RC_logo_b

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ELEKTRONINIO DOKUMENTO SPECIFIKACIJOS PDF-RC-V1.0 PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo 5 d. Nr. v-220

Vilnius

 

Vadovaudamasis Elektroninių dokumentų specifikacijų reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. VE(1.3 E)-41 „Dėl Elektroninių dokumentų specifikacijų reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 4 punktu ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų 2015 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1238 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, 63¹ punktu,

part_1db35020fdcd4844b44720c0f2e246fa_end

t v i r t i n u  Elektroninio dokumento specifikaciją PDF-RC-V1.0 (pridedama).

part_50ed570df4dc4935b81b08a79511b19c_end

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas teisių registrams,

atliekantis direktoriaus funkcijas                                                                             Vaidas Valikonis

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos

2017 m. rugsėjo 1 d. raštu Nr. (6.2 E)V4-367

part_aa581a965acd442183a4006c5d1d94d0_end

part_b333122d7995484c874780d363e4b991_end

 

 

PATVIRTINTA

Valstybės įmonės Registrų centro

direktoriaus

2017 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. v-220

 

 

 

ELEKTRONINIO DOKUMENTO SPECIFIKACIJA PDF-RC-V1.0

 

I SKYRIUS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Elektroninio dokumento specifikacija PDF-RC-V1.0 (toliau – Specifikacija) nustato elektroninių dokumentų, kurie išsaugomi PDF formatu, formato technines savybes, sudarymo saugia elektroninio parašo formavimo sistema, tikrinimo ir gyvavimo ciklo reikalavimus.

part_6180cfd644fd419b845f10ea541d8f1d_end

2. Specifikacija skirta sudaryti, tikrinti ir atvaizduoti nesudėtingos turinio struktūros (kaip nurodyta šios Specifikacijos 17 punkte) rašytiniams elektroniniams dokumentams su pridedamomis rinkmenomis, kuriose pateikiama erdvinė ir rastrinė informacija, ir kurių turinys, metaduomenys bei skaitmeniniai parašai yra išsaugoti PDF formato rinkmenoje.

part_319b89fa9cf34f3b87c606373ea0dbdf_end

3. Specifikacija parengta vadovaujantis Elektroninių dokumentų specifikacijų reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. VE (1.3 E)-41 „Dėl Elektroninių dokumentų specifikacijų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ su 2016 m. birželio 13 dienos pakeitimais, (toliau – Specifikacijų reikalavimų aprašas) Europos parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (Specifikacijos 12 priedo 4 punktas), (toliau – Reglamentas) ir standartais bei rekomendacijomis, nurodytomis Specifikacijos 12 priede.

part_da42cf6ba65649b68c682cb2bd8c68f2_end

4. Specifikaciją atitinkantis dokumentas yra realizuojamas PDF/A-3 formato rinkmena, kuri atitinka Specifikacijos reikalavimus. Ši Specifikacija apibrėžia 2 reikalavimų lygmenis, pagal kuriuos turi būti rengiamas ir tikrinamas elektroninis dokumentas:

A lygmuo. Pagal šį lygmenį parengtas elektroninis dokumentas turi atitikti visus šioje Specifikacijoje rinkmenai keliamus reikalavimus. Toks dokumentas toliau vadinamas „A lygmens dokumentu“.

B lygmuo. Pagal šį lygmenį parengtas elektroninis dokumentas turi atitikti visus šioje Specifikacijoje rinkmenai keliamus reikalavimus, išskyrus tuos, kuriuose nurodyta, kad jie netaikomi B lygmens elektroniniam dokumentui. Toks dokumentas toliau vadinamas „B lygmens dokumentu“.

part_b863bc99ce4040098fac41ae1cd6463a_end

5. Atlikus esminius Specifikacijos pakeitimus, turi būti keičiamas Specifikacijos versijos numeris, o atlikus redakcinius Specifikacijos pakeitimus ar atnaujinus naudojamų algoritmų sąrašą, nurodytą Specifikacijos 7 priede, turi būti keičiamas redakcijos (angl. revision) numeris. Šios Specifikacijos redakcijos numeris yra 1.

part_67518bbfe2ad44448fb802c5fc25aef7_end

6. Specifikacijoje vartojamos sąvokos ir santrumpos:

CAdES – skaitmeninio parašo aprašymo kriptografinių pranešimų sintakse (CMS) standartas LST EN 319 122-1 V1.1.1:2016 (Specifikacijos 12 priedo 6 punktas; toliau – CAdES standartas).

CRL – sertifikatų, kurių galiojimas nutrauktas ar sustabdytas, sąrašas, atitinkantis RFC 5280 rekomendacijas (Specifikacijos 12 priedo 24 punktas).

Inkrementinis keitimas – (angl. incremental update) PDF rinkmenos keitimo ir papildymo būdas, kai nauji PDF objektai pridedami rinkmenos pabaigoje, nekeičiant jau esančių rinkmenoje objektų ir jų tvarkos (PDF-1.7 standarto 7.5.6 skyrius). Rinkmenos papildymas inkrementinio keitimo būdu nepažeidžia skaitmeninių parašų, kuriais iki papildymo rinkmena galėjo būti pasirašyta, vientisumo.

OCSP paslauga – sertifikatų galiojimo patikrinimo paslauga, atitinkanti RFC 6960 rekomendacijas (Specifikacijos 12 priedo 26 punktas).

PAdES – skaitmeninio parašo PDF rinkmenoje standartas LST EN 319 142-1 V1.1.1:2016 (Specifikacijos 12 priedo 7 punktas; toliau – PAdES standartas).

PAdES-B-BPAdES standarte aprašytas skaitmeninio parašo formatas, atitinkantis PAdES standarto 6 skyriuje aprašytus B-B lygmens reikalavimus.

PAdES-B-LTPAdES standarte aprašytas skaitmeninio parašo su elektronine laiko žyma ir parašo galiojimą patvirtinančiais duomenimis formatas, atitinkantis PAdES standarto 6 skyriuje aprašytus B-LT lygmens reikalavimus.

PAdES-B-LTA – PAdES standarte aprašytas ilgalaikio galiojimo skaitmeninio parašo su elektronine laiko žyma, parašo galiojimą patvirtinančiais duomenimis ir PDF dokumento laiko žyma formatas, atitinkantis PAdES standarto 6 skyriuje aprašytus B-LTA lygmens reikalavimus.

PAdES-B-TPAdES standarte aprašytas skaitmeninio parašo su elektronine laiko žyma formatas, atitinkantis PAdES standarto 6 skyriuje aprašytus B-T lygmens reikalavimus.

PAdES parašas – skaitmeninis parašas, atitinkantis PAdES bazinio parašo PAdES-B-B, PAdES-B-T, PAdES-B-LT ar PAdES-B-LTA formatų reikalavimus.

Parašo galiojimą patvirtinantys duomenys – norminių teisės aktų nustatyta tvarka surinkti elektroniniai duomenys (sertifikatai, OCSP paslaugos atsakymai, CRL sąrašai), panaudoti skaitmeninį parašą patvirtinusio sertifikato galiojimui patikrinti. Šioje sąvokoje apibrėžti duomenys neapima elektroninių laiko žymų.

PDF – (angl. portable document format) kompiuterių rinkmenos formatas, aprašytas standartu LST ISO 32000-1:2009 (Specifikacijos 12 priedo 15 punktas; toliau – PDF-1.7 standartas).

PDF/A-3 formatas – PDF-1.7 standarto pagrindu sukurtas ilgalaikio saugojimo paskirties rinkmenos formatas, aprašytas standartu LST ISO 19005-3:2017 (Specifikacijos 12 priedo 14 punktas; toliau – PDF/A-3 standartas).

PDF dokumento katalogas – (angl. document catalog) pagrindinis PDF formato rinkmenos objektas, aprašomas PDF žodynu, kuriame saugomos nuorodos į kitus PDF rinkmeną sudarančius objektus (PDF-1.7 standarto 7.7.2 skyrius).

PDF dokumento laiko žyma – (angl. document time-stamp) į PDF formato rinkmeną įtraukta elektroninė laiko žyma, kurios santrauka skaičiuojama nuo visos PDF formato rinkmenos (išskyrus pačią elektroninę laiko žymą). PDF dokumento laiko žyma patvirtina, kad visi objektai, įtraukti į PDF formato rinkmeną prieš sudarant PDF dokumento laiko žymą, egzistavo iki PDF dokumento laiko žymoje nurodyto laiko. PDF dokumento laiko žyma aprašoma PDF dokumento laiko žymos žodyne.

PDF dokumento laiko žymos žodynas – (angl. document time-stamp dictionary) PDF žodynas, kuriame saugoma PDF dokumento laiko žyma (PAdES standarto 5.4.3 skyrius).

PDF metaduomenų šaltinis – (angl. metadata stream) PDF duomenų šaltinio objektas, kuriame metaduomenys saugomi XMP specifikaciją atitinkančiu formatu ir atitinka PDF/A‑2 standarto 6.6.2 skyriuje bei PDF-1.7 standarto 14.3.2 skyriuje nustatytus reikalavimus. PDF žodyne metaduomenų šaltinis nurodomas kaip to žodyno lauko Metadata reikšmė.

PDF parašo formos lauko žodynas – (angl. signature form field) PDF žodynas, kurio laukuose saugoma skaitmeninio parašo atvaizdavimo informacija (PDF-1.7 standarto 12.7.4.5 skyrius) ir PDF parašo žodynas.

PDF parašo žodynas – (angl. signature dictionary) PDF žodynas, kurio laukuose saugomi skaitmeninio parašo duomenys (PDF-1.7 standarto 12.8 skyrius).

PDF puslapių medis – (angl. page tree) hierarchinės struktūros PDF puslapio objektų struktūra, PDF rinkmenoje aprašoma puslapių medžių ir puslapių žodynais, kuri kartu su nurodytais vektorinės grafikos ir teksto resursais aprašo kompiuterio ekrane, spausdintuve ar kitame įrenginyje atvaizduojamą informaciją (PDF-1.7 standarto 7.7.3 skyrius).

PDF žodynas – (angl. dictionary object) PDF objektas, kitų sudėtingų PDF objektų sudėtinė dalis, apibrėžiamas kaip lentelė, sudaryta iš PDF objektų porų – PDF žodyno laukų, nustatytu formatu aprašančių tų sudėtingų objektų atributus (PDF-1.7 standarto 7.3.7 skyrius).

PDF žodyno laukas – (angl. dictionary entry) sudėtinė PDF žodyno dalis, apibūdinanti vieną PDF žodyno atributą, susidedantį iš PDF objektų poros: rakto (vardo) ir nustatyto tipo reikšmės (PDF-1.7 standarto 7.3.7 skyrius).

Prefiksas – (angl. prefix) PDF žodyno lauko, XML arba XMP elemento, atributo ar reikšmių tipo vardo sudėtinė dalis, nurodoma vardo pradžioje, skirta vardo unikalumui užtikrinti ir (ar) vienareikšmei vardo naudojimo sričiai nustatyti. Prefiksas taip pat naudojamas kaip XML arba XMP elementus, atributus ir jų reikšmių tipus apibrėžiančios schemos URI santrumpa.

Saugi elektroninio parašo formavimo sistema – programinė ir techninė įranga, kurią sudaro kvalifikuotas elektroninio parašo kūrimo įtaisas ir elektroninio parašo formavimo taikomoji sistema, atitinkanti standarto ETSI TS 119 101 V1.1.1:2016 (Specifikacijos 12 priedo 11 punktas) reikalavimus arba ekvivalenčius reikalavimus saugioms elektroninio parašo formavimo taikomosioms sistemoms.

Skaitmeninis parašas (angl. digital signature) – duomenys, pridedami prie kitų duomenų, ar kriptografiškai transformuoti duomenys, leidžiantys nustatyti pastarųjų duomenų šaltinį, įrodyti jų integralumą ir apsaugoti nuo klastojimo. Skaitmeninis parašas gali būti tiek elektroniniu parašu, tiek elektroniniu spaudu.

URI – universalusis išteklių identifikatorius (angl. uniform resource irdentifier), kurio sandara atitinka RFC 3986 rekomendacijas (Specifikacijos 12 priedo 122 punktas), šioje Specifikacijoje naudojamas kaip XML arba XMP elementus, atributus ir jų reikšmių tipus apibrėžiančios schemos identifikatorius.

XML – (angl. extensible markup language) Pasaulinio tinklo konsorciumo (angl. The World Wide Web Consortium, W3C) rekomenduojama bendrosios paskirties duomenų struktūrų ir jų turinio aprašomoji kalba (Specifikacijos 12 priedo 27 punktas).

XMP – (angl. extensible metadata platform) Adobe Systems korporacijos rekomenduojama plečiama metaduomenų kūrimo, nuskaitymo ir keitimosi jais platforma, aprašyta viešai paskelbta XMP specifikacija (Specifikacijos 12 priedo 30 punktas; toliau – XMP specifikacija), kuri yra sudėtinė PDF-1.7 standarto dalis.

Kitos šioje Specifikacijoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente (Specifikacijos 12 priedo 4 punktas), Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme, Specifikacijų reikalavimų apraše ir Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“.

 

part_eec50a10db2a4222ae8be664c77b1965_end

part_86a079c14b334710a3d205ab7ed672b0_end

II SKYRIUS

 

ELEKTRONINIO DOKUMENTO STRUKTŪRA

 

7. Elektroninio dokumento loginę struktūrą sudaro šios dalys:

7.1. turinys, susidedantis iš vieno privalomo pagrindinio dokumento ir privalomos bent vienos pridedamos rinkmenos;

part_7c46874a57cb40e1b4e7289eb8af50a2_end

7.2. metaduomenys (tik nekeičiami);

part_a9346b990e8949d788c0fe99a70dbd77_end

7.3. bent vienas kvalifikuotas elektroninis parašas ar kvalifikuotas elektroninis spaudas.

part_c2c06aafedce4f7cbfdc5f56b79e79c1_end

part_13e54f7435a24ef28654dd10d9f19485_end

8. Elektroninio dokumento pakuotė yra PDF formato rinkmena, sujungianti visas elektroninio dokumento dalis į visumą.

part_cc088f409de244d89a932ea9400266e8_end

9. Elektroninio dokumento loginės struktūros dalys pakuotėje atvaizduojamos kaip PDF objektai. Fizinę elektroninio dokumento struktūrą sudaro PDF formato rinkmena, kurios:

9.1. PDF puslapių medyje yra atvaizduotas visas turinys, išskyrus pridedamas rinkmenas. Turinio atvaizdavimo dalimi taip pat laikomi naudotojo darbui su PDF puslapių medžio struktūra palengvinti skirti dokumento struktūros, straipsnių, vardų, veiksmų objektai ir kiti su puslapiais susiję objektai;

part_8116112dc6a048a3945c32568d26dccc_end

9.2. metaduomenų šaltiniuose, susietuose su PDF dokumento katalogo ar PDF parašo formos laukų žodynais, ir Specifikacijoje nustatytuose PDF parašo žodyno laukuose yra atvaizduoti elektroninio dokumento metaduomenys;

part_56ed2df4d77c4da485e142bb75edde00_end

9.3. PDF parašų žodynuose (išskyrus žodyno laukus, kuriais aprašomi metaduomenys ir susieti metaduomenų šaltiniai) yra atvaizduoti elektroniniai parašai arba elektroniniai spaudai;

part_f3cb1aef2b41417c901b7541bba68ef9_end

9.4. PDF įdėtinės rinkmenos aprašo žodyne (PDF-1.7 standarto 7.11.4 skyrius) yra atvaizduotos pridedamos rinkmenos.

part_0cae942a94e8496cad1bfb5bad5de936_end

part_6a0609d128354ec3863e5b84b2f5a1c8_end

10. Elektroninio dokumento rinkmena, joje saugomas turinys ir metaduomenys turi atitikti Specifikacijoje keliamus reikalavimus, įskaitant PDF/A-3 standarto reikalavimus. Skaitmeniniai parašai turi atitikti Specifikacijoje keliamus reikalavimus, įskaitant PAdES standarto reikalavimus.

part_9749a91be8ac452689bf5c3a23e31f8d_end

11. Šią Specifikaciją atitinkančiame elektroniniame dokumente negali būti:

11.1. keičiamų metaduomenų;

part_5b707b163bf1434d9ba4eca67abf6a44_end

11.2. lygiagrečiuoju pasirašymo būdu sudarytų skaitmeninių parašų.

part_d72f8ec9d67d4acf8a35b3d1943a3b0d_end

part_164315dee14449e2a833deea7ad1937b_end

12. Ši Specifikacija draudžia elektroniniame dokumente naudoti XML architektūros formas (XFA formas – PDF/A-3 standarto 6.4.2 skyrius).

