir (arba) valstybės paramą per paskutinius trejus mokestinius metus, pateikiama ši informacija (atskirai pagal atskirus susijusius ūkio subjektus):

1. paramos skyrimo data;

2. paramą suteikusio juridinio asmens pavadinimas;

3. paramą gavusio ūkio subjekto pavadinimas arba vardas ir pavardė;

4. skirtos paramos suma (Eur);

5. finansavimo šaltinis (ES fondo pavadinimas, valstybės biudžeto lėšos, savivaldybių biudžeto lėšos, kt.);

6. programos ir priemonės pavadinimas.

1.3.5.

Pareiškėjas pagal verslo vykdymo patirtį (pažymėti x)

turi verslo vykdymo patirties;

neturi verslo vykdymo patirties.


 

 

 

2.

ESAMOS SITUACIJOS (IŠSKYRUS EKONOMINĘ) ANALIZĖ IR PROGNOZUOJAMAS POKYTIS PO PARAMOS VIETOS PROJEKTUI SKYRIMO IKI VIETOS PROJEKTO KONTROLĖS LAIKOTARPIO PABAIGOS

I

II

III

IV

Eil. Nr.

Reikšmė

Situacija žvejybos ir akvakultūros vietos projekto paraiškos (toliau – vietos projekto paraiška) pateikimo metu

Situacija žvejybos ir akvakultūros vietos projekto įgyvendinimo laikotarpio (toliau - vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis) pabaigoje ir vietos projekto kontrolės laikotarpiu

2.1.

Vidaus situacija – pareiškėjo turimi ištekliai (išskyrus finansinius)

2.1.1.

Darbuotojų (etatų) skaičius

Vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo metodika nustatyta Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-126 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pateikta informacija turi atitikti vietos projekto paraiškoje pateiktus duomenis ir jiems neprieštarauti (vnt.). Nurodomas etatų skaičius.

2.1.2.

Darbuotojų pareigybės

Nurodomi pareigybių pavadinimai.

Nurodomi pareigybių pavadinimai.

2.1.3.

Darbuotojų vidutinis metinis darbo užmokestis (bruto ir neto, Eur)

Pateikiamas praėjusių metų vidurkis skaičiuojant nuo vietos projekto paraiškos pateikimo dienos (Eur).

Pateikiamas planuojamas metinis vidurkis skaičiuojant nuo vietos projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos (Eur).

2.1.4.

Nuosavybės teise valdomas nekilnojamasis turtas, tiesiogiai susijęs su verslo vykdymu

Nurodomas adresas, esama būklė, sąsajos su verslo vykdymu, pateikiamas paaiškinimas, ar bus investuojama į jį iš prašomų paramos vietos projektui lėšų.

Nurodomas adresas, būklė po vietos projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, sąsajos su verslo vykdymu, pateikiamas paaiškinimas, kas bus atlikta paramos vietos projektui lėšomis.

2.1.5.

Kitais pagrindais valdomas nekilnojamasis turtas, tiesiogiai susijęs su verslo vykdymu

Nurodomas unikalus Nr., valdymo pagrindas, adresas, esama būklė, sąsajos su verslo vykdymu, pateikiamas paaiškinimas, ar bus investuojama į jį iš prašomų paramos vietos projektui lėšų.

Nurodomas valdymo pagrindas, adresas, būklė po vietos projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, sąsajos su verslo vykdymu, pateikiamas paaiškinimas, kas bus atlikta paramos vietos projektui lėšomis.

2.1.6.

Įrenginiai, mechanizmai, reikalingi verslui vykdyti

Nurodoma, kokie įrenginiai, mechanizmai, reikalingi verslui vykdyti jau turimi, paaiškinama jų įsigijimo data ir esama būklė, pagrindžiamas poreikis keisti arba įsigyti naujų. 

Nurodoma, kokie įrenginiai, mechanizmai bus įsigyti iš paramos vietos projektui lėšų, kokioms verslo vykdymo veikloms jie bus naudojami.

2.1.7.

Susisiekimo ir privažiavimo galimybės prie verslo vykdymo vietos

Nurodoma, kokia esama susisiekimo infrastruktūra, paaiškinamas jos tinkamumas verslo plane nurodytoms veikloms vykdyti.

Jeigu esamos susisiekimo infrastruktūros būklė nėra tinkama verslo plane nurodytoms veikloms vykdyti, nurodoma, kokiais būdais ši problema bus sprendžiama verslo vykdymo metu (pvz., pagal patvirtintus Regionų plėtros planus susisiekimo infrastruktūrą planuojama sutvarkyti iš kitų Europos struktūrinių ir investicinių fondų, susisiekimo infrastruktūra bus tvarkoma nuosavomis lėšomis ir pan.).

