ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. spalio 25 d. Nr. T1-230

Šilalė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir 21 straipsnio 4 dalimi, Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1179 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3.2 papunkčiu, atsižvelgdama į Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 17 d. įsakymą Nr. DĮV-1165 „Dėl savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba (negalimu) naudoti“, Šilalės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.  Patvirtinti Viešame aukcione parduodamo Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą (pridedama).

2.  Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punkte nurodyto sąrašo pakeitimo projektas rengiamas ir teikiamas Šilalės rajono savivaldybės tarybai tvirtinti ne dažniau kaip kartą per einamųjų metų pusmetį – iki birželio 1 d. ir gruodžio 1 d.

3.  Pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 21 d. sprendimą Nr. T1-6 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Jonas Gudauskas

 

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T1-230

 

VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas, unikalus numeris, adresas, kiti juos identifikuojantys duomenys

Turto (daikto) likutinė vertė, Eur

2018-10-31

Pastabos

1.

Pastatas-medicinos punktas 1B1m, unikalus Nr. 8795-8000-9014, bendras plotas 104,98 kv. m, pastatas medinis,              1 aukšto, statybos metai 1958 m., Šilalės r. sav., Šilalės kaimiškoji sen., Bytlaukio k., Yžnės g. 1

0,00

Pastatas yra  0,0808 ha žemės sklype, reg. Nr.: 44/2223943,  unikalus Nr. 4400-4983-9218, kadastro Nr. 8714/0001:522, Bytlaukio k. v., naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos,   Šilalės r. sav., Šilalės kaim. sen., Bytlaukio k., Yžnės g. 1.              

2.

Pastatas-karvidė 1Ž1p, unikalus Nr. 8797-4005-2010, bendras plotas 220,11 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, statybos  metai 1974 m., Šilalės r. sav., Bijotų sen., Cipkiškių k. 1.

0,00

Pastatas yra suformuotame žemės sklype 0,4084 ha ( pateiktas įregistruoti NTR)

3.

Pastatas-pirtis 1C1p, unikalus Nr. 8797-0006-4016, bendras plotas 153,62 kv. m., užstatytas plotas 199,08 kv. m,  statybos metai 1970 m., 85/100 kiti inžineriniai statiniai-kiemo statiniai, pažymėjimas plane v, Šilalės r. sav., Didkiemio sen., Didkiemio k., Žvejų g. 20.

5001,47

Pastatas yra 0,1179 ha žemės sklype, reg. Nr. 87/7368, unikalus Nr. 8717-0002-0092, kadastro Nr. 8717/0002:92, Didkiemio k. v., naudojimo paskirtis – kita, Šilalės r. sav., Didkiemio sen., Didkiemio k., Žvejų g. 20.

4.

Pastatas-mokykla 1C2p, unikalus Nr. 8797-4008-5013, bendras plotas 845,37 kv. m, 2 aukštų, statybos metai 1974 m., pastatas-katilinė 5 H1p, unikalus Nr. 8797-4008-5053, bendras plotas 17,06 kv. m.; pastatas-katilinė 3H1p, unikalus numeris 8797-4008-5046, užstatytas plotas 86 kv. m; pastatas-kuro sandėlis 6F1ž, unikalus Nr. 4400-0387-3889, užstatytas plotas       52 kv. m, kiti inžineriniai statiniai-kiemo statiniai (šulinys, tvora, kiemo aikštelė), unikalus Nr. 8797-4008-5068, Šilalės r. sav., Teneniai, Nepriklausomybės g. 36.

52676,64

Pastatas su priklausiniais yra 0,5701 ha žemės sklype, registro Nr. 87/8091, unikalus Nr. 8764-0003-0128, kadastro Nr. 8764/0003:128, Tenenių k. v., naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos, Šilalės r. sav., Teneniai, Nepriklausomybės g. 36.

5.

Pastatas-gaisrinės postas 2H1p, unikalus Nr. 8798-0005-2029, bendras plotas 65,08 kv. m, Šilalės r. sav., Šilalės kaimiškoji sen., Jucaičių k., Kūtymų g. 35A.

380,78

 

6.

Susisiekimo komunikacijos-lėktuvų pakilimo takas, unikalus Nr. 4400-1807-1453, plotas 8685,66 kv. m, pažymėjimas plane b, statybos metai 1985 m., Šilalės r. sav., Šilalės kaimiškoji sen., Balsių k., Gūbrių g. 9.

0,00

Statiniai yra 0,9960 ha žemės sklype, reg. Nr. 44/1566706, unikalus Nr. 4400-2517-3064, kadastro Nr. 8701/0005:10, Balsių k. v., naudojimo paskirtis – kita,  naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, Šilalės r. sav., Šilalės kaim. sen., Balsių k., Gūbrių g. 9.

_______________________