 

part_8b829020af714e3d8606006c7a0f105b_end

part_9eb7d095c8dd42858a0307dd074d2983_end

III SKYRIUS

 

ELEKTRONINIO DOKUMENTO PAKUOTĖ

 

13. Elektroninio dokumento pakuotė yra rinkmena, atitinkanti šiuos reikalavimus:

13.1. rinkmenos plėtinys yra PDF (MIME tipo žymuo – application/pdf);

part_dd7d5bfb20b3465d862010125e8c7953_end

13.2. rinkmenos antraštės eilutėje (angl. header line) nurodyta versija „1.7“ (PDF-1.7 standarto 7.5.2 skyrius);

part_4d1c1817aaed493d93270c7dd5d14f40_end

13.3. rinkmena atitinka vieno pasirinkto suderinamumo su PDF/A-3 standartu lygio (PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u) keliamus rinkmenos struktūros reikalavimus;

part_4cb61e2d7879434a832301ef6e5f06a0_end

13.4. rinkmena neviršija PDF rinkmenai nustatytų apribojimų (PDF-1.7 standarto C priedas).

part_cfabf499a739403e8a10a9aa30fc2d5b_end

part_3596e3d15c4c40318c54171ff081f3e2_end

14. Šią Specifikaciją atitinkantis elektroninis dokumentas neturi būti šifruotas, apsaugotas slaptažodžiais, negali turėti naudojimo (kopijavimo, spausdinimo ar kitų) ribojimų – pakuotėje esančio pagrindinio PDF rinkmenos žodyno (angl. file trailer dictionary) laukas „Encrypt“ (PDF-1.7 standarto 7.7.5 skyrius) yra draudžiamas.

part_3e7ad38a744d48ff91815a60b00403ab_end

15. Kai naudojami šioje Specifikacijoje apibrėžti PDF parašo žodyno metaduomenų laukai „LTUd_SignerNotes“ ir (arba) „LTUd_Role“ (1 priedo 3 skyrius), PDF dokumento katalogo plėtinių žodyne (PDF dokumento katalogo žodyno laukas „Extensions“) turi būti aprašytas šioje Specifikacijoje apibrėžtų naujų PDF žodyno laukų prefiksas „LTUd“. Prefiksą aprašančio PDF žodyno (PDF-1.7 standarto 7.12.2 skyrius) lauke „BaseLevel“ turi būti nurodyta reikšmė „1.7“, „ExtensionLevel“ lauke – reikšmė „1“ (žr. Specifikacijos 3 priede pateiktą pavyzdį).

part_58f7f44e98ff495e9432036da8f92425_end

16. Elektroninio dokumento atitiktis Specifikacijai deklaruojama nurodant elektroninio dokumento specifikacijos identifikacinį žymenį metaduomenyse (Specifikacijos 1 priedas). Šią Specifikaciją atitinkančių elektroninių dokumentų specifikacijos identifikavimo žymuo turi būti „PDF-RC-V1.0“. B lygmens dokumentams atitikties Specifikacijai deklaracija neprivaloma. Elektroninio dokumento atitiktis Specifikacijos redakcijai gali būti nurodyta dokumento atitikties specifikacijos redakcijai deklaracijos metaduomenyse (Specifikacijos 1 priedas).

 

part_79a6329078634675b01fee8c00a9ec88_end

part_c52a7444d0c04a27a392d311cc8c8ced_end

IV SKYRIUS

TURINYS

 

17. Elektroninio dokumento turinį sudaro vienas privalomas pagrindinis dokumentas ir privaloma bent viena pridedama rinkmena.

part_b9d5ac2aab4f4f4795f5db2e3a5ac878_end

18. Elektroninio dokumento turinys turi būti išsaugotas PDF/A-3 standarte aprašytu formatu. Šio formato rinkmenas gali suformuoti ir interpretuoti Adobe Acrobat XI versijos, Adobe Reader XI versijos (peržiūrėti), atvirojo kodo bibliotekos iText 5 versijos (formuoti) ir kitų gamintojų programinė įranga. Pridedamas rinkmenas galima peržiūrėti:

18.1. JPG ir TIF su bet kuria paveikslėlių peržiūros priemone.

part_00de03d5afa4413bb0fffe88b3e052f4_end

18.2. DWG, DXF, SHP, SID su programomis AutoCAD, NanoCAD, ArcGIS, QGIS.

part_a6ea0d14d3374b0d943e513b85e03743_end

18.3. DWF su programomis Internet Explorer, A360, Design Review.

part_38616dd6c5c0437a834ab611412cc6a9_end

part_abab4e3e2f0943d794ae8a679eb6ebff_end

19. Visas elektroninio dokumento turinys, išskyrus pridedamas rinkmenas, turi būti atvaizduotas viename PDF puslapių medžio žodyne, kuris nurodytas PDF dokumento katalogo lauke „Pages“. Pridedamos rinkmenos turi būti atvaizduotos PDF dokumento katalogo lauko „Names“ žodyne “EmbeddedFiles

part_a0593e87224b4a058e06029150c6d06a_end

20. Elektroninio dokumento turinyje turi būti tik statinė informacija. Kintančio vaizdo, garso ir trimatės grafikos objektai yra draudžiami (PDF/A‑3 standarto 6.3.1 skyrius).

part_1a9ab4c2bec54df99a4a1668c63bc0e0_end

21. Elektroninio dokumento turinys turi būti pasirašytas bent vienu kvalifikuotu elektroniniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu spaudu, kurio paskirtis nurodyta šios Specifikacijos 49 punkte.

part_10c70077cc5a4518891ac72077ea9f33_end

22. Draudžiama šalinti ar keisti pasirašyto elektroninio dokumento turinio objektus ir turinį pildyti naujais objektais (pvz., inkrementinio keitimo būdu), išskyrus atvejus, nurodytus Specifikacijos 91 punkte.

part_3d7d92a2eb3f42939c918ec14a24037b_end

23. Pridedamų rinkmenų turinys yra pavaizduotas elektroninio dokumento turinyje.

part_2c9210ee499847bb9bbbfc6d0a259cc2_end

24. Pridedama rinkmena negali būti savarankiškas elektroninis dokumentas.

part_ff22cc12438e4b03b6daaf5064f028d7_end

25. Leistini rinkmenų tipai nurodyti Specifikacijos 11 priede.

part_7f7e6e40e1fc469d92ac8a71d0e731db_end

26. Pridedamos rinkmenos turi būti deklaruotos laikantis PDF/A-3 standarto 6.8 skyriaus ir PDF-1.7 standarto 7.11.4 skyriaus reikalavimų.

part_beaabf2b1def42268918986d461d9e45_end

27. Draudžiamos nuorodos į išorines rinkmenas.

part_29fdb83eba11458683b586bf103d1865_end

28. PDF įdėtinės rinkmenos aprašo žodyno lauke „AFRealationship“ turi būti nurodyta reikšmė „Source“.

 

part_b094a27ff0f84adeaf8739d8813fd507_end

part_147f1ad11052472a80ba9c34974d9852_end

V SKYRIUS

 

METADUOMENYS

 

29. Metaduomenys yra duomenys, aprašantys elektroninio dokumento formatą, turinį, sudarymo, pasirašymo ir registravimo informaciją.

part_f160bb97a25b4e70a88e2440f13cd251_end

30. Visi elektroninio dokumento metaduomenys yra nekeičiami, jų autentiškumas ir vientisumas užtikrinami PAdES parašu. Metaduomenys po jų įtraukimo į PDF rinkmeną nekeičiami.

part_c3fe4fa98b334368b150b234ea4ad30e_end

31. Metaduomenys skirstomi į šias grupes:

31.1. dokumento sudarymo metaduomenys – elektroninio dokumento sudarymo metu sukuriami metaduomenys. B lygmens elektroniniame dokumente šie metaduomenys neprivalomi ir gali būti pridedami po dokumento sudarymo inkrementinio keitimo būdu, kaip nurodyta Specifikacijos 91 punkte;

part_620ef4e9854c498abe365d64e1f0ae30_end

31.2. dokumento registravimo metaduomenys – metaduomenys, įrašomi į elektroninį dokumentą jo registravimo metu;

part_fa4bbc211acc47a1aa271beb31c38b43_end

31.3. elektroninių parašų ir elektroninių spaudų metaduomenys – kiekvieno PAdES parašo formavimo metu sukuriami metaduomenys.

part_22e3885f98e440d090b1bcf74bba135b_end

part_4cda5942c30a490891daa481ff9e1e04_end

32. Elektroninio dokumento metaduomenys, jiems fiksuoti naudojamų XMP elementų ir PDF žodyno laukų vardai, reikšmių tipai, privalomumo ir kiti reikalavimai nurodyti Specifikacijos 1 priede.

part_bef7c78f2b2d482f8ef43f3ba67055eb_end

33. Dokumento sudarymo metaduomenys turi būti fiksuojami XMP specifikaciją ir PDF/A-3 standarto 6.6.2 skyriaus reikalavimus atitinkančiu formatu PDF metaduomenų šaltinyje, susietame su PDF dokumento katalogo žodynu.

part_28cfecb9d8a8458cb1650961e3c12671_end

34. Dokumento registravimo metaduomenys turi būti fiksuojami XMP specifikaciją ir PDF/A-3 standarto 6.6.2 skyriaus reikalavimus atitinkančiu formatu PDF metaduomenų šaltinyje, susietame su PAdES parašu.

part_dcc1951e936f470d9da86faad3b559ea_end

35. Elektroninių parašų ir elektroninių spaudų metaduomenys fiksuojami PDF parašo žodyno laukuose bei CAdES formato skaitmeninio parašo laukuose ir atributuose. Elektroninių parašų ir elektroninių spaudų metaduomenys ir jų reikšmių tipai apibrėžti Specifikacijos 1 priedo 3 skyriuje.

part_8528017f4dce46e7af4cb8f633ccfc9e_end

36. Specifikaciją atitinkančio elektroninio dokumento PDF dokumento katalogo žodynas privalo turėti lauką „Metadata“, kurio reikšmė yra metaduomenų šaltinis, apimantis šią informaciją:

36.1. PDF/A standarto versiją ir suderinamumo su standartu lygį identifikuojančius metaduomenis, aprašytus vadovaujantis PDF/A-3 standarto 6.6.4 skyriuje nustatytais reikalavimais;

part_ac8a2a3972294a3e8383d36786fba9dd_end

36.2. PDF-RC-V1.0 XMP metaduomenų plėtinio schemą (Specifikacijos 2 priedas), jeigu yra naudojami metaduomenys iš „LTUd“ vardų zonos;

part_12ccb65ff6164f448bc348ca3bc24d5b_end

36.3. privalomuosius elektroninio dokumento sudarymo metaduomenis (Specifikacijos 1 priedo 1 skyrius).

part_ab4ecf8fe58a4025acd04e438db7160c_end

part_fa6bb23c1f114b57847a3692243a9320_end

37. Sudarant PAdES parašą, PDF parašo žodyne turi būti užpildyti privalomieji elektroninio parašo ar elektroninio spaudo metaduomenų laukai (Specifikacijos 1 priedo 3 skyrius).

part_883fbda63f034766aa17c163828c8916_end

38. Su PAdES parašu susieti dokumento registravimo metaduomenys (Specifikacijos 1 priedo 2 skyrius) saugomi metaduomenų šaltinio pavidalu PDF parašo formos lauko žodyno lauke „Metadata“.

part_2cb608f41aea4928820c4eab4c853b81_end

39. Elektroniniame dokumente gali būti kitų PDF-1.7 ir PDF/A-3 standartuose bei XMP specifikacijoje apibrėžtų neprivalomų metaduomenų, kai jų įtraukimo būdas nepažeidžia šios Specifikacijos reikalavimų.

part_7cd91bf6fa4b425497e68f69db9e9d85_end

40. Elektroninis dokumentas, atsižvelgiant į jo gyvavimo ciklą, gali turėti ir kitų (papildomų) metaduomenų, kurie nėra apibrėžti šioje Specifikacijoje ir jos 39 punkte nurodytuose standartuose ir specifikacijose. Jeigu šie papildomi metaduomenys fiksuojami XMP formatu, elektroniniame dokumente turi būti pateikta ir naujus metaduomenų elementus bei jų reikšmių tipus aprašanti XMP metaduomenų plėtinio schema, sudaryta pagal PDF/A-3 standarto 6.6.2.3 skyriuje nustatytus reikalavimus. Jei papildomi metaduomenys fiksuojami PDF žodynų laukuose, naudojamų papildomų laukų vardų prefiksas turi būti apibrėžtas PDF dokumento katalogo žodyno plėtinių žodyne pagal PDF-1.7 standarto 7.12 skyriuje nustatytus reikalavimus.

part_2de6c02c325b4f688f2d24673e37c684_end

41. Sudarant elektroninį dokumentą, PDF dokumento informacijos žodyno (PDF-1.7 standarto 14.3.3 skyrius) kurti nerekomenduojama. Jeigu šis žodynas kuriamas, PDF dokumento katalogo metaduomenų šaltinyje privalo būti nurodytos PDF žodyno laukus atitinkančios XMP metaduomenų reikšmės, atsižvelgiant į PDF/A-3 standarto 6.6.3 skyriuje pateiktą PDF žodyno laukų ir XMP metaduomenų atitikčių lentelę.

part_465e8903885343038f44d54b677c2673_end

42. Elektroninio dokumento sudarymo ir tikrinimo priemonės privalo sudaryti ir patikrinti šioje Specifikacijoje apibrėžtus metaduomenis. Interaktyvios programinės priemonės privalo atvaizduoti Specifikacijoje apibrėžtus elektroninio dokumento metaduomenis. Kiti metaduomenys, kurių programinės priemonės nepalaiko, turi būti ignoruojami, išskyrus tuos atvejus, kai jų įtraukimo būdas pažeidžia šios Specifikacijos reikalavimus.

part_3c3638703a0e49c6a5a018b971c16d22_end

43. Elektroninio dokumento metaduomenys privalo būti pasirašyti PAdES parašu.

part_f566d3be39ea4d02bc9c584671b5f82e_end

44. Pasirašyto elektroninio dokumento metaduomenis draudžiama šalinti, keisti ar pildyti (pvz., inkrementinio keitimo būdu), išskyrus šios Specifikacijos 91 punkte nurodytus atvejus.

 

part_7be7ef5e41a749caabdf98826768bc81_end

part_c1f9b8cac0dd4c6180892d9f134f963c_end

VI SKYRIUS

 

ELEKTRONINIAI PARAŠAI ir ELEKTRONINIAI SPAUDAI

 

45. Elektroninis dokumentas pasirašomas PAdES parašu, kurio duomenys saugomi PDF parašo žodyno „Contents“ lauke saugomame CAdES formato skaitmeniniame paraše, kituose PDF parašo žodyno laukuose, PDF dokumento laiko žymų žodynuose ir DSS žodynuose.

part_4788bc02f2c646308dab240d72258d96_end

46. PAdES parašu turi būti pasirašomi visi PDF rinkmenoje esantys duomenys, išskyrus paties skaitmeninio parašo reikšmę (PAdES standarto 1 dalis, 6.3 skyrius; PDF/A-3 standarto B priedas).

part_9c6eb9af2ce1410ea6e3e33bd21449e0_end

47. Elektroninis dokumentas pasirašomas tik daugiapakopiu pasirašymo būdu. Lygiagretusis pasirašymo būdas draudžiamas.

part_8e136c527e1747739118d51b18a30ecf_end

48. Elektroniniame dokumente galimi šie PAdES parašai:

48.1. kvalifikuoti elektroniniai parašai;

part_8929a579be5d48609a1fd0e12ba91322_end

48.2. kvalifikuoti elektroniniai spaudai;

part_f18a8d1f1abd467d8710ecf02c21ab77_end

48.3. elektroniniai parašai ar elektroniniai spaudai, užtikrinantys duomenų autentiškumą ir vientisumą.

part_d959fc28c1224fd8990c602a888ff415_end

part_fe6034cb4eb644f7b186e85b2cffbd66_end

49. Elektroninių dokumentų pasirašymo, tvirtinimo, suderinimo ir kopijos tikrumo patvirtinimo paskirties (Specifikacijos 1 priedo 10 pastaba) PAdES parašai turi būti kvalifikuoti elektroniniai parašai arba kvalifikuoti elektroniniai spaudai.

part_d5137a5de3d0458abcbe172f2e208fce_end

50. Galimos tik šios elektroninio spaudo paskirtys: tvirtinimas, suderinimas, registravimas, gauto dokumento registravimas, archyvinis patvirtinimas, kopijos tikrumo patvirtinimas, autentiškumo (vientisumo) patvirtinimas (Specifikacijos 1 priedo 10 pastaba).

part_a1e096764e504ead8f65af72f487b52a_end

51. PAdES parašai turi būti kuriami vadovaujantis parašo taisyklėmis (jeigu jos yra), LST EN 319 102-1 V1.1.1:2016 (Specifikacijos 12 priedo 5 punktas) standarte aprašytomis procedūromis ir laikantis PAdES standarte apibrėžtų reikalavimų.

part_b24fa51cb14e48c3ac877964c9299abc_end

52. Kvalifikuoti elektroniniai parašai turi būti sukurti naudojant saugią elektroninio parašo formavimo sistemą ir patvirtinti galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, atitinkančiu standartą LST EN 319 412-2 V2.1.1:2016 (Specifikacijos 12 priedo 8 punktas). Kvalifikuoti elektroniniai spaudai turi būti patvirtinti galiojančiu kvalifikuotu elektroninio spaudo sertifikatu, atitinkančiu standartą LST EN 319 412-3 V1.1.1:2016 (Specifikacijos 12 priedo 9 punktas).