2.1.8.

Tiekėjai, tiekiantys prekių gamybai ir (arba) paslaugų teikimui reikalingas žaliavas

Nurodoma, su kokiais prekių gamybai ir (arba) paslaugų teikimui reikalingais žaliavų tiekėjais pareiškėjas turi sudaręs sutartis: nurodomi pavadinimai ir įmonės kodai (jeigu tai juridiniai asmenys), vardai ir pavardės (jeigu tai fiziniai asmenys).

Nurodoma, kokiais būdais ir kokiose rinkose žvejybos ir akvakultūros regiono vietos projekto vykdytojas (toliau – vietos projekto vykdytojas) ketina ieškoti naujų tiekėjų, teikiančių prekių gamybai ir (arba) paslaugų teikimui reikalingas žaliavas.

2.1.9.

Atlikti veiksmai, būtini verslo vykdymui

Nurodoma, kokie veiksmai, būtini verslo vykdymui, yra atlikti iki vietos projekto paraiškos pateikimo dienos.

Paaiškinama, kokie veiksmai bus atliekami vietos projekto įgyvendinimo laikotarpio metu, taip pat vietos projekto kontrolės laikotarpiu.

2.2.

Išorės situacija – rinkos analizė

2.2.1.

Paklausos analizė. Verslo plane numatytų gaminti prekių ir (arba) teikti paslaugų paklausos analizė.

 

Pateikiama informacija, pagrindžianti paklausos buvimo arba nebuvimo faktą. Teikiant informaciją turi būti atsižvelgiama į šio priedo 1.2.5 papunktyje nurodytą informaciją apie tikslinę grupę; turi būti pateikiamos nuorodos į informacijos šaltinius, kuriais buvo naudotasi darant išvadas.

Paaiškinama, ar verslo plane numatytų prekių ir (arba) teikti paslaugų paklausai turi teigiamos arba neigiamos įtakos sezoniškumas, demografiniai, ekonominiai, aplinkosauginiai, socialiniai, kultūriniai veiksniai.

Informacija pateikiama šio priedo 3 dalyje.

2.2.2.

Pasiūlos analizė. Verslo plane numatytų gaminti prekių ir (arba) teikti paslaugų pasiūlos analizė (konkurencinė aplinka).

Pateikiama informacija, pagrindžianti pasiūlos buvimo arba nebuvimo faktą. Teikiant informaciją turi būti atsižvelgiama į šio priedo 1.2.4 papunktyje nurodytą informaciją apie tikslinę grupę; turi būti pateikiamos nuorodos į informacijos šaltinius, kuriais buvo naudotasi darant išvadas.

Turi būti nurodomi pagrindiniai pareiškėjo konkurentai, paaiškinamos konkurentų silpnosios ir stipriosios savybės.

Paaiškinama, ar verslo plane numatytų prekių ir (arba) teikti paslaugų pasiūlai turi teigiamos arba neigiamos įtakos sezoniškumas, demografiniai, ekonominiai, aplinkosauginiai, socialiniai, kultūriniai veiksniai.

Informacija pateikiama šio priedo 3 dalyje.

 

 

3.

RINKODARA – IKI VIETOS PROJEKTO KONTROLĖS LAIKOTARPIO PABAIGOS TAIKOMOS PRIEMONĖS

Rinkodara – vietos projekto vykdytojo taikomų priemonių sistema, apimanti gaminamos prekės ar teikiamos paslaugos kelią nuo jos idėjos iki vartotojo.

3.1.

Planuojamų gaminti prekių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų vieta rinkoje

3.1.1.

Pagrindžiama, kad planuojama gaminti prekė ir (arba) planuojama teikti paslauga yra reikalinga rinkoje. Paaiškinama, kokių imsis priemonių vietos projekto vykdytojas, kad jo verslo plane numatytų gaminti prekių ir (arba) teikti paslaugų pasiūla būtų efektyvi, atitinkanti paklausos situaciją ir prisitaikanti prie jos pokyčių, gebanti konkuruoti su esamais rinkos dalyviais. Turi būti nurodomos konkrečios priemonės (pavyzdžiui, verslo plane numatytų gaminti prekių ir (arba) teikti paslaugų paklausą, kuri didins pagamintų prekių ar teikiamų paslaugų išskirtinumą, kokybę, vartotojui patrauklią ir lanksčią kainodara, orientacija į specifinius rinkos segmentus, inovatyvaus paslaugų paketo pasiūla ir pan.).

3.2.

