KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 METŲ II PUSMEČIO DARBO PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. birželio 28 d.  Nr. T-220

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir vykdydama Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento XV skyriaus nuostatas, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:
Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 metų II pusmečio darbo planą (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Vaclovas Andrulis            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono

savivaldybės tarybos

2018 m. birželio 28 d.

sprendimu Nr. T-220

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 METŲ II PUSMEČIO

DARBO PLANAS

                                                                 

Eil.

Nr.

Tarybos posėdžiuose svarstomi klausimai

 

 

Vykdymo data

Klausimo rengėjai

1

2

3

4

1.       

Informacija apie pasiruošimą šildymo sezonui

 

III ketv.

Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos, Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio komitetai, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

2.       

Dėl vidutinių kietojo ir kitokio kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo

III ketv.

Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komitetas, Socialinės paramos skyrius

3.   

Audito išvada dėl Kelmės rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių bei Savivaldybės lėšų ir turto naudojimo teisėtumo

III ketv.

 

 

 

Savivaldybės kontrolierius

 

 

4.   

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo

III ketv.

Biudžeto ir investicijų,  Kontrolės komitetai, Finansų skyrius

5.   

Dėl nepedagoginių darbuotojų etatų tikslingumo rajono ugdymo įstaigose

IV ketv.

Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos, Biudžeto ir investicijų komitetai

6.       

Dėl rajono savivaldybės administracijos struktūros ir didžiausio leistino administracijos darbuotojų etatų skaičiaus nustatymo

IV ketv.

Savivaldybės meras,

Administracijos direktorius

 

7.       

Dėl 2018 metų Kelmės rajono savivaldybės programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo

III–IV ketv.

Biudžeto ir investicijų komitetas, Finansų skyrius

 

8.       

Dėl 2019 m. rajono savivaldybės biudžeto projekto

 

 

IV ketv.

Savivaldybės administracijos skyriai,  Administracijos direktorius, komitetai, Finansų skyrius

9.       

Dėl informacijos apie rajono įmonių ir organizacijų bei rajono gyventojų teisingo ir laiku mokesčių mokėjimo į savivaldybės biudžetą ir 2018 metų savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymo

IV ketv.

 

 

Biudžeto ir investicijų komitetas, Finansų skyrius, Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Kelmės poskyris

10.   

Informacija dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo 2018 metais

IV ketv.

Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio, Kontrolės komitetai, Statybos ir infrastruktūros skyrius

11.   

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

IV ketv.

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

12.   

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės šilumos tinklai“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų 2019 metais nustatymo

IV ketv.

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

13.   

Dėl Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems taikomas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo

IV ketv.

Turto valdymo skyrius

 

14.   

Dėl Korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano 2017–2019 metams įgyvendinimo

IV ketv.

Antikorupcijos komisija, Administracijos direktoriaus pavaduotojas

15.   

Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo

IV ketv.

Savivaldybės meras, komitetai, frakcijos, Tarybos nariai

16.   

Dėl rajono savivaldybės tarybos narių patirties sklaidos išvykos

III ketv.

Savivaldybės meras, Tarybos nariai

17.   

Dėl tvarkos rajono įmonėse, įstaigose ir uždarosiose akcinėse bendrovėse pirkti teisines paslaugas parengimo

IV ketv.

Kontrolės komitetas

18.   

Dėl Kelmės rajono kultūros darbuotojų išlaidų už keliones į darbą kompensavimo tvarkos

III ketv.

Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komitetas, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

19.   

Dėl kaimo bendruomenių bendradarbia-vimo su kultūros centrais

III ketv.

Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komitetas, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

20.   

Dėl kaimo bendruomenių verslumo skatinimo

IV ketv.

Kaimo reikalų ir verslo komitetas, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

 

 

___________________