part_9d935e7f04794c30940e15dc1134967b_end

53. Elektroniniame dokumente galimi tik PAdES-B-B, PAdES-B-T, PAdES-B-LT arba PAdES-B-LTA formato PAdES parašai. Atsižvelgiant į tai, kad PAdES standartas yra universalus ir numato alternatyvas, Specifikacijoje sukonkretinamas PAdES parašų elementų naudojimas konkretaus taikymo atveju.

part_91618da843204e6ea8e0f806530b8821_end

54. Elektroninio dokumento turinyje gali būti pridedama PAdES parašo buvimą atvaizduojanti informacija (PDF standarto 12.7.4.5 skyrius). Ji elektroniniame dokumente pridedama prieš PAdES parašo sudarymą ir gali būti sudaryta iš tekstinės ir (arba) grafinės informacijos (pvz., sertifikato duomenų).

part_c8ea0b0c24654eeba1e1d43b229272a2_end

55. Jeigu elektroninio dokumento turinyje pridedama PAdES parašo buvimą atvaizduojanti informacija:

55.1. ji negali uždengti dokumento turinį atvaizduojančios informacijos;

part_1e0dd7e86bf24af399392bd539c41236_end

55.2. elektroniniame dokumente konkretaus PAdES parašo buvimas gali būti atvaizduotas ne daugiau kaip vieną kartą – PDF parašo žodynas gali būti susietas tik su vienu „Widget“ tipo PDF anotacijų žodynu (angl. widget annotations dictionary; PDF standarto 12.5.6.19 skyrius). PDF parašo ir PDF anotacijų žodynai susiejami PDF parašo formos lauko žodyne.

part_9b56618e244b4e53a9c6f81e846ae6c4_end

part_bbd79f5476b94fc989671cc161a0108b_end

56. Elektroninis dokumentas gali būti papildytas PAdES parašais, modifikuojant PDF rinkmeną inkrementinio keitimo būdu, kaip tai aprašyta PDF-1.7 standarto 7.5.6 skyriuje.

part_99b3bc7fbee14ebda6f8dba7486cbaef_end

57. Visi PDF rinkmenoje esantys skaitmeniniai parašai turi būti tvirtinamieji (angl. approval), kaip tai aprašyta PDF-1.7 standarto 12.8.1 skyriuje. Kiti šiame skyriuje aprašyti sertifikavimo (angl. certification) ir naudojimo teisių (angl. usage rights) skaitmeniniai parašai draudžiami.

part_ae571fb4a59e4c6baec21c0ec071dda7_end

58. Jeigu sudarant PAdES parašą užpildomas PDF parašo formos lauko pradinių reikšmių žodynas (angl. signature field seed value dictionary), apibrėžtas PDF-1.7 standarto 12.7.4.5 skyriuje, jame nurodyti ribojimai neturi prieštarauti šios Specifikacijos reikalavimams.

part_d8c82717d0e346a8a09e17a8d5e67b93_end

59. PDF parašo žodyno laukai turi būti užpildyti taip, kaip nurodyta šios Specifikacijos 5 priede.

part_d3d844fa0de5430598bbabb749444db8_end

60. PDF parašo žodyno „Contents“ lauke saugomi skaitmeninio parašo duomenys turi būti CAdES formato. CAdES formato skaitmeninio parašo atributų leistinumas ir privalomumas nurodytas PAdES standarto 5.2 ir 6.3 skyriuose bei sukonkretintas Specifikacijos 8 priede.

part_d44f242803eb451b93df37db9a0012a6_end

61. PDF parašo žodyno „Contents“ lauke saugomo CAdES formato skaitmeninio parašo duomenų struktūra, elementų privalomumo ir reikšmių pildymo reikalavimai nurodyti šios Specifikacijos 8 priede, algoritmai PAdES parašams formuoti pateikti Specifikacijos 7 priede.

part_abbe4364f1a5450998e04ea9071c1de7_end

62. PDF parašo žodyno „Contents“ lauke saugomo CAdES formato skaitmeninio parašo atributai turi būti užkoduoti naudojant DER koduotę.

part_9060cf005f3c479aab1f40f8f9694e59_end

63. Tam, kad būtų galima automatinėmis priemonėmis patikrinti PAdES parašą baigus galioti pasirašančiojo asmens sertifikatui (kai baigiasi sertifikato galiojimo terminas arba sertifikatas paskelbiamas negaliojančiu), į elektroninį dokumentą turi būti įtraukti parašo galiojimą patvirtinantys duomenys ir elektroninės laiko žymos.

part_13308ec2609b4eb281221fc6087b058b_end

64. Parašo galiojimą patvirtinantys duomenys turi būti išsaugoti PDF dokumento duomenų saugyklos žodyne (angl. document security store dictionary, DSS), kaip aprašyta PAdES standarto 5.4 skyriuje.

part_57c65aa7de164d62abe5d37f3fcb94d8_end

65. PDF formato rinkmenoje gali būti naudojamos dviejų rūšių elektroninės laiko žymos:

65.1. parašo laiko žyma, saugoma CAdES formato skaitmeninio parašo nepasirašomame elektroninės laiko žymos atribute „signature‑time‑stamp“ (objekto identifikatorius „id‑aa‑signatureTimeStampToken“; CAdES standarto 5.3 skyrius), patvirtinanti PAdES parašo, į kurį yra įtraukta, egzistavimą iki parašo laiko žymoje nurodyto laiko;

part_1e09e1f3d620440eaec9b9edd3f1bed2_end

65.2. PDF dokumento laiko žyma, saugoma PDF dokumento laiko žymos žodyne, patvirtinanti visų iki jos sudarymo įtrauktų PAdES parašų, parašų tikrinimo duomenų ir elektroninių laiko žymų (tiek parašų laiko žymų, tiek PDF dokumento laiko žymų) egzistavimą iki PDF dokumento laiko žymoje nurodyto laiko.

part_dbeea2d8cb54400a8343b147bd30bca4_end

part_140842e45f964a88a8262c5414643254_end

66. Visos elektroninės laiko žymos turi atitikti standartą LST EN 319 422 V1.1.1:2016 (Specifikacijos 12 priedo 10 punktas). Elektroninės laiko žymos turi būti gaunamos HTTP arba HTTPS protokolu pagal RFC 3161 rekomendacijas (Specifikacijos 12 priedo 213 punktas). Kvalifikuotuose elektroniniuose parašuose ir kvalifikuotuose elektroniniuose spauduose turi būti naudojamos kvalifikuotos elektroninės laiko žymos, atitinkančios LST EN 319 422 V1.1.1:2016 standarto (Specifikacijos 12 priedo 10 punktas) 9 skyriaus reikalavimus.

part_10170ed3e3ea4de8a51c12b39fc4c7eb_end

67. CRL sąrašai turi atitikti RFC 5280 rekomendacijas (Specifikacijos 12 priedo 247 punktas) ir turi būti gaunami HTTP arba HTTPS protokolu.

part_3d5ade118b6c4245923a62c1eb342baf_end

68. OCSP paslaugų atsakymai turi atitikti RFC 6960 rekomendacijas (Specifikacijos 12 priedo 26 punktas) ir turi būti gaunami HTTP arba HTTPS protokolu.

part_f5779ebb8e9f4b81ac193fd130558c17_end

69. PDF dokumento laiko žymos žodyno laukai turi būti užpildyti taip, kaip nurodyta šios Specifikacijos 6 priede.

part_9480b6b5ac10406080f0283a793c65e8_end

70. Elektroniniame dokumente galimi einamieji, trumpalaikiai ir ilgalaikiai PAdES parašai.

part_b69daec3be3d408e82c09da7a5b2ac88_end

71. Einamasis PAdES parašas yra PAdES-B-B formato skaitmeninis parašas be parašo laiko žymos, esantis PDF formato rinkmenoje, kurioje nėra nė vienos PDF dokumento laiko žymos, patvirtinančios PAdES parašo egzistavimą iki PDF dokumento laiko žymoje nurodyto laiko.

part_034553aa400c4f55acc8d594c9c962b4_end

72. Trumpalaikiai PAdES parašai gali būti dviejų tipų:

72.1. PAdES-B-T arba PAdES-B-LT formato skaitmeninis parašas su parašo laiko žyma, esantis PDF formato rinkmenoje, kurioje nėra nė vienos PDF dokumento laiko žymos, patvirtinančios parašo galiojimą patvirtinančių duomenų egzistavimą iki PDF dokumento laiko žymoje nurodyto laiko (Specifikacijos 9 priedo 1 punktas);

part_e5b2c2e804e54268924857a202c980dd_end

72.2. PAdES-B-T arba PAdES-B-LT formato skaitmeninis parašas be parašo laiko žymos, esantis PDF formato rinkmenoje, kurioje yra PDF dokumento laiko žyma, patvirtinanti PDF parašo egzistavimą iki PDF dokumento laiko žymoje nurodyto laiko, ir nėra nė vienos PDF dokumento laiko žymos, patvirtinančios parašo galiojimą patvirtinančių duomenų egzistavimą iki PDF dokumento laiko žymoje nurodyto laiko (Specifikacijos 9 priedo 2 punktas).

part_6b9d304b3db9412b8e1ff02e859c4824_end

part_e9cc0100e8784b0fa422c2ebad9b8e7f_end

73. Ilgalaikiai PAdES parašai gali būti dviejų tipų:

73.1. PAdES-B-LTA formato skaitmeninis parašas su parašo laiko žyma, esantis PDF formato rinkmenoje, kurioje yra parašo galiojimą patvirtinantys duomenys ir bent viena PDF dokumento laiko žyma, patvirtinanti parašo galiojimą patvirtinančių duomenų egzistavimą iki PDF dokumento laiko žymoje nurodyto laiko (Specifikacijos 9 priedo 3 punktas);

part_d834abd43c27497a93279a1163b9d63a_end

73.2. PAdES-B-LTA formato skaitmeninis parašas be parašo laiko žymos, esantis PDF formato rinkmenoje, kurioje yra bent dvi PDF dokumento laiko žymos ir parašo galiojimą patvirtinantys duomenys. Pirmoji PDF dokumento laiko žyma turi patvirtinti PAdES parašo egzistavimą iki pirmojoje PDF dokumento laiko žymoje nurodyto laiko. Parašo galiojimą patvirtinantys duomenys turi būti įtraukti vėliau nei pirmoji PDF dokumento laiko žyma. Antroji PDF dokumento laiko žyma turi patvirtinti parašo galiojimą patvirtinančių duomenų egzistavimą iki antrojoje PDF dokumento laiko žymoje nurodyto laiko (Specifikacijos 9 priedo 4 punktas).

 

part_968ec9284993406ab048553a5cbd33f9_end

part_605f810ecba54f1cb9eaf5a0dbeabe45_end

part_bbebdcfd9346426fbe3fea8e76403905_end

VII SKYRIUS

 

ELEKTRONINIO DOKUMENTO TIKRINIMAS

 

74. Elektroninio dokumento tikrinimas susideda iš:

74.1. elektroninio dokumento atitikties Specifikacijai tikrinimo;

part_de7eed66830345e992320743f4640732_end

74.2. elektroninio dokumento PAdES parašų galiojimo tikrinimo.

part_d2aa52cb255a49a29909b764214611ce_end

part_6196d64e4a5c4e9a898bf407babc3d97_end

75. Elektroninio dokumento atitikties Specifikacijai tikrinimo metu turi būti patikrinta, ar elektroninis dokumentas atitinka visus šioje Specifikacijoje nustatytus elektroninio dokumento pakuotės, struktūros, metaduomenų ir PAdES parašų formato reikalavimus, atsižvelgiant į reikalavimų lygmenis.

part_0b5026dea0ae43d1a26a0619ff42f511_end

76. Jei PDF dokumento katalogo žodyno metaduomenų šaltinyje yra deklaruojama atitiktis „A“ reikalavimų lygmeniui (Specifikacijos 1 priedas), turi būti tikrinama elektroninio dokumento atitiktis Specifikacijos A lygmens reikalavimams. Visais kitais atvejais turi būti tikrinama elektroninio dokumento atitiktis Specifikacijos B lygmens reikalavimams.

part_bb148c8bccb04e748028fc712a486a03_end

77. PDF rinkmenos atitikties deklaruoto standarto (PDF/A-3) reikalavimams patikra neturi apsiriboti vien tik šios Specifikacijos 36.1 papunktyje nurodytų metaduomenų egzistavimo patikra.

part_d54bfe7c2c17429eb57256817768594a_end

78. Visų PAdES parašų galiojimo tikrinimas turi būti atliekamas vadovaujantis LST EN 319 102-1 V1.1.1:2016 standarte (Specifikacijos 12 priedo 5 punktas) aprašytomis procedūromis ir laikantis PAdES standarte apibrėžtų reikalavimų. Tikrinant kvalifikuotus elektroninius parašus, papildomai turi būti vadovaujamasi Reglamento 32 straipsnio nuostatomis, o tikrinant kvalifikuotus elektroninius spaudus – Reglamento 40 straipsnio nuostatomis, reglamentuojančiomis kvalifikuotų elektroninių spaudų galiojimo patvirtinimą.

part_9787a5275ce44f2eb6194f70b2a539f2_end

79. Jei PAdES parašas nėra kvalifikuotas elektroninis parašas ar kvalifikuotas elektroninis spaudas, jis turi būti patvirtintas elektroninio parašo arba elektroninio spaudo sertifikatu, išduotu patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo, kuriuo PAdES parašo tikrintojas pasitiki.

part_6aa330dc5a474dfca2c02690a2554aa4_end

80. PAdES paraše esančios elektroninės laiko žymos turi būti kvalifikuotos arba sukurtos patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų, kuriais PAdES parašo tikrintojas pasitiki.

part_9bb92d06c0c24abf8a87a0dc45bbd83b_end

81. PAdES parašo galiojimą patvirtinantys duomenys turi būti sukurti kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo, arba patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo, kuriuo PAdES parašo tikrintojas pasitiki. Paslaugų teikėjas turi turėti teisę teikti parašo galiojimą patvirtinančius duomenis apie tikrinamą sertifikatą kaip tai yra nurodyta RFC 5280 (Specifikacijos 12 priedo 24 punktas) ir RFC 6960 (Specifikacijos 12 priedo 26 punktas) rekomendacijose.

part_e1f0057dc5ff4b0c872e0d9afa34c8be_end

82. Jeigu yra parašo laiko žyma ar PDF dokumento laiko žymos, patvirtinančios tikrinamo PAdES parašo egzistavimą iki jose nurodyto laiko, tai šiam PAdES parašui patvirtinti naudoti sertifikatai ir sertifikatų seka tikrinami anksčiausio laiko, nurodyto tose elektroninėse laiko žymose, atžvilgiu. Jeigu tokių elektroninių laiko žymų nėra, tai PAdES parašui patvirtinti naudoti sertifikatai ir sertifikatų seka tikrinami einamojo laiko atžvilgiu.

part_b017cb80809a44c488a641112cb93b76_end

83. Jeigu yra PDF dokumento laiko žymos, patvirtinančios tikrinamo parašo galiojimą patvirtinančių duomenų egzistavimą iki jose nurodyto laiko, tai šie parašo galiojimą patvirtinantys duomenys tikrinami anksčiausio laiko, nurodyto tose elektroninėse laiko žymose, atžvilgiu. Jeigu tokių elektroninių laiko žymų nėra, tai parašo galiojimą patvirtinantys duomenys tikrinami einamojo laiko atžvilgiu.

part_0e0e22f7334f42debd2fe307468c121b_end

84. Jeigu yra PDF dokumento laiko žymos, patvirtinančios tikrinamos elektroninės laiko žymos (tiek parašo laiko žymos, tiek PDF dokumento laiko žymos) egzistavimą iki jose nurodyto laiko, tai šią elektroninę laiko žymą patvirtinantis sertifikatas ir sertifikatų seka tikrinami anksčiausio laiko, nurodyto tose elektroninėse laiko žymose, atžvilgiu. Jeigu tokių elektroninių laiko žymų nėra, tai elektroninę laiko žymą patvirtinantis sertifikatas ir sertifikatų seka tikrinami einamojo laiko atžvilgiu.

part_cf1c1cb73b684c1ba258783971560615_end

85. Sertifikatų galiojimą patvirtinantys duomenys (OCSP paslaugos atsakymai ar CRL sąrašai) laikomi tinkamais PAdES parašui ar elektroninei laiko žymai tikrinti, jeigu atitinka bent vieną šių reikalavimų:

85.1. sertifikatų galiojimą patvirtinantys duomenys yra surinkti PAdES parašo ar elektroninės laiko žymos tikrinimo metu;

part_276f8236628844a4a5b4dcfbf029495f_end

85.2. sertifikatų galiojimą patvirtinantys duomenys yra surinkti ir įtraukti į dokumentą ne anksčiau, nei buvo įtraukta anksčiausia iš elektroninių laiko žymų, patvirtinančių PAdES parašo egzistavimą iki jose nurodyto laiko (elektroninės laiko žymos tikrinimo atveju – ne anksčiau, nei buvo sukurta pati tikrinamoji elektroninė laiko žyma).

part_c7b42fe5596140bfbeb8e4e5a7aec315_end

part_da7669daf7b54f438c2ab64a8a84b1be_end

86. Kiekvienas PAdES parašas tikrinamas neatsižvelgiant į kitų elektroninio dokumento PAdES parašų galiojimą.

 

part_6c54b6985e0c42e18982d9c188dfda3f_end

part_6eca89303be741a988c301b213632b10_end

VIII SKYRIUS

 

SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ LYGMENYS

 

87. Pagal šią Specifikaciją sudarytas elektroninis dokumentas turi būti rengiamas pagal Specifikacijos 4 punkte apibrėžtus A arba B reikalavimų lygmenis.