Planuojamų gaminti prekių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų kainodara

3.2.1.

Pagrindinės verslo tikslinės grupės – potencialių klientų vidutinės mėnesinės pajamos, atsižvelgiant į gaminamų prekių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų pobūdį (pažymėti x)

didesnės arba lygios nacionaliniam vidutiniam darbo užmokesčiui;

□ – mažesnės už nacionalinį vidutinį darbo užmokestį, tačiau didesnės už minimalų vidutinį darbo užmokestį;

□ – mažesnės arba lygios nacionaliniam minimaliam darbo užmokesčiui. 

3.2.2.

Planuojamų gaminti prekių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų kaina ir jos sudarymo pagrindimas

 

3.3.

Planuojamų gaminti prekių paskirstymo būdai, pardavimo vieta (-os) ir (arba) planuojamų teikti paslaugų vieta (-os)

3.3.1.

Nurodoma, kokie numatomi prekių ir (arba) paslaugų pardavimo būdai ir vietos, kokiais būdais ir priemonėmis prekės bus pristatomos į pardavimo vietas. 

3.4.

Planuojamų gaminti prekių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų pardavimų skatinimas

3.4.1.

Nurodoma, kokios prekių ir (arba) paslaugų pardavimus didinančios priemonės bus taikomos (pvz., reklama internete, įvairios akcijos pardavimo vietose, socialiniuose tinkluose, akcijos viešose vietose, dalyvavimas parodose, mugėse ir pan.).

 

 

4.

ESAMOS EKONOMINĖS SITUACIJOS ANALIZĖ IR PROGNOZUOJAMAS POKYTIS PO PARAMOS VIETOS PROJEKTUI SKYRIMO

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Eil. Nr.

Reikšmės

Verslo plano įgyvendinimo laikotarpis

Vietos projekto kontrolės laikotarpis

I metai

<...>

Nurodykite datą

II metai

<...>

Nurodykite datą

I metai

<...>

Nurodykite datą

II metai

<...>

Nurodykite datą

III metai

<...>

Nurodykite datą

IV metai

<...>

Nurodykite datą

V metai

<...>

Nurodykite datą

4.1.

PAREIŠKĖJO PAJAMOS IŠ EKONOMINĖS VEIKLOS (PAGAL EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIŲ) (EUR)

4.1.1.

Gaminamos ir planuojamos gaminti prekės

Ši dalis pildoma, jeigu pareiškėjas gamina prekes. Prekės suprantamos plačiąja prasme (apima gaminamą produkciją, auginamą derlių ir pan.). Jeigu pareiškėjas teikia paslaugas, šios verslo plano eilutės turi būti panaikinamos. Jeigu pareiškėjas gamina kelių rūšių prekes, šios verslo plano eilutės kiekvienai gaminamai prekei pildomos atskirai, t. y.  verslo plano forma atitinkamai turi būti papildoma naujomis eilutėmis.  

4.1.1.1.

Pagaminta (užauginta)

<...> (EVRK kodas <...>)

Čia ir toliau (žemiau esančiose šios lentelės II stulpelio eilutėse) įrašykite konkrečiai, kas gaminama (užauginama) pagal EVRK (nurodomas EVRK kodas) ir nurodykite mato vienetą (pvz., vnt., kg, t).

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.2.

Parduota <...>

Mato vienetas turi sutapti su šios lentelės 4.1.1.1 papunktyje nurodytu mato vienetu.

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.3.

Vidutinė kaina (Eur)

Nurodoma kaina Eur už 1 mato vienetą, nurodytą šios lentelės 4.1.1.1–4.1.1.2 papunkčiuose.

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.4.

Gautos pajamos (Eur)

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.

Teikiamos ir planuojamos teikti paslaugos

Ši dalis pildoma, jeigu pareiškėjas teikia paslaugas. Jeigu pareiškėjas gamina prekes, šios verslo plano eilutės turi būti panaikinamos. Jeigu pareiškėjas numato teikti kelių rūšių paslaugas, šios verslo plano eilutės kiekvienai paslaugai pildomos atskirai, t. y. verslo plano forma atitinkamai turi būti papildoma naujomis eilutėmis.  

4.1.2.1.

Parduota paslaugų <...> (EVRK kodas <...>)

Čia ir toliau (žemiau esančiose šios lentelės II stulpelio eilutėse) įrašykite konkrečiai, kokios paslaugos teikiamos, ir nurodykite tą patį mato vienetą (pvz., vnt., kartais, valandomis, dienomis, paromis ir pan.).

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.2.

Parduotos paslaugos vidutinis įkainis <...>

Mato vienetas turi sutapti su šios lentelės 4.1.2.1 papunktyje nurodytu mato vienetu.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.3.

