LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2018 M. RUGSĖJO 20 D. ĮSAKYMO NR. A1-503 „DĖL EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 4 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 27 d. Nr. A1-686

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-503 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“, 291 punktą ir jį išdėstau taip:

291. Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantiną ir (arba) valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje arba tam tikrose savivaldybėse, savivaldybės administracijos direktoriui paskelbus savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją toje savivaldybėje, duomenis asmens prašymui užpildyti savivaldybės darbuotojai gali surinkti nuotoliniu būdu, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. A1-268 „Dėl dokumentų, skirtų Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo tikslinės grupės asmenų, maisto produktų ir (ar) būtinojo asmeninio vartojimo prekių apskaitai užtikrinti, formų patvirtinimo“ 2.11 papunkčiu.“

 

 

 

Finansų ministras, pavaduojantis                                                                             Vilius Šapoka

socialinės apsaugos ir darbo ministrą