Specifikacijos reikalavimų, skirtingai taikomų A ir B lygmens elektroniniams dokumentams, suvestinė pateikta Specifikacijos 10 priede.

part_1d2b6856b7a3497d82048e53c0ac91b4_end

88. Elektroniniame dokumente atitiktis reikalavimų lygmeniui turi būti deklaruojama xmp:Identifier elemente PDF dokumento katalogo metaduomenų šaltinyje, kaip nurodyta Specifikacijos 1 priedo 1 skyriuje. B lygmens elektroniniam dokumentui šis reikalavimas neprivalomas.

part_ec3da66e4e3544e6b21dba49870a2881_end

89. A lygmens dokumentas iš B lygmens dokumento formuojamas, papildant jį privalomais A lygmens metaduomenimis ir objektais inkrementinio keitimo būdu.

part_79f753e08b1a4b28abf257e386c340b7_end

90. Bet kokie Specifikacijos leidžiami elektroninio dokumento turinio ar metaduomenų papildymai ir pakeitimai turi būti patvirtinti PAdES parašu, kuris apimtų visą rinkmeną, įskaitant visus atliktus papildymus ir pakeitimus.

part_4a5fa03a452648328d7b884c382a0916_end

91. Leidžiami tik šie dokumento pakuotės, turinio ir metaduomenų keitimo (inkrementinio keitimo būdu) atvejai:

91.1. elektroninio dokumento papildymas nauju PAdES parašu kartu su registravimo metaduomenimis arba be jų (Specifikacijos 56 punktas);

part_45de8e71f40d4c0ab5a9e28c26ba3593_end

91.2. elektroninio dokumento papildymas parašo galiojimą patvirtinančiais duomenimis (DSS ir VRI žodynuose);

part_ae191451528841309804c15f61b99091_end

91.3. elektroninio dokumento papildymas nauja PDF dokumento laiko žyma;

part_ca91134a11fe480aa8d7528963eaef7b_end

91.4. turinio papildymas PAdES parašų buvimo atvaizdavimo informacija (Specifikacijos 55 punktas);

part_c88acb747bd949cc95e7f67c771d4636_end

91.5. PDF dokumento katalogo plėtinių žodyno papildymas PDF žodyno laukų prefiksu „LTUd“ (Specifikacijos 15 punktas);

part_2fb1e5da3911403188076774576afb20_end

91.6. B lygmens elektroninio dokumento PDF dokumento katalogo žodyno metaduomenų šaltinio papildymas XMP metaduomenų plėtinio schema (Specifikacijos 36.2 papunktis);

part_b615e0aa9e7b49fc8ea4ada3f55f5e80_end

91.7. B lygmens elektroninio dokumento PDF dokumento katalogo žodyno metaduomenų šaltinio papildymas dokumento sudarymo ir kitais metaduomenimis (Specifikacijos 36.3 papunktis, 39, 40 punktai);

part_5f84d1aeb56247d19ed901924926daa5_end

91.8. dokumento sudarymo metaduomenyse xmp:Identifier reikšmių rinkinio papildymas arba pakeitimas nauja elektroninio dokumento atitikties reikalavimų lygmeniui deklaracijos reikšme (Specifikacijos 1 priedo 1 skyrius);

part_1d5dcde96d194792888187b362f4b9aa_end

91.9. dokumento sudarymo metaduomenyse xmp:Identifier reikšmių rinkinio papildymas nauja elektroninio dokumento atitikties specifikacijos redakcijai deklaracijos reikšme (Specifikacijos 1 priedo 1 skyrius), jeigu jos nebuvo.

part_68907e1f38a44d4cab101d37a9eff96b_end

part_8d1eec65191a4ba2a2ceea571e142d60_end

92. B lygmens elektroninį dokumentą pildant dokumento sudarymo metaduomenimis, juose rekomenduojama nurodyti xmpMM:History metaduomenis, kuriais būtų aprašyti atlikti papildymai. Šie „XMP Media Management“ schemos vardų zonoje (XMP specifikacijos 4 skyrius) apibrėžti standartiniai metaduomenys yra skirti informacinių išteklių valdymo sistemoms ir juos naudojant vadovaujamasi PDF/A-3 standarto 6.6.6 skyriumi ir XMP specifikacija (Specifikacijos 12 priedo 230 punktas).

 

part_7e23f88fdadf4bae89c153f9bbe58717_end

part_2d82d90ce10e400e9925214e89290025_end

                                 IX SKYRIUS

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

93. Dokumentų, kuriais remiantis parengta Specifikacija, sąrašas pateikiamas šios Specifikacijos 12 priede.

part_7591ed22dd9545169da9a5aeecbce047_end

part_9bd8b030124e4ea884b299b5feb1c114_end

part_4c0430248dfd451eab4991afc523d6ac_end

 

Elektroninio dokumento specifikacijos PDF-RC-V1.0

1 priedas

 

________________________

 

metaduomenys

 

 

i SKYRIUS

dokumento sudarymo metaduomenys

 

Dokumento sudarymo metaduomenys nurodomi PDF dokumento katalogo žodyno metaduomenų šaltinyje. Šie metaduomenys neprivalomi B lygmens elektroniniame dokumente. Metaduomenų pavyzdys pateikiamas 4 priedo I skyriuje.

Metaduomuo

XMP vardas1

Tipas2

Privalomas A lygmens dokumentui

Aprašas

Elektroninio dokumento specifikacijos identifikacinis žymuo

LTUd:standardVersion

Riboto pasirinkimo tekstas

Taip

Šią specifikaciją atitinkančiam elektroniniam dokumentui nurodoma reikšmė „PDF-RC-V1.0“.

Dokumento atitikties reikalavimų lygmeniui deklaracija

xmp:Identifier

Teksto reikšmių rinkinys

Taip

Atitiktis reikalavimų lygmeniui deklaruojama rinkinyje įdėjus reikšmę, kuria nurodomas lygmuo ir reikšmės kvalifikatorius. Deklaravimui turi būti naudojama reikšmės struktūra, pateikta šio priedo 6 pastaboje.

Dokumento atitikties specifikacijos redakcijai deklaracija

Ne

Atitiktis specifikacijos redakcijai deklaruojama rinkinyje įdėjus reikšmę, kuria nurodomas redakcijos numeris ir reikšmės kvalifikatorius. Deklaravimui turi būti naudojama reikšmės struktūra, pateikta šio priedo 7 pastaboje.

Dokumento sudarytojai

LTUd:authors

Asmens tipo reikšmių seka

Taip

Reikšmių seka, kuria aprašytas vienas ar daugiau juridinių ar fizinių asmenų, sudariusių dokumentą. Seka privalo turėti bent vieną reikšmę.

Sudarytojų pavadinimų (LTUdEnt:name lauko) reikšmės turi būti pakartotos metaduomens dc:creator reikšmėje.

Adresatai

LTUd:recipients

Asmens tipo reikšmių seka

Taip, pagal pobūdį

Jeigu adresatai nurodomi, jie metaduomenyse fiksuojami reikšmių seka, kuria aprašytas vienas ar daugiau juridinių ar fizinių asmenų, nurodytų kaip adresatai. Nurodyta seka privalo turėti bent vieną reikšmę. Jei adresatai nenurodomi, metaduomens neturi būti iš viso.

Dokumento pavadinimas

dc:title

Tekstas skirtingomis kalbomis

Taip

Privaloma užpildyti reikšmę su atributo xml:lang reikšme „x-default“.

Dokumento sudarytojų – juridinių asmenų – pavadinimai ar fizinių asmenų vardai ir pavardės

dc:creator

Pavadinimo tipo reikšmių seka

Taip

Dokumentą formuojanti priemonė turi užpildyti šį metaduomenį sudarytojų (LTUd:authors) pavadinimo (LTUdEnt:name lauko) reikšme. Dokumento metaduomenis skaitanti priemonė turi naudoti metaduomenų elemente LTUd:authors nurodytas reikšmes.

Dokumento kalbos

dc:language

Kalbos kodų rinkinys

Ne

Nurodoma, kokiomis kalbomis yra parengtas dokumentas. Lietuvių kalba sudarytiems dokumentams rekomenduojama nurodyti reikšmę „lt-LT“.

Dokumento egzemplioriaus identifikacinis žymuo

LTUd:documentCopyIdentifier

Tekstas

Ne

Metaduomuo skirtas to paties dokumento egzemplioriams (ne tapačioms kopijoms) atskirti, pvz., skirtingiems sutarties egzemplioriams Lietuvai ir Latvijai.

Dokumento parašų ir spaudų duomenys kopijoje

LTUd:originalSignatures

Parašo tipo reikšmių seka

Ne

Į dokumento elektroninę kopiją iš originalaus dokumento perkelti dokumento parašų ir spaudų metaduomenys.

Dokumento registravimo duomenys kopijoje

LTUd:originalRegistrations

Registracijos tipo reikšmių seka

Ne

Į dokumento elektroninę kopiją iš originalaus dokumento perkelti dokumento registracijos (LTUd:registration) metaduomenys.

Gauto dokumento registravimo duomenys kopijoje

LTUd:originalReceptions

Registracijos tipo reikšmių seka

Ne

Į dokumento elektroninę kopiją iš originalaus dokumento perkelti gauto dokumento registracijos (LTUd:reception) metaduomenys.

Dokumento gavėjai kopijoje

LTUd:originalReceivers

Asmens tipo reikšmių seka

Ne

Į dokumento elektroninę kopiją iš originalaus dokumento perkelti dokumento gavėjų (LTUd:receiver) metaduomenys.

Elektroninį dokumentą suformavusios priemonės pavadinimas ir versija

xmp:CreatorTool

Programinės įrangos pavadinimas

Ne

Rekomenduojamas reikšmės užpildymo formatas pateiktas reikšmės tipo apraše.


 

part_ee030245cc7242e4800b540e0597ebac_end

ii SKYRIUS

dokumento registravimo metaduomenys

Dokumento registravimo metaduomenys nurodomi PDF parašo formos lauko žodyno metaduomenų šaltinyje. Šie metaduomenys neprivalomi B lygmens elektroniniame dokumente. Metaduomenų pavyzdžiai pateikiami 4 priedo II ir III skyriuose.

Metaduomuo

XMP vardas1

Tipas2

 

Privalomas
A lygmens dokumentui

Aprašas

Sudaryto dokumento registravimo duomenys

LTUd:registration

Registracija

 

Taip, jei registravimą nustato teisės aktai

Pildo elektroninio dokumento sudarytojas.

Dokumente gali būti nulis ar daugiau metaduomenų. Viename PDF parašo formos lauko žodyno metaduomenų šaltinyje gali būti nurodytas ne daugiau kaip vienas metaduomuo.

Gauto dokumento registravimo duomenys

LTUd:reception

Registracija

 

Taip, jei registravimą nustato teisės aktai

Pildo elektroninio dokumento gavėjas.

Dokumente gali būti nulis ar daugiau metaduomenų. Viename PDF parašo formos lauko žodyno metaduomenų šaltinyje gali būti nurodytas ne daugiau kaip vienas metaduomuo.

Kai nurodomi gauto dokumento registracijos metaduomenys, tame pačiame metaduomenų šaltinyje turi būti nurodyti ir dokumento gavėjo metaduomenys (LTUd:receiver).

Dokumento gavėjas

LTUd:receiver

Asmuo

 

Taip, jei registravimą nustato teisės aktai

Pildo elektroninio dokumento gavėjas.

Dokumente gali būti nulis ar daugiau metaduomenų. Viename PDF parašo formos lauko žodyno metaduomenų šaltinyje gali būti nurodytas ne daugiau kaip vienas metaduomuo.

 

part_7cca2e1a84c247b79ad43dd599bdc7d0_end

iii SKYRIUS

Elektroninių parašų IR ELEKTRONINIŲ SPAUDŲ metaduomenys

Elektroninių parašų ir elektroninių spaudų metaduomenys nurodomi kiekvieno PDF parašo žodyno laukuose.

Metaduomuo

PDF parašo žodyno lauko raktas (vardas)

Tipas8

Privalomas A lygmens dokumentui

Privalomas B lygmens dokumentui

Aprašas

Elektroninio parašo ar elektroninio spaudo paskirtis

Reason arba
Contents
lauke saugomame CAdES formato skaitmeninio parašo atributute9

Tekstas (text string),
ar objekto identifi-katorius10

Ne11

Ne11

Elektroninio parašo ar elektroninio spaudo paskirtį žyminčios reikšmės nurodytos šio priedo 10 pastaboje.

Elektroninį parašą ar elektroninį spaudą sudaręs asmuo

Name

Tekstas

(text string)

Taip,
jei šių duomenų nėra sertifikate

Taip,
jei šių duomenų

nėra sertifikate

Jeigu elektroninį parašą sudariusio asmens vardas ir pavardė yra nurodyti ir sertifikate, ir šiame PDF parašo žodyno lauke, tai vardas ir pavardė turi sutapti. Jeigu jie nesutampa, naudojami duomenys iš sertifikato.

Jeigu elektroninį spaudą sudariusio juridinio asmens pavadinimas yra nurodytas ir sertifikate, ir šiame PDF parašo žodyno lauke, tai pavadinimas turi sutapti. Jeigu jie nesutampa, naudojami duomenys iš sertifikato.

Elektroninį parašą sudariusio asmens pareigos

LTUd_Role

Tekstas

(text string)

Taip,
jei pasirašo viešo juridinio asmens atstovas

Ne

 

Elektroninio parašo ar elektroninio spaudo sudarymo data (deklaruojama)

M12

Data

(date)

Taip

Taip

 

Elektroninį parašą sudariusio asmens pastaba

LTUd_SignerNotes

Tekstas

(text string)

Taip, pagal pobūdį

Ne

Vizavimo pastaba, rezoliucijos tekstas, žyma apie užduoties įvykdymą ar kita.

Pastabos:

1. Lentelėje nurodyti XMP vardai, susidedantys iš XML prefikso ir elemento vardo (prefix:local), kaip tai apibrėžta XMP specifikacijos 2 skyriuje „Schemas and Namespaces“. Metaduomenų schemoms apibrėžti naudojamų XMP vardų prefiksų paaiškinimai pateikti šioje lentelėje:

 

Prefiksas

URI

XMP/XML schema

LTUd

http://archyvai.lt/pdf-ltud/2013/metadata/

Metaduomenų lentelėje aprašyta ir 2 priede apibrėžta XMP metaduomenų plėtinio schema.

dc

http://purl.org/dc/elements/1.1/

Dublin Core XMP metaduomenų schema, apibrėžta XMP specifikacijos 4 skyriuje „Dublin Core Schema“.

xmp

http://ns.adobe.com/xap/1.0/

XMP metaduomenų schema, apibrėžta XMP specifikacijos 4 skyriuje „XMP Basic Schema“.

rdf

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#

XML schema, apibrėžta W3C rekomendacijose „RDF/XML sintaksės specifikacija (peržiūrėta)“ (Specifikacijos 12 priedo 28 punktas).

xmpidq

http://ns.adobe.com/xmp/Identifier/qual/1.0/

xmp:Identifier metaduomenų reikšmių kvalifikatorių schema, apibrėžta XMP specifikacijos 4 skyriuje „XMP Basic Schema“.

 

part_2cd0f4ed32b648628d392fc89b5a0012_end

2. Toliau pateiktoje lentelėje aprašyti XMP metaduomenų reikšmių duomenų tipai:

 

Tipas

Aprašas

Asmuo

Šių pastabų 3 punkte aprašyta metaduomenų plėtinio struktūra.

Registracija

Šių pastabų 4 punkte aprašyta metaduomenų plėtinio struktūra.

Parašas

Šių pastabų 5 punkte aprašyta metaduomenų plėtinio struktūra.

Loginis

Reikšmė, galinti įgyti tik dvi reikšmes: taip („True“) arba ne („False“).

Data

Datos arba datos ir laiko reikšmė aprašyta XMP specifikacijos 4 skyriuje „Basic Value Types“ apibrėžtu formatu. Datų formatai be dienos parametro („YYYY“ ir „YYYY-MM“) draudžiami. Jei nurodomas laikas, turi būti nurodyta ir laiko zona.

Tekstas

Unicode koduote užkoduotas tekstas, galintis būti tuščias (turintis 0 simbolių).

Programinės įrangos pavadinimas

Tekstinio tipo reikšmė, kurios rekomenduojamas užpildymo formatas:
Organizacija Programa Versija (tekstas; tekstas;...)“, čia:

Organizacija – programinę įrangą sukūrusios organizacijos pavadinimas;

Programa – programinės įrangos pavadinimas;

Versija – konkreti programinės įrangos versija;

tekstas – papildoma informacija, nurodanti operacinės sistemos versiją, įdiegtus komponentus, kita.

Riboto pasirinkimo tekstas

(angl. closed choice) Tekstinis laukas, kuriame leidžiama nurodyti tik apibrėžtą aibę reikšmių.