Gautos pajamos (Eur)

Mato vienetas turi sutapti su šios lentelės 4.1.2.1 papunktyje nurodytu mato vienetu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJO TURIMUS FINANSINIUS ĮSIPAREIGOJIMUS ir įsipareigojimų valdymo prognozės

5.1.

Pareiškėjo turimos paskolos ir (arba) išperkamoji nuoma (lizingas), Eur

I

II

III

IV

V

VI

VII

5.1.1.

Paskolos ir (arba) lizingo davėjas

Paskolos ir (arba) lizingo paskirtis ir gavimo data

Suma (Eur)

Palūkanų norma (proc.)

Neišmokėtas likutis (Eur)

vietos projekto paraiškos pateikimo dieną

Grąžinimo terminas

(metai-mėnuo)

5.1.1.1.

 

 

 

 

 

 

5.1.1.2.

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

<...>

Iš viso:

 

-

 

-

5.2.

Pareiškėjo turimų paskolų valdymas, Eur

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Eil. Nr.

Reikšmės

Verslo plano įgyvendinimo laikotarpis

Vietos projekto kontrolės laikotarpis

I metai

<...>

Nurodykite datą

II metai

<...>

Nurodykite datą

I metai

<...>

Nurodykite datą

II metai

<...>

Nurodykite datą

III metai

<...>

Nurodykite datą

IV metai

<...>

Nurodykite datą

V metai

<...>

Nurodykite datą

5.2.1.

Paskolų likutis laikotarpio pradžioje:

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.1.

ilgalaikė paskola

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.2.

trumpalaikė paskola

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.

Investicinės paskolos paėmimas

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.

Trumpalaikės paskolos paėmimas

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4.

Investicinės paskolos grąžinimas

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5.

Trumpalaikės paskolos grąžinimas

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6.

Paskolų likutis laikotarpio pabaigoje (5.2.1+5.2.2+5.2.3–5.2.4–5.2.5)

 

 

 

 

 

 

 

5.2.7.

Paskolų palūkanų mokėjimas

 

 

 

 

 

 

 

5.3.

Pareiškėjo turimos išperkamosios nuomos (lizingo) valdymas, Eur

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Eil. Nr.

Reikšmės

Verslo plano įgyvendinimo laikotarpis

Vietos projekto kontrolės laikotarpis

I metai

<...>

Nurodykite datą

II metai

<...>

Nurodykite datą

I metai

<...>

Nurodykite datą

II metai

<...>

Nurodykite datą

III metai

<...>

Nurodykite datą

IV metai

<...>

Nurodykite datą

V metai

<...>

Nurodykite datą

5.3.1.

Nesumokėtos išperkamosios nuomos dalis vietos projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžioje

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2.

Suteikta išperkamosios nuomos suma

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3.

Sumokėta išperkamosios nuomos dalis

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4.

Nesumokėtos išperkamosios nuomos dalis vietos projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje (5.3.1+5.3.2–5.3.3)

 

 

 

 

 

 

 

5.3.5.

Išperkamosios nuomos palūkanų mokėjimas

 

 

 

 

 

 

 


 

6.

PAREIŠKĖJO FINANSINĖS ATASKAITOS IR PROGNOZĖS

Šio priedo dalis parengta pagal Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“.

Ši verslo plano formos dalis taikoma pelno nesiekiantiems ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims (asociacijoms ir kitoms NVO, viešosioms įstaigoms).

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Eil. Nr.

Reikšmės

Verslo plano įgyvendinimo laikotarpis

Vietos projekto kontrolės laikotarpis

I metai

<...>

Nurodykite datą

II metai

<...>

Nurodykite datą

I metai

<...>

Nurodykite datą

II metai

<...>

Nurodykite datą

III metai

<...>

Nurodykite datą

IV metai

<...>

Nurodykite datą

V metai

<...>

Nurodykite datą

6.1.

Turtas

A.

ILGALAIKIS TURTAS

 

 

 

 

 

 

 

I.

NEMATERIALUSIS TURTAS

 

 

 

 

 

 

 

1.

Patentai, licencijos

 

 

 

 

 

 

 

2.

Programinė įranga

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kitas nematerialusis turtas

 

 

 

 

 

 

 

II.

MATERIALUSIS TURTAS

 

 

 

 

 

 

 

1.

Žemė

 

 

 

 

 

 

 

2.

Pastatai ir statiniai

 

 

 

 

 

 

 

3.

Mašinos ir įrengimai

 

 

 

 

 

 

 

4.