Tekstas skirtingomis kalbomis

(angl. language atlernative) Alternatyvus tekstinio tipo reikšmių sąrašas. Kiekviena masyvo, aprašomo elementu rdf:Alt, reikšmė privalo turėti atributą xml:lang, kuriame turi būti nurodyta RFC 3066 rekomendacijas (Specifikacijos 12 priedo 19 punktas) atitinkanti kalbos kodo reikšmė arba reikšmė „x-default“ standartinei teksto reikšmei nurodyti.

Kalbos kodas

(angl. locale) Tekstinis laukas, kuriame nurodyta RFC 3066 rekomendacijas (Specifikacijos 12 priedo 19 punktas) atitinkanti kalbos kodo reikšmė.

Pavadinimas

Tekstas, juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas ir pavardė

Nurodyto tipo reikšmių seka

Nurodyto tipo reikšmių masyvas, aprašomas elementu rdf:Seq, kuriame elementų išdėstymo tvarka yra svarbi.

Nurodyto tipo reikšmių rinkinys

Nurodyto tipo reikšmių masyvas, aprašomas elementu rdf:Bag, kuriame elementų išdėstymo tvarka nėra svarbi.

 

part_00f70697157f49df9ae2ac2ff44f8b05_end

3. Toliau pateiktoje lentelėje aprašyta Asmens tipo
(prefiksas: LTUdEnt; URI:
http://archyvai.lt/pdf-ltud/2013/metadata/Entity/) struktūra:

 

Laukas

XMP vardas

Tipas

Privalomas (nurodžius asmenį)

Pastabos

Sudarytojui ir parašą ar spaudą sudariusiam asmeniui

Adresatui

Gavėjui

Požymis: fizinis (taip) ar juridinis (ne) asmuo

LTUdEnt:individual

Loginis

Taip

Ne

Taip

 

Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė

LTUdEnt:name

Tekstas

Taip

Taip

Taip

Sudarytojų pavadinimų (LTUdEnt:name laukų) reikšmės turi būti pakartotos dokumento metaduomens dc:creator reikšmėje.

Juridinio ar fizinio asmens kodas

LTUdEnt:code

Tekstas

Taip, jei juridinis asmuo

Ne

Taip, jei juridinis asmuo

Lauko reikšmės privalomumas turi būti tikrinamas atsižvelgiant į požymį, ar tai fizinis, ar juridinis asmuo.

Adresas

LTUdEnt:address

Tekstas

Ne

Ne

Ne

 

El. pašto adresas

LTUdEnt:eMail

Tekstas

Ne

Ne

Ne

 

 

part_4d7768f7b36f48ba9f768750a616b190_end

4. Toliau pateiktoje lentelėje aprašyta Registracijos tipo
(prefiksas: LTUdReg; URI:
http://archyvai.lt/pdf-ltud/2013/metadata/Registration/) struktūra:

 

Laukas

XMP vardas

Tipas

Privalomas (nurodžius registravimo duomenis)

Pastabos

Registravimo data

LTUdReg:date

Data

Taip

Jeigu data nurodoma su laiku, kaip tai apibrėžta XMP specifikacijoje, turi būti nurodyta ir laiko zona.

Registracijos numeris

LTUdReg:number

Tekstas

Taip

 

Juridinio asmens kodas

LTUdReg:code

Tekstas

Ne

Kai yra keli dokumento sudarytojai, nurodomas juridinio asmens, užregistravusio dokumentą, kodas. Gautame dokumente rekomenduojama nurodyti gavėjo kodą.

 

part_30485f944c884ee6965772df35ca7b6d_end

5. Toliau pateiktoje lentelėje aprašyta Parašo tipo
(prefiksas: LTUdSig; URI:
http://archyvai.lt/pdf-ltud/2013/metadata/Signature/) struktūra:

 

Laukas

XMP vardas

Tipas

Privalomas (nurodžius parašo ar spaudo duomenis)

Pastabos

Deklaruotas pasirašymo ar spaudo sukūrimo laikas

LTUdSig:signingTime

Data

Taip

Jeigu data nurodoma su laiku, kaip tai apibrėžta XMP specifikacijoje, turi būti nurodyta ir laiko zona.

Parašo ar spaudo paskirtis

LTUdSig:signingPurpose

Tekstas

Taip

Parašo ar spaudo paskirtį žyminčios reikšmės nurodytos šio priedo 10 pastaboje.

Parašą ar spaudą sudaręs asmuo

LTUdSig:signer

Asmuo

Taip

Parašo atveju nurodomi pasirašančio fizinio asmens metaduomenys. Spaudo atveju nurodomi spaudą sukūrusio juridinio asmens metaduomenys.

Parašo ar spaudo galiojimo tikrinimo informacija

LTUdSig:validationInfo

Tekstas

Ne

Metaduomenyje nurodoma parašo ar spaudo galiojimo tikrinimo informacija: nustatytas parašo galiojimas, galiojimo tikrinimo būdas, data, galiojimo tikrinimą atlikusio asmens ar sistemos duomenys ir kt.

 

part_327e93e2daa94cf7b2cb7e27796a816a_end

6. Toliau pateiktoje lentelėje aprašyta reikšmės, kuria xmp:Identifier elemente deklaruojama elektroninio dokumento atitiktis reikalavimų lygmeniui, struktūra:

 

Laukas

XMP vardas

Tipas

Pastabos

Dokumento atitikties lygmuo

rdf:value

Tekstas

Leidžiamos reikšmės:

·      „A“ - deklaruojama atitiktis A lygmeniui;

·      „B“ - deklaruojama atitiktis B lygmeniui.

Kvalifikatorius

xmpidq:Scheme

Tekstas

Reikšmė http://archyvai.lt/pdf-ltud/2013/level/“.

 

part_0c6da170cad2471796d8edc04a9e8e17_end

7. Toliau pateiktoje lentelėje aprašyta reikšmės, kuria xmp:Identifier elemente deklaruojama elektroninio dokumento atitiktis specifikacijos redakcijai, struktūra:

 

Laukas

XMP vardas

Tipas

Pastabos

Specifikacijos redakcijos numeris

rdf:value

Tekstas

Reikšmė – specifikacijos redakcijos numeris.

Kvalifikatorius

xmpidq:Scheme

Tekstas

Reikšmė http://archyvai.lt/pdf-ltud/2013/revision/“.

 

part_a6b9354cc69a4bfe9fe7282d805d6467_end

8. Teksto ir datos duomenų tipai, skirti PDF žodyno reikšmėms fiksuoti, apibrėžti PDF-1.7 standarto 7.9.2 ir 7.9.4 skyriuose.

 

part_14fe365ba3eb48868009d8418cb78fee_end

9. Jeigu CAdES formato skaitmeniniame paraše (saugomame PDF parašo žodyno lauke Contents) nėra parašo taisyklių identifikatoriaus atributo (objekto identifikatorius „id-aa-ets-sigPolicyId“), tai PAdES parašo paskirtis gali būti nurodyta tik PDF parašo žodyno lauke Reason. Jeigu CAdES formato skaitmeniniame paraše yra parašo taisyklių identifikatoriaus atributas, tai PAdES parašo paskiritis gali būti nurodyta tik CAdES formato skaitmeninio parašo atribute, kurio identifikatorius yra id-aa-ets-commitmentType. PAdES prašo paskirtis neturi būti nurodyta abejose vietose.

 

part_303bb1d370db40e8acef0bcdffd04045_end

10. Galimos parašų ir spaudų paskirtys yra:

 

Parašo ar spaudo paskirtis

Identifikatorius nurodomas PDF parašo žodyno lauke Reason ir XMP metaduomenų šaltinyje

Identifikatorius nurodomas CAdES formato skaitmeninio parašo
commitment-type-indication atribute

El. parašas ar el. spaudas privalo būti kvalifikuotas

Paskirtį galima nurodyti ir spaudui

pasirašymas

signature

id-cti-ets-proofOfOrigin (1.2.840.113549.1.9.16.6.1)


Privalo

Ne

tvirtinimas

confirmation

id-cti-ets-proofOfApproval (1.2.840.113549.1.9.16.6.5)


Privalo

Taip

PDF parašo žodyno lauko Reason reikšmė privalo būti nurodyta be kabučių mažosiomis raidėmis.

 

part_86b88b3bc28d458582327e4bbf1bdfdd_end

11. Jeigu elektroninio parašo paskirties reikšmės nėra arba ji nesutampa su nė viena iš čia išvardytųjų, laikoma, kad elektroninio parašo paskirtis yra pasirašymas (t.y., atitinka reikšmę „signature“). Jeigu elektroninio spaudo paskirties reikšmės nėra arba ji nesutampa su nė viena iš čia išvardytųjų, laikoma, kad elektroninio spaudo paskirtis yra tvirtinimas (t.y., atitinka reikšmę „confirmation“).

 

part_44e13dd9de0f4d95b7feaeb4dfc5d5d9_end

12. PDF rinkmenos suformavimo datos metaduomens (xmp:CreateDate) reikšmė nelaikytina elektroninio dokumento sudarymo data. Elektroninio dokumento sudarymo data laikytina dokumento registravimo data (jei dokumentas registruojamas) arba vėliausio pasirašymo ar tvirtinimo paskirties PAdES parašo sudarymo data (PDF parašo žodyno lauko „M“ reikšmė) (kai dokumentas nėra registruojamas).

 

 

 

________________________________________

part_304fed04093142cc9fee6cae1918ee49_end

part_bf704566cf5746deb5c3799b333074e0_end

part_c517cf866fd348509ecf73728a4c2bb3_end

part_e7d00b04fec54d6eb22e6dd72a45cc67_end

part_45c9e139d9fd4224ab20256c538f42d5_end

 

 

 

Elektroninio dokumento specifikacijos PDF-RC-V1.0

2 priedas

 

 

XMP metaduomenų plėtinio schema

 

<rdf:RDF xmlns:rdf = "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">

<rdf:Description rdf:about = ""

xmlns:pdfaExtension = "http://www.aiim.org/pdfa/ns/extension/"

xmlns:pdfaSchema = "http://www.aiim.org/pdfa/ns/schema#"

xmlns:pdfaProperty = "http://www.aiim.org/pdfa/ns/property#"

xmlns:pdfaType = "http://www.aiim.org/pdfa/ns/type#"

xmlns:pdfaField = "http://www.aiim.org/pdfa/ns/field#">

 

<!-- PDF/A XMP metaduomenų plėtinio schemos aprašas -->

<pdfaExtension:schemas>

<rdf:Bag>

<rdf:li rdf:parseType="Resource">

<pdfaSchema:schema>PDF-RC-V1.0 elektroninio dokumento metaduomenų plėtinio schema</pdfaSchema:schema>

<pdfaSchema:namespaceURI>http://archyvai.lt/pdf-ltud/2013/metadata/</pdfaSchema:namespaceURI>

<pdfaSchema:prefix>LTUd</pdfaSchema:prefix>

<pdfaSchema:property>

<rdf:Seq>

<!-- Dokumento sudarymo metaduomenys (nurodomi dokumento katalogo metaduomenų šaltinyje) -->

<rdf:li rdf:parseType="Resource">

<pdfaProperty:name>standardVersion</pdfaProperty:name>

<pdfaProperty:valueType>closed Choice of Text</pdfaProperty:valueType>

<pdfaProperty:category>internal</pdfaProperty:category>

<pdfaProperty:description>Elektroninio dokumento specifikacijos identifikatorius (pvz., PDF-RC-V1.0)</pdfaProperty:description>

</rdf:li>

<rdf:li rdf:parseType="Resource">

<pdfaProperty:name>authors</pdfaProperty:name>

<pdfaProperty:valueType>seq Entity</pdfaProperty:valueType>

<pdfaProperty:category>external</pdfaProperty:category>

<pdfaProperty:description>Dokumento sudarytojas (-ai)</pdfaProperty:description>

</rdf:li>

<rdf:li rdf:parseType="Resource">

<pdfaProperty:name>recipients</pdfaProperty:name>

<pdfaProperty:valueType>seq Entity</pdfaProperty:valueType>

<pdfaProperty:category>external</pdfaProperty:category>

<pdfaProperty:description>Dokumento adresatas (-ai)</pdfaProperty:description>

</rdf:li>

<rdf:li rdf:parseType="Resource">

<pdfaProperty:name>documentCopyIdentifier</pdfaProperty:name>

<pdfaProperty:valueType>Text</pdfaProperty:valueType>

<pdfaProperty:category>external</pdfaProperty:category>

<pdfaProperty:description>Dokumento egzemplioriaus identifikatorius</pdfaProperty:description>

</rdf:li>

<rdf:li rdf:parseType="Resource">

<pdfaProperty:name>originalSignatures</pdfaProperty:name>

<pdfaProperty:valueType>seq Signature</pdfaProperty:valueType>

<pdfaProperty:category>external</pdfaProperty:category>

<pdfaProperty:description>Originalaus dokumento parašų ir spaudų duomenys kopijoje</pdfaProperty:description>

</rdf:li>

<rdf:li rdf:parseType="Resource">

<pdfaProperty:name>originalRegistrations</pdfaProperty:name>

<pdfaProperty:valueType>seq Registration</pdfaProperty:valueType>

<pdfaProperty:category>external</pdfaProperty:category>

<pdfaProperty:description>Originalaus dokumento registracija (-os) kopijoje</pdfaProperty:description>

</rdf:li>

<rdf:li rdf:parseType="Resource">

<pdfaProperty:name>originalReceptions</pdfaProperty:name>

<pdfaProperty:valueType>seq Registration</pdfaProperty:valueType>

<pdfaProperty:category>external</pdfaProperty:category>

<pdfaProperty:description>Gauto originalaus dokumento registracija (-os) kopijoje</pdfaProperty:description>

</rdf:li>

<rdf:li rdf:parseType="Resource">

<pdfaProperty:name>originalReceivers</pdfaProperty:name>

<pdfaProperty:valueType>seq Entity</pdfaProperty:valueType>

<pdfaProperty:category>external</pdfaProperty:category>

<pdfaProperty:description>Originalaus dokumento gavėjas (-ai) kopijoje</pdfaProperty:description>

</rdf:li>

<!-- Dokumento registravimo metaduomenys (nurodomi PDF parašo formos lauko žodyno metaduomenų šaltinyje) -->

<rdf:li rdf:parseType="Resource">

<pdfaProperty:name>registration</pdfaProperty:name>

<pdfaProperty:valueType>Registration</pdfaProperty:valueType>

<pdfaProperty:category>external</pdfaProperty:category>

<pdfaProperty:description>Sudaryto dokumento registracija</pdfaProperty:description>

</rdf:li>

<rdf:li rdf:parseType="Resource">

<pdfaProperty:name>reception</pdfaProperty:name>

<pdfaProperty:valueType>Registration</pdfaProperty:valueType>

<pdfaProperty:category>external</pdfaProperty:category>

<pdfaProperty:description>Gauto dokumento registracija</pdfaProperty:description>

</rdf:li>

<rdf:li rdf:parseType="Resource">

<pdfaProperty:name>receiver</pdfaProperty:name>

<pdfaProperty:valueType>Entity</pdfaProperty:valueType>

<pdfaProperty:category>external</pdfaProperty:category>

<pdfaProperty:description>Dokumento gavėjas</pdfaProperty:description>

</rdf:li>

</rdf:Seq>

</pdfaSchema:property>

<!-- Metaduomenų reikšmių tipai -->

<pdfaSchema:valueType>

<rdf:Seq>

<!-- Asmens tipas -->

<rdf:li rdf:parseType = "Resource">

<pdfaType:description>Asmuo (sudarytojas, adresatas, gavėjas)</pdfaType:description>

<pdfaType:namespaceURI>http://archyvai.lt/pdf-ltud/2013/metadata/Entity/</pdfaType:namespaceURI>

<pdfaType:prefix>LTUdEnt</pdfaType:prefix>

<pdfaType:type>Entity</pdfaType:type>

<pdfaType:field>

<rdf:Seq>

<rdf:li rdf:parseType = "Resource">

<pdfaField:name>individual</pdfaField:name>

<pdfaField:valueType>Boolean</pdfaField:valueType>

<pdfaField:description>Požymis: fizinis (taip) ar juridinis (ne) asmuo</pdfaField:description>

</rdf:li>

<rdf:li rdf:parseType = "Resource">

<pdfaField:name>name</pdfaField:name>

<pdfaField:valueType>Text</pdfaField:valueType>

<pdfaField:description>Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė</pdfaField:description>

</rdf:li>

<rdf:li rdf:parseType = "Resource">

<pdfaField:name>code</pdfaField:name>

<pdfaField:valueType>Text</pdfaField:valueType>

<pdfaField:description>Juridinio ar fizinio asmens kodas</pdfaField:description>

</rdf:li>

<rdf:li rdf:parseType = "Resource">

<pdfaField:name>address</pdfaField:name>

<pdfaField:valueType>Text</pdfaField:valueType>

<pdfaField:description>Adresas</pdfaField:description>

</rdf:li>

<rdf:li rdf:parseType = "Resource">

<pdfaField:name>eMail</pdfaField:name>

<pdfaField:valueType>Text</pdfaField:valueType>

<pdfaField:description>El. pašto adresas</pdfaField:description>

</rdf:li>

</rdf:Seq>

</pdfaType:field>

</rdf:li>

<!-- Registracijos tipas -->

<rdf:li rdf:parseType = "Resource">

<pdfaType:description>Sudaryto ar gauto dokumento registracija </pdfaType:description>

<pdfaType:namespaceURI>http://archyvai.lt/pdf-ltud/2013/metadata/Registration/</pdfaType:namespaceURI>

<pdfaType:prefix>LTUdReg</pdfaType:prefix>

<pdfaType:type>Registration</pdfaType:type>

<pdfaType:field>

<rdf:Seq>

<rdf:li rdf:parseType = "Resource">

<pdfaField:name>date</pdfaField:name>

<pdfaField:valueType>Date</pdfaField:valueType>

<pdfaField:description>Registravimo data</pdfaField:description>

</rdf:li>

<rdf:li rdf:parseType = "Resource">

<pdfaField:name>number</pdfaField:name>

<pdfaField:valueType>Text</pdfaField:valueType>

<pdfaField:description>Registracijos numeris</pdfaField:description>

</rdf:li>

<rdf:li rdf:parseType = "Resource">

<pdfaField:name>code</pdfaField:name>

<pdfaField:valueType>Text</pdfaField:valueType>

<pdfaField:description>Juridinio ar fizinio asmens kodas</pdfaField:description>

</rdf:li>

</rdf:Seq>

</pdfaType:field>

</rdf:li>

<!-- Parašo tipas -->

<rdf:li rdf:parseType = "Resource">

<pdfaType:description>Originalaus parašo kopijoje duomenys</pdfaType:description>

<pdfaType:namespaceURI>http://archyvai.lt/pdf-ltud/2013/metadata/Signature/</pdfaType:namespaceURI>

<pdfaType:prefix>LTUdSig</pdfaType:prefix>

<pdfaType:type>Signature</pdfaType:type>

<pdfaType:field>

<rdf:Seq>

<rdf:li rdf:parseType = "Resource">

<pdfaField:name>signingTime</pdfaField:name>

<pdfaField:valueType>Date</pdfaField:valueType>

<pdfaField:description>Deklaruotas pasirašymo ar spaudo sukūrimo laikas</pdfaField:description>

</rdf:li>

<rdf:li rdf:parseType = "Resource">

<pdfaField:name>signingPurpose</pdfaField:name>

<pdfaField:valueType>Text</pdfaField:valueType>

<pdfaField:description>Parašo ar spaudo paskirtis</pdfaField:description>

</rdf:li>

<rdf:li rdf:parseType = "Resource">

<pdfaField:name>signer</pdfaField:name>

<pdfaField:valueType>Entity</pdfaField:valueType>

<pdfaField:description>Parašą ar spaudą sudaręs asmuo</pdfaField:description>

</rdf:li>

<rdf:li rdf:parseType = "Resource">

<pdfaField:name>validationInfo</pdfaField:name>

<pdfaField:valueType>Text</pdfaField:valueType>

<pdfaField:description>Parašo ar spaudo galiojimo tikrinimo informacija</pdfaField:description>

</rdf:li>

</rdf:Seq>

</pdfaType:field>

</rdf:li>

</rdf:Seq>

</pdfaSchema:valueType>

</rdf:li>

</rdf:Bag>

</pdfaExtension:schemas>

 

</rdf:Description>

</rdf:RDF>

 

 

 

_______________________________________

part_3d2d989de347446f86baf55d5d7ac22f_end

 

 

 

Elektroninio dokumento specifikacijos PDF-RC-V1.0

3 priedas

 

 

PDF parašo žodyno laukų prefikso užregistravimo katalogo plėtinių žodyne pavyzdys

 

%PDF–1.7

<</Type /Catalog

/Extensions

<</LTUd

<</BaseVersion /1.7

/ExtensionLevel 1

>> 

>> 

>>                                       

 

 

_______________________________________

part_e4ef951d1dbe48d5b46898b4e825ed92_end

 

 

 

Elektroninio dokumento specifikacijos PDF-RC-V1.0

4 priedas

 

 

metaduomenų pildymo pavyzdžiai

 

i SKYRIUS

dokumento sudarymo metaduomenys
(
nurodomi PDF katalogo žodyno metaduomenų šaltinyje)

 

<?xpacket begin="" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?>

<x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/">

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">

 

<!-- PDF/A standarto versija (3) ir suderinamumo lygis (A, B ar U) -->

 

<rdf:Description rdf:about = ""

xmlns:pdfaid = "http://www.aiim.org/pdfa/ns/id/">

<pdfaid:part>3</pdfaid:part>

<pdfaid:conformance>B</pdfaid:conformance>

</rdf:Description>

 

<!-- LTUd XMP metaduomenų plėtinio schema -->

 

<rdf:Description rdf:about = ""

xmlns:pdfaExtension = "http://www.aiim.org/pdfa/ns/extension/"

xmlns:pdfaSchema = "http://www.aiim.org/pdfa/ns/schema#"

xmlns:pdfaProperty = "http://www.aiim.org/pdfa/ns/property#"

xmlns:pdfaType = "http://www.aiim.org/pdfa/ns/type#"

xmlns:pdfaField = "http://www.aiim.org/pdfa/ns/field#">

 

<!-- nurodomas 2 priede pateiktos schemos turinys -->

 

</rdf:Description>

 

<!-- Dokumento atitikties Specifikacijos reikalavimų lygmeniui (A arba B) deklaravimas ir dokumento atitikties specifikacijos redakcijai deklaravimas -->

 

<rdf:Description rdf:about=""

xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/"

xmlns:xmpidq="http://ns.adobe.com/xmp/Identifier/qual/1.0/">

<xmp:Identifier>

<rdf:Bag>

<rdf:li>

<rdf:Description>

<rdf:value>A</rdf:value>

<xmpidq:Scheme>http://archyvai.lt/pdf-ltud/2013/level/</xmpidq:Scheme>

</rdf:Description>

</rdf:li>

<rdf:li>

<rdf:Description>

<rdf:value>1</rdf:value>

<xmpidq:Scheme>http://archyvai.lt/pdf-ltud/2013/revision/</xmpidq:Scheme>

</rdf:Description>

</rdf:li>

</rdf:Bag>

</xmp:Identifier>

</rdf:Description>

 

<!-- PDF-RC-V1.0 dokumento sudarymo metaduomenys -->

 

<rdf:Description rdf:about=""

xmlns:LTUd="http://archyvai.lt/pdf-ltud/2013/metadata/"

xmlns:LTUdEnt="http://archyvai.lt/pdf-ltud/2013/metadata/Entity/"

xmlns:LTUdSig="http://archyvai.lt/pdf-ltud/2013/metadata/Signature/">

<LTUd:standardVersion>PDF-RC-V1.0</LTUd:standardVersion>

<LTUd:authors>

<rdf:Seq>

<rdf:li rdf:parseType="Resource">

<LTUdEnt:individual>False</LTUdEnt:individual>

<LTUdEnt:name>UAB Sudarytojas pirmasis</LTUdEnt:name>

<LTUdEnt:code>1234568</LTUdEnt:code>

<LTUdEnt:address>Adreso g. 115, Miestas</LTUdEnt:address>

<LTUdEnt:eMail>[email protected]</LTUdEnt:eMail>

</rdf:li>

<rdf:li rdf:parseType="Resource">

<LTUdEnt:individual>True</LTUdEnt:individual>

<LTUdEnt:name>Sudarytojas Antrasis</LTUdEnt:name>

<LTUdEnt:address>Medžiotojų g. 2, Kaimas</LTUdEnt:address>

</rdf:li>

</rdf:Seq>

</LTUd:authors>

<LTUd:recipients>

<rdf:Seq>

<rdf:li rdf:parseType="Resource">

<LTUdEnt:name>UAB Adresatas pirmasis</LTUdEnt:name>

<LTUdEnt:code>123456878</LTUdEnt:code>

</rdf:li>

<rdf:li rdf:parseType="Resource">

<LTUdEnt:name>Adresatas Antrasis</LTUdEnt:name>

</rdf:li>

</rdf:Seq>

</LTUd:recipients>

<LTUd:documentCopyIdentifier>1/5</LTUd:documentCopyIdentifier>

<LTUd:originalSignatures>

<rdf:Seq>

<rdf:li rdf:parseType="Resource">

<LTUdSig:signingTime>2016-11-30T11:32:18.254+02:00</LTUdSig:signingTime>

<LTUdSig:signingPurpose>registration</LTUdSig:signingPurpose>

<LTUdSig:signer rdf:parseType="Resource">

<LTUdEnt:individual>False</LTUdEnt:individual>

<LTUdEnt:name>UAB Žinoma įmonė</LTUdEnt:name>

<LTUdEnt:code>120792080</LTUdEnt:code>

<LTUdEnt:address>Adreso g. 23, Miestas</LTUdEnt:address>

<LTUdEnt:eMail>[email protected]</LTUdEnt:eMail>

</LTUdSig:signer>

</rdf:li>

</rdf:Seq>

</LTUd:originalSignatures>

</rdf:Description>

<rdf:Description rdf:about=""

xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<dc:language>

<rdf:Bag>

<rdf:li>lt-LT</rdf:li>

</rdf:Bag>

</dc:language>

<dc:title>

<rdf:Alt>

<rdf:li xml:lang="x-default">Dėl darbo grupės sudarymo</rdf:li>

<rdf:li xml:lang="lt-LT">Dėl darbo grupės sudarymo</rdf:li>

</rdf:Alt>

</dc:title>

<dc:creator>

<rdf:Seq>

<rdf:li>UAB Sudarytojas pirmasis</rdf:li>

<rdf:li>Sudarytojas antrasis</rdf:li>

</rdf:Seq>

</dc:creator>

</rdf:Description>

<rdf:Description rdf:about=""

xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/">

<xmp:CreatorTool>Organizacija Programa 2.44.1 (Win XP)</xmp:CreatorTool>

</rdf:Description>

 

</rdf:RDF>

</x:xmpmeta>

<?xpacket end="w"?>

 

 

part_9b9e3791d9ed454795cfe6947bb97ecb_end

Ii SKYRIUS

SUDARYTO dokumento REGISTRAVIMO metaduomenys
(
nurodomi PDF parašo formos lauko žodyno metaduomenų šaltinyje)

 

<?xpacket begin="" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?>

<x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/">

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">

 

<rdf:Description rdf:about=""

xmlns:LTUd="http://archyvai.lt/pdf-ltud/2013/metadata/"

xmlns:LTUdReg="http://archyvai.lt/pdf-ltud/2013/metadata/Registration/">

 

<LTUd:registration rdf:parseType="Resource">

<LTUdReg:date>2011-11-30T21:32:18.254+02:00</LTUdReg:date>

<LTUdReg:number>IV-1458</LTUdReg:number>

<LTUdReg:code>1234568</LTUdReg:code>

</LTUd:registration>

</rdf:Description>

 

</rdf:RDF>

</x:xmpmeta>

<?xpacket end="w"?>

 

part_c8cdca523ed3424390e925a79a42b3e7_end

IIi SKYRIUS

Gauto dokumento REGISTRAVIMO metaduomenys
(
nurodomi PDF parašo formos lauko žodyno metaduomenų šaltinyje)

 

<?xpacket begin="" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?>

<x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/">

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">

 

<rdf:Description rdf:about=""

xmlns:LTUd="http://archyvai.lt/pdf-ltud/2013/metadata/"

xmlns:LTUdReg="http://archyvai.lt/pdf-ltud/2013/metadata/Registration/"

xmlns:LTUdEnt="http://archyvai.lt/pdf-ltud/2013/metadata/Entity/">

 

<LTUd:reception rdf:parseType="Resource">

<LTUdReg:date>2011-11-30T21:32:18.301+02:00</LTUdReg:date>

<LTUdReg:number>GR-24</LTUdReg:number>

<LTUdReg:code>33397440</LTUdReg:code>

</LTUd:reception>

<LTUd:receiver rdf:parseType="Resource">

<LTUdEnt:individual>False</LTUdEnt:individual>

<LTUdEnt:name>UAB Gavėjas</LTUdEnt:name>

<LTUdEnt:code>33397440</LTUdEnt:code>

<LTUdEnt:address>Adreso g. 115, Miestas</LTUdEnt:address>

<LTUdEnt:eMail>[email protected]</LTUdEnt:eMail>

</LTUd:receiver>

</rdf:Description>

 

</rdf:RDF>

</x:xmpmeta>

<?xpacket end="w"?>

 

_______________________________________

part_d03108f8c1834433b4426f32c603f24b_end

part_da91adefd37448a68b9223954d778371_end

 

 

 

Elektroninio dokumento specifikacijos PDF-RC-V1.0

5 priedas

 

PDF PARAŠO ŽODYNO LAUKAI

 

Žodyno lauko raktas

Tipas1

Privalomumas

Aprašas

Type

Vardas (name)

Ne

Jeigu laukas nurodytas, reikšmė turi būti „Sig.

Filter

Vardas (name)

Taip

Skaitmeninio parašo tikrinimo valdiklio vardas.

Skaitmeniniam parašui tikrinti gali būti naudojamas ir kitas, nei nurodytas, valdiklis, jeigu jis palaiko „SubFilter lauke nurodytą skaitmeninio parašo formatą. Rekomenduojama nurodyti standartinio valdiklio vardą „Adobe.PPKLite“.

SubFilter

Vardas (name)

Taip

Reikšmė turi būti ETSI.CAdES.detached.

Contents

Baitų seka (byte string)

Taip

CAdES formato skaitmeninis parašas.

Cert

Masyvas arba baitų seka (array or byte string)

Draudžiamas

Pasirašyti naudoto sertifikato ir jo kelio sertifikatai turi būti nurodyti CAdES formato skaitmeninis paraše.

ByteRange

Masyvas (array)

Taip

Nurodo pasirašytų baitų intervalus. Turi nurodyti visą PDF rinkmeną, išskyrus šio PDF parašo žodyno „Contents lauką.

Reference

Masyvas (array)

Draudžiamas

Skaitmeninių parašų nuorodų žodynai.

Changes

Masyvas (array)

Ne

Pakeitimai atlikti po paskutinio Skaitmeninio parašo sukūrimo. Jeigu nurodytas, tai visos trys masyvo reikšmės turi būti „0“.

Name

Tekstas (text string)

Taip, jei šių duomenų nėra sertifikate

Metaduomens „Elektroninį parašą ar elektroninį spaudą sudaręs asmuo“ reikšmė (1 priedo 3 skyrius).

M

Data (date)

Taip

Metaduomens „Elektroninio parašo ar elektroninio spaudo sudarymo data (deklaruojama)“ reikšmė (1 priedo 3 skyrius).

Location

Tekstas (text string)

Ne

Parašo ar spaudo sudarymo vieta.

Reason

Tekstas (text string)

Ne

Metaduomens „Elektroninio parašo ar elektroninio spaudo paskirtis“ reikšmė (1 priedo 3 skyrius).

ContactInfo

Tekstas (text string)

Ne

Pasirašančiojo asmens ryšio duomenys.

R

Skaičius (integer)

Draudžiamas

Skaitmeninio parašo tikrinimo valdiklio versija.

V

Skaičius (integer)

Ne

PDF parašo žodyno formato versija.

Jeigu laukas nurodytas, reikšmė turi būti „0“.

Prop_Build

Žodynas (dictionary)

Ne

Žodynas, kuriame pateikiama pasirašyti naudotos programinės įrangos techninė informacija.

Prop_AuthTime

Skaičius (integer)

Ne

Sekundžių skaičius, praėjęs po pasirašančiojo asmens tapatybės nustatymo iki skaitmeninio parašo sudarymo momento.

Draudžiama lauką nurodyti, jeigu reikšmė nežinoma.

Prop_AuthType

Vardas (name)

Ne

Pasirašančiojo asmens tapatybei nustatyti taikytas metodas.

Galimos reikšmės yra: „PIN“, „Password“, „Fingerprint“.

Draudžiama lauką nurodyti, jeigu reikšmė nežinoma.

LTUd_Role

Tekstas (text string)

Ne

Metaduomens „Elektroninį parašą sudariusio asmens pareigos“ reikšmė (1 priedo 3 skyrius).

LTUd_SignerNotes

Tekstas (text string)

Ne

Metaduomens „Elektroninį parašą sudariusio asmens pastaba“ reikšmė (1 priedo 3 skyrius).

 

Pastaba. 1 Skliaustuose nurodyti standartiniai PDF objektų tipai yra aprašyti PDF-1.7 standarto 7.3 ir 7.9 skyriuose.

 

_______________________________________

part_14ede47393a34857b7d112272a330416_end

 

 

Elektroninio dokumento specifikacijos PDF-RC-V1.0

6 priedas

 

 

DOKUMENTO LAIKO ŽYMOS ŽODYNO LAUKAI

 

Žodyno lauko raktas

Tipas1

Privalomumas

Aprašas

Type

Vardas (name)

Ne

Jeigu laukas nurodytas, reikšmė turi būti „DocTimeStamp“.

Filter

Vardas (name)

Taip

PDF dokumento laiko žymos tikrinimo valdiklio vardas.

PDF dokumento laiko žymai tikrinti gali būti naudojamas ir kitas, nei nurodytas, valdiklis, jeigu jis palaiko „SubFilter lauke nurodytą elektroninės laiko žymos formatą. Rekomenduojama nurodyti standartinio valdiklio vardą „Adobe.PPKLite“.