Transporto priemonės

 

 

 

 

 

 

 

5.

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai

 

 

 

 

 

 

 

6.

Nebaigta statyba

 

 

 

 

 

 

 

7.

Kitas materialusis turtas

 

 

 

 

 

 

 

III.

FINANSINIS TURTAS

 

 

 

 

 

 

 

1.

Po vienerių metų gautinos sumos

 

 

 

 

 

 

 

2.

Kitas finansinis turtas

 

 

 

 

 

 

 

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

 

 

 

 

 

 

 

I.

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

 

 

 

 

 

 

 

1.

Atsargos

 

 

 

 

 

 

 

2.

Išankstiniai apmokėjimai

 

 

 

 

 

 

 

3.

Nebaigtos vykdyti sutartys

 

 

 

 

 

 

 

II.

PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pirkėjų įsiskolinimas

 

 

 

 

 

 

 

2.

Kitos gautinos sumos

 

 

 

 

 

 

 

III.

KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

 

 

 

 

 

 

 

1.

Trumpalaikės investicijos

 

 

 

 

 

 

 

2.

Terminuoti indėliai

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kitas trumpalaikis turtas

 

 

 

 

 

 

 

IV.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

 

 

 

 

 

 

 

 

TURTAS, IŠ VISO

 

 

 

 

 

 

 

6.2.

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai

C.

NUOSAVAS KAPITALAS

 

 

 

 

 

 

 

I.

KAPITALAS

 

 

 

 

 

 

 

II.

PERKAINOJIMO REZERVAS

 

 

 

 

 

 

 

III.

KITI REZERVAI

 

 

 

 

 

 

 

IV.

VEIKLOS REZULTATAS

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ataskaitinių metų veiklos rezultatas

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ankstesnių metų veiklos rezultatas

 

 

 

 

 

 

 

D.

FINANSAVIMAS

 

 

 

 

 

 

 

1.

Dotacija

 

 

 

 

 

 

 

2.

Tiksliniai įnašai

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Kiti tiksliniai įnašai

 

 

 

 

 

 

 

3.

Nario mokesčiai

 

 

 

 

 

 

 

4.

Kitas finansavimas

 

 

 

 

 

 

 

E.

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

 

 

 

 

 

I.

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

 

 

 

 

 

1.

Finansinės skolos

 

 

 

 

 

 

 

2.

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

 

II.

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis

 

 

 

 

 

 

 

2.

Finansinės skolos

 

 

 

 

 

 

 

3.

Skolos tiekėjams

 

 

 

 

 

 

 

4.

Gauti išankstiniai mokėjimai

 

 

 

 

 

 

 

5.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

 

6.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

 

 

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

 

 

 

 

 

 

 

6.3.

Veiklos rezultatai

 

 

 

 

 

 

 

I.

PAJAMOS

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes

 

 

 

 

 

 

 

2.

Finansavimo pajamos

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Kitos finansavimo pajamos

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kitos pajamos

 

 

 

 

 

 

 

II.

SĄNAUDOS

 

 

 

 

 

 

 

1.

Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina

 

 

 

 

 

 

 

2.

Kitos sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

3.

Veiklos sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Pardavimo

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Darbuotojų išlaikymo

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

Nusidėvėjimo (amortizacijos)

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

Patalpų išlaikymo

 

 

 

 

 

 

 

3.5.

Ryšių

 

 

 

 

 

 

 

3.6.

Transporto išlaikymo

 

 

 

 

 

 

 

3.7.

Turto vertės sumažėjimo

 

 

 

 

 

 

 

3.8.

Kitos veiklos

 

 

 

 

 

 

 

3.9.

Suteiktos labdaros, paramos

 

 

 

 

 

 

 

3.10.

Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo

 

 

 

 

 

 

 

III.

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

 

 

 

 

 

 

 

IV.

PELNO MOKESTIS

 

 

 

 

 

 

 

V.

GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

PAREIŠKĖJO EKONOMINIO GYVYBINGUMO RODIKLIAI

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Eil. Nr.

Reikšmės

Verslo plano įgyvendinimo laikotarpis

Vietos projekto kontrolės laikotarpis

I metai

<...>

Nurodykite datą

II metai

<...>

Nurodykite datą

I metai

<...>

Nurodykite datą

II metai

<...>

Nurodykite datą

III metai

<...>

Nurodykite datą

IV metai

<...>

Nurodykite datą

V metai

<...>

Nurodykite datą

7.1.

Paskolų padengimo rodiklis

 

 

 

 

 

 

 

7.2.

Skolos rodiklis

 

 

 

 

 

 

 

7.3.

Grynasis pelningumas