SubFilter

Vardas (name)

Taip

Reikšmė turi būti ETSI.RFC3161“.

Contents

Baitų seka (byte string)

Taip

Elektroninė laiko žyma, atitinkanti RFC 3161 reikalavimus.

Elektroninės laiko žymos „messageImprint“ elemente turi būti nurodyta santrauka, apskaičiuota nuo duomenų, kurių intervalai nurodyti „ByteRange lauke.

Cert

Masyvas arba baitų seka (array or byte string)

Draudžiamas

 

ByteRange

Masyvas (array)

Taip

Nurodo intervalus baitų, nuo kurių apskaičiuota santrauka.

Turi nurodyti visą PDF rinkmeną, išskyrus šios PDF dokumento laiko žymos žodyno „Contents lauką.

Reference

Masyvas (array)

Draudžiamas

 

Changes

Masyvas (array)

Draudžiamas

 

Name

Tekstas (text string)

Draudžiamas

 

M

Data (date)

Draudžiamas

 

Location

Tekstas (text string)

Draudžiamas

 

Reason

Tekstas (text string)

Draudžiamas

 

ContactInfo

Tekstas (text string)

Draudžiamas

 

R

Skaičius (integer)

Draudžiamas

 

V

Skaičius (integer)

Ne

Dokumento laiko žymos žodyno formato versija.

Jeigu laukas nurodytas, reikšmė turi būti „0“.

Prop_Build

Žodynas (dictionary)

Ne

Žodynas, kuriame pateikiama programinės įrangos, naudotos dokumento laiko žymai įtraukti, techninė informacija.

Prop_AuthTime

Skaičius (integer)

Draudžiamas

 

Prop_AuthType

Vardas (name)

Draudžiamas

 

 

Pastaba. 1 Skliaustuose nurodyti standartiniai PDF objektų tipai yra aprašyti PDF-1.7 standarto 7.3 ir 7.9 skyriuose.

 

_______________________________________

part_e81fd2af6da8431fa639f4923cde2d06_end

 

 

 

Elektroninio dokumento specifikacijos PDF-RC-V1.0

7 priedas

 

 

PADES PARAŠUOSE NAUDOJAMI ALGORITMAI

 

PAdES parašuose gali būti naudojami tik šie algoritmai:

 

 

Algoritmas

 

Identifikatorius

 

Identifikatorių aprašantis dokumentas

 

Santraukos sudarymas (angl. digest)

 

SHA256

 

id-sha256

 

RFC 4055 (Specifikacijos 12 priedo 23 punktas)

 

SHA384

 

id-sha384

 

RFC 4055

 

SHA512

 

id-sha512

 

RFC 4055

 

Pasirašymas (angl. signature)

 

RSAwithSHA256

 

sha256WithRSAEncryption

 

RFC 3447 (Specifikacijos 12 priedo 21 punktas)

 

RSAwithSHA384

 

sha384WithRSAEncryption

 

RFC 3447

 

RSAwithSHA512

 

sha512WithRSAEncryption

 

RFC 3447

 

RSASSA-PSS1

 

id-RSASSA-PSS

 

RFC 3447

 

DSAwithSHA256

 

id-dsa-with-sha256

 

RFC 5758 (Specifikacijos 12 priedo 18 punktas)

 

ECDSAwithSHA256

 

ecdsa-with-SHA256

 

RFC 5758

 

ECDSAwithSHA384

 

ecdsa-with-SHA384

 

RFC 5758

 

ECDSAwithSHA512

 

ecdsa-with-SHA512

 

RFC 5758

Pastaba. 1 Algoritmas gali būti naudojamas tik kartu su šioje lentelėje nurodytu santraukos sudarymo algoritmu.

 

Algoritmai ir raktų ilgiai PAdES parašams formuoti parenkami pagal LST ETSI TS 119 312 (Specifikacijos 12 priedo 13 punktas) standarto vėliausią versiją.

Vėlesnė PDF-RC-V1.0 specifikacijos redakcija gali apibrėžti kitus leistinus algoritmus. PAdES parašų tikrinimui ir jų papildymui turi būti vadovaujamasi algoritmais nurodytais naujausioje PDF-RC-V1.0 specifikacijos redakcijoje.

 

_______________________________________

part_2bde50f70bb44cf6a1e80885d8ec7bad_end

 

 

 

Elektroninio dokumento specifikacijos PDF-RC-V1.0

8 priedas

 

CAdES FORMATO SKAITMENINIO PARAŠO STRUKTŪRA

 

Šis priedas aprašo PAdES-B-B, PAdES-B-T, PAdES-B-LT ir PAdES-B-LTA formato PDF parašo žodyno lauke „Contents“ saugomo CAdES formato skaitmeninio parašo vidinę struktūrą.

 

CAdES elementai, aprašomi ASN.1 koduote

 

Privalomas

 

Skaičius

 

Aprašas

 

ContentInfo :: SEQUENCE {

Taip

1

 

 

contentType ContentType ::= OBJECT IDENTIFIER,

Taip

1

Turi būti nurodyta reikšmė
id-signedData“.

 

content [0] EXPLICIT ANY DEFINED BY contentType

Taip

1

Turi būti saugomas „SignedData“ tipo elementas.

 

}

 

 

 

 

SignedData“ tipo elementas:

SignedData ::= SEQUENCE {

Taip

1

 

 

version CMSVersion,

Taip

1

Sintaksės versijos numeris.

Reikšmė turi būti „1“ arba „3“ ir parenkama, kaip nurodyta RFC 5652 (Specifikacijos 12 priedo 25 punktas) 5.1 skyriuje.

 

digestAlgorithms DigestAlgorithmIdentifiers ::= SET OF

Taip

1

 

 

DigestAlgorithmIdentifier,

Taip

1-N

Santraukos sudarymo algoritmai nurodyti 7 priede.

 

encapContentInfo EncapsulatedContentInfo ::= SEQUENCE {

Taip

1

 

 

eContentType ContentType,

Taip

1

Turi būti nurodyta reikšmė
id-data“.

 

eContent [0] EXPLICIT OCTET STRING OPTIONAL

Draudžiamas

0

Draudžiamas, nes pasirašomieji duomenys yra CAdES formato skaitmeninio parašo išorėje.

 

}

 

 

 

 

certificates [0] IMPLICIT CertificateSet OPTIONAL ::= SET OF

Taip

1

Privalo būti pasirašančiojo asmens X509 v3 sertifikatas.

 

CertificateChoices ::= CHOICE {

 

1-N

Privalo būti pasirašančiojo asmens sertifikatas. Gali būti nurodyti ir kiti sertifikatai, esantys pasirašančiojo asmens sertifikato sekoje.

Jeigu pasirašančiojo asmens sertifikatas yra kvalifikuotas, rekomenduojama įtraukti visus sertifikato seką sudarančius sertifikatus iki sertifikato, nurodyto Europos Sąjungos šalies registruotų ir (ar) akredituotų paslaugų teikėjų sąraše (angl. trusted services list, TSL).

 

certificate Certificate,

Privalomas

1

X509 sertifikatas.

 

extendedCertificate [0] IMPLICIT ExtendedCertificate,

Draudžiamas

0

 

 

v1AttrCert [1] IMPLICIT AttributeCertificateV1,

Draudžiamas

0

 

 

v2AttrCert [2] IMPLICIT AttributeCertificateV2,

Draudžiamas

0

 

 

......other [3] IMPLICIT OtherCertificateFormat

Draudžiamas

0

 

 

}

 

 

 

 

crls [1] IMPLICIT RevocationInfoChoices OPTIONAL

Draudžiamas

0

 

 

signerInfos“ tipo elementas:

signerInfos ::= SET OF

Taip

1

CAdES formato skaitmeniniame paraše turi būti tik vieno asmens skaitmeninio parašo informacija.

 

SignerInfo ::= SEQUENCE {

Taip

1

 

 

version CMSVersion,

Taip

1

Sintaksės versijos numeris.

Reikšmė turi būti „1“ arba „3“ ir parenkama, kaip nurodyta RFC 5652 (Specifikacijos 12 priedo 25 punktas) 5.3 skyriuje.

 

sid SignerIdentifier ::= CHOICE {

Taip

1

Pasirašančiojo asmens sertifikato identifikatorius.

 

issuerAndSerialNumber IssuerAndSerialNumber ::= SEQUENCE {

Ne

0-1

Sertifikatas identifikuojamas, nurodant sertifikate esantį jį išdavusios įstaigos pavadinimą (angl. distinguished name) ir sertifikato serijos numerį.

 

issuer Name, -- X.509 Name

Taip

1

 

 

serialNumber CertificateSerialNumber ::= INTEGER

Taip

1

 

 

}

 

 

 

 

subjectKeyIdentifier [0] SubjectKeyIdentifier ::= OCTET STRING

Ne

0-1

Sertifikatas identifikuojamas pagal sertifikato raktinį identifikatorių, kuris parenkamas, kaip nurodyta RFC 5652 5.3 skyriuje.

 

},

 

 

 

 

digestAlgorithm DigestAlgorithmIdentifier,

Taip

1

Santraukos sudarymo algoritmai nurodyti 7 priede.

 

signedAttrs“ tipo elementas:

signedAttrs [0] IMPLICIT SignedAttributes OPTIONAL

Taip

1

Pasirašomi CAdES formato skaitmeninio parašo atributai.

 

SignedAttributes ::= SET SIZE (1..MAX) OF

 

 

 

 

Atribute ::= SEQUENCE {

Taip

3-N1

 

 

attrType OBJECT IDENTIFIER,

 

 

 

 

-- attrType: id-contentType

Taip

1

Pasirašomo turinio tipas.

Turi būti nurodyta reikšmė
id-data“ (RFC 5652 4 skyrius).

 

-- attrType: id-messageDigest

Taip

1

Pasirašomų duomenų santrauka.

 

-- attrType: id-aa-ets-signingCertificateV2

Taip

1

Pasirašančiojo asmens sertifikato nuoroda. Naudojamas kai santraukos sudarymo algoritmas nėra SHA1.

 

-- attrType id-aa-signingCertificate

Draudžiamas

0

Pasirašančiojo asmens sertifikato nuoroda. Naudojamas kai santraukos sudarymo algoritmas yra SHA1.

 

-- attrType id-aa-ets-otherSigCert

Draudžiamas

0

Pasirašančio asmens sertifikato nuoroda.

 

-- attrType id-signingTime

Draudžiamas

0

Deklaruojamas pasirašymo laikas.

 

-- attrType id-aa-ets-sigPolicyId

Ne

0-1

Išreikštinės parašo taisyklės.

 

-- attrType id-aa-ets-commitmentType

Ne2

0-1

Elektroninio parašo ar elektroninio spaudo paskirtis.

 

-- attrType id-aa-ets-signerLocation

Draudžiamas

0

Pasirašymo vieta.

 

-- attrType id-aa-ets-signerAttr

Draudžiamas

0

Pasirašančiojo asmens atributai (rolės).

 

-- attrType id-aa-ets-signerAttrV2

Draudžiamas

0

Pasirašančiojo asmens atributai (rolės).

 

-- attrType id-aa-ets-contentTimestamp

Ne

0-1

Pasirašomų duomenų elektroninė laiko žyma (sukuriama prieš pasirašymą). Šio atributo naudojimas yra nerekomenduojamas. Šiam tikslui rekomenduojama naudoti dokumento laiko žymą (angl. document time-stamp).

 

-- attrType id-aa-contentReference

Draudžiamas

0

Nuoroda į pasirašytus duomenis (skaitmeninį parašą).

 

-- attrType id-aa-contentIdentifier

Draudžiamas

0

Pasirašytų duomenų (skaitmeninio parašo) identifikatorius.

 

-- attrType id-aa-contentHint

Draudžiamas

0

Pasirašomo turinio formatas.

 

-- attrType id-aa-ets-mimeType

Draudžiamas

0

Pasirašomo turinio MIME tipas.

 

attrValues SET OF AttributeValue

Taip

1

 

 

},

 

 

 

 

signatureAlgorithm SignatureAlgorithmIdentifier,

Taip

1

Pasirašymo algoritmas. Pasirašymo algoritmai nurodyti 7 priede.

 

signature SignatureValue ::= OCTET STRING,

Taip

1

 

 

unsignedAttrs“ tipo elementas:

unsignedAttrs [1] IMPLICIT UnsignedAttributes OPTIONAL

Ne

0-1

Nepasirašomi CAdES formato skaitmeninio parašo atributai.

 

UnsignedAttributes ::= SET SIZE (1..MAX) OF

 

 

 

 

Atribute ::= SEQUENCE {

Taip

1-N1

 

 

attrType OBJECT IDENTIFIER,

Taip

1

 

 

-- attrType id-aa-signatureTimeStampToken

Ne

0-1

Parašo laiko žyma, kuri atitinka RFC 3161 (Specifikacijos 12 priedo 20 punktas) reikalavimus.

 

-- attrType id-aa-ets-certificateRefs

Draudžiamas

0

Nuorodos į sertifikatus.

 

-- attrType id-aa-ets-revocationRefs

Draudžiamas

0

Nuorodos į atšaukimo duomenis.

 

-- attrType id-aa-ets-certValues

Draudžiamas

0

Sertifikatų reikšmės.

 

-- attrType id-aa-ets-revocationValues

Draudžiamas

0

Atšaukimo duomenys.

 

-- attrType id-aa-ets-escTimeStamp

Draudžiamas

0

CAdES-C formato skaitmeninio parašo elektroninė laiko žyma.

 

-- attrType id-aa-ets-certCRLTimestamp

Draudžiamas

0

Nuorodų į sertifikatus ir atšaukimo duomenis laiko žyma.

 

-- attrType id-aa-ets-archiveTimestampV2

Draudžiamas

0

Archyvinė laiko žyma.

 

-- attrType id-aa-ets-archiveTimestampV3

Draudžiamas

0

Archyvinė laiko žyma.

 

-- attrType id-aa-ets-longTermValidation

Draudžiamas

0

Duomenų egzistavimo iki tam tikro laiko įrodymo atributas.

 

-- attrType id-aa-ets-attrCertificateRefs

Draudžiamas

0

Nuorodos į atributinius sertifikatus.

 

-- attrType id-aa-ets-attrRevocationRefs

Draudžiamas

0

Nuorodos į atributinių sertifikatų atšaukimo duomenis.

 

-- attrType id-aa-ets-sigPolicyStore

Draudžiamas

0

Parašo taisyklių saugykla.

 

-- attrType id-countersignature

Draudžiamas

0

 

 

attrValues SET OF AttributeValue

Taip

1

 

 

},

 

 

 

 

}

 

 

 

 

}

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. Neišvardyti CAdES formato skaitmeninio parašo pasirašomi ar nepasirašomi atributai draudžiami.

2. Draudžiamas, jeigu nėra parašo taisyklių identifikatoriaus atributo „signature-policy-identifier“ (objekto identifikatorius „id-aa-ets-sigPolicyId“; CAdES standarto 5.2.9.1 skyrius).

_____________________________________

part_4803fe05932c4dbfbcef0bb6d002f06d_end

 

 

 

Elektroninio dokumento specifikacijos PDF-RC-V1.0

9 priedas

 

TRUMPALAIKIŲ IR ILGALAIKIŲ PDF ELEKTRONINIŲ PARAŠŲ SCHEMOS

 

I SKYRIUS

TRUMPALAIKIS PADES PARAŠAS

SU PARAŠO LAIKO ŽYMA

 

1. Trumpalaikis PAdES parašas su parašo laiko žyma – tai PAdES-B-T arba PAdES-B-LT formato skaitmeninis parašas, kuris atitinka visus šiuos reikalavimus:

1.1. PDF parašo žodyno „Contents“ lauke saugomas CAdES formato skaitmeninis parašas, kuriame yra nepasirašomas parašo laiko žymos atributas „signature-time-stamp“ (objekto identifikatorius „id-aa-signatureTimeStampToken“; CAdES standarto 5.3 skyrius);

part_7a1e3ffb340c494ab79f0495d402a39a_end

1.2. PDF rinkmenoje nėra PDF dokumento laiko žymos, patvirtinančios PAdES parašo egzistavimą iki joje nurodyto laiko. PDF rinkmenoje gali būti anksčiau už PAdES parašą įtrauktų PDF dokumento laiko žymų, kurios nepatvirtina PAdES parašo egzistavimo iki jose nurodyto laiko.

 

part_13565abddbe64993b317ffbe511c50bb_end

part_d41ebd15144044779cb0b1c141f69d43_end

part_fe2d5e2961c8473a9b9963feb981ed40_end


II SKYRIUS

TRUMPALAIKIS PADES PARAŠAS

SU PDF DOKUMENTO LAIKO ŽYMA

 

2. Trumpalaikis PAdES parašas su PDF dokumento laiko žyma – tai PAdES-B-T arba PAdES-B-LT formato skaitmeninis parašas, kuris atitinka visus šiuos reikalavimus:

2.1. PDF parašo žodyno „Contents“ lauke saugomas CAdES formato skaitmeninis parašas, kuriame nėra nepasirašomo parašo laiko žymos atributo „signature-time-stamp“ (objekto identifikatorius „id-aa-signatureTimeStampToken“; CAdES standarto 5.3 skyrius);

part_fd5c5eab13034626b9e14b432da19269_end

2.2. PDF rinkmenoje yra viena PDF dokumento laiko žyma, patvirtinanti PAdES parašo egzistavimą iki joje nurodyto laiko. PDF rinkmenoje gali būti kitų anksčiau už PAdES parašą įtrauktų PDF dokumento laiko žymų, kurios nepatvirtina PAdES parašo egzistavimo iki jose nurodyto laiko.

 


 

part_25a47008d2fe47fa81d6071b37cf853b_end

part_92e3d53489af499f9b841c8922223eae_end

part_a375cdd1f5e341809f3f2e4cadc74b8d_end

III SKYRIUS

ILGALAIKIS PADES PARAŠAS SU PARAŠO LAIKO ŽYMA

 

3. Ilgalaikis PAdES parašas su parašo laiko žyma – tai PAdES-B-LTA formato skaitmeninis parašas, kuris atitinka visus šiuos reikalavimus:

3.1. PDF parašo žodyno „Contents“ lauke saugomas CAdES formato skaitmeninis parašas, kuriame yra nepasirašomas parašo laiko žymos atributas „signature-time-stamp“ (objekto identifikatorius „id-aa-signatureTimeStampToken“; CAdES standarto 5.3 skyrius);

part_82755bb8dc364220a5dcbb0bc2d066c9_end

3.2. PDF rinkmenoje yra parašo galiojimą patvirtinantys duomenys, kurie yra įtraukti po parašo laiko žymos sukūrimo;

part_dcaa562c69ec4788adb0c10975ea1f9b_end

3.3. PDF rinkmenoje yra bent viena PDF dokumento laiko žyma, patvirtinanti parašo galiojimą patvirtinančių duomenų (ir PAdES parašo) egzistavimą iki joje nurodyto laiko.

 


 

part_ed7957bb66c14a5892508e911c36068f_end

part_7e93059ff3b842e7820c76d52fcef1c2_end

part_8d238a53e025405c894b694132fbf6db_end

IV SKYRIUS

ILGALAIKIS PADES PARAŠAS BE PARAŠO LAIKO ŽYMOS

 

4. Ilgalaikis PAdES parašas be parašo laiko žymos – tai PAdES-B-LTA formato skaitmeninis parašas, kuris atitinka visus šiuos reikalavimus:

4.1. PDF parašo žodyno „Contents“ lauke saugomas CAdES formato skaitmeninis parašas, kuriame nėra nepasirašomo parašo laiko žymos atributo „signature-time-stamp“ (objekto identifikatorius „id-aa-signatureTimeStampToken“; CAdES standarto 5.3 skyrius);

part_1a901a8c699b47beb7ca95eedff9f6a0_end

4.2. PDF rinkmenoje yra PDF dokumento laiko žyma (pirmoji), patvirtinanti PAdES parašo egzistavimą iki joje nurodyto laiko;

part_427fc224bd9342c7a00206db6a9ac7f3_end

4.3. PDF rinkmenoje yra parašo galiojimą patvirtinantys duomenys, kurie yra įtraukti po pirmosios PDF dokumento laiko žymos sukūrimo;

part_80ee0001f0054d9b879119d621ed5382_end

4.4. PDF rinkmenoje yra bent viena PDF dokumento laiko žyma (antroji), patvirtinanti parašo galiojimą patvirtinančių duomenų (ir PAdES parašo) egzistavimą iki joje nurodyto laiko.

 

 

________________________________________

part_777d2ccdccd548c3b9d4ab00d91b2024_end

part_92aec7423d3f404db6026f0ac0daeaa0_end

part_6e372cdbc97b46c789c93ecf2cc3ea31_end

part_2d0f7d42b5b14901bc9e285e112313cc_end

 

 

 

Elektroninio dokumento specifikacijos PDF-RC-V1.0

10 priedas

 

SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ, SKIRTINGAI TAIKOMŲ A IR B LYGMENS ELEKTRONINIAMS DOKUMENTAMS, SUVESTINĖ

 

Metaduomenys

Aprašas Specifikacijoje

A lygmens dokumentas

B lygmens dokumentas

Atitikties A arba B reikalavimų lygmeniui deklaravimas

1 priedas;

Deklaravimas privalomas.

Deklaravimas neprivalomas.

Dokumento sudarymo metaduomenys

36.3 punktas;

1 priedo I dalis;

Metaduomenys privalomi.

Metaduomenys neprivalomi. Jei yra įtraukti, turi atitikti Specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Dokumento registravimo metaduomenys

1 priedo II dalis;

Metaduomenys privalomi dokumento registravimo metu.

Metaduomenys neprivalomi. Jei yra įtraukti, turi atitikti Specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Specifikacijoje apibrėžtų metaduomenų XMP schema

36.2 punktas;

2 priedas;

Schema privaloma.

Schema neprivaloma, jeigu rinkmenoje nėra metaduomenų, apibrėžtų LTUd vardų zonoje.

Elektroninį parašą sudarusio asmens pareigos (metaduomuo LTUd_Role)

1 priedo III dalis;

Privalomas, kai pasirašantis asmuo atstovauja viešą juridinį asmenį.

Metaduomuo neprivalomas. Jei yra įtrauktas, turi atitikti Specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Elektroninį parašą sudariusio asmens pastaba (metaduomuo LTUd_SignerNotes)

1 priedo III dalis;

Privalomas pagal pobūdį.

Metaduomuo neprivalomas. Jei yra įtrauktas, turi atitikti Specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Plėtinio „LTUd“ aprašas PDF katalogo plėtinių žodyne

15 punktas;

Plėtinio aprašas privalomas.

Plėtinio aprašas neprivalomas, jei nėra LTUd_Role ir (ar) LTUd_SignerNotes metaduomenų.

 

________________________________________

part_6870bce8c7844a25ba74ea720b0adb66_end

 

 

 

Elektroninio dokumento specifikacijos PDF-RC-V1.0

11 priedas

 

ELEKTRONINIO DOKUMENTO TURINIO RINKMENŲ FORMATAI

 

 

 

 

 

 

Nr.

 

Kriterijus

 

Aprašymas

 

1.     

 

Formato pavadinimas:

 

Automatinio projektavimo rinkmenos (DWG) formatas

 

 

 

Rinkmenos plėtinys:

 

dwg

 

 

 

MIME tipo žymuo:

 

application/acad, application/x-acad, image/x-dwg, application/dwg

 

 

 

Formatą aprašantis dokumentas:

https://www.opendesign.com/files/guestdownloads/OpenDesign_Specification_for_.dwg_files.pdf (Specifikacijos 12 priedo 17 punktas)

 

 

 

Sąsaja su kitomis pridedamomis rinkmenomis:

 

Nėra

 

2.     

 

Formato pavadinimas:

 

WEB puslapių dizaino rinkmenos (DWF) formatas

 

 

 

Rinkmenos plėtinys:

 

dwf

 

 

 

MIME tipo žymuo:

 

application/dwf, application/x-dwf, drawing/x-dwf, image/vnd.dwf, image/x-dwf

 

 

 

Formatą aprašantis dokumentas:

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Design_Web_Format (Specifikacijos 12 priedo 1 punktas)

 

 

 

Sąsaja su kitomis pridedamomis rinkmenomis:

 

Nėra

 

3.     

 

Formato pavadinimas:

 

Brėžinių apsikeitimo rinkmenos (DXF) formatas

 

 

 

Rinkmenos plėtinys:

 

dxf

 

 

 

MIME tipo žymuo:

 

image/vnd.dxf

 

 

 

Formatą aprašantis dokumentas:

 

http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad_2012_pdf_dxf-reference_enu.pdf

 

 

 

 

 

Sąsaja su kitomis pridedamomis rinkmenomis:

 

Nėra

 

4.     

 

Formato pavadinimas:

 

Žymėtosios atvaizdų rinkmenos (TIFF) formatas

 

 

 

Rinkmenos plėtinys:

 

tif, tiff

 

 

 

MIME tipo žymuo:

 

image/tif, image/tiff, image/tiff-fx

 

 

 

Formatą aprašantis standartas:

 

LST ISO 12234-2:2008 (Specifikacijos 12 priedo 13 punktas)

 

 

 

Sąsaja su kitomis pridedamomis rinkmenomis:

 

Nėra

 

5.     

 

Formato pavadinimas:

 

Fotografinių vaizdų saugojimo (JPEG) formatas

 

 

 

Rinkmenos plėtinys:

 

jpg, jpeg, jfif

 

 

 

MIME tipo žymuo:

 

image/jpeg

 

 

 

Formatą aprašantis standartas:

 

LST ISO/IEC 10918-1: 2008 (Specifikacijos 12 priedo 16 punktas)

 

 

 

Sąsaja su kitomis pridedamomis rinkmenomis:

 

Nėra

 

6.     

 

Formato pavadinimas:

MrSID (Multi-Resolution Seamless Image Database) – sukurtas „Lizardtech“ suspaustų vilnelių (wavelet) formatas

 

 

 

 

 

Rinkmenos plėtinys:

 

sid

 

 

 

MIME tipo žymuo:

 

image/x-mrsid, image/x.mrsid, image/x-mrsid-image

 

 

 

Formatą aprašantis dokumentas:

 

https://en.wikipedia.org/wiki/MrSID

 

 

 

Sąsaja su kitomis pridedamomis rinkmenomis:

 

Nėra

 

7.     

 

Formato pavadinimas:

 

ESRI atviras erdvinių vektorinių duomenų formatas, naudojantis SHP, SHX ir DBF failus

 

 

 

Rinkmenos plėtinys:

 

shp

 

 

 

MIME tipo žymuo:

 

application/octet-stream

 

 

 

Formatą aprašantis dokumentas:

 

http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf

 

 

 

Sąsaja su kitomis pridedamomis rinkmenomis:

 

Tik kartu su SHX ir DBF formatų rinkmenomis

 

8.     

 

Formato pavadinimas:

 

ESRI atviras erdvinių vektorinių duomenų formatas, naudojantis SHP, SHX ir DBF failus

 

 

 

Rinkmenos plėtinys:

 

shx

 

 

 

MIME tipo žymuo:

 

application/octet-stream

 

 

 

Formatą aprašantis dokumentas:

 

http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf  

 

 

 

Sąsaja su kitomis pridedamomis rinkmenomis:

 

Tik kartu su SHP ir DBF formatų rinkmenomis

 

9.     

 

Formato pavadinimas:

 

ESRI atviras erdvinių vektorinių duomenų formatas, naudojantis SHP, SHX ir DBF failus

 

 

 

Rinkmenos plėtinys:

 

dbf

 

 

 

MIME tipo žymuo:

 

application/dbase, application/x-dbase, application/dbf, application/x-dbf

 

 

 

Formatą aprašantis dokumentas:

 

http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf

 

 

 

Sąsaja su kitomis pridedamomis rinkmenomis:

 

Tik kartu su SHP ir SHX formatų rinkmenomis

 

10.

 

Formato pavadinimas:

 

Rastrinių duomenų geografinio orientavimo parametrų ASCII byla

 

 

 

Rinkmenos plėtinys:

 

tfw

 

 

 

MIME tipo žymuo:

 

text/plain

 

 

 

Formatą aprašantis dokumentas:

 

http://www.cartegraph.com/help/8_4/Content/MapSolutions/MapSA/WorldFiles_Ref.htm, https://en.wikipedia.org/wiki/World_file, http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/manage-data/raster-and-images/world-files-for-raster-datasets.htm

 

 

 

Sąsaja su kitomis pridedamomis rinkmenomis:

 

Tik kartu su TIF formato rinkmena

 

11.

 

Formato pavadinimas:

 

Rastrinių duomenų geografinio orientavimo parametrų ASCII byla

 

 

 

Rinkmenos plėtinys:

 

sdw

 

 

 

MIME tipo žymuo:

 

text/plain

 

 

 

Formatą aprašantis dokumentas:

 

http://www.cartegraph.com/help/8_4/Content/MapSolutions/MapSA/WorldFiles_Ref.htm, https://en.wikipedia.org/wiki/World_file, http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/manage-data/raster-and-images/world-files-for-raster-datasets.htm 

 

Sąsaja su kitomis pridedamomis rinkmenomis:

Tik kartu su SID format rinkmena

 

 

 

 

 

part_e9e4d2eb39b747f9b733915de28981d2_end

 

Elektroninio dokumento specifikacijos PDF-RC-V1.0

12 priedas

 

 

STANDARTŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

 

 

1.    

Design Web Format, https://en.wikipedia.org/wiki/Design_Web_Format.

2.    

DXF Format, http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad_2012_pdf_dxf-reference_enu.pdf , 2011.

3.    

ESRI Shapefile Technical Description, http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf, 1998.

4.    

Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, 2014.

5.    

LST EN 319 102-1 V1.1.1:2016 „ Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Procedures for Creation and Validation of AdES Digital Signatures; Part 1: Creation and Validation“.

6.    

LST EN 319 122-1 V1.1.1:2016 „Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); CAdES digital signatures; Part 1: Building blocks and CAdES baseline signatures“.

7.    

LST EN 319 142-1 V1.1.1:2016 „Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PAdES digital signatures; Part 1: Building blocks and PAdES baseline signatures“.

8.    

LST EN 319 412-2 V2.1.1:2016 „Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 2: Certificate profile for certificates issued to natural persons“.

9.    

LST EN 319 412-3 V1.1.1:2016 „Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 3: Certificate profile for certificates issued to legal persons“.

10. 

LST EN 319 422 V1.1.1:2016 „Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Time-stamping protocol and time-stamp token profiles“.

11. 

LST ETSI TS 119 101 V1.1.1: 2016 „Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for applications for signature creation and signature validation“.

12. 

LST ETSI TS 119 312 V1.1.1:2016 "Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Cryptographic Suites"

13. 

LST ISO 12234-2:2008 „Elektroninis nejudamojo vaizdo vizualizavimas. Keičiamoji atmintinė. 2 dalis. TIFF/EP vaizdo duomenų formatas (tapatus ISO 12234-2:2001)“

14. 

LST ISO 19005-3:2017 „Dokumentų tvarkyba. Ilgalaikio saugojimo elektroninio dokumento rinkmenos formatas. 3 dalis. ISO 32000-1 (PDF/A-3) naudojimas su pridėtinėmis rinkmenomis (tapatus ISO 19005-3:2012)“.

15. 

LST ISO 32000-1:2009 „Dokumentų tvarkyba. PDF formatas. 1 dalis. PDF 1.7 (tapatus ISO 32000-1:2008)“.

16. 

LST ISO/IEC 10918-1:2009 „Informacijos technologija. Nejudamųjų tolydžiojo atspalvio vaizdų skaitmeninė spūda ir kodavimas. 1 dalis. Reikalavimai ir gairės (tapatus ISO/IEC 10918-1:1994)“.

17. 

Open Design Specification for .dwg files Version 5.3., https://www.opendesign.com/files/guestdownloads/OpenDesign_Specification_for_.dwg_files.pdf , 1998-2013.

18. 

RFC  5758 „Internet X.509 Public Key Infrastructure: Additional Algorithms and Identifiers for DSA and ECDSA“, http://www.ietf.org/rfc/rfc5758.txt, 2010.

19. 

RFC 3066 „Tags for the Identification of Languages“, http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt, 2001.

20. 

RFC 3161 „Internet X.509 Public Key Infrastructure: Time-Stamp Protocol (TSP)“, http://www.ietf.org/rfc/rfc3161.txt, 2001.

21. 

RFC 3447 „Public-Key Cryptography Standards (PKCS) #1: RSA Cryptography Specifications Version 2.1“, http://www.ietf.org/rfc/rfc3447.txt, 2003.

22. 

RFC 3986 „Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax“, http://www.ietf.org/rfc/rfc3986.txt, 2005.

23. 

RFC 4055 „Additional Algorithms and Identifiers for RSA Cryptography for use in the Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile“, http://www.ietf.org/rfc/rfc4055.txt, 2005.

24. 

RFC 5280 „Internet X.509 Public Key Infrastructure: Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile“, http://www.ietf.org/rfc/rfc5280.txt, 2008.

25. 

RFC 5652 „Cryptographic Message Syntax (CMS)“, http://www.ietf.org/rfc/rfc5652.txt, 2009.

26. 

RFC 6960 „X.509 Internet Public Key Infrastructure: Online Certificate Status Protocol – OCSP”, http://www.ietf.org/rfc/rfc6960.txt, 2013.

27. 

W3C Recommendation „Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition)“, http://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/, 2008.

28. 

W3C Recommendation „RDF/XML Syntax Specification (Revised) “, http://www.w3.org/TR/​2004/REC-rdf-syntax-grammar-20040210/, 2004.

29. 

World files, http://www.cartegraph.com/help/8_4/Content/MapSolutions/MapSA/WorldFiles_Ref.htm, https://en.wikipedia.org/wiki/World_file, http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/manage-data/raster-and-images/world-files-for-raster-datasets.htm, MrSID (Multi-Resolution Seamless Image Database), https://en.wikipedia.org/wiki/MrSID.

30. 

XMP Specification, Adobe Systems Incorporated, https://en.wikipedia.org/wiki/Extensible_Metadata_Platform , 2005. 

 

part_7640540b2b404eeda9107d4ac4c3ed33_end